ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เรื่อง กำหนดการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
............................................................................
        มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการ
ศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
        เพื่อให้การประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ของอาจารย์และนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึง
กำหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทาง www.cao.kbu.ac.th
        มหาวิทยาลัยจึงขอให้อาจารย์ผู้สอนประกาศให้นักศึกษาทราบ และประเมิน
การเรียนการสอนในรายวิชาของท่าน ในช่องเวลาดังกล่าวด้วย โดยเน้นย้ำให้
นักศึกษาทราบว่า
                ๑.การประเมินการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
                ๒.การประเมินการเรียนการสอนต้องใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา จึงต้องระบุรหัสนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะประเมินการเรียนการ
สอนของนักศึกษาได้ทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าไปดู
ข้อมูลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาได้

                ๓.การประเมินการเรียนการสอนไม่มีผลกระทบต่อคะแนนผล
การเรียน
ของนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนผลการเรียนให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑


นายวัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดี
 CAOAdmin  CAOFaculty  CAOTeacher  CAOExecutive  CAOStudent