Username :  Password :    
คณะ :
  จำนวนการประเมิน
  ฐานข้อมูลกลางระดับพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์-พันธกิจคณะ
จำนวนการประเมิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา Lec
Sec
Lab
Sec
ชื่ออาจารย์ นักศึกษาทั้งหมด ประเมินแล้ว คะแนนประเมินเฉลี่ย
(จาก 100%)
คะแนนประเมินเฉลี่ย
(จากระดับคะแนน)
IE.388
นวัตกรรมเทคโนโลยีการการเคลือบผิว :
กระบวนการปรับปรุงสมบัติผิวของวัสดุ ได้แก่ กระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง การออกแบบอุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลือบ การออกแบบผิวเคลือบในอุตสาหกรรมการเคลือบผิว และศึกษานวัตกรรมการเคลือบฟิล์มบางและฟิล์มหนา
--กรกฏ เกื้อมา0  0  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีช้อมูล  
IE.388
นวัตกรรมเทคโนโลยีการการเคลือบผิว :
กระบวนการปรับปรุงสมบัติผิวของวัสดุ ได้แก่ กระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง การออกแบบอุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลือบ การออกแบบผิวเคลือบในอุตสาหกรรมการเคลือบผิว และศึกษานวัตกรรมการเคลือบฟิล์มบางและฟิล์มหนา
--ชานนท์ มูลวรรณ0  0  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีช้อมูล  
IE.388
นวัตกรรมเทคโนโลยีการการเคลือบผิว :
กระบวนการปรับปรุงสมบัติผิวของวัสดุ ได้แก่ กระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง การออกแบบอุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลือบ การออกแบบผิวเคลือบในอุตสาหกรรมการเคลือบผิว และศึกษานวัตกรรมการเคลือบฟิล์มบางและฟิล์มหนา
--สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ0  0  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีช้อมูล  
IE.388
นวัตกรรมเทคโนโลยีการการเคลือบผิว :
กระบวนการปรับปรุงสมบัติผิวของวัสดุ ได้แก่ กระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง การออกแบบอุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลือบ การออกแบบผิวเคลือบในอุตสาหกรรมการเคลือบผิว และศึกษานวัตกรรมการเคลือบฟิล์มบางและฟิล์มหนา
--วีรญา กรทิพย์0  0  ไม่มีข้อมูล  ไม่มีช้อมูล  
Copyright © 2008 Computing and Technology Center of Kasem Bundit University. All rights reserved.