2562,1,2561,2,M,P1707067,180101303993,นาย,เพชรทะนูสิน,หลวงไช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,MC029614,180101403897,นางสาว,นางลาว,พวง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1369900292974,570101220214,นางสาว,วราภรณ์,ตรงเมธี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2557,1,M,1103701857251,570101420393,นาย,อดิศร,เมฆศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,F,1100702162164,570101421682,นางสาว,รณิดา,โชคอำนวย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,F,1103701392231,570101421841,นางสาว,พิชชาพร,แก้วใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2558,1,F,1103702130117,580101425003,นางสาว,จรัสนภา,วงชาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1869900294140,580101425032,นางสาว,พัสตราภรณ์,จักรเพ็ชร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2558,1,F,2130300019675,580101425299,นางสาว,ปาริชาต,ว่องวัฒนกูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1102400103868,580101425385,นางสาว,ลัลนา,แซ่อึ้ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1320500257189,590101382112,นางสาว,จิตธิญา,สังเกตกิจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,F,1470800246793,590101382353,นางสาว,กนกวรรณ,สุวรรณ์เขตร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2559,2,F,1620300103916,590101382384,นางสาว,วริษา,แสงม้า,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2559,2,F,1189900165907,590101382386,นางสาว,ชนิกานต์,ศรีวิลัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2559,2,F,1100701249436,590101382387,นางสาว,เกศกานดา,จันทร์หอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1660500159729,590101425701,นางสาว,สุมาลี,โพนเงิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2559,1,F,1311000264055,590101425976,นางสาว,วรรณนิสา,ภูจอมนาค,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1103702387053,590101426037,นางสาว,ศศิมาพร,เสือเอก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1360500242840,590101426038,นางสาว,ปภาวดี,พวดอาจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1360500244044,590101426106,นางสาว,อริสา,พงษ์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1410501129141,590101426108,นางสาว,กุลณัฐ,น้อยสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2559,1,F,1489900310203,590101426113,นางสาว,ฉัตรศิริ,ใจกล้า,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,F,1929900630254,590101426141,นางสาว,วิมาลิน,เอียดจุ้ย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1100201369131,590101426165,นางสาว,พลอยชมพู,นาคทองอินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1361200241318,590101426223,นางสาว,จีรวรรณ,รักจิตตัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1419900689610,590101426254,นางสาว,เกษสุดา,สีดาดาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2559,1,F,1110300210181,590101426283,นางสาว,ศิริยา,ก้อนศรีษะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1311500051883,590101426346,นางสาว,อนัญญา,จรอนรัมย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1360400226168,590101426362,นางสาว,สรารัตน์,สนั่นเมือง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,M,1709901117374,590101426412,นาย,อรรถพล,กาญชะนะกาศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2559,1,F,1102700725007,590101426463,นางสาว,จิตราพร,โซ๊ะมาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1820600068022,590101426464,นางสาว,ทักษิณา,นาหรุ่น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2559,1,F,1312100000671,590101426498,นางสาว,รสลิน,โทแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1601200113252,590101426509,นางสาว,ชนนิกานต์,อินผล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2559,1,F,1350800289779,590101426549,นางสาว,วราวรรณ,ศรีษะเนตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,F,1321400007441,590101426557,นางสาว,สุวิมล,โฉลกดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2559,1,F,1360300086097,590101426599,นางสาว,เกศสรินทร์,จันทาเทพ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1679800208642,590101426677,นางสาว,กิตติมา,วงษ์มามี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,F,1430900209661,590101426694,นางสาว,สายธาร,เพชรสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2559,1,F,1103100534155,590101426696,นางสาว,จิรากรณ์,โชคสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1489900307814,590101426788,นางสาว,ธันยพร,เรียบเรียง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,F,1749900586656,590101426798,นางสาว,พรทิพย์,ภาทีระ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2559,1,F,1301502008756,590101426813,นางสาว,ศิวาพร,กลางโคกกรวด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2559,1,F,1103702353825,590101426845,นางสาว,วาสนา,ทรัพย์สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1500901240196,590101426901,นางสาว,จิรประภา,วัชรนาวิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700716920,590101426902,นางสาว,นันทวัน,แซ่หลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1950300115351,590101426958,นางสาว,นุรมา,หะมะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2559,1,F,1100702706121,590101427005,นางสาว,นฤมล,มิตรเทวิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1329900709361,590101427041,นางสาว,ขนิษฐา,เรืองฉาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1103702401081,590101427064,นาย,ธีรยุทธ,แสนหลวง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1659901880231,590101427077,นางสาว,อธิตยา,กิจชำนิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300005530,590101427079,นาย,อาทิตย์พล,ชินธกูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,M,1103702404624,590101427080,นาย,นราธิป,ศรีรักษา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1920300136161,590101427114,นาย,ทวีวุฒิ,ไชยมล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1103702488399,590101427120,นางสาว,ศิริญญา,ราชแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1909802252603,590101427151,นางสาว,พิมพ์ชนก,สุทธิโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2559,1,F,1909901548608,590101427194,นางสาว,ศศิประภา,เอกพิทักษ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,F,1149900467849,590101427201,นางสาว,กมลชนก,ทองสวาสดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1670400184527,590101427202,นางสาว,นนท์ปนัดดา,จันทร์เรียบ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,M,5402000038007,590101427204,นาย,วัชรพงษ์,โพธิกระสังข์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,F,1830300078855,590101427210,นางสาว,วรัญญา,กันยาเนียม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2559,1,F,1451000260962,590101427263,นางสาว,เสาวลี,ตันต๊ะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,F,1310700297788,590101427383,นางสาว,เอกอนงค์,ชัยโยธา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1670500347002,590101427404,นางสาว,ธัญชนก,แย่งใจรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,F,1199900623654,590101427405,นางสาว,เจนจิรา,ปิ่นเงิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2559,1,F,1300100160528,590101427421,นางสาว,ศศิมา,บุญณะสาร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2559,1,F,1719900455365,590101427422,นางสาว,ระพีพรรณ,ระภาเพศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2559,1,F,1104300039868,590101427468,นางสาว,ชโรธร,เทพาหุดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1941000260852,590101427488,นางสาว,สูไฮลา,กูวิง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2559,1,M,1229900753930,590101427574,นาย,ศักดิ์นรินทร์,เปรมกมล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,F,1360500245415,590101427599,นางสาว,แสงจันทร์,จันทร์ประทักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1660200085631,590101427664,นางสาว,สุมิตา,รอบแคว้น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1110300109587,590101427665,นางสาว,ทิวาพร,บุญหนุน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,1,M,1102700794891,590101427677,นาย,ปฏิภาณ,ตั้งพิริยะทิพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1961000066894,590101427729,นางสาว,สุวรรณนี,เจ๊ะอามะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2559,1,F,1103702442984,590101427744,นางสาว,พรพัชรินทร์,บุรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1330600098457,590101427844,นางสาว,ปิยะพร,รุ่งแสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2559,1,M,1150600132967,590101427857,นาย,กฤติน,เพชรจตุรงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2559,1,F,1119900725856,590101427902,นางสาว,นภาพร,ก๊กบางยาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1100702591162,590101427933,นางสาว,ชุติมา,สุขศาลา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1110300133879,590101428140,นางสาว,จรรยารักษ์,ปรวัฒน์ศรีกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2559,1,F,1810500110281,590101428149,นางสาว,พิมพ์ชนก,ราชเดิม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2560,1,F,1341700078033,600101382878,นางสาว,เกษมณี,สิมมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อำนาจเจริญ
2562,1,2560,1,F,1102700122221,600101383265,นางสาว,รัตนา,โทไข่ษร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103701864206,600101383884,นางสาว,อัจฉรา,ภาษา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1270600002582,600101384352,นางสาว,นุชจรินทร์,เชื้อคำสิงห์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,1520100105843,600101384691,นางสาว,ณัชชา,ตารินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2560,1,F,1102700408672,600101384825,นางสาว,ชนก,โชติกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700633315,600101384846,นางสาว,ณัฐวรา,ธาระเขตต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,3411900790204,600101384911,นางสาว,ฉันทนา,ส่อนราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1431000095562,600101428594,นางสาว,อมรรัตน์,สุทาวัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,F,1279900114546,600101428596,นางสาว,ชลธิชา,คำเสมอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,1819900257228,600101482701,นางสาว,ลัยลา,หลงสลำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2560,1,F,1104200049578,600101482795,นางสาว,นิสารัตน์,ขินลอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1311500039395,600101482880,นางสาว,มณฑิตา,พูนประโคน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,F,1229900829421,600101483101,นางสาว,อิศราภรณ์,มธุลาภรังสรรค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2560,1,F,1770800023899,600101483121,นางสาว,ณัฎฐธิดา,ลอยดารา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,F,1100702563452,600101483507,นางสาว,สุภาพร,อินทรบุตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702718947,600101483531,นางสาว,กันยาวีร์,ยศปัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100801262264,600101483546,นางสาว,ชนกชนม์,เต้าทิพย์ภูมิรักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702563941,600101483559,นาย,วุฒิชัย,จันทร์ศุภฤกษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1670700282508,600101483583,นางสาว,นลิตา,โฉมเกิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,1,F,1489900330638,600101483669,นางสาว,ณัฐธิดา,นามสา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2560,1,F,1350700073413,600101483733,นางสาว,ศิราพร,บุญทัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2560,1,F,1849901380295,600101483827,นางสาว,ณัฐกานต์,กาญจนรังษี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,1849901380309,600101483830,นางสาว,ณัฐธิดา,กาญจนรังษี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,1401700191441,600101483870,นางสาว,ภัคธีรา,ช่างถัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,F,1809900881347,600101483891,นางสาว,สุจีรา,ดอเลาะมาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1100280006737,600101483900,นาย,ณรงค์ชัย,พิมพ์งาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702761815,600101483906,นางสาว,อรนภา,ดวงประทุม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1960500326614,600101483961,นางสาว,สาวาณี,สะอิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2560,1,F,1840301092452,600101483962,นางสาว,ปิญธิดา,บัวคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,1490200110254,600101483965,นางสาว,เกศรินทร์,รสจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2560,1,F,1301700284431,600101484036,นางสาว,ลลิตาภรณ์,เที่ยงบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำพูน
2562,1,2560,1,F,1421000196938,600101484040,นางสาว,เบญจรงค์,ศรีละออ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,F,1571700008696,600101484135,นางสาว,นฤมล,ใหญ่ล้ำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101700204642,600101484194,นางสาว,รุ้ง,สมิงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702537179,600101484296,นางสาว,พิมลพรรณ,พึ่งกัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103100560067,600101484346,นางสาว,ประดิษฐา,สุธาบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1100500331151,600101484453,นางสาว,ชุติกาญจน์,เพ็ชรดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100201333241,600101484673,นางสาว,วรกมล,สิทธิพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,1,F,5710700039648,600101484702,นางสาว,ภัทรวดี,ชารกี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2560,1,F,1471000179448,600101484779,นางสาว,ปิ่นชนก,นาเวียง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2560,1,F,1739901797910,600101484820,นางสาว,ชนกนันท์,วงษา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1401700188164,600101484937,นางสาว,พัชรียาภรณ์,อรุณโรจน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,F,1102800089692,600101484938,นางสาว,ทัศน์ธิดา,ชมภูทัศน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1600900136408,600101485059,นางสาว,นารีรัตน์,กาญจนอุบล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,1,F,1609700194666,600101485107,นางสาว,จิตราภรณ์,ทองอินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,1,F,1940100197582,600101485165,นางสาว,อารีนี,สะรีเดะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2560,1,F,1103702232734,600101485175,นางสาว,กัญญพร,ฉันทร์มิตรกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1809900842406,600101485212,นางสาว,ทิพวรรณ,กุลใจการ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702496120,600101485240,นางสาว,ญาณิกา,เสียงดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300072601,600101485290,นางสาว,นุศรา,พันโดย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104200073479,600101485308,นางสาว,จิราพัชร,หลักกรด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1950100231616,600101485393,นางสาว,ฮายาตี,สาแม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2560,1,F,1640100319206,600101485552,นางสาว,นันทฉัตร,โนจากุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2560,1,F,1100300148388,600101485581,นางสาว,นภาพร,มูฮำหมัดยูโซ๊ะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1950700010955,600101485663,นางสาว,ต่วนฮานีซะ,ลอจิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2560,1,F,1341500222793,600101485828,นาง,วรรณลี,บัวกอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702273597,600101485994,นางสาว,ชุติกาญจน์,บุญศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1350500058330,610101300002,นางสาว,พัฒน์ชลี,ไพพงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,3199900190762,610101300030,นางสาว,สมฤดี,ดีเกตุ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100700630187,610101300401,นาย,สุชิน,จงใจรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200900186867,610101300450,นางสาว,ดวงพร,พิมพ์สวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1103700216715,610101300492,นางสาว,พรประภา,รัตนโคตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300167005,610101300604,นางสาว,อนุสรา,สังวาลย์เพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1102700463029,610101300605,นางสาว,จริยา,สัมฤทธิ์ภาพ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700490760,610101300629,นางสาว,อาทิตยา,วันทิม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100201308964,610101300642,นางสาว,ชุติกาญจน์,ปานบุญห้อม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1102700446906,610101300654,นางสาว,วิชุดา,โตประภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1439900268274,610101300691,นางสาว,สุวรรณี,สีต่างคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,F,1119700026997,610101300718,นางสาว,อินทิรา,อินทรากลู,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1470100255366,610101300734,นางสาว,จริยา,ซีด้าม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,1,F,1240500049811,610101300749,นางสาว,ธนัชชา,โรจนพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1240700036489,610101300750,นางสาว,ยุวดี,กะทิโก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1339900364045,610101300761,นางสาว,เจนจิรา,พะพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,3110401157095,610101300806,นางสาว,ศุภณัฐ,ทองอนันต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1421200044465,610101300828,นางสาว,พิศมัย,มหาหิงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,3100500712941,610101300862,นางสาว,มาลินี,บุญศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1919900188471,610101300865,นางสาว,ณัฐกฤตา,สอาดจิตต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1270400030132,610101300870,นางสาว,อัญชิสา,พลดงนอก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,F,1679800176163,610101300888,นาง,บุณยาพร,ปันมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1349700156635,610101300923,นางสาว,ศิรินทิพย์,พิมมะขันต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100702536927,610101300924,นางสาว,กาญจนา,เพชรกลัด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1301000021802,610101300929,นางสาว,นุชนาถ,บุญยอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1102700806449,610101300979,นางสาว,กุลณัฐ,มิตรยิ้ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1100300147624,610101300980,นางสาว,สุจิตรา,เรรส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1309901297333,610101300990,นางสาว,เพียงใจ,แผนสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1101499126686,610101301056,นางสาว,วิมาดา,อู่วิเชียร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1209600132565,610101301079,นางสาว,ปาณิสรา,ทองพาธรรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700340407,610101301098,นางสาว,สุภาภรณ์,แพรอด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1340900221971,610101301123,นางสาว,ลลิตา,ลังกา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1499900128677,610101301196,นางสาว,ทัศมาพร,เสาร์สูง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1560100229194,610101301277,นาย,ชีวานนท์,กันทะคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,F,1850300069104,610101301284,นางสาว,ณภาภัช,ภัทรกิจปรีชาชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2561,1,F,1330400285709,610101301287,นางสาว,ดารินทร์ ,คำแพงจีน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1619900250276,610101301288,นางสาว,วณิชชา,อินสละ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุทัยธานี
2562,1,2561,1,F,1339900273538,610101301289,นางสาว,ขวัญดาว,เกริกสกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1279800015252,610101301290,นาย,อดิศักดิ์,ฟองเกิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,F,1103701480548,610101301291,นางสาว,วันวิสาข์,มั่นหมาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103701480556,610101301292,นางสาว,สุธารัตน์,มั่นหมาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1550500096451,610101301324,นางสาว,นฤมล,ทำงาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,น่าน
2562,1,2561,1,F,1330900284485,610101301363,นางสาว,พิณยรัตน์,กันณิกา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1102200070117,610101301404,นางสาว,ปุณณภา,นาควัชระ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1320700279828,610101301419,นางสาว,สิริยากร,สร้อยทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1320700244862,610101301420,นางสาว,จันทร์จิรา,ทุมจารย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,3102101048764,610101301441,นางสาว,ดานภา,สวัสดิ์มงคล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1340700512956,610101301461,นางสาว,ดาวนภา,สายสิงห์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1102700517455,610101301484,นางสาว,สุรางคนาง,บัวรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3451400110344,610101301528,นางสาว,ฐิติกานต์ ,พาธิรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1103701025433,610101301529,นางสาว,สุพรรษา,ประเสริฐกิจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3620100223132,610101301530,นางสาว,อรวรรณ,มั่นประกอบ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1160400203747,610101301567,นางสาว,อภิสรา,คำพรานลาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,F,1411500058666,610101301593,นางสาว,จิตรา,นามขัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,F,1401300037363,610101301625,นางสาว,ทิพวัลย์,ชมภูเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,3301900010129,610101301628,นางสาว,พิมพ์พิชชา,คณิตศิลป์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1102700602746,610101301652,นางสาว,สุกัณญา,จันทยักฆ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1331700046042,610101301659,นางสาว,พรนภา,จันทจิตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1440300158178,610101301743,นางสาว,นทิตา,ศรีเมืองเบ้า,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1320900126634,610101301785,นางสาว,ประภา,การะเกต,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1101402139303,610101301835,นางสาว,อภิญญา,ผาสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702412821,610101301839,นางสาว,นาตยา,นิ่มน้อย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701874560,610101301844,นางสาว,กมลชนก,เก่งมงคลธร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1101000075076,610101301854,นางสาว,หทัยภัทร์,บัวศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2841000020737,610101301870,นางสาว,วิไลวรรณ,พนมพงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,F,1630500102875,610101301874,นางสาว,สุทธิษา,งานสำเร็จผล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำพูน
2562,1,2561,1,F,1102700586201,610101301879,นางสาว,สุนิสา,เงินจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,F,1430900149188,610101301890,นางสาว,ยุวารี,ปัญญารส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2561,1,F,3100602534287,610101301891,นางสาว,วิภา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700762760,610101301942,นางสาว,ณัฐติยา,บุญธรรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702444626,610101301944,นางสาว,กมลวรรณ,แต่งงาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1279800044791,610101301963,นางสาว,ณัฐณิชา,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,F,1102700713891,610101301975,นางสาว,ทิพย์สุดา,ผลฉิมพลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103701269456,610101301977,นางสาว,บุญฑริ,พิมพ์วัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1101400810504,610101302008,นางสาว,กัลยา,ทองมี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1141200153780,610101302041,นางสาว,จันทร์จิรา,กลมเกลี้ยง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1409900929092,610101302047,นางสาว,สุวรรญา,ผาสุโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1300500001443,610101302105,นางสาว,นริศรา,ค่ายใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1411400186492,610101302110,นางสาว,จีรภา,พวกภะรับ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2561,1,F,1609900421909,610101302114,นางสาว,ปัณฑิตา,พยัคใหม่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1249900452638,610101302134,นางสาว,เสาวลักษณ์,สร้างสุขดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1104300039469,610101302136,นางสาว,สุวิกา,พรหมมืด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1103702548413,610101302163,นางสาว,ธนมนต์ ,จันทร์ปุย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700546552,610101302206,นางสาว,ขวัญกมล,ศิริใหญ่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3101702497163,610101302261,นางสาว,ปิยะดา,กำจัดภัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,F,1369900357286,610101302295,นางสาว,อมิตรา,ปลื้มสุด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1100200803724,610101302306,นางสาว,สมฤทัย,เรือนฉิมพลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,1470500115162,610101302342,นางสาว,สารภี,ทั่งพรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1440500172841,610101302353,นางสาว,จารุวรรณ,เตสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101100196126,610101302354,นางสาว,สิริรัตน์,พรมนาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103701295813,610101302357,นางสาว,ศศิกร,สมีนาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103700866370,610101302452,นางสาว,พรศิริ,จรรักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1530600034228,610101302455,นางสาว,ขนิษฐา,บัวมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,F,1249900408400,610101302469,นางสาว,ชุติมา,จูเจริญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1249900441849,610101302476,นางสาว,โชตินภา,โพธิ์ขวัญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1249900417026,610101302477,นางสาว,พงศ์นภาภรณ์ ,สุจินพรัหม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1909802193623,610101302480,นางสาว,ซารีน่า,เดชลักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2561,1,F,1370400015272,610101302499,นางสาว,พิมสุดา,วะจีประสี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2561,1,F,1460500238621,610101302516,นางสาว,ปรียานุช,ดวงใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,F,1100400042468,610101302554,นางสาว,วันดี,ตัญศิริสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1119900742378,610101302563,นางสาว,แก้วสมุทร,จารุจินดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1102000141878,610101302593,นางสาว,สุภัทรา ,ศรีอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1349900837474,610101302635,นางสาว,เบญจพร,พลชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1249900444457,610101302637,นางสาว,ปวีณา,ศาสตร์ศิลป์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1103100152155,610101302640,นางสาว,ณัฐการ,ชัยพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702151301,610101302651,นางสาว,ปฏิมากรณ์,หนูคง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1320500120965,610101302671,นางสาว,ดวงดาว,ฝูงใหญ่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1102700361625,610101302688,นางสาว,นุชจรีย์,ภูสมพงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1200100544742,610101302763,นางสาว,จิตสุภา,ยนต์ศิริ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1229900241122,610101302770,นางสาว,พิชญมาศ,วรรณทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,F,3340700033574,610101302771,นางสาว,ศรีอุดมสรรพ์,บุบผาวาสน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,2480700001487,610101302772,นางสาว,จันทร์เพ็ญ,แสนสุภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,F,1279800050465,610101302773,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,เกศรา,โคกระบือ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700737471,610101302774,นางสาว,กุลสตรี,รุ่งแสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1349700171731,610101302779,นางสาว,นาตยา,คะเณตรง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1103700978798,610101302781,นางสาว,รัตติพร,ตีระกิจกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1461200124809,610101302792,นางสาว,นพรัตน์,ภูกาบเพชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,F,1390500032241,610101302793,นางสาว,อฤดี,สีหมุ่ย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2561,1,F,1100701242601,610101302794,นางสาว,นิตติญา,ศรีมงคล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1579900776171,610101302795,นางสาว,เนตรติญา,ยอดศิริ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เชียงราย
2562,1,2561,1,F,1300800035564,610101302863,นางสาว,บุญญาพร,ธรรมสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1102700763961,610101302878,นางสาว,ชนนิกานต์ ,ยุชุมภู,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3110101707421,610101302879,นางสาว,กุลวีณ์,บัวเกิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103700555447,610101302937,นางสาว,ณปภัช,วงษ์ศิริ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1309900375357,610101302940,นางสาว,ธิดารัตน์,ศรีโนนสังข์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1100701810111,610101302952,นางสาว,รวงสิริ,สาลีพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1249900496503,610101302991,นางสาว,อรพรรณ,ประชุมพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,5100999021451,610101302992,นางสาว,ปุญชรัสมิ์,พลประเสริฐกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1801300235170,610101303003,นางสาว,ศุภกาญจน์,ศรีทานนท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,3331001089890,610101303045,นางสาว,ศศิพิมพ์,มะโนรัตน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2249900018634,610101303068,นางสาว,ชนัญญา,เงาแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,2869900024639,610101303076,นางสาว,สุจิราภรณ์,สิริวิเศษธาดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2561,1,F,1100702298635,610101303080,นางสาว,กานต์พิชชา,ชาวนา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1301800134636,610101303081,นางสาว,อรพรรณ,ประสงค์สุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,3200100039734,610101303087,นางสาว,มธุรส,กายเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1530700087234,610101303089,นางสาว,ชลิตตา,แสงเดช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2561,1,F,1412100063264,610101303094,นางสาว,วนิดดา,คำพุทธา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1560300147281,610101303096,นาย,วุฒิพงศ์,วงศ์ใหญ่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,F,1401300040704,610101303101,นางสาว,จินตนา,ฝ่ายสูนย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1100500645407,610101303104,นางสาว,พรรณธิพร,พึ่งบุญญะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1409600178849,610101303106,นางสาว,นฑาห์,บุญนันท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100600378711,610101303107,นางสาว,บุญญิสา,เกาะทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700649491,610101303108,นางสาว,โสภิตา,รังสิโย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101100096768,610101303111,นางสาว,นิลมล,ธงชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1320200110387,610101303112,นางสาว,วารีรัตน์ ,อินทหอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1101401756830,610101303149,นางสาว,พรภัทร,พวงราษฎร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1379900038733,610101303173,นางสาว,เพชรรัตน์,จันทโชติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2561,1,F,1820300021349,610101303224,นางสาว,จันทิรา,บรมสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,3341100260325,610101303266,นาย,วุฒิชัย ,แสงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1930500163669,610101303308,นางสาว,กรรณิการ์,สุวรรณมานพ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พัทลุง
2562,1,2561,1,F,1101401811938,610101303454,นางสาว,ดวงกมล,ศรีมูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,5560600046946,610101303564,นางสาว,พิมชญา,กองอิ่น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1331300056172,610101303614,นางสาว,ลภัสรดา,วรรณเวช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,3451100435116,610101303617,นางสาว,ลักขณา,สายุทธ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1330600099721,610101303703,นางสาว,จุลี,มะปราง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,2,F,1100702302217,610101303803,นางสาว,สุดารัตน์,สว่างวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700582346,610101303804,นาย,นัฐพงษ์,อาภาพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1240800149749,610101303836,นางสาว,โชติรส,เอี่ยมใหม่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครสวรรค์
2562,1,2561,2,F,2240400022260,610101303854,นางสาว,พิจิตรา,จิตรานนท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,2,F,1200100644780,610101303878,นางสาว,พัศธณัญญา,จิฬะเดช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,3101000277791,610101303900,นาง,เพียงใจ,เหรียญปรีชา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1200600044803,610101303901,นาย,วิรัตน์,กฤษฎาภิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,F,1739900628839,610101303908,นางสาว,ณัฐรินทร์,ดีปรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,2,M,1240400077791,610101303914,นาย,สงกรานต์,แพรสมทรง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,F,3160600693531,610101303927,นางสาว,อารีลักษณ์,คำหนุน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,2,M,1411900215335,610101303929,นาย,วิษณุกร,ภูจอมขำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,2,F,3570400942593,610101303981,นางสาว,ธัญลักษณ์,ฤกษ์ธน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1460500169599,610101303983,นางสาว,นภาพร,บุตรสุริย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,2,F,1409900818789,610101303984,นางสาว,กมลรส,เอราวัณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,2,F,3860100537038,610101304021,นางสาว,พัตร์พิมล,กาญจนรักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1410600216009,610101304033,นางสาว,ชนมน,วณิกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,2,F,1400600101201,610101304041,นางสาว,สุกัญญา,เรืองศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,2,F,3670800499386,610101304065,นาง,วิริยา,เชียงทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1480100091673,610101304118,นางสาว,รสสุคนธ์,น่านโพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,2,F,1710700059301,610101304125,นางสาว,พิมพิรา,ภิรมย์ครุฑ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1551100048778,610101304130,นางสาว,ทิพวัลย์,อินธรรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,2,F,3160400514234,610101304137,นาง,สมศรี,กลิ่นขจร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,2,F,1100702565137,610101304150,นางสาว,ทัดดาว,หมู่สะแก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,2,F,2249800001357,610101304159,นางสาว,ปัญญาพร,ธัมวา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,3240800118874,610101304162,นางสาว,สมใจ,สิงหนาท,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1341100354269,610101400039,นางสาว,สุนิสา,มั่นราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1459900762741,610101400051,นางสาว,พิลาวรรณ,สาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1571400004679,610101400059,นางสาว,ศศินา,ทารินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,F,1103702463477,610101400130,นางสาว,ลัดดาวัลย์ ,หวังปัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1450900176967,610101400145,นางสาว,ชไมพร,ทานะเวช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1104300196866,610101400288,นางสาว,นภัสสร,เกิดจอน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1361000319135,610101400374,นางสาว,นิอร,ขามภูเขียว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,2909801037413,610101400499,นาย,ทวีป,ชูสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2561,1,F,1200901277084,610101400579,นางสาว,มนัสวี,พุ่มคง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1104200106202,610101400751,นางสาว,ธนัญญา,เกษี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300188855,610101400784,นางสาว,สุพรรษา,กันศัตรูห่าง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1400800112193,610101400805,นางสาว,สุธานิธิ,คลังกลาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1319900726141,610101400841,นางสาว,จุฬารัตน์,ธนสุนทรสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1459900744912,610101400848,นางสาว,ชลดา,วาจาฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1840700074997,610101400875,นางสาว,ศิริกาญจนา,กังละ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,F,1102700744711,610101400922,นางสาว,พัชรี,เจ๊ะมะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1539900639158,610101401163,นาย,วสุรัช,ทองจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,F,2200101105007,610101401267,นางสาว,ขิตรัตนิดา,สระปัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1609700206737,610101401273,นางสาว,จารินี,ชัยบุรินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1104300276924,610101401415,นางสาว,จินดารัตน์,เกียรติประภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702902152,610101401416,นางสาว,วริสสรา,สมัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100400479017,610101401422,นางสาว,สรารัตน์,พูลเพิ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1100600412064,610101401474,นางสาว,นงนภัส,วิเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103300195460,610101401525,นางสาว,สุธิดา,ศิริศักดิ์สิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700678769,610101401574,นางสาว,ขวัญกมล,พวกดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300211741,610101401599,นางสาว,ปัณฑารีย์,โพธิ์วัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101100212857,610101401651,นางสาว,รัตนากร,โพธิ์สุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1100702983737,610101401671,นางสาว,กชกร ,สาระไทย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1104300009055,610101401683,นางสาว,คัชรินทร์,หริ่มเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1539900626188,610101401688,นางสาว,ขวัญธิดา ,มะลิทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,F,2110300043363,610101401689,นางสาว,สุธิตา ,วิรุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1102002872781,610101401690,นางสาว,นภาพร,ฉันทจิตปรีชา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1430300284572,610101401832,นางสาว,ชัชชญา,บุญเชิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702543322,610101401864,นางสาว,ธิดารัตน์,และคนาเว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1329900773751,610101401872,นางสาว,นัฐกานต์,วงค์แสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1104300176997,610101401892,นางสาว,ธิดารัตน์,คุ้มคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100702890127,610101401902,นางสาว,ศิริภาพร,สงบใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1949900355491,610101401931,นาย,แวยูซุฟ,แวดาโอะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2561,1,F,1102700515703,610101401948,นางสาว,ฐิติพร,แก้วแจ้ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300253169,610101402015,นางสาว,ดุสิตา,เจริญวงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300204113,610101402087,นางสาว,กัลชณิกา,มูลเกศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1489900375526,610101402226,นางสาว,ชลธิชา ,พรหมดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,F,1100702612691,610101402247,นางสาว,สุภาพร,บีดิลและ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1260400100033,610101402359,นางสาว,สุนิตา,มิดดี้,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2561,1,F,1409700181256,610101402532,นางสาว,ชฎา,ประยูรคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,2940300021648,610101402534,นางสาว,นิซะ,สุหลงกุ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2561,1,F,1103702849871,610101402584,นางสาว,ศศิธร,แดงโชติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1940200144162,610101402598,นางสาว,สุไวบะ,แวนิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2561,1,F,1760700065271,610101402607,นางสาว,มยุรี,บุตรฉุย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2561,1,F,5420501053163,610101402664,นางสาว,ไอรดา,การะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,1340200171483,610101402666,นางสาว,ประภัสรา,จันทะสาต,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1343300005618,610101402687,นางสาว,วรรณิภา,ปัญญาวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1839900572301,610101402716,นางสาว,สกาวรัตน์,จำปาทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,F,1679900483599,610101402735,นางสาว,ประภาพร ,ป้องแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1104300212861,610101402870,นางสาว,ณัฐรินีย์,พวงโคกกรวด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1950700019260,610101402934,นางสาว,นูอายา,เจ๊ะอาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2561,1,F,1104000024547,610101402958,นางสาว,ภูรินี,ขันทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1560300318514,610101402981,นางสาว,พรสถิตย์,มูลราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,F,1839900496745,610101403117,นางสาว,นาลิตา,โต๊ะพ่อ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,F,1104300174943,610101403307,นางสาว,สิรินยา,จิตร์นารี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300243384,610101403587,นางสาว,ลลิตา,ผิวงาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1102700740537,610101403700,นางสาว,ชไมพร,มอและ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1579900673119,620101301015,นางสาว,ญาสุมินทร์,โคศุภ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1110300084169,620101301020,นางสาว,ณัฎฐนันธ์,จันทรสุก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1103702090913,620101301064,นางสาว,ณัชชา,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702139696,620101301066,นางสาว,กุสุมา,หมั่นคง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1660600026178,620101301107,นางสาว,พรพรรณ,คำพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1360700003091,620101301108,นางสาว,ภาส์ภัสสร,ยุทธหาร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1930500209251,620101301112,นางสาว,ชญาดา ,อุ่นชูศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,F,2249800001357,620101301293,นางสาว,ปัญญาพร,ธัมวา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702355345,620101301321,นางสาว,เพชรรัตน์,สิงห์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1379900068888,620101301397,นางสาว,วิภาพร,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,1102700171109,620101301398,นางสาว,ขวัญดาว,ตั้งผลสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3240800118874,620101301399,MISS,สมใจ,สิงหนาท,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1321300125751,620101301403,นางสาว,อรสา,ดวงศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1330400558217,620101301451,นางสาว,น้ำฝน,บุษบรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1449900320306,620101301526,นางสาว,ชฎาพร,ลุนออน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1360600159693,620101301529,นางสาว,กุศล,เคนจัตุรัส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1440700147319,620101301539,นางสาว,อริสา,วรรณะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900540197,620101301572,นางสาว,อังคณา ,บุญสวน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1249900511162,620101301573,นางสาว,ชญาดา,มนตรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1249900509532,620101301574,นางสาว,อรุณกมล,กินขุนทด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1530400072053,620101301598,นางสาว,ธณฐพรศร,บุตรดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,F,1739901749648,620101301599,นางสาว,รัตติยากร,นาคมี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2679900022883,620101301607,นางสาว,พรทิพย์,เส้นแก้วใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1103700450319,620101301624,นางสาว,ฉัตรสุดา,ห่างกลาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100701154745,620101301625,นางสาว,รภัทร,สิทธิกรนนท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1110300224505,620101301635,นางสาว,ศิรประภา,ปู่พรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1729800064828,620101301698,นาง,จันทิมา,สุขสุคนธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2562,1,F,2200100034556,620101301699,นางสาว,สุภิญญาภา,เมธีกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1349900814385,620101301730,นาง,จิราภัทร,พันธ์โชติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,F,1840100497871,620101301738,นางสาว,อัสรา,นิยมเดชา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1909801013745,620101301776,นางสาว,สุปราณี,ศิริพงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1430200183821,620101301779,นางสาว,ศิริวิมล,คำออน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2562,1,F,1209301062301,620101301793,นางสาว,ฐิตินันท์,หิรัญประเสริฐสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2250800023905,620101301945,นางสาว,ฉัตรชฎา ,บุญชำนาญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,3100503662287,620101301958,นางสาว,ชุติพันธุ์,มันเทศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702569453,620101301974,นางสาว,กฤษณา,เขียวประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1449900500258,620101301975,นางสาว,กชกร,ยศสุนทร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340700531730,620101301990,นางสาว,วราภรณ์,บุรุษ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1200501079633,620101301994,นางสาว,ปริชาตญ์,สังข์สมศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,2240400023193,620101301995,นางสาว,บุญชณัฎฐา,เกิดบัว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1480790008275,620101302007,นางสาว,อุไรลักษณ์,โคตรหลักเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1102700677134,620101302015,นางสาว,ปีย์วรา,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1839900255128,620101302020,นางสาว,พันทรี,อัศวธีรางกูร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1600400182010,620101302021,นางสาว,วิภาวี,ช้างเนียม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,8500977000142,620101302047,นางสาว,มนสิชา,จารุกิตธิรัฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103700194967,620101302055,นางสาว,นาตาชา,พิณทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700769209,620101302064,นางสาว,ดวงลดา ,ยะรังวงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1430900015742,620101302223,นางสาว,รัศมีดาว,หมื่นโอวาท,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1360400238883,620101302265,นางสาว,พัชรี,สกภูเขียว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1370300024164,620101302287,นางสาว,สุพรรณิการ์,สิงห์การ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,1379900079332,620101302288,นางสาว,เกวลิน,หลักทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,M,1160100627681,620101302297,นาย,พิศิษฐ์,ชูศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,F,1430900235319,620101302325,นางสาว,วัชรี,พิมพ์หาญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,F,1103100537545,620101302339,นางสาว,ชลธิชา,ส่วนบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1319900425079,620101302342,นางสาว,กมลทิพย์,ชัยชุมพล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1103700178775,620101302354,นางสาว,จิราพร,แสงเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1530500060804,620101302356,นางสาว,ธนันญา ,หอมสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,F,1103702795631,620101302411,นางสาว,อลิชา,พูนทรัพย์สถิต,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702728796,620101302412,นาย,สนธยา,อิ่มใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1419901722131,620101302420,นางสาว,พรทิพย์,คันธภูมิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1104300066571,620101302527,นางสาว,ประภาพร,แถบไธสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702746037,620101302528,นางสาว,อุมาพร,จำใบรัตน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,2310700050136,620101302529,นางสาว,สกุลรัตน์,โพธิ์เหลา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1330800228222,620101302530,นางสาว,บัวงาม,น้ำหวาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1100702006740,620101302538,นางสาว,จินิตชา,พางา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1339900542385,620101302541,นางสาว,เพ็ญประภา ,กัณหาพิมพ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1110300126775,620101302589,นางสาว,ศกุนตลา,พุ่มหอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1350100395274,620101302622,นางสาว,อุไรพร,เชื้อวงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1350600077484,620101302635,นางสาว,เสาวณีย์,พิระภาค,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1480600140479,620101302648,นางสาว,สิรินพัชร,มาสเชียงไชย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702408228,620101302707,นางสาว,บุษรินทร์,อ้วนศรีสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1240300149120,620101302729,นางสาว,กรรณิการ์,กาสุรงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1100201417917,620101302737,นางสาว,อารียา,เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1250100272980,620101302755,นางสาว,จิราภรณ์,แสวงสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1620500246320,620101302792,นางสาว,วีริยา,สีวัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1471200385343,620101302824,นางสาว,ปนิตา,ศรีหาวงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1379900027553,620101302839,นางสาว,ชุติมา,มหิศยา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,M,1104300131411,620101302840,-,นางสาวจรรยพร,สนเปี่ยม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1250200261041,620101302846,นางสาว,สุชาดา,มุมกระโทก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1470800272506,620101302847,นางสาว,เจนจิรา,เทศนา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1101000076781,620101302849,นางสาว,อารีญา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1600100580125,620101302850,นางสาว,เจตนารี,อินแดง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1100701843915,620101302860,นางสาว,ปวีณา,ทุมเพชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1250100241251,620101302970,นางสาว,วรรณภา,ผสมทา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1329900394831,620101303015,นางสาว,สิริกัญญา,เจนจบ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,1329900891312,620101303083,นาย,ชัชรินทร์,วงษ์คำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1103701295813,620101303143,นางสาว,ศศิกร,สมีนาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900405826,620101303179,นางสาว,วรรณนิชา,ประสิทธิพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1102700578802,620101303192,นางสาว,ชาลิสา,โมทารัตน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701701714,620101303195,นางสาว,จิตตรา ,ผลเจริญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1129900365671,620101303198,นางสาว,น้ำทิพย์,พุ่มทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1101800834508,620101303243,นางสาว,สุวิมล,ตะบุบผา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1659900446341,620101303265,นางสาว,ผกามาศ,พันธุ์พรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,F,1110300122664,620101303272,นางสาว,ไอชาณา,สง่าชาติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,F,1100702567776,620101303276,นางสาว,จุฑาทิพย์,จรูญศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103700308083,620101303395,นางสาว,น้ำผึ้ง,พลเสนา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1341700078033,620101303479,นางสาว,เกษมณี,สิมมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,1250100174554,620101303511,นางสาว,ณัฐชยา,ผสมทา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1430300256951,620101303525,นางสาว,มณีนุช,ทองฉัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,F,1520500118781,620101303539,นางสาว,โสภิดา,ยวนใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1329900348554,620101303542,นางสาว,ทิพวรรณ,มีแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1102700430813,620101303543,นางสาว,ณัฐสุดา,พูตระกูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300158235,620101303544,นางสาว,ศรัญญา,เด่นโซ๊ะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300081694,620101303545,นางสาว,มีนา,สุวรรชาติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1469900203709,620101303547,นางสาว,ปุญญวีย์,สกุลมุสิกพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1100702565137,620101303573,นางสาว,ทัดดาว,หมู่สะแก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2562,1,F,3100905676045,620101303578,นางสาว,อารยา,มาลัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1401300063984,620101303584,นางสาว,ชลธิภา,เพ็ชรภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1360400162879,620101303945,นางสาว,ภิรมยา,ภิรมย์ไกรภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1110300150811,620101303954,นางสาว,ภัทรลภา,พิณประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1869900125593,620101303970,นางสาว,สุขมาภรณ์,ภูริชนพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,F,1400900241815,620101303999,นางสาว,มลธิชา,เหล่าลาภะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100400779827,620101304001,นางสาว,ณัฐนันท์,ภูปภาดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3251100331282,620101304015,นาย,ประมูล,เงินอภิรติกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1469900237174,620101304026,นางสาว,นฤมล,อุ่นศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,3250600247875,620101304027,นางสาว,ณัฐธยาน์,แสงทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300143681,620101304029,นางสาว,ธนัชพร,ฟักเย็นใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1320100231191,620101304086,นางสาว,ดวงดาว,ผ้าผิวดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1100702365669,620101304133,นางสาว,สุดาพร,ดีสม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,3101401040199,620101304180,นางสาว,พรรณาภรณ์,ศรีประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101401807639,620101304190,นางสาว,วรารัตน์,ทองพุ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1369900246891,620101304271,นางสาว,น้ำฝน,แก้วจอหอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1100700630187,620101304282,นาย,สุชิน,จงใจรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1301502058079,620101400003,นางสาว,พนัฐดา,อุดมผล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1369900536831,620101400062,นางสาว,ศศิวิมล,มลัยคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1311001318876,620101400068,นางสาว,สุมาลี,พุดพิมาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1470600133448,620101400087,นางสาว,วิภาดา,เหมะธุลิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1100702909014,620101400101,นางสาว,วรรณกร,เทวกุล ณ อยุธยา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1330700176654,620101400134,นางสาว,บงกช,เข็มทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1240301219636,620101400241,นางสาว,อิสริยา,สุไลมาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1451001324204,620101400268,นางสาว,พรประภา,แสนจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1450701362337,620101400269,นางสาว,สุจิตรา,จันเรือง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1100702782855,620101400278,นางสาว,เบญญาภา,สุกใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1500201217281,620101400375,นางสาว,ธนวันต์,ใจบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1319800299152,620101400465,นางสาว,รวิวรรณ,แซ่คู,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1900601153791,620101400538,นางสาว,สารีนา,ดอเลาะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,2200801017518,620101400571,นางสาว,เยาวรินทร์,เรืองยศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1730201342032,620101400691,นางสาว,ศิริประภา,กลัดตลาด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,F,1839900615248,620101400712,นางสาว,ณฐนนท์,สมุทสาร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1306200007590,620101400738,นางสาว,กิตติยา,วงศ์แสนไชย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1849901333165,620101400749,นางสาว,กิติมา,แตงวิเชียร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1451500068408,620101400779,นางสาว,ชลลดา,ทองโสม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1310600302976,620101400821,นางสาว,แพรววา,น้ำผึ้ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1929900654447,620101400824,นางสาว,ปัทมาวดี,หมุนแทน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1929900668839,620101400829,นางสาว,ณัฐธิกา,ลาวเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1929900668821,620101400830,นางสาว,กุลณัฐ,ลาวเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1929900670591,620101400831,นางสาว,กชมน,ด้วงหมุน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1450300111805,620101400881,นางสาว,ณัฐริกา,สุวรรณประดิษฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,2321001064228,620101400885,นางสาว,มุชิตา,ที่ดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1319900754391,620101400905,นางสาว,สิริวิมล,ทรัพย์มาก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1320201217240,620101400908,นางสาว,จันทรารัตน์,กองสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1451001327858,620101400962,นาย, อรรถชัย,จันทร์ภักดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1450900165281,620101400971,นางสาว,วรรณิภา,แก้วดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1739901853976,620101401053,นางสาว,อารยา,เวชพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1104300089792,620101401113,นางสาว,กัญญาพัชร,โพธิ์ทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702419508,620101401121,นางสาว,ณัฐณิชา,พันนิธิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1103702705721,620101401132,นางสาว,วิลาวัลย์,จันทร์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1129901636253,620101401143,นางสาว,ชไมพร,ทองทิพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1340701738061,620101401236,นางสาว,สุพัตรา,โพธะเลศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,F,1103702929654,620101401280,นางสาว,มัณฑนา,อินทรศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1800801361266,620101401283,นางสาว,ณัฐนิชา,โสระดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1459900664820,620101401350,นางสาว,นงนุช,เชื้ออ่อน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1809900877714,620101401355,นางสาว,ญาณิศา,สุขถนอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1609900530384,620101401376,นางสาว,อรัญญา,อิ่มขำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1650800204134,620101401392,นางสาว,กลิกา,โสภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,F,1820501186108,620101401443,นางสาว,ซอฟีย๊ะห์,ชูเพชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2562,1,F,1101100228354,620101401461,นางสาว,กนกพร,เพียซ้าย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1639900217279,620101401557,นาย,ชัยวัฒน์,เอมอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1860300098775,620101401558,นางสาว,โชติกา,ก๋งชิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,F,1104300106905,620101401559,นางสาว,อุบลวรรณ,เกิดพูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340700590205,620101401561,นางสาว,ปิยะนุช,พงษ์พื้น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1560300329567,620101401612,นางสาว,ธนัชพร,ไกลถิ่น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,F,1330801330306,620101401662,นางสาว,มณีญา,เทศราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1329900994502,620101401663,นางสาว,ณัฐธิดา,เรียงเงิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1149900652387,620101401734,นาง,กริตา,ถูกอารมย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสงคราม
2562,1,2562,1,F,1820501191187,620101401778,นางสาว,ดุษฎี,เพ็ชรภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2562,1,F,1104300371536,620101401809,นางสาว,จันทิมา,พึ่งโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104200160029,620101402043,นางสาว,ธิดามาศ,งอกไข่น้ำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1809700325238,620101402060,นาย,สิทธิศักดิ์,ชอบทำกิจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1331000308249,620101402119,นางสาว,ลักษ์สุดา,กาศเกษม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,F,1860201153409,620101402260,นางสาว,ญาณิศา,เทียนสันต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,M,1609900376121,620101402270,นาย,ธีระชัย,โยวะผุย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1539900747902,620101402305,นางสาว,กิตติมา,ดำมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1101000079055,620101402404,นาย,นลธวัช,เมฆฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1321000397501,620101402433,นางสาว,กัญญ์วรา,แสงดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1360401294027,620101402438,นางสาว,ศศิกาญจน์,สุหญ้านาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1310701358471,620101402520,นางสาว,สานันทินี ,แป้นดวงเนตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1321001437077,620101402607,นางสาว,นิภาพร,กันภัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1104300256575,620101402628,นางสาว,มนัสวี,ยะมามัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1800101336030,620101402753,นางสาว,อลิษา,รอดทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,2102800011144,620101402783,นางสาว,สุพิชญา,คุณชม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1660601178745,620101402828,นางสาว,ทิฐินันท์,หอมจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1959900687701,620101402885,นางสาว,อัลนูรอ,เจ๊ะอุเซ็ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1100702967081,620101402900,นางสาว,หทัยรัตน์,ฉายโฉมเลิศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1103703214683,620101402913,นางสาว,บุญญรัตน์,ถายะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2240600025921,620101402945,นางสาว,สาธินี,รัตนวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1919900267460,620101402977,นางสาว,นูรีฮะห์,หมั่นสัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1103703060155,620101402981,นางสาว,สุทธิรัตน์,ศิริชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1505200006418,620101403034,นาย,พีรันธร,ชินกรณ์สิริภัทร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำพูน
2562,1,2562,1,F,1101700300188,620101403041,นางสาว,ณัฐชา,อ่อนใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1450201318819,620101403042,นางสาว,อริสา,รัตนดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1250100417678,620101403082,นางสาว,จันทกานต์,ทองประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1250101455654,620101403088,นางสาว,เจนจิรา,โคตรบุตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1104300295333,620101403092,นางสาว,ภาวิตา,ดิษเทวา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300313374,620101403093,นางสาว,ธนพร,ยะโส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1321001436615,620101403107,นางสาว,ปรีญาฉัตร,มากมน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1959900589891,620101403308,นางสาว,มัซนีย์,ดอเล๊าะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1440801309454,620101403347,นางสาว,พีรนุช,ปธิรูโป,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1191100120367,620101403389,นางสาว,งามตา,เข็มทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1830301127272,620101404009,นางสาว,อามานี,คงนาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1103701969016,620101404144,นางสาว,ภัททิยา,ปรีสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1330501422019,620101404252,นางสาว,พรชิตา,พรหมสูง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1839900572301,620101404253,นางสาว,สกาวรัตน์,จำปาทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,M,P1760900,180102301184,นาย,สุกสาคอน,หลงวิไล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2555,2,F,1341600062712,550102313224,นางสาว,ชินพร,งามฉลวย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2556,2,M,1100900359266,560102318598,นาย,ธนพล,หรูอนันต์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100600348013,570102421086,นาย,ชยุตม์,ธรรมปัญญา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1471200336954,580102423008,นางสาว,จุฬาลักษณ์,ศรีกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2558,1,M,1820500101869,580102423645,นาย,กฤษฎา,ศิริวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2558,1,M,1100702423022,580102423788,นาย,นิธิศ,งามขำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1669900312042,580102424292,นางสาว,สุพัตรา,สกุนนา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2558,1,M,5101000028054,580102424612,นาย,ภาสวุฒิ,สุขยวง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103702574686,580102425160,นางสาว,นาตชา,เด่นทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101100146439,590102227246,นางสาว,ณัฐริกา,ชื่นบาน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,F,2805500000429,590102227257,นางสาว,ณัฐติญา,ทองวาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700588328,590102382091,นาย,ธนพจน์,มากชูชิต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700477551,590102382171,นาย,ดิชมากร,สัจจาแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1342100103011,590102426124,นางสาว,จิราพร,ปลื้มใจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2559,1,F,1820600065937,590102426160,นางสาว,กมลวรรณ,สุเมนร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1489900290997,590102426262,นางสาว,ศศิธร,เจริญยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,F,1849900287712,590102426387,นางสาว,ณัฐนันท์,เฉลิมพงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2559,1,F,1270300029779,590102426606,นางสาว,ศรัญญา,กิติธนชัยเดช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100800957579,590102426727,นางสาว,เยาวลักษณ์,นุทผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1110300214801,590102426836,นางสาว,พิจิตรา,ศรีทาแก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700741797,590102426848,นาย,สถาพร,หิรัญชาติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,M,1430900238679,590102426854,นาย,รัชพล,แสนณะรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2559,1,F,1920400178036,590102426896,นางสาว,อารียา,เส็นหละ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1102700708641,590102427148,นางสาว,ภัทราภรณ์,วรรณะรังสี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101100199150,590102427171,นางสาว,ธัญญา,สว่างเนตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100801139845,590102427365,นาย,จักรภัทร,พงษ์อัชฌา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100300151044,590102427366,นาย,ณัฐวุฒิ,ฮิงสาหัส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101000074801,590102427376,นางสาว,สรีวรรณ,สินสมุทร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,5100600086607,590102427412,นางสาว,วาลา,รอชีด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700572359,590102427600,นางสาว,จิราพรรณ,บุญสม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702777061,590102427601,นางสาว,พิชญา,บุญทา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702523931,590102427638,นาย,ติณณภพ,กัลปพงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702583111,590102427776,นางสาว,ซารีนา,พันพึ่ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1390500017706,590102427851,นางสาว,เกสรา,ชำนิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2559,1,F,1103702539236,590102427854,นางสาว,มีนา,เส็นสมเอียด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1150600114756,590102427858,นาย,เตชวิชญ์,เพชรจตุรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2559,1,M,1409901375597,590102427892,นาย,จิณณวัฒร,ยิ่งยงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,F,1100702492547,590102427924,นางสาว,วโรชา,โลหอุ่นจิตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1102700316794,600102384057,นางสาว,ขนิษฐา,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,1,F,1659900639769,600102384998,นางสาว,บงกช,คัมภีร์ทัศน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,8571584149699,600102385221,นางสาว,อาย้า,ชีหมื่อ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,1,F,1103701634821,600102385230,นางสาว,สุนิสา,มะรุมดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1310900147917,600102385643,นางสาว,กมลวรรณ,สถาวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,F,1560300272212,600102385657,นางสาว,ขวัญชนก,อุ่นเรือน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2560,1,F,1100701563297,600102385710,นางสาว,ปฏิมา,ชมธวัช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1119900482708,600102391648,นาย,ณัฏฐศรัญย์ ,สวนสมุทร ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,F,1200100349478,600102391720,นางสาว,ชาริณี,พุ่มทิม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,F,1450200213029,600102391731,นางสาว,อรวรา,ศรีภักดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1601200120054,600102428547,นางสาว,สกุณี,แก่นเขียว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,1,F,1361000298715,600102428560,นางสาว,จุฑามาศ,ธรรมกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1149900570798,600102482812,นางสาว,ธมลวรรณ,วงค์นาค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702563544,600102482913,นางสาว,จิราพร,ประทุม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1720300066360,600102483050,นางสาว,อุบล,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2560,1,M,1101100125164,600102483529,นาย,ศักดิ์สิทธิ์,แสนจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103701765127,600102483643,นาย,วิศรุต,ยนศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1250700056358,600102483712,นางสาว,สุณิสา,บุญมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2560,1,F,1430500403311,600102483853,นางสาว,อมรรัตน์,บัวเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,1,F,1320400117571,600102484203,นางสาว,กิตติญา,สืบเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1450800120129,600102484236,นางสาว,อรัญญา,นะตาปา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1199600206462,600102484275,นาย,สิทธิพล,สุขเสมอ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1600100639651,600102484278,นาย,เขมรัฐ,หมู่พยัคฆ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1250200276588,600102484343,นางสาว,สุธิดา,มะลาขันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,M,1659900749726,600102484612,นาย,อนิวัตติ์,สิงห์คำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2560,1,F,1103702666271,600102484692,นางสาว,ปาลีรัศม์,นพอมรวรานนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101000078300,600102484694,นางสาว,วรรณิษา,วิเศษสัตย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100501193381,600102484744,นางสาว,จิดาภา,พิทักษ์จินดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702825180,600102484767,นาย,เจตดิลก,ศรีอักษร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1199900676294,600102484932,นางสาว,ภัทราวดี,ธานี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2560,1,M,1104300146745,600102485052,นาย,ศิวกร,กันเที่ยง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702397269,600102485147,นางสาว,พรรณนิดา,นรสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103500029784,600102485248,นาย,สรวิศ,ชัยกิตติวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702615561,600102485249,นาย,รชฏ,อ่อนไพรงาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300151749,600102485327,นางสาว,ขวัญใจ,สิมตะมะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1619900313693,600102485413,นาย,สุธากร,คำภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2560,1,F,1230400095285,600102485429,นางสาว,อินทิรา,อนนทสีหา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300081325,600102485565,นาย,สมศักดิ์,ใจวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1900701187115,600102485664,นางสาว,มาริษา,สุวรรณลอยล่อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2560,1,F,1540300121044,600102491268,นางสาว,ชลิตา,ลำเต็ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,1,F,1539900545455,610102300018,นางสาว,ภริษา,กวีเดชารัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119900125816,610102300024,นางสาว,ผกาดาว,หอดขุนทด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702068427,610102300322,นาย,นิศานาถ,คงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1309900581950,610102300326,นาย,สัญหณัฏฐ์,พูนศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100702000989,610102300360,นาย,สิทธิชัย,แซ่ตั้ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1409800179326,610102300400,นางสาว,อาภาพร,พิมบัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1729800062612,610102300402,นางสาว,จตุพิศ,ศรีพล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2561,1,F,3720400447281,610102300410,นาง,ทิพย์วรรณ,บุญธรรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1470300076503,610102300512,นางสาว,ภัสสร ,ไพคำนาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2561,1,F,1100701991761,610102300736,นางสาว,กชนันท์,จันทร์เทา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1410600232055,610102300822,นางสาว,นุสรา,ขวาโยธา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,F,2129700000481,610102300834,นาง,สุพาภรณ์,แววศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1670700227566,610102301037,นางสาว,ธิดารัตน์,คำจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1749900158891,610102301107,นางสาว,กัลยา,ธานี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2561,1,F,1509901673660,610102301362,นางสาว,ทิพวรรณ,ดอกไม้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,1,M,1101401831971,610102301366,นาย,ณฐกร,อินสว่าง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100700939196,610102301391,นางสาว,ศศิธร ,ผิวอ่อนดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1350800027332,610102301408,นางสาว,หนึ่งฤทัย,ดอกไม้ทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,F,3601100122981,610102301423,นาง,วราพร ,ประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1251300046186,610102301439,นางสาว,สลิลชญาภ์,เจนตะคุ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1249900470016,610102301440,นางสาว,สุจิรัตน์,ยุทธเทพา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700797415,610102301447,นางสาว,เบญญาพร ,ช่วยชุมพล ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1249900417999,610102301523,นางสาว,ทิวลิป,วงษ์ยีเม๊าะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1340600082178,610102301561,นางสาว,นิรันดร์,ผันผ่อน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2561,1,F,1179900159494,610102301568,นางสาว,พัชรี,พุฒพงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1102700199666,610102301588,นางสาว,ชนากานต์,เนียมหอม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200900187316,610102301604,นางสาว,พัชราภรณ์,โพธิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3310700031245,610102301609,นาย,รักษ์ธเนศวร์,วัฒนพงศ์ภากรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,1149900158111,610102301629,นางสาว,ชุติกาญจน์ ,ธนะบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,1,F,1102700314279,610102301635,นางสาว,จิรา,เนินผา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1320500179382,610102301636,นางสาว,อัศนีย์,ปิงจุลัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1129900216081,610102301657,นางสาว,จิตรนภา,เหล่าซ่วน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรสาคร
2562,1,2561,1,F,1160100514321,610102301658,นางสาว,ศิริลักษณ์,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ลพบุรี
2562,1,2561,1,F,1103701043041,610102301707,นางสาว,ชัชชนก,คงวัดใหม่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1321000373237,610102301708,นางสาว,วริสรา,คำเติม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300221956,610102301726,นางสาว,พัชรภรณ์,ใจตรงดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2561,1,F,1431000090358,610102301738,นางสาว,ปิยดา,พิมพ์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1102700793568,610102301744,นางสาว,ศศิธร,ชุมปลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100700557404,610102301747,นางสาว,พิมลพรรณ,แสงวิโรจน์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100400900316,610102301748,นางสาว,จิราพัชร,คนธานน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702590654,610102301821,นาย,ชาญวิทย์,อับดุลเลาะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700741452,610102301838,นางสาว,บุลันยา,มูฮำหมัดสมัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103300181094,610102301846,นาย,ภูตะวัน,เลาะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702614456,610102301847,นาย,วิทวัส,มีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702291277,610102301856,นางสาว,สรารัตน์,การสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300049189,610102301866,นางสาว,สุพิชญา,พงษ์เพ็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1749900533889,610102301896,นางสาว,เปมิกา,ด้วงไข่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300039311,610102301897,นาย,ปฏิภาณ,อิสระสุรกิจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1430600005938,610102301900,นาง,ชยาพร,ปัสสา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2561,1,F,1409901509321,610102301969,นางสาว,อัญชิษฐา,สิงห์โต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,5409900066208,610102301972,นางสาว,พัณณ์ชิตา,ราชย์ศรีเมือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,M,8630673001334,610102301979,นาย,อโนชา,สัญญา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2561,1,M,3100201467058,610102302011,นาย,เฉลิมวุฒิ,กิติวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702195160,610102302064,นาย,จิรายุ,บินมูซา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702496677,610102302082,นางสาว,อรยา ,วันทมาตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1809900716109,610102302092,นางสาว,ณัฐษา,ศรีพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1100701393863,610102302152,นาย,พิรุฬห์,สิบรัมย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100700904708,610102302158,นางสาว,สุธาทิพย์,ชาตะสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101401768803,610102302160,นาง,ณัฏฐาภรณ์,กิ่งทองคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1412000059109,610102302186,นางสาว,แสงทอง,จันทรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1640600154711,610102302187,นาย,ไพรสัณฑ์,สุขมั่น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุโขทัย
2562,1,2561,1,F,1100200115283,610102302212,นางสาว,นฤมล,เศรษฐวิทยา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,1,F,3101100046546,610102302252,นางสาว,ศิริณณะศา,กรีนภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1509900425506,610102302276,นาย,ธนกฤต,คชรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1720500112268,610102302278,นางสาว,ทัดดาว,ฉิมวัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2561,1,F,1329900737976,610102302280,นางสาว,อนัญญา,ธรรมไพศาล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1249900421112,610102302283,นางสาว,ปณิตรา,ศิริวรา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1120600186510,610102302290,นางสาว,อัยย์ฐิดา,แนบสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1920400113139,610102302293,นางสาว,นัฏพร,ดอกบัว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,M,1100400707516,610102302304,นาย,อภิวัฒน์,ละม้ายพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1102700788629,610102302307,นางสาว,อรอนงค์,อนูปกิจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1309902571412,610102302308,นางสาว,ธัญชนก,ขุนทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3669800126634,610102302351,นาง,ฤติมา,โลหะธรรมฐภพ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3100503359606,610102302355,นาย,นันทพัธน์,ตั้งปทุม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1609990016766,610102302404,นางสาว,กัญญาภัทร,สายสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,3700500154617,610102302426,นาง,ภัคจิรา,น้ำเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100400534476,610102302430,นางสาว,หทัยชนก,ไม้แก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101800885129,610102302431,นางสาว,ชุติมา,คล้ายอ่ำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1739900646900,610102302432,นางสาว,พิกุลทอง,พูลมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,1,F,1311100180261,610102302433,นางสาว,ปนัดดา,อรัญภูมิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1101800811206,610102302434,นาย,ปัณณวิชญ์,นิธิจรัสรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100501360899,610102302435,นาย,กฤตนันท์,หอมสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2561,1,F,1103700774947,610102302470,นางสาว,ศิริพร,ดาวดอน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700438474,610102302495,นางสาว,วนัสนันท์,ยีมะเฟือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702504645,610102302529,นางสาว,นันทพร,สุทธิธรรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409600228722,610102302531,นาย,สิทธิโชค,กึกก้อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1102700508189,610102302548,นางสาว,ศศิวิมล,มะแย้ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1420800069581,610102302560,นางสาว,ศิริลักษณ์,มงคลชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,1300200138427,610102302561,นางสาว,ฐิตินันท์,ดำครบุรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1340700282268,610102302562,นางสาว,ณัฏฐ์สิณี,จันมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2561,1,F,1420800068071,610102302564,นางสาว,ปาณิศา,จันทาสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,1810400001447,610102302586,นางสาว,เกษพิลาด,จงรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กระบี่
2562,1,2561,1,F,1209500029142,610102302589,นางสาว,บุษยา,ฟูเกษม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1101800377778,610102302597,นางสาว,มนัสวี,ไชยมงคล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2561,1,F,1100701930656,610102302613,นางสาว,ยุพา,แซ่คู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101800944630,610102302624,นาย,วงศธร,เสมอวิโรฒ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,F,1560100157266,610102302631,นางสาว,วิไลวรรณ,มะลิวงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พะเยา
2562,1,2561,1,M,1100701342479,610102302636,นาย,อาณัติ,วิรัตน์อารีย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100200863727,610102302652,นางสาว,พัชญา,สุขคล้าย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อ่างทอง
2562,1,2561,1,M,1100600357349,610102302653,นาย,จิรกิตติ์,นาคสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1801200144334,610102302681,นางสาว,เกษร,แก้วตาทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1103702125539,610102302717,นางสาว,ธนภรณ์,วรรณฤดีพรสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1459900249890,610102302727,นาย,ธราพงศ์,จอมคำสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3100905622115,610102302729,นาง,อรพรรณ,ศรีสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101500563703,610102302746,นางสาว,ณัฐพัชระ,เต็มกลิ่น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1709901073695,610102302759,นาย,กฤษดา,พิมพรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119900664865,610102302760,นางสาว,รมิดา,ภาคกินนร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1320700281300,610102302764,นางสาว,จีรนันท์,วังคะฮาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,1100801127863,610102302768,นาย,ธาวิน,กิจรักษา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1100500648791,610102302777,นางสาว,ชนิตา,อสุนีย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1220600001870,610102302778,นางสาว,ตฤณรดา,สุขสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,M,1101000072093,610102302791,นาย,สาธิต,มูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1571200002648,610102302809,นางสาว,สาธิกา,พรมคำปา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,M,1349900862789,610102302821,นาย,ธีรพล,ยืนยาว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1104300008296,610102302824,นางสาว,อาวัชดา ,โพธิษา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300024101,610102302862,นางสาว,ลลิตา,คำฝาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,5100599101202,610102302866,นางสาว,จุฬาลักษณ์,สมนาค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200100532965,610102302867,นางสาว,สุพรรษา,บุญเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100701864190,610102302869,นางสาว,พิมพ์สุภา,สิริชัยวงศ์สกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,1100701068326,610102302885,นางสาว,ฌิชาภัทรท์,อุกาพรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2419900033429,610102302886,นางสาว,ชลฤดี,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1349900800431,610102302904,นาย,อภิรักษ์,วิภาคาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1421200062064,610102302906,นางสาว,บุษยามาส,วิไลวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,3300900108608,610102302919,นางสาว,ปุณยนุช,ชนะจอหอ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1349900775568,610102302945,นางสาว,สุกัญญา,โมพิมพ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1330800192091,610102302949,นางสาว,พรสุดา,จันทร์อุทัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1219800268517,610102302966,นางสาว,ดลพร,เผ่าพันธ์ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1100500618264,610102302972,นางสาว,พรสุภัค,แก้วนพคุณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2561,1,F,1103701575689,610102302973,นางสาว,ศิวาพร,ประทุมแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1400900194698,610102302974,นางสาว,วรนุช,วรรณศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1219900477240,610102302990,นางสาว,ณัชชา,เผ่าพันธ์ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1451100186632,610102303041,นางสาว,รุ่งทิวา,วิชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1103700058770,610102303067,นางสาว,ปิยาดา,สังคะโห,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100701830414,610102303100,นาย,พงศกร,โคตรสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1100701795759,610102303109,นางสาว,พุทธิดา,นุชเล็ก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702343771,610102303115,นาย,สุริยนต์,สง่าวรวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300009845,610102303134,นางสาว,พนิตพิชา,ปานแดง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1450900144232,610102303139,นาย,มงคล,โรมะจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1100400843991,610102303141,นาย,จารุวัฒน์,แซ่ลี้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1103702354481,610102303151,นาย,อัษฎายุธ,อยู่ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,0100200000127,610102303156,นาย,โกปาส,บาสเนต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200100565731,610102303174,นางสาว,กมลชนก,กลิ่นหอมหวล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1119900718353,610102303183,นางสาว,ศลิษา,เปล่งสงวน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1103702371394,610102303184,นางสาว,ธีราพร ,รุ่งถาวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1119900716814,610102303185,นางสาว,สุดารัตน์ ,ภูสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1103700411101,610102303190,นาย,สาวิชย์,ไชยวุฒิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702003007,610102303202,นางสาว,บัว,หมวกเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1119900232477,610102303203,นางสาว,พรพรรณ ,แมลงภู่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,3350300474581,610102303209,นางสาว,บังอร,คำตา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2561,1,M,1103100085580,610102303212,นาย,กันตินันท์,พรมราช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1809700274307,610102303230,นางสาว,ปิยมาศ,จันทรนนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700696163,610102303234,นางสาว,ณัฐริกา,สอนพ่วง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3220400355330,610102303243,นางสาว,กาณดา,บรรจงเปลี่ยน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2220400019170,610102303245,นางสาว,จินตรา,บรรจงเปลี่ยน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700511821,610102303285,นางสาว,กุลสตรี,ตงสาลี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,5451101079549,610102303292,นางสาว,กัณภิรมย์,อุตรา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100800890253,610102303299,นางสาว,พนากิจ,บุญประคม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,1,F,1100702439212,610102303302,นางสาว,รัตนาพร,เดชะบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100800991106,610102303323,นาย,สุรศักดิ์,พัตธนะผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701430351,610102303331,นางสาว,ศิวิมล,ศรีวานิชภูมิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1342100039810,610102303338,นางสาว,คำจันทร์,ขันทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1100300140841,610102303553,นางสาว,สุทธิดา,สังข์ยารา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1250400014617,610102303560,นาย,เมธัส,อยู่เย็น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1209700091755,610102303584,นางสาว,จันทนา,กล้าหาญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1129800089249,610102303588,นางสาว,สุรัสวดี,พลพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1360900114997,610102303599,นางสาว,ปนัดดา,เนินกลาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1103700242945,610102303600,นางสาว,ธัญสุตา,โกกะบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1839900256426,610102303608,นาย,บัสรี,มานะบุตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2561,1,F,1100900084607,610102303696,นางสาว,ชนิดา,เมฆลอย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1421200066311,610102303778,นางสาว,กานต์รวี,นาสมวาส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,2,F,1939900256662,610102303792,นางสาว,สวรรยา,พรหมบุญแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พัทลุง
2562,1,2561,2,F,1103100335250,610102303793,นางสาว,ศศิธร,สูงสิริยศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1529900741394,610102303794,นางสาว,รุ่งฤดี,ปัญญาสืบ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1301200092649,610102303795,นางสาว,ยุวดี,การบรรจง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,2,F,1301800164977,610102303805,นางสาว,ปัทมา,เจาจารึก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,2,F,1720500107434,610102303806,นางสาว,นัทธมน,ปิ่นวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1149900336264,610102303831,นาย,วิวัฒน์,ตรีสนธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700354408,610102303842,นาย,อนุวัฒน์,กาสุรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100701049291,610102303852,นางสาว,กมลวรรณ,จิตรีชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3150200082985,610102303867,นาย,ปัณณวัชร์,พิชัยถาวรวัชร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อ่างทอง
2562,1,2561,2,M,1103701180765,610102303868,นาย,ปฏิภาณ,วิริยะนาวี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1103700334475,610102303869,นางสาว,จิตราภรณ์,พิมพ์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2561,2,F,3800600002087,610102303877,นางสาว,นภัสวรรณ,ทิมเฮเด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,2,F,1100702174367,610102303924,นางสาว,สุภัสญา,สุวรรณโค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,2,F,1110300135707,610102303947,นางสาว,ชนิดาภา,พุทธศร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,F,1101700149323,610102303963,นางสาว,ปวีณา,โอภาสวงศ์อภิรดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1100900496158,610102303964,นาย,วุฒิพงศ์,กล้ากระโทก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1100702172780,610102303974,นาย,นาวินทร์,หมั่นมานะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1340700036003,610102303980,นางสาว,ดารณี,คำดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,2,F,1430800059691,610102303997,นางสาว,วันเพ็ญ,จุตะโน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,2,F,1103702011622,610102304013,นางสาว,ปรียาภรณ์,บุญโชติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1450700157128,610102304016,นาย,ชยานันต์,ประเสริฐสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,2,F,1459900337985,610102304040,นางสาว,ทิวาภรณ์,นุริตมนต์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,2,M,5102099005664,610102304046,นาย,สุทธิพร,ธนพรโสภณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1539900488214,610102304050,นาย,วีรยุทธ,เกียรติมา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,2,M,1100800343759,610102304059,นาย,ทรงกรด,จำปาเทศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3480900196859,610102304063,นาย,ฤทธิชัย,อุสาพรหม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,2,F,1103700470603,610102304093,นางสาว,พิชญา,สีแจ่ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1529900599989,610102304109,นาย,อรรถชัย,แก้วปัญญา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,2,F,1361200158712,610102304121,นางสาว,ฐิติมา,พลจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,2,F,1100702331489,610102304131,นางสาว,ณภัสสรณ์,สายสวาท,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100600374651,610102304132,นาย,พงธ์สธร,แย้มเกตุ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1102001647821,610102304135,นางสาว,นฤมล,แผนกำเหนิด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,2,F,1460100173769,610102304143,นางสาว,ศิรินันทร์,จันทสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,2,F,1100700926094,610102304147,นางสาว,สุมิตรา,แสนศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1460500034898,610102304148,นางสาว,จินตนา,วรรณสัมผัส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,2,F,1341500278438,610102304151,นางสาว,อรอุมา,ทองใฮ้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1100701660411,610102400011,นางสาว,สุทัตตา,ประกอบผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702302161,610102400081,นางสาว,อนิสรา,เอี่ยมสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119900731309,610102400088,นางสาว,สุภาพร,โพธิ์สาวัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1103702947865,610102400162,นางสาว,กรกมล,กลิ่นคำหอม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1149900581641,610102400165,นางสาว,อัจฉรา,โคตรก่ำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1451200060151,610102400182,นางสาว,เพ็ญนภา,อินทะเสน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1931000026523,610102400502,นางสาว,รัตติยากร,สายหนูน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2561,1,F,1104300235543,610102400614,นางสาว,สุนิสา,ภูมิดำรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702848051,610102400643,นางสาว,บุษกร,บุญจำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1300301191226,610102400682,นาย,คมกฤษณ์,แพงมา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1104300183462,610102400786,นางสาว,พรธิดา,สุขทองสา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700785387,610102401019,นาย,ธีรพล,จ้อยประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1639800194234,610102401217,นาย,ชินทัต,บรรจง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,F,1100501436275,610102401312,นางสาว,จันทร์จิรา,เล็มเยะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1100600390320,610102401316,นางสาว,ปัทมา ,อาดำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1349901000837,610102401374,นางสาว,ธัญญ์วรัตน์,ดึกสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300129727,610102401504,นาย,อภิเชษฐ์,บินมาลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702850721,610102401526,นางสาว,สุจิตรา,ประทุมมาศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1100801306661,610102401552,นางสาว,ลลิตา,อันนันนับ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100801351607,610102401583,นางสาว,ศศิธร,โชคมณีนุช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300230088,610102401645,นางสาว,ณัฐกานต์,เซ็มแม้นหมัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200901241705,610102401672,นางสาว,วรัญชนา,นามสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1102700148522,610102401687,นางสาว,สุนิสา,นิกะจิ๊,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104200141270,610102401798,นางสาว,สิริลักษณ์ ,สิริปิยานนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702624605,610102401836,นาย,ณัฐชนนท์ ,ฤทธิ์บุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702475611,610102401837,นาย,ชัยวุฒิ,สานคล่อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300237759,610102401851,นางสาว,ณัฐกานต์,อยู่เย็น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702592412,610102401888,นางสาว,ชุลีพร,ปานลักษณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300216905,610102401962,นางสาว,ปัทมาภรณ์,พรหมถนอม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101700276708,610102401976,นางสาว,ลีนา,สาลี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1340500259807,610102402207,นางสาว,นลินนิภา,ปกป้อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1101800825827,610102402234,นางสาว,จริญญา,แจ่มทับทิม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1110300169423,610102402237,นางสาว,ปรียาภรณ์,ชมภู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1490600063474,610102402344,นางสาว,นพมาศ,เมืองโคตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,F,1104300339616,610102402345,นางสาว,ชัญญานุช,ชูมนตรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100703036430,610102402405,นางสาว,อัญญา,ชาติพุก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200100691001,610102402417,นางสาว,เนติมา,คงได้ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100600413311,610102402461,นางสาว,รัสรินทร์,เฉลิมนิธิวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702976806,610102402555,นางสาว,เบญจพร,จำปาอ่อน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102003051934,610102402578,นางสาว,รติยากร ,เทียมไธสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,F,1421200035083,610102402650,นางสาว,รัตนพร,รัตนมงคล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,1339900659215,610102402858,นางสาว,สุจิตรา ,ไชยสุภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1104200145721,610102402872,นางสาว,สุธิชา,ธิญญากุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,1,F,1329900887421,610102402876,นางสาว,เสาวภาคย์,เชื่อประสาท,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาทีเข้าศึกษาเป็นภาคแรก),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1139800025224,610102402929,นาย,ชนานันท์,วังคะฮาต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,M,2103200001254,610102403098,นาย,อินทร,ชื่นสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700630154,610102403176,นาย,เสฎฐวุฒิ,ทะเลน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1459900782288,610102403613,นางสาว,พัชณี,ศรีวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1949900357701,610102403625,นาย,มูฮัมหมัด,การียา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2561,1,F,1119900876421,610102403698,นางสาว,อริศรา ,พลอยวิเศษแสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,1,F,1459900639469,610102403723,นางสาว,สโรชา,มะละโยธา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1419900637831,620102300949,นางสาว,แจ่มประจักษ์,ซุยกระเดื่อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1100702380765,620102301012,นางสาว,สุกานดา,บุญสามารถ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702625792,620102301013,นางสาว,รดา,ทั่งศรีวัฒนวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1639800197039,620102301028,นาง,กุสุมา,สุขกล้า,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1249900447456,620102301059,นางสาว,สุพิชชา,เรืองสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1101800848312,620102301080,นางสาว,พัชมณ,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701853638,620102301085,นางสาว,กนกพร,คุ้มผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103300154666,620102301092,นางสาว,ปวีณา,สุคนธสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100701973738,620102301093,นาย,ธนโชติ,เพ็ชรตะกั่ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702207281,620102301102,นางสาว,นิธินาถ,กมุทชาติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103100440525,620102301168,นางสาว,ไอรดา,แสงลำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1730201328838,620102301253,นางสาว,ณฐพร,ทองพราย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,M,1719900466545,620102301262,นาย,วรนิธิ,เอียตระกูล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,F,1249900372804,620102301320,นางสาว,พรรษา,โกณฑา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1401500191684,620102301334,นางสาว,วันวิสา,แพนไธสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1571000068114,620102301345,นางสาว,ปาริษา,ดอยบรรเจิด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1469900342903,620102301379,นางสาว,ดาทิพา,นันบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,1349900732362,620102301434,นางสาว,อุบลรัตน์,วงศาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1103702795674,620102301438,นางสาว,ขนิษฐา,กายา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300142111,620102301447,นางสาว,ธัญญลักษณ์,โมหมัดตาเฮต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1560400049191,620102301462,นางสาว,สาริกา,แซ่ลี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1110300166882,620102301512,นางสาว,พิมผกา,ศรีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1119900600361,620102301513,นางสาว,สุรัตน์ขณา,ชำนาญฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,F,2129900049034,620102301515,นางสาว,แคทรียา,จักรายุธ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102002106956,620102301535,นางสาว,เทพนภา,ขันเป็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1100501392189,620102301536,นางสาว,กนกวรรณ,สิรวราภรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1100501306134,620102301537,นางสาว,ทัดดาว,ไชยชนะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1311100217881,620102301538,นางสาว,ณัฐกมล,ศรีตะวัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1370500009291,620102301541,นางสาว,จีรพรรณ์,แนบชิต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,1729800222059,620102301551,นางสาว,จิรนันท์,วงษ์ศรีเผือก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100600202981,620102301630,นางสาว,สาธกา,ศุภกรกิจวิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,M,1102001418458,620102301657,นาย,ไรวิทย์,สงค์รัมย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,F,1341500265298,620102301679,นางสาว,อรทัย,ทาทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1130600101140,620102301680,นางสาว,ชลาธาร,สร้อยทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1659900224542,620102301967,นาง,สิริญาณี,ภู่เจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1620400254916,620102302050,นางสาว,ทิตติยา,แย้มพลอย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,M,1639900162709,620102302053,นาย,มนัสชัย,คำอ่อน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700258646,620102302183,นางสาว,รัตติกาล,ดำรงรถการ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,M,1330900301126,620102302234,นาย,โชคมหากัณห์,เรืองทิพศร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,3100903627349,620102302235,นาย,กฤตภนธ์,ธีรชินคุณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1609900161371,620102302331,นาย,ปริญ,ด้วงตะกั่ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1102700509509,620102302332,นางสาว,ศิริทิพย์,เอี่ยมฉลาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,5640190031200,620102302378,นางสาว,สุภาพร,กล่องชู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,F,1310300186075,620102302385,นางสาว,อรทัย,สุขขีสาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700706096,620102302388,นาย,คณิศร,ประสิทธิ์สืบสาย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702590738,620102302409,นางสาว,อารีรัตน์,มานแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1179900360840,620102302415,นาย,ณัฐพล,โซ๊ะศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1430700073234,620102302441,นางสาว,ปพิชญา,ทัศราวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1479900324581,620102302463,นางสาว,รัชนีกร,แสงทะเล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,3330401317881,620102302464,นางสาว,ละออง ,ดวงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1909802327638,620102302478,นาย,ภาสกร,พรประดิษฐ์กุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300114835,620102302479,นาย,กรณัฐ,กองเมือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702644447,620102302480,นาย,ราชสิทธิ์,สิริพงษ์ชวลิต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702719471,620102302481,นาย,สุศักดิ์,หล้ากันหา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702787744,620102302482,นาย,ยศธร,บำรุงพฤกษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1350100465825,620102302498,นาย,วัชริศสร์,คชารักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100300151362,620102302508,นาย,อนาวิล,วันหมัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,2829900020455,620102302511,นาย,รัตนวิทย์,อ่อนเกตุพล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1310700271631,620102302534,นางสาว,พรวิภา,โพธิ์เหลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1310700277213,620102302537,นาย,ณัฏฐนันท์ ,สมสวย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1100701907123,620102302549,นางสาว,ฐิตาพร,อิ่มสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1301700094675,620102302550,นาง,ยอดหญิง,อังศุวัฒนากุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2562,1,F,1100200362256,620102302551,นางสาว,กัญญาณัฐ,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100200362256,620102302553,นางสาว,กัญญาณัฐ,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100400530764,620102302555,นาย,วัชรพงศ์ ,เชือนเชื้อ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1170300032541,620102302569,นาย,นพพล,วงษ์วาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สิงห์บุรี
2562,1,2562,1,F,1669900126893,620102302570,นางสาว,ศิริวรรณ,พยัพเดช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1440900225381,620102302571,นางสาว,ศิรินญา,อัปมะโห,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1130600099757,620102302573,นางสาว,สุธิชา,วันหวัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,M,1100702759870,620102302578,นาย,สุทัศน์,เชื่อหมอดู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100702766787,620102302579,นางสาว,วาสนา,คลังสามผง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1219800304271,620102302601,นางสาว,พรหมพร,ภิบาลวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1103702705586,620102302602,นางสาว,ธัญญาลักษณ์,ก้อนมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103701685085,620102302605,นาย,อภิสิทธิ์,วิเชียรรัมย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1150400078195,620102302611,นาย,ณัฐวุฒิ ,กอยุทธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702715051,620102302669,นางสาว,ศศินุช,วงษ์หวังจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300238445,620102302671,นางสาว,ชนัญญา,ฮิงสาหัส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1130600100496,620102302672,นางสาว,โสรยา,พุ่มพวง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3100905544548,620102302750,นางสาว,มาเรียม,แสงทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1400700186012,620102302793,นางสาว,พวงผกา,ชาติขยัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102002443821,620102302812,นางสาว,กุลสตรี,ไชยสนาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1411100298325,620102302813,นางสาว,สุพัตรา,เหล่าผง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,M,3800600122864,620102302817,นาย,เอกชัย,บุญมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3909800791210,620102302820,นาย,ชาตรี,แจ่มเพชรรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1410400199488,620102302826,นางสาว,สุภาพร,ถาวรเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702439948,620102302829,นางสาว,สุภาวรรณ,นิลดวง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1670500338232,620102302835,นางสาว,นันทิยา,ภู่นอก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1101000075254,620102302838,นางสาว,ปิยะดา,มินเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100600349630,620102302851,นาย,ธีรนัย,จอมมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1240400085085,620102302852,นางสาว,บวรลักษณ์,เกิดแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1104300107073,620102302857,นาย,สักรินทร์,ลีศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1550200044471,620102302866,นางสาว,ภัทธิรา,ประแจ้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,F,1100702783479,620102302873,นางสาว,เรณุกา,แซ่ลิ้ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702483362,620102302874,นางสาว,ขวัญศิริ,สีแลง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1679900255774,620102302903,นางสาว,ฤทัย,น้อยสาคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100701534661,620102302915,นางสาว,พรทิพย์,วิเชียรน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1329900801160,620102302916,นางสาว,สุดารัตน์,ซ้อมประโคน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1321000359994,620102302917,นางสาว,พัชรินทร์,โยผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1110300206302,620102302940,นางสาว,วิภาพร,เบ้ามา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100702868482,620102302989,นางสาว,วรรณนภา,พรรคเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1119900671632,620102302990,นางสาว,สุฤทัย,มิ่งขวัญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100702831538,620102302992,นางสาว,เมทินี,ภูดินทราย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100800620493,620102302995,นาย,ทรงกลด,รัชตวีระพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300064889,620102302996,นางสาว,สุทามาศ,พึ่งและ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300001178,620102303004,นาย,ธนพล,พวงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100801147554,620102303012,นางสาว,บาจรีย์,เนียรประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,F,1100700819573,620102303013,นางสาว,เพชรรัตน์,ชุ่มวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,8570484002377,620102303014,นางสาว,อาเบรีย,อาจอ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1329900850578,620102303019,นางสาว,เสาวนีย์,ศรีจุดานุ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1100701451162,620102303020,นางสาว,วิวรรธณี,ยุ้นพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,F,1160200119211,620102303021,นางสาว,ลัดดาพร,เอี่ยมงาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1119900709753,620102303022,นางสาว,เนตรสุวรรณ,ภู่ทองพลพิสิฐ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100701157744,620102303023,นางสาว,โยทะกา,ยาใจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,F,1510100298102,620102303025,นางสาว,ณิชชาอร,วิริต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1329900815713,620102303026,นางสาว,เจนจิรา,สังเวียนดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1139600040441,620102303047,นางสาว,สุภาวดี ,ไชยสัจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1159900239901,620102303051,นางสาว,ณวรัตน์,พานสำริด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1100701988786,620102303072,นาย,นราธิป,หวังธรรมสาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100701962752,620102303135,นางสาว,ประชาพร ,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,F,1100400956923,620102303137,นางสาว,กนกวรรณ,ลลิตพัฒนวิฑูร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100400714172,620102303140,นางสาว,ชนิษฐา,ราศรีสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100400968867,620102303141,นางสาว,นิตยา,แซ่เลี้ยว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1311100242479,620102303225,นางสาว,สุมลตรา ,สีโสดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1509966012722,620102303279,นางสาว,ดวงกมล,วินิจสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1679900224160,620102303280,นางสาว,ดลวรี,คำมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1191100068080,620102303286,นางสาว,ปริศนา,พงษ์สิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,M,1102700365701,620102303287,นาย,ภานุวัตร ,คะเด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1401500169981,620102303309,นางสาว,รัตติยา,ประตังเวสา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1104500009679,620102303367,นางสาว,ญาดา,ปานนพภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700611478,620102303405,นาย,ธิติสรร,นาทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702176092,620102303412,นางสาว,อัจญลาลี,ขำบริสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103200004221,620102303413,นางสาว,อมรรัตน์,เมฆลอย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1310600282134,620102303493,นางสาว,ศิริศร,ขุนวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1102002615583,620102303494,นางสาว,สุทธิดา,ฉัตร์ทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1650401165607,620102303497,นางสาว,ชลธิชา,วงเลิง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1100702033267,620102303517,นางสาว,วาสนา,นวลสีดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1900101190689,620102303527,นางสาว,อารยา ,ไชยรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1119900472851,620102303549,นางสาว,รัตติกาล,ทองดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,3130600120485,620102303576,นางสาว,ปณิสรา,บุญศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1110500059028,620102303581,นางสาว,อริสรา,บุญสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,3140900182648,620102303583,นางสาว,นิธิกานต์,ศรีกล่ำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340400177523,620102303898,นางสาว,ฉัฐนินท์,สุทวีเมธาสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1669900207320,620102303899,นาย,ณัฐพงษ์,นักการ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1249900431550,620102303903,นางสาว,สุธิสา,พุทธรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1960300078838,620102303997,นาย,อารอฟัต,นาแว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1489900262501,620102304007,นางสาว,ฐิติรัตน์,อ้วนจี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1470800246793,620102304036,นางสาว,กนกวรรณ,สุวรรณ์เขตร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1100702003481,620102304037,นางสาว,รุ่งทิพย์,ชนะสะแบง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702322838,620102304049,นางสาว,พีรยาภรณ์,พินน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3100300182183,620102304051,นาย,ประสิทธิ์,สุขสบาย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3100902803143,620102304078,นางสาว,พิราวรรณ,แสนคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1809900884061,620102304079,นางสาว,ยุภาพร,ลิ้มสว์สดิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702723891,620102304093,นางสาว,สุภาพร,โคตรบุตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1110400034503,620102304097,นาย,ขรินทร์วิชญ์,ชินเดชาภัทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1110300193430,620102304119,นางสาว,สุตาภัทร,เพ็งมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100600147514,620102304135,นางสาว,วิลัยลักษณ์,ศรีวรมาศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1841500039781,620102304158,นางสาว,วัชรี,วิริยะนันทวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1430200199131,620102304217,นางสาว,ชลิตา,ผิวบาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2562,1,M,1100700834815,620102304257,นาย,อนุพงษ์,สงพัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1219900816877,620102400052,นางสาว,ณิชกุล,แพทองคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1320201215743,620102400168,นางสาว,ปาณิสรา,อินธิเเสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,5102700015312,620102400202,นาย,เทพทัต ,เหล่าภัทรเกษม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703244311,620102400206,นาย,เมซิ่ง,แซ่เกา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1103702558907,620102400248,นางสาว,บุษปรัชต์,มนตรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1920400192802,620102400293,นางสาว,มาตา,ขิกขำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1920400191814,620102400299,นางสาว,กิตติยา,ทองขวิด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1104300399953,620102400314,นางสาว,ณัฐวรรณ,อินทรจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1300801353772,620102400326,นางสาว,นีรนุช,วิไล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1619900361213,620102400338,นางสาว,ประกายดาว,ม่วงเสาร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1459900692688,620102400417,นางสาว,สุธิตรา,จวงพลงาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1670701320501,620102400514,นาย,ธนพล,บุตรศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1471201425624,620102400534,นางสาว,กานต์ธิดา,พรมบุตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1950200060988,620102400585,นาย,ฮาฟิส,ตาเยะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,M,1209601293325,620102400594,นาย,จิรายุ,ไชยกาล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1189900305679,620102400598,นาย,ภคนันท์,กลั่นหุ่น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,F,5103400024163,620102400609,นางสาว,ปวีณา,แย้มสุนทร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2320201035221,620102400618,นางสาว,เนื้อทอง,คุมโสระ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1104200211791,620102400646,นางสาว,ลิลดา,โลห์คำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1819900314671,620102400649,นางสาว,นภัสษร,สั่นสท้าน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,F,1839900587392,620102400651,นางสาว,ษุรอยยา,หนูเชต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,M,1929900769015,620102400676,นาย,เกิดลาภ,บัวเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1740301214915,620102400713,นางสาว,ไอรดา,นงนุช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2562,1,F,1920900019107,620102400725,นางสาว,รัษฎา,จุลนิน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1809700352057,620102400726,นางสาว,อนุสา,ชนะภัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1430600223323,620102400735,นางสาว,ชุฎาพร ,แสงท่าม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,F,1950500203466,620102400769,นางสาว,ริสวารา,อาแวบือซา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,M,1929900764188,620102400774,นาย,สุรศักดิ์,อินคง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1950601254023,620102400783,นางสาว,มัสตูรา,มะสะแห,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1950101284292,620102400785,นางสาว,โซเฟีย,อาบู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,M,5950301047483,620102400786,นาย,ฟุรกอน,มะแตฮะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1959900696468,620102400794,นางสาว,นิซัลมี,มะดาบู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1103703125605,620102400816,นางสาว,จุฑารัตน์,มิ่งมูล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1920400190338,620102400827,นางสาว,ปรียา,ฝันฝา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1104300336528,620102400879,นางสาว,พัชรา,จิตต์หมวด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1471700025842,620102400880,นางสาว,ปภัสสร,พุทนา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1449900576220,620102400890,นางสาว,วิชุดา ,อาจศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1959900724950,620102400891,นางสาว,มัสตูรี ,มะเด็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1110301327090,620102400918,นางสาว,ฐานิตา,แซ่เหลี่ยง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1909802553131,620102400934,นางสาว,กรพิณ,อะนันมา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1549900546214,620102400945,นางสาว,กรมินทร์,วรินทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2562,1,F,1950500197989,620102400957,นางสาว,นูรฮูดา,หะมะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1350101567427,620102400964,นางสาว,ทัศนีย์,โกนตะสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1910400079640,620102400973,นางสาว,มุตตอฟา,กูลหลัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1459900713430,620102400982,นางสาว,ชนม์สุวรรณ,วงษาหาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1959900694856,620102401023,นางสาว,พรสรวง,มัคเมธี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1103701754877,620102401051,นางสาว,วรรจชนก,ตันมีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1189900311555,620102401060,นางสาว,ศตรัศมี,สังฆยุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,F,1490400110720,620102401086,นางสาว,เกศราภรณ์,คำมุงคุณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,M,1100703182207,620102401096,นาย,มงคลชัย,วลัญโชดม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1480801181903,620102401097,นางสาว,สุธิดา,มะละกา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,M,1100702183447,620102401138,นาย,พัฒนสรณ์,พรสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1102002526556,620102401152,นางสาว,อรัชพร,ไตรสารวัฒนะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1301301273720,620102401199,นาย,นพดนัย,ภิรมจิตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1104300240873,620102401218,นางสาว,ศิริพร,คงทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703133621,620102401219,นางสาว,ไอลดา,หวังพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1190400063660,620102401265,นางสาว,เจนจิรา,ไพรสีสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,F,1279800122784,620102401279,นางสาว,อภิญญา,ใสกมล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1110301326646,620102401322,นางสาว,ทิพย์ภารัตน์,น่วมปรีชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,2270400005691,620102401335,นางสาว,สุพิชชา,ศรีพาคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1570701287334,620102401352,นางสาว,บุษกร,นามยี่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1369900523011,620102401353,นางสาว,มาริษา,สมลือ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703059637,620102401354,นางสาว,ประกายแก้ว,เครื่องโค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1479900447756,620102401361,นางสาว,วิจิตรตา,ขันเพียแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1104300339411,620102401366,นาย,ปัฐทวี,อุ่นอำไพ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1819900299583,620102401372,นางสาว,ธัญสุดา,แก้วเสน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1139900328091,620102401383,นางสาว,มณีรัตน์ ,เเสงราช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,F,1560301340211,620102401401,นางสาว,ธนัชพร,อักษรณรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1219900779645,620102401439,นาย,ปุณยธร,ศรีเมือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,F,1949900395531,620102401583,นางสาว,อัสมาอ์,อับดุลฮานุง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1379900092622,620102401592,นางสาว,ดวงฤดี,คำมีรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1450701358241,620102401593,นางสาว,วิชุดา,หาระภูมิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1200900214429,620102401595,นาย,คำภีร์,สัพวาหะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1249900561003,620102401655,นาย,ภูวนัตถ์,เฮมสะมัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100703070506,620102401703,นาย,วันเฉลิม,จันทร์นาคา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1339900679160,620102401720,นางสาว,คุณากร,สายไพสงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1103703109031,620102401721,นางสาว,กัญญาภรณ์,วงศ์ชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1459900858675,620102401729,นาย,ศุภกิจ,แน่นอุดร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1411701317201,620102401771,นางสาว,ปนัดดา,พรลุชะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1670501422563,620102401775,นางสาว,อลิษา ,ประยูรคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1342100112479,620102401792,นาย,สุริยา,ภารเวช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1601101355720,620102401813,นางสาว,นัทชา,แก้วโท,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,2801101048866,620102401831,นางสาว,มนปริยา,แผ่นศิลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1908800001190,620102401905,นางสาว,สุวนันท์,พุทธังกุโร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,2860401035408,620102401906,นางสาว,ณิชนันทน์,รุ่งปกรณ์ปรีชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1341200107603,620102401914,นาย,ไตรภพ,พิมพ์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1949900389310,620102401925,นาย,โอมาร์,เจะอาแว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,M,1310500209001,620102401938,นาย,ณัฐพนธ์ ,โสดาพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1342100117055,620102401948,นางสาว,นารีรัตน์,โสดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1800400312931,620102401965,นางสาว,ธันยพร,เกิดแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1949900388224,620102401968,นางสาว,นิฟาติมะฮ์,นิตยรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1451300082971,620102402002,นางสาว,อุษา,สาผาย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1279900145271,620102402016,นางสาว,จารุจิตร,สีสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1104300404566,620102402039,นาย,ทินภัทร,ศรีจันทร์งาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703055086,620102402044,นาย,อาชาคริช,ไชยาดุลานันท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101100232289,620102402090,นางสาว,ปณิดา,เตียกมลสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1229900912370,620102402191,นาย,ชัยวัฒน์,กุมพล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,1100702925656,620102402208,นาย,วรวุฒิ,สิงนาแพง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1100703047661,620102402211,นางสาว,อมรรัตน์,ตุ่ยไชย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702626802,620102402224,นาย,ชลชาติ,แช่ตั้ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1409902973587,620102402294,นาย,ปิยะ,บุญแถม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1459900842523,620102402311,นาย,พีรณัฐ,โพธิ์เปี้ยศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1749900534699,620102402328,นาย,นันทพัทธ์,เดชสิทธิ์ญาณวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1440700158159,620102402338,นางสาว,ศิริรักษ์ ,คำเพราะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1300301176383,620102402377,นางสาว,ศิริภรณ์ ,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104200052145,620102402455,นางสาว,นัทธกานต์,นามสอน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100801363729,620102402466,นาย,นิติธร,สำเภากิจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1104200046064,620102402468,นางสาว,อารีย์ญา,พันธุ์แดง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1104500008885,620102402486,นางสาว,ชลชนก,กุหลาบ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703130959,620102402632,นางสาว,พัชรินทร์,จู่โจม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1341100352134,620102402715,นางสาว,อภิชญา,จันทะเนตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1839900609663,620102402727,นางสาว,ชลธิชา,อมรวิริยะนนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1369900507407,620102402794,นางสาว,จิดาภา,สุขรักษา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1449900596239,620102403027,นางสาว,สุมิตรา,เตจ๊ะน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1240800181332,620102403054,นางสาว,สุมิตรา,กิ่งแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1101801108347,620102403095,นาย,จักรกฤษณ์,แก้วหานาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340501353203,620102403101,นางสาว,สุวันนา,สุภาษร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1341501396256,620102403264,นาย,พรหมพฤกษา ,อุทาพรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1431100064472,620102403283,นางสาว,ศิริมาศ,กลิ่นศรีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,M,1104300289350,620102403393,นาย,ชนาธิป,มีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300332158,620102403415,นางสาว,สุภาภรณ์,กระโจมทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300349573,620102403416,นางสาว,วิภาดา,วัฒนาพงษากุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1571700006669,620102403469,นางสาว,อาธิตาญา,สุทธะชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1103100642667,620102403562,นาย,ซิดฟริด,ตันกระโทก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1103300192461,620102403950,นางสาว,รินลณี,สุขถาวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100600430097,620102403952,นาย,ศุภวิศ,เตชะศรีอุดม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1119900731309,620102403965,นางสาว,สุภาพร,โพธิ์สาวัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1489900398267,620102403969,นาย,ผาณิต,พวงธีระกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,M,1103702963267,620102404032,นาย,ณรักษ์,มิศกาชีพ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1959900710673,620102404053,นางสาว,นิฟาดีละห์,นิบาแต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,M,1102700806317,620102502089,นาย,ยศพร,จันทร์สุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100701035991,620102502476,นางสาว,อรุณรัตน์,วิสัชนาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,1110201226127,620102502624,นางสาว,นภาพร,มีรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103702891835,620102502636,นางสาว,อริสา,ชุ่มใจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702472481,620102503132,นางสาว,พลอยไพลิน ,ศิริจินดาพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702395975,620102503418,นางสาว,ปภัสรา,สะยอวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1589900058899,620102503419,นางสาว,วลัยพร,สร้อยสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,M,1100400615425,620102503579,นาย,กนกพล,สุริยะมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1249900451887,620102503904,นาย,พีรพล,ก่อวัฒนลาภ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1100702829355,620102503941,นางสาว,วธันยา,ฟังสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1669900333007,620102503960,นางสาว,พุทธมน,ไชยสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,M,1101500712342,620102504073,นาย,ชาคริต,ซาสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1840100512420,620102702383,นางสาว,จันทร์จิรา,พลมุสิก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1499900255741,620102703492,นาย,อำพล,ขุนประชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2558,1,M,1103702251747,580103423626,นาย,มงคล,แสงศรี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2559,1,F,1360400232869,590103426360,นางสาว,แพรดาว,เมืองใจ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1499900264821,590103427033,นางสาว,นภาพร,สุพร,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2559,1,F,1103702504564,590103427235,นางสาว,อาทิตยา,นาสมหมาย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101100191540,590103427292,นางสาว,ขวัญดาว,มาลัย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700610404,590103427846,นาย,ชยดล,สังข์วงษ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1361000305631,600103482711,นางสาว,นริศรา,นาเดื่อ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,M,1101800943544,600103482726,นาย,สุรพัศ,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1100702342251,600103482749,นางสาว,วรัณทร,วรรัตน์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1430300260525,600103483013,นางสาว,สายฝน,มาศงามเมือง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2560,1,F,1409901814787,600103483428,นางสาว,อณัญญา,นามสา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,F,1339900596221,600103483502,นางสาว,สุพิตตรา,ไตรรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2560,1,F,1409901480749,600103483533,นางสาว,สุภาพร,เก่งกลางดอน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1350800296643,600103484324,นางสาว,จิราพร,สมคะเณย์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2560,1,F,1103702687391,600103485021,นางสาว,เกวลิน,งะสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300074221,600103485041,นางสาว,ณัฐฌามา,ใหม่จันทร์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103701546913,600103485365,นางสาว,สุทินา,สีเกื้อ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1309801358942,610103400023,นางสาว,กัลยาณี,นากุน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1620900007501,610103400358,นางสาว,วิษฎา,จันทร์ศรี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1100703018679,610103400547,นางสาว,สิริยากร,แสงศิริ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101000078130,610103400560,นางสาว,รสริน,ยืนยง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1440900243915,610103401238,นางสาว,วิรวรรณ,นาสา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2561,1,F,1360500266030,610103401335,นางสาว,อรนภา,คงโนนกอก,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1361000315628,610103402602,นางสาว,วรรณพร,ป้อมอุ่นเรือน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1309902693194,610103402605,นางสาว,ปพิทญา,พูลสินทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1679900465833,610103403684,นางสาว,อารัญญา,โพธิ์วงษ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,2,F,1100702986205,610103404045,นางสาว,ไพลิน,นิยมไทย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1101401645761,620103301065,นางสาว,รุ้งเพชร,สมบูรณ์ชนะชัย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1249900511391,620103302067,นางสาว,สิริยาภา,สุไลมาน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300155244,620103302068,นางสาว,สุวรรณี,นุดมะหมัด,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702685313,620103302069,นางสาว,จิราวรรณ,คำศรี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103700688919,620103302276,นางสาว,พิณภัทร์,ไชยสาลี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1160400218094,620103302309,นางสาว,ปัญญาพร,กำลา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1100400479017,620103302359,นางสาว,สรารัตน์,พูลเพิ่ม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1929900506430,620103302396,นาย,ณัฐกมล,วงศ์หนองเตย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1100702420741,620103302397,นาย,สิทธิพัฒน์,ประทุมทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1670500354548,620103302407,นางสาว,ปรียาภรณ์,นาคพิณ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1209301066862,620103302408,นางสาว,อมรรัตน์,แสงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1379900082601,620103302524,นางสาว,สุทิตา ,แจ่มใส,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,1101401823545,620103302728,นางสาว,โศรญา,บินรามัน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1489900228442,620103302736,นางสาว,นิภาพร,สอนที,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1119900523374,620103302797,นางสาว,แพรธารา,คล้ายทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1100700985805,620103302844,นาย,ธีรเมธ,สินสุข,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1360600201347,620103302848,นางสาว,พัณณิตา,ชัยรัตนพิบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1301300146872,620103302974,นางสาว,ชนัญชิตา,เกรียงไกร,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1310300083501,620103302975,นางสาว,ฐิตาภรณ์ ,อิ่มใจธนรัชต์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700056261,620103302976,นางสาว,ณัจรีย์,ซาริม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300066253,620103303546,นางสาว,วันวิสา,ยอนิมา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3100603589191,620103303967,นาย,สุทัศน์,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102001856714,620103303976,นางสาว,ธันยพร,จุ๊สมุทร,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1209301059718,620103304034,นางสาว,วันวิสา ,รุ่งแสง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,3101401054785,620103304048,นาย,นรชัย,จำปาทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,3102101048764,620103304055,นางสาว,ดานภา,สวัสดิ์มงคล,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1809900936371,620103400247,นาย,วรรณศักดิ์,โกสุมพันธ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1270400087622,620103400260,นาย,เมธัส,ดรพล,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,F,2740301021759,620103400513,นางสาว,มาลินี,ชูกลิ่นหอม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,F,1104300322497,620103400564,นางสาว,บุษยา,อยุ่บำรุง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1600101837979,620103401298,นางสาว,เพ็ญนภา,นกทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1139900330142,620103401668,นางสาว,ลลิตภัทร,สารรัตน์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1100300165649,620103402525,นางสาว,เกศริน,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1310600311754,620103402867,นางสาว,ภูษณิศา,จะดันพงค์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1219800198390,620103404249,นางสาว,พิชามญธุ์,ลายทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2554,2,M,3620400135891,540104408025,นาย,กู้เกียรติ,จบศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1411500097777,570104221187,นางสาว,นงค์รักษ์,จันทร์ใต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2557,1,M,1103300051140,570104221909,นาย,อนุรักษ์,รัตนพราหมณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,2,M,1100800807135,570104380555,สิบตำรวจเอก,ชวนันท์,ทองประชาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1659900747995,570104420380,นางสาว,ลักษณ์วรา,แสงอร่าม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1919900164962,570104421574,นางสาว,วิศนี,มนูญดาหวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2557,1,M,1969900215460,570104422014,นาย,นัสรันดร์,สะอิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,F,1100701632655,580104225529,นางสาว,อรอุมา,มีซี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103701281294,580104381089,นางสาว,กาญจนี,จันทร์พิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2558,1,F,1103702240613,580104423532,นางสาว,รัชนีกร,เวชยากุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1100701958780,580104423774,นางสาว,วัชนี,อภัยพักตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1102700702538,580104424042,นางสาว,กชกร,งามขำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1450600219776,580104424166,นาย,อาทิตย์วันโย,จันทร์นี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ร้อยเอ็ด
2562,1,2558,1,F,1102700728383,580104424191,นางสาว,ณิชกานต์,ปิ่นแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702270561,580104425270,นาย,ขวัญชัย,ธาระเนตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702459680,580104425271,นาย,อัครเดช,แดงพยัคฆ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1100600346568,580104425386,นาย,สุขเอนก,อดิเรกถาวร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,F,1849900203331,580104425522,นางสาว,เกวลี,มณีน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2558,2,F,1969800168311,580104425528,นางสาว,คัทดรา,อับดุลราหะมิส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นราธิวาส
2562,1,2558,2,M,1739900639199,580104425536,นาย,อิทธิกร,ศรีตะปันย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,F,1450300103829,580104425580,นางสาว,สลักจิต,ทองทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,M,1959900349172,580104425608,นาย,อนันต์,อาแซ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2559,1,M,2240400024751,590104227560,นาย,ธนชิต,น้อยจินดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,2,M,1100400615425,590104228306,นาย,กนกพล,สุริยะมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1100400720512,590104381742,นางสาว,พัชรีพร,จันสามารถ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100600147514,590104382125,นางสาว,วิลัยลักษณ์,ศรีวรมาศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,M,1100701682342,590104382170,นาย,อภิสิทฐ์,สาจะลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,1411400132384,590104382359,นาย,วิทยา,ไชยสงคราม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2559,1,F,1100300141910,590104425953,นางสาว,รุ้งนภา,กระต่ายทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101500938596,590104426090,นางสาว,ธนัญญา,ตุ้มวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2559,1,F,1560300301808,590104426091,นางสาว,ญาสุมินทร์,ประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2559,1,M,1489900279691,590104426199,นาย,ชนาธิป,ศิริพัฒนวรสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,F,1102002553561,590104426202,นางสาว,วิภาวรรณ,ไชยสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1480700195895,590104426207,นางสาว,ปรียารัตน์,แรงดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,M,1579900782309,590104426311,นาย,เริงชัย,วงศ์ชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2559,1,M,1370500018338,590104426318,นาย,สุทธิเดช,อรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2559,1,M,1320600229969,590104426330,นาย,ณัฐวุฒิ,ท้าวแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2559,1,F,1670800172127,590104426448,นางสาว,ธวัลหทัย,เมืองขุนทด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,M,1100702664089,590104426460,นาย,ศิรวิชญ์,แฟงสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1390400059539,590104426591,นางสาว,อารีรัตน์,พัฒทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2559,1,M,1119600028815,590104426661,นาย,พัสสน,พุ่มมาลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100702523621,590104426669,นาย,สาธิต,เฉยพ่วง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700746195,590104426671,นางสาว,รวิสรา,ขวัญนาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700684114,590104426699,นาย,สุทธิภัทร,นพมาศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700783571,590104426701,นางสาว,ณัฏฐณิชา,วงษ์ยืน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300058676,590104426740,นางสาว,สุกัญญา,ยั่งยืน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2559,1,F,1102700802583,590104426771,นางสาว,สุจิตรา,เผ่าวณิช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700785263,590104426779,นางสาว,ศุภนุช,ยังมีสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700784003,590104426818,นางสาว,พรพิตรา,สถาพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1841400087555,590104426830,นาย,กำพล,บรรเจิดเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2559,1,M,1479900374481,590104426863,นาย,วราพล,ศิริบุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,F,1104300049529,590104426907,นางสาว,อันธิกา,เล็มเยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702402681,590104426908,นางสาว,ธนาพร,แย้มพรรรณราย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700778518,590104426995,นางสาว,ธันยพร,แหม่มเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1219800278776,590104427003,นางสาว,อาจารี,บุญธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,1,M,1101000076293,590104427180,นาย,อานนท์,เพชรคง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700577491,590104427200,นาย,สหรัฐ,สมปาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702626616,590104427241,นางสาว,ปวีณา,ภูยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300045248,590104427270,นางสาว,น้ำฝน,ชูดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100600346649,590104427276,นางสาว,ศิริลักษณ์,เมฆลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1301801194390,590104427372,นางสาว,ธันวา,อินทรมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702567130,590104427399,นางสาว,พัสตราภรณ์,แก้วเรือนทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1102002839376,590104427423,นางสาว,ศุภสุตา,ถนอมวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2559,1,F,1103702078484,590104427472,นางสาว,ขนิษฐา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1409901493891,590104427486,นางสาว,พจนา,อามาตย์สมบัติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100900505769,590104427845,นาย,ชิษณุชา,วีรานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100501358801,590104427897,นาย,คมสันต์,กลิ่นเทียน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,M,1139900277403,590104427900,นาย,เกียรติศักดิ์,สามเตี้ย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,F,1749800170059,590104427951,นางสาว,ธัญญารัตน์,ไกรแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,2,M,1909802216518,590104428308,นาย,ปิติพันธ์,อุ่ยประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2560,1,F,1600100645529,600104384751,นางสาว,ศรสวรรค์,บุญรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,1,F,1779800177347,600104428669,นางสาว,วรรณิดา,บุญเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,F,1779800156609,600104428670,นางสาว,พรทิพย์,เณรแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,F,1104300085584,600104428706,นางสาว,มาตา,อาดำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1809900910975,600104482650,นางสาว,ณัฐกานต์,เสมอพบ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2560,1,F,1250800070034,600104482706,นางสาว,ศิริพรรณ,ทองพันธ์ฉา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2560,1,F,1840301093084,600104482719,นางสาว,น้ำฝน,หยู้ตุ้ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2560,1,M,1370500017986,600104482912,นาย,สุขอนันต์,สุริยะศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2560,1,F,1349900851116,600104482943,นางสาว,ขวัญกมล,กอแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2560,1,M,1629900350246,600104482982,นาย,อาทิตย์,สำพานิชย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,1,F,1102700704026,600104483360,นางสาว,นิตยา,เอื้อกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1481000104065,600104483504,นางสาว,สุกันยา,ศรีษาคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1119900759777,600104483543,นาย,ศุภชัย,แซ่แต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1350700052351,600104483658,นางสาว,รัตนา,มัศยามาศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2560,1,M,1104300126442,600104483713,นาย,วรวุธ,คูรอดเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700675921,600104483716,นาย,คิมหันต์,โสภณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103300187513,600104483821,นางสาว,อัญชิสา,หวังเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101801002760,600104483852,นางสาว,วรรณาภา,หารโสด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702754641,600104483960,นางสาว,ขันทอง,สำโรงทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1110300226630,600104484055,นางสาว,มนัตสญา,รอดบุญชัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1301701331271,600104484099,นางสาว,กัญญา,บุญพลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,F,1100200980049,600104484110,นางสาว,ณีรนุช,ทศานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702752417,600104484195,นางสาว,เณศรา,ฤทธิ์ดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1409901789910,600104484211,นาย,นครินทร์,เจริญศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702116670,600104484300,นาย,กันตภล,คล้ายหล่อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1119900676162,600104484309,นางสาว,สาลินี,ทองทัศน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1249900502830,600104484325,นาย,กฤษณัฐ,สันทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300105127,600104484378,นางสาว,วีรยา,นามสง่า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100400869222,600104484380,นาย,สินธนา,ขอทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1200100682282,600104484404,นาย,ชัยยศ,ประจันทร์ทะสี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700361854,600104484405,นาย,ชัยมงคล,ประจันทร์ทะสี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103900028971,600104484454,นาย,รัชชานนท์,แซมหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1119900753841,600104484456,นาย,ยศพงศ์,ดำจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1209700698161,600104484475,นางสาว,ศศิธร,จุทสิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2560,1,M,1104300005548,600104484607,นาย,ณัฐวุฒิ,สิงสาหัส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700683061,600104484618,นางสาว,ชนาธินาถ,เหลือถนอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1399900030678,600104484619,นางสาว,นัทธ์ชนัน,ขุสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1269900271153,600104484669,นางสาว,จิรายุ,ปานมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2560,1,F,1321100066905,600104484719,นางสาว,ปฏิมาพร,จันกล้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2560,1,F,1110300230459,600104484789,นางสาว,พิมพ์มาดา,กิตติรุ่งทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1459900723451,600104484790,นางสาว,มัลลิกา,กกรัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,M,1102700701493,600104484837,นาย,เกียรติศักดิ์,วงค์มัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1219900620743,600104484929,นางสาว,รัญชนา,จุ้ยสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,F,1100600352444,600104484935,นางสาว,ตติยาภรณ์,สาริกาเกตุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1200101791417,600104484969,นางสาว,อะมานี,ชินบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1409901826823,600104485068,นางสาว,บุษยมาส,ขอดคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1939900362993,600104485142,นางสาว,ณัฐวรรณ,ชูยัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101800938826,600104485257,นางสาว,จิรปรียา,เข็มทิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1279900097617,600104485276,นาย,รัตนชัย,ทองศรีสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702719401,600104485384,นางสาว,ปรีชญา,เผื่อนสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1199900700241,600104485398,นาย,สฤษฏ์พงศ์,ศรีฟ้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2560,1,F,1129700142008,600104485410,นางสาว,กมลชนก,กุลมัจฉริยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1801000078397,600104485412,นางสาว,มณีรัตน์,ใหมอ่อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300029617,600104485427,นาย,อกาห์นิม,มั่นคง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300006293,600104485435,นาย,อะลีฟ,จูมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103300147309,600104485452,นาย,ณภัทร,โกษาคาร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำพูน
2562,1,2560,1,F,1104300157437,600104485504,นางสาว,กนกกรานต์,พรมมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1940200136895,600104491296,นางสาว,พจนีย์,สุริยงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2561,1,F,1103400022753,610104300530,นางสาว,ยุวรัตน์,สุภาจรูญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103300135548,610104300542,นางสาว,หัทยา,นิ่มน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,1,F,1100702042991,610104300548,นางสาว,อรพินท์,ทรงศิริ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700767834,610104300584,นางสาว,ธิดากาล,มาเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1841500100049,610104300611,นาย,ธนกร,รักทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,3140100157550,610104300669,นาย,รพินทร์,ทรัพย์ภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1461200105651,610104300670,นางสาว,ธนาภรณ์,เสน่ดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,F,1101402103015,610104300678,นางสาว,ศุภิสรา,เชยนิ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1102700605010,610104300681,นางสาว,อัสมา,พันเต๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3361000892371,610104300705,นาง,เพ็ญศรี,วรรณกวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1730100097971,610104300726,นางสาว,จริยา,แซ่ลี้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,3100101049904,610104300747,นางสาว,พจนา,จรวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1160200079775,610104300838,นางสาว,สรรค์สวรรค์,บุญชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1539900520924,610104300892,นางสาว,อังศุมาลิน,อินใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,M,1103702400599,610104300910,นาย,ณัฐพล,กลยนี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1100702530376,610104300911,นางสาว,บงกชกร,กำเนิดเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3100100487215,610104300919,นาย,กิตตินันท์,เหมือนสนธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102001892087,610104301013,นางสาว,ศรสวรรค์ ,โตโส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700689817,610104301030,นางสาว,อัญชลี,สนไทย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700547761,610104301031,นางสาว,กชกร,จันทประยูร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100600318840,610104301032,นางสาว,พิมพ์ชนก,เอี่ยมสำอางค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101000072905,610104301033,นางสาว,ศุภนิดา,ลักษณะสุต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1430900170454,610104301055,นางสาว,รัตนา,กรีฑา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2561,1,F,1340500195124,610104301078,นาง,สุพัตรา,แสงสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1340500196210,610104301085,นางสาว,ประภัสษร,นพเคาะห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1100501234885,610104301086,นางสาว,ปัญญวรรณ,พระโกฎ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100600095948,610104301087,นางสาว,นพรัตน์,ศรีสุทโท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,3101203529108,610104301092,นางสาว,สุพัตรา,ยังสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1100200793699,610104301101,นางสาว,ลลิตา,อุษมัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100500755822,610104301168,นางสาว,สมฤดี ,เพชรินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1100800831303,610104301190,นางสาว,วณิดา,พุ่มมาลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1939900151259,610104301249,นางสาว,กนิษฐ์,รักเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3470400654491,610104301274,นาง,ทิพย์วิมล,พิสิฐกุลกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3100300209235,610104301275,นาง,กวิสรา,แม้นมินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3101701554431,610104301278,นาง,ผกาแก้ว,ชนนาถา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1490400056997,610104301279,นางสาว,พิสมัย,ชาวเขา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,F,1450700238845,610104301282,นางสาว,จารุพร,ทับทิมหิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1800400219001,610104301285,นางสาว,อุมาพร,ประพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1640400066702,610104301286,นางสาว,อาทิตยา,เปรมปราย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2561,1,F,1100501136280,610104301305,นางสาว,นุสรา,แกล้วกล้าหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103701313013,610104301306,นางสาว,เกตุแก้ว,เศรษฐา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702066923,610104301315,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,เบญจมาศ,ศรีดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1969900013085,610104301340,นางสาว,มารีน่า,ดอเลาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2561,1,F,5110401036146,610104301341,นางสาว,พบภร,เตชะกิตติคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2561,1,F,1411300199894,610104301360,นางสาว,สุกัญญา,มีพวก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101401853690,610104301365,นาย,ธิบดี,เรืองศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,3100501368667,610104301368,นางสาว,นริศา,สมประสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3100905483913,610104301371,นางสาว,วิยะดา,นิ่มละออ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1570400184153,610104301384,นางสาว,ธนาภรน์,ศรีนาเมือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1530500057536,610104301388,นางสาว,สุกัญญา,นำแจ้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700092004,610104301389,นาย,เศรษฐณัฐ,พุ่มเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100200060331,610104301411,นางสาว,สันศณี,สายสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1451100142830,610104301435,นางสาว,หัสทยา,ตุ้มเงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1669800147627,610104301455,นางสาว,นารี,ปราณีดุจศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1420300074110,610104301481,นางสาว,อุไรวรรณ,เพชรพอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,3540100504582,610104301499,นางสาว,ปนัดดา,กันกา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2200500001574,610104301510,นางสาว,ไพรินทร์,ชลธาร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101401712697,610104301513,นาย,ภาณุพล,สนิทไชย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2561,1,F,1100200722899,610104301524,นางสาว,อาราดา,อับดุลลากาซิม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1370100035839,610104301533,นางสาว,อรญา,บุญส่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2561,1,F,1101800475079,610104301538,นางสาว,เพ็ญพิสุทธิ์,วิสารอุดมกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1129700028892,610104301539,นางสาว,สุนิสา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1102700485332,610104301556,นาย,ศรัณฑภัคค์,บุณยรัตผลิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700485324,610104301558,นาย,ศรภัค,บุณยรัตผลิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100700162680,610104301596,นางสาว,วรรณภา,โมขศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100700453030,610104301597,นางสาว,จรจุไร ,เฮียงบุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1601300017786,610104301603,นางสาว,ยุพิน,จันทร์อิ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1100700441171,610104301605,นาย,สุพจน์,กิตติอุดม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100701939963,610104301613,นาย,ศรัณย์,พูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701207113,610104301637,นางสาว,สมกมล,วงษ์พิไลวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103700426957,610104301639,นางสาว,อรพรรณ,หาสูง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1679900398184,610104301653,นางสาว,มณเฑียร,ป้อมแช่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1102700798691,610104301665,นางสาว,ธัญญา,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300047968,610104301666,นางสาว,นัฐชา,กิ่งแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702287865,610104301667,นางสาว,สมฤดี,หัสดงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701735934,610104301669,นางสาว,มณีรัตน์,จันทร์ทวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103700842519,610104301670,นาย,สิริพงษ์,เสนาะเสียง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1539900390494,610104301685,นาย,กฤษ,แก้วสีงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100800061931,610104301714,นางสาว,สุภาพร,รักษาราชวิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3750300247093,610104301715,นางสาว,รสสุคนธ์,ธัญนารา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100501037974,610104301737,นางสาว,ณิชารีย์,แก้วมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,1103701611588,610104301739,นางสาว,ประพาขวัญ,นิลสนธิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1700200061366,610104301740,นาย,ศรัณยู,ปั้นเกตุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,F,1100702311267,610104301741,นางสาว,พรไพลิน,ศรีสะอาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701476220,610104301742,นางสาว,ปุณณมาส,เกตุสวน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1130600096863,610104301762,นาย,พีระพงค์,พวงมาลัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1102700643612,610104301763,นางสาว,รัตนาวดี,เล็มเยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300052139,610104301764,นางสาว,วราภรณ์,ซูมาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1250200284769,610104301765,นาย,ฉัตรชัย,ปกป้อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100501413071,610104301767,นางสาว,ปาหนัน,เปล่งปลั่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1102700667376,610104301769,นางสาว,ลักษิกา,เชิญชม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,1103702351776,610104301771,นาย,กรวิชญ์,ดลปัญญาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701954717,610104301783,นางสาว,ขนิษฐา,สนิสุริวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702653346,610104301787,นางสาว,ภาวิณี,ถมปัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702299880,610104301811,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,เบญจพรรณ ,ศรีดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1471700014221,610104301901,นางสาว,สิริพร,เมืองสูง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702410231,610104301906,นางสาว,ดวงเนตร,มาลัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1101100179949,610104301907,นางสาว,โชติมา,บัวสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702632641,610104301974,นาย,จักรกริช,อ้นทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700647162,610104301995,นางสาว,สุณัฐตรา,แสงเทียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1801300099471,610104302023,นางสาว,ณิชรัตน์,สหาญกฤษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1129700140391,610104302029,นางสาว,สุนันทา,นาคสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1341500289839,610104302030,นาย,วัชรินทร์ ,โพธิชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100501333174,610104302043,นางสาว,ศิลามณี,ศรีมงคล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101800751696,610104302048,นางสาว,นิตยาภรณ์,มะห์มูดีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2119500000909,610104302050,นางสาว,วิชุดา,นรัญลักษณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1720300141019,610104302051,นางสาว,กาญจนา,เอี่ยมเทศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1100702616254,610104302052,นางสาว,วารุวรรณ,ชื่นสบาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1100701750518,610104302056,นางสาว,วรรณวิมล,เนตรทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100400464915,610104302057,นางสาว,นันท์ณภัส,ซอเฮง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701218166,610104302058,นางสาว,ยุวเรศ,จันทร์ทองน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1620400255645,610104302059,นางสาว,ดารา,ชอบชน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,1,F,1100300099158,610104302060,นางสาว,วนามล,ซอเฮง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1249900369676,610104302071,นางสาว,เกษสุดา,ธัญญพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1249900354288,610104302074,นางสาว,สุภัสลี,สว่างอุระ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1249900354709,610104302075,นางสาว,นิตยา,บุญสวน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1101100087203,610104302083,นางสาว,ธวัลรัตน์,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103700452117,610104302084,นางสาว,อุษณี,แบรอฮีม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1849901312184,610104302104,นางสาว,เกตุมณฑน์ฑา,ฉันทวรรณนพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3540400201551,610104302137,นาย,นพดล,กาศสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1119600003537,610104302139,นาย,ดัชมิลด์,เผ่นโผน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1849900269722,610104302140,นางสาว,หทัยชนก,หอมนาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,F,1100701996410,610104302150,นางสาว,พรชนก,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1200100372763,610104302151,นางสาว,ศิริขวัญ,รัตนกำเนิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1100701140230,610104302159,นาย,สุนทรวิทย์,ชาตะสิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700279252,610104302161,นาย,ธวุฒิ,ญาติสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1461200022879,610104302162,นางสาว,มลฤดี,สีสุโข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1102700784895,610104302164,นาย,มาวิน,กามีฮา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1801600159517,610104302165,นางสาว,พิชญา ,บุญคงมาก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1810700038176,610104302166,นางสาว,พิชญา,บริสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1530400049744,610104302167,นางสาว,ธนาภรณ์,สว่างทิพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1102001626476,610104302181,นางสาว,ชนานันท์,รัตนอินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,1,F,1103100424694,610104302189,นางสาว,ณัฐฐาพร,นารี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1101401466203,610104302200,นางสาว,สุภาภรณ์,สัมมุ้ย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1240300131212,610104302230,นางสาว,ไอลดา,เซ็นหลวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1150600101972,610104302254,นางสาว,วิรัญญา,คล้ายสุบิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2561,1,F,3100601749638,610104302289,นางสาว,สุชาทิพย์,จันทร์วัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1841000053793,610104302296,นาย,จัตุพล,ขวัญหวาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,1103700049371,610104302302,นาย,พร ,สินนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1331000255838,610104302314,นางสาว,รัตนแก้ว,ไชยชนะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,5670400006702,610104302315,นาย,เกียรติศักดิ์,คำเหลือม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1100701897471,610104302317,นาย,อัครพล,เกาะแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,F,1929900346386,610104302321,นางสาว,กัลย์สุดา ,บุญสวน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สิงห์บุรี
2562,1,2561,1,F,1102700689051,610104302334,นางสาว,ยลดา,อาเก็บ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2120100021315,610104302419,นางสาว,ณิชาภา,ดุษกิตติวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1103702197297,610104302429,นางสาว,เดือน,บุญยี่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100701534181,610104302437,นาย,กรวิชญ์,ทองคลอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1100300097635,610104302467,นางสาว,หนึ่งฤทัย,ละใบยูโซ๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1411100246686,610104302478,นางสาว,บัวลอย,ทองชมภู,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,F,1480500170031,610104302479,นางสาว,กิตติยา,กล่ำผัก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,F,2850500001714,610104302486,นางสาว,อุไรวรรณ ,ภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ระนอง
2562,1,2561,1,F,1102700388078,610104302491,นางสาว,ณัฐมน,อินพรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100801198981,610104302492,นาย,ปิยะพงษ์,ปานแก้ว ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101400890745,610104302494,นาย,วุฒิชัย,เนตรจันทร์เรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1240100066069,610104302497,นางสาว,นุศรา ,ทองคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1102001591940,610104302510,นางสาว,สุกัญญา,นนท์ตา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1660800082942,610104302515,นางสาว,ศศิวิมล,ทุมสงคราม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,3660700519229,610104302536,นาง,กิ่งแก้ว,บุญผ่อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100200577961,610104302550,นางสาว,ภวรัญชน์,ใจปาละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103200003127,610104302559,นางสาว,รสริน,ปานนพภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100801047151,610104302570,นางสาว,พลอยนภัส,พ่วงฉ่ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1249900399206,610104302573,นางสาว,ปณิตา,นวรัตนานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1420100109416,610104302582,นางสาว,ณัฏฐิญา ,กันเสน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,F,3102100381061,610104302594,นางสาว,ฐิตาภัทร์,สรรเสริญประภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700198465,610104302606,นางสาว,สินีนาถ,เดชมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700773613,610104302608,นางสาว,สสิมา,ทัพพระ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1471000165773,610104302609,นางสาว,วราพร,โคตรศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1329900779890,610104302610,นางสาว,สุดารัตน์,เขียวงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1471200335273,610104302617,นางสาว,ศศิวิมล,สุวรรณเขต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,F,1170600149746,610104302620,นางสาว,เมธาวี,รุธีรยุทธ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1710800032871,610104302630,นางสาว,ยาวี,มานเมาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101401559635,610104302632,นาย,สุกฤษ,อาชาพานิช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,8671184000531,610104302633,นางสาว,ณัฎฐนิช,วงศ์วิริยชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1490100131951,610104302634,นางสาว,สรัญญา,สีจันดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103700633316,610104302639,นางสาว,ปณิตตรา,บุตรช่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุโขทัย
2562,1,2561,1,F,1430500127071,610104302648,นางสาว,ประภาสรณ์,อุทุมพิรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1139900218521,610104302659,นางสาว,ศิริพร,วาสนิท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1100700088781,610104302660,นางสาว,ภาดา,สมรูป,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3230400098094,610104302803,นางสาว,ปุณฑริก,เรืองประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1620300114624,610104302895,นางสาว,นันทิศา,ผื้อยศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,1,F,1100700717509,610104302963,นางสาว,จุฑาทิพย์,จงจิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103701350288,610104303062,นางสาว,ธัญญรัศม์,ภาณุชจรูญวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700239129,610104303113,นางสาว,วรีรัตน์ ,เสนศิลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1710500073831,610104303114,นางสาว,อลิษา,อุดมศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2561,1,F,1150600086574,610104303140,นางสาว,วราภรณ์,รักสัตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2561,1,F,1419900581746,610104303215,นางสาว,จุฑามาศ,มาตะราช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,F,1160300132180,610104303223,นางสาว,ศุภิสรา,สีหบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,F,1103702018937,610104303225,นางสาว,ปาณิศรา,คำไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1329900703451,610104303226,นางสาว,จินตนา,เพิ่มทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,3930100656125,610104303227,นางสาว,อภิญญา,ศรีโยธา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2561,1,F,1219900434508,610104303232,นางสาว,ชนิดา,ไกรสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,2340100017146,610104303255,นางสาว,พิมพ์พร ,ขาวฟอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1229900378446,610104303317,นางสาว,พัชรี,เสาว์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,1100501226033,610104303322,นางสาว,พรนภา,เผือกผ่อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,3100603589191,610104303790,นาย,สุทัศน์,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,2720900029170,610104303808,นางสาว,บุญช่วย,ไทยแท้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครนายก
2562,1,2561,2,F,3310600220887,610104303833,นาง,สุพรรณี,ง้าวทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100400330081,610104303838,นางสาว,สุชาดา,โพธิหลักทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3471500020223,610104303839,นาย,สพชัย,ผาใต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,F,1629900389401,610104303862,นางสาว,ณัฐริกา,มีวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,2,F,1610100128184,610104303870,นางสาว,ชลิตา,ลลิตสุวรรณกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2561,2,F,3240400667153,610104303882,นางสาว,ธนิดา,ณัฐฐ์วรกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,F,1119900272924,610104303884,นางสาว,สุพรรณี ,สุรพาล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,2,F,1640200078138,610104303896,นางสาว,นวภัทร,อธิยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2561,2,F,1219900632946,610104303911,นางสาว,ชนรดี,หออัษฎาวุธ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,2,F,1219900629643,610104303912,นางสาว,จันธิรา ,อินบัว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,2,F,1210200072753,610104303913,นางสาว,สุวนันท์,นนทรีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,2,F,1200100431344,610104303915,นางสาว,สุวภรณ์,มฤเคนทร์ไพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,F,2130300025055,610104303917,นางสาว,ชลธิชา,พันตรีเกิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,3800200046401,610104303920,นาย,โชคชัย,พันธุพล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,2,F,1100600039789,610104303922,นางสาว,นิภาพร,ลังประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,4100900130930,610104303949,นาง,วราภรณ์,ดอนทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1103702614408,610104303962,นางสาว,ณัฐริกา,สัตถาพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700594352,610104303965,นาย,พชรภาส,ขำนาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700610935,610104303970,นาย,นราธร,จ้อยรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1103700399445,610104303971,นางสาว,ธันย์ชนก,เรือนงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1249900463648,610104303972,นางสาว,สุวนันท์,หวังชัยยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,F,1102700774903,610104303973,นางสาว,สุดารัตน์,มีมูซอ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1102700071309,610104303975,นางสาว,อภิรดี,นิมิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100701812793,610104303977,นางสาว,กรกนก,อ้นทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100701673751,610104303979,นางสาว,กนกพร,ธีระปัญญาพงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,2,F,1450900122069,610104303982,นางสาว,ฐานิดา,ไขระวิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,2,F,1100700843695,610104303985,นางสาว,วิลาวัลย์ ,พันธานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1110300115820,610104303991,นางสาว,อนุตา,มานุสนธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100702600641,610104303999,นางสาว,ภาวไล,วงษ์สกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,F,1639900265761,610104304001,นางสาว,นันทิชา,สืบวงษ์ฟัก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2561,2,F,1119900755119,610104304002,นางสาว,กัญญารัตน์,จันทมาลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,2,M,1100400919254,610104304006,นาย,นภัสปวีร์,ตันตยาภิรมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,3320800049855,610104304007,นาง,อารยา,โดดสู้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,F,1103100064108,610104304008,นางสาว,เมทิกา,หิรัญอมรภัค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1101400646119,610104304010,นางสาว,กรนัฐ,อรรถนารีกูรย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100300141391,610104304014,นางสาว,ปริศนา,ยิดนุดดิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,3141200185181,610104304015,นางสาว,เอมอร,กุฎีแดง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,2,F,1100300149988,610104304017,นางสาว,อัจฉรา,เสาธงใหญ่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1103702103101,610104304018,นางสาว,สโรชา,ยะรังวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1101402127372,610104304022,นาย,ชัยธร,รัตนภาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,3740200475558,610104304024,นาย,เสรี,ประภาสัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1319800036721,610104304035,นางสาว,จริญญา,เจียมผักแว่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1601100155361,610104304036,นางสาว,พัชราพร,สาระวิตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,2,F,1640700115504,610104304043,นางสาว,ปนัดดา,คนตรง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2561,2,F,1102700753663,610104304044,นางสาว,เดือนเพ็ญ ,ปรางทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100500942525,610104304057,นางสาว,สุนิสา,สายบัวต่อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,2,F,1101401249954,610104304058,นางสาว,น้ำฝน,สุดสอาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,F,1350500052188,610104304061,นางสาว,สุมลฑา,มลาศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2561,2,F,1550700068809,610104304066,นางสาว,ภัทรธิดา,จำปา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,2,F,1100300140883,610104304067,นางสาว,จิตรา,อาดัม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1249900494951,610104304081,นางสาว,ชีรณัฐ,บุตรน้ำเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,F,1102700075606,610104304095,นางสาว,ชมัยพร,ปาเละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1240300125972,610104304096,นางสาว,พจมาน,มะหะมาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1529900896771,610104304104,นาย,อิทธิพัฒน์,มุขเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100702475669,610104304105,นาย,ศุภกฤต,ฤทธิ์เต็ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1419900308314,610104304116,นางสาว,ปาวีณา,นวนสวาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,2,F,1810500089591,610104304117,นางสาว,ธันย์ชนก,หลวงพนัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3411700025601,610104304119,นาย,พัฒนา,สุขสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,F,1320500223969,610104304122,นางสาว,กนกวรรณ,นิสัยดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,2,F,1100702261081,610104304124,นางสาว,สาวิตรี,สวัสดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1103703129988,610104304126,นาย,รัตนพล,คชเชนทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1250800057755,610104304128,นางสาว,ณัฐรดา ,หนองกระทุ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,2,F,1620400161748,610104304136,นางสาว,ทิพวิมล,ขอดเตชะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,2,F,1461300122638,610104304138,นางสาว,เบญจวรรณ,ชารีรักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,2,F,1102700328822,610104304139,นางสาว,วฬารี,วงศ์ปะละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1411000107757,610104304140,นางสาว,พัชรี,เขียวจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,2,F,1471400042881,610104304141,นางสาว,นันทนิต,มุงคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,2,F,1670500283365,610104304142,นางสาว,นิศากร,เย็นไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,2,F,1160100349673,610104304146,นางสาว,เกศรินทร์,ศรีสมพจน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,M,1101801096551,610104400164,นาย,เมธาวิน,เกียรติศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1260400097342,610104400475,นางสาว,ธนัชชา,สุขดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2561,1,F,1103701855509,610104400823,นางสาว,เบญจวรรณ,พัสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1349700233567,610104400829,นาย,ปารเมศ,สุระโยธิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1119900855431,610104400891,นาย,รัฐศาสตร์,ติลมัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1489900361878,610104400994,นางสาว,ธิดาทิพย์,มูลชะนาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,F,1330400580387,610104401016,นางสาว,กันทิมา,วงศ์แก้วดารา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1104300129107,610104401115,นางสาว,ลักขณา,คงสิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1411101347192,610104401130,นาย,ธเนศ,ลาพะแนน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุดรธานี
2562,1,2561,1,F,1509901560415,610104401132,นางสาว,ชมพูนุท,สงฆ์ประชา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700284302,610104401175,นางสาว,นสิตา,เหล็กกล้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1920600261549,610104401205,นางสาว,ประวิณา,คงรอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,M,1100703011704,610104401293,นาย,นิรันดร์,แฟงสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300237881,610104401502,นางสาว,ขวัญมณี,เขียวเทียน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300235411,610104401512,นาย,หัสดา,นิ่มเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1103400042380,610104401541,นาย,เศษฐวุฒิ,เนียมถนอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300259612,610104401664,นางสาว,อัญชิสา,สีถัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300234539,610104401801,นางสาว,สุวนันท์,แสงทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1104300146125,610104401802,นางสาว,กชกร,จันทร์มี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100703030628,610104401823,นางสาว,อภิญญา,ภูคงน้ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1409600186736,610104401868,นางสาว,ศิลานี ,ศรีจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1300201242384,610104401909,นางสาว,ลัดดาวัลย์,ใหญ่กระโทก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1801000092349,610104401953,นางสาว,ปทุมวรรณ,ปริญญาบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1669800264569,610104401983,นางสาว,พีชาณิกา,หล่ำบุรุษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1100702946254,610104402076,นางสาว,สุนิตา ,ต่างสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1430500378210,610104402203,นาย,กิตติศักดิ์,ศรีมาตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,M,1451400176578,610104402214,พระมหา,จตุพล,โพธิสาขา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1199900637566,610104402215,นาย,ภัทร,กาญจนะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103100074138,610104402216,พระมหา,กฤษณพงษ์,กาญจนพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1779900237112,610104402401,นางสาว,ดรุณี,แดงจ้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1103702908134,610104402451,นาย,ปิยะ,อินทะฮอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300256257,610104402523,นางสาว,พัชรินทร์,มีกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300277998,610104402558,นาย,ไรวินทร์,ค้าเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100201519191,610104402670,นางสาว,อพิญยา,สู่เจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1919900257243,610104402721,นาย,กอฎีย์,อุมาจิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2561,1,F,1100702678110,610104402752,นางสาว,อมลวรรณ,แพลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702678101,610104402754,นางสาว,อมลรดา,เเพลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1471700028191,610104402801,นางสาว,อรดา,โสมชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1219800303126,610104402874,นาย,ชิษณุพงศ์,มะลิซ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1104300207299,610104403035,นางสาว,นัสริน,แสงอรุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1310700311144,610104403229,นางสาว,ปาริชาต,จันทร์ศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1103702316148,610104403244,นาย,ชัยวัฒน์,สุขชัยสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100600363055,610104403585,นาย,ภูภัท,จงประเสริฐพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1629900504715,610104403591,นาย,ศักดิ์ดา,สร้อยเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100600411963,610104403623,นาย,วชิรวิทย์,วัชรเกื้อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300228351,610104403743,นาย,วิศรุธ,เซ็มแม้นหมัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,2270300014923,610104404156,นางสาว,พิชญธิดา ,คิดแก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1100201135016,620104300063,นางสาว,กนกวรรณ,ปั้นลายนาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103700449621,620104300486,นางสาว,อาจารีย์,จันทร์ฉวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1419900308314,620104300545,นางสาว,ปาวีณา,นวนสวาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1600700068484,620104300763,นางสาว,ธนวรรณ,คงวารี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1100701923129,620104300788,นางสาว,ณภิรมณ,กฤษณะเศรณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2301600017677,620104300793,นางสาว,วนิดา,พันธ์พานิชย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103701415738,620104300838,นาย,รชตะ,พรมพันใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1200101723624,620104301003,นางสาว,ฉัตรตรา ,เจริญฉัตรไพศาล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1431000089171,620104301054,นางสาว,กมลชนก,ศรีเหลืองอ่อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,F,1430600215045,620104301055,นางสาว,ณัฐณิชา,กิตติการ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1449900454108,620104301056,นางสาว,ปรียานันท์,วิชัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1103701131187,620104301087,นาย,วชิรา,โชคเศรษฐกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701368381,620104301117,นางสาว,วรัญญา ,พรมภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2562,1,F,1103100050611,620104301169,นางสาว,ธนัชชา ,มาสอน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900480674,620104301175,นางสาว,นรินทิพย์,รัตนเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1470100285176,620104301220,นางสาว,ไปรยา,คอมแพงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1103702624012,620104301250,นางสาว,อนุธิดา,โกเมนทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1669700003291,620104301252,นางสาว,กรรณิการ์,หนูผาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1429900357790,620104301277,นางสาว,วัลย์ลิกา,ประสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,F,1100501346381,620104301331,นางสาว,นภัสสร,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1361000239221,620104301333,นางสาว,ชุติมา,ขวัญสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1250300012302,620104301368,นาย,จิดาภา,สังประพล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1103702007803,620104301395,นางสาว,ทิพย์วรรณ,มะเล็งลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3650100117545,620104301396,นางสาว,ชญาดา ,วิบูลย์ชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701428899,620104301422,นางสาว,อัญชลี,วิยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100701442724,620104301423,นางสาว,ปทิตตา,ธนภูรินาถ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1420100086092,620104301436,นางสาว,ประกายแก้ว,สุจิมงคล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100700738751,620104301501,นางสาว,จันจิฬา ,ยอมิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1400800063796,620104301506,นางสาว,ประภาพร,ใคร่นุ่นนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1103701942363,620104301508,นาย,วิชญ์ภาส,สุขสมหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1100702147467,620104301510,นางสาว,อัญชลี,พืบขุนทด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103701708760,620104301511,นาย,พีณัฐ,เจิมปี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1330300090558,620104301532,นางสาว,ปวันรัตน์ ,สืบสัตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1129900079041,620104301546,นาย,รณภูมิ,แสงเผ่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702413825,620104301552,นางสาว,พฤกษา,เพชรแสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1409901441107,620104301554,นางสาว,รวีวรรณ,คำคุณศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,3801300043871,620104301603,นางสาว,สุธิษา,สงด้วง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1430300155110,620104301604,นางสาว,สาวิตรี,น้อยอามาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300143475,620104301619,นางสาว,กฤษณา,แก้วไกรสร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1310100132346,620104301622,นางสาว,วราภรณ์,ปารัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1100702517574,620104301626,นางสาว,กมลฉัตร,โหรสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1470800113441,620104301627,นางสาว,ณัฐธิญา ,สุพรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1103702629499,620104301641,นางสาว,กุลภัสสร์,สมธนารีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100700928691,620104301660,นางสาว,พรพิมล,น้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1260100058601,620104301666,นางสาว,ภาวิตา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,F,2319800005114,620104301697,นางสาว,สุภาพร,ไทยกลาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1103701117591,620104301701,นางสาว,ธันยพร,มั่งเจียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1471100141230,620104301704,นางสาว,ฐิติรัตน์,สะแกนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103702549151,620104301712,นางสาว,ธารารัตน์,แซ่แต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1509970045231,620104301750,นางสาว,ชนิตา,อุทธิยา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,F,1529900917671,620104301751,นางสาว,วิลาศิณี,แก้วคำปัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1100300072535,620104301772,นาย,ธีระพล,โซ๊ะมาลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1560300153345,620104301780,นางสาว,เสาวนีย์,กาติ๊บ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,F,1430500151070,620104301788,นางสาว,อนงค์รักษ์,พุทสา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (กระทำผิดวินัยนักศึกษา),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100400838700,620104301810,นางสาว,เบญจมาภรณ์,อ้นคง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1959900345126,620104301817,นางสาว,ฐิติภรณ์,ชูเมือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1103702533327,620104301818,นางสาว,กรรณิกา,วันหมัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1430200167019,620104301819,นาย,วิทวัส,เลื่อนแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2562,1,F,1219900475620,620104301865,นางสาว,ไอลดา,กอเซ็ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1360500218230,620104301870,นาย,สุรศักดิ์,เจริญกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702795691,620104301894,นางสาว,ชิษณุภรณ์,แก้วสมัคร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1450700252716,620104301930,นางสาว,รินฤทัย,ตาลเลี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1101100194263,620104301931,นางสาว,ศิริลักษณ์,อรรคพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1100702821087,620104301946,นางสาว,ธัญญารัตน์ ,สอดแจ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,3331001292903,620104301961,นาย,วันชัย,เพ็งพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1449900366306,620104301962,นาย,นันทวุฒิ,ลุนละราช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1300301186737,620104301964,นางสาว,สโรชา,สืบเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1909900449410,620104301966,นาย,ตะวัน,ชูแสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1100500232471,620104301969,นาย,อรรคพล,สกุลพิทักษ์ผล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3110101613877,620104301979,นาย,ธวัชชัย,โหเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1479900251037,620104301980,นาย,ต้นตระการ,ยงกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1101401173818,620104301987,นาย,เกรียงไกรวงศ์,อ่อนจิตต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1450200116741,620104301991,นางสาว,นรินทร์,คำพะอุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1100701312839,620104302013,นางสาว,อารยา,จำปาศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3240100452461,620104302019,นางสาว,วนิดา,แก้วมณีวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1100600243009,620104302065,นางสาว,อภิญญา,เกษรหอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700117635,620104302066,นางสาว,รัตนา,เกษรหอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101100201642,620104302091,นางสาว,อัมพรรัตน์ ,คำตา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,2639900002165,620104302124,นางสาว,จตุพร ,เพ็ชรกำแหง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101800974873,620104302128,นางสาว,กรรณิการ์,โคตรพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1102700768997,620104302129,นางสาว,ชนกานต์,นิลดำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300137436,620104302130,นางสาว,กัญญาณัฐ,ธรรมามิตรดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,5119600000361,620104302132,นางสาว,ชวิศา,ไหมประดิษฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1349900930296,620104302135,นางสาว,นิตยา,เสานอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1240300166202,620104302136,นางสาว,พลอยลัดดา,ศรีหาจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1119900635415,620104302137,นางสาว,ฟ้ารุ่ง,จบศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2562,1,F,1102700708226,620104302138,นางสาว,สุภาวดี,แก้วศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700691439,620104302142,นาย,ปริญญา,พรรณธนบดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1400900089631,620104302204,นางสาว,สุวิถี,พลเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,1460500257676,620104302225,นางสาว,กมลพร,สุริยะกมล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,5321090013394,620104302228,นางสาว,พนิตอนงค์,ณีระจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1270100048851,620104302256,นางสาว,แสงเทียน,กล้าสงคราม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1119900479146,620104302263,นางสาว,พงษ์นภา,ชุณหวณิชย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1119900183514,620104302264,นางสาว,ณัฏฐพัชร์ ,เมืองชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103700771964,620104302271,นาย,รัชพล ,เพ็งรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3100501494441,620104302272,นาย,พลวัตน์ ,พาตาธีรพัทธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1320800091502,620104302277,นางสาว,อรสา,สอนสิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1720200140193,620104302278,นางสาว,รัตนมน,วงษ์กลิ่นหอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,F,1279900085201,620104302280,นางสาว,ณัฐธิดา,ด่านจับกุม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1620400271985,620104302281,นางสาว,เจนจิรา,โตเกิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1301800172848,620104302282,นางสาว,ภาวิณี,ด่านสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1200100351014,620104302285,นางสาว,อารีวรรณ,นิธิชลวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1119900559271,620104302286,นางสาว,จารุวัลย์,เป้าปาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1370200028281,620104302289,นางสาว,กิตติกา,คำนนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,1240300167446,620104302300,นางสาว,วรัญญา ,รักเชื้อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1249900539890,620104302301,นางสาว,ณัฐวรา,หร่นเต๋,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,3110101951454,620104302306,นางสาว,รุ่งนภา,พุทธลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,3110200051036,620104302307,นางสาว,ณัชชา,แซ่เตียว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1101800705201,620104302312,นางสาว,สาลินี,ม่วงน้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1103300156260,620104302313,นาย,ภควัต,พุ่มม่วง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1409901295771,620104302314,นาย,รัตนพงษ์,มุสิกะพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,3460100750690,620104302317,นาย, อาทิตย์ ,พันธ์สุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1361000282894,620104302318,นางสาว,สายธาร,โสกุดเลาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1110300138331,620104302341,นางสาว,อัญชลี,สิงห์โต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1859900167814,620104302343,นางสาว,ปัญจรีย์,รัตนวงศ์วัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,F,1859900135050,620104302344,นางสาว,จิดาภา,รัตนวงศ์วัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,M,1471200220948,620104302347,นาย,สถาพร,แสงดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1100702307413,620104302352,นางสาว,ปรารถนา,ป้อมทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1660500140637,620104302353,นางสาว,ธิดานันท์ ,ชอ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1100702307014,620104302355,นางสาว,สุวนันท์,ช่างแกะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300049308,620104302357,นางสาว,ณัชชา,ปลีกล้วย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1119900463894,620104302360,นางสาว,ชลลดา,ทองแกมแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100701029771,620104302361,นางสาว,พัชรินทร์,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701345641,620104302362,นางสาว,นรินทร,ภูมิประภาส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3412000210849,620104302364,นาย,กิตติธัช,ยางทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1103700076166,620104302365,นางสาว,จุฬาลักษณ์,แตงเนียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,F,1420900265218,620104302370,นางสาว,เกศรา,อบมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100300155015,620104302390,นางสาว,สุภาวดี,ร่มโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1411001160872,620104302391,นางสาว,ชลธิชา,สวาทวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300151320,620104302392,นางสาว,สมฤดี,ซอเฮง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702866731,620104302393,นางสาว,ณัฐชา,มูหะหมัดซอและ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1390500055128,620104302394,นางสาว,ชรัญธร,พลเดช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1331200061328,620104302395,นางสาว,นพรดา,คำบุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1102700287824,620104302398,นางสาว,นิตยา,พุ่มพวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100701585851,620104302422,นาย,พีระพล,มะขามทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300109572,620104302436,นางสาว,ณัฐมล ,ศรีอินกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700442862,620104302437,นางสาว,ศิรินาฎ,รื่นกลิ่นจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3199900174554,620104302443,นางสาว,ลภัสรดา,ชีวะธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,F,1104300077417,620104302444,นางสาว,อริสา,กอนี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3102200710627,620104302462,นาย,ปรีชา ,สิงใส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3129900233631,620104302483,นาง,ฤทัยรัตน์,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,M,1450500102893,620104302487,นาย,รัศมี ,อุ่นนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1341700047120,620104302489,นาย,จรัญเพชร,สราญรมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,M,1103702470660,620104302501,นาย,ณธกร,บุญเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702413585,620104302504,นาย,อภิธาน,ทิพย์ยอแล๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100201357108,620104302517,นางสาว,รัตนาภรณ์,จันทร์ส่องแสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1104300036788,620104302523,นาย,ธนาดุล,ประทานธนวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3101403305017,620104302526,นางสาว,สุภาพร,โกฮวด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700803741,620104302531,นางสาว,อัจฉรา,ตรวจมรรคา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1499900255776,620104302533,นางสาว,ธิดาพร,สุระคุปต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,M,1119900572898,620104302552,นาย,วุฒิชัย,ฤดีขจรกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103702452521,620104302561,นางสาว,สิริลักษณ์,ชวนอยู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1310300090591,620104302562,นาย,จรินญาพัชร,สัตตารัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1103701469412,620104302572,นางสาว,สสิธร,กฐินสมมิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101200308066,620104302574,นางสาว,กิตติมา,เนียมท้วม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1339900574929,620104302575,นางสาว,รัชนีกร,คำนัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1650900086834,620104302580,นางสาว,สกุลรัตน์,โพธิรัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,F,3430400284236,620104302596,นางสาว,ฐิติพรรณ,แสนสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1104300337699,620104302604,นาย,อาทิตย์,สุวรรณวิเวก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3450200534417,620104302621,นาย,วิชาญ,สิทธิลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1104300047348,620104302633,นางสาว,รัฐฐิการ ,งิ้วงาม ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300157883,620104302638,นางสาว,ชนาพร,สืบวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101000077877,620104302639,นางสาว,ชมพูนุช,วังสตัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701594446,620104302645,นางสาว,อรวรรณ,แจ้งรู้สุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3100602673350,620104302664,นางสาว,ทิภาพรรณ,น้อยจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100600170419,620104302667,นางสาว,ชลธิชา,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300074370,620104302668,นาย,วัชรพล,แสงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700075606,620104302703,นางสาว,ชมัยพร,ปาเละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1240300125972,620104302704,นางสาว,พจมาน ,มะหะมาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900457753,620104302714,นางสาว,กาญจนมาศ,สาโรวาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1103702375136,620104302716,นางสาว,ณัฐพร,ชุ่มท้วม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249800104565,620104302724,นางสาว,พิไลวรรณ,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,3100300373256,620104302730,นาง,จันทร์ดา,อับดุลเลาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3101000252519,620104302731,นางสาว,ชมพูนุช,มูฮำหมัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3100905362121,620104302732,นาง,พิมพา,เจริญช่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3101000137540,620104302733,นาง,ปราณี,วันโด๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1350600096292,620104302734,นาย,วรวุธ,นีละวัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1100702021463,620104302751,นางสาว,ภูษิตา,ปานพยัพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,F,1240300152228,620104302752,นางสาว,ขวัญเรือน,จ้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1104300071346,620104302754,นางสาว,รุ่งทิพย์,อินไกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340400089136,620104302760,นางสาว,ดลลชา,ระดาบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3101000374592,620104302763,นาง,ศิริพร,สามเพชรเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1449900448957,620104302764,นางสาว,สุดารัตน์,สุริชา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1102700232400,620104302799,นาย, ณัฐพล,ขําเนตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3310300612674,620104302800,นาย,วิเชียร,ก่อแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1509900514223,620104302818,นาย,พิงค์นคร,สว่างผล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1451100110440,620104302859,นางสาว,พรเพ็ญ ,แก้วกระจ่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,F,1200100566436,620104302887,นางสาว,มุกดารัศมิ์,พระสว่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1101100203491,620104302919,นาย,จิรายุส,นาคคงคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1101401565619,620104302922,นางสาว,ศิริกาญจน์,กุดเสนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3110300337861,620104302943,นาย,พงค์พันธ์,โพธิ์เงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,2730500017514,620104303010,นางสาว,แจง,ทองเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,2580500045161,620104303011,นางสาว,ปรียา,โชคเมตตาธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แม่ฮ่องสอน
2562,1,2562,1,M,3149900422507,620104303016,นาย,ชลิต,มะโนจินดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3770200096310,620104303036,นาย,ภาณุรัตน์,ศรีวัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1104300060131,620104303057,นางสาว,พลอย,ผลบุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2562,1,F,1100300145931,620104303296,นางสาว,สรัญญา,สนูน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1110300160779,620104303530,นางสาว,วิมลรัตน์,จรุงไพจิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1809700273190,620104303531,นาย,พงศธร,สังห่อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103700376551,620104303541,นาย,ธนกร,แหล่ป้อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1589900098611,620104303550,นางสาว,รสสุคนธ์,ไพรรุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แม่ฮ่องสอน
2562,1,2562,1,F,1549900330319,620104303569,นางสาว,ภัทราพร,ห้วยหงษ์ทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2562,1,F,1100702421721,620104303586,นางสาว,พรนิภา,แก้วพะเนียง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,2110200027650,620104303587,นางสาว,จันทร์ทิมา,เพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1909802306584,620104303902,นางสาว,พรธีรา,สรเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1140900055381,620104303934,นางสาว,วราสี,บัวหลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,3180500090509,620104303949,นางสาว,ยุพาพรรณ,กูลเพชร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,F,1411700193737,620104303951,นางสาว,วณาพร,อินต๊ะมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1100703117561,620104303961,นางสาว,เดือน,เสตะจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702680891,620104304016,นางสาว,รินทราย,สระแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1571100106522,620104304074,นางสาว,กาญจนา,จันทร์ติ๊บ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1330700140994,620104304083,นางสาว,รมณีย์,รวบทองศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1100701842421,620104304084,นาย,นนท์นัตชา,บังเกิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101500773104,620104304092,นาย,จักรกริช,สุริยะมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103000116815,620104304096,นางสาว,จินดามาศ,บำรุงศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1551100054280,620104304132,นางสาว,มนทกานต์,ขัดศิริ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,F,1102700740880,620104304157,นาง,วรรวิสา ,จงนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102002083298,620104304245,นางสาว,สิรภัทร,ดุเหว่าเขียว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700099661,620104304246,นางสาว,ปุณณดา ,สาริกาพงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1640700036949,620104304250,นาย,อนุชา,อินทรีวิโรจน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,F,1103700428674,620104304264,MISS,ศิริพร,ชัยโย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1809700098924,620104304287,นางสาว,จุฑารัตน์,รัตนบุรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1650901130136,620104400122,นางสาว,สร้อยสุดา,จันทร์สิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1400401250461,620104400166,นางสาว,วริษฐา,ธนบัตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1450401208677,620104400383,นางสาว,ธิดารันต์ ,ใจมนต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1104200201817,620104400386,นางสาว,สุวิมล,จวงพลงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300321041,620104400510,นางสาว,ชฎาพร,เเสงอนันต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2563,1,F,1240301222599,620104400515,นางสาว,ภาวินี,ปรีชาเดช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1460900109593,620104400520,นางสาว,หว้านหอม,นิ่มนวล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,M,1104300353660,620104400535,นาย,กฤษดา,มลิซ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1330901363591,620104400539,นางสาว,ปาริฉัตร,ทองสาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1460301251929,620104400540,นางสาว,ผกาวัลย์,นามทมาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,1260401127458,620104400544,นางสาว,ชลธิชา,เจ๊ะมิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,F,1104300425440,620104400547,นางสาว,เนตรดาว,พรพินนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1201001116158,620104400548,นางสาว,จิรดา,โธชนบท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1104300270004,620104400575,นาย,ปฐม,หงษ์บุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300330635,620104400578,นางสาว,ณัฐมน,สง่าธรรมคุณพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3200400253065,620104400592,นาง,นิพาพร,โคดแมน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1759900363126,620104400595,นางสาว,อมรรัตน์,ลูกน้ำเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1119600044756,620104400669,นางสาว,สุชานันท์,จันทร์เพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1670500283365,620104400671,นางสาว,นิศากร,เย็นไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1100702261081,620104400690,MISS,สาวิตรี,สวัสดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1941000219721,620104400698,นางสาว,ฟาตม๊ะห์,กะสามาสุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,2240600022352,620104400721,นางสาว,ญานิศาธนัท,เจริญนิธิธรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1801000095810,620104400723,นางสาว,ธัญญารัตน์,นราอาสน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1309902760843,620104400739,นางสาว,กุลสตรี,ผานิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703014960,620104400765,นางสาว,ศศิธร,ศิริทิพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1300901208987,620104400766,นางสาว,ปภัสสร,โซจอหอ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1959900710444,620104400789,นาย,ค็อยรุลมัยนี,มะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1300101224210,620104400806,นางสาว,พชรพรรณ,ชื่นสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1309801382533,620104400807,นางสาว,เกวลิน,นพรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,M,1360401293306,620104400860,นาย,วิวัฒน์,โพธิ์สา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1969900319389,620104400888,นางสาว,ซีตีซัลวานี,ดาโอะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1430201337767,620104400889,นางสาว,ชลทิพย์,คำพวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2562,1,F,1809900795777,620104400895,นางสาว,ฐานิดา,วิทยาศิริศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1940101252251,620104400909,นางสาว,อาฟียะห์,หลำบาหลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,2220600018185,620104400954,นางสาว,ถุงทอง,สิทธิกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2562,1,F,1900101259972,620104400955,นางสาว,พัฒน์สรณ์,หนูพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1609700213407,620104400956,นางสาว,พัชรพร,คำนึก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1101800650440,620104400961,นางสาว,นนรดา,ศิลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,F,1609700210335,620104400963,นางสาว,ฐิติมา,แก้วเกตุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1500601125651,620104400970,นางสาว,มาลัยพร,ชัยโย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,F,1919900272081,620104400972,นางสาว,ภัทรวรรณ,ข้องจิตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1102003265250,620104400976,นางสาว,นนทรส,โอภาสปรีชาวุฒิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1839900545789,620104400978,นางสาว,สิริญยา,ใจขยัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2562,1,F,1919900268741,620104400989,นางสาว,นัจมี,หวันสู,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1103702336611,620104401018,นางสาว,รสลิน,ฉิมวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1199600291214,620104401031,นางสาว,ปรียมาศ,มโนเย็น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1330901369166,620104401041,นางสาว,นิติยา,แก้วใส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1360401294949,620104401068,นางสาว,ศิรินันท์,ผาดจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1120600110823,620104401076,นาย,นัฐพงค์,ลามอ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1490400109152,620104401084,นางสาว,พัชรินทร์,เชื้อวังคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,F,1104300190701,620104401089,นางสาว,นรากร,สดใส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1490101221899,620104401095,นางสาว,พิมพ์นิภา,คำมุงคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,F,1560600123395,620104401100,นางสาว,พัชรินทร์,โฉมอินทรีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1480801187316,620104401101,นางสาว,นันทวรรณ,ขรรค์ศร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1409903026697,620104401106,นางสาว,บุษบา,บัวเมืองเพีย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1489900382000,620104401160,นาย,ศิวะ,ปัญญา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,2260401030215,620104401167,นางสาว,ศิขรินทร์,ดิ่งพุ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1103100644741,620104401198,นางสาว,จิราพร,ธรรมกิตติพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1300101222471,620104401208,นางสาว,ธิดารัตน์,วงศ์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1490400109446,620104401211,นางสาว,วรรณวิภา,เชื้อคำจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,F,1609700212761,620104401243,นางสาว,ลลิตา,ประชาสุขสิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1909802570907,620104401264,นาย,มุสตากีมบินลาห์,หมันหลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1330901370105,620104401282,นางสาว,อังคณา,ชุมจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1103702721611,620104401286,นางสาว,นัสรียา,มูหะหมัดตาเฮต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101801135671,620104401303,นาย,ธัชชา,พรสง่า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,M,1199900797415,620104401315,นาย,พฤทธิ์,กรกัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,F,1949900403606,620104401318,นางสาว,ณัฐสดา,คุปต์กาญจนากุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100201530047,620104401324,นางสาว,นริศรา,สังเสวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1101100234877,620104401400,นางสาว,สราพรรณ,ล้อมน็ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1329901012665,620104401442,นางสาว,ดวงหทัย,คงกล้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1809900637594,620104401460,นางสาว,ดวงกมล,มูสิกธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1959900623959,620104401496,นาย,ซามิอัล,ตุลอามาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1201001101371,620104401519,นางสาว,วิชุดา,ประถมภาส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1860700147307,620104401560,นางสาว,น้ำผึ้ง,วัชณพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1104300294744,620104401584,นางสาว,กัญญณัฐ,จริยามา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1420901372085,620104401618,นางสาว,นริศรา,ซำทองไหล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,F,1209600182317,620104401628,นางสาว,สุกัญญา,คงเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1600101852803,620104401683,นางสาว,อัจจิมา,จันทร์สุวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2562,1,F,1100703028623,620104401688,นางสาว,กฤตยา,ยศตระกูล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103703292692,620104401748,นางสาว,นัฏพร,ฉันธิกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1129700191254,620104401803,นาย,ภูมรินทร์,ศรีสร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1341101400876,620104401876,นางสาว,รุ้งตะวัน,เทศนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1103701851902,620104401892,นางสาว,ชฎาพิมพ์,รอดอุนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1960300126204,620104401915,นาย,ฮาฟิส,ลามะทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1460501311411,620104401924,นางสาว,ภัทรสุดา,แสนณรงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,M,1529900968925,620104401932,นาย,รณกร,อินทิยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1319900737470,620104401933,นางสาว,ปรวี,สองประโคน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1309801375235,620104402033,นางสาว,สิริมุกมนี,น้อยสีมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1311800007651,620104402042,นางสาว,ลลิตา,มลิซ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1103701511125,620104402075,นางสาว,ลลนา,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102002543612,620104402079,นางสาว,เมวียา,รังสิยะวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1950500190402,620104402097,นางสาว,รอฮานี,โดยหมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1369900525332,620104402221,นางสาว,พนัดดา,ป้อมสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1929900770323,620104402231,นางสาว,พักตร์ชนก,แสงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1102003134589,620104402249,นางสาว,เกศิณี,สามงามไกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1101801141930,620104402292,นางสาว,กัลยา,ภานุโสภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1600101858143,620104402320,นางสาว,ศิริธิญา,โคตะมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1719900514931,620104402334,นางสาว,ภัทราพร,กอระพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,M,1920800038649,620104402336,นาย,นัทธพงศ์,เรืองประทุม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1350101569659,620104402348,นางสาว,ปิยฉัตร,เอี่ยมอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,M,1100702118157,620104402401,นาย,ชญานิน,สุพรรณพรรค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1969900379730,620104402431,นางสาว,นูรฮาวาดา,ออง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1920700095616,620104402460,นาย,นัฐพล,เอ้งฉ้วน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1619900362643,620104402471,นางสาว,ธิดา ,ตาลาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2562,1,F,1940500158533,620104402584,นางสาว,นูรซีลาวาตี,กาเดร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1101000082595,620104402599,นางสาว,ศิรประภา,พุทสาระพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1530200064715,620104402637,นางสาว,สุวิมล,จันทร์หมื่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1104300339241,620104402663,นางสาว,อภิสรา,สายทวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1560600089979,620104402741,นางสาว,สุทธิกานต์,ตามล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1200101901263,620104402776,นาย,ศุภกร,ประทุมมัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1739901869261,620104402805,นางสาว,เจนจิรา,เพ็ชรภู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,F,1929900745329,620104402871,นางสาว,พรธวัล,ชลหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1103703110772,620104402928,นางสาว,สุพิชญา,จันทราวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,2250201047688,620104402932,นาย,พีชญา,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1350100511509,620104402935,นาย,จักรพล,สุวรรณเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100801400608,620104402958,นาย,พลวัฒน์,แซ่ฉั่ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103100709699,620104402959,นาย,จิรวัฒน์,ทองธานี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103400049244,620104402961,นางสาว,พรหมพร,ธิติวงศ์วิโรจน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703200747,620104402967,นางสาว,อาทิตยา,พวงมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1940600060373,620104403030,MR.,มัรซูกี,เจ๊ะมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1100401001226,620104403091,นางสาว,ธัญญาเรศ,จันทรา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2770600027929,620104403151,นางสาว,รสนันท์,อิ่มใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1119901965869,620104403209,นางสาว,สุรางคนา,หอมกลิ่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1104300235624,620104403337,นางสาว,ณัฐสุข,อ่วมคุ้ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1460600149476,620104403361,นาย,ทิวากร,นรบัติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104200067932,620104403394,นาย,ธนากร,แย้มขจร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1940300257864,620104403521,นางสาว,รุสณา,ยูโซะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1103400048892,620104403585,นางสาว,จุฬาลักษณ์,แก้วธะชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104700019376,620104403981,นาย,วัชรพล,ทิอามาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1300301192788,620104404021,นาย,พีรัช,พาลารักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1941001326202,620104404069,นาย,อับดุลวาฮิด,ซง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1100600427673,620104404152,นางสาว,อารียา,มิลอาม้าล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1801400249555,620104404153,นาย,โชคทวี,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103100713637,620104404161,นาย,ปิยพงศ์,หนูเเก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1104300378069,620104404179,นางสาว,ลลิตา,ทองพงษ์เนียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (กระทำผิดวินัยนักศึกษา),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1609900447649,620104404275,นาย,วัชรพล,วะรินทร์อิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,M,1489900279691,620104404655,นาย,ชนาธิป,ศิริพัฒนวรสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1409900376000,620104502214,นางสาว,กาญจนา,คำสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1104300212012,620104502410,นาย,กมลภพ,พึ่งพัฒนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1739901792322,620104502414,นางสาว,พลอยปภัส,ธนะนุทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3770200079008,620104502467,นาย,ศุภกฤต,ทองรอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1640900073171,620104502472,นางสาว,จินตนา,นนทประสาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,F,5429900001041,620104502512,นางสาว,เนริน ,ลาภานันต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703121227,620104502595,นางสาว,พลอยวรินทร์,กาญจนาศรัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103700708456,620104502726,นาย,กิตติราชนรินทร์,คำภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1104300075341,620104502745,นางสาว,มาลินี,อำนาจศิริสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3800700427853,620104502870,นาย,ศุภกฤต,รักซัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1450600253168,620104502879,นางสาว,ทิพวรรณ,สัตย์ซ้ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101100204544,620104502982,นางสาว,อารียา,ลือนาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1102700685030,620104503098,นางสาว,จิตภานุ,ทองประดับ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101401627941,620104503294,นางสาว,นภัสกร ,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119900806171,620104503592,นาย,พีรภพ,จอมธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1270700006059,620104503971,นางสาว,ฉัตรนรินทร์,บุรวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1670800134390,620104503994,นางสาว,รุ่งรัตน์,ชื่นผล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1330900154972,620104504098,นางสาว,สมิตา,บุญชั่งศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1102400067209,620104504167,นาย,บรรณวัชร ,จันทรกมล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103700613242,620104504288,นางสาว,พรพิมล,หอมขจร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1119900767940,620104702001,นางสาว,ยุวกาญจน์,กลมกล่อม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1119900808603,620104702003,นางสาว,ทองประกาย,วัชโรภาส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1110300232257,620104702257,นางสาว,จิตราพัชร,รักษาดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1119900770916,620104702258,นางสาว,ศศินา,เกาะน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100702855518,620104702259,นางสาว,อารียา,ชัยกลาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300180757,620104702428,นางสาว,พรวรรณ ,สว่างทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2562,1,F,1440700103940,620104702454,นางสาว,จันทราทิพย์ ,สมบัวคู,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1739901755001,620104702502,นางสาว,อารีญา ,โสทน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100201346513,620104702503,นางสาว,ชาลิตา,เรือนรินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1440900203042,620104702749,นางสาว,รุ่งอรุณ,แปนบ้าน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1104300154951,620104703288,นางสาว,ญาณิศา,มหาทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2149600000714,620104704043,นางสาว,อรยา,อุบลงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3809700077141,620104704063,นาย,สุรเชษฐ์,รัตนพงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2555,1,M,1100701829408,550105410587,นาย,ณรงค์ศักดิ์,สลางสิงห์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2556,1,F,1100702016052,560105414944,นางสาว,นราภรณ์,เพิ่มฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2556,1,M,1421200044864,560105415172,นาย,กิตติพงษ์,คำปรีดา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2556,1,F,1100702020645,560105415403,นางสาว,คณิลยา,มานมูเราะห์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103701170352,570105420061,นาย,พรเทพ,สังข์วาลย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1640100216661,570105421566,นาย,อานุภาพ,จันทร์เพ็ชร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100702021170,570105421708,นาย,เข็มทิศ,สาลีนาค,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1101800628444,570105421928,นางสาว,เพ็ญพร,ยิ้มสงบ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2557,1,F,1361000247983,570105422006,นางสาว,ศิริญา,คงทน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2558,1,M,1610100111761,580105423299,นาย,ธนัช,โตวิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2558,1,M,2101100052751,580105423611,นาย,พิศาล,กลีบพุฒ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100900492632,580105423672,นาย,แซม,รุ่งเรืองพรพงศ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103702265390,580105423860,นางสาว,มัญชุพร,คุดเลี้ยง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1102700432514,580105423981,นางสาว,พิจิตราพร,ศรีแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100501175030,580105424011,นาย,ฐิติโชค,แจ่มสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1102700646875,580105424074,นางสาว,ณัชชา,บุญพ่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700604498,580105424079,นาย,ภาสกร,มีนเมธี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702508150,580105424379,นาย,วิศรุต,สุภีศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700662340,580105424433,นาย,สาธุกร,พวงชื่น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1101700123090,580105425124,นาย,สาธิต,ชาติเชยแดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2558,1,M,1100702402921,580105425357,นาย,ธนภัทร,ธูปกระแจะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1100702139251,580105425372,นาย,ชาญณรงค์,ดรจันทร์ใต้,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1309901119567,580105425409,นาย,ชานนท์,อังศิริลาวัลย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1329900663611,590105227027,นาย,พงศธร,ค้อมทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700517676,590105227329,นาย,ธีระพงศ์,ช่างสลัก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ปทุมธานี
2562,1,2559,2,M,1100201043944,590105228309,นาย,ธนกร,สืบสุกใส,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,1,F,1102700006906,590105381905,นางสาว,วรรณรินทร์,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1600100729609,590105426130,นาย,ภัทรพงษ์,มีกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,F,1140800074359,590105426225,นางสาว,เกศริน,อ่ำตระกูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2559,1,F,1102700286763,590105426461,นางสาว,คนธวัลย์,นิรมิตนิธิเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1860500088692,590105426660,นาย,สรศักดิ์,ดวงสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2559,1,F,1100702602776,590105426673,นางสาว,ภาณุมาส,ฟักหอม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700750273,590105426688,นาย,นพดล,ศรีเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702427543,590105426782,นางสาว,ณัฐวรา,เตปัญญา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600308631,590105426853,นาย,พฤกษ์คเดช,ตระกูลนิ่มนวล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1210200063177,590105427221,นาย,ประกรรษวัต,อยู่มี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1100801143583,590105427364,นางสาว,ศศิธร,งามเกียรติกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101700237958,590105427445,นางสาว,สุชาดา,ทัศนาปรีชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1249900497861,590105427577,นางสาว,นิศาชล,หวังเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,F,1100900498339,590105427736,นางสาว,คันธมาลี,ทิพย์สภาพกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100900505971,590105427751,นาย,รอมาฎอน ซาอัด อิบราฮิม,ออธแมน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702461351,590105427830,นาย,อัศวรักษ์,ศรีจาด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300043601,590105427842,นาย,อานนท์,ศรีบุญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101100202673,590105427860,นาย,ธนวินท์,สุวรรณประทีป,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702592827,590105427861,นาย,เสกสรร,ศาทตรา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1450700270366,590105427870,นาย,สหรัฐ,รัตนวงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1659901874753,590105427887,นางสาว,ปิยะพร,สุรฉัตรจิตตกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2559,1,M,1110100191751,590105427930,นาย,พงศกร,อิสลาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1349700120169,600105383089,นางสาว,อรอนงค์,เชิดชู,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2560,2,M,1709800112270,600105391730,นาย,อภินพ,สิทธ์จิรเมธ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3570100169473,600105391792,นาย,กฤตวิทย์ ,นนท์อัศวภูวดล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300102004,600105483136,นางสาว,มาริษา,ปัชชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1460700251876,600105483863,นางสาว,พัชราภรณ์,ภูเขม่า,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2560,1,M,1104700007904,600105483922,นาย,รัฐ,บุญไพศาลบันดาล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1809900913672,600105483929,นาย,ภีระนันท์,ภิญโญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2560,1,M,1709800309499,600105483943,นาย,นัยสันต์,เชิดแสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700700420,600105484050,นาย,วรพล,ภายไธสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300116943,600105484090,นาย,ธนโชติ,ทับม่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300104007,600105484096,นางสาว,รัตติกาล,สลามเต๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1849901347778,600105484156,นางสาว,สิริมาศ,โพธิ์เพชร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1779900238941,600105484303,นาย,เกรียงไกร,เทศงามถ้วน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,M,1102700588786,600105484314,นาย,ภูริภัทร,พัฒนิบูลย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700607730,600105484465,นาย,ธนากรณ์,บุญซัน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700707831,600105484469,นาย,ธีรธรรม,สุภาพรรณวดี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100600367034,600105484471,นาย,ฐากร,วิเศษกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300114045,600105484489,นาย,วัฒนกิจ,จันทรา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1209701866033,600105484517,นาย,สิทธิชัย,เพ็งเนตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1119900874428,600105484670,นาย,ภคพล,ชิตท้วม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1104700007173,600105484727,นางสาว,ศิริลักษณ์,วัฒนสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1279800097275,600105485030,นางสาว,วาสนา,อนงค์เวช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,1100801291787,600105485245,นางสาว,สุชาวดี,มัตทะปะนัง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1459900678588,600105485334,นาย,ทัศนัย,มะณีจักร์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100400937333,600105485484,นางสาว,ตวงทอง,ศรีพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700510892,600105485600,นาย,พีรพล,เจิมแจ้ง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103300184077,600105485601,นาย,ณัฐนนท์,ทะตัน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700158714,600105485656,นาย,วรรธนะ,ราชสีห์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1411700263590,600105485870,นาย,ศักดิ์สิทธิ์,ดวงบุผา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1101401481890,610105300384,นาย,อนุตรชัย,สุโอดี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101100145246,610105300385,นางสาว,อินทุอร,วงศ์ซื่อ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,1,M,1100200858421,610105300463,นาย,ศรราม,อุไรรัมย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1600100513053,610105300509,นาย,ภาคภูมิ,ด้วงอ่อน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1102700713319,610105300621,นางสาว,อังคณา,แสงเดือนฉาย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1250100357357,610105300716,นางสาว,ชลธิชา,ดวงเดช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,F,1480600094841,610105300733,นางสาว,กชวิภา,พ่อลิละ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1250400056468,610105301159,นางสาว,ธิดา,กาจันทึก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100701920421,610105301185,นางสาว,กุสุมา,กรุณามิตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1103700541152,610105301231,นางสาว,กัลยกร,ทองธรรมชาติ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,1102001697748,610105301247,นางสาว,ศิริขวัญ,มีหมื่นพล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100801128177,610105301357,นางสาว,เงินยวง ,โค้วอำนวยโชค,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103701804548,610105301358,นาย,ชยุตม์,งามหอม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1110300171169,610105301471,นาย,ทีปกร,ทาอ่อน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1480500084470,610105301477,นางสาว,ปิยธิดา,ฟองชัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702305411,610105301745,นาย,สุทธิพจน์,แสงวิโรจน์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702160901,610105301746,นาย,วรทัต,แสงวิโรจน์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101500348861,610105301791,นางสาว,พัชมน,ธรรมศร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,หนองคาย
2562,1,2561,1,M,1100702519232,610105301792,นาย,อรรถพล,คลธา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300008377,610105301833,นาย,ชัชพงศ์,ตั้งจิตต์งาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300001356,610105301834,นาย,นริศ,สลัดทุกข์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1640100311728,610105301848,นางสาว,ศิรินภา,พรมอ่วม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103500007314,610105301884,นางสาว,อรอนงค์,โซ๊ะมิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1560100364644,610105301945,นางสาว,อัจฉรา,ณ ปินตา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3100300524564,610105301954,นาย,ณรงค์,สังคพันธ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1229700076632,610105301981,นางสาว,วรนาถ,ปัญญาทิพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,F,1100501394092,610105302049,นางสาว,ธันยพร ,เซี่ยงฉิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100702125846,610105302103,นางสาว,ศศิวิมล,กมล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100300140581,610105302107,นางสาว,อรวรรณ,เสือศิริ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1102700655891,610105302124,นางสาว,รุ่งนภา,หมัดมุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1259700141523,610105302213,นาย,ศราวุธ,ทินารมภ์กุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,F,1100500353384,610105302309,นางสาว,เพชรา,แวดไธสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100200811115,610105302311,นาย,ณัฐวุฒิ,หนูยิ้มซ้าย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1100600379067,610105302340,นาย,หิริศักดิ์ ,บุญพยนต์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700548644,610105302361,นางสาว,อุทุมพร,สอาดสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702476668,610105302483,นางสาว,อาณัฐตา,วันหมัด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1129900411339,610105302485,นาย,อณุภา,เพ็งเดี่ยว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2561,1,F,1100701165780,610105302567,นางสาว,อมิตา,มะอัมดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702488437,610105302568,นาย,มาริต,เปียเนตร์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101402149783,610105302581,นาย,ภัทรพงศ์,โภคพูน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702421950,610105302691,นางสาว,อัจฉรา,เดียงขุนทด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1100201025431,610105302699,นาย,สาวิน,สอนสงวน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700495788,610105302730,นาย,ศราวุธ,มีนรามัญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1740300149613,610105302744,นางสาว,หนึ่งฤทัย,วงส้มจีน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1100501270687,610105302756,นางสาว,นวพรรณ,บุญชูช่วย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700772536,610105302765,นาย,วรพล,อิ่มสำราญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1770200077416,610105302782,นาย,วิษณุ,แจ่มแจ้ง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,M,1331000152729,610105302783,นาย,ชัยนิล,ทองเปลว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1801300049287,610105302784,นาย,วิรัช,แก้วมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1859900123108,610105302786,นาย,ภีรพัฒน์,เจริญผล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1480400097022,610105302787,นาย,กฤษณพงศ์,จุลละภมร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,F,1100700233234,610105302881,นางสาว,วันวิสา,พ่วงปรีชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1560100434057,610105302915,นาย,นนทฤทธิ์,พรมมา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,F,1101200220339,610105302931,นางสาว,ขนิษฐา ,ศรีม่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100701143930,610105302932,นาย,สถาพร,พันธ์ทอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702370921,610105302933,นางสาว,ภรณ์พรรณ์,พันธ์ทอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1270100013089,610105302941,นางสาว,สุทธิดา,ชาญธะนู,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,F,1501600098677,610105302944,นางสาว,นฤมล,ปัญญา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2561,1,M,1919900086210,610105302995,นาย,มนัส,บุญเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2561,1,F,1103702028908,610105303019,นางสาว,กรวรรณ,สวยพริ้ง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700603301,610105303092,นางสาว,รุ้งฟ้า,ร่วมทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700446256,610105303120,นาย,หัสดินทร์,มันเทศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1331000288621,610105303157,นางสาว,ปรียารัตน์,วงค์ษา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1103700340424,610105303188,นางสาว,ธนิดา,อารอบี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1530700090294,610105303213,นางสาว,ธัญญา,โคตรศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100501192431,610105303228,นางสาว,พัทธวรรณ,จิระเสรีรุจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,1,F,1103702488984,610105303231,นางสาว,กัญญาภัค,ชูวงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103700476903,610105303318,นางสาว,เครือวัลย์,นาคสีเมฆ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1530300058342,610105303474,นางสาว,ประภัสสร ,ทิพย์รัตน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,M,1709800272757,610105303581,นาย,ศุภฤกษ์,ดาวเรือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,2,M,1321200072508,610105303786,นาย,ชวนากร,ใจแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,2,F,1260100058601,610105303859,นางสาว,ภาวิตา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครนายก
2562,1,2561,2,M,1103702110272,610105303885,นาย,ธนภัทร,ศิริโรจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1309800147581,610105303889,นาย,ฉัตรชัย ,เดชาเลิศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2561,2,F,1100700928691,610105303906,นางสาว,พรพิมล,น้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1100600199620,610105303923,นาย,กิติ,สุโง๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1103700502661,610105303925,นางสาว,เบญจวรรณ,บูรณะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุรินทร์
2562,1,2561,2,F,1411700193737,610105303930,นางสาว,วณาพร,อินต๊ะมา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุดรธานี
2562,1,2561,2,F,3110102131281,610105303945,นางสาว,นนทชา,รุจิภัทรนนท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,2,F,1160400218094,610105304023,นางสาว,ปัญญาพร,กำลา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,2,M,1361100054346,610105304084,นาย,ธีร์วริทธิ์,ผาพิมพ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2561,2,F,1102700278469,610105304097,นางสาว,อภิญญา,หมัดมุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100300098615,610105304098,นางสาว,นันทิดา,มานฮาเซ็ม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1640101362156,610105400124,นาย,กฤษดา,คมกล้า,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1859900225784,610105400248,นางสาว,ชัญญา,ผาดำ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2561,1,F,1103703053701,610105400440,นางสาว,กรรณิการ์,พรมเชื้อ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,M,1104300218762,610105400523,นาย,คฑาธรณ์,เลาะโพธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702799120,610105400765,นางสาว,ศิริรักษ์,สถาพรเศรณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702038415,610105401308,นาย,ชาลี,ตุลยายน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1249900497321,610105401482,นางสาว,กุลธิดา,คุ้มม่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1100900456962,610105401493,นาย,ธนภูมิ,สิทธิโกศลจิต,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300207091,610105401572,นางสาว,อภิญญา,ผาวงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100201369386,610105401661,นาย,พงษ์ษา,สวยรูป,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702555983,610105401716,นางสาว,มีนา,เด็ดดวง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702469611,610105401719,นางสาว,อรวี ,จงจอหอ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101402156119,610105401727,นาย,พีรวัส,วราพุฒิ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300004118,610105401773,นางสาว,สาธิตา,อ่ำทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700779263,610105401776,นางสาว,ชลันธร,สายตะคุ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700754244,610105401777,นางสาว,สุนันทินีย์,มีอุไร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300263059,610105401800,นาย,ทยากร,ราญรอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1160100592438,610105401820,นางสาว,กัลยานี,มนูธรรม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,M,1102700778631,610105402018,นาย,อิสรา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702451797,610105402253,นางสาว,เจนจิรา,ธนไพบูลย์อนันต์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1341100353092,610105402274,นางสาว,อภิญญา,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,M,1100501350770,610105402294,นาย,รัชภูมิ,พ่วงทรัพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1103702357928,610105402493,นาย,กฤษฎา,กรรณสูตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700506739,610105402505,นาย,ธนิสร,วินยางค์กูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1310500190734,610105402676,นาย,ศราวุฒิ,โสวัตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1669800242221,610105402683,นางสาว,สุภิญญา,ผาดอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104300173441,610105402812,นางสาว,เพชรรัตน์,แย้มสาย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1330400559809,610105402833,นางสาว,นุชนาถ,คำบาล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1309902740362,610105402883,นาย,ณัฐวัฒน์,เขียวนอก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1119900759581,610105402887,นาย,อนาวิล,ศรีเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1430300208523,610105402971,นาย,อาชาวิชญ์,คำหงษา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2561,1,M,1103702784273,610105402989,นาย,สราลัญ ,กิจเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100703052460,610105402996,นาย,นิติภูมิ,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700745563,610105403008,นาย,ณัฐพงศ์,นิ่มเรือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1200101766072,610105403014,นาย,จารุรัตน์,จันทนา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101000081858,610105403052,นางสาว,อนุศรา,ดีประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702903342,610105403073,นาย,วิศรุต,แสงแดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702848406,610105403431,นางสาว,ฮัซซูณา,พ่วงศิริ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100401025192,610105403533,นาย,จักรพันธ์,คงสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702825724,610105403681,นาย,ปัทวี,นิ่มมา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1510100235402,610105403934,นาย,พลเพชร,ปวราธิสันติ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำพูน
2562,1,2562,1,F,1471100146916,620105301016,นางสาว,เกวลี,พึ่งเจียม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1110500066628,620105301083,นาย,นำชัย,ผันผยอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702445941,620105301091,นางสาว,ชุติมณฑน์,แพงคำฮัก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1103702572608,620105301203,นางสาว,กนกวรรณ,นาสวน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1129900501711,620105301204,นางสาว,ปานจิต,คูณธนสินชัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1960300105061,620105301209,นางสาว,รอกีเยาะห์,หะแว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1679800176040,620105301291,นางสาว,พนิดา,ติ๊บแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1840700075675,620105301369,นาย,ธนพงษ์ ,จันทร์ผ่อง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1102700652930,620105301389,นางสาว,กนกพรรณ,มุสตอฟากุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1330400521828,620105301456,นาย,ชัยชนะ,รักษาศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1600800118513,620105301522,นาง,กานดา,ศรีปัญญาชน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1100701444425,620105301523,นาย,อดิศักดิ์,พินิจงาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101200250441,620105301524,นางสาว,ชลธิชา,ธีรประชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1369900443778,620105301543,นางสาว,ปีรช์ณัฐ,ตอพล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702749842,620105301548,นาย,วชิระ,พันธวารี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104200039670,620105301553,นาย,สิทธิ์พงษ์,สว่างสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702654938,620105301571,นาย,ทักษ์ดนัย,อินนาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702110272,620105301651,ว่าที่ร้อยตรี,ธนภัทร,ศิริโรจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,3110102131281,620105301653,นางสาว,นนทชา,รุจิภัทรนนท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1100300098615,620105301654,นางสาว,นันทิดา,มานฮาเซ็ม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700278469,620105301670,นางสาว,อภิญญา,หมัดมุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100600199620,620105301682,นาย,กิติ,สุโง๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102002374900,620105301740,นางสาว,สุชานันท์,วรรณศักดิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702675652,620105301829,นางสาว,ดิษศรินทร์,แก้วนพจิตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1909800172661,620105301874,นาย,นพกรณ์,ชูช่วย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702723347,620105301877,นางสาว,วิภาดา,พรหมดวง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702841617,620105301878,นางสาว,วรรณิภา,บัวภา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100501169536,620105301885,นางสาว,อุ้มบุญ,มณีรอด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1200100582181,620105301896,นางสาว,กัลย์ชญาภรณ์,เปลี่ยนหยวก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1119700042950,620105301988,นาย,ยศกร,รักการ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,F,1101800984640,620105301989,นางสาว,ธัญลักษณ์,จำเนียร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1119900262295,620105301992,นางสาว,กวิสรา,หิรัญวงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1104300071095,620105301997,นาย,เกรียงไกร ,พวงพิกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300139315,620105302014,นางสาว,เพ็ญพร,รักความสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702670375,620105302051,นางสาว,พรนภา,กิตติอุดม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100801290357,620105302215,นาย,จีรัชญ์สิทธิ์,น้อยใส,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300170387,620105302216,นาย,พศวัต,อมาตยกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101000075904,620105302217,นาย,พิทักษ์,เกิดอุดม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1669900386887,620105302218,นาย,เนติพงษ์,ยงค์ทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1104300137568,620105302219,นางสาว,ลักษิกา,ปานานัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1440800234019,620105302304,นางสาว,ชนาพร,วงคำมาตย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1103702531618,620105302403,นาย,ธีรพัฒน์,พงศ์จิตธรรม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100800530010,620105302417,นาย,เอกศักดิ์,อรุณเรืองสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103900030348,620105302457,นาย,นฤพนธ์,พูตระกูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1840200181964,620105302461,นางสาว,อภิษฎา,เหมือนมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1103100530516,620105302513,นาย,นรินทร ,พลหาญ ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1129900534741,620105302521,นางสาว,อรทัย,อินทะนัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,1419900605297,620105302522,นาย,ธนกร,ทาสีดำ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103702716545,620105302540,นาย,นัฐพงค์,นกเล็ก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702166120,620105302558,นางสาว,รัชนีพร,คำจาด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1102700722563,620105302564,นางสาว,นิทาน,เพชรหาญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,3501300467614,620105302591,นาย,จีรนัส,สิทธิราช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (กระทำผิดวินัยนักศึกษา),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,F,1249900412610,620105302725,นางสาว,ศิริลักษ์,บุญเผือก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1361000279435,620105302748,นางสาว,จุฑามาศ,จันทร์เจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1101700247279,620105302782,นาย,ชาคริน,พึ่งเเละ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1409901707611,620105302830,นางสาว,ธิญาดา,อินทร์ปัญญา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1102700681247,620105302904,นางสาว,ชุลีพร,ช่วงโชติ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1530600054482,620105302925,นางสาว,ธนาภา,กุนนาคาน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1209700615401,620105302968,นาย,ภาณุพงศ์,ตรีบุตรดี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1103702651320,620105302985,นาย,วุฒิชัย,เจริญวงศ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100800212352,620105302991,นางสาว,จิรัชยา,โรจนปุณยารักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100801050917,620105302993,นางสาว,ฐิติมา ,อินทศร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1840200106202,620105303008,นาย,นันทวัฒน์,ตินา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1200101719198,620105303018,นางสาว,ศศินา,มุสิทธิมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1104200102088,620105303024,นาย,อนิรุจน์,บีดิง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1410400187226,620105303031,นาย,ณรงค์,มาตาปิตา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1100400417895,620105303291,นางสาว,รัตนาภรณ์ ,ไทรราหู,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1250100417295,620105303341,นาย,ณัฐพล,ชาวเมือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1103702832537,620105303350,นางสาว,ณัฐริกา,อุหมัด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300055961,620105303351,นางสาว,ชุติมดี,เลาะหมัด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702772887,620105303352,นางสาว,อริสรา ,บุญปั่น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702627101,620105303399,นาย,วุฒิชัย,คุ้มครอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100700097110,620105303476,นาย,กิติพร,มีซี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1669800246421,620105303519,นาย,กายสิทธิ์,รักษ์ศิริ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1120300090673,620105303520,นางสาว,จันทรรัตน์,ผลยะวา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1640100311728,620105303532,นางสาว,ศิรินภา,พรมอ่วม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1600100711301,620105303533,นางสาว,จิรนันท์,ใจอุ่น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1100700101940,620105303896,นาย,เอกสิทธิ,เทพพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1939900363001,620105303914,นางสาว,พจณิชา,ขันธรักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,F,1100600013666,620105303928,นางสาว,จุฑามาศ,เย็นประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702357928,620105303931,นาย,กฤษฎา,กรรณสูตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100400957881,620105303953,นาย,วงศธร ,เรืองเเสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100701506501,620105303957,นาย,ปิยะณัฐ,ปิยะเรืองไกรศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701461764,620105303968,นางสาว,ปรียาพร,เเตงเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702679771,620105303992,นาย,พงศกร,วัลลภากุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1509970079861,620105304035,นางสาว,อัฐฒริญญา,ผกาแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700532578,620105304066,นาย,มนตรี,อาลี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702091496,620105304067,นาย,พีระ,จันทร์ภิรมย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100201329694,620105304095,นางสาว,เสาวนีย์,เรือนน้อย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1430400126081,620105304099,นางสาว,ภริดา,ทองปัน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,F,3900700598762,620105304100,นางสาว,รวีพลอย,จินดาโพธิกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1200100635055,620105304201,นาย,อัยยรัช,ศิริพงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1101800190554,620105304204,นางสาว,บุศรินทร์,บูรณะอำนวย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3719900208852,620105304205,นาย,เมธาสิทธิ์,จันทรเสวต,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1249900335526,620105304265,นางสาว,ณัฐรวี,ปานโด๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1103700073167,620105304269,นาย,ประดิษฐ์,ตังมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702913461,620105400020,นางสาว,ณัฐกานต์,มีดอก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1361400052918,620105400066,นาย,ณัฐพล,บัวศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1341600224836,620105400082,นางสาว,กมลพร,ศรีบุรมย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1361001338770,620105400097,นาย,นุติรักษ์,เจริญทรัพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1429900297487,620105400170,นางสาว,ณัฏฐณิชา,เฉลิมปกิตตินันท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1480700185431,620105400171,นางสาว,สุปราณี,แก้วหาวงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,M,1929900732162,620105400231,นาย,วิพากษ์ชิน,ศรีสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1249900606481,620105400834,นาย,อานนท์,แสงศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1100501449903,620105401191,นาย,ชิดณชา,จันทร์พูน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1140600168465,620105401192,นางสาว,ณัฐพร,เอกศรีสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1341401232502,620105401261,นางสาว,จารุวรรณี,มูลปลา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1129901632932,620105401305,นางสาว,ธัญญเรศน์,นวลทวีโรจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,F,1104200161190,620105401328,นางสาว,ชมนาด,โพธิ์ทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703211592,620105401329,นางสาว,สุชานันท์,มโนจุรีหกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300167939,620105401418,นาย,เฉลิมชัย,สุวรรณ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702863448,620105401420,นาย,วนสินธุ์,กลัดเข็มทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702755947,620105401424,นาย,สิทธิกร,แซ่ตั้น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1499900322279,620105401717,นาย,จักรภัทร,ละครไทย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,F,1100280001689,620105401745,นางสาว,สุทธิกาญจน์,ปิยวัฒนานุกูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700816002,620105401752,นาย,พงศกร,เซ็นสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1819900330251,620105401754,นาย,อิทธินันท์,วะเจดีย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,F,1104300092831,620105401816,นางสาว,กัลยา,โภชน์สูงเนิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300157496,620105401916,นางสาว,ธัญชนก,บุญผุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100600391539,620105401993,นาย,กฤติน,แจ้งอัมพร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300316225,620105402012,นางสาว,พิริสา,ไพพร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100201317220,620105402024,นาย,สุหฤทธิ์,เสตะปุระ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702826615,620105402070,นาย,ณัชฐวัทน์,สีหวงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703040666,620105402117,นางสาว,อุไรทิพย์,ขำกระโทก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702735946,620105402229,นางสาว,ชวนาภรณ์,ทรัพย์นิธิ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300006935,620105402238,นาย,ภูไม,ม่วงมุลตรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702893801,620105402337,นาย,นวภูมิ,มาลัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703124738,620105402497,นางสาว,เพชรรัตน์,ใต้แสงทวีธรรม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1409600226771,620105402500,นาย,วิวัฒน์,โนนหิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300104855,620105402623,นาย,ดุลยวัต,แย้มจำนงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1200501080275,620105402721,นาย,จารุวัฒน์,สุวรรณนิช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700641938,620105402739,นาย,เอกสิทธิ์,เพ็งประพัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100201528948,620105402983,นางสาว,บุษบา,เเสงคำคม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300104856,620105403099,นาย,ดุลยวัต,แย้มจำนงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1104300382783,620105403417,นางสาว,ณัฐชา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702426130,620105403478,นาย,สรวุฒิ,แก่นทองแดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703170031,620105403582,นาย,ยศัสกร,ประมวลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1100703061515,620105404268,นาย,ณัฐกิตติ์,สุทธิศรานันท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1720900267382,620105404286,นางสาว,หงษ์ฟ้า,เอมคล้า,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,M,1249900242447,620105702709,นาย,สุจินดา,บุญสนอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2555,1,M,1809800089897,550107409907,นาย,วิทยา,จันทร์ทองแท้,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2555,1,F,1102700183786,550107411158,นางสาว,เจนจิรา,จันทรเทศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2555,1,M,1100701574361,550107411694,นาย,รักษิต,ช้างใหญ่,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1840100452541,560107415513,นาย,ธนบดี,สุวรรณจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2556,1,M,1219900406555,560107416044,นาย,ชานนท์,ประทุมชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ระยอง
2562,1,2556,1,M,1103701330040,560107416931,นาย,อภิสิทธิ์,เลาะห์นับ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1219700000628,570107419220,นางสาว,ศิรินันท์,สำราญชื่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ระยอง
2562,1,2557,1,F,1103701966785,570107419908,นางสาว,อมิตตา,กบิลคาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1669800194617,570107420196,นาย,ธงชัย,หมูทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,พิจิตร
2562,1,2557,1,F,1103701949724,570107420508,นางสาว,มณทิพย์,แก้วโภคา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1103701748338,570107420600,นางสาว,ช่อทิพย์,สุขเมฆ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1100702108364,570107420641,นางสาว,เสาวลักษณ์,เพียงกาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1100500480386,570107420657,นางสาว,วุฒิพร,กองอ้น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1660800062909,570107420659,นาย,จิราภาส,อ่วมสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1102700588620,570107421089,นาย,เฉลิมทรัพย์,รัตนจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1102700269231,570107421418,นางสาว,ศิริพรรณ,จันทะเดช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1310700265568,570107421540,นางสาว,กมลชนก,สายไทย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2557,1,M,1102700054498,570107421543,นาย,ปรัชญา,จันทร์วิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1103701350474,570107421568,นางสาว,กิตติยา,สรศิลป์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1139800006483,570107421599,นางสาว,วรารัตน์,ทองลาภ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1119900365540,570107421686,นาย,เทพพิทักษ์,ทนันไชย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1100200924963,570107421850,นาย,กฤติน,มะรอแม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2557,1,M,1100201057236,570107421903,นาย,ปกป้อง,โลหะยิ่งบริสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2557,1,M,1103100320945,570107421934,นาย,ชัยณรงค์,จินะโกฏิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2557,1,F,1103100244670,570107421935,นางสาว,นพรัตน์,แก้วสวัสดิ์ลาภ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1103701971789,570107421993,นางสาว,สุธิตา,เนียมศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1101700150216,570107422016,นาย,ธีรโชติ,วงศ์ปุณณวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100701770403,570107422054,นาย,กฤษดา,เผ่าหอม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,F,1100701861417,570107422122,นางสาว,ปัญญตา,อภิญญาเมธากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1100701862235,580107223634,นาย,ศุภนนท์,วิหครัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700698891,580107423184,นาย,ภิเษก,ศรีสด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2558,1,M,1100900479393,580107423221,นาย,นพดล,ทองดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1140100081115,580107423280,นางสาว,สหฤทัย,เปี่ยมวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2558,1,M,1660500153992,580107423496,นาย,สมรักษ์,อยู่สุด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2558,1,F,1470400202489,580107423502,นางสาว,รัชนีกร,สมศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2558,1,F,1610300061601,580107423516,นางสาว,จิรนุช,สุกร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2558,1,F,1309901306162,580107423563,นางสาว,กฤตณัชลดา,วัชรดำรงพร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1849900299451,580107423575,นางสาว,สุภารัตน์,จิตราภิรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2558,1,M,1102700255884,580107423594,นาย,ทัชชากร,สอนญาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100600307180,580107423621,นาย,กษิดิ์เดช,ไล่สัตรูไกล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1419900657475,580107423646,นาย,ศิริวัฒน์,ศรีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ตรัง
2562,1,2558,1,M,1139700003121,580107423674,นาย,ปริญญ์,นพพิบูลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1959900507461,580107423701,นาย,ฮอสนี่,อุดมตานี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ยะลา
2562,1,2558,1,F,1102700604617,580107423730,นางสาว,กิตติญา,พัชรพงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2558,1,F,1820600060650,580107423858,นางสาว,หนึ่งฤทัย,บุญหวาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2558,1,F,1103702325953,580107423974,นางสาว,จิรดา,ศรีสังข์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1670200204559,580107424058,นางสาว,เกวริน,ศรีแก้วพวง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2558,1,F,1250200221970,580107424075,นางสาว,มัณฑกานต์,ปุลาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1860500079529,580107424082,นางสาว,ชนกพร,ช่วยจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2558,1,F,1860400134048,580107424083,นางสาว,อรยา,พรหมเวช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2558,1,F,1860400131405,580107424084,นางสาว,อัมราภรณ์,อ่วมจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2558,1,M,1103702327077,580107424110,นาย,ณัฐวุฒิ,เฉลิมโสภณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1620300084814,580107424158,นาย,เสกสรรค์,คำมัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กำแพงเพชร
2562,1,2558,1,M,1101800701788,580107424384,นาย,วีระวุฒิ,แก้วนวม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1103701846283,580107424399,นาย,วิชา,ผิวเฉียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700567428,580107424454,นาย,รัฐพล,มีสันฐาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1390500015291,580107424499,นางสาว,กิตติยา,พรมวาสี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2558,1,F,1103100399673,580107424747,นางสาว,ธณัทฐา,คฤหาสน์กนก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100801177178,580107424779,นาย,ธีรพัฒน์,นิลพฤกษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1100702436086,580107425073,นางสาว,มณฑิรา,บัวแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103702160334,580107425175,นาย,ธนาธิป,ศรีก้ำพี้,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103701874716,580107425410,นาย,ธนากร,เดหวัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1570300064466,590107382059,นางสาว,อาทิตยา,ชัยชนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เชียงราย
2562,1,2559,1,M,1829900164599,590107425702,นาย,สิทธิโชค,แย้มยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2559,1,F,1610400067237,590107425705,นางสาว,นฤมล,อ่ำเพ็ชร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2559,1,F,1619900309157,590107425706,นางสาว,สุมิตรา,วาสนามีชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2559,1,F,1920600238075,590107425744,นางสาว,โสภิตา,ตันเองฉ้วน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1570300149585,590107425779,นางสาว,ณิธกานต์,โนสาร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2559,1,F,1570400225453,590107425818,นางสาว,ศุภาลักษ์,ชาติเวียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2559,1,F,1119900749062,590107425890,นางสาว,จิราภา,ชนะพาล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1830300077549,590107425912,นางสาว,ธนภรณ์,ศรีลาศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2559,1,F,1199900618774,590107425913,นางสาว,กฤษณา,นารถพลายพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2559,1,F,1820600067387,590107425917,นางสาว,สุภาพร,จันทรประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2559,1,M,1809800135937,590107425923,นาย,อดิศักดิ์,บุญใส,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,F,1311000257881,590107425952,นางสาว,ฐิติมา,ประกุนนัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1100702581001,590107426047,นางสาว,ปณิตา,วนมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2559,1,F,1809800141074,590107426054,นางสาว,หนึ่งราตรี,เรืองรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,F,1240300163076,590107426061,นางสาว,อลิษา,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2559,1,F,1900101166338,590107426175,นางสาว,ศุภาภรณ์,สุ่มมาตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,F,1489900297550,590107426210,นางสาว,ณัฐา,ศรีสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,M,1801400217831,590107426234,นาย,อนันทชัย,ศรีหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,F,1801400219508,590107426235,นางสาว,สุดารัตน์,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,F,1100702551438,590107426253,นางสาว,พรปวีณ์,จุลประวัติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1361000288400,590107426282,นางสาว,ธัญญเรศ,บำรุงเผ่า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1101100201464,590107426302,นางสาว,จิราวรรณ,จันทจิตรเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1640600257765,590107426315,นางสาว,เพชรรัตน์,นนท์คำวงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2559,1,F,1310700292875,590107426319,นางสาว,รัตติกาล,มั่นยืน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1539900633478,590107426322,นางสาว,ศศิวรรณ,จันทะคาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2559,1,F,1429900311927,590107426355,นางสาว,อาทิตยา,แก้ววรรณา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2559,1,F,1840400088844,590107426385,นางสาว,อริยาภา,เรืองทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,M,1840400084709,590107426403,นาย,สรศักดิ์,เท้าสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1840400087571,590107426404,นางสาว,กาญจนาวดี,สังข์โสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1840400088267,590107426405,นางสาว,จันทนา,บุญภา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1849900264909,590107426406,นางสาว,กนกวรรณ์,แก้วเล็ก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1840400086418,590107426407,นางสาว,วรวรรณ,สุขสงวน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1749900556471,590107426408,นางสาว,สุนิสา,อินทร์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1849900277555,590107426418,นางสาว,กรกนก,ระเมิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1805500000145,590107426427,นางสาว,ขวัญฤดี,อนันทกาญจน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1849900274025,590107426433,นางสาว,อาภัสรา,ปภัสสร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,F,1841600118128,590107426434,นางสาว,ศิริลักษณ์,อมรวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,M,1103702533220,590107426457,นาย,หฤษดิ์,หวังพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1249900472281,590107426473,นาย,บุญญฤทธิ์,คะสะติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,F,1103702593966,590107426511,นางสาว,นุจิรา,เกิดมงคล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1103702296821,590107426545,นางสาว,วนิดา,ตรวจมรคา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1450900157181,590107426561,นางสาว,วรินทร,เกื้อหนองขุ่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,F,1100300117211,590107426641,นางสาว,วราภรณ์,ทวีผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1369900417530,590107426652,นางสาว,อลิษา,ออสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,M,1103702369039,590107426655,นาย,ณัฐวุฒิ,ภูมิเขตต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1102700668046,590107426672,นางสาว,รุ่งนภา,ทิพย์ใจเอื้อ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1931000021645,590107426682,นางสาว,กานต์ธิดา,เต็มดำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1749900586753,590107426685,นางสาว,จิรัชญา,วีระชน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700740618,590107426690,นาย,อภิสิทธิ์,ยะรังวงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600347335,590107426697,นาย,นภนต์,มูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700804870,590107426731,นางสาว,สุกัญญา,ประทุมกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300031514,590107426747,นาย,ปฏิภาณ,ชีชนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1409600227823,590107426755,นางสาว,อภิญญา,อินทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,F,1101401994072,590107426758,นางสาว,ปัณฑ์ชลิตา,สุวรรณาคม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702396079,590107426775,นางสาว,รัชนก,แอศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1841600113428,590107426776,นาย,ณัฐวุฒิ,ศรีวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1102700743218,590107426785,นางสาว,ภัทรพร,ทาทิพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1929900594258,590107426796,นางสาว,พิชญา,พิบูลย์สวัสดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1309701201375,590107426811,นางสาว,ศรสวรรค์,สมแสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2559,1,F,1249900475492,590107426812,นางสาว,พลอยไพริน,วันลาราช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,M,1103702357715,590107426815,นาย,สุพศิน,ไชยนอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702671581,590107426822,นางสาว,สุธิมา,ศรีลาภัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1160100590061,590107426840,นางสาว,ณัฐทนันท์,สินคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2559,1,F,1200901234105,590107426850,นางสาว,กฤติยาภรณ์,แสนรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2559,1,F,1103300189265,590107426860,นางสาว,พิมพกานต์,สร้อยดอน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702537583,590107426861,นาย,อดิศักดิ์,ตลับนาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1720900221226,590107426862,นางสาว,ขนิษฐา,พุฒิเอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2559,1,M,1100702656108,590107426864,นาย,สุวิตต์,ศรีละม้าย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1302001254224,590107426884,นาย,โอภาส,เดิงขุนทด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101700246124,590107426895,นาย,สิทธวีร์,ไตรภพธนพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702413175,590107426929,นาย,เจนธรรม,กมลฉ่ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1820200054512,590107426976,นางสาว,จริญญา,งานแข็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2559,1,F,1102700784534,590107427029,นางสาว,ภวิษย์พร,สนทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100501438316,590107427051,นาย,อัฏฐพล,กุลสิริณัฏฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300000988,590107427052,นางสาว,ปัทมา,โพธิ์ประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702380423,590107427053,นางสาว,พิมนภัทร์,วรวัชอัครพงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702438138,590107427059,นางสาว,ฐิติญาพร,ภูมิดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1139900254217,590107427089,นางสาว,เพ็ญนภาวรรณ,วงค์มาเกษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104200056311,590107427090,นาย,พุฒิวัฒน์,วงษ์กนก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300001721,590107427122,นาย,ธนกฤต,อินทร์เปลี่ยน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100600370434,590107427130,นางสาว,ณัฐมนท์,หวังเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1409901518541,590107427140,นางสาว,ศุภนิดา,ผลจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1969900261755,590107427153,นาย,เฉลิมชนม์,ชลหัตถ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2559,1,M,1229900647099,590107427164,นาย,ศิธพันธ์,พิวัฒน์ปัญญากร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1200101720676,590107427187,นางสาว,ชลารักษ์,คูนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1110200171159,590107427188,นางสาว,วรัญญา,หอมละออ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100702462257,590107427212,นาย,กิตติ,สุขพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100600388104,590107427213,นางสาว,สุภาภรณ์,ทศศิลา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700746993,590107427217,นางสาว,มาลินี,บุญยัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300022311,590107427226,นางสาว,ศศินา,บุหงาเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702597217,590107427227,นางสาว,ญานิลธร,ธีรเจษฎา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104200029208,590107427247,นางสาว,เจนจิรา,แก้วฉาย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103900032227,590107427251,นาย,ภัทรวรรธน์,แสงประภานุรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1330800280402,590107427278,นางสาว,อรอนงค์,จงใจ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2559,1,F,1459900617406,590107427295,นางสาว,ประภาภรณ์,แก้วอุทัศน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,F,1309902520061,590107427323,นางสาว,ศิโรรัตน์,ประเคน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700771106,590107427335,นางสาว,เอื้อมพร,จุลลา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2559,1,F,1300801320386,590107427354,นางสาว,กาญจนา,ไผ่ตระกาล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1229800081191,590107427363,นาย,อดิศรณ์,นวลใย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1860200116071,590107427367,นางสาว,ฤทัยชนก,ภู่เจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2559,1,F,1390500027426,590107427409,นางสาว,ธนัญญา,เทียนทิพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700756140,590107427416,นางสาว,ไอยริณ,เซ็นติมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300033711,590107427457,นาย,เต็มทรัพย์,ดีด้วยปาก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700757511,590107427509,นาย,ธนธรณ์,ทองวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300052023,590107427514,นางสาว,ศุภกานต์,ปิ่นแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700678289,590107427536,นางสาว,เกวลิน,อารยะนิพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1801400223629,590107427559,นางสาว,ศุภรัตน์,ปะนะสี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,F,1200901229322,590107427562,นางสาว,อารีพร,กิจดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2559,1,M,1100801032544,590107427585,นาย,ชานนท์,คล้ายแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700760813,590107427590,นางสาว,ชลลดา,ฮับซัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1909901548675,590107427629,นางสาว,จิรภิญญา,อุปมนต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,F,1209701798585,590107427630,นางสาว,ณัฐวดี,สามารถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2559,1,F,1100801252722,590107427670,นางสาว,เพ็ญพิชชา,นาสมภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100501110507,590107427704,นาย,สุทธิรักษ์,สุขสะอาด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,F,1100702639343,590107427725,นางสาว,มินตรา,มั่นหมาย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101700242781,590107427726,นางสาว,ธัญจิรา,เชวงลักขณา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1119900711448,590107427733,นางสาว,สุดารัตน์,ชัยคำภา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1100702611902,590107427742,นางสาว,อริศรา,ชื่นชูนันทกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1110300204725,590107427762,นางสาว,ชนกนันท์,สัตย์ธรรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702650169,590107427770,นาย,เกน,บูรณะกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702655624,590107427810,นางสาว,อัชฌา,มาแอ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702704986,590107427820,นางสาว,รัตนสุดา,คำบุญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702561280,590107427834,นางสาว,สุพิชญา,ชูอมร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1110300215212,590107427891,นางสาว,พัชรี,ฮามพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1110300164821,590107427915,นาย,ศุภกร,เพชรนิล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1279800055661,590107427917,นางสาว,ปิยพร,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2559,1,M,1100702331870,590107427921,นาย,สมัชชา,ใจเงิน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2559,1,M,1100900490184,590107427955,นาย,พนธกร,พิบูลวิทยากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300016205,590107427960,นาย,อดิศักดิ์,นุชสวาท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1410400409423,590107427970,นางสาว,ฐิติมา,ลาดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100900481169,590107427973,นาย,ณัฐพงษ์,ศรีรัตนศิริสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702375982,590107427975,นาย,อลงกรณ์,นกเชิดชู,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1300101181472,590107427988,นางสาว,เจนจุฬา,กกสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100900462270,590107427989,นาย,เจตน์ฉัตร์,อนุวัตวิสิฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702542041,590107428006,นาย,รัชชานนท์,แก้วสอาด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1340400211403,590107428131,นาย,ศตวรรษ,เสนานาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700231292,600107384330,นางสาว,ณัฐธิดา,เด็ดดวง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103701587733,600107384403,นางสาว,ปรางชนก,แสนสวย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700530044,600107384419,นางสาว,เปรมกมล,สุวรรณดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สระบุรี
2562,1,2560,1,F,1100600346169,600107384831,นางสาว,เบญธิชา,ไชยโอสถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1570500166831,600107384984,นางสาว,ยุวดี,สุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เชียงราย
2562,1,2560,1,F,1410401465653,600107428592,นางสาว,ปณิดา,บุตรพรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2560,1,F,1102700796290,600107428597,นางสาว,ศุภกานต์,แสงภักดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702712598,600107430501,นางสาว,นาดา,ธุระพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702624681,600107430502,นางสาว,ซารีน่า,สะยอวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100201448073,600107482714,นางสาว,ฐิติรัตน์,นาคเสวก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,F,1429900328251,600107482716,นางสาว,นลินี,วงค์คำโสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,F,1429900343047,600107482720,นางสาว,แก้วใจ,แถวบุญตา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,F,1369900466191,600107482730,นางสาว,ธิดา,ตุ้ยศักดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1100702861798,600107482784,นางสาว,รสริน,ลิมปิผลไพบูลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1710600169199,600107482794,นางสาว,อุษา,สว่างเนตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2560,1,F,1100300157956,600107482954,นางสาว,นัฐธิดา,ยะยา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1670800177757,600107482955,นาย,พรประสิทธิ์,สอนราษฎร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,1,F,1103702381349,600107482961,นางสาว,ชัญชนก,อินเบิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103100562302,600107483009,นางสาว,สุฌาวดี,วันทญาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2560,1,F,1459900674329,600107483030,นางสาว,ศิริรัตน์,ไชยรังศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,F,1100702648890,600107483152,นางสาว,สุจิตรา,ควรสำโรง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1100801271417,600107483166,นาย,กิตติศักดิ์,เมฆานนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700800793,600107483171,นางสาว,กานต์พิชชา,เพ็ชรพลัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,1,F,1100702865025,600107483377,นางสาว,สุวัจนี,อุดมเจริญชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1929900674294,600107483451,นางสาว,ขวัญฤทัย,เพชรเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2560,1,F,1104300031689,600107483452,นางสาว,อาทิติยา,จาดนอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1779900213205,600107483483,นาย,ทรงกลด,ทองสัมฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,F,1102700453163,600107483484,นางสาว,รุ่งนภา,ทิราพืช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1219800297771,600107483496,นางสาว,แพรวดี,เลาตะศิริวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,1,F,1100702701774,600107483499,นางสาว,ปริยฉัตร,เสมียนชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1103900042427,600107483558,นาย,วีรภัทร,กุไลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300092718,600107483578,นาย,ณัชพล,พิธีการ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1560300197326,600107483707,นางสาว,ปภาวรินทร์,บัวติ๊บ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2560,1,F,1104300112751,600107483820,นางสาว,ลลนา,วนาลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1849900299605,600107483964,นางสาว,สุดารัตน์,แก้วขาว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1100501165824,600107484021,นาย,พีรพล,นราภัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2560,1,F,1100600364248,600107484049,นางสาว,รวิสรา,มุสตอฟากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702738309,600107484071,นางสาว,กรกนก,เทพประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100400867793,600107484101,นางสาว,พิมพ์ชนก,สิงห์บุญมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1330300235742,600107484118,นางสาว,อารีรัตน์,นาสารี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,1,M,1104300106646,600107484130,นาย,กีรติ,มูฮำหมัดสลาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700644422,600107484161,นางสาว,วิกานดา,ศรีเกตุ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103400045559,600107484205,นางสาว,วิภาวี,เจจือ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101100212512,600107484206,นางสาว,แพรวา,ขนขจี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1409800372291,600107484267,นางสาว,สิรินญาพรรณ,ไกรวัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,F,1110300232338,600107484316,นางสาว,จิราพัชร,ดวงบุตรดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,F,1670500356648,600107484351,นางสาว,วราพร,ชินขุนทด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104700008111,600107484363,นาย,อัษฎาชัย,จิตไธสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1102002610182,600107484435,นาย,ปองชัย,จันทร์วิเมลือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1100600370795,600107484532,นาย,อนุพงศ์,สมควรการณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1809900816821,600107484710,นางสาว,บุษยมาศ,จิตรจำนงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,F,1104300109157,600107484756,นางสาว,ทวินวิกา,ซะมะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101100201049,600107484793,นางสาว,อรจิรา,บวรรัตนเมธี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702777274,600107484813,นาย,นนทวัฒน์,เสร็จประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104700015915,600107484866,นาย,ปิยะวัฒน์,โกเมนรัตนกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1103702663328,600107484878,นางสาว,น้ำฝน,ฮดฤาชา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,M,1103702404179,600107484882,นาย,ปรมา,ชัยปรมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1350100491222,600107484899,นางสาว,ธิฐิยาภรณ์,เนตรวงศ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101100206814,600107484944,นางสาว,ภาวินี,สีรูปี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100400985796,600107484946,นาย,ศักดิ์อาทิตย์,นามขันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1119900823599,600107485036,นางสาว,สุชาดา,จาระ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,F,1909802343285,600107485047,นางสาว,อโรชา,จิตต์แจ้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103700498591,600107485090,นาย,วิศรุจน์,เดชพิพัฒน์จินดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2560,1,F,1471200380988,600107485109,นางสาว,ขนิษฐา,สาริคา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1100801294654,600107485140,นาย,กิตติโรจน์,สุดสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1270400069390,600107485176,นางสาว,พลอยมณี,เสมอชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1102002929014,600107485177,นาย,สิทธิกร,ถีเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2560,1,M,1119900674241,600107485199,นาย,ฐกรณ์พล,พยมธนะพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1411700264154,600107485345,นางสาว,ทิพวรรณ,บุญประกอบ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2560,1,M,1103702704415,600107485351,นาย,ธนาเทพ,ปานเดย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1329900744981,600107485354,นาย,รัฐนันท์,พันธ์ต่าย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702849372,600107485366,นาย,ณัฐพล,กุลเสนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1129900518974,600107485386,นางสาว,รามาวดี,นาคยอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,1,M,1329900776068,600107485460,นาย,ณัฐวัฒน์,ก้อนแก้วมูล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,F,1279900056325,600107485483,นางสาว,เกษมณี,สีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,1860400144418,600107485532,นางสาว,อมรมาศ,ทองเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2560,1,F,1849900206879,600107485563,นางสาว,ณัฐณิชา,อินประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,1102700627081,600107485687,นางสาว,นิกัสฮา,วิลัยริด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100501493970,600107485694,นางสาว,ฉัตรสุดา,กระเเสงสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702349933,600107485774,นางสาว,ฉัตรทริกา,มีเอียด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2560,1,M,1100702465744,600107485777,นาย,ชาคริต,กองพลพรหม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1119900840272,600107485812,นางสาว,ณิชาภา,สิงวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1419900419001,610107300026,นาย,สุรพงศ์,จั่นทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,F,1350600084324,610107300266,นางสาว,สิริมา,กลุ้มศิลป์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2561,1,F,1530200064715,610107300338,นางสาว,สุวิมล,จันทร์หมื่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119900568904,610107300469,นางสาว,ญาดา,สดุดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1101800632751,610107300551,นาย,ณัฐพล,ยาสมุทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2561,1,F,1101200233741,610107300582,นางสาว,พรพิมล,จิรกุลพรชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1160200068421,610107300628,นาย,วรกฤต ,ท้าวอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1102700301797,610107300745,นาย,บดินทร์,ใจบุญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702191876,610107300794,นาย,ปกรณ์ ,ปราณีตพลกรัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1660500092004,610107300852,นางสาว,รุ่งนภา,อินทโชติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1101700177483,610107300868,นางสาว,สุธิดา,เล๊าะม๊ะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700519610,610107300869,นางสาว,สุดาลิณี,ปานนพภา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300004355,610107300904,นาง,พนิดา,ศรีบุรินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1240600066653,610107300928,นางสาว,มาลินี,หิรัญสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1200100548021,610107300986,นางสาว,กนกวรรณ ,บำรุงชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1219900168875,610107300995,นาย,กรวิทย์,เกรียงไกร ณ พัทลุง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1470500103237,610107301167,นางสาว,นภัสสร,เที่ยงทัศน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,1430800063524,610107301309,นาย,วุฒิชัย,แก่นท้าว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,F,1470400156452,610107301464,นางสาว,ภริดา,ทัศน์จันดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,1101401237735,610107301473,นาย,เอกราช,มากแป้น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1900700114220,610107301503,นางสาว,ชัญญาภัค ,มัญชิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103700665374,610107301591,นางสาว,ศศิธร,จันทรจินดากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1160300152911,610107301630,นางสาว,ณัฐณิชาภา,สินสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,F,1480600110383,610107301723,นางสาว,จุฑามาศ,โคตะมะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,F,1104300076208,610107301751,นางสาว,อรัญญา,ราญรอน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702528118,610107301759,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,ชุติมณฑน์,มีภาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702405353,610107301760,นางสาว,แพรวพรรณ,น่วมอินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702541921,610107301826,นางสาว,กุสุมา,นุชนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103701421495,610107301827,นางสาว,ปาริชาติ,คงกัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3601000159514,610107301876,นางสาว,พรทิพย์,สร้อยศรีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1350800184241,610107301899,นางสาว,นฤนาถ,บุญทล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2561,1,F,1100400724917,610107301951,นางสาว,ภัทรียา,อินทะบุตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1529900886635,610107301956,นางสาว,นิธิพร,กองคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,1,F,1490200074452,610107301958,นางสาว,รัชนีกร,ดีดวงพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,F,1100300056556,610107301959,นางสาว,ลินดา,แย้มสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700473202,610107302044,นางสาว,ศรัญญา,เหมศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1341900055631,610107302265,นาย,อนุชิต,แน่นดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1100702553210,610107302292,นาย,นนทิวรรธน์,อัศวพันธ์พงศ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1800800260172,610107302313,นางสาว,พรรณราย,สุขศรีม่วง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300010096,610107302428,นางสาว,ณัฐพร,ขำทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1529900779391,610107302456,นางสาว,บุษยาภรณ์,แก้วก๋อง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,1,F,1103700488936,610107302462,นางสาว,สุวเนตร,แซ่ตั้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1249900507360,610107302463,นาย,อัษฎางค์ ,เจนวารินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1600500169945,610107302464,นางสาว,โชติรส,พลอยศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1100702477181,610107302487,นางสาว,วิภาวรรณ์,เวียงสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1100702275619,610107302490,นางสาว,กมลวรรณ ,มูซอ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1809900812604,610107302496,นาย,ธนกฤต,ชัยเลิศถาวร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1249900414221,610107302533,นางสาว,สุพัชทา,เหรียญสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1650201178187,610107302544,นาย,กฤษฎา,อินทร์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2561,1,F,1250100255431,610107302556,นางสาว,วีร์สุดา,ทองประสงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,F,1102002461721,610107302565,นางสาว,สุนิสา,น้ำผึ้งทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,2240400022553,610107302618,นางสาว,พรณิภา,เภตรา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,3110300563373,610107302643,นาย,ทวน,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1560100171439,610107302719,นางสาว,มาธวี,ยืนนาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,F,1100501265772,610107302888,นางสาว,ธนัชชา ,นิเงาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103701548151,610107302917,นางสาว,ปริตตา,พันธ์คำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101500303141,610107302936,นางสาว,ศุลีมาศ,นวมเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104300052007,610107302947,นางสาว,ณัฐกานต์,พุ่มบ้านเซ่า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1710300165015,610107302948,นางสาว,จันทร์ฉาย,ลาภิสวรรธ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101800903496,610107303007,นาย,ณัฐวัตร,รุ่งกลับ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1103100114822,610107303013,นาย,วรสิทธิ์,แซ่ลี้,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104200033370,610107303097,นางสาว,ฉัตรวิภา,นาคธูป,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102700764070,610107303150,นางสาว,โสภา,สุขสมัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1309902501830,610107303204,นาย,กวี,ศรีชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,2101700017174,610107303205,นางสาว,กนกพร,เตชะวุฒิชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3739900217231,610107303303,นางสาว,จุฬาลักษณ์,ฐาปนธรรมชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,1,F,1103701444584,610107303304,นางสาว,สุวนันท์,พวงมณี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700581919,610107303309,นาย,ธนัท,ประมวลโกศลยุต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110400040678,610107303310,นางสาว,นิตยา,จันทรเสนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,1,F,8570386004987,610107303321,นางสาว,เพ่ผง,แซ่หวาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104500014249,610107400022,นางสาว,ณิชากานต์,จินนุกูล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1440800275408,610107400148,นางสาว,สุภาพร,ใจธรรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1160100634947,610107400160,นาย,กิตติศักดิ์,ไตรสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1301502033122,610107400167,นางสาว,ปฐมาภรณ์,ยันตะพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1929900740874,610107400216,นางสาว,ปิยธิดา,บุญศรีวิรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1450201313221,610107400332,นางสาว,กาญจนา,สมภาร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1100702936151,610107400418,นางสาว,วรรณพร,อุ่นจันทึก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1369900491969,610107400513,นางสาว,พัตราภรณ์,สมิงชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2561,1,F,1100702838842,610107400569,นางสาว,อุมาพร,สงสภาต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1360600212233,610107400573,นางสาว,สุพรรษา,ประเสริฐจุมพล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1104300196106,610107400603,นางสาว,ศิริรัตน์,บุญเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702976245,610107400612,นาย,เมธัส,ดีนนุ้ย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300070048,610107400671,นาย,อนุวัทย์,เหล็งนุ้ย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1270400078224,610107400686,นางสาว,มธุรดา,ขัณฑวุฒิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,M,1102700440967,610107400767,นาย,อานนท์,อรุณรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702556588,610107400833,นางสาว,จิรประภา,มโนรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1250200287245,610107400840,นางสาว,เพ็ญนภา,คะมะโน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,M,1400600203144,610107400867,นาย,ภัคภูมิ,ฤทธิวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1809900966822,610107401073,นางสาว,ศิริขวัญ,สัตตบงกช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1640600306103,610107401110,นางสาว,บุญฑริกา,เชิงเขา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,F,1100801324413,610107401124,นางสาว,ศศิกานต์,ทองดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702911089,610107401125,นางสาว,ภัทรวริน,หมัดวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1800800336632,610107401141,นางสาว,เกวลิน,หนิแหนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1909802331651,610107401211,นางสาว,พรทิพย์,ผิวนวล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2561,1,F,1360400240900,610107401255,นางสาว,วิชชุดา,บัวละคร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1200601290255,610107401327,นางสาว,กุลธิดา,สีเส็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1104300054107,610107401488,นาย,ภาณุพงศ์,ไววิชา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300220607,610107401517,นางสาว,อินทิรา,โภคาพานิชย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104300275421,610107401534,นางสาว,ธมลวรรณ,ศรีสมทรง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1489900352933,610107401540,นางสาว,รุ่งไพลิน,บุญโต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100703158446,610107401560,นาย,วรัทภพ,สุภากรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300184604,610107401592,นางสาว,อริศา,นิลรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103701749164,610107401623,นาย,อัครวีร์,จันทร์รอด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1104300210001,610107401721,นาย,อนันยช,กิริยา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409902892587,610107401807,นาย,ณัฐพงษ์,พงษ์สีมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1104300207591,610107401882,นางสาว,กุสุมา,กองเป็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1309902729156,610107401920,นาย,พงศกร,มาลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1104800003404,610107401925,นาย,อติรุจ,จุฑาเจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702787906,610107401926,นาย,เขตโสภณ ,แก้วภิรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2561,1,M,1104300275481,610107401955,นาย,สิรวิชญ์,เสนาะเสียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1960600168271,610107401968,นางสาว,ฟาดีลา,เจ๊ะเต๊ะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2561,1,F,1330900319645,610107402003,นางสาว,อิศราภา,พรมฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300179490,610107402019,นางสาว,ศิรัญญา,เด็กหลี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100501537608,610107402127,นางสาว,ณัฎฐ์นรี,สิงห์สูง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300280417,610107402128,นาย,ณัฐกิตติ์,ชูศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1119900817939,610107402146,นางสาว,อนัญญา,ค่ำคูณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,F,1100702990261,610107402231,นางสาว,นัฐนันท์,ทรงศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101100222135,610107402269,นาย,อานนท์,ชื่นเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1104300186691,610107402273,นาย,ธัญวุต,หวังสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300185091,610107402285,นาย,กฤษฎา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200101834922,610107402416,นางสาว,นิราวรรณ ,วะรงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104300198125,610107402471,นางสาว,นุชนาถ,พุดชั่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1759900352906,610107402472,นางสาว,ชุติภัส ,รัตน์ชาติชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100801326262,610107402500,นาย,เสฐียรพงษ์ ,ทองสนิท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1509960015070,610107402522,นาย,ชินกฤต,ไชยทิง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำพูน
2562,1,2561,1,F,1199700118069,610107402525,นางสาว,อภัสรา,กันมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1339900617351,610107402542,นาย,พันธกิจ,สีสัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,2909801054482,610107402569,นาย,ปริวัฒน์,ศรีไพบูลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สงขลา
2562,1,2561,1,M,1169800195863,610107402571,นาย,ศรัณย์,ท้าวมะตรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2561,1,M,1100702911990,610107402816,นาย,ธีรเมธ,พรมเนตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1369900485438,610107402852,นางสาว,ดลนภา,ทานะสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2561,1,M,1100702814366,610107402853,นาย,พลากร,พรพินนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1849901421463,610107402967,นาย,วีรภัทร,เสาว์เฉลิม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2561,1,F,1340501341345,610107402975,นางสาว,วริสรา,สมสุพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1100702826224,610107402985,นางสาว,นัดฐา,ชินาคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1169800206334,610107403048,นางสาว,ประภัสสร,หงษ์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1929900706421,610107403056,นางสาว,วิลาวัณย์,ศรีเทพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1104300218428,610107403057,นางสาว,ชนัดดา,เจริญรักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700779191,610107403093,นาย,พจศกร,มินรินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1640401133004,610107403103,นาย,กวิน,แดงด้วง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100703013693,610107403137,นาย,เทพประสิทธิ์,วิรุฬอนันต์โชติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1809800155296,610107403158,นางสาว,รัชนี,บุญใส,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1809800160427,610107403159,นางสาว,ณัฐนรี,ถาวรผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1100702131404,610107403286,นาย,จักรพันธ์,หลิว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1103702055131,610107403287,นาย,สุรศักดิ์,วงษ์เนียม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103300179821,610107403288,นาย,ปราชญา,มูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702324687,610107403289,นาย,จักรพงษ์,ธัญญะเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1550800063221,610107403518,นางสาว,โสภิดา,จันทะรด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100201364279,610107403568,นาย,สุรศักดิ์,ทองแสน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300200324,610107403595,นางสาว,ศศิธร,ตรีทิพสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702821101,610107403604,นางสาว,ชลันธร,ซุดคาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702808644,610107403607,นางสาว,กัญนิชา,อุปธิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300266635,610107403609,นางสาว,กานต์ธีรา,พิมพ์รุ่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300186859,610107403621,นางสาว,ศุภารัตน์ ,วรรณวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1103702498254,610107403724,นาย,แจ๊ค,กุลวัฒนาพร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1920300133120,610107403730,นางสาว,เพชรรัตน์,วงค์ศิลา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1100702309661,610107403766,นางสาว,ปรารถนา,โกแมน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1449900441464,620107300729,นางสาว,อรญา,ทักษิณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1529900800412,620107300950,นางสาว,อมรรัตน์,บุญเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1420500103199,620107300996,นางสาว,นิรดา,สีหะวงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,F,1103702278190,620107301004,นางสาว,ธัญลักษณ์,แก้วพิลึก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101100189171,620107301011,นางสาว,รุจิรา,สายทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103700428453,620107301136,นางสาว,เนตรนภา,จับบาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,1103300053835,620107301159,นาย,วรพล,เกรียงไกรชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1350900019463,620107301182,นาย,เทวิน,วงค์อนันต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1101100179248,620107301186,นางสาว,นัทลิก,โคกระบือ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300067870,620107301188,นางสาว,กรรณิกา,บุญเกลี้ยง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300116273,620107301189,นางสาว,สุดารัตน์,สุวินัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300115129,620107301190,นางสาว,อัญชลี ,ศักดิ์วิชิต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700568254,620107301212,นางสาว,สุพรรณภา,ศรีเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1101100197343,620107301307,นางสาว,ลทิชา,จันทจิตรเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1329900819492,620107301309,นางสาว,ณิชารีย์,นุชารัมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1100701199129,620107301348,นางสาว,อริสา,ดีสะเมาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701536977,620107301429,นางสาว,ภูภัทธา,คล้ายนาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103700819614,620107301430,นาย,พาทิศ,เจริญศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701178043,620107301448,นางสาว,สุดารัตน์,ชัชวาลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103000080454,620107301455,นางสาว,ณัฏฐ์ธสุดา,สิงหฺ์อ่อน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702424126,620107301514,นางสาว,วัลพา,อินลุเพท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1471100086131,620107301527,นางสาว,ละอองดาว,คิดโสดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1341500037350,620107301531,นางสาว,สุนันทา,ไชยภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1103701074817,620107301534,นางสาว,กิตติยา,วิทยานนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104200031458,620107301540,นางสาว,ศศิธร,เข็มศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1660700123515,620107301545,นางสาว,เบญจภรณ์,โคชะราช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,M,1459900734569,620107301547,นาย,ธนายุทธ,คำพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1104300064676,620107301549,นาย,เนวิน,หารศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700797512,620107301650,นางสาว,อนัญญา,ฉิมหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700501281,620107301659,นางสาว,ธัณย์สิตา,รุจิโรจน์ชินกร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900440320,620107301700,นางสาว,สุกัญญา,มะหะหมัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1330500359453,620107301795,นางสาว,สุจิตตรา,วิริยะกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700646743,620107301800,นางสาว,สุปราณี,ศรีประเทศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1199600253550,620107301805,นางสาว,สินิตา,จันทร์ขอนแก่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100201350774,620107301828,นาย,ปริญญา,รงค์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340700546052,620107301833,นางสาว,เจนจิรา,ญาติเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1103702696323,620107301888,นางสาว,นิสา,ฤทธิ์งาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702809061,620107301889,นางสาว,อนิตยา,โสภโนดร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1219900696898,620107301895,นาย,อภิวัฒน์,มาตเกตุ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702668923,620107301897,นาย,วัฒนศักดิ์,รอเซ็น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702609099,620107301898,นางสาว,กมลรัตน์ ,เซะวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300063025,620107301908,นางสาว,เจนจิรา,กลางแจ้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1321000385898,620107301959,นาย,วีระภัทร,ตรีแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101100122653,620107302011,นาย,วิษณุ,สุขใจ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1129900099726,620107302018,นาย,กุลชาติ,กลั่นเลี้ยง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1209701893073,620107302059,นางสาว,ลักษิกา,ดีวาส,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,M,3160101569525,620107302063,นาย,วาสุุเทพ,วงษ์ชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,F,1329900819751,620107302226,นางสาว,ดวงกมล,เพ็ชรสีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700537588,620107302227,นาย,พิสิษฐ์,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1570600050690,620107302279,นาย,วรกาญจน์,ก้อนคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100701909789,620107302372,นางสาว,ดุษฎี ,สากลวารี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1539900666180,620107302373,นาย,รามกร,เสียงล้ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1103702455466,620107302474,นาย,วรวิทย์,วงษ์เจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1820800003013,620107302485,นาย,สุพล,ศรีวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102800053701,620107302488,นาย,ณัฐนนท์,อิ่มโสภณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102002330341,620107302507,นางสาว,พรเพ็ญ,เทพสำราญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100600156858,620107302519,นางสาว,วนิลา,โชคลาภ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100501181889,620107302535,นาย,ภัทรพงศ์,ทักษ์เสถียร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1841300091216,620107302536,นางสาว,กชภทร,โสมณพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1103700773096,620107302556,นาย,ธนบดี,กาลจักร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1329900865583,620107302567,นางสาว,สุวนันท์,เหิมหัก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1100702798735,620107302590,นางสาว,วิภาดา ,ซามาตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1100702744511,620107302593,นางสาว,นิตยา ,สะพานหล้า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1310700307104,620107302640,นางสาว,วรรณิดา,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1479900298131,620107302644,นางสาว,กมลวรรณ,ไชยพิทย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1129900467431,620107302666,นางสาว,กิ่งเพชร,ภูมิสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,F,1110300155597,620107302743,นางสาว,ณัชชา,มุกดากัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1104300075023,620107302756,นางสาว,พิฐชญาณ์,เลิศนพชัยมงคล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701887915,620107302757,นางสาว,กฤตินี,ขุนทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702433900,620107302759,นางสาว,ชนิตา,ขะจีฟ้า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700262571,620107302777,นางสาว,ปิยภรณ์,สุวรรณพึง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1419900198071,620107302785,นางสาว,สุภาดา,อ่อนเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1500700180871,620107302790,นางสาว,ภัคจิรา,ขำค้ำไพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2562,1,F,1539900600383,620107302806,นางสาว,กมนทรรศน์,แก้วผัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,F,1103702685143,620107302815,นางสาว,รังสิยา,หุ่นฉายศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100300141341,620107302837,นาย,ปฏิภาณ,กาวกระโทก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1210800000141,620107302841,นางสาว,จริยา,น่วมรัสมี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1279900038661,620107302842,นางสาว,กาญจนาพร,อ่อนตา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1210200070254,620107302843,นางสาว,พุทธิมล,พูลแพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1103702173312,620107302845,นางสาว,ณัฌชา,เนตรศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1620700077173,620107302853,นางสาว,นุชธิดา,พลอยมาลี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1411300206262,620107302854,นางสาว,ศศิธร ,กันหาเรียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101100198897,620107302855,นาย,เกียรติศักดิ์,สมสร้าง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1489900113645,620107302856,นาย,พลชนะ ,ภูสมมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1310800177563,620107302869,นางสาว,อรณี,ชัยเยศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1104300062487,620107302880,นางสาว,กรรณิกา,อินทะมณี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1430200257204,620107302881,นาย,วัสนกร,ณ ลำพูน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702221520,620107302952,นางสาว,ธัญรัตน์,จันทขันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700590161,620107302980,นาย,นาย ธีร์รัฐ,พุทธคุณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900467732,620107302984,นางสาว,สุนิษา ,ภิรมย์ศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1102002682558,620107302986,นางสาว,อินทิรา ,มั่นพรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1910600089037,620107302987,นางสาว,ดวงเดือน,ระเมาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2562,1,F,1480700002655,620107303017,นางสาว,ณิรดา,วงศ์ศรีชา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1600400170267,620107303110,นางสาว,กาญจนา,ทัพเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,M,1103702547522,620107303160,นาย,ภวิศ,วุ่นกลิ่นหอม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700754881,620107303161,นาย,ปฐมพร,พรมสะอาด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1360800076937,620107303203,นางสาว,อนุตา,บึงอ้อ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1160200068421,620107303278,นาย,วรกฤต,ท้าวอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103702267406,620107303311,นางสาว,กรรณิกา,สุขโน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,8571584104164,620107303313,นางสาว,ชนิตา,สื่อจาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1100300128654,620107303398,นางสาว,วารีรัตน์,ดอเลาะห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340400203176,620107303486,นางสาว,จุฑาภรณ์,ยะสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1349900693022,620107303528,นาย,เกรียงไกร,ภุ่มสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1669900299674,620107303537,นาย,ไชยวัฒน์,ตุเว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1341500287747,620107303572,นาย,อภิชาติ,รอดคำทุย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,8570386004987,620107303927,นางสาว,เพ่ผง,แซ่หวาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1600100630416,620107303942,นางสาว,ธนัญญา ,คำมามูล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1650800156709,620107303943,นางสาว,พัชชุรดา,มนยฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1240500052812,620107303974,นางสาว,จิราภรณ์,มณีเขียว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1160400243641,620107303977,นาย,ณัฐพงศ์,สีแตงสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1102002747561,620107304000,นาย,รัชน์วริศ,สุวรรณศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104200008529,620107304028,นางสาว,อาย,เพิ่มขึ้น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,M,1119900710701,620107304038,นาย,สัญญา,ตันเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1710100149482,620107304068,-,แพรวเพชร,ทัดปากน้ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100501122335,620107304208,นางสาว,ดาบิน,ทัศนาลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1539900666180,620107304210,นาย,รามกร,เสียงล้ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1530500060651,620107304216,นางสาว,อรัญญา,ผัดหล้า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,F,1319900753611,620107400024,นางสาว,พรทิตา,ยาไธสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1620301158901,620107400041,นางสาว,กรรญารัตน์ ,เทพนอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1360200076146,620107400081,นางสาว,พลอยไพลิน,แสนช่าง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1410401496338,620107400091,นางสาว,ชฎาวัลย์,วงศ์รินยอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1410401519184,620107400092,นางสาว,สุกัญญา,ชากลาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1390200102970,620107400117,นางสาว,รัชนีกร,สามารถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,M,1104300264217,620107400236,คุณ,มนัสวิน,ภู่มีสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1839900614748,620107400244,นาย,นัสรุล,คหาปนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1809800167341,620107400263,นางสาว,ณัฐติยา,ฝอยทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1390200107416,620107400280,นางสาว,อรยา,โกทัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1929900699076,620107400300,นางสาว,พิมพกาญจณ์,ครองจักรภพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900582086,620107400305,นางสาว,ธนัชพร,รัตนะมงคลกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1650701096074,620107400319,นางสาว,ณัฐภรณ์,พูลประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,F,1104300362839,620107400337,นางสาว,สุภาพร,ผลคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1209701965961,620107400350,นาย,ธนาธิป,พัทธเสมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1809700364250,620107400357,นาย,ชวิศ,ช่วยเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1104300345373,620107400370,นางสาว,ชลลธรณ์,บุญเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1250101503331,620107400481,นางสาว,กฤติมา,สมศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,5210101058470,620107400512,นางสาว,ชฎาพร,แจ่มสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,1441100025973,620107400516,นางสาว,เหมวดี,บุดดีคง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1100201557841,620107400519,นางสาว,สุดารัตน์,มั่นยืน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1619900361701,620107400600,นางสาว,ศุภักษร,ภูผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,F,1839900607822,620107400645,นางสาว,อัญชิษฐา,สุชล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1810300103884,620107400652,นางสาว,มติกา,สิทธิมนต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,F,1609700208098,620107400667,นางสาว,อริสรา,คงชู,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1103703102338,620107400707,นางสาว,วริญดา,ดาณีสมัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1439900379262,620107400745,นางสาว,ปภาวีร์,พรหมเทศน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2562,1,M,1104300420588,620107400747,นาย,มนัสวิน,มั่นคง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1104300293471,620107400751,นางสาว,สุกัญญา,ขันบุตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300384336,620107400770,นาย,ณัฐวิทย์,จำปาสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703133675,620107400819,นาย,ญาณพัฒน์,นองเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702897989,620107400854,นาย,สรรพกฤษ,เชิดชูสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1600101842522,620107400855,นางสาว,ลัดดาวรรณ,ขำอ่อน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1200901292148,620107400921,นางสาว,สิรินาฏ,ทวีพูน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1949900370694,620107400988,นาย,นาอีม,มาลัยกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1160100090149,620107401052,นางสาว,พัชราภรณ์,สว่างอารมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,F,1100703119670,620107401094,นางสาว,กมลวรรณ,เขาทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1103703163400,620107401115,นางสาว,นภัสสร,สุริยะก้านตง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1770600266275,620107401120,นาย,กนกพล,พระสงฆ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1101801149621,620107401123,นางสาว,ญานิศา,ฆ้องดังไกล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1770600270353,620107401178,นาย,สมัชญ์,คงสมุทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1770600285482,620107401180,นางสาว,ปภาดา,คงอภิรักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1104300095598,620107401246,นาย,ธนชัย,นุชนาบี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300260807,620107401258,นางสาว,โสภาพรรณ,มูลสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300262311,620107401259,นางสาว,อรัญญา,มีสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1110301332972,620107401260,นางสาว,ณัฐภัณฑ์,โรจนธรรมฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1900501135138,620107401267,นาย,ซันวาร์,มะประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1909802468142,620107401304,นาย,ฮัดรีย์,จิตภาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1104300290099,620107401306,นางสาว,นิตยา,นิกาจิ๊,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1849901440344,620107401338,นางสาว,นันทิชา,มุขนาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1104300278731,620107401367,นางสาว,จิราภรณ์,อร่ามเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1600101861641,620107401381,นางสาว,มนิชญา,สละ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1560301348301,620107401410,นางสาว,รัตนาวดี,เทินสะเกต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1104300325003,620107401445,นาย,ณัฐชัย,นิ่มแสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1279900131718,620107401452,นางสาว,เยาวลักษณ์,ทองเปลว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,1209701919811,620107401499,นาย,ณัฐพล,สังข์พลี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702939251,620107401544,นางสาว,ทิพรัตน์,พลอยศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,F,1100600381908,620107401550,นางสาว,ทิพย์สุดา,ทองทิม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100501525456,620107401613,นางสาว,จีรภา,ปันทะโชติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1104300337117,620107401621,นางสาว,ณัฐชยา,พานิช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702980126,620107401638,นาย,อธิวัฒน์,กรบัณฑิตย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702980126,620107401640,นาย,อธิวัฒน์,กรบัณฑิตย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300385430,620107401687,นาย,ศุภวิชญ์,แสงสลวย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1110301347465,620107401718,นางสาว,ชลลดา,ทองเนื้อดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1859900241844,620107401789,นางสาว,ธญากร,ตันสิริวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,M,1809700361951,620107401801,นาย,พีระภัทร,พักตร์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1100702869721,620107401802,นาย,สิทธิศักดิ์,สงวนสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119901983093,620107401808,นาย,คชาพล,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101700240533,620107401871,นาย,วัชรากรณ์,เล๊าะม๊ะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702852945,620107401873,นางสาว,ไอลดา,น้อยนงเยาว์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101700286509,620107401883,นางสาว,ณัฐริกา,ริดหมัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1309601098688,620107401941,นางสาว,นริศรา,สื่อกลาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1929900740904,620107401963,นาย,ศักรินทร์,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1104300334932,620107401977,นางสาว,พาณิภัค,แตงสีนวน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119900731414,620107402026,นาย,วรากร,เติมใจ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100801326262,620107402071,นาย,เสฐียรพงษ์ ,ทองสนิท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1729800253591,620107402076,นาย,ศุภโชค,ม่วงพรวน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,M,1103702784222,620107402081,นาย,อัคคเดช,จิตตนัฎ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1110501091090,620107402082,นางสาว,เฟื่องฟ้า,ภู่เกาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300316098,620107402121,นางสาว,พรนัชชา,พรหมภักดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1679900510782,620107402212,นาย,ณัฐกานต์,พิลาวัลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1729800252675,620107402242,นางสาว,จิรารัฐ,บุญมี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,M,1103703141457,620107402253,นาย,ฟาอ๊าด,แสนวันนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300348569,620107402267,นาย,สายชล,อ่องทิพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1959900674456,620107402275,นางสาว,ตัสนีม,ศรีสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702982491,620107402284,นาย,ประวิทย์,มาลาหอม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1104300281430,620107402293,นางสาว,สุทธิกานต์,ตาละลักษมณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1169800213748,620107402329,นางสาว,ธันยพร,นาคสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1409902955414,620107402335,นางสาว,นริสรา,จังศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1104300154497,620107402369,นางสาว,ณัฐกานต์ ,เทพสุดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300283301,620107402371,นางสาว,ธัญชนก,อิ่มเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104400000742,620107402376,นางสาว,จิราภา,แซ่ลิ้ม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300339667,620107402447,นางสาว,นุชนาฎ,บุญเป็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1801401267883,620107402448,นางสาว,ลักษิกา,พรหมรักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1801401268316,620107402449,นางสาว,อัจฉราพร,ศรีหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1620301159672,620107402631,นาย,อภิวัฒน์,เทศเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1969900301625,620107402705,นาย,วันฮาดี,สะนิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1104300241268,620107402735,นาย,ศหัสวัศ,แดงพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104500001155,620107402802,นาย,กิตติพัฒน์,สุทธิพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300163712,620107402821,นางสาว,ฉัตรฤดี,ปานแก้วรัศมี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1219800319839,620107402825,นางสาว,กฤตพร,ใจห้าว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1104300337648,620107402872,นาย,ชยานนท์ ,เซะวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1440301287524,620107402884,นางสาว,สุภาพร,อันอาษา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702877077,620107402890,นาย,ธราเทพ,กุลพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1249900585328,620107402901,นางสาว,วิลาวรรณ,ฉิมแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900564835,620107402902,นางสาว,ธนภรณ์,ศรีวิลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703149059,620107402905,นางสาว,จุฑาทิพย์,อั้วนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1310700207428,620107402944,นางสาว,ประภาพร,เทศเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300364751,620107402954,นางสาว,ปรางค์ธิดา,จันทกุมมาร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100401050481,620107402965,นาย,วรพล,รักสมุทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1420900307565,620107402966,นาย,ธนากร,โมรีรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,F,1103702983896,620107403044,นางสาว,มนัสกุล,ชื่นสมทรง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100501563986,620107403050,นางสาว,สนธิวรรณ,พริ้งพงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100501524158,620107403080,นางสาว,จิราพร,รัตนปทุมวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100600431832,620107403086,นาย,ชนน,บุญเทียม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300223740,620107403120,นางสาว,ภัธทิรา,บุญถนอมจิต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703136704,620107403146,นาย,อัสนี,คำเทศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103100632416,620107403292,นาย,คีตภัทร,แก้วแก่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300360941,620107403293,นางสาว,ณัฐธยาน์ภรณ์ ,ดวงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103100688187,620107403333,นางสาว,เต็มสิริ,กรแก้ววัฒนกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1250300095313,620107403336,นาย,อาณันย์,แก้วพรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,M,1103702952231,620107403339,นาย,สหรัฐ,เอี่ยมผึ้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702784273,620107403345,นาย,สราลัญ,กิจเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1379900079651,620107403359,นาย,อัครพนธ์,เข็มสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1630700105924,620107403373,นางสาว,ปวีณา,แซ่ยั้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2562,1,F,1104300272015,620107403384,นางสาว,แพรทอง,ยิ้มวิหค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300156686,620107403391,นาย,ก่อพงษ์,อิทธินันทวัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1401900086039,620107403403,นาย,ภาสกร,ผาบชุม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1859900241348,620107403422,นางสาว,ดารีนา,สุดจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,F,1329900983781,620107403480,นางสาว,เสาวลักษณ์,อุทรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1820501190067,620107403488,นางสาว,ภักดิพร,สามรถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2562,1,M,1310800234605,620107403563,นาย,ธาดา,คะนานัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1470400222706,620107403567,นาย,สหรัฐ,อารีรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,M,1104300418702,620107403568,นาย,อภิพัชร,จันทรสอน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702797383,620107403912,นาย,วุฒิชัย,แสงเงิน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300355620,620107403944,นาย,บวรศักย์,กันทะวงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1729900451068,620107403955,นาย,กฤติพงษ์,สุดมุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1670700276664,620107403996,นางสาว,อริสา ,น้อยกัลยา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1960501365320,620107404070,นางสาว,สุธิดา,และซัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1100600429901,620107404082,นางสาว,อัธยา,ปอน้อย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300340576,620107404145,นางสาว,ณัฏฐณิชา,จูชาวนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103100674470,620107404170,นางสาว,นริศรา,ประจันบาล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1189900330240,620107404207,นางสาว,ณัฐณิชา,แตงเส็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,F,1104300327278,620107404260,นางสาว,ศศิกานต์,สิงห์งาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1419901802797,620107404272,นางสาว,อรอนงค์,พลดง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,F,1500401143949,620107500843,นางสาว,ลลิดา,ชีวินวงศ์ปฐม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,M,1103702939391,620107501887,นาย,วรพล,บัวจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1321300085229,620107502088,นางสาว,สุธิยา,ชัยเลิศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1100700440981,620107502255,นางสาว,อารีย์,สีดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1100700010448,620107502581,นางสาว,ณัฐฐ์ศศิ,ธนาเปรมปรีดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1102700789234,620107502583,นาย,พชร ,ชมเชย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1709900924098,620107502613,นางสาว,ฐิติชญา,มัดทะนิล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,5340790017812,620107502784,นาย,ภาณุพงศ์,ศรีพรหม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1340400229507,620107503406,นางสาว,กนกวรรณ,สร้างแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,3470500392472,620107503915,นาย,เด่นชัย,ลีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1600400130249,620107503920,นาย,ศรายุทธ,อินทนิน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102001291181,620107503921,นาย,ศรัณยู,เติมผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100300159789,620107504090,นางสาว,อรนุชา,แสงไพจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,8571084040540,620107504266,นางสาว,วิภาดา,อาหยิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1100201278739,620107702568,นาย,ภูเบศ,หนองใหญ่,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103700109188,620107704065,นาย,อิทธิพล,วิทยานนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2554,3,M,1100800813101,540108503465,นาย,ราชันต์,หวังพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1279800002533,570108421595,นางสาว,ธิดาวรรณ,ถาวรศิล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2558,1,M,1809900760922,580108423651,นาย,ทรงชัย,หว่างตระกูล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2558,1,M,1180200076211,580108425446,นาย,อนุชน,พลนิกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2559,1,M,1830300077042,590108425907,นาย,วีรยุทธ,คำแสนราช,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2559,1,M,1830100094652,590108425914,นาย,พรประสิทธิ์,สมบูรณ์พาณิชกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2559,1,F,1104200008588,590108426926,นางสาว,สุภาวดี,สนทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300060905,590108427058,นางสาว,สุทธิดา,ศรีธาดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102800053779,590108427244,นางสาว,วรัญญา,ก้าวสัมพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1160400220561,590108427315,นางสาว,เบญญาภา,วะไลใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300060476,600108428704,นางสาว,วริษญา,คงยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300034289,600108428705,นางสาว,บัณฑิตา,ปั้นแป้น,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103100551131,600108482780,นางสาว,สุดารัตน์,วันหวัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1451400183949,600108482781,นางสาว,สุวนันท์,ลือฉาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1609700191489,600108484340,นางสาว,วรพิชชา,เอื้อจิตสันติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,1,M,1739900679336,600108485358,นาย,จีรัสย์,วาสนารุ่งเรืองชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2560,1,F,1104300042001,600108485438,นางสาว,ปรียาภรณ์,จันทร์เหมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300120894,600108485476,นางสาว,ฟาติน,รื่นพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702817985,600108485950,นางสาว,ภัคจิรา,จรกา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702100487,600108485978,นางสาว,ศุภากร,ชัยรัชต์วรโชติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1440900174387,610108300556,นางสาว,เอมอร,ศรีธรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,มหาสารคาม
2562,1,2561,1,F,1551100035714,610108300562,นางสาว,ภรณ์ทิวา,พันธ์ก๋า,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,1,F,1102700145574,610108300563,นางสาว,กฤษณา,กับรัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1249800073317,610108300694,นางสาว,นริสรา,นิจรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,3801500194066,610108300704,นาย,พงค์ศักดิ์,สุขจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,F,3600700061036,610108300792,นางสาว,วรนุช,อิ่มอดุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119900692494,610108300795,นางสาว,ฉัตรหทัย,พรรณลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1200500057512,610108301089,นางสาว,ปรีดาภรณ์ ,สำรวย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1102000566216,610108301090,นางสาว,กฤษณา,พงษ์ดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1101800030115,610108301140,นางสาว,ปณิดา,อภิรักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1770400112517,610108301311,พลฯ,ศราวุฒิ,สิงขร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119700026351,610108301810,นางสาว,สุรัชนา ,รักการ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,3759900343946,610108301893,นาง,ฉัฐมณฑน์,เฮนะเกษตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3100900880591,610108301894,นางสาว,วันทนา,สีคร้าม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700739202,610108301961,นาย,จิรุพงศ์,ศรีเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1640800031965,610108301987,นางสาว,ภัทริยา,ทัศนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100700548219,610108301994,นางสาว,เจริญใจ,หัศจรรย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1209700115387,610108302012,นางสาว,นันธิญาน์,สุขมีชัยโภคิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1160100046786,610108302014,นางสาว,อุบลรัตน์,แสงสวย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100200339998,610108302095,นาย,อนาวิน,นะอิบรอเฮม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300132660,610108302109,นางสาว,อภิญญา,พูทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,3200101233615,610108302153,นางสาว,ชิดชนก,ภูริอมรคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100400064411,610108302154,นางสาว,ปณิชา,ภูริอมรคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1840100290974,610108302155,นาง,สมฤทัย ,สว่างเนตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1570600047877,610108302168,นางสาว,ธัญลักษณ์,แดงโคตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,F,1100701423088,610108302188,นางสาว,อังคณา,โคกทุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1671000051644,610108302232,นางสาว,จุฑารัตน์,สิงหะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1119900400051,610108302233,นางสาว,ปวีณา,ขุนปักษี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100702542358,610108302235,นาย,ชนินทร์,สุขสำราญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1341100255601,610108302236,นางสาว,เบญจวรรณ,ศรีสง่า,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,3530400163420,610108302249,นางสาว,สะใบแพร,เกิดพงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,F,1103702150975,610108302282,นางสาว,แบมแบม,ศรีหะไกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101000074525,610108302316,นาย,เกียรติภูมิ ,เวชชนะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1609900295920,610108302436,นางสาว,วรรณิดา,มูลจรัส,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,M,1709900569468,610108302579,นาย,โชติพัฒน์,ธนะแสนประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1530600028546,610108302580,นางสาว,ชนิสรา ,มาลาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,F,1550900080144,610108302611,นางสาว,เบญญาภา ,มิ่งมิตรวิบูลย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,1,F,1301500146159,610108302641,นางสาว,สุนารี,กล้าหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3600100263932,610108302654,นางสาว,ภฤศมน,แจ่มสว่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,3471400152811,610108302655,นางสาว,พิมลทิพ ,วงศ์อินทร์อยู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,2841401024571,610108302890,นาย,ปฏิพาน,เดชเดโช,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1490500135929,610108303186,นางสาว,สุดารัตน์,สารีศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,F,1451000220553,610108303249,นางสาว,ทานตะวัน,พลเยี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,1100700025895,610108303315,นาย,อภิวัชร์,มาคงเมือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1159900134726,610108303316,นาย,กวินทร์,สหะวิเศษไชยชาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1101800890424,610108303320,นาย,สมเกียรติ,มานพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300215247,610108400507,นางสาว,กมลชนก,กวักหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1104200139518,610108400631,นาย,วีระวัฒน์,บุญมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,F,1103702198153,610108400877,นางสาว,อรอนงค์,ม่วงจร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100702953951,610108401531,นางสาว,รัชดาวรรณ,ปานทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300037385,610108403036,นางสาว,อารีญา,กิ่งพรไพนิพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1909802398128,610108403122,นาย,อลิฟ,แสงเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1841500107990,620108300792,นางสาว,ณิชาพา,สมน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1560600069366,620108300826,นางสาว,พิมประภา,สมศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,F,1161100004537,620108300910,นางสาว,ธิติมา,ดิษกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,M,1421000188455,620108300939,นาย,จิรายุทธ,ชัยยง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,M,1103702158976,620108300940,นาย,นันทวัฒน์,ผิวอ่อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1401300063593,620108301029,นางสาว,อมินตา,บุรกรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1199700065640,620108301292,นางสาว,จรรยพร,โพธิชัยโย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100500963794,620108301301,นาย,ธีระพล,วิทยาวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101500414660,620108301311,นาย,เอกชัย,เบอร์ไทสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1759900207205,620108301325,นางสาว,วราภรณ์,ม่วงทองสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสงคราม
2562,1,2562,1,F,1340700504449,620108301341,นางสาว,รุ้งนภา,เริงฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1650900107254,620108301413,นางสาว,นันท์นิชา,คำจำปา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,M,1480900109402,620108301525,นาย,พันทวี,เหง้าน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1102700294162,620108301533,นางสาว,รวิวรรณ,นิกาจิี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100700731374,620108301590,นาย,วงศกร,อ้นโต,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100701091182,620108301591,นาย,ภควัฒน์ ,พลพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,2200300017566,620108301594,นางสาว,อรทัย,ศรีสะอาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1259700113503,620108301605,นางสาว,ทิพวัลย์,สร้างเสรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1310600288434,620108301606,นางสาว,สุทธิตา,ดันไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,3301700452641,620108301608,นางสาว,รุจาภา,ฉัตรพิมาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1250100189691,620108301728,นาย,ศราวุฒิ,สุขประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1129600002182,620108301756,นางสาว,ภัทรฑิรา,นามวันสา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,3100600777778,620108301794,นาง,นุจรีย์,ฉายวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104200010710,620108301960,นางสาว,ขวัญชีวา,นิลไชย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100400969804,620108301996,นางสาว,ญาสุมินทร์,รงค์ทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1969900201159,620108302123,นาย,นนท์ธิกันต์,ปินตานา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1729800156820,620108302133,นางสาว,ขวัญฤดี,ขวัญหิรัญกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,F,1219900123146,620108302207,นางสาว,วันชนก,พรเฉลิมพงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1640100166701,620108302254,นางสาว,ปวันรัตน์,ถึงทุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,F,1102001563601,620108302340,นางสาว,นิศารัตน์,จันเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,3400800193238,620108302349,นางสาว,ทัศนีย์,สร้อยมาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1249900101631,620108302351,นางสาว,ภัทรศยานันทร์,ชูเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1499900208301,620108302358,นางสาว,อัมพิกา,ยืนยง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1669900152614,620108302435,นาย,จักริน,เกษกาญจนานุช,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1309700131756,620108302577,นางสาว,ณัฐกมล ,ศาลาคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1101401236194,620108302654,นางสาว,เกษรินทร์,ภาสบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103701970154,620108302718,นางสาว,สุลีนันท์ ,ลีลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3120100993617,620108302738,นาย,สุรศักดิ์,ศิริอ่วม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,F,1102700336647,620108302823,นางสาว,ศรีลดา,บุตรเศรษฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,3201000171291,620108302937,นางสาว,ชุติกาญจน์,ทองกล่อม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,2160400021914,620108303958,นางสาว,สุกัญญา ,เพชรน่าชม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1331000096047,620108304104,นางสาว,สายฝน ,ทรายสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1320300255794,620108400289,นางสาว,กัลยารัตน์,สิงห์เงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1900501149112,620108400482,นางสาว,ณัฐทมล,พลสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1104300343435,620108401072,นางสาว,เนตรนภา,บุญเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1411901323620,620108401185,นาย,ธรรมวัฒน์,ผาจวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702562106,620108401187,นางสาว,ภาวบุษยา,วงค์เมทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1629900560631,620108401674,นางสาว,ณัฏฐิณี,ตุ่มมงกุฏเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1100300172025,620108401749,นางสาว,อภัสดา,มะดะเรส,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1369900506842,620108401937,นาย,พุทธิพงษ์,ลาดภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1600101838452,620108401944,นาย,รชต,งามอยู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1110201222733,620108402450,นางสาว,พรชิตา,มีหว่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1430900250903,620108402643,นางสาว,ชนกสุดา,โหลคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300232951,620108402827,นางสาว,นงนภัส,ปานทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1929900621921,620108404248,นางสาว,อณัฐญา,ศรีสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1451500066944,620108702345,นางสาว,กัลยานีย์,ทำจันทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1909700092534,620108702542,นาย,อดุลย์,หมัดสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1101500988879,620108702554,นางสาว,ณัฐธิดา ,หวังกุศล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1101500988887,620108702557,นางสาว,ณัฐณิชา ,หวังกุศล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1103702670341,620108702560,นางสาว,ณัฐฐา,ขันทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1302000235331,620108702906,นางสาว,อัญชณัญญ์,ภูมิเรศสุนทร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1730200261811,620108704218,นาย,จักรกฤษ,ศรีสำราญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2557,1,M,2110300037975,570109421726,นาย,ปาษาณ,รังษีสุทธิรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,2200901037375,610109400746,นางสาว,กรกนก,บุญสม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1104300108304,610109401799,นางสาว,มณฑิรา,ขำเจริญ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300159618,610109401905,นางสาว,น้ำฝน,ชูแสงชัย,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1450401203861,610109402338,นางสาว,เจนจิรา,หงส์ทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300307978,610109402343,นางสาว,นฤมล,พรมมาท้าว,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1901001142217,620109400223,นางสาว,ปฏิมา,เสรีรักษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1104300350504,620109400291,นาย,นฤพัทธ์,จันทร์โหนง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1490101221279,620109400531,นางสาว,ขนิษฐา,บุตทศ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,M,1471200391025,620109400537,นาย,กฤษณะ,พรมบุตร,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1102003173819,620109400602,นาย,ธีรพัทธ์,กำลังเลิศ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1119901935056,620109400603,นางสาว,กันยา,ขันธเเละ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1269900323633,620109400604,นาย,รณกฤต,ขำทองทับ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300396547,620109400605,นางสาว,ปาลิตา,มูฮำหมัดซอและ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1100300172599,620109400606,นางสาว,อัสมา,ฟาอิดิน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1959900671660,620109400607,นางสาว,อามานี,เจ๊ะนุ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,M,1919900281004,620109400610,นาย,ชินวัตร,ชัชวาลย์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1929900781881,620109400625,นางสาว,อภิชญา,ชูสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1361001332739,620109400677,นางสาว,วิภาพร,ปราบพาลา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1100703132960,620109400681,นางสาว,จารุวรรณ,หวังป่อง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1311001314927,620109400701,นาย,ภัทรพงศ์,สำรวมรัมย์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1929900630157,620109400877,นางสาว,กนกนาถ,บัวศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1329900834637,620109400886,นางสาว,สุทธิวรรณ,มุมทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1700200098618,620109400887,นางสาว,นริศรา,ทิฆัมพรบรรเจิด,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,F,1841501187962,620109400893,นางสาว,ปริยฉัตร,จันทร์พร้อย,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1601400002756,620109400944,นาย,ศิริชัย,เที่ยงธรรม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1601200120518,620109400951,นางสาว,ณัฐพร,เณรหลำ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1470700055597,620109400965,นางสาว,อาริยา,โคตะมะ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1339900643424,620109400990,นาย,สุรศักดิ์,จันทะศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1429900399484,620109400998,นางสาว,มิตรธิรา,บัวภาศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,F,1330900324151,620109401000,นางสาว,ศุภากร,กตะศิลา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1103100659977,620109401014,นางสาว,สสิธร,อับดุลเลาะห์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703176544,620109401017,นางสาว,อริสรา,จาติเทศะ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1160101711121,620109401021,นางสาว,ทองคฑา,โชคลาภ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,F,1390401133635,620109401024,นางสาว,ชุตินัน,บุญพร้อม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,F,2361001032563,620109401027,นางสาว,สุนิษา,เกื้อหนุน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1399900103047,620109401037,นางสาว, สุนิตา,ศรีบุญเรือง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,F,1104300291176,620109401050,นางสาว,ปริตา,ถูกอารมย์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702982501,620109401184,นางสาว,พัชรินทร์,แก้วคูณนอก,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,F,1360601238112,620109401240,นางสาว,วรรณิศา,สีมาวงษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1102003225274,620109401241,นางสาว,พรนภา,ศรีภูมิรัตน์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1219900703495,620109401272,นาย,ปฏิภาน,บุญกาญจน์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1101100229580,620109401330,นางสาว,กรรญรส,แซ่ลิ้ม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1199700121710,620109401342,นางสาว,รัตนา,สง่าแดน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1949900395506,620109401391,นาย,อภินันท์,ปี่แก้ว,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1101801136111,620109401569,นางสาว,สุชาวดี,บัวงาม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,F,1969900335988,620109401585,นางสาว,ธนัชชา,คงแสน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1409902946458,620109401708,นางสาว,พรนภา,คงคาใส,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1209701965678,620109401739,นางสาว,สุธิตา,ขุมทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1159900352740,620109401832,นางสาว,ทิพย์ไพรินทร์,ยิ้มกระจ่าง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2562,1,F,1770500082288,620109401891,นางสาว,วาสิฐฐี,ฤทธิชัย,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1100501572748,620109401907,นาย,กัปตัน,เจือจันทร์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1719900528541,620109401929,นางสาว,นาตยา,อิฐานุประธานะ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1940600072487,620109401984,นาย,บุรฮานุดดีน,จารู,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1410601374473,620109402008,นางสาว,ขวัญภิรมณ์ ,พรมโกฎิ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,M,1249900622231,620109402017,นาย,ศักดิพันธ์,ทรัพย์อร่าม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1102003202738,620109402027,นาย,อดิศร,ละอองศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,2419901073211,620109402061,นางสาว,พรประภา,แสงทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1510601106109,620109402295,นางสาว,นภัสสร,มะธุโป,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,M,1330500193555,620109402296,นาย,เกียรติทรงฤทธิ์,ทองมนต์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1489900373141,620109402367,นางสาว,พรนภา,ลัทธิกุล,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1361001335380,620109402387,นางสาว,ภาวินี,ภูมิวัน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1640701186596,620109402473,นางสาว,กุลจริยา,คำรัตน์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1270400093681,620109402491,นางสาว,ชลธิชา,ศรีบุรินทร์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1270400093134,620109402492,นางสาว,รวิภา,พุ่มไม้,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1103702344834,620109402615,นางสาว,สุธานี,ก้อพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1440501220946,620109402661,นาย,ลภน,บุตรวงษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,M,1100300104968,620109402765,นาย,อรรถพล,เซ็นติมา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1950500211728,620109402942,นางสาว,สูไวบะห์,สาและ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1900101325720,620109403102,นางสาว,รุ่งอรุณ,ฆังคะมโณ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1949900399722,620109403322,นาย,เชาวาล,บิลอะหลี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1103703160621,620109403926,นางสาว,รัตติยากร,มีวิธี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,F,1579900624240,620109404155,นางสาว,ณัฐชยา,นันตา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,M,P96675574,180200403492,นาย,เซเยด มาห์ดิ,ชาเคอร์ คาวิดากี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2555,1,M,1103701158379,550200411843,นาย,อภินันท์,คุ้มมณี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2555,1,M,1409900851352,550200412132,นาย,อรรถพงษ์,เจริญสว่าง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2556,1,F,1102700398898,560200415846,นางสาว,สุกัญญา,ช่วยรักษา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,F,1459900211582,560200416868,นางสาว,กอบกูล,จันทราภรณ์,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2556,1,M,2819900021427,560200416869,นาย,ทวีวุฒิ,ไหมดำ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กระบี่
2562,1,2556,1,M,1809900592655,560200417594,นาย,นริศรา,คำปล้อง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2557,1,F,1103701958260,570200418834,นางสาว,สุจิตรา,หาญปราบ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2557,1,F,1100201004531,570200420446,นางสาว,สุดาพร,เกษร,นิติศาสตร์,-----,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100900456601,570200420946,นาย,ณัฐวัชร,บุญเฮ้า,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1409800204843,570200421388,นาย,ทักษ์ดนัย,แสนนอก,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2557,1,F,1679800208049,570200421907,นางสาว,ลัลนา,พินิจ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2557,2,M,1100702312158,570200422406,นาย,ก้านเพชร,หมัดวิเศษ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1102700178740,570201803767,นางสาว,โชติกา,สุขหร่อง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2557,1,M,1341800050009,570201803768,นาย,สุพรชัย,คำมนตรี,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2557,1,F,1100701183222,570201803769,นางสาว,ขนิษฐา,บุญมา,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1809900095716,570201803783,ร้อยตำรวจโท,วีระพงศ์,พลไชย,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2558,1,F,1399900041360,580200422997,นางสาว,จุฑามาศ,ชุมพล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2558,1,F,1100702074044,580200425365,นางสาว,สุนิดา,กิ่มเกิด,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1419900631531,580200425394,นาย,ทัตสุระ,บรรพวีรชน,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2558,1,F,1100702532913,580200425399,นางสาว,วิภาพร,เอกวรรณ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,M,1100702324890,580200425543,นาย,ครองเกียรติ,ดวงดารา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,5331090014315,580201803942,นาย,บัญชา,สุขทวี,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2558,1,M,1160100199477,580201803944,นาย,ธณกร,เนติวิบูรกวาณิช,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2558,1,M,1103700783300,580201803947,นาย,สัญลักษณ์,กลัดอ่ำ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,3250700386893,580201803948,นาย,สมศักดิ์,สัตยา,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1529900502616,580201803960,นาย,จารุพล,หรดี,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ลำปาง
2562,1,2558,1,M,1920100135811,580201803981,นาย,วรงค์กรณ์,คงฉาง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1101800915371,590200425722,นางสาว,พรนภา,ต้นงอ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2559,1,F,1929900615085,590200425869,นางสาว,สุตานันท์,จิตพันธ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1489900282579,590200426261,นางสาว,รัชนีกร,ม่วงคำหมื่น,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครพนม
2562,1,2559,1,F,1361200238261,590200426280,นางสาว,วาสนา,กิ่งสิวงศ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,F,1102002645938,590200426365,นางสาว,ศรุตา,ตั้งประเสริฐ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2559,1,F,1939900346084,590200426542,นางสาว,ณัฐชวา,โส๊ะขาว,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2559,1,F,1361100099561,590200426687,นางสาว,สุภิญญา,สุขสนิท,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1160700068918,590200426789,นางสาว,อรวรรยา,รุ่งจิราภิรัตน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2559,1,F,1100300147420,590200427262,นางสาว,สุพัทธิรา,ชาบรรทม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,M,1571100135891,590200427781,นาย,กฤษฎา,นิลคำวงศ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102002531533,590200427813,นาย,เนติ,เจียมสวัสดิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1119900751253,590200427863,นาย,พงศธร,ดวงทิพย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1103400044404,590200427890,นางสาว,อภิชญาภรณ์,แพสุพัฒน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102002823666,590200427941,นาย,นิติ,เจียมสวัสดิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,3101402392170,590201804107,นาง,ศรัญญา,จิตตวิบูลย์,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,3769900048863,590201804132,นาย,เผ่าพงษ์,พรหมทอง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2560,1,F,1369900482757,600200482717,นางสาว,นฤมล,สง่าวงค์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1270100048346,600200483198,นางสาว,เสาวภา,บัวแสง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,1329900891258,600200483652,นางสาว,อุไรรัตน์,ประกอบดี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300075066,600200483711,นางสาว,เจนจิรา,ทาทิพย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1430300269760,600200483837,นาย,วีระพล,มงคล,นิติศาสตร์,-----,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บึงกาฬ
2562,1,2560,1,F,1200101816347,600200484054,นางสาว,ปวีณา,เมธาวันทนากร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,M,1490200106893,600200484249,นาย,ไพวรรณ,อุคำ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2560,1,F,1100702738473,600200484374,นางสาว,โสภิตา,จันทจร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1440600262671,600200485093,นางสาว,วรวีวัลย์,สุรักษ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2560,1,F,1104300135671,600200485097,นางสาว,ไพลิน,บุญคำ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1810300079592,600200485853,นางสาว,รังสิยา,รักษากิจ,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กระบี่
2562,1,2560,1,M,3300900837677,600201885625,เรืออากาศเอก,ณรงค์ฤทธิ์,กอสันเทียะ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,1150600005353,600201891721,เรือเอกหญิง,นราภรณ์,ขลังธรรมเนียม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2560,1,M,1100200687902,608888888888,นาย,เทส,เตอร์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1100600269172,610200303879,นางสาว,อลิสา,เสนาสุ,นิติศาสตร์,-----,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2561,2,M,1769900312084,610200303880,สิบตรี,นฤพนธ์,แจ่มจำรัส,นิติศาสตร์,-----,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบุรี
2562,1,2561,1,F,1101501044971,610200400204,นางสาว,รัตนาพร,เพียสุด,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2561,1,F,1104500018961,610200400516,นางสาว,วริศรา,รุ่งรัตนปรีดา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104700001752,610200400539,นาย,ธาริต,จิตรอารีย์รัตน์,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1329900937924,610200400768,นาย,ชินวัตร,สุขสนิท,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,1103701443804,610200400770,นาย,ปองพล,ทองน้อย,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102003104272,610200401121,นางสาว,ชลลดา,มั่นคง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2561,1,M,1849900285302,610200401260,นาย,ณัฐนนท์,ชาสวัสดิ์,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,1619900220792,610200401397,นาย,โกเมศ,แกว่นกสิกรณ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2561,1,M,1409901779132,610200401407,นาย,นวพล,ประเสริฐสัง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,M,1769900291133,610200401511,นาย,อุกฤต,กิจวิชา,นิติศาสตร์,-----,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119901907508,610200401575,นางสาว,นุตประวีณ์,ศักดิ์เสรี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,F,1149900598765,610200401650,นางสาว,ชาลิสา,หมื่นมหาใจ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2561,1,F,1860600054838,610200401770,นางสาว,กมลชนก,ชาดเจริญ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2561,1,M,1100501302805,610200401842,นาย,อดามาส,กวินสังคม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300287004,610200401922,นาย,อชิรญา,โล่พิทักษ์อุดม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103100597114,610200401924,นาย,ตะวัน,นาชัยเพชร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตราด
2562,1,2561,1,M,1179900331572,610200402333,นาย,ศตวรรษ,แพทอง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1840201225957,610200402406,นางสาว,ชลธิชา,มีศรี,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,1320600187441,610200402644,นาย,วีรยุทธ์,จุไรย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,1104300179520,610200402712,นาย,ชัชวาล,อ่างแก้ว,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1300101206122,610200402738,นางสาว,วรรณภา,ปัจฉิมนำ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1580500108980,610200402889,นาย,อภินันท์,รวียืนยง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แม่ฮ่องสอน
2562,1,2561,1,M,1459900806039,610200402997,นาย,พัสกร,สุขกระจ่าง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,F,1579900872995,610200403054,นางสาว,มานิตา,สายหงษ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,F,1100900503481,610200403163,นางสาว,ปทิตตา,การกุลธนโชติ,นิติศาสตร์,-----,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1679900455889,610200403702,นางสาว,เบญญาภา,เสือดี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,M,1119900230253,610201802576,นาย,ตวงสิทธิ์,บุญกอบ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1919900098587,610201802621,นางสาว,พิมพ์จิรา,วุฒิประดิษฐ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2561,1,M,1930500184534,610201802622,นาย,สัญฌา,แก้วคง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2561,1,M,1102000348146,610201802677,ร้อยตรี,อัมรินทร์,สินธุอารีย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,1,F,3700300128426,610201802753,นางสาว,สุพัชรี,สุปริยกุล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1240600004712,610201802758,นาย,กลยุทธ,เผือกรอด,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3730600701156,610201802766,นาย,วิชัย,มรกฎจินดา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,1,M,1960500111154,610201803283,สิบตำรวจโท,อภิวัฒน์ ,ภัทรพงศ์พันธ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3841200133355,610201803312,นางสาว,ณัฐธยาวดี,สุวรรณรัตน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3102002583220,610201803314,นางสาว,ฉัตราศี,งาสลัก,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3100100744731,610201803359,นาย,วงศพัทธ์,พงษ์สุวรรณ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1209700423359,610201803383,นาย,นิติศาสตร์,จักรบวรพันธ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1920100111963,610201803555,นางสาว,ศิริพจน์,จันทรเพชร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,2,F,1199900157904,610201804003,นางสาว,พนิตนันท์,สุรัตน์โรจน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,2,F,3100501936444,610201804020,นางสาว,ประทานพร,ศรีสว่าง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1310900175368,620200400070,นางสาว,ศิรประภา,พึ่งน้ำ,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1340901322917,620200400099,นางสาว,นลินทิพย์ ,ท้าวด่อน,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1279900163679,620200400107,นางสาว,ญาณิศา,ขันทอง,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1919900285972,620200400151,นางสาว,เสาวนิจ,บัวบางกรูด,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1361001342866,620200400156,นางสาว,สุนิสา,เนื่องชุมพล,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1920800042395,620200400222,นาย,ธัญเทพ,สิกขาจารย์,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1104700030302,620200400237,นาย,กันติทัต,จิตมงคลทอง,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1349901082591,620200400279,นาย,สิรวิชญ์,แก้วปัญญา,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1360601241962,620200400356,นาย,สิทธิศักดิ์,ศรีธรรมมา,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1670801219186,620200400460,นางสาว,ธัญชนก,ใยคง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1104300348879,620200400485,นาย, สิริเชษฐ์,นิธิโรจน์ชลากร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1471201426736,620200400529,นาย,สุรศัดดิ์,มันแหล่,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,1409800425858,620200400530,นาย,วรชิต,ธรรมสมบัติ,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1451001329770,620200400541,นางสาว,กัลยา,สืบสอน,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1459900853479,620200400546,นางสาว,ชนิตา,ไกรยะเดช,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1850400086655,620200400740,นางสาว,ณิชารีย์,แสงมณี,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,M,1104300317981,620200400754,นาย,ธากานต์,บุบผากลิ่น,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1130601111980,620200400756,นางสาว,ลักษณพร,เนตรลักษณ์,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1319800305241,620200400935,นางสาว,สมปรารถนา,ศรีภูบาล,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1819900327170,620200401141,นางสาว,กัญญ์วรา,บุญรอด,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1103100639763,620200401294,นางสาว,มัณฑนา,มงคลชญางค์กูล,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1839900610947,620200401542,นางสาว,อาทิติยา,อินทรคช,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,M,1102700792201,620200401564,นาย,ธีระพล,กุญแจกล,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1129700215277,620200401587,นางสาว,ณัฐพร,ไชยศรี,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1104300250348,620200401693,นางสาว,นันท์นภัส,อ่างแก้ว,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100501565601,620200401784,นางสาว,จันทกานติ์,พรมใจรักษ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1230301102208,620200401950,นางสาว,ศิรินทรา,กัญจะนา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตราด
2562,1,2562,1,F,1103703074865,620200402022,นางสาว,วิราวรรณ,นาคสุวรรณ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1809800168801,620200402308,นางสาว,กรรณิการ์,เกื้อกิ้ม,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1801200126883,620200402914,นาย,วีรยุทธ,มีดี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703040178,620200402972,นางสาว,บัว,บุญส่ง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702997609,620200403032,นางสาว,ดวงกมล,แซ่ตั้ง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1769900291133,620200403526,นาย,อุกฤต,กิจวิชา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1248100003081,620200403922,นาย,ธนชาติ,โฉมเฉิด,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1103702631434,620200403990,นาย,โสภณ,ขุนหอม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1560100282044,620200404011,สิบตำรวจโท,กฤษฎา,ยศทนนท์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3810400320875,620201803119,นาย,มนตรี,พิทักษ์วงศ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101400813244,620201803365,นาย,สรณ์วิชญ์,ทิพย์รัตน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,F,1809900278195,620201803516,นางสาว,ณัฏฐนิช,วิชัยศึก,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,2349900030382,620201803524,สิบตำรวจตรี,อุดมศักดิ์,จันทรกูล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,M,1103300152752,620201804127,นาย,ชยุตม์,ตั้งคุณสมบัติ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1419900537470,620201804139,นางสาว,อมิตา,ถิรพาณิชย์กุล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1430300218570,620201804140,นางสาว,สุชิตชฎา,ประกายสิทธิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,F,1102002081619,620201804199,นางสาว,กชรัตน์,ปุณวัฒนา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3620101918894,620201804202,ร้อยตำรวจเอก,กิจฐิพงศ์,ขำอิ่ม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3100501209429,620201804247,นาย,สิงหนาท,พงศ์ภิญโญศักดิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2554,2,M,1709900652063,540304408358,นาย,เมธา,วิชชุปกรณ์วณิช,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2557,2,F,1102700514740,570304422249,นางสาว,กัญญ์กุลณัช,ธนโชติเมธาสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1100702522331,580304422819,นางสาว,วิภา,อบเชย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,M,1350100453819,590304425710,นาย,ปวริศ,มีแก้ว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1660500160417,590304425771,นาย,พงศธร,เดชบุรัมย์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2559,1,F,1309801302955,590304425847,นางสาว,พนิดา,ศรีวิพัฒน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2559,1,F,1929900594622,590304426142,นางสาว,ณัฐวดี,โชติกุล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1929900588851,590304426146,นางสาว,ฉัตรธิมา,สมาธิ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,M,1939900354109,590304426380,นาย,เกียรติ์เดชา,ภูพาดแร่,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2559,1,M,1840400086612,590304426400,นาย,ยงยุทธ,เปี่ยมประถม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,M,1601100272375,590304426572,นาย,กฤษณะ,กองสูงเนิน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2559,1,M,1361000280328,590304426600,นาย,เดชดำรงค์,ประยูรเพชร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1100702649501,590304426698,นางสาว,พันไหม,ขุนทอง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1700200084561,590304426700,นาย,ศิริศักดิ์,ธนูอาจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2559,1,F,1421000192711,590304426756,นางสาว,สุกัญญา,แซงคำสิงห์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,M,1104300013516,590304426773,นาย,กอบชัย,เวียงแก,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1401800077186,590304427000,นาย,อภิสิทธิ์,โพธิ์ทิน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101100193381,590304427777,นาย,วศิน,สอนคำจันทร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1103702433012,590304427814,นาย,วรเชษฐ์,มูฮัมหมัดสอิ๊ด,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1809900829264,590304428128,นางสาว,ปณิฏฐา,เรืองยิ่ง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,F,1100201394135,600304428593,นางสาว,ญาศุมินทร์,มะโนศิลป์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2560,1,F,1540600097114,600304482980,นางสาว,เพชรรัตน์,สะเอียบคง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2560,1,M,1240800187888,600304483051,นาย,กิตติศักดิ์,คำขะ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2560,1,F,1230300062628,600304483102,นางสาว,จิราพร,ศรศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตราด
2562,1,2560,1,F,1110300232231,600304483520,นางสาว,สิรินทรา,พุทธรักษา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,2841601033167,600304483581,นางสาว,อรอนงค์,หมวดศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1340200156999,600304483828,นาย,วิชชนันท์,ร่มโพธิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1849900299401,600304483829,นาย,ขจรเกียรติ,โกละ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,2849901042771,600304483831,นางสาว,กิ่งกมล,เมืองพร้อม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1849901344809,600304483832,นาย,อรุชา,ริกานนท์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,1800400288592,600304483989,นางสาว,ภัทรสุดา,ฉิมภักดี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,1104300157500,600304484056,นางสาว,อนุธิดา,ไชยมูล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300086955,600304484806,นางสาว,วโรชา,พงษ์พฤกษ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1309902615011,600304485323,นางสาว,วรรณภา,ทองรัตน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1809900847360,600304485363,นางสาว,ภาวิณี,เกตแก้ว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1311000280522,600304485808,นาย,ธนายุทธ,ผดุงเวียง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,M,1104000010040,600304485835,นาย,จิรภัทร,สุขกาย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1729900466057,600304485838,นางสาว,รัชนีกร,แซ่โจว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300233290,610304400149,นางสาว,ณิชกานต์,วงษ์สุวรรณ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104200110285,610304400179,นางสาว,ฐิติยา,ถาวรพัฒน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1839900558724,610304400342,นางสาว,จุฑารัตน์,แซ่จึ่ง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,F,1240300167535,610304400497,นางสาว,รัชฎาภรณ์,กองศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,8570184006865,610304400894,นาย,ทวน,อาจอ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,M,1930500243662,610304401218,นาย,นนทวัฒน์,หนูด้วง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2561,1,F,1100702556782,610304401398,นางสาว,ญาราภรณ์ ,ชื่นบาน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101801026383,610304401520,นาย,อธิเมศร์,อนันต์มงคลชัย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1439900337462,610304401546,นางสาว,พัทธ์ธิรา,กรุดประยูร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1104300131799,610304401677,นาย,ศิรดา,แก้วหาญ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,M,1103702599298,610304401678,นาย,สิทธิชัย,ขาวลมัย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1450401203471,610304402027,นางสาว,พรทิพย์,แก้วอุทัศน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1119900838880,610304402038,นางสาว,พิชชาภา,พัฒนะพรหม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1129700177251,610304402700,นาย,อธิป,ทองเรือนดี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700680861,610304403742,นาย,ขจรวิทย์,จำปา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1319900716618,620304400025,นาย,ศุภรัตน์,ทองสุทธิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1341001274780,620304400102,นางสาว,นิรภา,จันทเกษ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1930400094801,620304400139,นาย,ต่อตระกูล,อุ่นเมือง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,F,1930400095084,620304400146,นางสาว,รัชนี,รัตนมณี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,M,1319900713937,620304400204,นาย,ฤทธิ์ภูมิ,ผินสู่,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,M,1104300355174,620304400207,นาย,ลภัสวัฒน์,คูใจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1920301195854,620304400221,นางสาว,กนกวรรณ,พิทักษ์กิจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1103703203363,620304400310,นางสาว,วรรณภา,โถแพ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,2379900003288,620304400505,นางสาว,ชนิดา,ยาดี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2562,1,F,1969800217550,620304400582,นางสาว,กุลริศา,คงรังษี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1339900650641,620304400622,นาย,รชภัค,รังษี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1920700093885,620304400822,นางสาว,อังคณา,คงกำเหนิด,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1570501293039,620304400948,นางสาว,สุพรรณรัศมิ์,หมื่นทา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,F,1909802442836,620304401038,นางสาว,ศิริพร,พรมทอง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1470501168936,620304401300,นาย,ปณชัย,ศรีวงศ์ษา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1103703029916,620304401337,นางสาว,ศิลชญา,ภัสสรพชิร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1350101601285,620304401364,นางสาว,ศิขริณพร,สุทธิอาคาร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1600501239084,620304401409,นางสาว,กุนธิดา ,ไกรวัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,2841501045350,620304401503,นางสาว,สโรฌา,มากอินทร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1103703123831,620304401563,นางสาว,กวีณา,ดีสะเมาะห์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1609900417189,620304401746,นางสาว,ขนิษฐา,สารีผล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1869900394209,620304401901,นาย,ณรงค์ฤทธิ์,ยอดอุดม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1849901477426,620304401976,นาย,นนทพัทธ์,สังข์สำราญ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1530900056740,620304402029,นางสาว,สุจิตตรา ,กิจเดช,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1469900536520,620304402038,นาย,วราวุธ,พลตื้อ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1229900915361,620304402246,นางสาว,อุษณีย์ ,โคสันเทียะ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2562,1,M,1361001341118,620304402291,นาย,ดนุรุต,เบ้าคำผาย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1390401129964,620304402544,นางสาว,สุภาวดี,บุญหลง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,F,1101100228087,620304402662,นางสาว,วัชราภรณ์,ติ๊บมูล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702838951,620304402969,นางสาว,อังคณา,วิรุณพันธ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1570701282090,620304403007,นาย,อภิโชค,วงค์เตียมใจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1309902654717,620304403400,นาย,พีระพงษ์,ชาติกระโทก,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,2118700006349,620304403529,นางสาว,น้ำฝน,แก้วอินทร์ตา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1139900318401,620304404012,นาย,ศรายุทธ ,อย่าลืมญาติ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101100199907,620304404125,นาย,พิพัฒพงษ์,ใสแสง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1639800217773,620304404259,นางสาว,กัลย์สุดา,ชนาคีรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2554,1,M,1103700676929,540305406790,นาย,ภาคินัย,มูฮำหมัด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1119900416811,560305416530,นาย,ภาณุทัช,อยู่ฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สระแก้ว
2562,1,2556,1,M,1100800620493,560305416797,นาย,ทรงกลด,รัชตวีระพัฒน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1103100294995,570305221212,นางสาว,ศรัญญา,เพียรบูรณะกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103600004881,570305419990,นาย,อริยวุฒิ,ไชยจำนงค์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กาฬสินธุ์
2562,1,2557,1,M,1103701829265,570305420442,นาย,ธนธรณ์,ฟุ้งเฟี่อง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103701983973,570305420443,นาย,นีล,เจ็ทวานี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1102700445381,570305420867,นาย,สรวิศ,นวนนุ่ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103701529792,570305420934,นาย,ศรุช,ครุวารคิริณทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1669800216106,580305422779,นาย,ฉัตรชัย,สนามทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2558,1,M,2207500001805,580305423136,นาย,วิเชียร,สมควร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2558,1,M,1430900223817,580305423370,นาย,วรัญญู,บุญมา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2558,1,M,1250700052204,580305423745,นาย,พงษ์เทพ,เพียงลิ้ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103702105996,580305423758,นาย,ธีรพงษ์,ทรายทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103702197921,580305423903,นาย,นนทวัฒน์,หมัดโรจน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700688659,580305424450,นาย,กาญจนวุฒิ,ยศสมาน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103701084529,580305424791,นาย,สุพโชติ,หวังโซ๊ะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1340500275560,590305425734,นาย,พิชญ์ชยุตม์,ภากรพิทักษ์พงศ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,M,1430200230675,590305426308,นาย,อดิศร,คำของ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2559,1,M,1139900269800,590305426440,นาย,วัชรพล,ผ่องนภา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100501330159,590305426686,นาย,กฤติน,กิจชวนันต์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1670800172704,590305426710,นางสาว,จิดาภา,เปรมพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,M,1102700725708,590305426745,นาย,ธนวัฒน์,เหมแดง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,2101100049148,590305427019,นางสาว,ยุคลรัตน์,เล็กใจซื่อ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1119900488323,590305427043,นาย,ภัควัฒน์,โรจน์แสงรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702441830,590305427174,นางสาว,ดุษฎี,แสงอุบล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300019468,590305427207,นางสาว,ธมนวรรณ,มีสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300072652,590305427218,นางสาว,มินทรา,อ่องละออ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101000075181,590305427274,นางสาว,วรรณริศา,มูลมาก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702363057,590305427285,นาย,พลทวี,โอบอ้อม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2559,1,M,1100600372429,590305427306,นาย,นพณัฐ,เพียรมานะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702285081,590305427320,นาย,เขมวัช,ชูจันทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101100182257,590305427332,นางสาว,ประภากร,ศรีคะโชติ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,F,1469900316066,590305427333,นางสาว,นภัสสร,อุทโท,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,2103000003911,590305427337,นาย,ภัคพล,วรทวีธำรง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101500917122,590305427359,นาย,พรพัฒน์,ไกรสัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100702646749,590305427411,นาย,ภัชรพล,ทองลิ่ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,M,1100900491024,590305427526,นาย,พัสกร,ตระกูลวิเชียร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702553414,590305427531,นาย,ณัฐภาส,รักษาเดช,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1110600003091,590305427556,นาย,ภูวศิษย์,ธนินภวสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100702391694,590305427557,นาย,สถาปนา,ทองอ่อน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1499900282757,590305427563,นาย,วชรวีร์,อิสสระกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2559,1,M,1330900305270,590305427674,นาย,ปวริศ,หงษ์เงิน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1200101739571,590305427699,นาย,ณัชพล,แพน้อย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100702532808,590305427700,นาย,สุธินันท์,จันทวงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1103702612014,590305427712,นาย,นันทวัฒน์,ชูเฉลิม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1119600028271,590305427743,นาย,ฉัตรมงคล,พุกแดง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702529181,590305427750,นางสาว,สุทธินันท์,นักจะเข้,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100801221240,590305427797,นาย,จิราภัทร,อยู่สวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1449900486484,590305427799,นาย,กิตติศักดิ์,บุตรอุดม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700622372,590305427803,นาย,อภิ,บุบผาราม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2559,1,M,1103702342955,590305427806,นาย,สิรดนัย,ทองพิชิต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600390206,590305427823,นาย,อรรถพณ,สุขเจริญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700718337,590305427843,นาย,ณัฐพงษ์,เด็ดดวง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702548020,590305427864,นางสาว,สุพรรษา,อารมย์ยิ้ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1110300197664,590305428101,นาย,วัชรพล,ใจสว่าง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1110300207511,590305428104,นางสาว,ศศิวิมล,ไตรบุญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1102700663907,590305428122,นาย,ณัฐวุฒิ,วงศ์เหลา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702687500,590305428125,นางสาว,ธิติยา,มิ่งคะโน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1909802286605,600305482692,นางสาว,ทิพพนา,รุ่งเรือง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,1,F,1839900512473,600305482695,นางสาว,ชารียา,จำปาดะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2560,1,F,1579900820405,600305482697,นางสาว,ศิรินภรณ์,ประมวล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,1,M,1360500262492,600305482891,นาย,ธรรมรงค์,มานาเสียว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,8710876005465,600305482942,นางสาว,ธัญทิพย์,ทวีสินธนัตย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2560,1,M,1709700213961,600305483155,นาย,อนาวิล,รอดเรือง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702672742,600305483181,นาย,อภิสิทธิ์,จำปาดะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2560,1,M,1103702620653,600305483196,นาย,สุรพล,ดวงศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2560,1,F,1104200078446,600305483446,นางสาว,พิมลภัสร์,จันทร์หอม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1209701808670,600305483468,นางสาว,กฤษณา,เจริญสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,M,1600100767934,600305483508,นาย,ธีรศักดิ์,เชิดสันเทียะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,1,M,1102700567142,600305483696,นาย,สุจินดา,วงษ์ลา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1579900793416,600305483819,นางสาว,กัญญ์วรา,ทาระคะจัด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,1,M,1104300186852,600305484008,นาย,ศรัณย์,พันธ์ขาว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2560,1,M,1103702305588,600305484053,นาย,วัชรพล,ตันติโฆษิตกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101700208974,600305484087,นาย,ณัฐสิทธิ์,บุญสืบ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,M,1103702804533,600305484356,นาย,คุณากร,ย้านพะโยม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702456141,600305484625,นาย,วีรยุทธ,เหล่าวณิชย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1103701672650,600305484772,นาย,จิรเมธ,กุลเมธีสิริ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1401700188920,600305484954,นาย,พลพจน์,เขียวกลม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,M,1103702595144,600305484973,นาย,ซุลกิฟลี,ภูยุทธานนท์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300138840,600305485029,นาย,ธนกร,ทรายวิเชียร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300000597,600305485038,นาย,ภควัต,วากยะบรรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1301701318836,600305485143,นาย,จักรทิพย์,จันทิม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700744834,600305485155,นาย,อารวี,บิลแหละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702734761,600305485156,นาย,พงศ์ฉาย,วิทยากาศ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300006340,600305485164,นาย,เอกราช,หมัดละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100801249268,600305485172,นาย,แมนตรี,ทับที,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103701818671,600305485405,นางสาว,ณัฐฐา,รุพันธ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1102700604382,600305485647,นาย,ธนาทร,เตชะธนากุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104500006629,600305485809,นาย,ชัยวัฒน์,ทุงฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700527060,600305485873,นาย,ปราโมทย์,โชติประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104200086236,600305485909,นาย,ทศพร,โวหารลึก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702598051,600305485990,นาย,พรพรหม,อุบลพืช,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702523663,600305486015,นาย,รวิกร,บุญชูจรัส,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1929900618637,600305491282,นาย,พงศกร,ชลสาคร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1100702549182,600305491660,นาย,พีรพัฒน์,พัฒนะปรีดา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119901907541,610305400140,นางสาว,สุทธิดา,ศรีวงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1329900871371,610305400256,นาย,พฤทธ์,นิยมไทย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1669900371634,610305400398,นาย,ภานุพงษ์,หลวงแสนเชือก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2561,1,F,1910501180702,610305400552,นางสาว,สไลลา,เหล็มหา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2561,1,M,1459900805342,610305400641,นาย,ธนัท,ตั้งธนัง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2459900031213,610305400710,นางสาว,พัชรพร,พลเวียงธรรม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1849801181720,610305400740,นาย,กายสิทธิ์,ทองดีเพ็ง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,F,1841401105913,610305400744,นางสาว,วิลาสินี,ไหม่ด้วง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,1219900699790,610305400771,นาย,กฤษฎา,สกุลแพทย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,1400600205058,610305400819,นาย,เศษฐ์วุฒิ,ศรีสุพัฒน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1104500018635,610305400921,นาย,ปพนธีร์,ศรีพันธ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1560300119139,610305401252,นาย,จักริน,ธรรมศิริ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,M,1102700788360,610305401280,นาย,สรวิชญ์,ผุสดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1709901170712,610305401301,นาย,กิตติทัช,เฮงประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,1,F,1361400053051,610305401348,นางสาว,พลอยชมพู,อดทน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1365600006883,610305401350,นางสาว,ฉัตรลฎา,สุขแสนสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,1103702838446,610305401351,นาย,ราเชน,มูฮัมหมัดสอิ๊ด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300240849,610305401386,นางสาว,ภัทราพร,สุขประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702935956,610305401396,นาย,กิรัณ,เสมสมบุญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102003045098,610305401470,นาย,ปอ,บุญอินทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2561,1,M,1520700116455,610305401472,นาย,ธนภัทร,หลักหมั้น,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409901744053,610305401491,นาย,ธนากรณ์,นรสิงห์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1103702997374,610305401579,นางสาว,อนงค์นาฎ,โพธิ์ศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300067811,610305401705,นาย,จักรพงษ์,รังสร้อย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101700275353,610305401718,นาย,ไตรทศ,ปรากฎชื่อ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100401034230,610305402129,นาย,นราธิป,อาซูกาอิเมะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702890852,610305402147,นาย,ธนวัฒน์,พูลสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1103702828092,610305402228,นางสาว,สลิธริน,นาคนาวา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1650201194506,610305402328,นาย,ธัชพล,โล่งกระโทก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702973219,610305402341,นาย,ณรงค์สิทธิ์,คำศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2561,1,M,1104300235446,610305402627,นาย,ใหม่,บุบยะวรรณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101000081831,610305402628,นาย,มณัฐสวรรษ,บุญซิ้ว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702549835,610305402807,นาย,ธาราดล,เจจือ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702841878,610305402865,นาย,ธีรภัทร์,วิจารณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1670500370888,610305402905,นางสาว,อารีรัตน์ ,สละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101100201421,610305402907,นางสาว,ณิชากร,พูลเกษ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1100702899566,610305402969,นางสาว,นวพรรณิษา,จารุสาร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104200121520,610305402978,นาย,อนิรุทธิ์,ตมกลาง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1104300232277,610305403009,นางสาว,พิไลพร,ก๋าคำ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300127651,610305403046,นาย,ชญานนท์,ยิ่งยง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101801027100,610305403291,นางสาว,แพรพลอย,อนุตรนิติกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1110300232133,610305403311,นาย,ชัชวาลย์,อินทพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1139900186505,610305403337,นางสาว,ขนิษฐา,เอื้อเฟื้อ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1104300158042,610305403746,นาย,วรทัต,จูงใจ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1929900586301,610305403772,นาย,ณัฐนนท์ ,ชนะพิชัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700709826,610305404025,นาย,เชาวน์ชาติ,ลัคนานันทน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1300101218414,620305400019,นางสาว,ณิชาภัทร,ภักดีนอก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1361400055283,620305400059,นางสาว,ชุติมา,คงรอด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1369900514187,620305400074,นางสาว,เมวดี,หม่อมกระโทก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1360401294353,620305400075,นางสาว,แพรวนภา ,ชาตินาฝาย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1361100111137,620305400155,นาย,อธินันท์,วิสุวงค์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1669900366088,620305400163,นางสาว,เบญจมาภรณ์,มีชม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1401601307122,620305400169,นาย,ธนพงษ์,บุญมานาง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1930400095491,620305400172,นาย,จิรภัทร,อักษาพันธ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,M,1101100225444,620305400208,นาย,สหรัฐ,เข็มทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1969800244280,620305400229,นางสาว,พิชญ์สินี,วงค์วรรณา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1100801391226,620305400256,นาย,ปิยะบุตร,ศุกระมล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300373130,620305400282,นาย,สิทธิกร,กรรณลา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1319900746991,620305400320,นางสาว,รุจิรา,ปิดตังถาเน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1104300367229,620305400327,นาย,รัชพล,บุญรักษา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703198375,620305400551,นางสาว,วรกานต์,แก้วพิกุลชัยรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1909802385000,620305400552,นางสาว,ชนัฏฌา,บัวสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300384107,620305400558,นาย,วีรภัทร,อุ่นใจ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,F,1100801366809,620305400581,นางสาว,ณัฐสุดา,สมจิต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1103702996513,620305400784,นาย,กิตติโชติ,พาน้อย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102003112810,620305400813,นาย,นรวิชญ์,สนสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1331300097065,620305400842,นาย,ฉัตรชัย,วารสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,F,1620900010331,620305400853,นางสาว,พรหมพร,สุขสมบูรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1500701270971,620305400892,นางสาว,รัญชิตา,ภาคินปกรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,M,1100703086135,620305400896,นาย,พรเทพ,โพธิาม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1440801317058,620305400959,นางสาว,จรัสภรณ์,ศักดิ์ศรีกรม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1860700137310,620305401215,นาย,กิตติพร,เมืองงาม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,M,1610700105011,620305401224,นาย,กฤษฎา,สุขประชา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2562,1,M,1104300000597,620305401227,นาย,ภควัต,วากยะบรรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703138031,620305401287,นาย,นภัทร,มูหะหมัดตาเฮต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300385626,620305401347,นางสาว,พิชญา,บริจาค,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1102700797164,620305401357,นาย,ธีรพล,จินดาพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1609900514753,620305401382,นางสาว,รมิตา,สายนาค,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1401601310620,620305401402,นาย,พิพัฒน์พงศ์,อุทัยรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1200101882374,620305401427,นาย,ชาญเชษฐ,ดีสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1104300264128,620305401431,นางสาว,อริสรา,ดวนใหญ่,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702245780,620305401686,นาย,วัชรพงษ์,เคลือช้าง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1309902828804,620305401719,นาย,ณัฐพล,แทนกลาง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1100702496712,620305401722,นาย,วะมิน,โสวรรณะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1104300314681,620305401724,นางสาว,ณันฐ์นรี,ทองประดิษฐ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103100645704,620305401726,นางสาว,นัญยา,ธนะไพรินทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102003221252,620305401743,นาย,ธนัญชัย,พิชิตชนะชัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100201521994,620305401744,นาย,ธนธรณ์,สุขสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702774364,620305401791,นาย,วัชรพล,วันกุมะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100401042518,620305401866,นาย,ภูชิต,โพธิ์อยู่,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,M,1669900433991,620305401867,นาย,สุวิทย์,นนทา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1449900608377,620305401869,นางสาว,กัญญาภัค,จันหาญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1104300299665,620305401879,-,จตุพล,ใจมา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101700309738,620305401880,นาย,ยศพัทธ์,คุณเลิศ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,M,1104200077521,620305401912,นาย,สิรภพ,ระมั่งทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1100703028852,620305401947,นาย,อัฐชัย,แก้วตาวงศ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300133503,620305402040,นาย,ตรินตรัย,โกมลนิละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,5840400019900,620305402049,นางสาว,ซาร่าห์,ผิวนิล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703089843,620305402125,นาย,จักริน,สีภา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1620301161090,620305402150,นาย,ภูวาริน,อาบสุวรรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1104300336463,620305402157,นางสาว,ยุวดี,โตทน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,M,1100600396484,620305402185,นาย,คมกริช,วีระโสภณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1629900540347,620305402205,นาย,พงศ์ภัค,จุธากรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1841401104976,620305402209,นาย,ธนบดี,อ่อนเกตุพล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1104300116323,620305402262,นางสาว,สาลินี,แก้วนาบอน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1104000045218,620305402326,นาย,กาญจนะ,เกิดสาย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1709700241370,620305402402,นางสาว,กรรวี,สอนชา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1250101465099,620305402594,นาย,ยุทธนา,แหลมประโคน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1101402178261,620305402608,นาย,ชวิน,ธำรงค์จตุพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1350800326640,620305402627,นาย,วีรวัฒน์,สงวนสัตย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,2110301066413,620305402634,นาย,นัฐพงษ์,รังศรีรัมย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1749800268644,620305402665,นาย,ธนพันธ์,สุดเฉลียว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702959372,620305402781,นาย,อิทธิพัทธ์,ภู่ดำรงค์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300365102,620305402801,นาย,ธนวัฒน์,วิชาสอน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101800939008,620305402875,นาย,อิทธิกร,ภูมิแกดำ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1191100123552,620305402886,นางสาว,มาวิกา,เพ็ชรรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,F,1103500031584,620305402891,นางสาว,วาสิตา,ตาดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101501021297,620305402894,นาย,ชลธี,เลิศสกุลศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100702932393,620305402918,นางสาว,ชนัญชิดา,สุวรรณไตร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703060457,620305402930,นาย,ทัตเทพ,ชูนาม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300117940,620305402931,นาย,พิชเยศ,พรหมภักดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703036669,620305403039,นาย,ชากริช,ชาญนุวงศ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300153121,620305403104,นาย,กฤษณรงค์,นันทยา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119901906641,620305403267,นาย,ภาณุพงศ์,สัมฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103400048922,620305403270,นาย,ณัฐพล,วงศ์อภิวัฒนะกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1640101368685,620305403295,นาย,ทวีศักดิ์,โรจนพิเนต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1579900819512,620305403360,นาย,ธนวัฒน์,เรือนสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1100703030873,620305403401,นาย,อาทิตย์,อรรถจรูญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100401077702,620305403402,นาย,ธวัชชัย,วิชิต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1600101867576,620305403477,นาย,ณัฏฐวี,สีสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104700008587,620305403554,นาย,ณัฐกมล,วงศ์อภิวัฒนะกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700660720,620305403558,นาย,วัชรพล,ศรีภูมิ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1509970023288,620305403559,นาย,นาย ศราวุฒิ,อินทร์ดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,F,1101700277020,620305403574,นางสาว,นิติพร,บุญเจริญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702825686,620305403897,นาย,สรณัฏฐ์,เกียรติทวีวัฒน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2562,1,M,1104300096608,620305403975,นาย,ต้นกล้า,วิมุกตานนท์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1102700607136,620305403988,นางสาว,จิตรานุช,คชินทร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1110300232133,620305404087,นาย,ชัชวาลย์,อินทพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300241471,620305404124,นาย,อนุชา,อำไพศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1769900471930,620305404128,นาย,ธงชัย,ชินอาจ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1420600040610,620305404129,นาย,สุวิทย์,นามปัญญา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,M,1103702285081,620305404211,นาย,เขมวัช,ชูจันทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300291940,620305404220,นาย,ศักหิรัญ,เจริญรักษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1929900586301,620305404276,นาย,ณัฐนนท์,ชนะพิชัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1102700115551,560306415854,นาย,ธีรพงษ์,บัวบาน,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1100701979299,560306416599,นาย,พชร,แสงคะจันทร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1929800063102,560306416966,นาย,คุ้มพงศ์,เหล็กเพชร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ตรัง
2562,1,2557,2,F,1103701743000,570306222315,นางสาว,สุธิดา,จันทวนิชกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1102700575200,570306420554,นาย,คณิตสิทธิ์,เครือแจ้ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103701044829,570306420654,นาย,อดิศักดิ์,คำป้อง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,F,1309900866580,570306420655,นางสาว,ศรนรินทร์,เฉียดกลาง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2557,1,M,1309800236886,570306420863,นาย,ปรัชญาวัชร,แก้วศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2557,1,M,1103000073032,570306420875,นาย,กฤติน,ศรีทักษิณากุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100701925652,570306421696,นาย,พงศธร,ไพจิตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1101700150453,570306421871,นาย,นพพร,ก้านศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1939900219911,570306421951,นาย,ธนพงศ์,เกื้อไข่,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1110100157103,570306422180,นาย,คุณานนต์,เผือกทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1749900443201,580306423357,นางสาว,จันทร์จิรา,จำลองรักษา,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1849900213140,580306423414,นาย,ณัชพล,โชตยานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2558,1,M,1102700705979,580306423688,นาย,ธนาธรณ์,อุทัยพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103701780452,580306423729,นาย,ชินวัตร,กลั่นเขตรกิจ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2558,1,M,1103100486185,580306423735,นาย,วีระศักดิ์,บุญมา,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103702145386,580306423906,นาย,ทฤษฎี,มั่งมีศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1209700623404,580306423999,นางสาว,ศิรดา,สมใจ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1810500083861,580306424028,นาย,เรวุฒิ,อ่าวม่วง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2558,1,M,1110300163549,580306424266,นาย,ธนพล,แดงชาติ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1509901718710,580306424278,นาย,อาลังการ์,ไชยวงศ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103300181914,580306424333,นาย,กนกพล,คงสุขศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700730311,580306424351,นาย,จิรายุ,สถาพร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100400836219,580306424363,นาย,ธีธัช,คุณานุคุณ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1100900486870,580306424364,นาย,ศุภชัย,อัศวมานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1319900440540,580306424396,นาย,อรรคเดช,ไกรยสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1100702288044,580306424423,นางสาว,ปราชนา,วุธประดิษฐ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100701909983,580306424442,นาย,ภานุพงศ์,มีสุขสกุลเจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,2100600023058,580306425154,นาย,ปนพล,สุขเจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1100900458825,580306425156,นางสาว,กัณฐมณี,พิสิษฐ์บรรณกร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2558,1,M,1100201207483,580306425158,นาย,สุรวุธ,ขันธจิตร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100900467379,580306425159,นาย,ชัยยะมาส,ราชนิกร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103702152609,580306425178,นางสาว,อรดา,แก้วสมจิต,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702428849,580306425278,นาย,อรรคเศรษฐ,อาจทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1311400101609,580306425280,นาย,เรวัต,หลงน้อย,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2558,1,F,1100702482207,580306425338,นางสาว,สุภาพร,พึ่งภักดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103900002972,580306425401,นาย,นฤเบศ,ใหญ่สวัสดิ์วงษ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100801196652,580306425402,นาย,นิธิศ,แสงนุภาพเวโรจน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1100201243633,580306425403,นางสาว,ณัฐสิมา,ปางลิลาศ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100801054602,580306425467,นาย,ณัฐภัทร,กฤษณยรรยง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1509970112434,590306425789,นาย,ศุภวิชญ์,สุจา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2559,1,M,1319900571261,590306425827,นาย,พงศกร,นัยเนตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1279900093298,590306425862,นางสาว,ขวัญฤทัย,ทองอุ่น,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2559,1,M,1100702610370,590306425980,นาย,สิทธิโชค,แพงผา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2559,1,M,1809900707649,590306426072,นาย,สุวณิช,บัวใหญ่,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,M,1809900839057,590306426087,นาย,ธีรพล,เพชรช่วย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1321000369451,590306426297,นาย,ศราวุฒิ,โคนาบาล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2559,1,M,1329900712949,590306426298,นาย,สมบัติ,บุญศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2559,1,F,1319900558974,590306426348,นางสาว,พนัดดา,พิมพ์นนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1769900497751,590306426367,นางสาว,พัชรีรัศม์,ศรีภิรมย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2559,1,M,1709901167797,590306426419,นาย,เอกวจนะ,คชวงศ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,M,1279800069395,590306426438,นาย,ธรรมนูญ,คชเฉลียง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2559,1,F,1601200114437,590306426507,นางสาว,พรรณทิภา,ปากะตัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครสวรรค์
2562,1,2559,1,M,1160100570299,590306426518,นาย,ธนกฤต,คงสุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,M,1159900195377,590306426628,นาย,ปรัชญา,สมบูรณ์ดี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2559,1,F,1229900705315,590306426709,นางสาว,กมลพรรณ,เมืองจันทึก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,F,1100702608952,590306426715,นางสาว,ณิชารีย์,รัทนีย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1629900427206,590306426834,นาย,อัมพุ,นันใจคำ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1409901656243,590306426868,นาย,นุติ,สิงหวาปี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700638376,590306426973,นางสาว,ยุพเรศ,วงศ์พิพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702397661,590306426993,นางสาว,หิรัญยา,กันกลับ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1469900424225,590306426996,นาย,วรชาติ,อุ่นศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2559,1,M,1660800083558,590306427011,นาย,เนติพงษ์,ครโสภา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2559,1,M,1110300202358,590306427014,นาย,ชยากร,วงษ์ครุฑ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1919900175859,590306427034,นาย,อานุรัตน์,ดำรงวีระวิทย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2559,1,F,1101100200166,590306427046,นางสาว,รุ่งทิวา,ภู่พลับ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100501434281,590306427049,นาย,วิเศษ,จันทฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702653729,590306427078,นาย,ณัฐพล,เทียนประทีป,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702445703,590306427088,นางสาว,กัณอาม,แจ่มประภา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100501362557,590306427139,นางสาว,ณัชฎา,สังข์ทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702176319,590306427158,นางสาว,พัทราพร,อินทรสุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1809800139541,590306427163,นางสาว,จาริยา,เพ็ชรสะหาย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1100702559790,590306427308,นางสาว,สิณัฐณิชา,ฉายัษฐิษ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1102700396577,590306427310,นาย,กวินท์ภัทร์,บุญล้อมทรัพย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700459552,590306427314,นาย,จิรวรรธ,สุหัสปรีชา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300035790,590306427316,นาย,สิงหณัฐ,จั่นประดับ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700747485,590306427388,นาย,เผ่าภูมิ,เผ่ากันทะ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300023805,590306427429,นางสาว,ดวงนฤมล,งามดี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702012774,590306427452,นาย,อนุวัฒน์,จงใจรัก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300003545,590306427473,นาย,นลธวัช,มาลีสี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702633051,590306427505,นาย,ชณัฐ,แย้มสุนทร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1659900807947,590306427507,นาย,ชนินกร,จักรสวย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,1,M,1101100192431,590306427508,นาย,ณัฐดนัย,ดอนแขอ้วน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,M,1102700753078,590306427523,นาย,ธนวัฒน์,อัศวบวรนันท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101500961831,590306427596,นางสาว,อวัสดา,เพ็งคุ้ม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1180500087196,590306427644,นางสาว,พรพรรณี,มั่นปาน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1601100198400,590306427649,นางสาว,พรไพลิน,คงขันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,M,1249900440427,590306427818,นาย,กิตติพงษ์,คงทน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,M,1103702092991,590306427840,นาย,เกษม,รอดกอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101700242293,590306427868,นาย,พันธกานต์,ไทยเจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702479489,590306427869,นาย,สิทธิพงศ์,ไชยสุกุมาร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1219900529941,590306427873,นาย,วรากร,เสือแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,1,M,1103702045454,590306427877,นาย,กฏิภานท์,กุลปรียะวัฒน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702220094,590306427889,นาย,รามณรงค์,เสวกวิหารี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702642166,590306427918,นางสาว,เจนจิรา,จันลาเศษ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1341500257414,590306427935,นาย,วารุฒ,เนตรพงษ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,M,1229900777553,590306427937,นาย,ธรรมนูญ,โปไธสง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,M,1110100171319,590306427952,นาย,อุณภูมิ,เพชรรัตน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600375177,590306428136,นาย,สิทธิโรจน์,บัวเผือก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100800866271,590306428142,นาย,กรกฏ,ตันปรีชากุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100701894340,590306428162,นาย,ภาณุพงศ์,สงจินดา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,1909802299081,590306428432,นาย,วรศิลป์,จำรูญวรเกียรติ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1670800180677,600306482658,นาย,นภเกตน์,ภู่โพธิ์เกตุ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,1,F,1103702026751,600306482793,นางสาว,ฉัตรลดามาศ,กลิ่นนุช,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1103702509043,600306482870,นางสาว,สุทธิดา,ชาครหัตถการ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101000081661,600306483075,นางสาว,รวิตา,เหล็กกล้า,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100201214633,600306483151,นาย,ปฏิมากรณ์,สุกรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702681946,600306483367,นางสาว,มุกลิน,วงศ์นคร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702664984,600306483486,นางสาว,มณีนุช,จินดาสุวรรณกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1110300232656,600306483517,นางสาว,ปรารถนา,แจ้งสว่าง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1104300079428,600306483522,นางสาว,สุชานันท์,สัจจะสรรเสริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1839900484844,600306483523,นางสาว,นิธิมา,หนูหมาด,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2560,1,M,1100300154965,600306483532,นาย,ฮานิส,ดุลลาพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101700229718,600306483728,นาย,จิรันตน์,พุ่มเพ็ชร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1249900502261,600306483849,นาย,อนาวิน,สมิงแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702305669,600306483944,นางสาว,ทิพย์สุมน,ญาติ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702799723,600306484005,นาย,เจริญพงษ์,เกษสุภะ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2560,1,M,1100702465809,600306484138,นาย,ภูดิส,ลิตตา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702759748,600306484407,นางสาว,ณัฐพร,เติมช่วยบุญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300096306,600306484501,นางสาว,สุจิตรา,ศรีงาม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1309800266637,600306484533,นางสาว,วาสนา,การะบูรณ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1102700480829,600306484538,นาย,นคร,หอมหวาน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,1,F,1100702719061,600306484661,นางสาว,กัญยณัฐ,มีแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1549900515467,600306484792,นาย,จิตติชัย,ชัยวัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1149600021438,600306484841,นางสาว,รุจิรา,เฮงศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2560,1,F,1104500005321,600306484880,นางสาว,ณัฐธยาน์,เนียมสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700697593,600306484881,นางสาว,สุนันทา,สนั่นทุ่ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1104300070617,600306484971,นาย,คณวัตร,งะบุรงค์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300164425,600306484993,นางสาว,จุฬาลักษณ์,บุญทัน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300120339,600306485111,นางสาว,พัชรินทร์,อาสนะทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300103698,600306485113,นางสาว,สิรามล,มาสะและ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102002883685,600306485193,นางสาว,นัฏยา,เพ็ชรนิล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700759998,600306485196,นาย,ปัณณธร,เกียรติกมลชัย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102002671181,600306485255,นาย,กมลภพ,ลิ้มสุขเจริญกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1769900394307,600306485259,นางสาว,ฐิตาพร,อัมฤดี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,M,1103701684143,600306485295,นาย,รัฐพงศ์,บุหลั่นเพ็ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1349900918024,600306485322,นาย,ภูวนาท,ภูงามผา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2560,1,F,1101700253139,600306485326,นางสาว,วิลาสินี,วงษ์ปถัมภ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101100196711,600306485411,นาย,ธนาพฤทธิ์,โพนงาม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1279800096431,600306485539,นาย,ทรงพล,หอมพวงน้อย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101100204196,600306485699,นางสาว,ศุภกัญญา,อำปราง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101100208434,600306485816,นาย,ภาณุพงษ์,ทิพย์สุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702260983,600306485974,นาย,ธนวัฒน์,รัศมี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100400873823,600306485993,นาย,วสุธร,สกุลยืนยง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1100600361915,600306491637,นาย,ภาณุวัฒน์,เค้าประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101000081025,610306400125,นางสาว,ศิรกุล,บุญมี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1310500197810,610306400181,นางสาว,วารุณี,จันทผล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,F,1104200101057,610306400188,นางสาว,ชัญญานุช,ยางเดี่ยว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100401000432,610306400199,นางสาว,ลักษณารีย์,บุญเลิศ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1431500019831,610306400311,นาย,สุระเดช,จรัญเสริฐ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,F,1104300288752,610306400447,นางสาว,กุลณัฐ,พุฒเพ็ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702833282,610306400452,นางสาว,วลัยลักษ์,เด็ดดวง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1240600163659,610306400731,นาย,นคร,โอสถานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1349900937428,610306400774,นาย,วุฒิชัย,ทำทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,M,1100703011437,610306400808,นาย,วรรธนะ,ต๊ะศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1310600299185,610306401270,นาย,ธนทร,ผุบผาขันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1200901282118,610306401393,นางสาว,จิราภรณ์,รามศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1104300195312,610306401434,นางสาว,พลอยชมพู,สิงห์งาม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1191200017126,610306401459,นางสาว,ภิญญารัตน์,นนท์ศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2561,1,F,1104300137711,610306401516,นางสาว,ดลยา,ทับเทศ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700650953,610306401587,นาย,จิรายุ,วินัยวรสกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101700213820,610306401601,นาย,ปัณณวัฒน์,ตันอู่สิน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1869900400314,610306401611,นาย,ยุทธนา,ไทยถาวร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2561,1,M,1669900409640,610306401828,นาย,พาทิศ,สมัครเขตกิจ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2561,1,M,1100801343213,610306401919,นาย,จิรวัฒน์,ประโพทะกัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100900506901,610306402148,นางสาว,อนุสสรา,พูลสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1451100256894,610306402349,นางสาว,อุษารัตน์,ปัดกอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1100702699575,610306402415,นางสาว,สุชญา,จรัลวรากร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702169860,610306402583,นาย,ตุลาคม,สร้อยระย้า,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1459900779988,610306402623,นางสาว,จินตนากร,ช่างถม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1739900471794,610306402674,นาย,วีรภัทร,อยุทธศิริกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2309801040657,610306402800,นางสาว,ศิณาพร,ลมสูงเนิน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1104300107545,610306402805,นางสาว,อมินตรา,บัวพิษ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104700019597,610306402864,นางสาว,สุชาดา,คชเผือก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102002211482,610306402899,นาย,ธิติสรรค์,ไชยวิรัตน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1104300218347,610306402902,นางสาว,พุธิตา,โคตรคำ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1249900555429,610306402954,นางสาว,กัญญาภัค,ยิ้มศรีแพร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1119900777325,610306403025,นาย,สุรชาติ ,ศรีนาราง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1409901696792,610306403031,นาย,ศุภกฤต,รัตนกิจถาวร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1300101198529,610306403063,นาย,กฤตพล,โปรษยบุตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1104300086904,610306403099,นาย,จอมพล,จันตะบุตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300214848,610306403105,นาย,พีรพัฒน์,ปานคล้าย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1219900680924,610306403298,นาย,บุรินทร์,จันทร์เพ็ญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2561,1,M,1909800893423,610306403514,นาย,มูซาวีย์ ,หะเต๊ะ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สงขลา
2562,1,2561,1,M,1102700810934,610306403725,นาย,อธิพงศ์,แก้วภิญโญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1330700177855,610306403747,นาย,ประเสริฐชัย,เกษี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702387673,610306403750,นาย,ปรัญชัย,ประเสริฐปั้น,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1104300094435,610306404038,นาย,ณัฐพล,ตรีนภา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1104300134071,610306404039,นาย,ศตายุ,นัยนานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1104300133473,610306404042,นาย,จิรวัฒน์,พวงธรรม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1311001318817,620306400064,นางสาว,สโรชา,สำราญพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1104300192119,620306400179,นาย,สมรรถ ,จันโต,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103702994529,620306400191,นางสาว,เครือวัลย์,รัตนทิพยชัย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1129700221188,620306400301,นางสาว,สุณัฏฐา,พูลพุ่ม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703033701,620306400308,นาย,นพสรรพ์,และเอี่ยม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103400044757,620306400316,นางสาว,มาริสา,ทับคำ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100801120877,620306400343,นาย,รอมฎอน,ปราศอาพาธ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1530600041674,620306400349,นางสาว,ประไพรรัตน์,ดีบาง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,F,1100201567510,620306400378,นางสาว,สุธาธาร,ทิพรักษ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1459900734933,620306400398,นาย,เจษฎากร,จอมคำสิงห์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1600101838908,620306400498,นางสาว,กุสุมา,พานพระ ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1100703181171,620306400499,นางสาว,ภัคจีรา,นิลเพ็ชร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1361400054252,620306400672,นางสาว,ทิพย์รัตน์,ทะนารี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1849901431841,620306400703,นางสาว,ศิศิรา,เทพัฒนพงศ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1639900341719,620306400711,นางสาว,กนกวรรณ,วงศ์เจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300253509,620306400718,นางสาว,ภาวิดา,ภูเยี่ยมจิตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1929900769210,620306400724,นางสาว,นันท์นภัส,เพชรฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1104300328827,620306400742,นางสาว,รัตติกาล,จิตร์นารี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300330252,620306400743,นาย,นเรศ,ผ่องใส,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1420300122912,620306400795,นางสาว,วรัญญา,กองแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,M,1100703159248,620306400812,นาย,กิติชัย,นพนอบ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1929800120220,620306400828,นาย,พัศกรณ์,ลำลอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1459900806802,620306400926,นางสาว,กมลรัตน์,บุตรใส,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1104300336315,620306400967,นางสาว,ชลธิชา,จิตเกียรติสุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1210400060244,620306401363,นาย,สุทธิภัทร,สมมาตร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1104300301414,620306401493,นางสาว,ทิพย์รดา,สิงสาหัส,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702653320,620306401566,นาย,พีรพัฒน์,พันธโกศล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703194736,620306401597,นาย,สุจินดา,บุญประสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1779900273780,620306401694,นาย,รัฐเขตต์,เจริญยิ่ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703190938,620306401796,นาย,ภูเมศว์,พุกคุ่ย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2562,1,M,1430901290216,620306401807,นาย,นฤพงษ์,เทพเสน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1459900826722,620306401872,นาย,วราวุฒิ,วิรมย์รัตน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1329901016121,620306401973,นางสาว,วรัญญา,ลิ้มมณีปรีชากุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300336242,620306402036,นางสาว,อนุชิตา,มานะผล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1929900739957,620306402041,นางสาว,ชยาพร,น้อยหนู,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1100703081206,620306402116,นาย,ศักย์สิทธิ์,เจริญศักดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100900490486,620306402509,นาย,วิศวะ,โปม่าร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1119900730647,620306402650,นางสาว,เลปวรรณ,แย้มแสงสังข์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1409901697918,620306402787,นาย,ภาณุวัฒน์,ครองเคหัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1101100233684,620306402926,นางสาว,ภัคจิรา,บองขาว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1360500262492,620306403349,นาย,ธรรมรงค์,มานาเสียว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1119900853374,620306403388,นางสาว,กุลธิดา,คงอินทร์หอม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104200166281,620306403396,นางสาว,ศิริรัตน์,อนุสรศักดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1102700779191,620306403580,นาย,พจศกร,มินรินทร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101000079063,620306404008,นาย,ต่อศักดิ์,มีสัจจ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,5169900018206,620306404081,MR.,อภิรัตน์,ประดับเเก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103300131585,620306404146,นาย,ณัฐชนน,สุวรรณน้อย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702294977,620306404184,นาย,พัชรพงศ์,อินทร์จันทร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300256851,620306404188,นาย,ยศดนัย ,ยอดดำเนิน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1300800275051,570307420814,นาย,พชรพล,โบดขุนทด,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1339900408506,580307424430,นาย,เมธาวี,คลองโคน,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1559900287022,580307424622,นาย,อติคุณ,แก้วทิศ,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,น่าน
2562,1,2558,1,M,1100702075679,580307424700,นาย,ธนานนท์,มุสิกดิลก,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1129900211542,580307424772,นาย,อดิศักดิ์,แจ้งเดชา,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1749900585323,590307425835,นางสาว,กัญญารัตน์,เจริญสุข,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2559,1,F,1104300009489,590307426829,นางสาว,ชัญญาณัฏฐ์,สุพัฒน์สิริกุล,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101700237630,590307427020,นางสาว,ณัชชา,หลีทับ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702423301,590307427021,นางสาว,มิ่งกมล,อิ่มจิตร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700733018,590307427371,นางสาว,ชวิกา,ยะรังวงษ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700797563,590307427666,นางสาว,ธนาวดี,บุญทิพย์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100201114451,600307484447,นาย,อภิสิทธิ์,ยิ้มใย,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101700273415,600307484709,นาย,ธีรภัทร,อานัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100400936761,600307484924,นาย,ภคณัฐ,เหลืองรัชพันธุ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300148764,600307485114,นาย,จิตรกร,ยอดศรีเมือง,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702586495,600307485206,นาย,สรวิชญ์,ชัยรัชต์วรโชติ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1103702648477,600307485567,นาย,นราวิชญ์,โซะเฮง,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1849901320756,600307485883,นาย,วรกร,ลีละรัชต์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,2,M,1100800541046,600307491592,นาย,พชร,นาทะทันต์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1170600179211,610307400788,นางสาว,อารียา,เจือจันทร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,1,M,1100702546981,610307401041,นาย,พัชรพล,มูฮำหมัดฮาซัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702884151,610307401302,นาย,อนวัฒน์,สมานเพ็ชร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702749971,610307401646,นาย,พลวัฒน์,ชำนาญ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100600407079,610307402418,นาย,คธาวุฒิ,แจ้งเดชา,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700538533,610307402757,นาย,ธิติพล,วงษ์ถาวร,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300267313,610307402825,นาย,ธิติพันธ์,สายจันทร์หอม,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300173670,610307403706,นาย,อาณาจักร,เหมือนทัพ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119901942290,620307400490,นาย,จักษุพล,เจริญผล,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1331001328669,620307401268,นาย,ธนารักษ์,รักษาพันธ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1103703100441,620307401787,นาย,อนาวิน,สุขพลอย,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703161447,620307401811,นาย,อิทธิกร,ปันกิติ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1102700708862,620307401998,นาย,นครินทร์,หลังสัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300091070,620307401999,นางสาว,ณัฏฐริณีย์,ปิ่นศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1110301322217,620307402250,นาย,จักรพันธ์,กาญจนรังสิมา,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103703167685,620307402299,นาย,นันทวัฒน์,มัดดีน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300173441,620307402366,นางสาว,เพชรรัตน์,แย้มสาย,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104500015831,620307402451,นางสาว,วสนันท์,ฤทธิไกร,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300130806,620307402722,นาย,ธีรภัทร,ช่องาม,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1140600170800,620307402774,นาย,กมลภพ,โฆษิตสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119600025344,620307402957,นาย,สิริรุส,วาสนาทวีทอง,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103900082691,620307403076,นาย,ปราชญา,ชฎาศิลป์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300343249,620307403078,นาย,ฉัตรตระกูล ,จินศิริวานิชย์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300416912,620307403338,นาย,อินทัช,จังวิบูลย์ศิลป์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300224355,620307403344,นาย,โยนาธาน,อุดมศักดิ์สวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1900900193981,620307404080,นางสาว,อารียา,แขวงดำ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,M,1100702549182,620307404116,นาย,พีรพัฒน์,พัฒนะปรีดา,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1570400191257,560308414954,นาย,พิมผกา,บังแพน,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2556,1,F,1100501042960,560308416837,จ่าอากาศเอกหญิง,อารีวรรณ,จันทร์ศรี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1319800150019,570308420313,นางสาว,มารียา,อวะรัมย์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2558,1,F,1100701941143,580308424215,นางสาว,พรรณนารา,หมื่นแล,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1102700647626,580308424304,นางสาว,สุภลักษณ์,เลิศอรุณรัศมี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103702134830,580308424316,นางสาว,วรรณนิสา,ตบกระโทก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1679900309335,580308424767,นางสาว,สุธาสินี,รัศมี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,F,1349900710628,590308426354,นางสาว,เกวลิน,วรรณคำ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1841500159612,590308426422,นาย,สายฟ้า,สังข์คณีย์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1421000190590,590308426547,นางสาว,ศิริพร,พรมดี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2559,1,F,1101100193780,590308427124,นางสาว,กิตติมา,สมบูรณ์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1679900400979,590308427424,นางสาว,ศิริรัตน์,มีอนันท์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,F,1119900495401,590308427475,นางสาว,ทิพกฤตา,ภูแข่งหมอก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1102700596631,590308427583,นางสาว,รวิภา,ไตรรัตน์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702058505,590308428158,นางสาว,ศุภาพัทธ์,สว่างใจ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1104300079410,600308482985,นางสาว,นัจนันท์,บุญเพ็ชร,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702777843,600308483112,นางสาว,สิราวรรณ,ทับมาก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1369900468410,600308483836,นาย,ภัทรชัย,เอกบัว,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100600396000,600308484875,นางสาว,วารุณี,ทองเล็ก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,F,1100702900572,610308402122,นางสาว,ศศิธร,สามเสน,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1369900508268,610308402217,นางสาว,ศศิวิมล,ทาท่าหว้า,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,1103400047926,610308402988,นาย,ศวีรพงศ์,จึงมณีรัตน์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300018402,610308403603,นางสาว,พลอยไพลิน,มะซังหลง,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702294222,610308403715,นางสาว,ศิริภาพร,นาดี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1379900094013,610308404051,นางสาว,กิตติยาพร,สาระคำ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,M,1104300352183,620308400210,นาย,ธันวา,ทองไข่มุกด์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1370200046859,620308400270,นางสาว,ศศิธร,หลักทองคำ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,M,2318200001087,620308400616,นาย,นรพันธ์,คงดี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1900101327137,620308400732,นางสาว,ธัญชนก,รุจิญาติ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1370200040885,620308400809,นางสาว,อารียาภร,อ้อยที,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2562,1,F,1330600107758,620308400818,นางสาว,พัชริดา,พงษ์เพชร,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1101100216917,620308401706,นางสาว,กมลทิพย์ ,คุณหอม,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1270400069781,620308401886,นางสาว,อริสา,สิทธิคุณ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1400901329724,620308403028,นางสาว,ทัศนีวรรณ์,วงษ์ชาลี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1103100318363,620308404117,นางสาว,กนกพร,สาวสุดชาติ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1549900500869,620308404255,นางสาว,ชัชชญาภัค,ปัญญามาก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2555,1,F,1103700956760,550309412101,นางสาว,เจนจิรา,วงศ์เดช,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,F,1100300105000,560309415599,นางสาว,จรินญาพร,ดุลยเสนีย์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,F,1100300097601,560309416373,นางสาว,บริสุทธิ์,หลักฐาน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1341600252856,560309416584,นาย,จักรกฤษ์,นาคอก,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2558,1,F,1250800065618,580309423525,นางสาว,อรญา,พินทะปะกัง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2558,1,F,1103702447391,580309423889,นางสาว,วรางคณา,ศรีพนม,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1140900055488,580309423972,นาย,ชุติพงศ์,หอมสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2558,1,M,1103702046060,580309424534,นาย,เมธา,ศิริพิพัฒน์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100600322341,580309424547,นาย,ธนัชฌา,ช่างทอง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1849800112112,580309424771,นาย,กิตติกานต์,คงทรัพย์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2558,1,M,1129900216838,580309425127,นาย,รัชพล,เหล่าอำนวยชัย,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,2,M,1101402090851,580309425588,นาย,พันธกานต์,เนียมขุน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104200013131,590309426723,นาย,ศุภโชติ์,ศีตะจิตต์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100300144439,590309426768,นางสาว,ปวีณา,สีเขียว,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700780229,590309426916,นางสาว,วริศรา,โปร่งแก้วงาม,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700706860,590309426917,นาย,พีรพงศ์,จ้อยชู,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101000075165,590309427035,นาย,อัครเดช,รัตนโชติชัยฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,M,1330400509810,590309427141,นาย,ศิริศักดิ์,ประทุมตรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2559,1,M,1104300115327,590309427271,นาย,ศรศิลป์,จุลโพธิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,F,1350100459167,590309427309,นางสาว,อาริษา,ไชยตา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1103300116462,590309427398,นาย,วัชริศ,รัตนโชติ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700717951,590309427448,นาย,ชยภัทร,อรุณสวัสดิ์ฤกษ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702518981,590309427727,นาย,ปารวีร์,มิลาวรรณ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,F,1100702608448,590309427755,นางสาว,เจนจิรา,สาศตระรุจิ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1601100296843,590309427756,นางสาว,ณปภา,จิตตรัยยาท,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102002889047,590309427757,นางสาว,อารยา,อินทรปัก,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100400952332,590309427912,นาย,กรวิชญ์,มุสิกธีรกุล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,2,M,1104300017589,590309428305,นาย,ศุภกฤต,สมศักดิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,F,1103702129089,590309428489,นางสาว,จิรัชญา,เปรมศรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300079959,600309428726,นางสาว,นันทิชา,กอนี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700746403,600309483708,นางสาว,รุชจิรา,รอดเรือง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702770663,600309483719,นางสาว,ชนัญธร,หลอดเงิน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100801304901,600309484284,นาย,ชาคริต,ครองสิริฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1679900431998,600309484433,นางสาว,กุลธิดา,ถิ่นจอม,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,1,F,1710800053526,600309484764,นางสาว,กนกวรรณ,บุญศรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2560,1,M,1350300165663,600309485253,นาย,ณัฐชัย,ทรัพย์สอาด,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1739901764540,600309485310,นางสาว,ณชินี,สร้อยสน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2560,1,M,1102002942975,600309485428,นาย,ธรรมกร,เล็กสุวรรณกุล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1119600030828,600309485517,นาย,อลังการ,พฤฒาวงศ์ศิริ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1479900189293,600309485704,นาย,ปาฐิกานต์,บุญกว้าง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1419900634793,600309485864,นาย,กิตตินันท์,อุชชิน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,2,M,1459900665168,600309491585,นาย,ภัคพงษ์,ศิริเวช,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702945622,610309400069,นางสาว,พรไพลิน,เทศดี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300219742,610309400103,นางสาว,กัญญาพัชร์ ,รักใคร่,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1110300243291,610309400721,นาย,พีระเดช,ศรีสิงห์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1329900957445,610309401169,นางสาว,พาณิชา,สุวรรณเดช,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300208368,610309401781,นาย,โชคชัย,ศรีเมือง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104200158911,610309401794,นางสาว,วรรษิกา,จำเนียรกุล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300157569,610309401947,นางสาว,เกวลิน,รับพรพระ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702767859,610309402005,นางสาว,วรกานต์,แดงโกเมน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300096608,610309402091,นาย,ต้นกล้า,วิมุกตานนท์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103900036532,610309402572,นางสาว,ภัสร์สร ,ชินวีระพันธุ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100801228881,610309402928,นางสาว,มนัสรี,จุติอารี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702668777,610309403110,นาย,ประเสริฐ,แสงไทร,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาทีเข้าศึกษาเป็นภาคแรก),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1119600019565,610309403201,นาย,กายสิทธิ์,วงศ์อุดทา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1320700253136,610309403350,นางสาว,อัยลดา,นัยนิตย์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,1103701825367,610309403470,นาย,ศรัณยพงษ์,ผิวสา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1460300217433,610309403529,นางสาว,วิมลมณี,นาทองชัย,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,M,1100702872641,610309403620,นาย,กิตติพศ,มงคลโภชน์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702902052,610309403728,นาย,ณัฎฐาปกรณ์,ปัญญาธิ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1119900663958,610309403788,นาย,วิศรุต,แย้มพราย,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1104300141565,610309404012,นาย,อาทิตย์,เมธสาร,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100201306058,610309404089,นาย,เกษมชาติ,จินตนา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101700272338,620309400302,นาย,อนาวิล,สังขะดิษฐ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1101100224260,620309400354,นางสาว,ภาวดี,เล็กรังสรรค์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1139700011311,620309401425,นาย,ศักดิ์ศร,ทองศรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702128535,620309401646,นาย,ธวัฒชัย,จิตรหลัง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100701615769,620309401647,นางสาว,สกุลรัตน์,แย้มกลิ่น,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703104796,620309401681,นาย,พิเชษฐ,เกตุชัยมงคล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119901958501,620309402458,นาย,อัครวิทย์,อารีราษฎร์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100600406234,620309403372,นางสาว,ภัคจิรา,บวชดอน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100600405327,620309403534,นางสาว,คณารี,อินทรสด,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,1100300008942,590320804278,นาย,นภัทร,ไถ้เงิน,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1410100282703,600320885871,นาย,ชาคริต,ธนังมาโนชญ์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2560,1,M,2720900001143,600320886039,นาย,จามร,สมศักดิ์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1859900155816,600320891266,นาย,นพรัตน์,รายภิรมย์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1909800710540,600320891284,นาย,วัชระ,บัวทอง,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1103700789472,600320891813,นาย,อรรถพล,ทองจันทร์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1102700569838,610320803782,นาย,ชาณคริต ,จรูญเกียรติคุณ,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100501213055,610320803783,นาย,สุนทรพจน์,จิตตวรากูล,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101401946647,610320803784,นางสาว,ณฤทัย,ธนเสน,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,1,M,1100201058666,610320803785,นาย,ณภัทร,วงศ์สุมิตร,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1940100129781,620320804601,นาย,เจะโซะ,เจะนุ,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,M,3100602288499,620320804602,นาย,เสริมศักย์,เคลือบทอง,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,4100600011498,620320804603,นาย,บุญชนะ,เจริญผล,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3100500759816,620320804604,นาย,ไกรเทพ,จิตตวรากูล,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1809900118708,620320804605,นาย,เชากี,ยูซูฟี,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1509900219001,620320804606,นางสาว,เอกสิรีอร,ประภาทรงสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1560100381484,570401419736,นางสาว,เกสรา,เสทา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2557,1,M,1110100168644,570401422048,นาย,ทรัพย์มงคล,ตั้งวนไพศาล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,3400200347935,570401790102,นาย,ยุทธศาสตร์,พลค้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2558,1,M,1102700178791,580401424652,นาย,พุฒิพงษ์,ธีรพรยศสรัล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1110300129952,580401425137,นาย,รัตนชัย,เนียมสอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1119900637523,580401425226,นาย,รัฐพล,ดวงแจ่มกาญจน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1841000067981,580401625153,นาย,เรืองวิทย์,พืชผล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2558,1,M,1100702150573,580401790500,นาย,ทรงพล,เพลิดดอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2558,1,M,1100200449581,580401790510,นาย,จตุพจน์,บินหะยีสุไรมาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1910600090400,590401426189,นางสาว,จันทิพย์,แม่น้ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2559,1,M,1489900260389,590401426195,นาย,ธนวิชญ์,พันธุ์สุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,F,1160100566801,590401426295,นางสาว,กัลยา,ราชกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1909802200751,590401426611,นางสาว,อรจิรา,เพ็ชรรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,M,1100600382050,590401426708,นาย,กิตติศักดิ์,บุญเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300027312,590401426888,นางสาว,หทัยรัตน์,สมานวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1119900743366,590401426893,นางสาว,วนิชา,ชัยวิเชียร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1509901717756,590401427265,นาย,ธีรพงศ์,อินทรีย์สุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100801148640,590401427719,นาย,ชัยวัฒน์,มากอ้อม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1219900655270,590401427922,นาย,ปฏิพงษ์,สุขสม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2559,1,M,1409901663282,590401427944,นาย,ณัฐกิตติ์,บุญแสน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1103100265529,590401427986,นาย,เอกชัย,อัศวเมธาพรหม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1341600171597,590401791003,นาย,ปรัชญา,คำแหง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2559,1,M,1710500230988,590401791010,นาย,หนึ่งสยาม,ฉุยเนย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1450200186757,590401791034,นาย,ณัฐพล,พาหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1529900307601,590401791049,นาย,จิตติพันธ์,วงค์จันทร์สุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2559,1,M,1103700179925,590401791055,นาย,อันซอรี,รักวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,1361300102719,590401791236,นาย,ธรรมนูญ,จันทาทุม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,2,M,1860100115013,590401791243,นาย,สมบูรณ์,สาระบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,2,M,1620600111906,590401791244,นาย,พลกฤษณ์,พลศร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2559,2,M,1650900094365,590401791245,นาย,ธงชัย,ดอนจันทร์เขียว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,2,M,1650600108981,590401791246,นาย,พศวีร์,กองแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,2,M,1529900267412,590401791247,นาย,สมพงษ์,เทพฝั้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,2,M,3340100322443,590401791249,นาย,จำรัส,แก้วมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2559,2,M,1100300105816,590401791250,นาย,อดิศักดิ์,เขียวขำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,1840100392904,590401791251,นาย,กริช,สาวะรีพล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,2,M,1520800081092,590401791253,นาย,นพนันท์,สุภมาตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2559,2,M,1410400271103,590401791254,นาย,ปรีดี,บุตรโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2559,2,M,1100500723971,590401791256,นาย,จีราวัฒน์,คล้ายอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,3530200165682,590401791257,นาย,อานุภาพ,ยศกิ่งบุญส่ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,1199900172296,590401791262,นาย,ภูมิรินทร์,สินเสือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2559,2,M,1100701740016,590401791263,นาย,ณัฐพงศ์,อินทรชิต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,2,M,1119900451756,590401791264,นาย,จตุพร,พิศวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,2,M,1200600152673,590401791266,นาย,ปัญญา,ทองสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,1,M,1179900370985,600401483875,นาย,ชิษณุพงศ์,คธาวุธ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103300178573,600401483877,นาย,วศิน,คธาวุธ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1119900824064,600401484003,นาย,อธิพงษ์,ขำทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300063351,600401484122,นาย,กิตติกร,คร้ามมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1110300155881,600401485251,นางสาว,รัสโรชา,เนียมสอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1103702602647,600401485312,นางสาว,ณัฐณิชา,จันทร์ภู่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1330400543074,600401485385,นางสาว,ขนิษฐา,บุญเย็น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2560,1,M,1103701257822,600401485796,นาย,ศรายุทธ,ภักตร์ผ่อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702815214,600401491269,นางสาว,ภาวรินทร์,คำสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,1,M,1361200183075,600401585966,นาย,กิตติพงษ์,ปาการะโต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1729900122285,600401591578,นางสาว,ปวีณ์,สามงามน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2560,1,M,1100501427110,600401684681,นาย,อัฑฒ์,เวสสะโกศล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100501283622,600401685103,นางสาว,สโรชา,เหมือนสวาท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700520529,600401685159,นาย,พีรกานต์,เซ็นเสถียร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702127426,600401685416,นางสาว,สุพัตรา,ขำมินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,3750100633429,600401784485,นาย,เสนีย์,อยู่ประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1669900326744,600401784486,นาย,วันชัย,เชื้อกลางใหญ่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1200100646863,600401784503,นางสาว,ธิติมา,เกียรติวนากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,M,1100701789619,600401784508,นาย,ณัฐพร,กุลคำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,3670800117076,600401784540,นาย,ชิน,เลียบใจดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100400731433,600401784627,นาย,วิทวัส,วงศ์โอฬาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1349900821985,600401784654,นาย,ปิยะ,น้อยใจดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1559900287693,600401784739,นาย,พีระ,ปินใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2560,1,M,1330400174826,600401784752,นาย,วัชรพงศ์,สะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1720400144231,600401785010,นาย,นิวัฒน์,ส่งเสริม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1809800111728,600401785015,นาย,รณภพ,เพ็ชรแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1330700119731,600401785050,นาย,สาธิต,มุขพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,1,M,1100702329077,600401785123,นาย,ภาณุพงษ์,สุทธิรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700390463,600401785232,นางสาว,นันทวัน,ฉัตรบรรจง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,M,1101800187065,600401785233,นาย,ธนาวุฒิ,หอมระรื่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1119900283322,600401785234,นาย,วชิรศักดิ์,แย้มพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1101100133957,600401785237,นาย,ธนพนธ์,บุญนอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702448416,600401785419,นาย,ณัฐวุฒิ,ทั่งพรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1401900036571,600401785511,นางสาว,ทิวา,พุทธโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,1,M,3411900810469,600401785521,นาย,วิทูลย์,ยืนนาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2560,1,M,1103701841583,600401785613,นาย,เอกรินทร์,มณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1529900273005,600401785628,นาย,พงศกร,วังใน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,1,M,1630200052104,600401785630,นาย,วิชัย,วงษ์หล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2560,1,M,1600100081641,600401785678,นาย,ณัฐวุฒิ,ปวงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,1,M,1909800579508,600401785827,นาย,ชาคริต,หมัดอาด้ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2560,1,M,1739990068421,600401785857,นาย,ภาณุ,เพ่งผล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1650400133931,600401785858,นาย,ณัฐกิจ,ฮัวะจินดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2560,1,M,3670100505995,600401785884,นาย,เพชร,ปลัดท้วม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,1,M,5550100056624,600401785960,นาย,ธันฐกรณ์,กิจธนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,3710100066397,600401791577,นาย,พงษ์พิชญ์,แสงจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2560,2,M,1670400162639,600401791771,นาย,ชัยณรงค์ ,บุญจีน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,2,M,1200100492025,600401791775,นาย,อาณัฐพล,ศรีปราณร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1129900328458,600401791776,นาย,ชลธิศ,ฟักเล็ก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1100300132261,600401791777,นาย,ประสิทธิ์,วันโซ๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3341500062385,600401791781,นาย,มโนรัตน์,บุญเอื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1430200147751,600401791795,นาย,อนันต์,แก้วเครือศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,2,M,1102700679510,600401791799,นาย,ณัฐพัชธ์,ใจดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,2,M,1110100172421,600401791809,นาย,อำพล,แย้มเกษร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,3600700609325,600401791811,นาย,ขวัญชัย ,เอี่ยมฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1100701689614,600401791812,นาย,สิทธิ์รักษ์,พวดขุนทด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2560,2,M,1103701120045,600401791818,นาย,พิตตินันท์,มณีท่าโพธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1110200122476,600401791822,นาย,สมพล,เต่าให้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1100701229109,600401791823,นาย,เอกลักษณ์,สังฆมานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1102001543333,600401791824,นาย,ชลทิศ ,กลิ่นหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2560,2,M,1100201139925,600401791825,นาย,สถาวร,สูเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1103700048472,600401791826,นาย,ดนัย,เนียมพา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1102800037595,600401791827,นาย,ณัฐพล,ผดุงฤกษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3102100418967,600401791828,นาย,ชาตรี ,นิลวาศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1839900427484,600401791829,นาย,พรเทพ,คงธนสมุทร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1103702428094,600401791830,นาย,ธนาวุฒิ,ยะรังวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3189900120161,600401791831,นาย,คงเดช ,เกษตรการณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2560,2,M,1630200063521,600401791832,นาย,ขวัญชัย,หงษ์สอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2560,2,M,1300100099161,600401791838,นาย,สรายุทธ,พาดทองหลาง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,2,M,1100700457361,600401791840,นาย,ภาณุธร,ผดุงฤกษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1609900069849,600401791841,นาย,ธนพัฒน์,อักษร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,2341100022841,610401400102,นางสาว,รัศมี,เนื้ออ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,M,1210200080764,610401400305,นาย,ชญานนท์,ศรีวิเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2561,1,F,1310700319005,610401401223,นางสาว,จารุภา,แสงสี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1310700319226,610401401224,นางสาว,ภัศรา,บุญชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1250201320084,610401401259,นางสาว,รัตนาพร,วิชาดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,M,1100703003744,610401402145,นาย,ปรภพ,ขาวขำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702873044,610401403070,นางสาว,อภิญญา,พุทธมาตย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1650701095477,610401403686,นางสาว,ณัฏฐณิชา,พรหมเผ่า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2561,1,M,3100900919934,610401503718,นาย,ชินโชติ,เทียมเมธี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1103000014699,610401504029,นางสาว,อัครเกล้า,สุขวัจนี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,2,M,1710500205240,610401504185,นาย,วัชรพงศ์,ลิทองกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409800007827,610401600505,นาย,ไกรศร,กระแสร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1200101742475,610401601446,นาย,รชต,พรหมพิทักษ์พร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1200101746594,610401601467,นาย,ธีรภัทร์ ,ธาราสันติสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1100702574705,610401702010,นาย,ทวีชัย,แซ่โค้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1120300068830,610401702073,นาย,มนัสวิน,อากรดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1361000275324,610401702135,นาย,ณัฐพล,กองแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,1361000272601,610401702271,นาย,เทียนชัย,ประทุมไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,3461200096500,610401702672,นาย,สุริยันต์ ,เหล่าวอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,M,1210400059033,610401702922,นาย,นัทธวํฒน์,สำรวจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1110600004233,610401702943,นาย,ธนากร,ยอดอินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100701269771,610401703022,นาย,แสงกล้า,ชัยการ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,1931000013324,610401703153,นาย,นายศุภชัย,ดำด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2561,1,M,1104300001402,610401703191,นาย,สุรเชษฐ์,กิจสนิท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1189900217079,610401703194,MR.,ปฏิภาณ,ทองชีวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พิจิตร
2562,1,2561,1,M,3199900409179,610401703207,นาย,สันทัด,พรหมสร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1102700755429,610401703276,นาย,ปฏิเวธ,ถิ่นวงษ์ม่อม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1200100527252,610401703319,นาย,เกียรติศักดิ์,ผลุนผัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1103300181116,610401703333,นาย,ธนาธิศ,ฮาเซ๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700647979,610401703334,นาย,สุวิทย์,หมาดบำรุง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702269883,610401703335,นาย,บัญชา,โชติงาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1102700747728,610401703348,นาย,ณัฐนันท์,พานทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1279900039331,610401703349,นาย,กฤษตเมตร์,สร้อยเรืองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1709800268831,610401703543,นาย,ณัฐวุฒิ,ตันเต๋,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1370600011386,610401703556,นางสาว,ธารทิพย์,ยืนสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2561,1,M,1129900303200,610401703674,นาย,ธนาชยุฒ,อังคะนาวิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,3160100461691,610401703695,นาย,เลขา,หมื่นสา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,M,1100900465368,610401703708,นาย,ขัตติยะ,บรรทม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1110300161775,610401703709,นาย,ฐาปกรณ์,คำใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1310500099001,610401703739,นาย,บัญชา,เทียกโฮม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1439900141932,610401703761,นาย,ศราวุธ,สมปอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,หนองคาย
2562,1,2561,1,M,1601100135777,610401703767,นาย,พงศกร,แพรพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,M,5489600001011,610401703774,นาย,ศิริชัย ,อึ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1101499088121,610401703799,นาย,เอกชัย,เพ็ชรพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พิจิตร
2562,1,2561,1,M,1400800073678,610401703800,ว่าที่ร้อยตรี,เมืองแมน,ศรีสอนเหม่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1409901625402,610401703830,MR.,Parinya,Nundee,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,มหาสารคาม
2562,1,2561,1,F,1103701840838,610401703856,นางสาว,อมิตรา,สุขดิศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1470200117071,610401703865,นาย,โกวิทย์,เจ้านาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,3120100217153,610401703881,นาย,เอกนันท์,ทองแย้ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1100900492179,610401703958,นาย,ธารินทร์,จ้อยเสือร้าย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1550500083677,610401703959,นาย,วัชรพงษ์,แสงไพจิตต์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,1100700223093,610401703969,นาย,ณัฐพงษ์,จิตรผ่อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409600198378,610401704030,นาย,วรวัฒน์,บุญเกษม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,1102700423663,610401704031,นาย,วันเฉลิม,สิงห์บุบผา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1200101719457,610401704032,นาย,สุธี,มั่นน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1410400202772,610401704062,นาย,สมใจ,บุษดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1201000049091,610401704064,นาย,อนุชา,เตียวจ้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1102700378951,610401704082,นาย,อนุชา,นนทรีย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3529900286171,610401704085,นาย,พรศักดิ์,ดวงตระกูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,1319900550591,610401704086,นาย,รัฐราช,โกติรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1409901070401,610401704087,นาย,วิศว,โม้เกลี้ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1319800122350,610401704100,นาย,พิสิษฐ์,เตียประสิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1102700716491,610401704106,นาย,เจษฎา,โพธิ์ใหญ่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3401800205270,610401704108,นาย,คมสันต์,ตินิวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,3321000348549,610401704120,นาย,สัญชญาภัทร์,บุญครัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,3411400267944,610401704123,นาย,วุฒิไกร,อินหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2561,1,M,3101700111969,610401704133,นาย,มารุต,ปั้นมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1529900801711,610401704153,นาย,วิวัฒน์,ภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,2,M,1100501068233,610401704161,นาย,ศิวดล,ฟองฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1210200057657,610401704163,นาย,กำชัย,ทองแถม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,2,M,1600400178322,610401704164,นาย,ปิยวัฒน์,ชิงรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,2,M,1550500119159,610401704165,นาย,วีระชัย,ตนภู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,2,M,1110100133344,610401704167,นาย,บัญชา,เรืองสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1119900520391,610401704176,นาย,ศักดิ์สิทธิ์,ทับผา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1200101718850,610401704178,นาย,ชัยณรงค์,สวัสดิ์เป้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,M,1539900390338,610401704180,นาย,กัมปนาท,แกล้วกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,2,M,1102002230941,610401704182,นาย,วรรณสิทธิ์,แสงใหญ่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,F,1209701800083,610401704183,นางสาว,ณัฐชา,มะณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,F,1209301053701,610401704186,นางสาว,หนึ่งฤทัย,อ่อนละออ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,2,M,1100600392225,610401704188,นาย,ณัฐวุฒิ,พุฒเพ็ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1159900254888,610401704189,นาย,ยุทธิชา,ภู่พันธุ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2561,2,M,1140100070822,610401704192,นาย,พิทวัส,ชูชัยยะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,2,M,2630200017811,610401704193,นาย,ภุมเรศ,โพธิ์ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2561,2,M,1103701209135,610401704195,นาย,ชเยค์ณัฐ,ไชยานุพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,2,M,1529900926271,610401704197,นาย,ต่อสกุล,ฟูวุฒิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,2,F,1570500143271,610401704198,นางสาว,ณฐรัช,สมโพธิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,2,M,1102700398871,610401704201,นาย,วสุพล,โต๊ะใบต๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1310400110194,610401704202,นาย,ยุทธพงศ์,เเสนเดช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,F,1860401211003,620401400217,นางสาว,ปวีณา,มีมุสิก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,M,1769900587920,620401400246,นาย,ณัฏฐพล,ถาวร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1341501381097,620401400274,นางสาว,พัฒนาศรี ,อธิลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1410601370893,620401400554,นางสาว,เกวลิน,เสริฐสาย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1410601377634,620401400555,นางสาว,วิยะดา,บุญเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1410601377596,620401400601,นางสาว,ชนิกานต์,ขยันพูด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,F,1301701361715,620401400903,นางสาว,สุธิดาพร,จันทปาขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1710301213781,620401400911,นางสาว,นิธิตา,ใจเอื้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,F,1250201332287,620401400931,นางสาว,พรทิพย์,จันทร์งาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1279900146481,620401400941,นางสาว,พัชรินทร์,บึนขุนทด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1560100480202,620401401346,นางสาว,พัชราพรรณ,อินต๊ะสาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1100703088120,620401401405,นาย,ปริญญา,สออนรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1709901329878,620401401502,นางสาว,ธนิศรา,ผ่องลาภ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2562,1,M,1110300176055,620401401505,นาย,ชัยรัตน์,พวงเล็ก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,M,1160301262044,620401402084,นาย,พีระพัฒน์,มายัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1730601235951,620401402139,นางสาว,ปัฐวีกานต์,มณีใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,F,1479900489033,620401402786,นางสาว,อภิชญา,คำเสงี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,F,1830101147792,620401402898,นางสาว,กัณฐิกา,มีชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1540700091851,620401402971,นางสาว,พรสุดา,ดีดอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2562,1,M,1920600251837,620401403009,นาย,ธราดล,หนูชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1650701101868,620401403068,นาย,นันทวัฒน์,พรหมเผ่า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1769900588756,620401403564,นาย,อิทธิกร,ทวีสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2562,1,M,1119900832199,620401403593,นาย,ศุภัชร,วรครุธ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100600396344,620401404050,นาย,เจตนันท์,นาคะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1129901635028,620401404156,นาย,ธันวา,ดาศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1103700027076,620401500714,นาย,โพธนากร,ทองขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1100702996154,620401500720,นาย,ศุภชัย,คำวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1670700162413,620401500796,นาย,ศาศวัต,มันตะสูตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1100800741550,620401501463,นาย,อรรถพล,ฮกเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1480800146292,620401502151,คุณ,ดาบชัย,ผงจำปา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,M,1100801310447,620401502484,นาย,ณัฐ ,เชื้อภิชาติบุตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1369900208591,620401503112,นาย,อำนาจ,ยอดสง่า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1919900205162,620401503404,นาย,นันทวัฒน์,ยันตาภรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,M,1949900267524,620401504357,นาย,นครินทร์,ฤทธิไกรสร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1209701800083,620401601978,นางสาว,ณัฐชา,มะณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,3700400065451,620401704148,นาย,จรัล,สิริประภาสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,M,1570500139273,620401704263,นาย,เอกลักษณ์,ศรีธิเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103701961007,620401704340,นางสาว,ภัทรียา,ปาภูเขียว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1102700499066,620401704341,นาย,วรรณศักดิ์,บัวบำรุง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100500352051,620401704342,นาย,บริบูรณ์,แซ่เลี้ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1100600065160,620401704371,นาย,เมธี,โลหะศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1459900313890,620401704372,นาย,ศรัณย์,ทองจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1301800016587,620401704380,นาย,วิสุทธิชัย,ภาคแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1319800228808,620401704455,นาย,นิติภูมิ,กงประโคน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1301502016392,620401704460,นาย,ลัทธพล,ทองปอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,3320100473701,620401704461,นาย,นิรันดร์,ภาสกานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,1539900575648,620401704462,นาย,ศุภชัย,แวนสีลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1739900679778,620401704473,นาย,ภูดนัย,ราชเสนา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1100701835742,620401704515,นาย,สิทธิโชค,วงษ์ชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2547,1,M,3100905671841,470403759116,นาย,อภิชาติ,บุญเลาะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2554,1,M,1459900315035,540403405198,นาย,วัชรพงษ์,เดชศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ร้อยเอ็ด
2562,1,2557,1,M,1119900577431,570403420198,นาย,จักร์พรรณ,ดาวอุดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1103701797631,570403420833,นาย,เดชาวัต,ทองบ่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1119900567983,570403421821,นางสาว,นราวดี,เกียรติอภิเดช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1103701770937,570403421980,นาย,พีรพล,นิลคล้าย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1509901469531,570403422092,นาย,อริย์ธัช,ใยสูบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1119900582699,580403425217,นาย,กฤตย์กมล,โคตรุโพธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1100600366879,580403425408,นาย,วิทวัส,ศิริพลับ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,M,1101000074746,580403425512,นาย,จิรกิตติ์,บุญมาเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1219900494292,580403625295,นาย,ไพโรจน์,เนียมหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1489900330387,590403426201,นาย,สุรพล,บุญสำเร็จ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,M,1320900266843,590403426256,นาย,บัญชา,อินทร์ตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2559,1,F,1104300057777,590403426746,นางสาว,ภัทราวดี,เจริญดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100900500368,590403426865,นาย,ชัยธวัช,ดิษเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700747001,590403426876,นาย,สุรสิทธิ์,ศิริศักดิ์สิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1629900426005,590403426986,นาย,เรวัตร,ฉ่ำเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100201365062,590403427060,นาย,นิธิสิทธิ์,สิทธิอมร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300025182,590403427287,นาย,สุทธิกันต์,ตั้งชนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2559,1,M,1103702545121,590403427373,นาย,นันทวุฒิ,พึ่งอ้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600391768,590403427859,นาย,ภูริวัจน์,เฉลิมนิธิวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702689995,590403427939,นาย,ศรเวษฐ์,อยู่นุช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600391890,590403427948,นาย,นาอีฟ,โสอุดร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100200969134,590403427966,นาย,ยูเรนัส,รัตนสินเกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101700238873,590403427991,นาย,สุรวินท์,บัวศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,1219800206724,590403428301,นาย,ศราวุธ,วงศ์สรรค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,2,M,1119900646646,590403428303,นาย,พงศกร,บุญสนอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100800916066,590403627871,นาย,พิสิษฐ์,จันทร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1110200132528,590403627872,นาย,นิธิภัทร์,แซ่จึง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100701645421,590403628001,นาย,วีระพล,บริสุทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1660200090898,600403428718,นาย,ปวรปรัช,เชิดชู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2560,1,M,1129700174601,600403482778,นาย,ศุภวิชญ์,แก้วหนองสังข์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104700007602,600403483140,นาย,อภินันท์,ป้องกันภัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1361000293233,600403483410,นาย,ฐิติพล,ราษฎร์นิยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,M,1103300190352,600403483534,นาย,โชติวิทย์,อิสีพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702848066,600403483551,นาย,นนทชา,บุรีรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1440500179161,600403483673,นาย,ชาญณรงค์,จันทร์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1361000293888,600403483896,นาย,วีระวัฒน์,ศิริเกษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,M,1100702807084,600403484106,นาย,ธีระชาด,ปางเดิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702696134,600403484107,นาย,เศรษฐฎา,สื่อสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300127619,600403484154,นาย,อานันท์,พวงพิกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1560100433867,600403484292,นางสาว,รัญชิดา,ยืนยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2560,1,M,1450700244314,600403484379,นาย,สุรเดช,ตาลทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300094788,600403484477,นางสาว,จารุนันท์,ปันทะลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700665667,600403484774,นาย,วีระพัฒน์,สีพิณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101500997541,600403485085,นาย,วรวิทย์,สิงหวิบูลย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2560,1,M,1104300157046,600403485124,นาย,ณัฐชัย,ไชยทองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1361000279826,600403485268,นางสาว,สุภาวดี,จิตตะมะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,M,1959900321782,600403485306,นาย,ทีธิติ,ฐิตอาภากุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ยะลา
2562,1,2560,1,M,1471200378789,600403485320,นาย,วัฒนะ,มลิทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,F,1160300204628,600403485357,นางสาว,เยาวเรศ,รู้การนา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2560,1,M,1269900246761,600403485418,นาย,ธนบดี,สุขช่วย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2560,2,F,1103701858486,600403491527,นางสาว,วัชราภรณ์,เสมาชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1100200483096,600403491528,ว่าที่ร้อยตรี,วิชวัฒน์,เสมาชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1411800166057,600403683441,นาย,กฤษฎา,นามคันธี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2560,1,M,1829900132409,600403684198,นาย,จุติพงษ์,วงษ์ศรีชา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2560,1,M,1100702356261,600403684771,นาย,ปธนะพล,มีสมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1101501025390,610403400238,นาย,บวรทัต,ชุ่นบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,1103100479316,610403400595,นาย,ชินวัตร,ปิยะตันตระกูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,M,1101801053470,610403401515,นาย,เอกภูมิ,ซาเล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702942968,610403401910,นาย,ปิยวัฒน์,เทียนมะณี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702556521,610403402256,นาย,กิตติพงศ์,นุ่มลืมคิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101700286614,610403402481,นาย,พรชัย,พลีคาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101402178341,610403402695,นาย,ภาสวิชญ์,ปาลวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104200137396,610403402698,นาย,สหัสวรรษ,สุขหล่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101100204595,610403402728,นาย,ธรรพ์ณธรณ์,มินเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702728109,610403402740,นาย,สถิระ,โพธิ์ไพโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,M,1104300157879,610403402909,นาย,อภิสิทธิ์,เอมอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1859900185642,610403403037,นาย,บรรพต,ไพรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2561,1,M,1849900168918,610403403284,นาย,ศุภเดช,เดชเกษม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,1104300136847,610403403354,นาย,กิตติพงศ์,ธนภาคย์ไพศาล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1129900455042,610403403683,นาย,เฉลิมพล,ประสงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1460500194020,610403403918,นาย,อนุพงศ์,เหมาะทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,M,1869900192681,610403600849,นาย,ธีรศักดิ์,ราชยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชุมพร
2562,1,2561,1,M,1919900199120,610403601299,นาย,อภิศักดิ์,ศรีพุฒ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สตูล
2562,1,2561,1,M,1719900441372,610403601479,นาย,สุกิจ,คูณอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1809900653263,610403601675,นาย,จักรกริช,โดนัลด์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,1130600089468,610403602089,นาย,ฟาฮัท,บุญมาเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1659900835461,610403602102,นาย,สิทธิพงษ์,ฉายบาง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2561,1,M,1311000271060,610403602673,นาย,ชัยวัฒน์,สุวรรณธาดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1369900497959,620403400021,นาย,พันตกานต์,งาคม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1209702005431,620403400135,นาย,พุฒิดนย์,เจตะวัฒนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1779800197640,620403400176,นาย,วิศวะ,จู้อี้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1240301217714,620403400527,นาย,สิทธิศักดิ์,ซาหะมัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1104200123387,620403400705,นาย,สิรวิชญ์,พวงสงวนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1219900800237,620403400791,นาย,เดชาธร,บุญสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1200900214216,620403400850,นาย,ชัชชัย,สุ่มประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,2200101110396,620403400883,นางสาว,วริศรา ,ลับทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1279900141217,620403400942,นางสาว,จารุวรรณ,โกศล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,1103702822183,620403401489,นาย,พันธกาณต์,สีดำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,F,1104700017268,620403401495,นางสาว,กนกพร,พุ่มพวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100702941104,620403401497,นาย,ณัฐวุฒิ,แซ่ลิ้ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,2110301066952,620403401636,นาย,ธนาวัฒน์,ชมภูนุช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1969900322665,620403401639,นาย,พงษ์ศักดิ์,ชัยนุช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3720200134092,620403401667,นาย,ขวัญชัย,จีนสุขแสง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2562,1,F,1390501103070,620403401684,นางสาว,อัญชลี,พูดเพราะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,M,1209701765105,620403401758,นาย,คุณัชญ์,นามสวน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1361001330817,620403401764,นาย,จักรินทร์,กำไรศิลป์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1100702852721,620403402134,นาย,ยุทธพงษ์,อุ่นอกพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,F,1250101466231,620403402149,นางสาว,ศิริรัตน์,หนองกระทุ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,M,1759900385421,620403402222,นาย,กานต์,รวมสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสงคราม
2562,1,2562,1,M,1104300348283,620403402316,นาย,จีรภัทร์,สิริวัฒนวโรดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1770401247181,620403402470,นาย,ไชยา,นพรัน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1102003230456,620403402670,นาย,จตุภุช,นิลแท้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1500900169587,620403402788,นาย,ชยังกูร,สายสุด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,M,1119900787720,620403402861,นาย,ณัฐกิตติ์,กีรติวิทยาวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100701394967,620403402938,นาย,ณัตพล,งามลักษณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1409800420589,620403402979,นางสาว,กนกวรรณรัตน์,เฟื่องสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1711100029615,620403403053,นาย,วิศรุต,ฝ่ายสัจจะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,M,1102700608329,620403403258,นาย,เนติพล,ไชยยอด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1600401212567,620403403540,นาย,จิรวัฒน์,หลวงภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702483681,620403403963,นาย,ปรินทร์,กังตพร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1450701354130,620403404151,นางสาว,แก้วใจ ,สัตทานุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2562,1,M,1103100125930,620403600994,นาย,สุรัตชัย,พิธีการณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300135786,620403601518,นาย,อนุวัฒน์,พึ่งและ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,2200501023539,620403601677,นาย,กฤษณะ,มาศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1859900204094,620403602005,นาย,ยศกร,ศุภฤกษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสงคราม
2562,1,2562,1,M,1300801326678,620403602423,นาย,ปรีดา,กรุดนิ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,M,1104300145820,620403603281,นาย,เอเชีย,พุกเมืองกรุง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1103700164979,560404416505,นาย,ธนภณ,บุญคง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2556,1,M,1100701866320,560404416765,นาย,พิรุณ,แซ่หงั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2556,1,M,1530700071851,560404716949,นาย,ดุสิต,มีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุตรดิตถ์
2562,1,2557,1,M,1609700160001,570404419209,นาย,ภัทรพล,พรมอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2557,1,M,1100702142899,570404419712,นาย,ณัฐวุฒิ,งามฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2557,1,M,1350100355540,570404420398,นาย,ชัยทัต,ศิริดล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2557,1,M,1103701781467,570404420587,นาย,ธนกร,ศิลปสมศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1200900173498,570404421320,นาย,กวิน,ทองจบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100500417803,570404421428,นาย,วสันต์,กุลสอนนาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2557,1,F,1103700731458,570404421924,นางสาว,เนตรชนก,ยอดวัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1341400164406,570404421990,นาย,เจนณรงค์,แก่นมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1100702177251,570404422045,นาย,เนติพงษ์,สะถาบุด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1100701986945,570404422160,นาย,อรรถวุฒิ,ไกรวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1100701964003,570404422218,นาย,พงศ์ภัค,มุรินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1549900453801,580404423466,นางสาว,กะรัตเพชร,อุปะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,แพร่
2562,1,2558,1,M,1103300189133,580404425060,นาย,ณัฐชนน,งามโขนง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1401700167825,580404425122,นาย,สิทธิวุฒิ,ศรีสุภาพ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1609900360527,580404425197,นาย,สัมพันธ์,ศรีพิมพ์มาตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2558,1,M,1101700175821,580404425325,นาย,อภิวัฒน์,ศิริพลับ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1110400074653,580404425380,นาย,ธรรมรัตน์,รักแย้ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1102700536131,580404425416,นาย,อาทิตย์,สีส่วน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1330500277163,580404623691,นาย,สุรัตน์,มืดภัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2558,1,M,1103701635401,580404623756,นาย,อนุศักดิ์,พวงมณี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100200930963,580404624340,นาย,ธีรภัทร์,สินสิริถาวร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702029863,580404624344,นาย,อิทธิศักดิ์,แสงกฤษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1669800157819,580404625298,นาย,ชนินทร์,เสถียรธรรมกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,3450101327375,580404790681,นาย,สมัย,ศรีทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1570300150770,590404425778,นาย,สิรวัชญ์,ใจคิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2559,1,F,1471200363684,590404426095,นางสาว,ธัญวรัตน์,จิตเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2559,1,M,1920700079408,590404426131,นาย,ชัชชัย,ชิดเชื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,M,1920400175436,590404426145,นาย,สิทธิกร,ทุ่ยอ้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,M,1420200076951,590404426284,นาย,วัชระ,ปราริปุณนัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2559,1,F,1319900555860,590404426493,นางสาว,นิภาพรรณ,ยวนรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,F,1319900598216,590404426494,นางสาว,จิราภรณ์,ปรีชานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2559,1,M,1460700239531,590404426550,นาย,เฉลิมชัย,ไกรพินิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2559,1,M,1104700000551,590404426819,นาย,ณัฐกิตติ์,กลิ่นหอมทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1249900471977,590404427305,นาย,ธีรภัทร์,มากัต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700733484,590404427360,นาย,ชัชชล,ภู่ผะกา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1340500274521,590404427401,นางสาว,กัมม์มาลา,ตุ่นต้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2559,1,M,1840400056314,590404427724,นาย,พงศ์สิทธิ์,เจนวิทยารักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,M,1100801270836,590404427763,นาย,วรวุฒิ,จิรเกียรติวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1250100387825,590404427764,นาย,ศุภกร,ลึกจันทร์ทึก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2559,1,M,1620500238289,590404427815,นาย,พชรพล,บุญผง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2559,1,M,1104300027100,590404427833,นาย,ธนพล,วงษ์ประดิษฐ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1301502001689,590404427839,นาย,จักรพันธ์,ศรีหาบุญทัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2559,1,M,1100702628287,590404427923,นาย,กมลภพ,ตันกาบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,2349900044651,590404427958,นาย,พีทยา,คณานิตย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2559,1,M,1100600343534,590404427963,นาย,ธนศักดิ์,แสงศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700803326,590404428007,นาย,กษิดิ์เดช,ช่างแกะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103702388874,590404428103,นาย,สิทธิชัย,วรรณอุดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1950400065851,590404428147,นางสาว,นูรมา,กะดอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2559,1,M,1570600051874,590404627795,นาย,เจตริน,วงค์วาลเรือน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100702137747,590404627796,นาย,จักรพันธ์,รุ่งศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100701598015,590404790966,นาย,วรพล,นกลอย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700567363,590404790967,นาย,วิฑูรย์,ตงสาลี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1739900291923,590404790968,นาย,จักรภพ,วังบัวน้ำเย็น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2559,1,M,1100701821580,590404790969,นาย,ธีระ,บุรีธาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100701354850,590404790970,นาย,อภิรักษ์,อารีเอื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1110100137641,590404790971,นาย,ชนินทร์,ดุลยากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100400647564,590404790973,นาย,สมเกียรติ,คำมาก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101500671263,590404790974,นาย,สุพัฒน์,หรรษา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1350800134864,590404790975,นาย,อนุชาติ,ประกอบสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2559,1,M,1103701881585,590404790976,นาย,อมร,อ๋อประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1490100132868,590404790977,นาย,รัตนพล,บุญเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2559,1,M,1749900352752,590404790978,นาย,จิรเดช,ยังมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2559,1,M,1409700099258,590404790980,นาย,พรรณา,โพธิ์ตะกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,M,1350200054843,590404791015,นาย,ศรัญยู,ชื่นตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2559,1,M,1100702025116,590404791016,นาย,สุทัศน์,ศรีธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2559,1,M,1470800103844,590404791101,นาย,เสกสรร,ธรรมาอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2559,1,M,1103700906410,590404791102,นาย,สัญวิสิฐ,ศรีบุญเพ็ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,8430288014661,590404791103,นาย,ไพฑูรย์,พัชรภูษิตสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,1,M,1103400045907,600404482832,นาย,ประชา,กอเซ็มมูซอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1409600250086,600404482924,นาย,เกรียงศักดิ์,จวบโชค,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1430400164552,600404483185,นางสาว,เบญจมาศ,เยาวพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,M,1100702562847,600404483814,นาย,วิชา,คีรีรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700808077,600404483847,นาย,ธนบรรณ,นิยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101402195076,600404484216,นาย,ภัคตะวัน,เนตรขุนจร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,1,M,1103702512605,600404484305,นาย,ลาภิศ,ฝาอิดิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1960500317615,600404484624,นาย,ฮาฟีซัน,มะมิง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2560,1,M,1609900402297,600404484696,นาย,สรธร,ภู่ประดิษฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,1,F,1365300019998,600404484809,นางสาว,กรดา,เลิศทยากุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702577669,600404484845,นาย,คัมภีร์,นาพนัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1200101804349,600404485121,นาย,ระวิวัฒน์,บัญญัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,M,1104300122625,600404485205,นาย,อภิสิทธิ์,แจ่มช้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100300142495,600404485271,นางสาว,ภาวิดา,ดิฐขำพะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1330900318720,600404485383,นางสาว,จันทิมา,สอนเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2560,1,M,1103702355755,600404485673,นาย,ณัชพัฒน์,แก้วพวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,1200601301702,600404491670,นางสาว,จิตตราภร ,ขำทองทับ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1409901567658,600404684741,นาย,ศาสตรา,ผาเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,M,1670200155892,600404783621,นาย,นที,เมืองทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,1,M,1330900130925,600404784168,นาย,ปัญญา,นนทะวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,1,M,3349700099395,600404784173,นาย,ศราวุธ,นาไพวัลย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,M,3620200235558,600404784175,นาย,สมร,แมนไธสงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,M,1102700358951,600404784177,นาย,ฐณะวัฒน์,เหลืองสุขเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1119900289029,600404784180,นางสาว,จุฑามาศ,จารีมุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1102700610536,600404784294,นาย,เจษฎา,แสงศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103701534621,600404784328,นาย,ธนวัฒน์,ป้องแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,2840201035706,600404784391,นาย,ธีรพงศ์,ชูสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1100201207262,600404784392,นาย,ธรรมชาติ,ซอเสียงมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1801400208646,600404784393,นาย,ณัฐพงษ์,คงเกตุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1800800289367,600404784394,นาย,อัครพล,สงประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1801400210519,600404784439,นาย,สันติภูมิ,พัดทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1939900298489,600404784460,นาย,ต้นตระการ,เนียมขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2560,1,M,1110300181491,600404784769,นาย,สุธิชัย,น้ำดอกไม้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1102700728456,600404784804,นาย,ชนน,คุ้มดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103700858008,600404784805,นาย,อโนชา,ศิริภัณฑ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1710500326772,600404785007,นาย,พีระพล,สิงคีพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1620600080113,600404785235,นาย,ธนากร,ไพโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,1,M,1801400190992,600404785236,นาย,สิทธิชัย,ยิ่งยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1301700256756,600404785388,นาย,อภิสิทธิ์,นาคสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1330800231754,600404785409,นาย,ณฤดล,รังใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,1,M,1709900090570,600404785819,นาย,อาชวิน,คุ้มพุ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,1,F,1300601235041,610404400015,นางสาว,ภัชริตา,ธงกระโทก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1390500056175,610404400100,นางสาว,สุทธิดา,สร้อยแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ยโสธร
2562,1,2561,1,F,1361000309580,610404400320,นางสาว,อภิรดี,ทองดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,2360601032075,610404400572,นางสาว,อมรพันธ์,แก้ววิชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,1103702897132,610404401080,นาย,ไกรวัฒน์ ,รุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,F,1401600271744,610404401097,นางสาว,สมิตานัน,สายหยุด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1100702896770,610404401338,นาย,วันเอก,รัตนธนาเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702514681,610404401498,นาย,อัมพุ,ไกยเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100702462761,610404401686,นาย,วันเฉลิม,เกตุพงศ์สุดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103200035461,610404401880,นาย,อภินันท์,บินมุกดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104200095693,610404401998,นาย,ถิรชัย,ก้อนเพชร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1550500166076,610404402001,นาย,นิกร,ไชยศิลป์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,1,M,1669900391201,610404402034,นาย,ธนัตถ์,เขียวเขิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2561,1,M,1103703115545,610404402090,นาย,วิรัตน์,ริดมัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1311000287624,610404402170,นาย,พิชิตพงศ์,สมิงรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1409700175507,610404402211,นาย,ครรชิต,คำโท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1100702566451,610404402612,นาย,อนวัฒน์,สุวรรณนวล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1170601194541,610404402814,นาย,วุฒิพงษ์,จิตตยานุรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,1,M,1100702926032,610404403182,นาย,อานันต์,มีหมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1529900968941,610404403246,นาย,นารากร,สมคะเน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2561,1,M,1199900731741,610404403370,นาย,สิทธิกร,แย้มเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1710800055596,610404403517,นาย,ธาดาพงศ์,ชูจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2561,1,M,1103702719773,610404403605,นาย,พรรณพนิช,อิสลามชาติไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101000082706,610404403764,นาย,สุวิทย์,เมืองมูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1170600161657,610404601570,นาย,ภัททิยะ,สมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สิงห์บุรี
2562,1,2561,1,M,1101700245934,610404601960,นาย,ธีรพงศ์ ,โฮนอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,M,1101700221679,610404602482,นาย,พิชิตพล,พลีคาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1959900492994,610404602604,นางสาว,เกศินี,รักษ์ธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2561,1,M,1460700240343,610404602959,นาย,พิทักษ์,ไชยโสดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,1,M,1100200825931,610404700419,นาย,วิจักขณ์,เส็งสำเภา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2561,1,M,1840600091695,610404700427,ว่าที่ร้อยตรี,อัตตพงศ์,ร่าหมาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,1100702498723,610404700635,นาย,ณัฐวุฒิ,บัวศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,3720990000638,610404700679,นาย,พัลลภ ,ศรีภุมมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1370500002458,610404701221,นาย,บรรจง,งามวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อำนาจเจริญ
2562,1,2561,1,M,1103701737395,610404701501,นาย,สหรัฐ,วงษ์สุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1471200222738,610404701522,นาย,ชยพล,ปัญจารักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,1400800044635,610404701626,นาย,ชัยพินิจ,ขันไชย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,3440100149694,610404701640,นาย,ธงชัย,มาตรษรศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,มหาสารคาม
2562,1,2561,1,M,1350600004827,610404701704,นาย,ไพโรจน์,คำเครือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1550800039215,610404701724,นาย,นฤดล,โนราช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,1,M,1101000073987,610404701886,นาย,นวมินทร์,วันหมัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3260300390265,610404701966,นาย,ณัฐพล,จันทร์อ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2561,1,M,1600500169279,610404702009,นาย,ธีรนันท์,ขำขุน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,M,1539900626668,610404702053,นาย,เกียรติชัย,ก้อนเพ็ชร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,M,1102700801889,610404702097,นาย,นัทวุธ,นีละไพจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103700134077,610404702098,นาย,นิลปัทม์,นีละไพจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101401566208,610404702100,นาย,วิชชากร,ศิริคูสุวรรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100200862518,610404702101,นาย,นฤดล,มานมนูญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1490300087483,610404702240,นาย,ทศพนธ์,ยืนยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,M,1350100309751,610404702281,นาย,บุกเบิก,บุญแน่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2561,1,M,1100702069997,610404702288,นาย,ฐิตินันท์ ,จงยิ่งเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1529900564328,610404702347,นาย,ดุสิต,ศรีอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,1,M,1160300188321,610404702350,นาย,นพพร,วิจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,M,1800800273088,610404702468,นาย,ชัยวัฒน์,ใจลือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1729900347228,610404702474,นาย,พงศ์นรินทร์,หารสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2561,1,M,1103702445967,610404702475,นาย,ณัฐชนก,วงษ์หวังจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1349900752584,610404702507,นาย,ปฐวีกานต์,สมหมาย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1550400069753,610404702614,นาย,กฤษดา,เพชรศิริวิไล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,น่าน
2562,1,2561,1,M,1800400218071,610404702638,นาย,วัชรพงศ์,เยาวเหี้ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1103300192312,610404703280,นาย,ซัลมาน ,นาคนาวา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1361001333280,620404400048,นาย,สิทธิพร,นพบุรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1449500000681,620404400071,นางสาว,สุพัตรา,ภูบุญคง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1369900531162,620404400085,นางสาว,สุกัญญา,ยุบรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1360401293993,620404400094,นาย,นนธวัช,ลาภประโยชน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1361001339172,620404400095,นาย,วราวุฒิ,เสมอโภค,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1361001332542,620404400096,นาย,กิตติชัย,นามวิจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1360401292113,620404400098,นาย,อนุชิต,เลขาโชค,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1103703098420,620404400165,นาย,อัฏฐวิชช์,สิงห์กสิกรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1170601204228,620404400377,นางสาว,นริศรา,ภู่โพธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,M,1350101563588,620404400542,นาย,ศตวรรษ,ทีฆาสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2562,1,F,1219800346101,620404400549,นางสาว,จีราภรณ์,บุญมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,F,1103703171828,620404400574,นางสาว,ปริยาภัทร,ชัยวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1310701361871,620404400635,นางสาว,สิรินดา,ไวปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1869900410743,620404400689,นาย,กิตติภณ,เทศเอี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,M,1909802358584,620404400710,นาย,ชญานนท์,บุตรหง้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1361400054911,620404400928,นาย,วิโรจน์,เข็มอุดร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1270400084861,620404400930,นาย,นนทกานต์,สุขหาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,1103702035661,620404401109,นาย,กฤษณพงศ์,ปูรณวัฒนกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1770600265473,620404401179,นาย,ธนวัต,แจ่มจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1103100664709,620404401281,นางสาว,จิราภา,ทัพทวี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,F,1801700102461,620404401428,นางสาว,ชลดา,ศรีช่วย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1930300158611,620404401576,นาย,นราวิชญ์,เพ็งโอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,M,1101700289621,620404401634,นาย,ณัฐพันธุ์,เมฆแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1200101882838,620404401755,นาย,ธีรดนย์,จันทะดวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1670801214508,620404401834,นางสาว,เจนจิรา,แซ่ลอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1309801305652,620404402056,นาย,ศราวุฒิ ,ศรีชัยมูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702670545,620404402074,นาย,อภิสิทธิ์,ทิมดิษฐ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119901904738,620404402086,นาย,ฉันทวัฒน์,นาวาทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1601101358311,620404402152,นาย,เฉลิมพล,จันทร์กระจ่าง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1679900253739,620404402543,นาย,ธนากร,คำฟู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,2450201036528,620404402819,นาย,สหรัถ,ไชยลาภ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1104200100328,620404402911,นาย,จิระศักดิ์,เย็นใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104200200811,620404402921,นาย,จิระพันธ์,เย็นใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1960601215214,620404403282,นางสาว,อุไมรา,อาลีย๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1149900640761,620404403297,นางสาว,สุปราณี,นานอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1103702719773,620404403357,นาย,พรรณพนิช,อิสลามชาติไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100801362234,620404403385,นาย,ดลธนวัฒน์,สุขสุกรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1361001335142,620404403424,นางสาว,จิรากร,มะลิลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1219800347557,620404403425,นาย,ภาณุวัฒน์,แสงฉาย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2562,1,F,1104200160479,620404403998,นางสาว,รัตติญา,อินทร์เบี้ยว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1139800012840,620404404123,นาย,มิคกี้,เค ออสเตรีย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1104300045418,620404600376,นาย,พิจิตร์,ทองสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702306827,620404600899,ว่าที่ร้อยตรี,ไชยวรุฒ,จันทร์อุดร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1139600040718,620404601032,นาย,ศิครินทร์,อยู่ยืน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1530900055115,620404601033,นาย,วีรพล,คลังสีดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1640500143326,620404601034,นาย,รณชัย,อุปถัมภ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,M,1539900672732,620404601035,นาย,อาคม,ขันกา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1539900669758,620404601036,นาย,วิชัย,สมดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1103702630527,620404601200,นาย,จิรวัฒน์,ชิดนอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2562,1,F,1669800243596,620404601661,นางสาว,อรวรรณ,นะมะปัทมราชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1100702695430,620404601727,นาย,ณภัทร์,มุสะกะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1104300172525,620404601781,นาย,วรุฒิ,สมเคราะห์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1200101747221,620404602092,นาย,พงศธร,ปลั่งดวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1200101770088,620404602094,นาย,มีศักดิ์,สุดสาคร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1700400275033,620404602203,นาย,ไพบูลย์,ลิ้มสงวน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,M,1119900505384,620404602442,นาย,มงคล,พาเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100702459604,620404602588,นาย,สิทธิกร,บุญเรือนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103300192193,620404602660,นาย,วรพล,สมบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300080124,620404602910,นาย,ศรัณย์ ,ปูรณโชติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1249900452417,620404603467,นาย,ธัชชานนท์,อิ่มหนำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1949800131451,620404603935,นาย,นุฟรอน,กสิคุณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,M,1103400045401,620404603973,นาย,กฤติเทพ,วิไล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702181340,620404603991,นาย,เจษฎา,ศรทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1619900285550,620404700023,นาย,ศรายุทธ,กัณหาชาลี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2562,1,M,1102700030033,620404700047,นาย,ณัฐปภัสร์,เอี่ยมสะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,M,1103702238694,620404700448,นาย,จักรกฤษณ์,กุลวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1499900205205,620404700467,นาย,ดำรงค์ศักดิ์,ไชยบัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,M,1199900382975,620404700748,นาย,กาวิน,วิเชียรสมุทร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1341500261861,620404701019,นาย,ชาญชัย,กังวาล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3409700176224,620404701269,นาย,อภิวัฒน์,ฐิติวัฒน์วรรุจี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,M,1471700026431,620404701276,นาย,ภานุวัฒน์,เครือตาแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1219900635210,620404701313,นาย,วีรพงค์ ,ขาวดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1103700932534,620404701344,นาย,ปรเมธ,อุทุม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1809900876025,620404701393,นาย,ภควันต์,ชุมแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1100702767830,620404701449,นาย,ชัยณรงษ์,ทองคำดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1103702789747,620404701457,นาย,สุทธิพงษ์,โพทวี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1900101205911,620404701504,นาย,ธนกฤต,กิตติวัฒนารมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1104300150068,620404701616,นาย,สรรพศิริ,สายศรีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101800895141,620404701620,นาย,กฤตนัย,หงส์สิริลักษณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1800800217854,620404701642,นาย,อัคนี,หลงจิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1330800021822,620404701649,นาย,ประวิทย์,เลิศศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1620200057122,620404701673,นาย,สันติพร,ระมั่งทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,M,1201000049091,620404701702,นาย,อนุชา,เตียวจ้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1100600306817,620404701942,นาย,ชานนท์,วงษ์มะเซาะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1421000135726,620404701970,นาย,วรวุฒิ,ประเสริฐนู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,M,1103700529501,620404701981,นาย,อดิศร,หลักใหล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100400553365,620404701982,นาย,ธนเสฏฐ์,โกจนาทวงศ์ศา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3110102349146,620404701983,นาย,นรภัทร,สะโนว์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103701849908,620404702000,นาย,ญาณวุฒิ,บำรุงรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1301301259522,620404702009,นาย,ยงยุทธ์,ศรีมหาพรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1529900918642,620404702127,นางสาว,พธิดา ,โพธิ์แพง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1339900397288,620404702321,นาย,ชาญชัย,บัวถา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1570400182479,620404702363,นาย,กันตพงศ์,ช่างฆ้อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1101700180972,620404702382,นาย,วิศรุต,ศรีสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1620400189898,620404702539,นาย,วราเทพ,หนองผือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,M,1430600083629,620404702592,นาย,ราชันย์,ไสยสะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2562,1,M,1410400387888,620404702882,นาย,ธรรมรัตน์,สรวงศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,M,1102003225771,620404702889,นาย,พงศธร,พูนแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1720200133286,620404703048,นาย,พัสกร,ผลเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1461100080788,620404703484,นาย,อธิเดช,แสนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2562,1,M,1450900163610,620404703489,นาย,วุฒิศักดิ์,พันสุรินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1103701471221,620404703916,นาย,ชุติกร,บุตรภักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,P00669060,180405401157,นาย,มูเซะ โมฮามัส มูเซะ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,N00255524,180405403717,นาย,ลีเชง,เริท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,OP0169782,180405403719,นางสาว,ซาลูมู,ซาคินา แมเวิล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,N01051458,180405403738,นาย,ชาญฤทธิศักดิ์,ซิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,N00025990,180405403942,นาย,เซซาศักดิ์,ศรุณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,N01059815,180405403943,นาย,จันเจษฎา,ตู๊ด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,OP0418299,180405403978,นางสาว,คาเรน อิลุงก้า,คาซองโก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,OP0473323,180405403994,นาย,เอ็มบูยี่ เมื่อมบา,โจวชวย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,N01460553,180405404083,นาย,วิตู,ซัมอาง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,OP0309335,180405404094,นาย,ลูบุมบา บิน ลูบุมบา,อริสโต๊ท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD763310,180405604068,นาย,อ่อง พิ่ เพียว,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD745807,180405604069,นาย,แทะ อ่อง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MB631836,180405604070,นาย,แต่น ป่าย ท่อง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,ME273892,180405604071,นาย,อะกะ เมง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD738222,180405604072,นาย,เพียว ซี ตู,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,MD522628,180405604073,นางสาว,นัง เม พู ไค,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MB798658,180405604074,นาย,อ่อง พิ่ ส่อง แทะ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD377847,180405604075,นาย,เพียว เพียว จ่อ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,ME658278,180405604076,นาย,จอ ซิง ฮัง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD538129,180405604077,นาย,ไหน ที ไน้,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD522607,180405604078,นาย,เหวย เพียว อ่อง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD522595,180405604079,นาย,นญี นญี ลิ้ง แค่น,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD550614,180405604080,นาย,ไซ นญี พง ส่าน,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MD536259,180405604154,นาย,ซาย เมียท อู,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,MB535278,180405604155,นาย,เย มาน เตน,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,OP0304048,190405402200,นาย,บาร์คอนโก,มาคุนดู จิมมี่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,OP0073824,190405402201,นาย,บาร์คอนโก,ไมอีลัมมิเน่ ฟาบรีส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,A2256519,190405402723,นาย,อัปเดล ,อิชาม ยุวมานจา ซุนดิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,N01064905,190405403271,นาย,ศเรวัฒนะ,ทน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,N01575478,190405403380,นาย,กิมเฮง,เบ๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,N00615035,190405403381,นาย,ซงมนัส,มอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,N01599097,190405403383,นาย,เอี้ยว เฮง,ก๊วย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,OP0524901,190405403924,นางสาว,เอสต้า ซูมบู,กัมบาเล่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,M40239462,190405404187,นาย,แทกยู,จัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,MD405413,190405601528,นางสาว,ฉ่วย ยี วิน,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,MD415394,190405603390,นางสาว,เจาะ ฮาน ทุย,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,ME057384,190405603551,นางสาว,ป๊วย ยาดี ซอ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2552,1,M,1950500090335,520405478445,นาย,อุสมาน,ยะผา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2553,2,M,1940300085711,530405603884,นาย,มะนาเซ,หะยีบือราเฮง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2554,2,M,1369900243132,540405408232,นาย,จรัญ,พรประภา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1103701450037,570405420532,นาย,นพพร,แม้นจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1529900731976,570405421932,นาย,วุฒิชัย,แก้วปินใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2557,1,M,1103701539577,570405421946,นาย,ปัญญา,ทองบ่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1910500136751,580405422965,นาย,ไมตรี,เพ็ชรน้ำเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2558,1,M,1100702164604,580405423667,นาย,ธิติ,บุญครอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1101700171400,580405423749,นาย,สิรวิชญ์,เรณูหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1429900249601,580405424099,นาย,พชธกร,สาลีสี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,เลย
2562,1,2558,1,M,1103702057142,580405424250,นาย,เดชาวัฒน์,ศรีอุราม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100900487612,580405424502,นาย,พลัฏฐ์,เรืองโรจน์ธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103300176368,580405425187,นาย,ธนบดี,ศิริวิทย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1560600107993,590405426008,นาย,เอกพัน,จินดาประภาพร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,พะเยา
2562,1,2559,1,M,1901001132432,590405426190,นาย,อิทธิพล,โอทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,F,1104300043725,590405426445,นางสาว,พรรณทิวา,เพิ่งเปลี่ยน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702464535,590405426446,นาย,อภิชา,ปารมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702622114,590405426447,นาย,ณัฐธีร์,วรกุลเดชาวิพัฒน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2559,1,F,1103702460257,590405426824,นางสาว,ณัฐฉริยา,แบรอซิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1329900783871,590405426847,นางสาว,จันทร์จิรา,คู้ลำพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1219800267995,590405427623,นาย,สรพัศ,มะลิซ้อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,1,M,1219800268002,590405427624,นาย,สิรภพ,มะลิซ้อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2559,1,F,1550700113057,590405427702,นางสาว,ลลิตา,ลักขกูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2559,1,M,1100702043521,590405427760,นาย,ศักดิธัช,แก้วเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702653265,590405427828,นาย,นิติกร,เขียวพระอินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1909800845755,590405427992,นาย,เจนภพ,จันทร์ดำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สงขลา
2562,1,2559,1,M,1102700427332,590405427993,นาย,ณัฐศิลป์,สุระรัศมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700620426,590405627008,นาย,อนุรักษ์,บุญเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1580200071681,600405482792,นาย,เอกชัย,นิวาศานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300178582,600405482818,นางสาว,อุสรา,ชื่นทรวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,1,M,1119900704069,600405483122,นาย,ศิรภัทร,สาลาสุตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,M,1104300158239,600405483418,นาย,อัครพล,ตรงต่อศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1340700544009,600405483692,นางสาว,ปานไพรินทร์,รักษาชนม์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2560,1,M,1103702542181,600405484628,นาย,ธนกฤษ,ปาละกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1550400083390,600405484659,นาย,พงศกร,แสนโซ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2560,1,M,1119900726950,600405484726,นาย,เอกพันธ์,ไชยศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1149600013745,600405485073,นาย,ไตรภพ,ใจซื่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103701992115,600405485252,นาย,ไกรสร,นิลพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1119900667627,600405485263,นาย,มิว,ถวัลย์เสรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1119900735550,600405485317,นาย,เมธี,แก้วอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1331000280051,600405485459,นาย,ภูริวัจน์,ถิระสิริภิรมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1119900786693,600405485645,นางสาว,นลิตรา,เอี่ยมสอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100701884557,600405485984,นาย,ทัชภูมิ,ทองทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,F,1119900861423,610405400040,นางสาว,วิราวรรณ,แสงจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ยโสธร
2562,1,2561,1,M,1550300039798,610405400369,นาย,ภานุวัตน์,คนสูง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,น่าน
2562,1,2561,1,M,1770600268138,610405400484,นาย,พิพัฒน์,อ่วมประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,M,1199900719708,610405400689,นาย,อภินันท์,ตะวันเที่ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2561,1,M,1560100477228,610405400879,นาย,วัชพล,มณีชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พะเยา
2562,1,2561,1,F,1310600300531,610405401227,นางสาว,ตะวัน,อินทรกำแหง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1920500088675,610405401555,นาย,อนุรักษ์,จันแดง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1104300168595,610405401761,นางสาว,นันทิยา,ไชยปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702898497,610405401775,นาย,รัฐพงษ์,คุณกันหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1419901860665,610405402000,นาย,นิธิชัย,วานิช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1859900232403,610405402442,นาย,รุ่งรุจ,ทศวารี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2561,1,M,1100702926407,610405402871,นาย,ศตายุ,กุลมณี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1859900227949,610405402882,นาย,ยอดนาบุญ,ยอดทองสิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2561,1,F,1770401240659,610405402884,นางสาว,พรยมล,ยอดประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,M,1110600006686,610405402956,นาย,นันทิกร,สุวรรณชัยรบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1839900465734,610405600028,นาย,ธนพล,บุญเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,M,3860700255483,610405603294,นาย,ณัฐวุฒิ ,อาชานกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1801400236810,620405400018,นาย,โฆษิต,ทองสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1319900736112,620405400069,นางสาว,บุษบา,ครูลอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1319900732711,620405400088,นาย,ปณต,สร้อยมุกดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1319900748455,620405400089,นาย,สุรพงษ์,จิตรไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1250101470564,620405400161,นาย,นันทิพัฒน์,รัตนวิทย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2562,1,F,1809700351042,620405400471,นางสาว,ดาราพร,ชายเขา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,F,1320201212841,620405400495,นางสาว,มะลิวรรณ์,ไตรโพธิ์ทอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1320201215620,620405400501,นางสาว,สุภาพร,จันทรา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,1331200100757,620405400502,นางสาว,สุดารัตน์,ดวงจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1130301172908,620405400627,นางสาว,สุธาวี,บัวทิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1920300149310,620405400716,นาย,วรภัทร,นิลพัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1901001145682,620405400907,นางสาว,ภัทรสุดา,ร่าหนิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1619900369486,620405400920,นาย,วิทวัส,สีขำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุทัยธานี
2562,1,2562,1,M,1104300325097,620405400927,นาย,ชัยวัฒน์,สกุลรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,1960500331731,620405400929,นาย,ซูฮา,แกแร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,M,1260200039357,620405400937,นาย,สหศวรรษ,จันทร์พวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,M,1820101115190,620405400968,นาย,อัสรี,กองสิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2562,1,M,1919900281845,620405400980,นาย,ไชยศักดิ์,จินดาศรัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2562,1,F,1100201571070,620405401373,นางสาว,มลรดา,ผลเลขา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1779800197623,620405401374,นาย,ตะวัน,จันทร์ดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1550501208481,620405401696,นาย,ปภังกร,แสนศรีเชาว์พันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,M,1180501113581,620405401731,นาย,ทวีเทพ,พูสำโรง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2562,1,M,1104300289066,620405401909,นาย,สุวัชรพงษ์,หมั่นมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1759900375400,620405401985,นาย,ชาญชล,จันทร์ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2562,1,F,1869900452403,620405402028,นางสาว,ปียวรรณ,ปลอดปล่อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,M,1100703163172,620405402582,นาย,ธราธร,ผาสุขศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1609900509377,620405402772,นาย,ธนากร,ถนอมเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300356090,620405402927,นาย,อิสรา,เจริญกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1959900518284,620405403937,นาย,มูฮำหมัดนาบีล,สะแต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1200901257989,620405404025,นางสาว,มัลลิกา,บุญเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1250201333500,620405404159,นางสาว,ชลธิชา,สีเชียงฮุ่ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,5640790004823,620405404186,นาย,ธวัชชัย,จันทวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,M,1119900487084,620405504002,นาย,เจตษฎา,กุนาลักษณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1250100247209,620405504088,นาย,กีรติ,บุญชูงาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1710501446101,620405601026,นาย,พลกฤต,นันธิโย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,M,1529900970733,620405601411,นาย,อัมรินทร์,บุญยืน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1129800100111,620405701290,นาย,จินดาภา,เรืองพล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1669900315564,620405703984,นางสาว,ปัฐมาวดี,อ้นฟอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,M,1103100501036,620405703985,นาย,กิตติศักดิ์,ตั้งตนพิทักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,M,1429900206023,620405704003,นาย,พลวัฒน์,ผิวพันธมิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,M,1100501044369,620405704004,นาย,วรัญญู,พลารักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1650901132091,620405704005,นาย,อิทธิพัทธ์,วังคีรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1620600081110,620405704006,นาย,มาโนช,มีสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,M,1809900579349,620405704019,นาย,พัฒน์ดนัย,ทศไพรินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,3450500559407,620405704020,นาย,จักรภัทร,วรวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,M,1340700598303,620405704023,นาย,ชัยบัณฑิต,คำประภา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2553,2,M,3961100359199,530406603904,นาย,ณัฐวุฒิ,ศรีชื่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2554,1,M,1102700226914,540406405472,นาย,กฤษณะพงษ์,ใจจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2554,1,M,1103701042192,540406405502,นาย,ชินพันธ์,ทางคลอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2554,1,M,1470600079818,540406406722,นาย,ธัชกร,เหมะธุลิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2556,1,M,1103700631119,560406417501,นาย,สหรัฐ,คุ้มเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2556,2,F,1940400083710,560406418531,นางสาว,นุร์อีมัน,ตาปู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นราธิวาส
2562,1,2556,1,M,1103700629556,560406617156,นาย,ณัฐวุฒิ,แสนมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2556,1,M,1100701264753,560406617157,นาย,ศิริพัฒน์,ต้นเจริญรุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,2,M,1919900087763,560406618747,นาย,อับดุลอาหลีม,พูลขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สตูล
2562,1,2557,1,M,1419900419094,570406420001,นาย,พัชร์,ประดิษฐ์ด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2557,1,M,1709900921871,570406420492,นาย,ศุภกิจ,ชานมณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2557,1,M,1100400778081,570406421679,นาย,อาทิตย์,กาญจนเกตุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,2,M,1102500002630,570406622420,นาย,อธิเทพ,ประจำเกาะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2558,1,M,1101500816776,580406424285,นาย,กฤษฎา,เนืองสา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1103702153940,580406424497,นาย,มงคล,ด่วนโคกสูง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1200101746675,590406426441,นาย,พิริยากร,ตั้งพัฒนวงษ์กุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1102700785026,590406426443,นาย,ประวีร์,เจริญใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101100193429,590406426444,นาย,นัฐพงษ์,อ้วนวิจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300056894,590406426750,นาย,เดชพล,เก่งสาริกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1279900085198,590406426809,นาย,กฤษปกรณ์,กงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1929900604466,590406426881,นาย,ศรายุธ,เกาะสมัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2559,1,M,1450600234091,590406427056,นาย,ชลธาร,ชนะค้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1350100459515,590406427057,นาย,อานนท์,มุงคุณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2559,1,M,1101500759551,590406427977,นาย,ภวัต,ธรรมวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100701878191,590406427990,นาย,สุพกิจ,เมืองที่รัก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1910100154000,590406428152,นาย,วัชระ,การังงั้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สตูล
2562,1,2559,1,M,1100801040415,590406626004,นาย,อภิสิทธิ์,บุญเดชากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2560,1,M,1219900695271,600406428522,นาย,ภูวนัตถ์,ศิริสูตร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,M,1100801289341,600406482806,นาย,พีรพล,รินทราวิไล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1350100500311,600406482945,นางสาว,สุทธิลักษณ์,วรรณชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,1,M,1100702710919,600406483930,นาย,ณัฐวรรธน์,วรวรรธนะโภคิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1579900823366,600406484220,นาย,อิระวัชร์,ประมวล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,1,M,1739901720160,600406484259,นาย,พีรพนธ์,ปานม่วง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,M,1104300064382,600406484297,นาย,นครินทร์,พันธ์ผึ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2560,1,M,1770400193487,600406484387,นาย,ยุทธภูมิ,ภู่เขียว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,M,1100702879034,600406484415,นาย,เนติธร,พูลทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1729900471115,600406484448,นาย,อาทิตย์,สามงามยา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,1,M,1103702734683,600406485049,นาย,ณรงค์ธร,ศรียานงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,8571184000248,600406485258,นาย,สรัล,ลาฮูนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,1,M,1103702607924,600406485302,นาย,นิติธร,ประสมจินดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1209701802531,600406485583,นาย,ณรรฐวรรต,จันทรสมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,1,M,1100501416231,600406486019,นาย,รณกร,มีชอบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102002653922,600406682800,นาย,ธนาธิป,อยู่นาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1119900635814,600406683182,นาย,ศราวุฒิ,เกิดสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1119900609848,600406683183,นาย,ฐาปนพงศ์,ทรัพย์อุดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1102700812376,610406400451,นาย,ธนาธร,วงค์ประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1409600259954,610406400719,นางสาว,อัญชลี,ป่าจิก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1101000082439,610406400720,นางสาว,ศิรดา,ผ่องใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300224011,610406401535,นาย,กรรณสูต,หมัดหลำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101000079250,610406401536,นาย,ชินดนัย,ผุยลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300171171,610406401537,นาย,ภูมินทร์,เหมนิมัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300275812,610406402116,นางสาว,ภัคจิรา,สุดสุวรรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1309801344712,610406402199,นาย,เขมชาติ,มั่นบุญมาก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100703037703,610406402714,นาย,ณัฐกิตติ์,แก่นแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1249900514978,610406402819,นางสาว,ภครัศตา,วงษ์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1104300139102,610406403069,นาย,นภนันท์,แสนขุนทด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1409902948990,610406403483,นาย,อนุศักดิ์,ช้างน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104500014826,610406403569,นางสาว,ญาณัจฉรา,ละออประเสริฐสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1610100128419,610406602473,นาย,ยศกรณ์,เพ็ชรรุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,1,M,1102003060852,610406602831,นาย,ศักดิ์ชัย,แก่นขวัญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1500701247901,610406602926,นาย,พงศ์ภีระ,พุทธพรชินพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,M,1340501356580,620406400275,นาย,ปนะวัฒน์,ศรีจันทร์แดง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1909802485012,620406400787,นางสาว,ลิน่า,เม่งเอียด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1159900348378,620406400861,นาย,สก๊อต,ธนาภิวัฒนกูร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2562,1,F,1310701366716,620406400916,นางสาว,กัญญารัตน์,เบ้าทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1103703175319,620406400925,นาย,ไตรสิทธิ์,วรกิตต์ทองอู๋,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1839900622023,620406400986,นางสาว,สุนันทา,หลักมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1869900443617,620406401216,นางสาว,ณัฐพร,บริบูรณ์สุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,M,1239900230686,620406401394,นาย,สิทธิชัย,จุลสืบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตราด
2562,1,2562,1,M,1270400085344,620406401757,นาย,ธนากร,ภูมิประสาท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,1330901366701,620406401806,นาย,ยศชนันท์,นามราช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1104300390662,620406401893,นาย,พลวรรธน์,ศรสูงเนิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104200189141,620406402098,นาย,ธีรพล,ประเสริฐพรโสภณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1579900810167,620406402245,นาย,จักรกฤษณ์,แซ่อุ้ย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1119500014847,620406402452,นาย,ศุภกร,แป้นใจเย็น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1104400000459,620406402506,นาย,ศุภกร,สิงหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300348577,620406402713,นาย,ศตวิทย์,พุมดวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,M,1103100603921,620406402814,นาย,วชิรวิทย์,กลั่นกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1940201184125,620406403037,นาย,สุไลมาน,แวนิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1104300209836,620406403290,นาย,จิรภัทร,วงษ์ประเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100801357494,620406404203,นาย,ภคนันท์,รักสุริยา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1239900307697,620406601868,นาย,คมกฤษ,ศรีวารี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตราด
2562,1,2562,1,M,1429900399174,620406603938,นาย,ปรเมษฐ์,รามศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1101401020604,590407390871,นาย,สิทธิพงษ์,รู้แสวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สระบุรี
2562,1,2559,1,M,1100500953837,590407390879,นาย,สภารัฐ,มูสิกะชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,3720400551975,590407391112,นาย,สมชาย,อิสสอาด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2559,2,M,3100202287339,590407391151,นาย,พศวีร์,โรจน์กุลพัชร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2560,1,M,1309800233755,600407383615,นาย,ณัฐพงษ์,พรมภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1100400643321,600407383622,นาย,ภูมินันท์,กล่ำเหม็ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1800400117534,600407383649,นาย,ชาครีย์,คงดำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1310300164390,600407383654,นาย,ธันวา,ธงทันที,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,M,3301501022069,600407383671,นาย,อนันต์,หมั่นสาร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,F,1103300083416,600407384059,นางสาว,ณิชากร,โพธิ์สุภาพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1360500183258,600407384157,นาย,สุรศักดิ์,ตาปราบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2560,2,M,1909800960040,600407391309,นาย,ภาสกร,ณ กลองดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2560,2,M,1209700637138,600407391310,นาย,ธีรวิช,จุลศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1103701091088,600407391311,นาย,สรวิชญ์,เชียงนิยม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1103100166962,600407391313,นาย,ชนกันต์,เที่ยงถิ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2560,2,M,3601000422592,600407391314,นาย,อนุวัฒน์,อ่องทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,2,M,1659900729253,600407391315,นาย,พีรวิชญ์,กมลวิริยะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2560,2,M,1100801035284,600407391316,นาย,นวมินทร์,เริงจินดา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1571200068142,600407391317,นาย,สิทธิโชค,จันต๊ะยศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2560,2,M,1103701010258,600407391318,นาย,วรายุทธ์,โต๊ะอิสอ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1430500004522,600407391319,นาย,สมคิด,พรมตื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,2,M,1103701853816,600407391320,นาย,ปัทนัย,พุทธชนม์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2560,2,M,1100201060491,600407391321,นาย,จิณณวัตร,ชาตรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2560,2,M,1199900175384,600407391322,นาย,ธีรวุฒิ,คูณอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1409600029185,600407391323,นาย,นราธิปติ์,ชารู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,2,M,1529900713463,600407391324,นาย,กิตติศักดิ์,สูงลอย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2560,2,M,3729900234969,600407391325,นาย,ยุทธนา,พงษ์ทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2560,2,M,1100600145597,600407391326,นาย,ไพรัตน์,จันที,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3360600627031,600407391327,นาย,ปัณณวิซษ์,พงษ์จตุรา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,2,M,3409900928866,600407391328,นาย,ฉัตรชัย,ฉายะรถี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,2110100022966,600407391329,นาย,องอาจ,ปิ่นปี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2560,2,M,1103100208061,600407391330,นาย,สุกฤต,พุ่มสุข,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2560,2,M,1529900771480,600407391331,นาย,อรรถพล,ใจวัง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2560,2,M,1349900556416,600407391332,นาย,วิชัย,เครือไชย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,2,M,3110101600236,600407391333,นาย,มาโนช,รื่นเริง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,5401800042792,600407391334,นาย,กานต์,อรุนวันชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,2,M,3600700647448,600407391335,นาย,ฉัตรชัย,ทองสุพรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1600100068351,600407391336,นาย,วีรภัทร,เชื้อรอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,2,M,1110300093494,600407391337,นาย,จิระเมศร์,บุญปิยสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,3929900204685,600407391338,นาย,วิศิษฐ์,ลีละวาณิชย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,2801201034051,600407391339,นาย,ธีรวัฒน์,เทพชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1102700516246,600407391340,นาย,พรเทพ,เพาจันทึก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,2,M,1100201003845,600407391341,นาย,ชยกฤต,พึ่งเดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,2,M,1909700034496,600407391342,นาย,วิเชษฐ์,จันทสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1439900157952,600407391343,นาย,ศรายุทธ,ภูมิตั้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1529900407656,600407391344,นาย,รณชัย,แปงอินต๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2560,2,M,3530300256591,600407391345,นาย,สุเทพ,สุขเมา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2560,2,M,3180100273428,600407391346,นาย,ธนพิฐพศิน,อินทรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,2,M,1509901360564,600407391347,นาย,อรรถพล,สุดใจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,2,M,3320101451816,600407391348,นาย,ประณีต,มีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2560,2,M,1110300009795,600407391350,นาย,จันธเสม,ศิริรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1102700381642,600407391351,นาย,อภิสิทธิ์,รังบุบผา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3100905253161,600407391352,นาย,ประทวน,ผิวเสวก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1100600060681,600407391353,นาย,ทวีศักดิ์,อุหมัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1230400035193,600407391354,นาย,อัครพงศ์,ใจบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1509900434122,600407391355,นาย,อุดร,สุวรรณภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2560,2,M,3120101498598,600407391356,นาย,ทิวากร,สุดเต้,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,2,M,1411700241332,600407391357,นาย,ภานุวัฒน์,งามหนัก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2560,2,M,1100201227352,600407391358,นาย,ชิษณุพงศ์,เชื้อทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1409901126082,600407391359,นาย,จิรานนท์,บุริจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1330400442065,600407391360,นาย,มาธิกรณ์,ปานประชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,2,M,1330900221777,600407391361,นาย,อิทธิพงษ์,จันทร์โสม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,2,M,1100700828734,600407391362,นาย,กษิดิศ,สุขศิริศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2560,2,M,3669800118372,600407391363,นาย,สกุล,บุระตะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2560,2,F,1759900210401,600407391364,นางสาว,วิชาญา,ทองประทีป,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2560,2,M,1539900468001,600407391365,นาย,รัฐศาสตร์,ดิษฐจู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1103100233198,600407391366,นาย,วุฒิชัย,เกิดชาวนา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2560,2,M,3330101109883,600407391367,นาย,สมชัย,บุญมานพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2560,2,F,1670200184388,600407391369,นางสาว,น้ำผึ้ง,เหมือนเพชร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,2,M,1630500072364,600407391370,นาย,สุรเดช,วนาเวียงวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2560,2,M,1102700599150,600407391371,นาย,ชมพัฒ,ศรีปาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1100702381982,600407391373,นาย,กฤษณัฐ,เงินคุณด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1101400944683,600407391374,นาย,ฉัตรชัย,ประดับธนกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2560,2,M,1119900496059,600407391375,นาย,วิษณุ,แซ่ลี้,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1860600051031,600407391376,นาย,วรวุฒิ,เหร่าหมัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2560,2,M,1529900637601,600407391377,นาย,ณัฐพล,จันทร์สา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2560,2,M,1103701243643,600407391378,นาย,ทศพล,จึงดำรงกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1102700665438,600407391379,นาย,ภูวดล,อาดำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1100701888480,600407391381,นาย,บารมี,สุใจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2560,2,M,1110300128824,600407391382,นาย,สันติ,ตรีวิเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2560,2,M,1729900285681,600407391383,นาย,พีรพัฒน์,พรหมมาศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2560,2,M,1301300142184,600407391385,นาย,ทศพล,อุดมบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,2,M,1101401604533,600407391386,นาย,เจษฎา,ชั้นเส็ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1459900462569,600407391387,นาย,ธนัช,เนินกลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,2309900026598,600407391388,นาย,กิตติพงษ์,ยศสูงเนิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,2,M,1480500015826,600407391389,นาย,รัฐบาล,สำราญภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1110100182426,600407391390,นาย,ณัฐชล,ทองคำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,F,1110300180664,600407391391,นางสาว,ขวัญกมล,สัมพันธมิตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2560,2,M,1102700203779,600407391394,นาย,ธัชพงศ์พัฒน์,สันทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3920600043149,600407391395,นาย,วินัส,ยิ่งยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1102700675344,600407391396,นาย,ปฏิภาณ,เจริญผล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1119900615830,600407391399,นาย,นครินทร์,พึ่งประยูร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1100702158540,600407391400,นาย,กฤษดานคร,แก่นจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,พิจิตร
2562,1,2560,2,M,3301700369026,600407391401,นาย,ชาติชาย,บัติพิมาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1341600146614,600407391402,นาย,ธีรวุฒิ,โทบุดดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2560,2,M,3100700844515,600407391404,นาย,พจน์ประเสริฐ,เถาโพธิ์ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,2,M,1360600122480,600407391405,นาย,วีระยุทธ,ธนกิจวงศ์สกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,2,M,3650200122991,600407391417,นาย,แก้วกล้า,กิตติกุลนิติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2560,2,M,1100500756136,600407391418,นาย,พรชัย,วิโรจน์ศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,2,M,1140100068356,600407391423,สิบโท,รัตนพล,ภาคอินทรีย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2560,2,M,1101500170434,600407391474,นาย,ทรงพล,รัตนไกวัล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,1520800114349,600407391475,นาย,เฉลิมพล,ปันทะวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2560,2,M,1100701722549,600407391477,นาย,อานนต์,แท่งทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2560,2,M,1240300149481,600407391478,นาย,นัฐวุฒิ,ประซอลี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2560,2,M,1430200182581,600407391479,นาย,ธนายุทธ,วงศรีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,2,M,3100700324562,600407391480,นาย,กฤษณพงษ์,นาคใหม่,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1439900163456,600407391484,นาย,เตชิต,ลายันติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,2,M,3670800410156,600407391487,นาย,ไพโรจน์,ปุราทะเน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2560,2,M,1103702069175,600407391490,นาย,ธนานันต์,กาแมน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1749900288744,600407391494,นาย,นิติกร,ศรีสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2560,2,M,1100500149329,600407391495,นาย,กฤษดา ,วิภาพันธุ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1709900950749,600407391496,นาย,วิชัยชาญ,แจ่มจักษุ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2560,2,M,1319800007453,600407391497,นาย,จรัสพงษ์,เสือโคร่ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,2,M,1209700354896,600407391498,นาย,ฐานันดร์,เฉลยถิ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,2,M,3101400068413,600407391500,นาย,จุมพล,กิจสุขกาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3230300060206,600407391502,นาย,ณภัทร,พัฒนาคุณเดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,2,M,1219900422798,600407391503,นาย,กษิดิศ,ค้าขาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,2,M,3200200507705,600407391504,นาย,สพโชค,ค้าขาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,3341501610408,600407391505,นาย,เอกลักษณ์,วงษาจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1401700178789,600407391506,นาย,พรสวรรค์,หอมดวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,2,M,3110300894418,600407391507,นาย,พฤกษา,ช่วงนักธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,2,M,3100201653951,600407391517,นาย,อิทธิพล,ศรีสัชนาวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1119900535348,600407391529,นาย,วงศกร,ปราสาทศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,3411700802420,600407391531,นาย,สัญญา,เดชสมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,3630200279822,600407391533,นาย,พอเจตน์,เลี่ยมโม่ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2560,2,M,3200500147771,600407391534,นาย,สุภเวช,รักษาญาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1440800091668,600407391536,นาย,พุฒิพงษ์,เผือกสีสุก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,2,M,3320300275937,600407391537,นาย,พูนสุข,สุขสนิท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2560,2,M,1209500025783,600407391538,นาย,ธนาคม,ศรีบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2560,2,M,1101200131425,600407391542,นาย,กษิดิศ,เด่นเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,2210500017497,610407300930,นาย,สราวุธ,บุญยอ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,3401400024481,610407300931,นาย,พงษ์เพชร,เจริญภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1669900028395,610407300932,นาย,สิงหา,เกษมณี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,1471200137561,610407300933,นาย,สุรเดช,สูญห้าว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,1,M,1170600116171,610407300934,นาย,จารุวัตร,ไทยรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1200900211942,610407300935,นาย,เจษฎา,กันไพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,3670800029967,610407300936,นาย,สมชาย,โพธิ์อยู่,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1529900468639,610407300937,นาย, ธีรวัจน์,คัยนันทน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,1,M,1510400095169,610407300938,นาย,วีระชัย,กองสิม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำพูน
2562,1,2561,1,M,3410101531215,610407300939,นาย,ชัยชนะ, คำแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,3509900694333,610407300940,นาย,สงกรานต์,เพ่งพิศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1401699000764,610407300941,นาย,ประกิต,เพชรสิงห์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1301500200714,610407300942,นาย,อภิชัย,ชันกลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,3759900276670,610407300943,นาย,ยุทธศักดิ์,ทะนุผล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,3330800082381,610407300944,นาย,สมชาติ,งามแพง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1480500178474,610407300945,นาย,สุจินต์,ยะเก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,5530190008951,610407300946,นาย,ชาคร,ทิพยาวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,3679900099558,610407300947,นาย,ณรงค์วัฒน์,จันทร์ปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,3609900637126,610407300948,นาย,สุทธิพร,คล้ายอ้น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1319900107662,610407300949,นาย,ธีรภัทร,ดีล้อม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1659900544334,610407300950,นาย,ณัฐภัทร,รุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2561,1,M,1330900231241,610407300951,นาย,อนุวัฒน์,จันทะศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,3331200279397,610407300952,นาย,สุธนัย,วงศา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1102700546528,610407300953,นาย,สุวิชา,สุประพาส,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3100300525820,610407300954,นาย,มารุต,พันธ์สอาด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409800109051,610407300955,นาย,วิวัฒน์,โทรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,3360300338823,610407300956,นาย,มนูญ,ศรีภิรมย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,3401000959857,610407300957,นาย,สมศักดิ์,พืชผักหวาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1801000073565,610407300958,นาย,สุรพล,สร้อยรักษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1530300052425,610407300959,นาย,สมหวัง,บุญสมจิตร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2561,1,M,1410600147945,610407300961,นาย,พงษ์พันธ์,นิทาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1809900675771,610407300962,นาย,ไกรวิทย์,สุริยะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1341400160133,610407300963,นาย,ปิยะราช,โสบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,M,5550500596880,610407300964,นาย,นิคม,ไชยวิชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,1,F,1101400579055,610407300965,นางสาว,อำนวย,ชื่นอารมณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1200100569974,610407300966,นาย,ศักดิ์ชัย,ชูฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,3430300329955,610407300967,นาย,ธวัชชัย,แพงโท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,3450600416098,610407300968,นาย,ไสว,หงษ์ศาลา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1640700114818,610407300969,นาย,สิทธิศักดิ์,ชะนะแสน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1601100266294,610407300970,นาย,อมรเทพ,วิเศษชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,M,3521000461238,610407300971,นาย,นภสินธุ์,อินแถลง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,1669900095033,610407300972,นาย,ศุภวิชญ์,ทองอุบล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2561,1,M,3100900994235,610407300973,นาย,นัตพล,ยามันสะบีดิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3860100040435,610407300974,นาย,ภานุมาศ,เนียมผึ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2561,1,M,3600400580437,610407300975,นาย,ธนัช,จันทร์แป้น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,3100500915761,610407300976,นาย,ธีระวัฒน์,ทองขาว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,3100201153525,610407300977,นาย,ฉัตรชัย, ภุมมา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,3191000141954,610407300978,นาย,ปริญญา,ประดิษฐ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2561,1,M,1430200215765,610407300981,นาย,ศราวุฒิ,สีหาคุณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,M,1660500100589,610407300982,นาย,โชคชัย,อ่อนเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1219900249352,610407300983,นาย,ติณห์,ชัยยันบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2561,1,M,1411100206200,610407300984,นาย,วรวรรณ์,ไปนั่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101700113710,610407300987,นาย,ธรรศ,พรหมพรต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1520600003578,610407300988,นาย,กิตติศักดิ์,ปัญญาลึก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,M,1103701313412,610407300989,นาย,ธนวัต,เชยวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101500140659,610407300991,นาย,วรากรณ์,เข็มโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,M,1600900115222,610407300992,นาย,ภาณุพัฒน์,แสงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,M,1679900037904,610407300993,นาย,ภูดิศ,สายคำตา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,M,1209700459426,610407300997,นาย,ฐิติวิชญ์,สังวาลทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,1,M,1809900594798,610407300999,นาย,ณภัทร,เรืองโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,3411900076331,610407301000,นาย,ปราโมทย์ ,ฤทธิ์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,3240600681257,610407301001,นาย,กิตติศักดิ์,นาแพง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2561,1,M,1839900317727,610407301004,นาย,รัฐนันท์,สมสอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2561,1,M,1101100186767,610407301005,นาย,อนุศักดิ์,สุขแจ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1710300136601,610407301006,นาย,ณัฐพงศ์,สุขธูป,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2561,1,M,1200100532132,610407301007,นาย,กรกฎ,เนียมทับทิม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1100701636413,610407301008,นาย,จีระศักดิ์,ภูกิ่งหิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2561,1,M,1650400141151,610407301009,นาย,สาธิต,ลำขวัญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2561,1,M,1140800062814,610407301010,นาย,ศักดิ์ดา,วันภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1309900326437,610407301011,นาย,ธณกร,แก้วลอย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1101401393397,610407301012,นาย,จิรเดช,ปิ่นเกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1100700539295,610407301028,นาย,ภูชนะ,เกษมสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1420900257053,610407301029,นาย,ณรงค์ศักดิ์ ,ศรีพล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2561,1,M,1330500331290,610407301046,นาย,ธวัชชัย,ใบทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,3240500085661,610407301053,นาย,ณัฐพงษ์,วิรัชกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,3660700058680,610407301054,นาย,มานพ ,เห็มกอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1430600160631,610407301059,นาย,ธนวัฒน์,บุญคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บึงกาฬ
2562,1,2561,1,M,1401600227265,610407301060,นาย,วิศรุต,ธนะภูมิชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1100200982858,610407301061,นาย,ณัฐพล,ศรีละพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,M,1459900277508,610407301069,นาย,ศตวรรษ,ภาวะลี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3100800616484,610407301070,นาย,มานะ,โอ้วเจริญสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1240800167143,610407301075,นาย,สุรเดช,ยอแซ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,3800700502871,610407301088,นาย,จอม,คงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,3650800033221,610407301091,นาย,กัลป์กรณ์,สมชนะกุลยุทธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100501011746,610407301099,นาย,สุธิพงษ์,พูลรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1100201060229,610407301100,นางสาว,ศศิภา,คันธะวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,1,F,1100702322579,610407301102,นางสาว,อภิญญา,สุขโชติช่วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,3411700558723,610407301104,นาย,ธวัชไชย,เมาวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1670700218966,610407301105,นาย,พิเชษฐ์ชัย,นนขุนทศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,M,3440600137440,610407301108,นาย,มุจรินท์ ,บุรีนอก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1102700046282,610407301109,นาย,อิสระพงศ์,สัมปะชัญญะกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,5400400047737,610407301111,นาย,มนัช,วงษ์สีดา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,M,1200600191059,610407301112,นาย,วรุฒ,ทำเนาว์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,M,1529900352487,610407301113,นาย,ธนวัฒน์,ปรางค์ชัยภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,1,M,1400700107511,610407301116,นาย,เจษฎา,แมนประจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,5410400001508,610407301117,นาย,สนธยา,พนมภู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1102700538169,610407301118,นาย,ทศพร,ฤกษ์งาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3560100637591,610407301127,นาย,นัสสรณ์,เศรษฐนันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,3401700459920,610407301128,นาย,เอกชัย,นาเหล็ก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409901350934,610407301135,นาย,ภูวดล,โถแก้วเขียว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1549900208505,610407301138,นาย,ธีระพงษ์,ถุงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,1,M,1480700109069,610407301139,นาย,สมรักษ์,แสนศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,M,1100500727454,610407301144,นาย,เอกลักษณ์,ขอชูกลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,3670100809226,610407301145,นาย,สิรกร,ก้านบัว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,M,1560600060156,610407301148,นาย,จิราวัฒน์,วงษ์สุวรรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,3150600302753,610407301149,นาย,คะชล,บรรจงพินิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2561,1,M,1709900451378,610407301155,นาย,สมพร,สอนสืบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1439900210390,610407301156,นาย,ณัฐวุฒิ,แสนแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2561,1,M,1100201151364,610407301170,นาย,ปรัชญา,ขำเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,1103701866004,610407301171,นาย,พรอนันต์,แดงด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,M,3619900159119,610407301172,นาย,สุทธิพงค์,ดรุนัยธร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,1,M,1670700187432,610407301176,นาย,ณรงค์ศักดิ์,บัวขาว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,M,3460900270684,610407301187,นาย,โฆษิต,สมร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1489900112568,610407301188,นาย,วชิระ,ไชยพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2561,1,M,3411600217576,610407301189,นาย,โกวา ,งามวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,1,M,1129800003689,610407301194,นาย,เมธี,ศรีอนุชา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1320700207622,610407301202,นาย,สุเทพ,มลัยทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,1412200021270,610407301203,นาย,โยธิน,ใจบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,3200200621265,610407301207,นาย,อโนทัย,วัฒนพิทักษ์พงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1330500245512,610407301220,นาย,สุมนต์,ระหาร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,1,M,1103701992859,610407301232,นาย,อัฐพล,ศิริชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1451500037006,610407301257,นาย,ภิญโญ,สายรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1103701491752,610407301261,นาย,กมล,โพธิขำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1329900311464,610407301265,นาย,ภูวเนศวร์,พลดอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1102700418945,610407301276,นาย,วัลลภ,ห่วงโกมล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,5450500093854,610407301281,นางสาว,อาภัสสร ,บุญเพิ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1103702229385,610407301283,นาย,ศุภชัย,พึ่งเดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,1600800148196,610407303371,นาย,ภาคภูมิ,ยนทิม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,2,M,1342200046061,610407303372,นาย,วันชัย,วรพุฒ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,2,M,3301600531948,610407303374,นาย,พุฒิพงศ์,พิพัฒนเลิศมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,1509901480462,610407303375,ว่าที่ร้อยตรี,บัณฑิต,ฝ่ายไทย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2561,2,M,1250400191951,610407303376,นาย,กาญจนวัฒน์,อิ่มจิตรสุขมล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1330800284726,610407303377,นาย,ชัยมงคล,มะโนชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,2,M,1830100074902,610407303378,นาย,ภานุพงศ์,ดารากัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2561,2,M,1100800820506,610407303379,นาย,เสฏฐวุฒิ,เสือดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1520100088922,610407303380,นาย,อัครเดช,กลิ่นลำยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2561,2,M,1240300160727,610407303381,นาย,ญาบี๊ร ,แซะอาลี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,M,1670400189499,610407303382,นาย,วีระยุทธ ,แก้วดวงดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,2,M,1100600372526,610407303384,นาย,ยศวีร์,มินสาคร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1250400273493,610407303385,นางสาว,กนกพร,คงเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,F,1209600145250,610407303386,นางสาว,เจนจิรา,สีหาพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1559900143560,610407303387,นาย,กิตติกร,พรมวัง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2561,2,M,1510600012674,610407303388,นาย,พรชัย,ไชยวงค์ษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1100201013051,610407303389,นาย,หริส,รัตนะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3149900197465,610407303390,นาย,เฉลิมพล,มีเอี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2561,2,F,1103700762973,610407303391,นางสาว,จตุพร,ดอกบัว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,1103700748482,610407303392,นาย,ทักษ์ดนัย,เอี่ยมประโคน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,2,M,1102700118445,610407303393,นาย,ณัฐวุธ,แสงทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1529900878365,610407303394,นาย,คัชชายุทธ,จักษุจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ลำปาง
2562,1,2561,2,F,1839900349769,610407303395,นางสาว,ปิณฑิรา,สุขสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700585515,610407303396,นาย,กฤษฎารัฐ,ขยันงาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1101499086358,610407303397,นาย,แสวง,แดงสมพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,2,M,1460500207971,610407303399,นาย,วิทยา,พลกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,2,M,1103702475637,610407303400,นาย,พิทยุตม์,ลิ้มหยัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1310600169923,610407303401,นาย,นภดล,จันทร์อยู่จริง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,2,M,1189900252656,610407303402,นาย,กิตติศักดิ์,ทาเอื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,2,M,1189900263836,610407303403,นาย,ธรรมรัตน์,เสมอใจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,2,M,1770400011001,610407303404,นาย,รองวุฒิ,อิงพลังษีกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1341200109681,610407303405,นาย,อิทธิพล ,สกุลณี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,F,1100201322606,610407303406,นางสาว,ชนิดา,พวงมณี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1103702206351,610407303407,นางสาว,กมลชนก,ทองพรหม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1730400080305,610407303408,นาย,สุริยา,ถิ่นวงค์ม่อม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,2,M,3101203252327,610407303409,นาย,ธนิต,ประคองวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1320400070567,610407303410,นาย,ภาณุวัฒน์,ยอดสิงห์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,2,M,1410600145641,610407303411,นาย,กันตภณ,โพธิพรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2561,2,F,1309700010720,610407303412,นางสาว,รุ่งระพี ,ชาวสวน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,2,M,3320101777606,610407303413,นาย,ปรีชา,เรือนริน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,5470400028074,610407303414,นาย,อนุชิต,จันทรุสอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,2,M,3530101038500,610407303415,นาย,มานนท์,เครือเมือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,1400900063313,610407303416,นาย,รังสรรค์,พลศรีพิมพ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1103300114354,610407303417,นาย,รัชพล,พรรณาภพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1489900248184,610407303418,นาย,อนุรักษ์,แก้วมี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1103701594586,610407303419,นางสาว,เสาวลักษณ์,คำวิลัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2561,2,M,1419900533547,610407303420,นาย,อดิศร,ทานบัญจง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,2,M,3540400591171,610407303421,นาย,วิทยา,เกตุวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,2,M,3321300136661,610407303422,นาย,อำนวย,สอนงาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,2,M,1509900527422,610407303423,นาย,ศิวพงษ์,ดวงมาลา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2561,2,M,1101400594437,610407303424,นาย,ศุภฤกษ์,เพ็ชรน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,3170500092838,610407303425,นาย,ศราวุธ,พลละเอียด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สิงห์บุรี
2562,1,2561,2,M,1440900209814,610407303426,นาย,เอกพล,สุขพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2561,2,M,1100700097942,610407303427,นาย,ประวิทย์,บุหรี่ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1461400007431,610407303428,นาย,วีรยศ,กั้ววิจารย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1309901205285,610407303429,นาย,สหพล,คมสันเทียะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,2,M,1320100082861,610407303430,นาย,ศุภฤกษ์,สีสนมาก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2561,2,M,1460700148161,610407303432,นาย,สุวรรณ,ภูชาบุตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กาฬสินธุ์
2562,1,2561,2,M,1499900170665,610407303433,นาย,ชยุตพงศ์,สิงห์กลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,M,1601200106396,610407303434,นาย,อภิชัย,มณฑา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,1340500131746,610407303435,นาย,ศรัญญู,ชัยศักกรีนนท์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,1349700155612,610407303436,นาย,พงษ์ศักดิ์,ศรีเสนา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2561,2,M,1102700400591,610407303437,นาย,พัฒนพงศ์,บัวอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1620400171662,610407303438,นางสาว,สิรินาต ,กันทา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กำแพงเพชร
2562,1,2561,2,M,1449900363234,610407303439,นาย,กิตติศักดิ์,ศรีทองบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,มหาสารคาม
2562,1,2561,2,M,1330400320326,610407303440,นาย,อภิศักดิ์,สมัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2561,2,M,1399900017957,610407303441,นาย,วานิตย์ ,ทองหล่อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2561,2,M,1209900129012,610407303442,นาย,สมคิด,พุ่มไสว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,2,M,1490700025311,610407303443,นาย,จักรพงษ์,ไชยศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,2,M,1451100186608,610407303444,นาย,วุฒิพงษ์,โนนสระคู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,2,M,1340300039340,610407303445,นาย,อาธร,ชัยรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,2,M,1319800158176,610407303447,นาย,วัชระ,พิมพา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,2,M,1103702441449,610407303448,นาย,ณัฐวัตร,ฉาบกลิ่นหอม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1450600232357,610407303449,นาย,มนัสศักดิ์,สตินันท์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,2,M,1103701811200,610407303450,นาย,คมกฤษ,บางสมบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,2,M,1189900215211,610407303451,นาย,กิตติชัย,ดอนจิ๋วไพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยนาท
2562,1,2561,2,M,1200500005351,610407303452,นาย,อาทร,มีสี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1102700526543,610407303455,นาย,ปิยะศักดิ์,หวังสะมัน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1119900650023,610407303456,นาย,ศราวุธ,ยะมาตรเมือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1103702171450,610407303461,นาย,ปิยะพงษ์,อับดุลลอห์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1800300056983,610407303462,นาย,เจษฎา,เสนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2561,2,M,1539900164231,610407303463,นาย,เสกสรรค์,สุขกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1379900050105,610407303464,นาย,ธวัชชัย,แสงไพโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2561,2,M,1499900270074,610407303465,นาย,จามร,นาโสก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,2,M,1402300005063,610407303466,นาย,นันทวัฒน์,รู้จริง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,2,M,1709800208170,610407303468,นาย,วสันต์,เชี่ยวการปราบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,2,M,1310690007278,610407303469,นาย,ชัยวัฒน์,แววกระโทก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,2,M,3410500084255,610407303471,ว่าที่ร้อยตรี,วิโรจน์,นิลศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3160100831722,610407303472,นาย,จักรกฤษณ์ ,วงษ์ษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,2,M,1100701681052,610407303473,นาย,ณัฐพล,ขันธ์อ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1451100105543,610407303475,นาย,กิตติ์ณัฐชัย,ศรีนาจนาวา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100701974181,610407303476,นาย,ณัฐพล,ศรีสถาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1103700813292,610407303477,นาย,พนทิตย์,สุนทรทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,2,M,1330900262996,610407303478,นาย,นฤนาท,สัตยเมธี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,2,M,1103702448338,610407303484,นาย,ปิยะ,สนเปี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาทีเข้าศึกษาเป็นภาคแรก),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100702598892,610407303485,นาย,รัฐธรรมนูญ,ประนมพนธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100201329449,610407303486,นาย,ณัฐกิตติ์,สมบัติสถาพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1101100196045,610407303487,นาย,กฤษณะพงษ์,สระชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1179900338585,610407303488,นาย,ธนวัฒน์,บัวเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3430100907815,610407303489,นาย,กิตติโชติ,บุบผาสัง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100702466953,610407303490,นาย,สุพณัฐ ,ชนะดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1609990004601,610407303491,นาย,สุทัศน์,เพ็ชรศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700446230,610407303506,นาย,จักรวุธ,ธนภัทรพรกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1102700345956,610407303508,นาย,ศิริศักดิ์,ดำรงชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1570200066793,610407303511,นาย,เจตริน,สมบัติมาก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,2,M,1349900728896,610407303516,นาย,ชัยธวัช,กิจทวี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,M,1129900119271,610407303520,นาย,บัญชา,เกตุสมบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,M,1240300123759,610407303521,นาย,ชัชชัย,สาระนารถ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,2,M,1102700296106,610407303522,นาย,ศุภณัฐ,สุ่มหิรัญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,3341600146939,610407303523,นาย,พีรวัส,อุนาพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100200904237,610407303524,นาย,ศตพร,ลิธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1540700081856,610407303525,นางสาว,กรณิการ์,กบคำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,2,M,3620700105556,610407303534,นาย,ประทีป ,มนต์เดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,2,M,1103701703920,610407303549,นาย,วัฒน์ชนะชัย,ชาวนาฮี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1709700144706,610407303550,นาย,วรภาส,ทับสน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2561,2,M,1920300019858,610407303552,นาย,เฉลิมวุฒิ,ทองรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,2,M,1100702156105,610407303557,นาย,วรพงษ์,พรมพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1129900343007,610407303558,นางสาว,ปฏิมากร,จันคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,2,M,1300800158887,610407303559,นาย,ศิริพงษ์,พรมศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,2,M,1100701774310,610407303562,นาย,จิระโรจน์,แซ่ตั้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1570300093873,610407303566,นาย,ชัยธวัช ,ชัยวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,2,M,1100501323179,610407303567,นาย,ภูมิพัฒน์,สุคนธจิตต์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,2,M,1110200123812,610407303570,นาย,นัฐพล,ชัยคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1100800731562,610407303577,นาย,วีระยุทธ,หวังปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100702641470,610407303582,นาย,ณัฐวัตร,ฮวดกระโทก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1102700520545,610407303589,นาย,พันธกานต์,ไทยเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1600100079680,610407303593,นาย,อำนาจ,ทนก่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,2,M,1104300058412,610407303610,นาย,สุกฤษฏิ์,รสฉ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1100702518392,610407303611,นาย,วิระ,ประทุมทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1160100262837,610407303616,นาย,ณรงค์ฤทธิ์,จันทร์เพชร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,2,M,1409800160889,610407303618,นาย,ณัฐพล,บัวแสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,2,M,1279900026221,610407303624,นาย,ธนกฤต,เม้ามีศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,3501300649097,620407300390,นาย,วิศิษฐ,วิศวะโภคา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,M,1200101719201,620407300391,นาย,บุญรอด,โพธิ์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1110200163946,620407300392,นาย,อลงกรณ์,ทองคำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1539900399769,620407300393,นาย,คมกฤษณ์,สุขคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุตรดิตถ์
2562,1,2562,1,M,1100400488075,620407300394,นาย,วรกานต์,วรจตุรพิธพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3199700006160,620407300395,นาย,โชคชัย,ตั้งถิ่นฐาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,M,1340700461707,620407300400,นาย,วราวุฒิ,มะสิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1200100274729,620407300401,นาย,ชลธิศ,กองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1340700070741,620407300402,นาย,พัชรพล,โสภี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1100200148998,620407300403,นาย,อิทธิกร,ศรีวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,M,2630400024102,620407300405,นาย,อพิเชษฐ์,บุญธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1390200027439,620407300406,นาย,ศราวุธ,ไชยแสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,M,3160101498091,620407300407,นาย,ธนพล,เอมโอฐ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1331000146460,620407300408,นาย,พลพจน์,เพ็งพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,3540200181301,620407300409,ว่าที่ร้อยตรี,ปัญญวัต,ศรีทอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100700596965,620407300410,นาย,วีรยุทธ,สุนทรโชติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1250400144570,620407300411,นาย,เสถียร,ดีโพนพัก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,3620700135919,620407300412,นาย,ยุทธศักดิ์,ทองเชื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1130200142809,620407300413,นาย,เดวิช,ปานเที่ยง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,M,3840600235243,620407300414,นาย,เกียรติศักดิ์,สุวรรณคีรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1250500100086,620407300415,นาย,ภานุวัฒน์ ,กันยาประสิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,1200600208989,620407300416,นาย,วิชาติ,แซ่เฮ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1450700106302,620407300418,นาย,วิทูรย์,แวงวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1399900024503,620407300419,นาย,หัตถชัย ,ทับทิมทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,M,1219800092567,620407300420,นาย,ศรายุธ,บุญผดุง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1110200070506,620407300421,นาย,อธิวัฒน์,อยู่นาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1390200044856,620407300422,นาย,อนุสรณ์,วิลัยปาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2562,1,M,3461200205376,620407300423,นาย,วิทย์ฑูรย์,สุจริต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,3670301069343,620407300424,นาย,สุวิจักขณ์,เรืองศักดิ์กุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1103700633821,620407300425,นาย,สุรจิต,บวรโชคชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,M,1409800161125,620407300427,นาย,สุรพงศ์,ยาวิศิษฏ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1420400044239,620407300428,นาย,สุพัฒน์,ศรีบัวลิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2562,1,M,1100700865044,620407300429,นาย,อนุรักษ์,สินบุรมย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1450200110718,620407300430,นาย,พงษ์สวัสดิ์,เพชรสงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,3630100292746,620407300431,นาย,ปรมัตถ์,พะหงษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (เสียชีวิต),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2562,1,M,1451500043090,620407300432,นาย,สัญญา,ลาดหนองขุ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1809900783604,620407300433,นาย,คมสัน,เพ็ชร์ดุก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1200100326133,620407300434,นาย,พิเชษฐ,ทองสี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1839900349769,620407300435,นางสาว,ปิณฑิรา,สุขสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1529900701228,620407300436,นาย,วิศนุ,วุฒิพรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1103701607611,620407300437,นาย,ประธาน,ทัพศร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1529900770220,620407300438,นาย,ศุภชัย ,แก้ววรรณะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1101401575479,620407300439,นาย,นิพนธ์,หมั่นภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100701383671,620407300440,นางสาว,กฤติน,อยู่เจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,M,1361200101648,620407300441,นาย,อานนท์,ปัถพี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,3520800575512,620407300442,นาย,นิรุต,พรมสาร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,3430100948741,620407300443,นาย,ทวาวี,วงค์ศรีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,3550100674721,620407300444,นาย,กิตติวุฒิ,ไชยมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,M,1730400080925,620407300445,นาย,พรชัย,นนทศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2562,1,M,3200500256040,620407300446,นาย,สาทิพย์,มีสะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1101400640617,620407300447,นาย,รณพงศ์,ชุมนุมดวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงใหม่
2562,1,2562,1,M,5320800003011,620407300450,นาย,ทองพูน,สีโท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3800300256946,620407300451,นาย,จิระศักดิ์,ทิพย์สุราษฎร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,3841700294056,620407300452,นาย,สมโภชน์,จำนงค์พันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1540200061562,620407300453,นาย,อนุชา,คูหา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2562,1,M,3100904908660,620407300454,นาย,สุรศักดิ์,สาตและ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1909800432434,620407300455,นาย,สุรศักดิ์,พิทตระพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1520800117721,620407300456,นาย,พิริยะกูล,ตุ่นหนิ้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1659900175428,620407300457,นาย,ไกรเดช,ชัยรัตน์ ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,M,1200900100237,620407300458,นาย,นิพนธ์,จันทร์คล้าย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1100700573736,620407300461,นาย,เอกวิทย์,พูนจัตุรัส,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1560200068567,620407300478,นาย,วัชรพงศ์,โนกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1160100466815,620407300479,นาย,พันธวัช,บุญศิลป์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1340300035611,620407300487,นาย,วันมงคล,ทวีทรัพย์มั่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1679900191784,620407300488,นาย,ศรีเมือง,อินทชิต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1410300009750,620407300503,นาย,เดชา,บังศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2562,1,M,1270300012442,620407300506,นาย,นพรัตน์,ไทยกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,M,1100200362043,620407300507,นาย,สุเมธ,กาชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1199600153580,620407300509,นาย,มนัสวิน,หมีงาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,M,3650400425091,620407300521,นาย,อนันต์,ครุฑวิเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1119900104509,620407300522,นาย,ธีรภัทร ,เหมรา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1670500189075,620407300553,นาย,สถาพร,สร้อยมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1209700657236,620407300559,นาย,ณัฐดนัย,รอดศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1209700564726,620407300560,นาย,วุฒิชัย,รอดศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1509900787262,620407300561,นาย,จักรพันธ์ ,สุขศรีเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1119900127363,620407300562,นาย,พิเชษฐ์,รางวัลหลาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2562,1,M,1120600093082,620407300567,นาย,พิชัย,สิทธิธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1190200007634,620407300568,ว่าที่ร้อยตรี,วาสนา,สนม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,M,3240400172391,620407300569,นาย,อดิศร,พัฒนาภรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,3240400679593,620407300570,นาย,ไพรว้ลย์,ท้วมพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1103100013881,620407300580,นาย,ฉัตรชัย,หาญกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100700756059,620407300583,นาย,ศุภชัย,สุปรดิษฐ์ ณ อยุธยา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,2200100035218,620407300593,นาย,วสุธา,กลิ่นแจ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1409900200521,620407300611,นาย,ปิยาวัชร์,ประดิษฐ์แท่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1200600237253,620407300640,นาย,ปิยะ,สมงาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1101500775077,620407300641,นาย,จีระศักดิ์,ขจรเพชร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100702267241,620407300642,นาย,คัมภีร์,อ่ำช้าง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100702286467,620407300643,นาย,สันติ,ปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1103702762971,620407300653,นาย,วงศกร,ชุมชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,3200200609613,620407300655,นางสาว,ดาริณี,สุวรรณธาดา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,2860100016820,620407300656,นาย,ธีร์วศิษฐ์,ประกอบธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3361200685859,620407300657,นาย,ปรีชา,ชัยสามหมอ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1450200040345,620407300664,นาย,จตุพล,ราชพลแสน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1103701845741,620407300665,นาย,วสันต์,อารมย์ดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100702348161,620407300666,นาย,วิศรุต,วุฒิปรียานันท์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3340800178035,620407300683,นาย,ศรายุทธ,สุวะจี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1219900612643,620407300685,นาย,ชนุตม์,หอมหวล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1959900233417,620407300686,นาย,ปวริศ,สุขาเขิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1401000073089,620407300693,นาย,วีระนันต์,อ่อนละมูล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1102200059482,620407300694,นาย,เกษมสุข,บุญประสพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1100701972821,620407300695,นาย,พิทักษ์พงษ์,พิมพ์แย้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1200900178813,620407300696,นาย,ธนพล,ผ่านพ้นทุกข์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1102500006449,620407300697,นาย,สุทธิพงษ์ ,เรือนอิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2562,1,M,1210200057657,620407300709,นาย,กำชัย,ทองแถม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,3190200033020,620407300741,นาย,มนตรี,พลแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2562,1,M,3101000078934,620407300764,นาย,ธีรยุทธ,รังประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1560300036136,620407300782,นาย,สิทธิพร,ไกลถิ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3460600153364,620407300804,นาย,นันทวัฒน์,นรบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2562,1,M,1110100127310,620407300815,นาย,กฤษนนท์,ทองอร่าม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100701663267,620407300817,นาย,จารุกิตต์,วันเพ็ญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1659900821893,620407300862,นาย,เชิดศักดิ์,นาคม่วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,F,3800900776398,620407300871,นาง,อารี,ลิ่มนิรันดร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,M,3670100969215,620407300873,นาย,พิชิต,บุญชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2562,1,M,1101200234054,620407300874,นาย,กรกช,กีวาท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2562,1,M,1119900496946,620407300876,นาย,ณัฐวัฒน์,แปงการิยา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1361200240893,620407300932,นาย,จักรพันธ์,อัตลา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1119900289231,620407300933,นาย,ชัยวุฒิ,เนนะชาญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1100702153980,620407300984,นาย,ปิยพันธ์,อัครนิติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103701385502,620407300985,นาย,จิตการ,บุตรตะโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,1103702588024,620407300999,นาย,ธนกฤต,แก้วเสาวภาคย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1430200013755,620407301030,นาย,จิรพิพัฒน์,ดำรงธนวิทย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,M,3450400514061,620407301063,นาย,นพพร,พันธุ์พานิชย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1119900633919,620407301077,นาย,ชัชชัย,ไชยลังกา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3310400403856,620407301078,นาย,อภิเชฐ,หอมนวล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1470800159769,620407301103,นาย,อรรถพล,แสนแจ่มใส,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,5341900056061,620407301111,นาย,จันดา,นนท์ศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1369900159778,620407301193,นาย,พัฒพงษ์,ขยันกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1101401203792,620407301194,นาย,ปวินทร์,หวังทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,3100902925311,620407301206,นาย,ธรรมนูญ,สุขกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1249900363619,620407301223,นาย,เดชดนัย ,การพิทักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,M,1710500213218,620407301225,นาย,ธัชชัย,คุ้มเนตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,M,1100701912208,620407301228,นาย,ชิดชัย,ดีเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1430100064251,620407301229,นาย,อดิโชค,พานิพัฒน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1409600076787,620407301247,นาย,กิตติพันธ์,วิจิตรจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1909800892338,620407301248,นาย,วิชัย,ผุดขาว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,F,1209301051741,620407301273,นางสาว,วรรณพร,นวมเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,1101401020604,620407301433,นาย,สิทธิพงษ์,รู้แสวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2560,1,F,1770400182914,600408384797,นางสาว,ศิริลักษณ์,แก้วนวล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1430800003751,600408391742,นาย,ณัฐพล,บุญประกอบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2561,1,M,2470900017247,610408301418,นาย,จักรินทร์,อาจรักษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1101401150486,610408301500,นาย,ทิฆัมพร,ดาวเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1119900258280,610408302303,นาย,กีรติ,เปล่งสงวน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1102700737382,610408302916,นาย, มงคล,เทียนประสาท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1610100058933,610408303554,นาย,เอกชัย,เขียวรอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยนาท
2562,1,2561,1,M,1101400514310,610408303594,นาย,ธนอรรถ,อาจรักษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1739900297352,610408303779,นางสาว,อัปสร,เทพแสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2561,1,M,1849900121075,610408303948,นาย,นพรัตน์,หนูหลิบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,2,M,3770200150195,610408304190,นาย,ศูภโชค,ดีตลอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1560600104323,620408302268,นาย,อภิเษก,กันธิยะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1560600102231,620408302269,นาย,ธนกาญจน์,มณีชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1559900223709,620408302290,นาย,ไชยวัฒน์,อุทุมพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,M,1100700512826,620408302510,นาย,อาทิตย์,กาญจนเศวต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2562,1,M,1929900517121,620408302532,นาย,วิชญะ,คล้ายคลิ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1479900380023,620408302548,นาย,พงศ์พัฒน์,อุปพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2562,1,M,3720800395351,620408302566,นาย,ธัชชัย,ปานเพ็ชร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1310400042822,620408302585,นาย,กิตติกานต์,ประยูรคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,3101501598442,620408302712,นาย,ปัญญา,สุขสำเนียง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,3240300228352,620408302720,นาย,รัชพล,จุนศรีไกรสินธุ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1260100054958,620408302740,นาย,พรอำนาจ,สมรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2562,1,M,3102400434712,620408302744,นาย,ฐนิตกิตติ์ ,หิรัญสมิตถ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2562,1,M,3100500984127,620408302761,นาย,อธิคม,ตามสงวน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2562,1,M,3770200150195,620408303343,นาย,ศุภโชค,ดีตลอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,F,1104300152117,610409402425,นางสาว,ปฏิญญา,สุขสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1820600075509,620409400118,นาย,สหฤทธิ์ ,ผ่องแผ้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2562,1,M,1441000102879,620409400361,นาย,ศิริศักดิ์,ทบทวนน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,M,1960601214048,620409400761,นาย,ซาลาวี,มะแอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1849901441782,620409400953,นางสาว,ชฎาพร,เพชรชนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1339900675831,620409400987,นาย,ฐากูร,อสุระพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1349901089846,620409401155,นาย,ธีรภัทร,สีมาวัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1229900921280,620409402430,นางสาว,มัลลิกา,เจนจัดทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,M,1103702855481,610410402143,นาย,ชาคริต,ทัศนากรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1969900288441,610410402656,นาย,อาซีซันร์,ไทยสนิท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2561,1,M,1451000271247,610410402767,นาย,ณัฐวัฒน์,ผดุงรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,M,1969900320093,610410402815,นาย,ธาอาริฟ,เซ็ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,M,1749900746602,620403401156,นาย,พชร,มัทธุจัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2562,1,M,1310900176178,620410400027,นาย,อนพัทย์,กัณหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1100703065626,620410400051,นาย,ดุษฏี,ลีสุขสาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1103703163507,620410400072,นาย,ปิยวัฒน์,รัญชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1319900754421,620410400086,นาย,ภาณุวัฒน์,สายคูณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1570701283037,620410400113,นาย,วีรภัทร,บุญนัก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1930200097458,620410400141,นาย,พุฒิเมธ,อินขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2562,1,M,1320901319321,620410400203,นาย,กฤศวัสส์ ,การะเกษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100300172114,620410400212,นาย,ชญานิน,โคตรจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1430400169864,620410400213,นาย,ยศกร,นามวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703070347,620410400214,นาย,เนาว์พงษ์,ศรีวิฑูรย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703090841,620410400215,นาย,พงศ์ธร,มาสเชียงไชย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100300172785,620410400216,นาย,วีรภัทร,เจริญสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1809700384838,620410400235,นาย,ปฏิภาณ,ณะจะทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,M,1409902946687,620410400265,นาย,ภูชิต ,บุตรศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1929900784979,620410400292,นาย,นัฐนนท์,เลิศชัยมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1210501151725,620410400311,นาย,มังกร,ศิลปขันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,5330801057491,620410400313,นาย,เสฎฐวุฒิ,บุญยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1539400000051,620410400315,นาย,พงศ์พล,มณีน่วม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1219900780929,620410400317,นาย,ธนกฤต,วิริยะกุลก่อเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1219900780937,620410400318,นาย,ธนกร,วิริยะกุลก่อเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1570701286010,620410400351,นาย,วิศรุต,ปัญญาปิง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1800900171406,620410400355,นางสาว,อัจจิมา ,ชนูดหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1560301349928,620410400360,นาย,กิตติพงษ์,ชมภูชนะภัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1104300327383,620410400362,นาย,คณิศร,ธีระมล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1459900858641,620410400396,นาย,ฉัตรมงคล,บัวระบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1400800118345,620410400462,นาย,ประพันธ์,พรมเสน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1809700368361,620410400470,นางสาว,มานิตา,บุตรสูงเนิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1400800117802,620410400473,นาย,เจษฎากร,พิมพ์พันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1849901447608,620410400500,นางสาว,เกณิกา,สายัณห์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,M,1309902786630,620410400504,นาย,เทพไพศาล,แพพิพัฒน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1409600293346,620410400573,นาย,มินทฎา,ศิลป์รักษา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1560301344993,620410400588,นาย,ศศิพงศ์,ไชยมะงั่ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,M,1551100051710,620410400660,นาย,นันมชิต,สุทธะพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,M,1409600301764,620410400663,นาย,กีรติพงษ์,ชัยคำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1210400079361,620410400670,นางสาว,อทิตยา,ภิญโญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1219900789705,620410400708,นางสาว,ศิรประภา,รอดเสงี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1770600276661,620410400733,นาย,พรมนัส,แซ่หลิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,M,1400600208511,620410400734,นาย,สมรักษ์,มุ่งเป้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1210200098132,620410400798,นาย,ติณห์ชานน,บุญชูรอด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1104300343711,620410400803,นางสาว,นพรดา,พรมเสน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1219900743560,620410400825,นาย,วีรภัทร,บุญประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,M,1119600045264,620410400866,นาย,อเนชา,โคตรชมภู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1529902107498,620410400867,นางสาว,กชพร,ธรรมวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,M,1329901051385,620410400900,นาย,ณฐณน,แสนสิงห์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1319800275121,620410401025,นาย,ภูดิท,รุจิทิพยากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1199600277017,620410401039,นางสาว,ญานิกา,อ่อนอำไพ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1119700061997,620410401047,นางสาว,มนฑิตา,ยอดเถื่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1340901310528,620410401127,นางสาว,จิราพร,เมอมะนา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1200901285681,620410401142,นาย,ณัฐนนท์,พิมพา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,1329901001027,620410401157,นาย,วรวุฒิ,รุ่งคำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,M,1104300402679,620410401275,นาย,พีรพล,บุญมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1361201287737,620410401356,นางสาว,สุดาพร,ภิรมย์จิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1340201210032,620410401390,นางสาว,อมรรัตน์,ดีวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1470600137826,620410401453,นาย,ประเสริฐ,เรืองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1119901939647,620410401517,นางสาว,ณิชากานต์,เชิดชัยศรีพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1229900929272,620410401911,นาย,ศุภเลิศ,โพธิชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2562,1,F,1809900940751,620410402035,นางสาว,รัชนีกร,เพชรสีขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1560600124821,620410402322,นาย,วรัญชิต,ไชยคำมูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1119900831192,620410402418,นางสาว,ศิริรักษ์,สันติวิสัฎฐ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1900101291833,620410402768,นางสาว,มุกธิดา,ตั่นเล่ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1100703078604,620410403055,นาย,เอกพงศ์,จันทรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1329900692557,620410403536,นาย,ณัฏฐ์สรภัส,วชิรสิริสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1810600076149,620410601509,นางสาว,สุภัสสร,แก้วยอดเขา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,M,1200101718850,620410601821,นาย,ชัยณรงค์,สวัสดิ์เป้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2554,1,M,1620100180895,540501404607,นาย,พัลลภ,ลาอุ่น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2554,1,M,1310700211221,540501405383,นาย,ธนชัย,พูนเอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2554,1,F,1100600273323,540501407358,นางสาว,ไพลิน,ยิ้มเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2554,1,F,1840100431837,540501407509,นางสาว,จรวยพร,โอภาโส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2554,1,M,1100701540815,540501407798,นาย,เอกรัฐ,เอื้อสุนทรพานิช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2555,1,F,1850400048443,550501412270,นางสาว,จีรวรรณ,ศรีบัวลา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2555,1,M,1239900194469,550501412289,นาย,สราวุฒิ,เหล่าหว้าน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ระยอง
2562,1,2555,1,M,1909800759131,550501412432,นาย,ธนัชพร,หัสดีวิจิตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2555,2,M,1100701587650,550501413140,นาย,ธนาณัติ,อุตรัศมี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2556,1,M,1619900232731,560501414419,นาย,พงศกร,แห้วเพ็ชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุทัยธานี
2562,1,2556,1,F,1319900403652,560501415863,นางสาว,วิจิตรา,ท้าวสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2556,1,M,1329900516945,560501416606,นาย,วิชาญ,เจริญศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2556,1,F,1100701991507,560501416615,นางสาว,ปรารถนา,อ่อนจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1859900154402,560501416734,นาย,กัปตัน,ยอดทองสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2556,1,M,1110300130861,560501416865,นาย,วรากร,เที่ยงสมบุญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2556,1,F,1100702052083,560501416967,นางสาว,บัว,พิกุลศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1100800510493,560501417441,นาย,คเณศ,อุไรพงษ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1102002124849,570501222009,นาย,ธนากร,ดำแจ่ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1409700125925,570501418980,นาย,ดนัย,สุดโต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2557,1,M,1540600088310,570501420049,นาย,ปณิธาน,ปฏิภาคศิรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1849900168829,570501420077,นาย,วรงค์ชัย,สรลักษณ์ลิขิต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2557,1,F,1311400084526,570501420142,นางสาว,กัญญาวีร์,หลาวนอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2557,1,F,2310700045086,570501420143,นางสาว,ประภาพร,สุนประโคน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2557,1,M,1103702008711,570501420376,นาย,ธนัช,ฤกษ์อุดมถวิล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1849900208766,570501420416,นางสาว,สุรัสดา,ราชคต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2557,1,M,1209700594765,570501420998,นาย,อาฤทธิ์,หนองใหญ่,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2557,1,F,1700500094707,570501421575,นางสาว,อรพนิต,พึ่งน้อย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2557,1,M,1100701585088,570501421623,นาย,อานนท์,อดทน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1550500133500,570501421634,นาย,สราวุธ,กิตตินพคุณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2557,1,F,1101700199533,570501421656,นางสาว,กนกนาฏ,วัตตนะชัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1219900413161,570501421698,นาย,สมประสงค์,ศรีจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2557,1,M,1119900398367,570501422115,นาย,จตุรัส,แก้วสว่าง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1469900360472,580501423059,นาย,บุญญา,ลิ้มตระกูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2558,1,F,1841000083242,580501423262,นางสาว,ภาวิณี,บุญประสพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2558,1,M,1219900540626,580501423472,นาย,ธนกฤต,ศิริชล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2558,1,F,1100600373484,580501423606,นางสาว,ชมพฤกษา,มณีอินทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1341500274211,580501423764,นางสาว,ภัศรา,บุญสุวรรณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2558,1,F,1809900729677,580501423791,นางสาว,ผกามาศ,คงประพฤติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2558,1,F,1100400815238,580501423924,นางสาว,ศศิชา,หมั่นใจ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2558,1,F,1520700103884,580501423932,นางสาว,ธิดารัตน์,วงค์กิติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2558,1,M,1819900221517,580501424060,นาย,กิตติศักดิ์,แพรกปาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2558,1,M,1330700162459,580501424311,นาย,ณัฐวร,พยุงวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2558,1,M,1101700220991,580501424493,นาย,ณภัทร,การสมจิตต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1309901321927,580501425027,นางสาว,นิภาวรรณ,สำลีปั้น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2558,1,M,2710700025952,580501425030,นาย,พงษ์กร,สุขพร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2558,1,M,1110300184082,580501425190,นาย,ยุรพงศ์,บินอุมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1959900404289,580501425393,นาย,ฮัสซัน,มะยูนุ๊,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2558,1,F,1103702004898,580501425397,นางสาว,ธันยธรณ์,นาคมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1859900187467,590501426080,นางสาว,ศรสวรรค์,กิตติบัลลังก์กุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1129900377998,590501426081,นาย,แสงเพชร,คำแสน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2559,1,M,1841101088231,590501426417,นาย,อนุวัฒน์,สโมสร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,M,1110300159851,590501426466,นาย,ชนะพล,หลำวรรณะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1102700699073,590501426668,นางสาว,สรัลนุช,สุคนธวงษ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1440400144110,590501426728,นางสาว,พิรุณรัตน์,ภาภิรมย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,1,F,1659900664461,590501426732,นางสาว,ปิยะดา,ออมสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,1,F,1650100090225,590501426733,นางสาว,จิราพร,ออมสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,1,F,1909802232394,590501426763,นางสาว,ลินดา,เบ็ญหมาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,F,1849900175299,590501426778,นางสาว,พัชรี,เลิศตาปี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,1,F,1104300018593,590501427050,นางสาว,สุทินา,วัดรจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1600100712919,590501427143,นางสาว,วรดา,ทิพย์สิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2559,1,M,1801400234141,590501427197,นาย,อนุชา,ยวงทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103300133120,590501427249,นาย,อัครวินท์,บึ้งยา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700801218,590501427297,นางสาว,กุสุมา,เคหะไพจิตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1103701509350,590501427460,นาย,วัฒนธรรม,เย็นใจ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1619900311208,590501427467,นาย,ธีรภัทร,กมลภพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2559,1,F,1100801036612,590501427714,นางสาว,เกิดชนก,เหลืองสวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1850200026322,590501427746,นาย,อมรเทพ,รอดน้อย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2559,1,F,1110300216910,590501427747,นางสาว,วราภรณ์,จั่นพา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1401300060870,590501427749,นางสาว,เบญจมาพร,แก้วคำแจ้ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,F,1959900549449,590501427761,นางสาว,พิมพ์ชนก,บุญพล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1209700642166,590501427801,นาย,ปีติภัทร,บุตรกะวี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,M,1909802265209,590501427853,นาย,สิทธิชัย,โกไศยกานนท์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,M,1100702612577,590501427905,นาย,อาคเนย์,อาดำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1420500119095,600501428674,นางสาว,วันวิสา,กันหา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1479900374767,600501482863,นาย,สุรชัย,ศรีวงค์สุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2560,1,F,1819900274149,600501483406,นางสาว,พัชรภรณ์,เขมวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2560,1,F,1100400823818,600501483703,นางสาว,กัณธิมา,เข็มทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104700002791,600501483914,นาย,ธนินทร,พวงมะณี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1102700465684,600501484159,นางสาว,สุดาพร,เรืองเสมอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104500010405,600501484473,นางสาว,ทิพอาภรณ์,ปฐมนุพงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300110872,600501485222,นางสาว,บุษกร,บุญปก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2560,1,M,1103100403433,600501485434,นาย,สุพีรักษ์,ปิ่นแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1459900788138,610501400044,นางสาว,กษมา,ปัญจการ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1310600313196,610501400053,นางสาว,ศิริญากร,บานฤทัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1350300171931,610501400382,นาย,กฤษฎา,จันทร์ทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ยโสธร
2562,1,2561,1,M,1301701342231,610501400442,นาย,ปณิธาน , ยาณะสาร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1329900950424,610501401081,นางสาว,สุชาดา,กระจ่างใส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุรินทร์
2562,1,2561,1,M,1103701442140,610501401222,นาย,ณัฐพล,จันทสาร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702655279,610501402113,นางสาว,ศิรินันท์,พันธุ์อุดม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เชียงใหม่
2562,1,2561,1,M,1310700317851,610501402115,นาย,พัสสน,วงศ์ศรีเทพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,M,1959900618165,610501402243,นาย,อับดุลเลาะ ,สะอะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2561,1,M,1100701888218,610501402680,นาย,อนุชา,โหม่งพุฒ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103300123213,610501402998,นาย,ปราโมทย์,มูลศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1300100157896,610501403142,นาย,สราวุธ,ดีไพร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1200101862918,610501403542,นาย,สหัสวรรษ,บัวแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1361001331864,620501400093,นาย,อนุชา,ลพบำรุง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1709901369152,620501400125,นาย,อภิสิทธิ์,แสงทองอร่าม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,M,1819900327765,620501400493,นาย,สุธาสิน,ส่มเมือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,M,1110301334118,620501400715,นาย,ปรเมษฐ์,พลพิมาย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,M,1959900707214,620501400775,นาย,วรเมธ,แจ่มใส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1330401613530,620501400780,นางสาว,อรทัย,ศรีรังสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,M,1929900753321,620501400878,นาย,ณภัทร,พลวัฒน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,F,1950500205868,620501401073,นางสาว,นาดียา,เจะเเละ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1950601243552,620501401074,นางสาว,นูรูลฮีดายู,มะมิง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,M,1341401236133,620501401147,นาย,ภูติขวัญ,พงษ์ธนู,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,M,1709901338516,620501401176,นาย,ศราวุฒิ,คล้ายเพชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1100501355003,620501401709,นางสาว,จันทรารักษ์,คีมสนิท,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1749900545135,620501402087,นางสาว,ชญานิษฐ์,บุญเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2562,1,F,1199900779638,620501402210,นางสาว,วิศรุตา,หรรษา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1149900632351,620501402459,นาย,สุรพัศ,มะดะเร็ส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300071231,620501402490,นาย,ปรัตถกร,ปิติวัฒนโชค,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1659901917843,620501402612,นาย,เจตนิพัทธ์,จันทร์เทพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,F,1709900980591,620501402710,นางสาว,นริศรา,โพธิ์ยิ้ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,M,1309801382282,620501402809,นาย,จักรกฤษ ,ฆ้องดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1309902775492,620501402810,นาย,อิสระภพ,ไพรเขียว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,M,1101100208868,620501402865,นาย,สกรรจ์,แสงแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2562,1,F,1709700213651,620501402896,นางสาว,กชวรรณ,หมื่นศักดา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2562,1,M,1949900392230,620501402946,นาย,อมาลุดดีน,การีนา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1104300303239,620501403079,นางสาว,จันทาทิพย์,จันทรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101000086884,620501403085,นาย,วชิรวิทย์,แก้วสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,2270400005594,620501403491,นาย,พงศธร,โพธิ์บุตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702676462,620501403552,นาย,อาณกร,เปรมชาติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2556,1,F,1103300104499,560502416604,นางสาว,หทัยชนก,ลีอำนาจวงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103300055315,570502222037,นาย,ฮัสซานัล,บินซีดีน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100702029537,570502420460,นาย,ฐานพัฒน์,แสนกาษา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103701310111,570502421196,นาย,คณบดี,บุญดวง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1103701311053,570502421362,นางสาว,น้ำทิพย์,มูลทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100201115945,570502421709,นาย,สหภาพ,ปานบัณฑิตย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1103701865288,570502421914,นางสาว,ธัชพรรณ,ศรีเสมอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1103701987693,570502421915,นางสาว,สุภวดี,แก้วสระแสน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1100501246085,570502421916,นาย,สุขณธี,สุนทรา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1579900650496,580502423537,นาย,รัชชานนท์,ขันทปรีชา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,เชียงราย
2562,1,2558,1,M,1100702393972,580502424024,นาย,วรุฒ,กอเซ็ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1110300184279,580502424508,นาย,อภิสิทธิ์,ตั้งชนะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2558,1,M,1102700694977,580502424773,นาย,ทรงชัย,แรงฤทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702450186,580502425037,นาย,ธรรัตน์,สุขถาวร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103701828935,580502425282,นาย,อดิศักดิ์,หวังดุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1119900672418,580502425351,นางสาว,อาภาภรณ์,แก้วศรีทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1103701945923,580502425352,นาย,กฤตนุสรณ์,ไวคุณา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1100701901532,580502425461,นาย,รชต,วิสิษฐยุทธศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1110100030103,580502425486,นาย,อธิกร,ตั้งพูนสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1909802215171,590502426188,นางสาว,กชกร,สุนทรากร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2559,1,M,1119700037280,590502426704,นาย,ทีปกร,ประทุม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,F,1119900704051,590502426766,นางสาว,ภิญญดา,ผายเงิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1100702624524,590502426820,นางสาว,นัสวียา,กลิ่นพิกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1104300027002,590502426835,นางสาว,ปิยนันท์,ชัยบุญญานันต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1200100653169,590502426918,นางสาว,ปาริตา,พึ่งสาย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700796397,590502426924,นางสาว,กิตติยา,เทพแตง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700597556,590502427018,นาย,ณัฐวุฒิ,ทรงศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700781047,590502427149,นางสาว,จารุวรรณ,ปทุมวงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1849900310757,590502427165,นาย,ศักรินทร์,ทิพย์เดช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600378249,590502427415,นาย,ภูมิ,พูลศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702652943,590502427822,นางสาว,ธัญญารัตน์,วิจารณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700590624,590502427867,นาย,ฐิตวัฒน์,เลาะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1140100085781,590502427886,นาย,กัณฑ์ชาติ,มนต์กันภัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102800053701,590502427969,นาย,ณัฐนนท์,อิ่มโสภณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100201052862,590502427997,นางสาว,ศุภากร,อุสิทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702142816,600502482850,นางสาว,กัญชนิษฐ์,โพธิ์ทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1119900789196,600502482873,นาย,พรชัย,ยอดสุรินทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1103702687251,600502482950,นางสาว,บุษยารัตน์,บุญเลิศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101100197220,600502483664,นาย,สิทธิชัย,เอี่ยมจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702789844,600502483908,นางสาว,เจตศุมาภรณ์,รากทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2560,1,M,1249900518043,600502484243,นาย,ณัฐกิตติ์,สุทธากูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1639900306158,600502484332,นางสาว,มลทิรา,ยศสมุทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตาก
2562,1,2560,1,M,1104300102799,600502484344,นาย,หฤษฏ์,ซุยมาเมือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1140600166659,600502484438,นาย,ธนธรณ์,กรณีสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,1,F,1100600369428,600502484476,นางสาว,อังคณา,แตงวิเชียร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702615439,600502485042,นางสาว,อารยา,ศรีสอาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702788767,600502485157,นาย,วีรัชญ์,นาคนาวา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100600403189,600502485158,นาย,เกริกพล,นะมิ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1849801177170,600502485262,นางสาว,อรพรรณ,วงษ์คุ้ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1309901157761,600502485391,นาย,ปฐมพงศ์,คงสวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1709900883391,600502485793,นางสาว,ภัทรศยา,ตาตะสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100300158642,600502485795,นางสาว,ธนพร,น้ำเหนือ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2560,1,M,1119600032421,600502485880,นาย,กิตติพิชญ์,กนกขจรกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1103702398292,600502486016,นางสาว,พริมาภรณ์,วิทยาสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,1229900815111,600502491666,นางสาว,ธนพร,ปานทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1340201202668,610502400034,นางสาว,นุชจรินทร์,ศรีสมทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,M,1929900705050,610502400052,นาย,อนันตชัย,ศรีสุวรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,M,1104200139020,610502400254,นาย,พงษ์ธนกรณ์,จั่นกระเเสร์นภา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2561,1,F,1104300255196,610502400255,นางสาว,ณิชญากุล,จันทร์แจ้ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1119600037059,610502400488,นางสาว,นิรมล,สมันวอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101700265749,610502401193,นางสาว,ปนัดดา,พุ่มเพ็ชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1449900580049,610502401359,นางสาว,บูชิตา,ขำประสงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1102800092995,610502401494,นางสาว,สาริศา,เปียแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1101700278247,610502401507,นางสาว,นัดดา,บุญมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100703047261,610502401545,นาย,นรพณิช,สนิธยานันต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1110300229329,610502401553,นางสาว,วรนุช,เบ้ากลาง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100702717735,610502401679,นาย,อาชว์,ตั้งมณีสมุทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300113120,610502401863,นางสาว,ชนัญชิดา,อู่อ้น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1119900620621,610502402364,นาย,อลงกรณ์,แสงสว่าง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1401800040355,610502402551,นาย,เกียรติดำรงค์,แก้วมาลา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,F,1100400995686,610502402682,นางสาว,รักษ์ชนก,สิงห์บุญมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702734322,610502402745,นาย,นาวิน,พิทักษ์นงเยาว์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300146354,610502402785,นาย,ชยณัฐ ,สุวิทยะศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300238968,610502402806,นาย,ปริญญา,พูลผล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100600424216,610502402808,นางสาว,สิริยากร,รอมาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702588749,610502402868,นางสาว,ทรรศน์วรรณ,อุดมสวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1103702743305,610502402896,นางสาว,จิรัชยา,สุภาสุด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,F,1110300239731,610502403446,นางสาว,เมธาวี,ฤทธิ์กำลัง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,1101402077588,610502403807,นาย,ศิลปภณ,ระดิ่งหิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300338482,620502400306,นางสาว,มนัสวี,แมนุ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1201100001278,620502400678,นางสาว,ลลิตา,มีสวาท,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1869900450729,620502400841,นางสาว,ประนิตา,ธรรมเศวต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2562,1,F,1600101846480,620502401154,นางสาว,รุ่งนรา,คุณสี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2562,1,M,1101000074568,620502401586,นาย,วัชรินทร์รัตน์,โรจนพร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703032623,620502401830,นางสาว,ธารารัตน์,แก้วคงคา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1129900382924,620502402233,นาย,ปรัตถกร,จัตวา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702951269,620502402261,นาย,ยศกร,ศรีเกตุนิ่ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103703199251,620502402374,นาย,อัษฎาวุฒิ,อุ่นอำไพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900532771,620502402380,นางสาว,กุลวดี,น่วมมะสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100600429889,620502402432,นาย,ปิติวัตติ์,ไชยกิติอนันต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1459900659354,620502402495,นาย,มนัสวี,วินทะไชย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1100600410606,620502402610,นาย,ปีย์มนัส,เงินงามเลิศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300299584,620502402789,นางสาว,ณัชชา,เส็งกลิ่น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300018259,620502402798,นาย,วรพงศ์,บุญนอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300280361,620502402909,นาย,อัฑฒ์,ตั้งเรือนรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703142844,620502403064,นางสาว,รุ่งอรุณ,กิจไทยสงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,F,1103702743305,620502403075,นางสาว,จิรัชยา,สุภาสุด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1769900525291,620502403993,นางสาว,ศศิธร,ชื่นฤทัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2546,1,M,3920600759756,460503454340,นาย,รัชชานนท์,เทพอักษร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบตกแต่งภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ภูเก็ต
2562,1,2554,1,M,1100700505137,540503406506,นาย,ทศพร,สุรบูรณ์กุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2554,1,M,1100501003875,540503407023,นาย,โอภาโส,จันทโสภณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,F,1100701988395,560503415418,นางสาว,จิระประภาพร,ชะนะเสนา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1849900170343,560503415773,นาย,กฤษฎา,เสาว์เฉลิม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2556,1,M,1103701640707,560503416759,นาย,นราธร,คงสินเจริญชัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1102001706399,560503417349,นาย,กิตติศักดิ์,เชื้อรอด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,นครปฐม
2562,1,2556,1,F,1102002040084,560503418077,นางสาว,มินตรา,บุญศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103701329092,570503221323,นาย,อลัน,อะหมัดตอเฮด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1760500154165,570503419149,นางสาว,มัทนา,เย็นจิตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบุรี
2562,1,2557,1,M,1319900473383,570503419954,นาย,ภาณุพันธ์,คำจร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1840500039616,570503420072,นางสาว,พวงทิพย์,บัวอินทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2557,1,F,1849900162626,570503420085,นางสาว,ปภาวี,ปานมี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2557,1,F,1819900185588,570503420252,นางสาว,พัชราภรณ์,ทวีรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กระบี่
2562,1,2557,1,F,1103701984813,570503420342,นางสาว,ลลิตา,เรืองปราชญ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1100701822764,570503420390,นางสาว,ชลธิดา,โสงขุนทด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,M,1100702119773,570503421776,นาย,ทนงศักดิ์,แสงคำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,F,1100702196603,570503421792,นางสาว,บัว,ไชยสาร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1102800053302,570503421810,นางสาว,วนิดา,จตุรพรกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1709700168991,570503421918,นางสาว,นพเกล้า,สัจจปัญญาพล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103701554665,570503422059,นาย,ภานุวัฒน์,ทับทรวง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1103700433376,570503422093,นาย,อธิปัตย์,ใยสูบ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1110300153721,580503422974,นางสาว,ปาริชาต,สันตวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1100201044711,580503423446,นาย,นรินทร์,นาคาตาเกะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1779800158920,580503423991,นาย,พีรวัฒน์,ก๋าคำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700652051,580503423998,นาย,รวีย์,มะลิวัลย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2558,1,F,1102700624626,580503424013,นางสาว,วิสนีย์,ทองดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103100439047,580503424036,นาย,ปฏิภาณ,สีสำอางค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1103701934174,580503424240,นาย,กฤตาณัฐ,ทองมี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700542271,580503424307,นาย,เสฏฐวุฒิ,วัฒนเวช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1330400471405,580503424317,นาย,วัชรพงศ์,เคารพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100801040512,580503424394,นาย,สหมิตร,พิทักษ์สุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702021722,580503424627,นาย,ภานุพงศ์,อ่ำบุญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1100702552671,580503425006,นางสาว,ปาณิภา,รัมมะยาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100900487655,580503425063,นาย,ธุวานนท์,ขวัญชุม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103300186738,580503425098,นางสาว,วาณิชฌา,ทาอ้อ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103702304395,580503425107,นางสาว,เกศรินทร์,ดีน้อย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,M,1101700240495,580503425121,นาย,อรรถพล,ไพรสุวรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1101500902109,580503425126,นาย,ภูณิช,ชุติมาสมบัติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100702348128,580503425139,นาย,อัษฎาวุธ,ต้องใจ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2558,1,F,1103300065426,580503425244,นางสาว,ธัญญารัตน์,จรกา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1102700651828,580503425261,นางสาว,ณภัทร,เนตรพันธ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1101800839810,580503425307,นางสาว,ญาสุมินทร์,ธนะนิมิตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103702063517,580503425395,นางสาว,สุธิดา,สิงห์ทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1100701769243,580503425465,นาย,อนุกูล,พร้อมพูน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1959800087273,580503425472,นาย,ณัฐฐินันท์,สิรินันทเมธี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2558,2,F,1100702084228,580503425549,นางสาว,สุภาวดี,สีชมพู,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1200901241403,590503426013,นางสาว,นภัสวรรณ,จุลลนันทน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชลบุรี
2562,1,2559,1,M,1102700762697,590503426289,นาย,ธนัท,แหลมฉลาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1679800205911,590503426476,นางสาว,ศตนันทน์,อินแนน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เพชรบูรณ์
2562,1,2559,1,M,1101800834095,590503426879,นาย,รุจิภาส,สุวรรณรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1119600016311,590503426880,นางสาว,เยาวลักษณ์,เหลือถนอม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1650400156728,590503426978,นาย,วุฒิชัย,สิงห์ลอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2559,1,M,1529900907268,590503427047,นาย,คุณากร,วู,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1430200225035,590503427048,นาย,ทักษิณ,น้อยคำภา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2559,1,M,1100702600196,590503427125,นาย,วิศรุต,คำดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1149900527141,590503427179,นาย,ชารีฟ,ลอยเกตุ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2559,1,M,1103702079316,590503427233,นาย,สุเทพ,อุ่นอำไพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1104300061782,590503427358,นาย,สุทัศน์,ทองดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2559,1,F,1390300042936,590503427428,นางสาว,ปนัดดา,แพงดาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2559,1,M,1102700624197,590503427471,นาย,จักรกฤษณ์,จันทะเสน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1709901124010,590503427554,นาย,ชยพล,วัลเครือ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702654784,590503427738,นาย,อาณัติ,นิมะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101700252027,590503427816,นางสาว,กาญจนา,วรรณกสิณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1579900650143,590503427893,นาย,ณัฐพล,สมแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2559,1,M,1103100369642,590503427901,นาย,สิทธิชัย,เจนเกษกรณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1339900525111,590503427934,นางสาว,ปภาวรินทร์,มูลจันดา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2559,1,M,1100801129955,590503427964,นาย,วชิรวิชญ์,ชูรัตน์หิรัญโชติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100702409968,590503427983,นาย,ชุมพล,เศรษฐกุญชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1100800737447,590503427994,นาย,ภูวณัฐ์,มงคลศุภรัศมิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2560,1,F,1929900630157,600503428658,นางสาว,กนกนาถ,บัวศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ตรัง
2562,1,2560,1,F,1104300146346,600503483391,นางสาว,กมลวรรณ,กอนโด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702629283,600503483677,นางสาว,ศศิภา,วัฒนลออสมบุญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102700618634,600503483887,นางสาว,หัทยา,เขมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1409800345552,600503484039,นาย,ธีรภัทร,แสนสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,M,1100600402514,600503484436,นาย,จิณณะ,นนทเกศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702668508,600503484525,นางสาว,วิชุดา,คำมูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300057378,600503484541,นาย,สิรภัค,พิขุนทด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300052350,600503485183,นางสาว,รสิตา,แสงแดง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1102003003191,600503485194,นางสาว,วันวิสา,สิงห์มาเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1720900231736,600503485481,นาย,สถาพร,พงษ์สวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุพรรณบุรี
2562,1,2560,1,M,1100701896997,600503485490,นาย,พุทธิพงษ์,นบนอบ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครปฐม
2562,1,2560,1,M,1229900856992,600503485540,นาย,ศิรสิทธิ์,ปะทักขินัง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702252158,600503485814,นางสาว,จิรพร,ภูนนทา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,1102700582834,600503491410,นาย,ธภัทร,พรมเพ็ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,3100201868273,600503491584,นาย,วัฒนชัย,ศัพทะเสวี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1100702832585,610503400893,นาย,สุทธิภักดิ์,ไชยวรรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1100801327196,610503401195,นาย,สุวิส,ยุบลชิต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,M,1739901871575,610503401328,นาย,สุทธิภาค,ทับทิม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101100213900,610503401355,นางสาว,ศุภิสรา,ฉิมวิเศษ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1770401237445,610503401394,นางสาว,น.ส.ไอยลดา,ดีล้วน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบุรี
2562,1,2561,1,F,1149600034203,610503401586,นางสาว,กชพรพรรณ,มหัทธโนไพศาล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300189321,610503401946,นางสาว,สุวนันน์ ,เสน่หา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100801326726,610503402358,นางสาว,เบญญดา,บุญริเวสร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702817881,610503402407,นาย,พัทธนันท์,พักพล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1840400088445,610503402667,นาย,ภาณุมาศ,ชัยรัตน์ประภากุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,M,1409700156421,610503402749,นาย,วุฒินันท์,มีหา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2561,1,M,1103702651702,610503402810,นาย,จิรายุทธ,สวัสดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1540600101987,610503403012,นางสาว,พรชิตา,เทพวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,1,M,1102700346278,610503403267,นาย,สมิทธิ์,สมานทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103701771810,610503403268,นาย,ธนภัทร,อินทร์สุวรรณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1499900254303,610503403546,นาย,นิติพัฒน์,พุฒิพงศ์โสภณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1709700213651,610503403751,MISS,กชวรรณ,หมื่นศักดา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นนทบุรี
2562,1,2561,2,M,1200901273879,610503403928,นาย,ภูมิพศุตม์,คงสมฤทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,2,M,1103000065153,610503403953,นาย,กฤตบุญ,ชีวะเจริญยิ่ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1440601297916,620503400007,นางสาว,พิมศิริ,เตชทัต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2562,1,F,1309902830043,620503400123,นางสาว,ปภัสวรรณ,เชดนอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1219700003759,620503400295,นางสาว,พัณนิตา,คนลำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2562,1,F,1103703234803,620503400352,นางสาว,อิงตะวัน,พุกรักษา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900599477,620503400388,นางสาว,วรางคณา,เอี่ยมสำอางค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1779800200373,620503400449,นางสาว,นภัสวรรณ,หวังเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2562,1,F,1529902050054,620503400572,นางสาว,อรนภา,จันตา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลำปาง
2562,1,2562,1,F,1400600209126,620503400617,นางสาว,ปิยดา,สาแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1101500803984,620503400805,นางสาว,ชามา,สำเภาทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิจิตร
2562,1,2562,1,M,1103703029614,620503400814,นาย,ศักดิ์ดา,สุภาทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1103703007033,620503401166,นางสาว,เพชฐ์รวีค์,บุญญาเดชขจร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1810300090502,620503401385,นางสาว,ที่รัก,คิดรอบ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,M,1365200002937,620503401408,นาย,อาทิตย์,ขุริดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,M,1490700058511,620503401530,นาย,ปวเรศ,สุพรรณโมก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2562,1,M,1800600156193,620503401565,นาย,ทินกร,โมสิกะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1409902987022,620503401602,นาย,ศิวกร,แก้วเศษ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1360200076090,620503401669,นางสาว,ยลดา,เสมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1400600202156,620503401733,นางสาว,เจนนิสา,อ้นทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1102001185747,620503401910,นางสาว,รัตนกริช,เรืองฤทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300222689,620503401952,นาย,สุจินดา,ทองธรรมชาติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1129901617291,620503402078,นาย,รักเกียรติ,ผดุงไทย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1249800118949,620503402095,นาย,ภูมินทร์,คำขะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2562,1,F,1650501111771,620503402143,นางสาว,ธัญญารัตน์,พงษ์พานิช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,2139600004817,620503402182,นางสาว,ณัฐมล,ขุนไม้งาม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2562,1,F,1709700244158,620503402184,นางสาว,ธัญเรศ,นุชนาบี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1103702966096,620503402494,นางสาว,อรวี,แก้วเมือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300186607,620503402576,นางสาว,บุญชนก,สายนึก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1849901423377,620503402587,นางสาว,รินลดา,หวังเกษม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2562,1,F,1350101572668,620503402597,นางสาว,กัลย์สุดา,พรมท้าว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1104300261846,620503402616,นาย,ธนัตถ์,บัวจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703099121,620503402620,นาย,เจษฎากร,บัวยังตูม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1960200152297,620503402762,นางสาว,ซูใบดะห์,มะสูเป็ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,M,1640701182451,620503402949,นาย,ธรรมธร,โฆษิตสุริยะพันธุ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุโขทัย
2562,1,2562,1,M,1104300205598,620503403108,นาย,นนทวิทย์,สังฆพรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1319800259606,620503403335,นาย,จิรายุทธ,พอขุนทด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2969900011021,620503403485,นางสาว,ศริญญา,พรมรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,M,1100401016681,620503403909,นาย,ภูมิยังกูล,เตชภิญโญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1959800146016,620503403987,นาย,พิชญ์,แซ่เลี่ยง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1320700297575,620503404213,นางสาว,ธีรพร,วิจิตรปัญญา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,2,F,10512250,170505491615,นางสาว,เนียมาร่า,ซาเรสต้า,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,10490849,170505491616,นาย,ซาชิน,มาหาจาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,10541259,170505491642,นางสาว,ซาบีน่า,มาหาจาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,M,1101500579511,560505217469,นาย,ฉัตรชัย,สมพงษ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,F,1370500003187,560505414007,นางสาว,พิมสิริ,มหาสมุทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อำนาจเจริญ
2562,1,2556,1,M,1479900137765,560505414773,นาย,ปฐมพงษ์,หล้าป้อง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2556,1,M,1102700130216,560505418079,นาย,รัชรินทร์,ชูจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,2,F,1450200168635,560505418330,นางสาว,วาธิณี,น้อยประสิทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,2,F,1102002251883,570505222311,นางสาว,อชิรญา,เพชรสังคาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2557,1,M,1480500190601,570505419350,นาย,พลวัฒน์,รินทระ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครพนม
2562,1,2557,1,M,1103100255736,570505421164,นาย,ณัฎฐรัตน์,แซ่เฮ้ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1102700480837,580505423671,นาย,ปริญญา,คนตรง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1810100206485,580505424072,นาย,ณัฐภูมิ,เอี่ยมบุตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2558,1,M,1400700160552,580505424787,นาย,พงศกร,จันทะเรือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2558,1,F,1720900187401,580505424790,นางสาว,รัตติกาล,หลั่นเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุพรรณบุรี
2562,1,2559,1,F,1103702426458,590505426640,นางสาว,ศศินา,ศิลาโฉม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702659468,590505426867,นางสาว,ขวัญชนก,ฮารีเมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1191100111571,590505426882,นางสาว,กฤติยาภรณ์,วงษ์ศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระบุรี
2562,1,2559,1,F,2350800022991,590505427208,นางสาว,ยุพารัตน์,แดงเหลือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700394230,590505427552,นางสาว,สุขนที,เกษหอม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702454548,590505427940,นาย,ณัฐนนท์,ลาโฮรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1110200143546,600505483117,นาย,วรายุส,พรรณฑูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1101100199001,600505483203,นาย,หฤทธิ์,มุสตาฟากูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102700717918,600505483735,นาย,ชาติชัย,เชาว์มานะเดช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1729900432535,600505484358,นางสาว,กุสุมา,หอมไม่หาย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1101500868156,600505484494,นาย,ธนิษพล,วงษ์ชุน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702633801,600505484534,นางสาว,กิตติญา,พันธ์วงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702685526,600505484535,นางสาว,เสาวภา,รุ่งโรจน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1929900674952,600505484933,นางสาว,จิรสุดา,หง้าฝา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,M,10547907,180505403776,นาย,อูจิม,มาดานเฮอร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,10532629,180505403848,นางสาว,โซนียา,พุจวารี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,09024704,180505404060,นาย,โรจล,ซักคายาร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702883899,610505401728,นาย,ณัฐกรณ์,ดึงสุวรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1139700012848,610505401766,นางสาว,ปลิตา,ศิลปเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1140800077099,610505402086,นาย,ณกรณ์,มงคลศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1149900583229,610505402198,นางสาว,ภักษ์ชรินรัตน์,วุฒิพัฒน์ธราธร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1103702875457,610505402409,นาย,สหรัฐ,ผาสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1409800386348,610505402545,นาย,กรรชัย,ศรีสอน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104300218690,610505402592,นางสาว,ลลิดา,งามขำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103100591035,610505402832,นาย,เฉลิมพงศ์,ยิ้มหล้า,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1730601200456,610505402897,นางสาว,รสสุคนธ์,ฟอมไธสง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2561,1,M,1103702826979,610505403010,นาย,เกษมศักดิ์,เภากลัด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,1159900320953,610505403011,นาย,ทวีศิล,บุญอุทิศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2561,1,F,1104300122510,610505403297,นางสาว,ธันยพร,ศิริวิโรจน์สกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702661101,610505403507,นาย,ภัทรชัย,เฉยเคารพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1129900474411,610505403526,นาย,ธนาภาส,ศรีหรั่งไพโรจน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,1409901431489,610505403527,นาย,กิตติพงศ์,หอมจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2561,2,M,1100702428181,610505404047,นาย,ชิษณุพงค์,เข็มนิล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1401300075273,620505400373,นาย,บริบูรณ์,กองสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,M,1659902036956,620505401520,นาย,ธนกร,นามมาลา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พิษณุโลก
2562,1,2562,1,M,1100703126838,620505401770,นาย,ศุภชัย,สสารีวัตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1101801116871,620505402120,นาย,ธนโชติ,เรือนหล้า,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104700009401,620505402711,นาย,ภานุวัฒน์,ประยูรสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1200101882528,620505402963,นาย,สุธีร์,เเจ่มเเสง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,M,8710779004140,620505404039,นาย,โอมศิวะ,รัสโกตีมาการะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1372238,190606104325,นางสาว,ซา ,หลัว,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF3862776,190606104326,นางสาว,จิ้ง,ยู่,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1908806,190606104327,นางสาว,จื่อซ่อน,เจ้า,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EA9022730,190606104328,นาย,จื้อห้าว,หวง,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EA5561908,190606104329,นางสาว,จินหลิง,เหวย,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,E57366520,190606104330,นางสาว,หยูหลั่ง,หวง,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF4693853,190606104331,นางสาว,สวยฉิน,เจ้า,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF2859332,190606104332,นางสาว,เซา,หลู,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EF2850820,190606104333,นาย,จงตง,พัน,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1403265,190606104334,นางสาว,เสี่ยวชิง,หยู,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EF2366296,190606104335,นาย,โป,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF0309794,190366104299,นางสาว,เคอเอ๋อ,เฉิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF0408654,190366104300,นางสาว,เสี่ยวชิง,หนิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EA7677589,190366104301,นาย,เจี้ยน,หวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EE9248542,190366104302,นางสาว,หุ้ยผิง ,หวัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1410592,190366104303,นางสาว,เยี่ยนเหม่ย,เฉิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1411804,190366104304,นางสาว,กุ้ยฮวา,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1408330,190366104305,นางสาว,ชาน,หลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1410616,190366104306,นางสาว,ใช่หง,หลู,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF0407690,190366104307,นางสาว,ฉันโยว,มั่ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1401623,190366104308,นางสาว,เสี่ยวถิง,เสี้ยว,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1407487,190366104309,นางสาว,หลิงหลิง,หวัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF0407613,190366104310,นางสาว,เยี่ยนเยี่ยน,หลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EF1424751,190366104311,นาย,ชุ้นเหว่ย,สู้,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF2861393,190366104312,นางสาว,เช่ายิง,เหลียง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1922385,190366104313,นางสาว,เสี่ยวซวน,จาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1405730,190366104314,นางสาว,เฟิงหมิง,หลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EF1038721,190366104315,นาย,เจิงเฉิง,ฟู้,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1406043,190366104316,นางสาว,ยู่หยิ่ง,หวัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EG1454225,190366104317,นางสาว,ซาลี่,หลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EF2062413,190366104318,นาย,เจียขุย,สวี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EA5064686,190366104319,นาย,คัง,เฉิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF3341429,190366104320,นางสาว,อยู่ฝาน,กั้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF2450612,190366104321,นางสาว,ฟู้หลัน,หยาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,ED8231199,190366104322,นาย,เป่าเทา,ฮาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EF1424946,190366104323,นางสาว,เย่ว,ฉิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,E45656670,155606424658,นางสาว,หลิน,ฟาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,F,E62688204,155606425516,นางสาว,ตาน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,M,M23385758,155606425539,นาย,จองกอน,คิม,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,M,E63175330,155606425569,นาย,จงหลิน,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,F,E46829264,155606425571,นางสาว,เยี่ยน,ฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E55648006,165606426639,นางสาว,ซึเฉิน,เหวิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E27414271,165606426874,นางสาว,ซูเยวีย,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,ED2262472,165606426875,นาย,ซุ้นเจ๋,เหลียง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E77381793,165606426898,นาย,ปว๋อห่าน,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E67996199,165606426899,นาย,ซินหลิน,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E15919604,165606426921,นางสาว,ซื่อเฮิง,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E28785413,165606427073,นางสาว,เซียวเสว่,ชุย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E59952504,165606427087,นาย,หยู่ตง,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E30449182,165606427439,นางสาว,เสี่ยวฉง,เฟ้ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E56144251,165606427440,นาย,หยู่เจี้ยน,ผาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E43365568,165606427479,นางสาว,อยู่หวน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E79007914,165606427495,นางสาว,จิงเจิน,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E99185673,165606427522,นาย,เวิ่นห้าว,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E76991104,165606427663,นาย,ช่างชือ,ฉือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E51362734,165606428143,นาย,บูเหยี่ยน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E71102033,165606428157,นาย,เฉิน,เฟิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E81367117,165606428163,นางสาว,มิ่น,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E56824999,165606428167,นาย,จูนลี่,เคอ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E82848263,165606428169,นาย,ยี่,ถาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E81654651,165606428171,นางสาว,หลี่จวน,หลี้,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E81627261,165606428174,นาย,อันเหลียง,จู้,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,E72962956,165606428441,นาย,จึกัง,ฉิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,F,G52440777,165606428447,นางสาว,ดงเหมย,ฉี,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,E68456753,165606428458,นาย,เอ่อซั่ว,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,E40664687,165606428464,นาย,เจอหนาน,เหอ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,E10792660,165606428465,นาย,จื่อฮาน,เหยา,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,E58589986,165606428479,นาย,เย่เจีย,ซื่อ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,E86551304,175606485315,นางสาว,หนง,เฉียวตัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,E89113616,175606485373,นาย,เชิงลู่,หลิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,E58459616,175606485374,นาย,หมิงจึ,เว่ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,E37503054,175606485842,นาย,จื้อหยวน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,E51382334,175606485898,นางสาว,เหมิง,อู๋,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2560,1,F,EA3900146,175606486011,นางสาว,ฮุยหนี่,โซรง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,EC6903113,175606491611,นาย,จื่อเหยา,โจว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,EA1277349,175606491612,นางสาว,ซื่อหง,พาน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,EA9667221,175606491623,นางสาว,จุ้นเหวิน,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E93392940,185606401453,นางสาว,หยวนอี่,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,EB6607599,185606401457,นางสาว,เสี่ยวซี,จ้าว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E61510909,185606401647,นาย,ยู่หลง,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E74793729,185606401867,นางสาว,เฉี่ยวยี่,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,EA0989596,185606402822,นาย,ปาวเว่ย,เผิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,EE1328399,185606403016,นาย,ฉี,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E06184119,185606403017,นาย,เฉินรุ่ย,เฝิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,EE1328398,185606403018,นาย,จื้อเพิง,จิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,C5092788,185606403077,นางสาว,มาย ลีนห์,,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E99184224,185606403135,นางสาว,เหมียวเหมียว,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E67992707,185606403138,นางสาว,เฮ้าหลาน,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E19748724,185606403143,นาย,ซ่งหยวน,หลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E38978547,185606403144,นางสาว,ชิงชิง,ผาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E86417712,185606403145,นางสาว,หลินเจี้ยนผิง,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E71494394,185606403146,นาย,ยู้เหิง,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E86453492,185606403147,นางสาว,ซือฉี,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E86447650,185606403148,นางสาว,เมิ้งหยิง,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E51381596,185606403152,นางสาว,ชิงหรู,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,EA9661369,185606403168,นางสาว,เชี่ยนหยิน,จ้าว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E14790647,185606403175,นาย,จื่อหรุย,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,E81106250,185606403178,นางสาว,เหวยยี่,หลง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,EC2810452,185606403196,นางสาว,สิ้วยิง,ซือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,EC2812091,185606403197,นางสาว,ชุนเซี่ยว,หลิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,EC9839076,185606403200,นางสาว,อั้นเหยี่ยน,ไช,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E64718350,185606403239,นาย,จิ้น,ซือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,ED4515218,185606403247,นางสาว,เฟิ่งชิง,หวง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,ED0640244,185606403332,นางสาว,เฟิงเจี่ยว,เบียน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,ED6811567,185606403563,นาย,เหล่ย เทา,หลู่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,ED4663957,185606403598,นาย,หย่งปิน,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,EA9035759,185606403697,นาย,หวางหยู ,หลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,17FV13381,185606403829,นาย,มิค ยอน โฮนู,ซูกัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,EE1150111,185606403940,นางสาว,ลู่,ฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,B6402565,185606403998,นางสาว,เล ทู,ถุย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,E54520531,195606401578,นางสาว,ฟาน,เย่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,E52523065,195606401579,นางสาว,ยีนา,อาดู,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,HP954658,195606401580,นาย,ชาง,ฮุน มุน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,E96141167,195606402379,นาย,หลิน,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,E84662665,195606402657,นาย,กวานเหลี่ยง ,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EA1432944,195606403059,นาย,กว๋อรุ้ย,เฉิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,E50857113,195606403060,นาย,ซิ้นเฉิน,หวง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,E43384937,195606403061,นางสาว,ฉวง,สู,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EB1809958,195606403062,นาย,จุ้นหยู,หลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,C0738125,195606403114,นางสาว,หงอก อัญ,ตรั่น,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,RE0079929,195606403332,นางสาว,ชูรูค เชก อุทเซน,ทาบิธ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,C6942478,195606403408,นางสาว,กีมญุง,ตรั่นทิ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EF7931813,195606403483,นาย,โซ่วซาน,ฉู,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,E95295500,195606403906,นาย,เหว่ยฉวน,เฟิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,EA0535892,195606403979,นาย,เกา,กั่ง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,EC9839076,195606403989,นางสาว,อั้นเหยียน,ฉาย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,E87686989,195606403995,นาย,ฮ่าวพิง,ฉือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,M,E64559137,155601425564,นาย,จื้อเจี้ยน,เหอ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,2,F,E59491305,155601425566,นางสาว,ฟ่งเซี๋ย,โก่ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,E28620490,165601427584,นางสาว,เทียนหลิง,หยู,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,F,ME130045,165601428470,นางสาว,เมย์ เมียะ โน,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,F,MB491471,165601428471,นางสาว,ถุย ชุ การยา ไลน์,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,B6267486,175601485466,นางสาว,เหยียปเหวง,เฟืองเอียน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,E99175372,175601485514,นางสาว,จึเยน,โหล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,E93339099,175601486024,นางสาว,ลู่ ลู่,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,U11557427,175601491512,นางสาว,ราเบีย เนือช,ยัลดีรัม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,U11372937,175601491513,นางสาว,ยูซ่า,เจี๊ชเจ่อ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,U11898955,175601491514,นางสาว,เฟซ่า,คายา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,U11898956,175601491515,นางสาว,อิมราน,คิริลม๊าซ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,P00640495,175601491532,นาย,อุสมาย มูซ่า ซูรุฟ,ซูรฟ เอดิธ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,E98305139,175601491613,นาย,ตู,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,EB0257549,175601491657,นาย,ย้าวหัว,โกว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,09119025,175601491676,นาย,นิชาล,ซูนาร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,E88678074,175601491727,นางสาว,อี้เสียน,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,ED0987110,175601491729,นาย,ชรือฟาน,จั่ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E96191824,185601402629,นาย,เฉาจุน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,E64547290,185601403078,นาย,ยี่ซิว,ซู,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,ED4672120,185601403162,นาย,เจิ้น หนาน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,R37356610,185601403853,นาย,มูฮัมหมัดดีบราฮิม,โคะดาบานดีลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,EC6890609,185601403935,นางสาว,หลี้ฉง,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,C3352170,185601403946,นางสาว,ฟาน ถิ ง๊ก บิด,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,0413819,185601403961,นาย,ตองวี เช อัสซ่า,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,E81838851,185601404110,นาย,จุ้นเจี๋ย ,หง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,E92591476,195601403348,นาย,เฉิน,ฮุย ตง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,M,1659900648032,575601421384,นาย,ชาคริต,ทิสมบูรณ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1209601239614,595601426287,นางสาว,มนิศรา,เจนจัดการ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2559,1,F,1960500317453,595601426519,นางสาว,ขนิษฐา,ด้วงอินทร์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2559,1,F,1810100213759,595601426543,นางสาว,สุธารัตน์,คุมร้า,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2559,1,F,1102700800980,595601426828,นางสาว,ไอยรดา,อ่วมรื่น,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,2101100056951,595601426859,นางสาว,กมลชนก,ชุ่มศิริ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1104200032365,595601427004,นาย,ศรวิศว์,โกศลศักดิ์สกุล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2559,1,F,1102700806830,595601427135,นางสาว,บุรฑริกา,แสงขำ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1101700240916,595601427146,นางสาว,ณัฐนิฌ,ฉัตรภัทริน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1104300052244,595601427234,นางสาว,อรพินทร์,บัวทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100300128000,595601427338,นางสาว,อาราเบีย,รัตนปรางค์ทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1319900494607,595601427447,นางสาว,เจนจิรา,มากกว่าวงศ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1579900628466,595601427481,นาย,อนุพงศ์,ชีวินมั่นคงธรรม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100600308020,595601427489,นาย,วงศกร,ลีฬหวรรณ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702166502,595601427656,นางสาว,มนัสนันท์,สุวรรณดี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100201346301,595601427825,นาย,วรเมธ,พงษ์เสาวกา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1469900465134,605601482736,นางสาว,ภควดี,ทับทิมศรี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300105429,605601482839,นาย,ฤทธิรงค์,สอนชัย,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100400919980,605601482927,นางสาว,นัสรีน,มูฮำหมัด,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1200101776957,605601483036,นางสาว,กรกมล,สรรพสุข,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102900024886,605601483154,นาย,เนรมิต,วิริต,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1459900722803,605601483188,นางสาว,ชลทิชา,จันทะสิงห์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,F,1450200267609,605601483202,นางสาว,ไอลดา,เสนาเนียร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,F,1709700203044,605601483860,นางสาว,ศิริกาญ,สุขตะเคียน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300150548,605601483882,นางสาว,พลอยชมพู,สุทธิรักษ์ศิริ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702772264,605601484013,นางสาว,ปาวรา,ประดิษฐ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1609900447771,605601484084,นาย,ณัฐพล,รอดเมือง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาฬสินธุ์
2562,1,2560,1,F,2560301033341,605601484151,นางสาว,สุภาวรรณ,ทอนใจ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2560,1,F,1104300160187,605601484164,นางสาว,อรจิราลักษณ์,ชุมนิรัมย์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702761734,605601484658,นางสาว,มัลลิกา,ครุฑเทศ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1100702662396,605601485100,นาย,วรภพ,หล่มวงษ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2560,1,F,1301701324798,605601485125,นางสาว,บุณยานุช,ธรรมนาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1102700465421,605601485209,นาย,พัฒนวัชร,บัวแย้ม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1119900812236,605601485216,นางสาว,พัชรีพร,ผินแห,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1959800098194,605601485301,นางสาว,ปิยภรณ์,โรจนสุวรรณชาติ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2560,1,F,2129700015233,605601485313,นางสาว,อัสรีนา,ชื่นชม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชุมพร
2562,1,2560,1,F,1429900322155,605601485325,นางสาว,สิริวิมล,กาบแก้ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุพรรณบุรี
2562,1,2560,1,F,1103702335452,605601485395,นางสาว,วราภรณ์,นวลพงษ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702851989,605601485402,นางสาว,วลินดา,มูหะหมัดตาเฮต,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1720900239494,605601485449,นางสาว,ดาวสอง,โพธิ์ทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2560,1,F,1279900100782,605601485536,นางสาว,ศนีปรีย์,แพนลา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,1319800226635,605601485582,นางสาว,อามิตรา,เอกบัว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1160100641528,615601400041,นางสาว,มณีรัตร์,สังขะทา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1209701864189,615601400151,นางสาว,มาริสา,คงขำ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100702907691,615601400187,นางสาว,ศศิธร,บุญเจิม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300208180,615601400343,นางสาว,จุฑารัตน์,มีสุข,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,F,1411701306764,615601400598,นางสาว,ภารดี,ขุนสุข,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1119700054362,615601401068,นางสาว,พิณธนา,ตฤณขจี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1369900474975,615601401133,นาย,กิตติพัทธ์ ,โพธิ์ระเดา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1103702768146,615601401183,นางสาว,ฟาราเดีย,เซ็นหลวง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1609700201557,615601401269,นางสาว,จุฑารัตน์,รักงาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1809900950977,615601401294,นางสาว,นิริณ,เดชสุรางค์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,F,1100501494097,615601401475,นางสาว,ฟาเรีย,รัตนปรางค์ทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100702899001,615601401674,นาย,นิธิพรหม,เพ็ญศิริโรจน์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103300197276,615601401712,นาย,ณัฐรัชต์,เจียมสถิตย์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1200101821391,615601401720,นาย,เขตโสภณ,มีรัตน์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,F,1104500013773,615601401816,นางสาว,เอรินทร์,ดาลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1419901908366,615601402068,นางสาว,พลอยไพลิน,ทองสิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2561,1,F,1709901266370,615601402192,นางสาว,ธาราพรรณ,ธิติวิภู,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2561,1,M,1311000290781,615601402331,นาย,จิรวัฒน์,สุดตาซ้าย,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2561,1,F,1450700280086,615601402457,นางสาว,ภิณญาภรณ์,หาระภูมิ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,1103703081969,615601402458,นางสาว,ธัญรัศม์,สุทธิชาติ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100401001871,615601402459,นางสาว,สุพิชญา,สะมัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,2410601066114,615601402527,นางสาว,ขนิษฐา,พันธ์นาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุดรธานี
2562,1,2561,1,M,1100401037093,615601402591,นาย,นิติพงศ์,หวังถวัลย์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702931918,615601402662,นางสาว,ธัญชนก,ฉิมวงษ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702517585,615601402690,นางสาว,กานต์พิชชา ,บุญเกิด,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1103702696951,615601402718,นาย,จตุพงษ์,กองอุบล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1100300165754,615601402875,นางสาว,เบญจมาศ,มานแมน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1101000081505,615601402957,นางสาว,รดาณัฐ,เพ็ชรงาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702927864,615601402979,นางสาว,สามดารา,ประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702935760,615601403049,นางสาว,จุฬาลักษณ์,ทองสัมฤทธิ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,1729900372214,615601403860,นางสาว,ฉันทพิชญา,พวงขจร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,พิจิตร
2562,1,2562,1,F,1104200160118,625601400061,นางสาว,ธิดารัตน์,หล่ำจันทึก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1361001332658,625601400076,นางสาว,วาสนา,เหล่าจันทร์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1500901271253,625601400079,นางสาว,ตุลยดา,นุชฉิมภาลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1909802564176,625601400144,นางสาว,ชุติกาญจน์,วันทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,M,1920500094438,625601400328,นาย,กฤตพร,เนาวพล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1101801145374,625601400382,นางสาว,เพ็ญลดา,กลับศรี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1950500205329,625601400579,นางสาว,ไอนี,สาและ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1161000027004,625601400624,นางสาว,สุปรียา,ผู้อิ่ม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1361001335461,625601400680,นางสาว,ชลธิชา,คนิสาร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1520100106122,625601400717,นางสาว,สุภาพร,ปิ่นแก้ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2562,1,F,1101100228885,625601400719,นางสาว,พิชญ์สินี,มูหะมัดอารี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1270400086278,625601400823,นางสาว,ชนิตรา,นาแก้ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สระแก้ว
2562,1,2562,1,F,1601001119544,625601400837,นางสาว,ณิชากร,หอมหวล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,2520101017580,625601400849,นางสาว,พรนภา,ขาใจ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2562,1,M,1459900853991,625601401122,นาย,อภิชาติ,มุขสาร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,M,1709901182087,625601401133,นาย,กีรติ,สัมพัทธ์ตระกูล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ราชบุรี
2562,1,2562,1,F,1959900727711,625601401134,นางสาว,นูรฮูดานี,ดือมานิ๊,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2562,1,F,1459900854912,625601401148,นางสาว,สุปรียา,บุญตา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2562,1,F,1850300078707,625601401244,นางสาว,สุภาลิน,เณรสง่า,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระนอง
2562,1,2562,1,M,1930900027983,625601401310,นาย,ภูวเดช,หีมหละ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2562,1,F,1240401132401,625601401380,นางสาว,นวพรรณ,สกุลวาริน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1940100189113,625601401386,นางสาว,อาฟีฟา,เจะโก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปัตตานี
2562,1,2562,1,F,1679800295685,625601401444,นางสาว,สวรินทร์,แก้วใส,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1199600277181,625601401454,นาย,พีรพงศ์,ดาโสภา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,1104300295619,625601401577,นางสาว,รัญชิดา,ต่ายหลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703083756,625601401582,นางสาว,มลฑาทิพย์,แสนมะโน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1320501326605,625601401633,นางสาว,สุชัญญา,ทราจารวัตร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,1104300325445,625601401648,นางสาว,จุฑามาศ,บุญเอก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1103702384186,625601401953,นาย,วัชรพล,แต้สมบูรณ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2562,1,F,5103200020237,625601402118,นางสาว,เจนจิรา,ดีนวนพะเนา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104200177002,625601402220,นางสาว,ณัฐสุดา,เปลี่ยนวงค์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1471001211931,625601402310,นางสาว,ปิยธิดา,บุตรดีวงศ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2562,1,M,1104300256087,625601402453,นาย,กฤศ,ผ่องอำไพ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100201538030,625601402465,นางสาว,รัฐติกา,เชื้อตาเคน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครพนม
2562,1,2562,1,M,1139600152885,625601402603,นาย,อัยการ,เรืองปัญญาวัฒน์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100300169393,625601402895,นาย,เมธาวี,หงษ์ประชา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100201595912,625601402920,นางสาว,รุชดา,แสงศรี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100703076539,625601402934,นางสาว,นาตาลี,ลาวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นราธิวาส
2562,1,2562,1,F,1104300321725,625601403105,นางสาว,ชลธิชา,หลายมณี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1110301348941,625601403113,นางสาว,ณัฐทิพานัน,วันจาด,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1559900391539,625601403148,นาย,ชนกันต์,กุลรินทร์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2562,1,M,1103703070690,625601403262,นาย,พสิษฐ์,ปัญจศิริ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1920301194513,625601403263,นางสาว,มณฑิตา,อุ่นนวล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1104300331097,625601403411,นาย,ธนวันต์ ,กลั่นเรืองแสง ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104300307382,625601403501,นาย,เกษมกาญจน์,วัฒนวรภารัศมิ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1104200086350,625601403556,นาย,ภานุพงศ์,หล่ำจันทึก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2562,1,F,1139800042587,625601403561,นางสาว,พรนภัส,เมืองตัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1300201255281,625601403900,นางสาว,อาธิตญา,ตุ่นกระโทก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2558,1,M,E54899820,155607424698,นาย,เซี่ยนฮุย,ลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,BX0238261,165607426770,นาย,เอ็มดี ยาซี,อาราฟิต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,E46519078,165607427437,นาย,หยวน,เนี่ย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,EA2614698,165607427497,นางสาว,จื่อเวย,หู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,Z3511883,165607428107,นาย,ซานโตณู,บาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,J9934595,165607428108,นาย,เคาชิค,โกลด่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,N8291261,165607428109,นาย,ชูบรานชู เชคคะ,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,N9275101,165607428111,นาย,ชิบาน,อาลูดิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,N6623506,165607428113,นาย,โมฮาเมต มุสสามิล,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,N9593104,165607428114,นาย,เซเยด,ฟาตะอุสมาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,N7877779,165607428115,นาย,จันดราจิด,ซิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,P0133380,165607428116,นาย,นิคคิว,กูลุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,N9594110,165607428118,นางสาว,ยาวี อะโชค,พาเทล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,N9393105,165607428119,นางสาว,รารินนุงกิ,เคียงเต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,N8853625,165607428121,นาย,ราฮูล,โกช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,2,M,C02332995,165607428442,นาย,จาเดอร์โจนาธาน,อาโตลาเวลลาสเก็ต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,M01776910,175607428745,นางสาว,ฮานา,ปาร์ค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,E92750823,175607428748,นาย,หลิน,หลิว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,G045232,175607428769,นางสาว,โซนาม จูกิ,ดอร์จิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,BL0636921,175607485461,นาย,เอสเอ็ม,อาซิฟ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,P6095891,175607485937,นาย,วาซาฮัท,มันจูร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,N0615215,175607485939,นาย,เดฟดู,ดัส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,Z4304667,175607485940,นาย,อะลิมดัม,ซาร์คาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,R1896653,175607485941,นาย,ริชาร์ป,ทาร์มัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,P9968712,175607485942,นาย,อาบิเชค,ปราทาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,R1896810,175607485943,นาย,จัสมีท,ซิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,R2177170,175607485945,นาย,ลาเร็มดีการ์,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,P9743748,175607485946,นาย,โกปาล,ดัส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,P4682389,175607485947,นาย,เนอร์ซิง,ปราทาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,R1703197,175607485948,นาย,โมบาร์ชาร์ค,อิมทีอัซ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,R2841817,175607485952,นาย,อาร์จุน,ไค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,P9908795,175607485953,นาย,จายัน,อุปเรติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,Z4024025,175607485954,นาย,อาร์มัน,พาตีย๊ะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,P9971138,175607485955,นางสาว,อาร์ดีติ,ปรีย่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,P3608525,175607485956,นาย,ชีลม,ปูริ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,L7029006,175607485957,นาย,ราริท,กูลุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,N8445098,175607485958,นาย,จักกราปลานี,โทกาล่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,P9974838,175607491280,นาย,วิชวาจิท,คูมาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,N8209156,175607491281,นาย,วีเจ ไซ,ซานาปาลา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,PA0001603,175607491574,นางสาว,มณีเงิน,แก้วกา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,N1306029,175607491593,นางสาว,เต๊อะทะกา,เรท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,N00256693,175607491594,นางสาว,ไซเลียก,ซอร์ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,M41989703,175607491603,นาย,ทาซอล ,ชอย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,05649867,175607491609,นางสาว,ซูฮานี คาร์ซาจู,เชรสเทอร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,N00015476,175607491610,นางสาว,สไรนอง,จิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,M,M3159571,175607491675,นาย,วิชาญ,-,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,EB5063915,185607400847,นางสาว,ยี่เจิน,หยาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,Z4893365,185607403660,นาย,อะยุท,ปราดาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,S3279297,185607403661,นาย,ซูดีฟ,กันกูรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,S1137183,185607403662,นาย,อาคัส,บิทวาร์ท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,Z4173519,185607403663,นาย,กันดารี,มาโฮต้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,Z4872345,185607403664,นาย,เควิน,เฮดิท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,S4291447,185607403666,นาย,อาทาวะ ซันดีฟ,มาราตี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,P6762890,185607403667,นาย,สวานาดิฟ,บันนาจี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,M7419366,185607403668,นาย,ริชาร์ป,มูริค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,S1353918,185607403669,นาย,ซูบาส จันดรา,โบส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,R8842331,185607403670,นาย,ลอนัค,บัคชี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,S2147246,185607403671,นาย,อะบิเชค,นัค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,L4088390,185607403672,นาย,อะดิน่า,ชาปารารา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,S1093196,185607403673,นาย,มูเคส บาบู,ซีราม่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,S2725902,185607403677,นางสาว,อะไนกา,คูซาคาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,R9282127,185607403701,นางสาว,พูนัม โรบิน,ดัส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,S5190488,185607403787,นาย,อัลคิล คูเมอร์,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,R3426148,185607403851,นาย,บาร์เชอ เอจาซ,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,S2655088,185607403898,นาย,ราจ คูม่า,มาเลโบน่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,F,ED7745395,185607403936,นางสาว,เที่ยนยู้,เจ้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,2,M,EA5972688,185607403941,นาย,หยู่คุน,จาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,M68969043,195607403063,นาย,ฮวี,นัมกุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,N01378722,195607403138,นาย,ศันตนาตราเค,วุฒิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,N01331675,195607403139,นางสาว,เอ๊กซ์สะลี่,ไต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,11360286,195607403354,นาย,พูนิส มาน,ซิงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,C5092788,195607403473,นางสาว,มาย,ลีนห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,BX0746758,195607403907,นาย,อโนอาว โฮเซ่น,ราฟี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,BL0722117,195607403982,นาย,วาซีอุดดิน,อะฮาเหม็ด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,R0679907,195607404224,นาย,ทันซีม อุส,โดล่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,P2564322,195607404225,นางสาว,อะนุสค่า,ดอร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,P3116255,195607404226,นาย,ซานิค,นาลิกาล่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,R6850164,195607404227,นางสาว,อลิซาเบช,มูคฮิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T5867856,195607404228,นาย,มานัน,กุปต้าร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,Z5274467,195607404229,นาย,โรนัค,ซินฮา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,P2289154,195607404230,นาย,ฮาร์ชิท,โจฮารี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T4423127,195607404231,นาย,ซินดาน,ซานเจ ราธี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,T1170167,195607404232,นางสาว,มาวิก้า,ซิงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,Z4511883,195607404233,นาย,นีล,ฮัทซัด พาเทล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T0997318,195607404234,นาย,โมฮัมหมัด,ซาคิว คอซาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,T0975804,195607404235,นางสาว,บาวินี,บาดิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T3351117,195607404236,นาย,โรฮิท,ปราดาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,T0968441,195607404237,นางสาว,อดัน,ฟีลโดส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,Z5238888,195607404238,นาย,จีชาน,บาซิล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,R8833728,195607404239,นาย,โซฮิล,คาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,T7061415,195607404240,นางสาว,ริย่า,คานเรย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,N5476785,195607404241,นางสาว,ชิวานิส เฮมันคูมาร์,พาเทล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T4355157,195607404242,นาย,โคชิค,โกส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,R9682456,195607404243,นาย,โรฮัน,อาโรร่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T7465879,195607404278,นาย,ปานเดย์,ชีวานชู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T6997633,195607404279,นาย,โชรอฟ,บาร์วิก บีมัล กูมาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,T7688297,195607404324,นาย,อะบินาฟ,ซิงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702531186,595607427711,นางสาว,จิราวรรณ,แซ่เอีย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1900101228899,615607400515,นางสาว,ณัฐพร,รักช่วย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2561,1,F,1929900740688,615607400655,นางสาว,วิยาดา,หยังดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1920300150610,615607400658,นางสาว,นิศาภรณ์,มลยงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1929900716027,615607400708,นางสาว,พัชรพร,สมปอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1600100787595,615607401114,นางสาว,ภัทราภรณ์,พวงมาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครสวรรค์
2562,1,2561,1,F,1219900770354,615607402131,นางสาว,อันติมา,หมื่นพรหม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1909802402354,615607402332,นางสาว,จันทกานต์,บิลมาล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1909802480525,625607400149,นางสาว,ชนม์นิภา,ฆังคมณี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1100703172279,625607400254,นางสาว,พัชรพร,สุทิสานุวัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,M,1819900327684,625607401500,นาย,ปัณณวัฒน์,ใจห้าว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2562,1,F,1539900751284,625607401601,นางสาว,กัลยรัตน์,ไถงตระกูล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1100703021289,625607402025,นาย,มณฑล,ฉัตร์เงิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,5302201078121,625607402960,นางสาว,อัลริกา จอย ,เชียงนอก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2562,1,F,5321600014672,625607403553,นางสาว,ยันนะห์,สุกใส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2562,1,F,N00154064,190604403355,นางสาว,โซชา แร็งซ่อย ,อนวิน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,2809900039962,580604424329,นาย,ยุทธพิชัย,บุญขวัญ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2559,1,F,1400900260330,590604426272,นางสาว,อรกิฐิมากร,สีพุทธา,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2559,1,F,1100702642689,590604426873,นางสาว,ภิชนธรัตน์,ชอบชื่น,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1340400212931,590604427275,นางสาว,กมลพร,แดงหล่ำ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1102700642616,590604427304,นาย,กฤษณะ,มะกรูดอินทร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702315532,590604427378,นางสาว,คริษฐา,ระเบียบ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1859900194421,590604427775,นางสาว,กรองแก้ว,นาคชุ่ม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,F,1100600387655,590604427794,นางสาว,ณัชชา,เสือสมิง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1529900847354,590604428132,นางสาว,ภูริตา,ภูธนนิธิศ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1920800031121,600604428659,นางสาว,ทิพย์มณี,อ่อนส่ง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2560,1,F,1104300086807,600604483077,นางสาว,ลลิตา,หนูเต็บ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1102002307293,600604483536,นาย,วชิรวิทย์,จตุรภัทรกิจ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1300800279650,600604484031,นาย,โกเมทร์,ใกล้สันเทียะ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1949900334906,600604484121,นาย,ณัฐพล,จุนาพงค์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,1,F,1103702700266,600604484359,นางสาว,กชกร,เลาะหะนะ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปทุมธานี
2562,1,2560,1,F,1800800319991,600604484397,นางสาว,ชลลดา,ศรีสว่าง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,F,1779900254700,600604484676,นางสาว,ภาวิตรี,สันประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2560,1,F,1930800079337,600604485168,นางสาว,นัยนา,ขุนแดง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พัทลุง
2562,1,2560,1,M,1471500071913,600604485403,นาย,สถาพร,ลอนตรง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300149388,600604485866,นางสาว,ณิชนันทน์,เนียมปาน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702590819,600604491271,นางสาว,กฤติพร,โลมากุล,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,1710700075625,600604491572,นางสาว,จิรกานต์,พวงเงิน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2561,1,F,1101700265293,610604400166,นางสาว,ณัชชา,ฤทธิ์งาม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1920900015195,610604400170,นาย,ฐาปนา,นิลแสงใส,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2561,1,F,1100401036241,610604400177,นางสาว,พิชญ์สินี,สุริโย,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,F,1104300245778,610604400180,นางสาว,อรกานต์,เกษรสังข์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300193191,610604401143,นางสาว,ศิริลักษณ์,อาดำ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103100614809,610604401153,นางสาว,นุชจิรา,มุงธิราช,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครพนม
2562,1,2561,1,M,1481000112971,610604401154,นาย,วันเฉลิม,โกสุม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,นครพนม
2562,1,2561,1,F,1341100329787,610604401208,นางสาว,ธันยนันท์,พุ่มจันทร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1529900912687,610604401668,นางสาว,วีญาวรรณ ,สร้อยข่าย,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300229616,610604402325,นาย,ภาคตวัน,โซ๊ะมินทร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1199600199628,610604402537,นางสาว,อาภัสรา,ศักดิ์เจริญชัยกุล,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,เพชรบูรณ์
2562,1,2561,1,F,1950500193118,610604402955,นางสาว,รุสลินดา,จินตรา,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยะลา
2562,1,2561,1,F,1260400099116,610604402980,นางสาว,อรทัย,คลังนุช,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1103702942456,610604403685,นางสาว,ณัฐนรี ,เกตุประสิทธิ์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1319900780553,620604400090,นางสาว,สิริวิมล,กระจ่างจิตร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2562,1,M,1920301192758,620604400230,นาย,วุฒิชัย,เยาว์ดำ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2562,1,M,1330501425280,620604400623,นาย,พนาวัน,แม่นทอง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2562,1,F,1104300327847,620604400746,นางสาว,ชลธิชา,มูฮำหมัดเย็ง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100600414199,620604400912,นางสาว,นันทภัทร,เสน่หา,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1100600424062,620604401623,นางสาว,นิรชา ,มะมิน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1340300111563,620604401695,นางสาว,อังสุมา,ภาพันธ์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2562,1,F,1639800223595,620604401773,นางสาว,พลอยไพลิน,การะเกตุ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรสาคร
2562,1,2562,1,F,1119900595006,620604401799,นางสาว,กุลวลีญา,บุญประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กาญจนบุรี
2562,1,2562,1,F,1209701960871,620604402057,นางสาว,ศิริพร,ศรีแสง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2562,1,F,1103703128574,620604402416,นางสาว,ปาณิสรา,เมืองรมย์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1249900617653,620604402717,นางสาว,ฐาปนัฏ,นาอุดม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300295716,620604402899,นางสาว,วิชชุยาพร,ผักใหม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2562,1,F,1104300235021,620604403379,นางสาว,กวินทิพย์,สุภาปุ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,F,1104300235012,620604403382,นางสาว,กวินทรา,สุภาปุ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2562,1,M,1300800279650,620604403503,นาย,โกเมทร์,ใกล้สันเทียะ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2562,1,F,1104300234652,620604403560,นางสาว,บุญสิตา ,ทับใจบุญ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อ่างทอง
2562,1,2562,1,M,1329901015699,620604404166,นาย,กิตติศักดิ์,โนนกลาง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2550,1,M,1401500099753,500605469848,นาย,ปรีชา,ศรีเทพ,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ขอนแก่น
2562,1,2556,1,F,1149900294782,560607415660,นางสาว,กรแก้ว,แก้วสาคร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,พระนครศรีอยุธยา
2562,1,2556,1,M,1249900330788,560607415698,นาย,ศราวุฒิ,มะลึคะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2556,1,F,1100600288606,560607416970,นางสาว,ฉัตรแก้ว,ฤทธิ์งาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,1430700081440,570607419795,นางสาว,สุภาพร,สอนป้อม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,หนองคาย
2562,1,2557,1,F,1239900232051,570607419893,นางสาว,ขวัญใจ,จั่นสรอย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ตราด
2562,1,2557,1,M,1100702249430,570607421241,นาย,โสภณ,ผิวงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2557,1,F,2110300035344,570607421828,นางสาว,บุญยรัตน์,ทรัพย์เสริมสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2557,1,F,1341700065322,570607421837,นางสาว,ทัศดาว,เทียนงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,อำนาจเจริญ
2562,1,2558,1,F,1341100285194,580607223460,นางสาว,ชลิตา,บุตรวงศ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1401500190441,580607422899,นางสาว,รัตยาพร,ทรงสมมี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2558,1,F,1103100479031,580607423120,นางสาว,ชริตา,ละออ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,M,1341000194871,580607423429,นาย,ปริญญา,นันทะกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2558,1,M,1103701892536,580607423534,นาย,พงษ์ธวัช,ขุมทรัพย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1720500113051,580607423870,นางสาว,นันท์มนัส,ไกรหา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2558,1,F,1100501421677,580607423909,นางสาว,ทรรณรต,วาธิธัญธนารมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1100201156811,580607423921,นางสาว,วรรณพร,บุญประคองวงศ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1100702505967,580607424264,นางสาว,เมลดา,โสมทองหลาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1103702296538,580607424376,นางสาว,จารุภา,ศิริพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1101100142816,580607424478,นางสาว,วนิดา,ไก่แก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2558,1,F,1103100401341,580607425297,นางสาว,ณัฐกานต์,วัฒนศรศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2558,1,F,1801300241561,580607425437,นางสาว,พิชญดา,ธัญญเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1341100324637,590607425721,นางสาว,รชพร,สมคะเณย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2559,1,M,1919900211154,590607425742,นาย,กิตติพงษ์,เพชรคีรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ตรัง
2562,1,2559,1,F,1449900464316,590607425844,นางสาว,ศิริลักษณ์,รัฐรินทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2559,1,F,1441000082266,590607425852,นางสาว,นัฎฐรินีย์,รินรุด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2559,1,F,1390500035691,590607425871,นางสาว,ปาจริยา,สุขบัว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1369900422614,590607425996,นางสาว,เทียร่า,คำหมาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1409901626689,590607426011,นางสาว,ธาราทิพย์,สุดโสม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2559,1,F,1560100447353,590607426092,นางสาว,จตุพร,เจนใจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2559,1,F,1841600120505,590607426396,นางสาว,จันทร์จิรา,จูดเมือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,F,1160700061794,590607426398,นางสาว,รักษา,เกษศิลป์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2559,1,M,1139900243134,590607426413,นาย,วงศกร,ยิ่งเจริญผล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2559,1,M,1119900716377,590607426534,นาย,วิทวัส,จรรยาสันทัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1709901194646,590607426633,นาย,ปริญญา,โคตพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ศรีสะเกษ
2562,1,2559,1,M,1571100136570,590607426670,นาย,พงษ์ศกร,แก้วคำแดง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2559,1,F,1361000281821,590607426792,นางสาว,กัญญารัตน์,ดวงสุพรรณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2559,1,F,1104300004932,590607426841,นางสาว,กัญญาวีร์,เขียวยอด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,M,1100702615207,590607427199,นาย,ปาราเมศ,ศรีอินทรสุทธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702762030,590607427248,นางสาว,ศศิธร,แสงกฤษ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1100702497590,590607427458,นางสาว,ประภาศิริ,ผาอุดร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2559,1,M,1103100346090,590607427470,นาย,นพชนก,จิตไพศาล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1102700623573,590607427569,นางสาว,เจนจิรา,ยอดแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2559,1,F,1103702317098,590607427723,นางสาว,ณัฐทินี,พุ่มวัลย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1350100486539,600607428504,นางสาว,ศิรินทิพย์,อาชญาทา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2560,1,F,1361200256579,600607428514,นางสาว,สุพินันท์,ลึกซึ้ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ขอนแก่น
2562,1,2560,1,F,1369900460729,600607428515,นางสาว,ญานิกา,พิมพา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1369900478504,600607428516,นางสาว,รภัทรดา,ถนอมสัตย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1360300087182,600607428517,นางสาว,พิมพ์ลภัส,เภาพาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1310600282193,600607428584,นางสาว,สุดารัตน์,ปรากฏหาญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,F,1350100492148,600607428637,นางสาว,ศิริญญา,อินทรประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2560,1,F,1279900106691,600607428676,นางสาว,วิมลศิริ,เชิงเขา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สระแก้ว
2562,1,2560,1,F,1104300047844,600607428713,นางสาว,ณัฐกมล,วงษ์พิทักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702708909,600607482639,นาย,สหรัฐ,เอี่ยมพงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1900101186479,600607482651,นางสาว,ชลิตา,หมุดแหล๊ะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2560,1,F,1411801218280,600607482670,นางสาว,โสรยา,แฟนพิมาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุดรธานี
2562,1,2560,1,F,1319900564532,600607482689,นางสาว,รัตตวัลย์,แก้วเจ๊ก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,F,1810300088559,600607482702,นางสาว,ณัฐริตา,เกื้อชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2560,1,F,1420900305716,600607482718,นางสาว,อรอุมา,บัวระภา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เลย
2562,1,2560,1,M,1360400250344,600607482724,นาย,ศุภกร,ชัยภูมิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1360400238263,600607482725,นางสาว,เพชรมณี,โมราเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1100702831520,600607482728,นางสาว,ฐิตา,เที่ยงท้องคุ้ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ปราจีนบุรี
2562,1,2560,1,F,1839900539924,600607482732,นางสาว,วราภรณ์,ปราบดิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กระบี่
2562,1,2560,1,F,1219900708268,600607482744,นางสาว,ณัฏฐรินทร์,เอี่ยมละออ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702693863,600607482789,นางสาว,อรนิชา,พันหิรัญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1101100204111,600607482790,นางสาว,รุ้งนภา,ต่างประเทศ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300078839,600607482824,นางสาว,จุฑามณี,อยู่บำรุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1350800284530,600607482827,นางสาว,ภัศรา,สุระพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1320800089532,600607482843,นางสาว,ภานุมาศ,แก้วดวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,สุรินทร์
2562,1,2560,1,M,1361000293829,600607482884,นาย,พีรพล,พิมภักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1809900913761,600607482921,นางสาว,ณัฐฐา,ปรีดาวิจิตรกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702780828,600607482923,นางสาว,ชัญญานุช,วรรณนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1361000296577,600607482932,นางสาว,ผลิดา,เพชรล้ำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1361000291192,600607482938,นางสาว,พรพิมล,หนุนวงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1104300064111,600607483062,นางสาว,ปนัดดา,ภูมิขุนทด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1839900526130,600607483142,นางสาว,สุประภาดา,สวยสะอาด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2560,1,F,1820200058721,600607483204,นางสาว,ณัฐริกา,กองข้าวเรียบ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พังงา
2562,1,2560,1,F,1809900844255,600607483205,นางสาว,กมลชนก,หิมมะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,F,1809900834284,600607483394,นางสาว,ซัลมา,สายวารี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,F,1219900662705,600607483398,นางสาว,ศิริรัตน์,หลายแห่ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,1,M,1490500154052,600607483400,นาย,ฐาปกร,แก้วสุวรรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,มุกดาหาร
2562,1,2560,1,F,1300801327615,600607483401,นางสาว,ปภัสสร,ยงจันทึก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,M,1100801239581,600607483413,นาย,ภคณัช,อิทธิโขติพันธุ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1349900810444,600607483419,นางสาว,ปรารถนา,สวัสดิ์ศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1300701145361,600607483455,นางสาว,ศรุตา,ทัตทองสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครราชสีมา
2562,1,2560,1,F,1210400065327,600607483495,นางสาว,วาสิตา,ขันติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,1,F,1319900644366,600607483509,นางสาว,อรุณกมล,สงวนพฤกษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1179900360599,600607483512,นางสาว,สายฝน,วงษ์วาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2560,1,F,1100702813653,600607483535,นางสาว,ชลรดา,มูฮำหมัดยูโซ๊ะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1459900767696,600607483541,นางสาว,อภัสรา,สิทธิรัมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,F,1560100412037,600607483557,นางสาว,ณัชชา,สมศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,พะเยา
2562,1,2560,1,F,1104300146290,600607483569,นางสาว,ชลดา,แพรอด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1399900087891,600607483651,นางสาว,ศิริยาภรณ์,น้อยม่วง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองบัวลำภู
2562,1,2560,1,F,1840201221897,600607483709,นางสาว,ปฐมาวดี,ปานแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1361000305266,600607483714,นาย,ชาตรี,แหล้สุวรรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2560,1,F,1103702651672,600607483726,นางสาว,ลีนา,ตำราเรียง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300072199,600607483732,นางสาว,นริญญา,วรรณทิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1229900819591,600607483804,นางสาว,มาริสา,เสาวโร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2560,1,F,1104300110848,600607483825,นางสาว,นาถฤดี,แสงวิเชียร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1331000302062,600607483826,นางสาว,ทอฝัน,ศรีขันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1849801173654,600607483923,นางสาว,อกิรวดี,ศักดิ์สวัสดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,F,1100702268388,600607483938,นางสาว,ดวงหทัย,แสงคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,2909801053257,600607483949,นางสาว,กันต์ณภัทร,ทองสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สงขลา
2562,1,2560,1,F,1103702522660,600607483983,นางสาว,ภัสรา,เพ็ชรรัมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,M,1200100658969,600607484051,นาย,รัชชานนท์,บาลิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1104300090588,600607484108,นางสาว,นรีกานต์,จึงสุรกิจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1419901791060,600607484120,นาย,วายุ,ตุ้มคำอู่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2560,1,F,1103702684023,600607484126,นางสาว,บุษยา,เนาวแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702753499,600607484128,นางสาว,อินทิรา,บินการีม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103702651133,600607484133,นาย,นราวิชญ์,เพียกุดเพ็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103400045095,600607484149,นางสาว,ศุภิสรา,วรรณทิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1779800179005,600607484155,นางสาว,นิภาวรรณ,ศรีอุดม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,2101100056853,600607484204,นางสาว,วรรณวลี,ขำเจิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,M,1100501468134,600607484212,นาย,ศุภกร,พลขันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103000142484,600607484246,นางสาว,กฤติยา,จันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300115807,600607484280,นางสาว,ฉัตรฑริกา,โชคมหาวงษา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,2100300025501,600607484290,นางสาว,ณัฐญา,มะดะเรส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1350100479346,600607484317,นางสาว,อรุณี,ใจพรมเมือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1110300237283,600607484342,นางสาว,ธัญรดา,บัวพุ่ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2560,1,F,1849901353123,600607484402,นางสาว,ยะไรนัฐ,เอกวรรณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1100702706644,600607484430,นาย,ชนะวิน,นาคเชียร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1119900814638,600607484457,นางสาว,ธันย์สิตา,วิทยาพลวิชญ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1839900522266,600607484464,นางสาว,สุพรรษา,ก่อเจริญกิจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2560,1,F,1550600100484,600607484527,นางสาว,ฐายิกา,พะมิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2560,1,F,1559900366275,600607484605,นางสาว,ลภัสรดา,อุตรชน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,น่าน
2562,1,2560,1,F,1219900684415,600607484656,นางสาว,กชกร,งามขำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1103300181906,600607484724,นาย,ธนกร,กลิ่นชั้น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702799505,600607484901,นางสาว,วชิรญาณ์,เชยนาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100501469297,600607485087,นางสาว,ปารณีย์,ณ ไทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702698293,600607485200,นางสาว,สโรชา,พวงสันเทียะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,บุรีรัมย์
2562,1,2560,1,M,1100702744988,600607485270,นาย,นัทวัฒน์,เพียวอยู่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1809800150120,600607485346,นางสาว,ปุณยนุช,ทองสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2560,1,M,1110100174105,600607485417,นาย,เอกภพ,มาแสวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2560,1,F,1104300039264,600607485420,นางสาว,สุนิตา,สุราโพธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ยโสธร
2562,1,2560,1,F,1102700638805,600607485456,นางสาว,ญาศิณี,บัวอ่อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1100702611261,600607485480,นาย,ธนดล,เฉลิมพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1100702921111,600607485509,นางสาว,พรนภัส,ลิขิตเลิศรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1104300099593,600607485513,นาย,อัชฌา,อัชฌาศัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1104300082798,600607485524,นางสาว,สุพัตรา,โนพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1150400074882,600607485549,นางสาว,นันทิชา,ฉิมพาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ตรัง
2562,1,2560,1,M,1100300145435,600607485578,นาย,ชัชวาล,โยธินธรรมศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,F,1103702502341,600607485584,นางสาว,ณัฐริณีย์,ว่องไพฑูรย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,1,M,1840400085365,600607485690,นาย,กฤตยชญ์,หล้าสิงห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2560,1,M,1103702635928,600607485867,นาย,ไชยยา,เหล็กทั่ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2560,2,F,1430800065578,600607491524,นางสาว,หทัยภัทร,บุญเสมอ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,หนองคาย
2562,1,2560,2,M,1100702865211,600607491607,นาย,ปองภพ,เรืองแสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุรินทร์
2562,1,2560,2,F,1440800188505,600607491639,นางสาว,พนิตพิชา,สันโดษ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1450100005700,610607301067,นางสาว,เกศริน,ทุมไพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ร้อยเอ็ด
2562,1,2561,1,F,3670700684416,610607301610,นางสาว,จิตตานันท์,เอกชัยศิริเหม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,มหาสารคาม
2562,1,2561,1,F,3101700831112,610607301612,นางสาว,นิธินันท์,นามเณร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,M,3200100788745,610607301614,นาย,ธิติศักดิ์,เม่นแมน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครนายก
2562,1,2561,1,F,3100400352099,610607301615,นางสาว,ปัทมา,หวงสกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1100700508110,610607301616,นาย,อัครวัฒน์,ชินสิทธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3331400273741,610607301617,นางสาว,กรรณิการ์,เกษาชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สมุทรปราการ
2562,1,2561,1,M,3311400245691,610607301618,นาย,เวียงสันติ,วงแสนคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,3700700688691,610607301619,นาย,ประเทือง,มูลทองตน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3470800791372,610607301620,นางสาว,ชนิดา,พารเหนือ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,3101800729123,610607301621,นางสาว,ปวริศา,กนิษฐะเสน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,F,1349900761087,610607301642,นางสาว,วนัสนันท์,จันทรเสนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,M,1100800414877,610607301643,นาย,ทศพล,ตั้งตนพิทักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1420500083902,610607301644,นาย,พลากร,จรไทย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,3239900008114,610607302204,นางสาว,จิดาภา,โภคสมบัติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,นนทบุรี
2562,1,2561,1,F,1800300073756,610607302502,นางสาว,ศรัญญา,คงธรรม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุราษฎร์ธานี
2562,1,2561,1,F,1220400149296,610607302789,นางสาว,กรกฎ,อุดมภ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1209700572524,610607302790,นาย,ศิริวัฒน์,ศรีเล็กยัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชลบุรี
2562,1,2561,1,M,1620300039282,610607303330,นาย,พรศักดิ์,ร้อยแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กำแพงเพชร
2562,1,2561,1,F,3549900113292,610607303361,นางสาว,ยิ่งลักษณ์,เหล่าบุญเรือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ,แพร่
2562,1,2561,1,M,3330800391103,610607303676,นาย,ภูมิอาชว์,รอดศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300222921,610607400090,นางสาว,พรนภา,บุญมั่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300275863,610607400126,นางสาว,อาทิตยา,อับดุลเลาะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,M,1104300219726,610607400132,นาย,ณัฐนันท์,โพธิ์เล็ก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300276321,610607400133,นางสาว,พฤกษา ,หาญสาคู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300202769,610607400135,นางสาว,พิมพ์ลภัส,ศรีสมทรง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1361000314672,610607400144,นางสาว,อัจฉราภรณ์,ศรีวิลัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1229900893791,610607400147,นางสาว,พรนภา,สีเทา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ,จันทบุรี
2562,1,2561,1,F,1102700774539,610607400174,นางสาว,ศิรภัสสร ,พวงศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1240600175371,610607400198,นางสาว,กนกภรณ์,เวงไทยสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1200101872107,610607400205,นางสาว,นฤมล,มั่นนาค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1200101842488,610607400206,นางสาว,พันธิตรา ,พัชราชีวิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ฉะเชิงเทรา
2562,1,2561,1,F,1570500251511,610607400258,นางสาว,ณัฐณิชา,ผัดหมื่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,F,1779800187822,610607400267,นางสาว,พิชญาภา,เวด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ประจวบคีรีขันธ์
2562,1,2561,1,F,1470401263406,610607400307,นางสาว,วรุณทิพย์,ศูนย์จันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สกลนคร
2562,1,2561,1,F,2369900018871,610607400323,นางสาว,ศิรินันดา,จอนห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1839900576722,610607400344,นางสาว,ชุตินันต์,ตลาดเงิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ภูเก็ต
2562,1,2561,1,M,1579900830958,610607400377,นาย,ปารเมศ,ราญรอน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,เชียงราย
2562,1,2561,1,F,1609700203070,610607400455,นางสาว,นิรชา,กัณฑ์โรจน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300194421,610607400461,นางสาว,อาทิตยา,ขยันดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1104300208961,610607400490,นางสาว,วราภรณ์,พึ่งผลพฤกษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1720500101746,610607400538,นางสาว,ณัฐรัตน์,พลกล้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,สุพรรณบุรี
2562,1,2561,1,F,1160700072222,610607400626,นางสาว,นุสรา,ใบนี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ลพบุรี
2562,1,2561,1,F,1219900741532,610607400633,นางสาว,ดาวสมุทร,บุญคล้าย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ระยอง
2562,1,2561,1,F,1361000316705,610607400680,นางสาว,แก้วอิสรา,นาคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1340800152170,610607400703,นางสาว,ธัญชนก,เพ็ชรเทพ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,อุบลราชธานี
2562,1,2561,1,M,1104300237015,610607400729,นาย,พีรดนย์,เนียมสอาด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,กรุงเทพมหานคร
2562,1,2561,1,F,1920601289331,610607400748,นางสาว,วิรัญดา,สิทธิการ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,นครศรีธรรมราช
2562,1,2561,1,M,1361000321032,610607400769,นาย,ชัญญานุช,เพลงสันเทียะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ,ชัยภูมิ
2562,1,2561,1,F,1101500993929,610607400790,นางสาว,ดวงฤทัย,ธาราพัตราพร,ศิลปศาสตร์,การจัดกา