* คำชี้แจง
- อาจารย์ติดตาม ที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอน
  ไม่ต้องประเมินการเรียนการสอน
- ขอความกรุณาอาจารย์ประเมินการเรียน
  การสอนเฉพาะรายวิชาที่เป็นผู้สอนหลัก

  
  Username :   Password :     
ตารางแสดงผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินฯ
สำหรับ อ.ที่ปรึกษา ดูรายการ น.ศ.เข้าร่วมกิจกรรมประเมินฯ
สำหรับ อ.ผู้สอน ดูรายการ น.ศ.เข้าร่วมกิจกรรมประเมินฯ
Copyright © 2008 Computing and Technology Center of Kasem Bundit University. All rights reserved.