2562,1,P1707067,180101303993,นาย,เพชรทะนูสิน,หลวงไช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MC029614,180101403897,นางสาว,นางลาว,พวง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900292974,570101220214,นางสาว,วราภรณ์,ตรงเมธี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701857251,570101420393,นาย,อดิศร,เมฆศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702162164,570101421682,นางสาว,รณิดา,โชคอำนวย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701392231,570101421841,นางสาว,พิชชาพร,แก้วใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702130117,580101425003,นางสาว,จรัสนภา,วงชาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900294140,580101425032,นางสาว,พัสตราภรณ์,จักรเพ็ชร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2130300019675,580101425299,นางสาว,ปาริชาต,ว่องวัฒนกูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102400103868,580101425385,นางสาว,ลัลนา,แซ่อึ้ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320500257189,590101382112,นางสาว,จิตธิญา,สังเกตกิจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470800246793,590101382353,นางสาว,กนกวรรณ,สุวรรณ์เขตร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1620300103916,590101382384,นางสาว,วริษา,แสงม้า,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900165907,590101382386,นางสาว,ชนิกานต์,ศรีวิลัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100701249436,590101382387,นางสาว,เกศกานดา,จันทร์หอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1660500159729,590101425701,นางสาว,สุมาลี,โพนเงิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000264055,590101425976,นางสาว,วรรณนิสา,ภูจอมนาค,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702387053,590101426037,นางสาว,ศศิมาพร,เสือเอก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500242840,590101426038,นางสาว,ปภาวดี,พวดอาจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500244044,590101426106,นางสาว,อริสา,พงษ์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410501129141,590101426108,นางสาว,กุลณัฐ,น้อยสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900310203,590101426113,นางสาว,ฉัตรศิริ,ใจกล้า,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900630254,590101426141,นางสาว,วิมาลิน,เอียดจุ้ย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201369131,590101426165,นางสาว,พลอยชมพู,นาคทองอินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361200241318,590101426223,นางสาว,จีรวรรณ,รักจิตตัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900689610,590101426254,นางสาว,เกษสุดา,สีดาดาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300210181,590101426283,นางสาว,ศิริยา,ก้อนศรีษะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311500051883,590101426346,นางสาว,อนัญญา,จรอนรัมย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400226168,590101426362,นางสาว,สรารัตน์,สนั่นเมือง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901117374,590101426412,นาย,อรรถพล,กาญชะนะกาศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700725007,590101426463,นางสาว,จิตราพร,โซ๊ะมาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820600068022,590101426464,นางสาว,ทักษิณา,นาหรุ่น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1312100000671,590101426498,นางสาว,รสลิน,โทแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601200113252,590101426509,นางสาว,ชนนิกานต์,อินผล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350800289779,590101426549,นางสาว,วราวรรณ,ศรีษะเนตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321400007441,590101426557,นางสาว,สุวิมล,โฉลกดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360300086097,590101426599,นางสาว,เกศสรินทร์,จันทาเทพ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679800208642,590101426677,นางสาว,กิตติมา,วงษ์มามี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900209661,590101426694,นางสาว,สายธาร,เพชรสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100534155,590101426696,นางสาว,จิรากรณ์,โชคสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900307814,590101426788,นางสาว,ธันยพร,เรียบเรียง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900586656,590101426798,นางสาว,พรทิพย์,ภาทีระ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502008756,590101426813,นางสาว,ศิวาพร,กลางโคกกรวด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702353825,590101426845,นางสาว,วาสนา,ทรัพย์สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500901240196,590101426901,นางสาว,จิรประภา,วัชรนาวิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700716920,590101426902,นางสาว,นันทวัน,แซ่หลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950300115351,590101426958,นางสาว,นุรมา,หะมะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702706121,590101427005,นางสาว,นฤมล,มิตรเทวิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900709361,590101427041,นางสาว,ขนิษฐา,เรืองฉาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702401081,590101427064,นาย,ธีรยุทธ,แสนหลวง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659901880231,590101427077,นางสาว,อธิตยา,กิจชำนิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300005530,590101427079,นาย,อาทิตย์พล,ชินธกูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702404624,590101427080,นาย,นราธิป,ศรีรักษา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920300136161,590101427114,นาย,ทวีวุฒิ,ไชยมล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702488399,590101427120,นางสาว,ศิริญญา,ราชแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802252603,590101427151,นางสาว,พิมพ์ชนก,สุทธิโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909901548608,590101427194,นางสาว,ศศิประภา,เอกพิทักษ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900467849,590101427201,นางสาว,กมลชนก,ทองสวาสดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1670400184527,590101427202,นางสาว,นนท์ปนัดดา,จันทร์เรียบ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5402000038007,590101427204,นาย,วัชรพงษ์,โพธิกระสังข์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1830300078855,590101427210,นางสาว,วรัญญา,กันยาเนียม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451000260962,590101427263,นางสาว,เสาวลี,ตันต๊ะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700297788,590101427383,นางสาว,เอกอนงค์,ชัยโยธา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500347002,590101427404,นางสาว,ธัญชนก,แย่งใจรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900623654,590101427405,นางสาว,เจนจิรา,ปิ่นเงิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300100160528,590101427421,นางสาว,ศศิมา,บุญณะสาร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1719900455365,590101427422,นางสาว,ระพีพรรณ,ระภาเพศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300039868,590101427468,นางสาว,ชโรธร,เทพาหุดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1941000260852,590101427488,นางสาว,สูไฮลา,กูวิง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900753930,590101427574,นาย,ศักดิ์นรินทร์,เปรมกมล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500245415,590101427599,นางสาว,แสงจันทร์,จันทร์ประทักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660200085631,590101427664,นางสาว,สุมิตา,รอบแคว้น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300109587,590101427665,นางสาว,ทิวาพร,บุญหนุน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700794891,590101427677,นาย,ปฏิภาณ,ตั้งพิริยะทิพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1961000066894,590101427729,นางสาว,สุวรรณนี,เจ๊ะอามะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702442984,590101427744,นางสาว,พรพัชรินทร์,บุรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1330600098457,590101427844,นางสาว,ปิยะพร,รุ่งแสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1150600132967,590101427857,นาย,กฤติน,เพชรจตุรงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900725856,590101427902,นางสาว,นภาพร,ก๊กบางยาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702591162,590101427933,นางสาว,ชุติมา,สุขศาลา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300133879,590101428140,นางสาว,จรรยารักษ์,ปรวัฒน์ศรีกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810500110281,590101428149,นางสาว,พิมพ์ชนก,ราชเดิม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341700078033,600101382878,นางสาว,เกษมณี,สิมมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700122221,600101383265,นางสาว,รัตนา,โทไข่ษร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701864206,600101383884,นางสาว,อัจฉรา,ภาษา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270600002582,600101384352,นางสาว,นุชจรินทร์,เชื้อคำสิงห์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1520100105843,600101384691,นางสาว,ณัชชา,ตารินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700408672,600101384825,นางสาว,ชนก,โชติกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700633315,600101384846,นางสาว,ณัฐวรา,ธาระเขตต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3411900790204,600101384911,นางสาว,ฉันทนา,ส่อนราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1431000095562,600101428594,นางสาว,อมรรัตน์,สุทาวัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900114546,600101428596,นางสาว,ชลธิชา,คำเสมอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900539890,600101428696,นางสาว,ณัฐวรา,หร่นเต่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1819900257228,600101482701,นางสาว,ลัยลา,หลงสลำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200049578,600101482795,นางสาว,นิสารัตน์,ขินลอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311500039395,600101482880,นางสาว,มณฑิตา,พูนประโคน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900829421,600101483101,นางสาว,อิศราภรณ์,มธุลาภรังสรรค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770800023899,600101483121,นางสาว,ณัฎฐธิดา,ลอยดารา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702563452,600101483507,นางสาว,สุภาพร,อินทรบุตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702718947,600101483531,นางสาว,กันยาวีร์,ยศปัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801262264,600101483546,นางสาว,ชนกชนม์,เต้าทิพย์ภูมิรักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702563941,600101483559,นาย,วุฒิชัย,จันทร์ศุภฤกษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670700282508,600101483583,นางสาว,นลิตา,โฉมเกิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900330638,600101483669,นางสาว,ณัฐธิดา,นามสา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350700073413,600101483733,นางสาว,ศิราพร,บุญทัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901380295,600101483827,นางสาว,ณัฐกานต์,กาญจนรังษี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901380309,600101483830,นางสาว,ณัฐธิดา,กาญจนรังษี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700191441,600101483870,นางสาว,ภัคธีรา,ช่างถัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900881347,600101483891,นางสาว,สุจีรา,ดอเลาะมาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100280006737,600101483900,นาย,ณรงค์ชัย,พิมพ์งาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702761815,600101483906,นางสาว,อรนภา,ดวงประทุม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960500326614,600101483961,นางสาว,สาวาณี,สะอิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840301092452,600101483962,นางสาว,ปิญธิดา,บัวคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490200110254,600101483965,นางสาว,เกศรินทร์,รสจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301700284431,600101484036,นางสาว,ลลิตาภรณ์,เที่ยงบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421000196938,600101484040,นางสาว,เบญจรงค์,ศรีละออ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571700008696,600101484135,นางสาว,นฤมล,ใหญ่ล้ำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700204642,600101484194,นางสาว,รุ้ง,สมิงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702537179,600101484296,นางสาว,พิมลพรรณ,พึ่งกัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100560067,600101484346,นางสาว,ประดิษฐา,สุธาบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500331151,600101484453,นางสาว,ชุติกาญจน์,เพ็ชรดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201333241,600101484673,นางสาว,วรกมล,สิทธิพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5710700039648,600101484702,นางสาว,ภัทรวดี,ชารกี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471000179448,600101484779,นางสาว,ปิ่นชนก,นาเวียง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901797910,600101484820,นางสาว,ชนกนันท์,วงษา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700188164,600101484937,นางสาว,พัชรียาภรณ์,อรุณโรจน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102800089692,600101484938,นางสาว,ทัศน์ธิดา,ชมภูทัศน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600900136408,600101485059,นางสาว,นารีรัตน์,กาญจนอุบล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700194666,600101485107,นางสาว,จิตราภรณ์,ทองอินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940100197582,600101485165,นางสาว,อารีนี,สะรีเดะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702232734,600101485175,นางสาว,กัญญพร,ฉันทร์มิตรกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900842406,600101485212,นางสาว,ทิพวรรณ,กุลใจการ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702496120,600101485240,นางสาว,ญาณิกา,เสียงดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300072601,600101485290,นางสาว,นุศรา,พันโดย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200073479,600101485308,นางสาว,จิราพัชร,หลักกรด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950100231616,600101485393,นางสาว,ฮายาตี,สาแม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640100319206,600101485552,นางสาว,นันทฉัตร,โนจากุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300148388,600101485581,นางสาว,นภาพร,มูฮำหมัดยูโซ๊ะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950700010955,600101485663,นางสาว,ต่วนฮานีซะ,ลอจิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500222793,600101485828,นาง,วรรณลี,บัวกอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702273597,600101485994,นางสาว,ชุติกาญจน์,บุญศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350500058330,610101300002,นางสาว,พัฒน์ชลี,ไพพงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3199900190762,610101300030,นางสาว,สมฤดี,ดีเกตุ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100700630187,610101300401,นาย,สุชิน,จงใจรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200900186867,610101300450,นางสาว,ดวงพร,พิมพ์สวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700216715,610101300492,นางสาว,พรประภา,รัตนโคตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300167005,610101300604,นางสาว,อนุสรา,สังวาลย์เพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700463029,610101300605,นางสาว,จริยา,สัมฤทธิ์ภาพ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700490760,610101300629,นางสาว,อาทิตยา,วันทิม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201308964,610101300642,นางสาว,ชุติกาญจน์,ปานบุญห้อม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700446906,610101300654,นางสาว,วิชุดา,โตประภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900268274,610101300691,นางสาว,สุวรรณี,สีต่างคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119700026997,610101300718,นางสาว,อินทิรา,อินทรากลู,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470100255366,610101300734,นางสาว,จริยา,ซีด้าม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240500049811,610101300749,นางสาว,ธนัชชา,โรจนพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240700036489,610101300750,นางสาว,ยุวดี,กะทิโก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900364045,610101300761,นางสาว,เจนจิรา,พะพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110401157095,610101300806,นางสาว,ศุภณัฐ,ทองอนันต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1421200044465,610101300828,นางสาว,พิศมัย,มหาหิงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100500712941,610101300862,นางสาว,มาลินี,บุญศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1919900188471,610101300865,นางสาว,ณัฐกฤตา,สอาดจิตต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400030132,610101300870,นางสาว,อัญชิสา,พลดงนอก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679800176163,610101300888,นาง,บุณยาพร,ปันมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349700156635,610101300923,นางสาว,ศิรินทิพย์,พิมมะขันต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702536927,610101300924,นางสาว,กาญจนา,เพชรกลัด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1301000021802,610101300929,นางสาว,นุชนาถ,บุญยอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700806449,610101300979,นางสาว,กุลณัฐ,มิตรยิ้ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300147624,610101300980,นางสาว,สุจิตรา,เรรส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309901297333,610101300990,นางสาว,เพียงใจ,แผนสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101499126686,610101301056,นางสาว,วิมาดา,อู่วิเชียร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209600132565,610101301079,นางสาว,ปาณิสรา,ทองพาธรรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700340407,610101301098,นางสาว,สุภาภรณ์,แพรอด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340900221971,610101301123,นางสาว,ลลิตา,ลังกา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900128677,610101301196,นางสาว,ทัศมาพร,เสาร์สูง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100229194,610101301277,นาย,ชีวานนท์,กันทะคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1850300069104,610101301284,นางสาว,ณภาภัช,ภัทรกิจปรีชาชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400285709,610101301287,นางสาว,ดารินทร์ ,คำแพงจีน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1619900250276,610101301288,นางสาว,วณิชชา,อินสละ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1339900273538,610101301289,นางสาว,ขวัญดาว,เกริกสกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800015252,610101301290,นาย,อดิศักดิ์,ฟองเกิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701480548,610101301291,นางสาว,วันวิสาข์,มั่นหมาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701480556,610101301292,นางสาว,สุธารัตน์,มั่นหมาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1550500096451,610101301324,นางสาว,นฤมล,ทำงาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1330900284485,610101301363,นางสาว,พิณยรัตน์,กันณิกา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102200070117,610101301404,นางสาว,ปุณณภา,นาควัชระ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320700279828,610101301419,นางสาว,สิริยากร,สร้อยทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1320700244862,610101301420,นางสาว,จันทร์จิรา,ทุมจารย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3102101048764,610101301441,นางสาว,ดานภา,สวัสดิ์มงคล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1340700512956,610101301461,นางสาว,ดาวนภา,สายสิงห์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700517455,610101301484,นางสาว,สุรางคนาง,บัวรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3451400110344,610101301528,นางสาว,ฐิติกานต์ ,พาธิรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701025433,610101301529,นางสาว,สุพรรษา,ประเสริฐกิจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3620100223132,610101301530,นางสาว,อรวรรณ,มั่นประกอบ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160400203747,610101301567,นางสาว,อภิสรา,คำพรานลาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411500058666,610101301593,นางสาว,จิตรา,นามขัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401300037363,610101301625,นางสาว,ทิพวัลย์,ชมภูเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3301900010129,610101301628,นางสาว,พิมพ์พิชชา,คณิตศิลป์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700602746,610101301652,นางสาว,สุกัณญา,จันทยักฆ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331700046042,610101301659,นางสาว,พรนภา,จันทจิตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440300158178,610101301743,นางสาว,นทิตา,ศรีเมืองเบ้า,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320900126634,610101301785,นางสาว,ประภา,การะเกต,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402139303,610101301835,นางสาว,อภิญญา,ผาสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702412821,610101301839,นางสาว,นาตยา,นิ่มน้อย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701874560,610101301844,นางสาว,กมลชนก,เก่งมงคลธร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000075076,610101301854,นางสาว,หทัยภัทร์,บัวศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2841000020737,610101301870,นางสาว,วิไลวรรณ,พนมพงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1630500102875,610101301874,นางสาว,สุทธิษา,งานสำเร็จผล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700586201,610101301879,นางสาว,สุนิสา,เงินจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900149188,610101301890,นางสาว,ยุวารี,ปัญญารส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100602534287,610101301891,นางสาว,วิภา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700762760,610101301942,นางสาว,ณัฐติยา,บุญธรรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702444626,610101301944,นางสาว,กมลวรรณ,แต่งงาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800044791,610101301963,นางสาว,ณัฐณิชา,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700713891,610101301975,นางสาว,ทิพย์สุดา,ผลฉิมพลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701269456,610101301977,นางสาว,บุญฑริ,พิมพ์วัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400810504,610101302008,นางสาว,กัลยา,ทองมี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1141200153780,610101302041,นางสาว,จันทร์จิรา,กลมเกลี้ยง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409900929092,610101302047,นางสาว,สุวรรญา,ผาสุโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1300500001443,610101302105,นางสาว,นริศรา,ค่ายใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411400186492,610101302110,นางสาว,จีรภา,พวกภะรับ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900421909,610101302114,นางสาว,ปัณฑิตา,พยัคใหม่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900452638,610101302134,นางสาว,เสาวลักษณ์,สร้างสุขดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300039469,610101302136,นางสาว,สุวิกา,พรหมมืด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702548413,610101302163,นางสาว,ธนมนต์ ,จันทร์ปุย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700546552,610101302206,นางสาว,ขวัญกมล,ศิริใหญ่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101702497163,610101302261,นางสาว,ปิยะดา,กำจัดภัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900357286,610101302295,นางสาว,อมิตรา,ปลื้มสุด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200803724,610101302306,นางสาว,สมฤทัย,เรือนฉิมพลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1470500115162,610101302342,นางสาว,สารภี,ทั่งพรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440500172841,610101302353,นางสาว,จารุวรรณ,เตสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100196126,610101302354,นางสาว,สิริรัตน์,พรมนาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701295813,610101302357,นางสาว,ศศิกร,สมีนาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103700866370,610101302452,นางสาว,พรศิริ,จรรักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530600034228,610101302455,นางสาว,ขนิษฐา,บัวมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1249900408400,610101302469,นางสาว,ชุติมา,จูเจริญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900441849,610101302476,นางสาว,โชตินภา,โพธิ์ขวัญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900417026,610101302477,นางสาว,พงศ์นภาภรณ์ ,สุจินพรัหม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802193623,610101302480,นางสาว,ซารีน่า,เดชลักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370400015272,610101302499,นางสาว,พิมสุดา,วะจีประสี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460500238621,610101302516,นางสาว,ปรียานุช,ดวงใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400042468,610101302554,นางสาว,วันดี,ตัญศิริสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900742378,610101302563,นางสาว,แก้วสมุทร,จารุจินดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102000141878,610101302593,นางสาว,สุภัทรา ,ศรีอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900837474,610101302635,นางสาว,เบญจพร,พลชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1249900444457,610101302637,นางสาว,ปวีณา,ศาสตร์ศิลป์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100152155,610101302640,นางสาว,ณัฐการ,ชัยพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702151301,610101302651,นางสาว,ปฏิมากรณ์,หนูคง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1320500120965,610101302671,นางสาว,ดวงดาว,ฝูงใหญ่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700361625,610101302688,นางสาว,นุชจรีย์,ภูสมพงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100544742,610101302763,นางสาว,จิตสุภา,ยนต์ศิริ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1229900241122,610101302770,นางสาว,พิชญมาศ,วรรณทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3340700033574,610101302771,นางสาว,ศรีอุดมสรรพ์,บุบผาวาสน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2480700001487,610101302772,นางสาว,จันทร์เพ็ญ,แสนสุภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800050465,610101302773,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,เกศรา,โคกระบือ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700737471,610101302774,นางสาว,กุลสตรี,รุ่งแสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1349700171731,610101302779,นางสาว,นาตยา,คะเณตรง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700978798,610101302781,นางสาว,รัตติพร,ตีระกิจกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1461200124809,610101302792,นางสาว,นพรัตน์,ภูกาบเพชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390500032241,610101302793,นางสาว,อฤดี,สีหมุ่ย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701242601,610101302794,นางสาว,นิตติญา,ศรีมงคล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900776171,610101302795,นางสาว,เนตรติญา,ยอดศิริ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1300800035564,610101302863,นางสาว,บุญญาพร,ธรรมสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700763961,610101302878,นางสาว,ชนนิกานต์ ,ยุชุมภู,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3110101707421,610101302879,นางสาว,กุลวีณ์,บัวเกิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700555447,610101302937,นางสาว,ณปภัช,วงษ์ศิริ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1309900375357,610101302940,นางสาว,ธิดารัตน์,ศรีโนนสังข์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701810111,610101302952,นางสาว,รวงสิริ,สาลีพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1249900496503,610101302991,นางสาว,อรพรรณ,ประชุมพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,5100999021451,610101302992,นางสาว,ปุญชรัสมิ์,พลประเสริฐกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1801300235170,610101303003,นางสาว,ศุภกาญจน์,ศรีทานนท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3331001089890,610101303045,นางสาว,ศศิพิมพ์,มะโนรัตน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2249900018634,610101303068,นางสาว,ชนัญญา,เงาแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2869900024639,610101303076,นางสาว,สุจิราภรณ์,สิริวิเศษธาดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702298635,610101303080,นางสาว,กานต์พิชชา,ชาวนา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301800134636,610101303081,นางสาว,อรพรรณ,ประสงค์สุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200100039734,610101303087,นางสาว,มธุรส,กายเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530700087234,610101303089,นางสาว,ชลิตตา,แสงเดช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1412100063264,610101303094,นางสาว,วนิดดา,คำพุทธา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300147281,610101303096,นาย,วุฒิพงศ์,วงศ์ใหญ่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401300040704,610101303101,นางสาว,จินตนา,ฝ่ายสูนย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100500645407,610101303104,นางสาว,พรรณธิพร,พึ่งบุญญะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600178849,610101303106,นางสาว,นฑาห์,บุญนันท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600378711,610101303107,นางสาว,บุญญิสา,เกาะทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700649491,610101303108,นางสาว,โสภิตา,รังสิโย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100096768,610101303111,นางสาว,นิลมล,ธงชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320200110387,610101303112,นางสาว,วารีรัตน์ ,อินทหอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401756830,610101303149,นางสาว,พรภัทร,พวงราษฎร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900038733,610101303173,นางสาว,เพชรรัตน์,จันทโชติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820300021349,610101303224,นางสาว,จันทิรา,บรมสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3341100260325,610101303266,นาย,วุฒิชัย ,แสงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930500163669,610101303308,นางสาว,กรรณิการ์,สุวรรณมานพ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101401811938,610101303454,นางสาว,ดวงกมล,ศรีมูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5560600046946,610101303564,นางสาว,พิมชญา,กองอิ่น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1331300056172,610101303614,นางสาว,ลภัสรดา,วรรณเวช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3451100435116,610101303617,นางสาว,ลักขณา,สายุทธ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1330600099721,610101303703,นางสาว,จุลี,มะปราง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702302217,610101303803,นางสาว,สุดารัตน์,สว่างวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700582346,610101303804,นาย,นัฐพงษ์,อาภาพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240800149749,610101303836,นางสาว,โชติรส,เอี่ยมใหม่,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2240400022260,610101303854,นางสาว,พิจิตรา,จิตรานนท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100644780,610101303878,นางสาว,พัศธณัญญา,จิฬะเดช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101000277791,610101303900,นาง,เพียงใจ,เหรียญปรีชา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200600044803,610101303901,นาย,วิรัตน์,กฤษฎาภิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739900628839,610101303908,นางสาว,ณัฐรินทร์,ดีปรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240400077791,610101303914,นาย,สงกรานต์,แพรสมทรง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3160600693531,610101303927,นางสาว,อารีลักษณ์,คำหนุน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411900215335,610101303929,นาย,วิษณุกร,ภูจอมขำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3570400942593,610101303981,นางสาว,ธัญลักษณ์,ฤกษ์ธน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460500169599,610101303983,นางสาว,นภาพร,บุตรสุริย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409900818789,610101303984,นางสาว,กมลรส,เอราวัณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3860100537038,610101304021,นางสาว,พัตร์พิมล,กาญจนรักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410600216009,610101304033,นางสาว,ชนมน,วณิกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400600101201,610101304041,นางสาว,สุกัญญา,เรืองศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670800499386,610101304065,นาง,วิริยา,เชียงทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480100091673,610101304118,นางสาว,รสสุคนธ์,น่านโพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710700059301,610101304125,นางสาว,พิมพิรา,ภิรมย์ครุฑ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1551100048778,610101304130,นางสาว,ทิพวัลย์,อินธรรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3160400514234,610101304137,นาง,สมศรี,กลิ่นขจร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702565137,610101304150,นางสาว,ทัดดาว,หมู่สะแก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2249800001357,610101304159,นางสาว,ปัญญาพร,ธัมวา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240800118874,610101304162,นางสาว,สมใจ,สิงหนาท,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341100354269,610101400039,นางสาว,สุนิสา,มั่นราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900762741,610101400051,นางสาว,พิลาวรรณ,สาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571400004679,610101400059,นางสาว,ศศินา,ทารินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702463477,610101400130,นางสาว,ลัดดาวัลย์ ,หวังปัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450900176967,610101400145,นางสาว,ชไมพร,ทานะเวช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300196866,610101400288,นางสาว,นภัสสร,เกิดจอน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000319135,610101400374,นางสาว,นิอร,ขามภูเขียว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2909801037413,610101400499,นาย,ทวีป,ชูสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901277084,610101400579,นางสาว,มนัสวี,พุ่มคง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200106202,610101400751,นางสาว,ธนัญญา,เกษี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300188855,610101400784,นางสาว,สุพรรษา,กันศัตรูห่าง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400800112193,610101400805,นางสาว,สุธานิธิ,คลังกลาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900726141,610101400841,นางสาว,จุฬารัตน์,ธนสุนทรสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900744912,610101400848,นางสาว,ชลดา,วาจาฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840700074997,610101400875,นางสาว,ศิริกาญจนา,กังละ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700744711,610101400922,นางสาว,พัชรี,เจ๊ะมะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900639158,610101401163,นาย,วสุรัช,ทองจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200101105007,610101401267,นางสาว,ขิตรัตนิดา,สระปัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700206737,610101401273,นางสาว,จารินี,ชัยบุรินทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300276924,610101401415,นางสาว,จินดารัตน์,เกียรติประภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702902152,610101401416,นางสาว,วริสสรา,สมัญญา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400479017,610101401422,นางสาว,สรารัตน์,พูลเพิ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600412064,610101401474,นางสาว,นงนภัส,วิเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300195460,610101401525,นางสาว,สุธิดา,ศิริศักดิ์สิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700678769,610101401574,นางสาว,ขวัญกมล,พวกดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300211741,610101401599,นางสาว,ปัณฑารีย์,โพธิ์วัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100212857,610101401651,นางสาว,รัตนากร,โพธิ์สุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702983737,610101401671,นางสาว,กชกร ,สาระไทย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300009055,610101401683,นางสาว,คัชรินทร์,หริ่มเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900626188,610101401688,นางสาว,ขวัญธิดา ,มะลิทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2110300043363,610101401689,นางสาว,สุธิตา ,วิรุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002872781,610101401690,นางสาว,นภาพร,ฉันทจิตปรีชา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430300284572,610101401832,นางสาว,ชัชชญา,บุญเชิด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702543322,610101401864,นางสาว,ธิดารัตน์,และคนาเว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900773751,610101401872,นางสาว,นัฐกานต์,วงค์แสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300176997,610101401892,นางสาว,ธิดารัตน์,คุ้มคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702890127,610101401902,นางสาว,ศิริภาพร,สงบใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900355491,610101401931,นาย,แวยูซุฟ,แวดาโอะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700515703,610101401948,นางสาว,ฐิติพร,แก้วแจ้ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300253169,610101402015,นางสาว,ดุสิตา,เจริญวงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300204113,610101402087,นางสาว,กัลชณิกา,มูลเกศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900375526,610101402226,นางสาว,ชลธิชา ,พรหมดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702612691,610101402247,นางสาว,สุภาพร,บีดิลและ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1260400100033,610101402359,นางสาว,สุนิตา,มิดดี้,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700181256,610101402532,นางสาว,ชฎา,ประยูรคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2940300021648,610101402534,นางสาว,นิซะ,สุหลงกุ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702849871,610101402584,นางสาว,ศศิธร,แดงโชติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940200144162,610101402598,นางสาว,สุไวบะ,แวนิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1760700065271,610101402607,นางสาว,มยุรี,บุตรฉุย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5420501053163,610101402664,นางสาว,ไอรดา,การะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340200171483,610101402666,นางสาว,ประภัสรา,จันทะสาต,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1343300005618,610101402687,นางสาว,วรรณิภา,ปัญญาวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900572301,610101402716,นางสาว,สกาวรัตน์,จำปาทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1679900483599,610101402735,นางสาว,ประภาพร ,ป้องแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300212861,610101402870,นางสาว,ณัฐรินีย์,พวงโคกกรวด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950700019260,610101402934,นางสาว,นูอายา,เจ๊ะอาลี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104000024547,610101402958,นางสาว,ภูรินี,ขันทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300318514,610101402981,นางสาว,พรสถิตย์,มูลราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900496745,610101403117,นางสาว,นาลิตา,โต๊ะพ่อ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300174943,610101403307,นางสาว,สิรินยา,จิตร์นารี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300243384,610101403587,นางสาว,ลลิตา,ผิวงาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700740537,610101403700,นางสาว,ชไมพร,มอและ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900673119,620101301015,นางสาว,ญาสุมินทร์,โคศุภ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300084169,620101301020,นางสาว,ณัฎฐนันธ์,จันทรสุก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702090913,620101301064,นางสาว,ณัชชา,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702139696,620101301066,นางสาว,กุสุมา,หมั่นคง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660600026178,620101301107,นางสาว,พรพรรณ,คำพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360700003091,620101301108,นางสาว,ภาส์ภัสสร,ยุทธหาร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930500209251,620101301112,นางสาว,ชญาดา ,อุ่นชูศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2249800001357,620101301293,นางสาว,ปัญญาพร,ธัมวา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702355345,620101301321,นางสาว,เพชรรัตน์,สิงห์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900068888,620101301397,นางสาว,วิภาพร,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700171109,620101301398,นางสาว,ขวัญดาว,ตั้งผลสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240800118874,620101301399,MISS,สมใจ,สิงหนาท,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321300125751,620101301403,นางสาว,อรสา,ดวงศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400558217,620101301451,นางสาว,น้ำฝน,บุษบรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900320306,620101301526,นางสาว,ชฎาพร,ลุนออน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360600159693,620101301529,นางสาว,กุศล,เคนจัตุรัส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440700147319,620101301539,นางสาว,อริสา,วรรณะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900540197,620101301572,นางสาว,อังคณา ,บุญสวน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900511162,620101301573,นางสาว,ชญาดา,มนตรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900509532,620101301574,นางสาว,อรุณกมล,กินขุนทด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530400072053,620101301598,นางสาว,ธณฐพรศร,บุตรดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901749648,620101301599,นางสาว,รัตติยากร,นาคมี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2679900022883,620101301607,นางสาว,พรทิพย์,เส้นแก้วใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700450319,620101301624,นางสาว,ฉัตรสุดา,ห่างกลาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701154745,620101301625,นางสาว,รภัทร,สิทธิกรนนท์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300224505,620101301635,นางสาว,ศิรประภา,ปู่พรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729800064828,620101301698,นาง,จันทิมา,สุขสุคนธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200100034556,620101301699,นางสาว,สุภิญญาภา,เมธีกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900814385,620101301730,นาง,จิราภัทร,พันธ์โชติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840100497871,620101301738,นางสาว,อัสรา,นิยมเดชา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909801013745,620101301776,นางสาว,สุปราณี,ศิริพงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200183821,620101301779,นางสาว,ศิริวิมล,คำออน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209301062301,620101301793,นางสาว,ฐิตินันท์,หิรัญประเสริฐสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2250800023905,620101301945,นางสาว,ฉัตรชฎา ,บุญชำนาญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100503662287,620101301958,นางสาว,ชุติพันธุ์,มันเทศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702569453,620101301974,นางสาว,กฤษณา,เขียวประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900500258,620101301975,นางสาว,กชกร,ยศสุนทร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700531730,620101301990,นางสาว,วราภรณ์,บุรุษ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200501079633,620101301994,นางสาว,ปริชาตญ์,สังข์สมศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2240400023193,620101301995,นางสาว,บุญชณัฎฐา,เกิดบัว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480790008275,620101302007,นางสาว,อุไรลักษณ์,โคตรหลักเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700677134,620101302015,นางสาว,ปีย์วรา,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900255128,620101302020,นางสาว,พันทรี,อัศวธีรางกูร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600400182010,620101302021,นางสาว,วิภาวี,ช้างเนียม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8500977000142,620101302047,นางสาว,มนสิชา,จารุกิตธิรัฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700194967,620101302055,นางสาว,นาตาชา,พิณทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700769209,620101302064,นางสาว,ดวงลดา ,ยะรังวงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900015742,620101302223,นางสาว,รัศมีดาว,หมื่นโอวาท,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400238883,620101302265,นางสาว,พัชรี,สกภูเขียว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370300024164,620101302287,นางสาว,สุพรรณิการ์,สิงห์การ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900079332,620101302288,นางสาว,เกวลิน,หลักทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100627681,620101302297,นาย,พิศิษฐ์,ชูศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900235319,620101302325,นางสาว,วัชรี,พิมพ์หาญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100537545,620101302339,นางสาว,ชลธิชา,ส่วนบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900425079,620101302342,นางสาว,กมลทิพย์,ชัยชุมพล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700178775,620101302354,นางสาว,จิราพร,แสงเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530500060804,620101302356,นางสาว,ธนันญา ,หอมสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702795631,620101302411,นางสาว,อลิชา,พูนทรัพย์สถิต,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702728796,620101302412,นาย,สนธยา,อิ่มใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419901722131,620101302420,นางสาว,พรทิพย์,คันธภูมิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300066571,620101302527,นางสาว,ประภาพร,แถบไธสง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702746037,620101302528,นางสาว,อุมาพร,จำใบรัตน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2310700050136,620101302529,นางสาว,สกุลรัตน์,โพธิ์เหลา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330800228222,620101302530,นางสาว,บัวงาม,น้ำหวาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702006740,620101302538,นางสาว,จินิตชา,พางา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900542385,620101302541,นางสาว,เพ็ญประภา ,กัณหาพิมพ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300126775,620101302589,นางสาว,ศกุนตลา,พุ่มหอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100395274,620101302622,นางสาว,อุไรพร,เชื้อวงษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350600077484,620101302635,นางสาว,เสาวณีย์,พิระภาค,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480600140479,620101302648,นางสาว,สิรินพัชร,มาสเชียงไชย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702408228,620101302707,นางสาว,บุษรินทร์,อ้วนศรีสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300149120,620101302729,นางสาว,กรรณิการ์,กาสุรงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201417917,620101302737,นางสาว,อารียา,เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100272980,620101302755,นางสาว,จิราภรณ์,แสวงสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620500246320,620101302792,นางสาว,วีริยา,สีวัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200385343,620101302824,นางสาว,ปนิตา,ศรีหาวงค์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900027553,620101302839,นางสาว,ชุติมา,มหิศยา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300131411,620101302840,-,นางสาวจรรยพร,สนเปี่ยม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250200261041,620101302846,นางสาว,สุชาดา,มุมกระโทก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470800272506,620101302847,นางสาว,เจนจิรา,เทศนา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000076781,620101302849,นางสาว,อารีญา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100580125,620101302850,นางสาว,เจตนารี,อินแดง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701843915,620101302860,นางสาว,ปวีณา,ทุมเพชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100241251,620101302970,นางสาว,วรรณภา,ผสมทา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900394831,620101303015,นางสาว,สิริกัญญา,เจนจบ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900891312,620101303083,นาย,ชัชรินทร์,วงษ์คำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701295813,620101303143,นางสาว,ศศิกร,สมีนาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900405826,620101303179,นางสาว,วรรณนิชา,ประสิทธิพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700578802,620101303192,นางสาว,ชาลิสา,โมทารัตน์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701701714,620101303195,นางสาว,จิตตรา ,ผลเจริญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900365671,620101303198,นางสาว,น้ำทิพย์,พุ่มทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800834508,620101303243,นางสาว,สุวิมล,ตะบุบผา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900446341,620101303265,นางสาว,ผกามาศ,พันธุ์พรม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300122664,620101303272,นางสาว,ไอชาณา,สง่าชาติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702567776,620101303276,นางสาว,จุฑาทิพย์,จรูญศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700308083,620101303395,นางสาว,น้ำผึ้ง,พลเสนา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341700078033,620101303479,นางสาว,เกษมณี,สิมมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100174554,620101303511,นางสาว,ณัฐชยา,ผสมทา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430300256951,620101303525,นางสาว,มณีนุช,ทองฉัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520500118781,620101303539,นางสาว,โสภิดา,ยวนใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900348554,620101303542,นางสาว,ทิพวรรณ,มีแก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700430813,620101303543,นางสาว,ณัฐสุดา,พูตระกูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300158235,620101303544,นางสาว,ศรัญญา,เด่นโซ๊ะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300081694,620101303545,นางสาว,มีนา,สุวรรชาติ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900203709,620101303547,นางสาว,ปุญญวีย์,สกุลมุสิกพันธ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702565137,620101303573,นางสาว,ทัดดาว,หมู่สะแก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100905676045,620101303578,นางสาว,อารยา,มาลัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401300063984,620101303584,นางสาว,ชลธิภา,เพ็ชรภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400162879,620101303945,นางสาว,ภิรมยา,ภิรมย์ไกรภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300150811,620101303954,นางสาว,ภัทรลภา,พิณประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900125593,620101303970,นางสาว,สุขมาภรณ์,ภูริชนพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400900241815,620101303999,นางสาว,มลธิชา,เหล่าลาภะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400779827,620101304001,นางสาว,ณัฐนันท์,ภูปภาดา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3251100331282,620101304015,นาย,ประมูล,เงินอภิรติกุล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900237174,620101304026,นางสาว,นฤมล,อุ่นศรี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3250600247875,620101304027,นางสาว,ณัฐธยาน์,แสงทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300143681,620101304029,นางสาว,ธนัชพร,ฟักเย็นใจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320100231191,620101304086,นางสาว,ดวงดาว,ผ้าผิวดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702365669,620101304133,นางสาว,สุดาพร,ดีสม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101401040199,620101304180,นางสาว,พรรณาภรณ์,ศรีประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401807639,620101304190,นางสาว,วรารัตน์,ทองพุ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900246891,620101304271,นางสาว,น้ำฝน,แก้วจอหอ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700630187,620101304282,นาย,สุชิน,จงใจรัก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502058079,620101400003,นางสาว,พนัฐดา,อุดมผล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900536831,620101400062,นางสาว,ศศิวิมล,มลัยคำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311001318876,620101400068,นางสาว,สุมาลี,พุดพิมาย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470600133448,620101400087,นางสาว,วิภาดา,เหมะธุลิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702909014,620101400101,นางสาว,วรรณกร,เทวกุล ณ อยุธยา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330700176654,620101400134,นางสาว,บงกช,เข็มทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240301219636,620101400241,นางสาว,อิสริยา,สุไลมาน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451001324204,620101400268,นางสาว,พรประภา,แสนจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450701362337,620101400269,นางสาว,สุจิตรา,จันเรือง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702782855,620101400278,นางสาว,เบญญาภา,สุกใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500201217281,620101400375,นางสาว,ธนวันต์,ใจบุญ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800299152,620101400465,นางสาว,รวิวรรณ,แซ่คู,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900601153791,620101400538,นางสาว,สารีนา,ดอเลาะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200801017518,620101400571,นางสาว,เยาวรินทร์,เรืองยศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730201342032,620101400691,นางสาว,ศิริประภา,กลัดตลาด,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900615248,620101400712,นางสาว,ณฐนนท์,สมุทสาร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1306200007590,620101400738,นางสาว,กิตติยา,วงศ์แสนไชย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901333165,620101400749,นางสาว,กิติมา,แตงวิเชียร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451500068408,620101400779,นางสาว,ชลลดา,ทองโสม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310600302976,620101400821,นางสาว,แพรววา,น้ำผึ้ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900654447,620101400824,นางสาว,ปัทมาวดี,หมุนแทน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900668839,620101400829,นางสาว,ณัฐธิกา,ลาวเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900668821,620101400830,นางสาว,กุลณัฐ,ลาวเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900670591,620101400831,นางสาว,กชมน,ด้วงหมุน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450300111805,620101400881,นางสาว,ณัฐริกา,สุวรรณประดิษฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2321001064228,620101400885,นางสาว,มุชิตา,ที่ดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900754391,620101400905,นางสาว,สิริวิมล,ทรัพย์มาก,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320201217240,620101400908,นางสาว,จันทรารัตน์,กองสุข,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451001327858,620101400962,นาย, อรรถชัย,จันทร์ภักดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450900165281,620101400971,นางสาว,วรรณิภา,แก้วดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901853976,620101401053,นางสาว,อารยา,เวชพร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300089792,620101401113,นางสาว,กัญญาพัชร,โพธิ์ทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702419508,620101401121,นางสาว,ณัฐณิชา,พันนิธิ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702705721,620101401132,นางสาว,วิลาวัลย์,จันทร์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129901636253,620101401143,นางสาว,ชไมพร,ทองทิพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340701738061,620101401236,นางสาว,สุพัตรา,โพธะเลศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702929654,620101401280,นางสาว,มัณฑนา,อินทรศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800801361266,620101401283,นางสาว,ณัฐนิชา,โสระดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900664820,620101401350,นางสาว,นงนุช,เชื้ออ่อน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900877714,620101401355,นางสาว,ญาณิศา,สุขถนอม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900530384,620101401376,นางสาว,อรัญญา,อิ่มขำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650800204134,620101401392,นางสาว,กลิกา,โสภา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820501186108,620101401443,นางสาว,ซอฟีย๊ะห์,ชูเพชร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100228354,620101401461,นางสาว,กนกพร,เพียซ้าย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639900217279,620101401557,นาย,ชัยวัฒน์,เอมอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860300098775,620101401558,นางสาว,โชติกา,ก๋งชิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300106905,620101401559,นางสาว,อุบลวรรณ,เกิดพูล,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700590205,620101401561,นางสาว,ปิยะนุช,พงษ์พื้น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300329567,620101401612,นางสาว,ธนัชพร,ไกลถิ่น,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330801330306,620101401662,นางสาว,มณีญา,เทศราช,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900994502,620101401663,นางสาว,ณัฐธิดา,เรียงเงิน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900652387,620101401734,นาง,กริตา,ถูกอารมย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820501191187,620101401778,นางสาว,ดุษฎี,เพ็ชรภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300371536,620101401809,นางสาว,จันทิมา,พึ่งโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200160029,620101402043,นางสาว,ธิดามาศ,งอกไข่น้ำ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700325238,620101402060,นาย,สิทธิศักดิ์,ชอบทำกิจ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000308249,620101402119,นางสาว,ลักษ์สุดา,กาศเกษม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860201153409,620101402260,นางสาว,ญาณิศา,เทียนสันต์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900376121,620101402270,นาย,ธีระชัย,โยวะผุย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900747902,620101402305,นางสาว,กิตติมา,ดำมา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000079055,620101402404,นาย,นลธวัช,เมฆฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321000397501,620101402433,นางสาว,กัญญ์วรา,แสงดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401294027,620101402438,นางสาว,ศศิกาญจน์,สุหญ้านาง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310701358471,620101402520,นางสาว,สานันทินี ,แป้นดวงเนตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321001437077,620101402607,นางสาว,นิภาพร,กันภัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300256575,620101402628,นางสาว,มนัสวี,ยะมามัง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800101336030,620101402753,นางสาว,อลิษา,รอดทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2102800011144,620101402783,นางสาว,สุพิชญา,คุณชม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660601178745,620101402828,นางสาว,ทิฐินันท์,หอมจันทร์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900687701,620101402885,นางสาว,อัลนูรอ,เจ๊ะอุเซ็ง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702967081,620101402900,นางสาว,หทัยรัตน์,ฉายโฉมเลิศ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703214683,620101402913,นางสาว,บุญญรัตน์,ถายะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2240600025921,620101402945,นางสาว,สาธินี,รัตนวรรณ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900267460,620101402977,นางสาว,นูรีฮะห์,หมั่นสัน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703060155,620101402981,นางสาว,สุทธิรัตน์,ศิริชัย,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1505200006418,620101403034,นาย,พีรันธร,ชินกรณ์สิริภัทร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700300188,620101403041,นางสาว,ณัฐชา,อ่อนใส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450201318819,620101403042,นางสาว,อริสา,รัตนดี,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100417678,620101403082,นางสาว,จันทกานต์,ทองประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250101455654,620101403088,นางสาว,เจนจิรา,โคตรบุตร,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300295333,620101403092,นางสาว,ภาวิตา,ดิษเทวา,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300313374,620101403093,นางสาว,ธนพร,ยะโส,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321001436615,620101403107,นางสาว,ปรีญาฉัตร,มากมน,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900589891,620101403308,นางสาว,มัซนีย์,ดอเล๊าะ,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801309454,620101403347,นางสาว,พีรนุช,ปธิรูโป,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1191100120367,620101403389,นางสาว,งามตา,เข็มทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1830301127272,620101404009,นางสาว,อามานี,คงนาม,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701969016,620101404144,นางสาว,ภัททิยา,ปรีสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330501422019,620101404252,นางสาว,พรชิตา,พรหมสูง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900572301,620101404253,นางสาว,สกาวรัตน์,จำปาทอง,บริหารธุรกิจ,การบัญชี,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P1760900,180102301184,นาย,สุกสาคอน,หลงวิไล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1341600062712,550102313224,นางสาว,ชินพร,งามฉลวย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100900359266,560102318598,นาย,ธนพล,หรูอนันต์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100600348013,570102421086,นาย,ชยุตม์,ธรรมปัญญา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200336954,580102423008,นางสาว,จุฬาลักษณ์,ศรีกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820500101869,580102423645,นาย,กฤษฎา,ศิริวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702423022,580102423788,นาย,นิธิศ,งามขำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900312042,580102424292,นางสาว,สุพัตรา,สกุนนา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5101000028054,580102424612,นาย,ภาสวุฒิ,สุขยวง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702574686,580102425160,นางสาว,นาตชา,เด่นทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100146439,590102227246,นางสาว,ณัฐริกา,ชื่นบาน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2805500000429,590102227257,นางสาว,ณัฐติญา,ทองวาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700588328,590102382091,นาย,ธนพจน์,มากชูชิต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700477551,590102382171,นาย,ดิชมากร,สัจจาแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1342100103011,590102426124,นางสาว,จิราพร,ปลื้มใจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820600065937,590102426160,นางสาว,กมลวรรณ,สุเมนร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1489900290997,590102426262,นางสาว,ศศิธร,เจริญยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900287712,590102426387,นางสาว,ณัฐนันท์,เฉลิมพงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270300029779,590102426606,นางสาว,ศรัญญา,กิติธนชัยเดช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800957579,590102426727,นางสาว,เยาวลักษณ์,นุทผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300214801,590102426836,นางสาว,พิจิตรา,ศรีทาแก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700741797,590102426848,นาย,สถาพร,หิรัญชาติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900238679,590102426854,นาย,รัชพล,แสนณะรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920400178036,590102426896,นางสาว,อารียา,เส็นหละ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700708641,590102427148,นางสาว,ภัทราภรณ์,วรรณะรังสี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100199150,590102427171,นางสาว,ธัญญา,สว่างเนตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801139845,590102427365,นาย,จักรภัทร,พงษ์อัชฌา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100300151044,590102427366,นาย,ณัฐวุฒิ,ฮิงสาหัส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000074801,590102427376,นางสาว,สรีวรรณ,สินสมุทร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5100600086607,590102427412,นางสาว,วาลา,รอชีด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700572359,590102427600,นางสาว,จิราพรรณ,บุญสม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702777061,590102427601,นางสาว,พิชญา,บุญทา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702523931,590102427638,นาย,ติณณภพ,กัลปพงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702583111,590102427776,นางสาว,ซารีนา,พันพึ่ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390500017706,590102427851,นางสาว,เกสรา,ชำนิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702539236,590102427854,นางสาว,มีนา,เส็นสมเอียด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1150600114756,590102427858,นาย,เตชวิชญ์,เพชรจตุรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901375597,590102427892,นาย,จิณณวัฒร,ยิ่งยงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702492547,590102427924,นางสาว,วโรชา,โลหอุ่นจิตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700316794,600102384057,นางสาว,ขนิษฐา,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1659900639769,600102384998,นางสาว,บงกช,คัมภีร์ทัศน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,8571584149699,600102385221,นางสาว,อาย้า,ชีหมื่อ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701634821,600102385230,นางสาว,สุนิสา,มะรุมดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310900147917,600102385643,นางสาว,กมลวรรณ,สถาวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300272212,600102385657,นางสาว,ขวัญชนก,อุ่นเรือน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701563297,600102385710,นางสาว,ปฏิมา,ชมธวัช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900482708,600102391648,นาย,ณัฏฐศรัญย์ ,สวนสมุทร ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100349478,600102391720,นางสาว,ชาริณี,พุ่มทิม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1450200213029,600102391731,นางสาว,อรวรา,ศรีภักดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1601200120054,600102428547,นางสาว,สกุณี,แก่นเขียว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000298715,600102428560,นางสาว,จุฑามาศ,ธรรมกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900570798,600102482812,นางสาว,ธมลวรรณ,วงค์นาค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702563544,600102482913,นางสาว,จิราพร,ประทุม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720300066360,600102483050,นางสาว,อุบล,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100125164,600102483529,นาย,ศักดิ์สิทธิ์,แสนจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701765127,600102483643,นาย,วิศรุต,ยนศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1250700056358,600102483712,นางสาว,สุณิสา,บุญมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430500403311,600102483853,นางสาว,อมรรัตน์,บัวเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320400117571,600102484203,นางสาว,กิตติญา,สืบเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450800120129,600102484236,นางสาว,อรัญญา,นะตาปา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600206462,600102484275,นาย,สิทธิพล,สุขเสมอ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100639651,600102484278,นาย,เขมรัฐ,หมู่พยัคฆ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250200276588,600102484343,นางสาว,สุธิดา,มะลาขันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900749726,600102484612,นาย,อนิวัตติ์,สิงห์คำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702666271,600102484692,นางสาว,ปาลีรัศม์,นพอมรวรานนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000078300,600102484694,นางสาว,วรรณิษา,วิเศษสัตย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501193381,600102484744,นางสาว,จิดาภา,พิทักษ์จินดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702825180,600102484767,นาย,เจตดิลก,ศรีอักษร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900676294,600102484932,นางสาว,ภัทราวดี,ธานี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300146745,600102485052,นาย,ศิวกร,กันเที่ยง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702397269,600102485147,นางสาว,พรรณนิดา,นรสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103500029784,600102485248,นาย,สรวิศ,ชัยกิตติวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702615561,600102485249,นาย,รชฏ,อ่อนไพรงาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300151749,600102485327,นางสาว,ขวัญใจ,สิมตะมะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900313693,600102485413,นาย,สุธากร,คำภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1230400095285,600102485429,นางสาว,อินทิรา,อนนทสีหา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300081325,600102485565,นาย,สมศักดิ์,ใจวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900701187115,600102485664,นางสาว,มาริษา,สุวรรณลอยล่อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1540300121044,600102491268,นางสาว,ชลิตา,ลำเต็ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900545455,610102300018,นางสาว,ภริษา,กวีเดชารัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900125816,610102300024,นางสาว,ผกาดาว,หอดขุนทด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702068427,610102300322,นาย,นิศานาถ,คงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309900581950,610102300326,นาย,สัญหณัฏฐ์,พูนศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702000989,610102300360,นาย,สิทธิชัย,แซ่ตั้ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800179326,610102300400,นางสาว,อาภาพร,พิมบัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729800062612,610102300402,นางสาว,จตุพิศ,ศรีพล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3720400447281,610102300410,นาง,ทิพย์วรรณ,บุญธรรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470300076503,610102300512,นางสาว,ภัสสร ,ไพคำนาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701991761,610102300736,นางสาว,กชนันท์,จันทร์เทา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410600232055,610102300822,นางสาว,นุสรา,ขวาโยธา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2129700000481,610102300834,นาง,สุพาภรณ์,แววศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670700227566,610102301037,นางสาว,ธิดารัตน์,คำจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1749900158891,610102301107,นางสาว,กัลยา,ธานี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509901673660,610102301362,นางสาว,ทิพวรรณ,ดอกไม้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401831971,610102301366,นาย,ณฐกร,อินสว่าง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700939196,610102301391,นางสาว,ศศิธร ,ผิวอ่อนดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350800027332,610102301408,นางสาว,หนึ่งฤทัย,ดอกไม้ทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3601100122981,610102301423,นาง,วราพร ,ประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1251300046186,610102301439,นางสาว,สลิลชญาภ์,เจนตะคุ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1249900470016,610102301440,นางสาว,สุจิรัตน์,ยุทธเทพา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700797415,610102301447,นางสาว,เบญญาพร ,ช่วยชุมพล ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900417999,610102301523,นางสาว,ทิวลิป,วงษ์ยีเม๊าะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340600082178,610102301561,นางสาว,นิรันดร์,ผันผ่อน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1179900159494,610102301568,นางสาว,พัชรี,พุฒพงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700199666,610102301588,นางสาว,ชนากานต์,เนียมหอม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200900187316,610102301604,นางสาว,พัชราภรณ์,โพธิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3310700031245,610102301609,นาย,รักษ์ธเนศวร์,วัฒนพงศ์ภากรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900158111,610102301629,นางสาว,ชุติกาญจน์ ,ธนะบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700314279,610102301635,นางสาว,จิรา,เนินผา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320500179382,610102301636,นางสาว,อัศนีย์,ปิงจุลัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1129900216081,610102301657,นางสาว,จิตรนภา,เหล่าซ่วน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1160100514321,610102301658,นางสาว,ศิริลักษณ์,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701043041,610102301707,นางสาว,ชัชชนก,คงวัดใหม่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321000373237,610102301708,นางสาว,วริสรา,คำเติม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300221956,610102301726,นางสาว,พัชรภรณ์,ใจตรงดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1431000090358,610102301738,นางสาว,ปิยดา,พิมพ์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700793568,610102301744,นางสาว,ศศิธร,ชุมปลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700557404,610102301747,นางสาว,พิมลพรรณ,แสงวิโรจน์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400900316,610102301748,นางสาว,จิราพัชร,คนธานน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702590654,610102301821,นาย,ชาญวิทย์,อับดุลเลาะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700741452,610102301838,นางสาว,บุลันยา,มูฮำหมัดสมัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300181094,610102301846,นาย,ภูตะวัน,เลาะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702614456,610102301847,นาย,วิทวัส,มีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702291277,610102301856,นางสาว,สรารัตน์,การสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300049189,610102301866,นางสาว,สุพิชญา,พงษ์เพ็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900533889,610102301896,นางสาว,เปมิกา,ด้วงไข่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300039311,610102301897,นาย,ปฏิภาณ,อิสระสุรกิจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1430600005938,610102301900,นาง,ชยาพร,ปัสสา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901509321,610102301969,นางสาว,อัญชิษฐา,สิงห์โต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5409900066208,610102301972,นางสาว,พัณณ์ชิตา,ราชย์ศรีเมือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,8630673001334,610102301979,นาย,อโนชา,สัญญา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100201467058,610102302011,นาย,เฉลิมวุฒิ,กิติวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702195160,610102302064,นาย,จิรายุ,บินมูซา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702496677,610102302082,นางสาว,อรยา ,วันทมาตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900716109,610102302092,นางสาว,ณัฐษา,ศรีพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701393863,610102302152,นาย,พิรุฬห์,สิบรัมย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700904708,610102302158,นางสาว,สุธาทิพย์,ชาตะสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401768803,610102302160,นาง,ณัฏฐาภรณ์,กิ่งทองคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1412000059109,610102302186,นางสาว,แสงทอง,จันทรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1640600154711,610102302187,นาย,ไพรสัณฑ์,สุขมั่น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100200115283,610102302212,นางสาว,นฤมล,เศรษฐวิทยา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101100046546,610102302252,นางสาว,ศิริณณะศา,กรีนภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509900425506,610102302276,นาย,ธนกฤต,คชรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720500112268,610102302278,นางสาว,ทัดดาว,ฉิมวัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900737976,610102302280,นางสาว,อนัญญา,ธรรมไพศาล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900421112,610102302283,นางสาว,ปณิตรา,ศิริวรา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1120600186510,610102302290,นางสาว,อัยย์ฐิดา,แนบสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920400113139,610102302293,นางสาว,นัฏพร,ดอกบัว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400707516,610102302304,นาย,อภิวัฒน์,ละม้ายพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700788629,610102302307,นางสาว,อรอนงค์,อนูปกิจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902571412,610102302308,นางสาว,ธัญชนก,ขุนทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3669800126634,610102302351,นาง,ฤติมา,โลหะธรรมฐภพ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3100503359606,610102302355,นาย,นันทพัธน์,ตั้งปทุม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609990016766,610102302404,นางสาว,กัญญาภัทร,สายสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3700500154617,610102302426,นาง,ภัคจิรา,น้ำเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400534476,610102302430,นางสาว,หทัยชนก,ไม้แก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800885129,610102302431,นางสาว,ชุติมา,คล้ายอ่ำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739900646900,610102302432,นางสาว,พิกุลทอง,พูลมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311100180261,610102302433,นางสาว,ปนัดดา,อรัญภูมิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800811206,610102302434,นาย,ปัณณวิชญ์,นิธิจรัสรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100501360899,610102302435,นาย,กฤตนันท์,หอมสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700774947,610102302470,นางสาว,ศิริพร,ดาวดอน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700438474,610102302495,นางสาว,วนัสนันท์,ยีมะเฟือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702504645,610102302529,นางสาว,นันทพร,สุทธิธรรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1409600228722,610102302531,นาย,สิทธิโชค,กึกก้อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700508189,610102302548,นางสาว,ศศิวิมล,มะแย้ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420800069581,610102302560,นางสาว,ศิริลักษณ์,มงคลชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300200138427,610102302561,นางสาว,ฐิตินันท์,ดำครบุรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700282268,610102302562,นางสาว,ณัฏฐ์สิณี,จันมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420800068071,610102302564,นางสาว,ปาณิศา,จันทาสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810400001447,610102302586,นางสาว,เกษพิลาด,จงรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1209500029142,610102302589,นางสาว,บุษยา,ฟูเกษม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800377778,610102302597,นางสาว,มนัสวี,ไชยมงคล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701930656,610102302613,นางสาว,ยุพา,แซ่คู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800944630,610102302624,นาย,วงศธร,เสมอวิโรฒ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100157266,610102302631,นางสาว,วิไลวรรณ,มะลิวงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701342479,610102302636,นาย,อาณัติ,วิรัตน์อารีย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200863727,610102302652,นางสาว,พัชญา,สุขคล้าย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600357349,610102302653,นาย,จิรกิตติ์,นาคสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1801200144334,610102302681,นางสาว,เกษร,แก้วตาทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702125539,610102302717,นางสาว,ธนภรณ์,วรรณฤดีพรสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900249890,610102302727,นาย,ธราพงศ์,จอมคำสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3100905622115,610102302729,นาง,อรพรรณ,ศรีสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500563703,610102302746,นางสาว,ณัฐพัชระ,เต็มกลิ่น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901073695,610102302759,นาย,กฤษดา,พิมพรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900664865,610102302760,นางสาว,รมิดา,ภาคกินนร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320700281300,610102302764,นางสาว,จีรนันท์,วังคะฮาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801127863,610102302768,นาย,ธาวิน,กิจรักษา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500648791,610102302777,นางสาว,ชนิตา,อสุนีย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1220600001870,610102302778,นางสาว,ตฤณรดา,สุขสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000072093,610102302791,นาย,สาธิต,มูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1571200002648,610102302809,นางสาว,สาธิกา,พรมคำปา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900862789,610102302821,นาย,ธีรพล,ยืนยาว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300008296,610102302824,นางสาว,อาวัชดา ,โพธิษา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300024101,610102302862,นางสาว,ลลิตา,คำฝาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5100599101202,610102302866,นางสาว,จุฬาลักษณ์,สมนาค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100532965,610102302867,นางสาว,สุพรรษา,บุญเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701864190,610102302869,นางสาว,พิมพ์สุภา,สิริชัยวงศ์สกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701068326,610102302885,นางสาว,ฌิชาภัทรท์,อุกาพรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2419900033429,610102302886,นางสาว,ชลฤดี,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900800431,610102302904,นาย,อภิรักษ์,วิภาคาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421200062064,610102302906,นางสาว,บุษยามาส,วิไลวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3300900108608,610102302919,นางสาว,ปุณยนุช,ชนะจอหอ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900775568,610102302945,นางสาว,สุกัญญา,โมพิมพ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330800192091,610102302949,นางสาว,พรสุดา,จันทร์อุทัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800268517,610102302966,นางสาว,ดลพร,เผ่าพันธ์ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500618264,610102302972,นางสาว,พรสุภัค,แก้วนพคุณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701575689,610102302973,นางสาว,ศิวาพร,ประทุมแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400900194698,610102302974,นางสาว,วรนุช,วรรณศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900477240,610102302990,นางสาว,ณัชชา,เผ่าพันธ์ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451100186632,610102303041,นางสาว,รุ่งทิวา,วิชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700058770,610102303067,นางสาว,ปิยาดา,สังคะโห,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701830414,610102303100,นาย,พงศกร,โคตรสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701795759,610102303109,นางสาว,พุทธิดา,นุชเล็ก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702343771,610102303115,นาย,สุริยนต์,สง่าวรวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300009845,610102303134,นางสาว,พนิตพิชา,ปานแดง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450900144232,610102303139,นาย,มงคล,โรมะจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100400843991,610102303141,นาย,จารุวัฒน์,แซ่ลี้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702354481,610102303151,นาย,อัษฎายุธ,อยู่ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,0100200000127,610102303156,นาย,โกปาส,บาสเนต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100565731,610102303174,นางสาว,กมลชนก,กลิ่นหอมหวล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900718353,610102303183,นางสาว,ศลิษา,เปล่งสงวน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702371394,610102303184,นางสาว,ธีราพร ,รุ่งถาวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119900716814,610102303185,นางสาว,สุดารัตน์ ,ภูสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700411101,610102303190,นาย,สาวิชย์,ไชยวุฒิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702003007,610102303202,นางสาว,บัว,หมวกเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900232477,610102303203,นางสาว,พรพรรณ ,แมลงภู่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3350300474581,610102303209,นางสาว,บังอร,คำตา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100085580,610102303212,นาย,กันตินันท์,พรมราช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700274307,610102303230,นางสาว,ปิยมาศ,จันทรนนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700696163,610102303234,นางสาว,ณัฐริกา,สอนพ่วง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3220400355330,610102303243,นางสาว,กาณดา,บรรจงเปลี่ยน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2220400019170,610102303245,นางสาว,จินตรา,บรรจงเปลี่ยน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700511821,610102303285,นางสาว,กุลสตรี,ตงสาลี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5451101079549,610102303292,นางสาว,กัณภิรมย์,อุตรา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800890253,610102303299,นางสาว,พนากิจ,บุญประคม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702439212,610102303302,นางสาว,รัตนาพร,เดชะบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800991106,610102303323,นาย,สุรศักดิ์,พัตธนะผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701430351,610102303331,นางสาว,ศิวิมล,ศรีวานิชภูมิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1342100039810,610102303338,นางสาว,คำจันทร์,ขันทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300140841,610102303553,นางสาว,สุทธิดา,สังข์ยารา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1250400014617,610102303560,นาย,เมธัส,อยู่เย็น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700091755,610102303584,นางสาว,จันทนา,กล้าหาญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129800089249,610102303588,นางสาว,สุรัสวดี,พลพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360900114997,610102303599,นางสาว,ปนัดดา,เนินกลาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700242945,610102303600,นางสาว,ธัญสุตา,โกกะบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1839900256426,610102303608,นาย,บัสรี,มานะบุตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900084607,610102303696,นางสาว,ชนิดา,เมฆลอย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421200066311,610102303778,นางสาว,กานต์รวี,นาสมวาส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900256662,610102303792,นางสาว,สวรรยา,พรหมบุญแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103100335250,610102303793,นางสาว,ศศิธร,สูงสิริยศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900741394,610102303794,นางสาว,รุ่งฤดี,ปัญญาสืบ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301200092649,610102303795,นางสาว,ยุวดี,การบรรจง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301800164977,610102303805,นางสาว,ปัทมา,เจาจารึก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720500107434,610102303806,นางสาว,นัทธมน,ปิ่นวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900336264,610102303831,นาย,วิวัฒน์,ตรีสนธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700354408,610102303842,นาย,อนุวัฒน์,กาสุรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701049291,610102303852,นางสาว,กมลวรรณ,จิตรีชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3150200082985,610102303867,นาย,ปัณณวัชร์,พิชัยถาวรวัชร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701180765,610102303868,นาย,ปฏิภาณ,วิริยะนาวี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700334475,610102303869,นางสาว,จิตราภรณ์,พิมพ์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3800600002087,610102303877,นางสาว,นภัสวรรณ,ทิมเฮเด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702174367,610102303924,นางสาว,สุภัสญา,สุวรรณโค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300135707,610102303947,นางสาว,ชนิดาภา,พุทธศร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700149323,610102303963,นางสาว,ปวีณา,โอภาสวงศ์อภิรดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100900496158,610102303964,นาย,วุฒิพงศ์,กล้ากระโทก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702172780,610102303974,นาย,นาวินทร์,หมั่นมานะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700036003,610102303980,นางสาว,ดารณี,คำดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430800059691,610102303997,นางสาว,วันเพ็ญ,จุตะโน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702011622,610102304013,นางสาว,ปรียาภรณ์,บุญโชติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450700157128,610102304016,นาย,ชยานันต์,ประเสริฐสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900337985,610102304040,นางสาว,ทิวาภรณ์,นุริตมนต์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5102099005664,610102304046,นาย,สุทธิพร,ธนพรโสภณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900488214,610102304050,นาย,วีรยุทธ,เกียรติมา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800343759,610102304059,นาย,ทรงกรด,จำปาเทศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3480900196859,610102304063,นาย,ฤทธิชัย,อุสาพรหม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700470603,610102304093,นางสาว,พิชญา,สีแจ่ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900599989,610102304109,นาย,อรรถชัย,แก้วปัญญา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361200158712,610102304121,นางสาว,ฐิติมา,พลจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702331489,610102304131,นางสาว,ณภัสสรณ์,สายสวาท,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600374651,610102304132,นาย,พงธ์สธร,แย้มเกตุ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102001647821,610102304135,นางสาว,นฤมล,แผนกำเหนิด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460100173769,610102304143,นางสาว,ศิรินันทร์,จันทสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700926094,610102304147,นางสาว,สุมิตรา,แสนศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1460500034898,610102304148,นางสาว,จินตนา,วรรณสัมผัส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1341500278438,610102304151,นางสาว,อรอุมา,ทองใฮ้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701660411,610102400011,นางสาว,สุทัตตา,ประกอบผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702302161,610102400081,นางสาว,อนิสรา,เอี่ยมสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900731309,610102400088,นางสาว,สุภาพร,โพธิ์สาวัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702947865,610102400162,นางสาว,กรกมล,กลิ่นคำหอม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900581641,610102400165,นางสาว,อัจฉรา,โคตรก่ำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451200060151,610102400182,นางสาว,เพ็ญนภา,อินทะเสน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1931000026523,610102400502,นางสาว,รัตติยากร,สายหนูน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300235543,610102400614,นางสาว,สุนิสา,ภูมิดำรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702848051,610102400643,นางสาว,บุษกร,บุญจำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300301191226,610102400682,นาย,คมกฤษณ์,แพงมา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300183462,610102400786,นางสาว,พรธิดา,สุขทองสา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700785387,610102401019,นาย,ธีรพล,จ้อยประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639800194234,610102401217,นาย,ชินทัต,บรรจง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501436275,610102401312,นางสาว,จันทร์จิรา,เล็มเยะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600390320,610102401316,นางสาว,ปัทมา ,อาดำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349901000837,610102401374,นางสาว,ธัญญ์วรัตน์,ดึกสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300129727,610102401504,นาย,อภิเชษฐ์,บินมาลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702850721,610102401526,นางสาว,สุจิตรา,ประทุมมาศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801306661,610102401552,นางสาว,ลลิตา,อันนันนับ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801351607,610102401583,นางสาว,ศศิธร,โชคมณีนุช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300230088,610102401645,นางสาว,ณัฐกานต์,เซ็มแม้นหมัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901241705,610102401672,นางสาว,วรัญชนา,นามสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700148522,610102401687,นางสาว,สุนิสา,นิกะจิ๊,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104200141270,610102401798,นางสาว,สิริลักษณ์ ,สิริปิยานนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702624605,610102401836,นาย,ณัฐชนนท์ ,ฤทธิ์บุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702475611,610102401837,นาย,ชัยวุฒิ,สานคล่อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300237759,610102401851,นางสาว,ณัฐกานต์,อยู่เย็น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702592412,610102401888,นางสาว,ชุลีพร,ปานลักษณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300216905,610102401962,นางสาว,ปัทมาภรณ์,พรหมถนอม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700276708,610102401976,นางสาว,ลีนา,สาลี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340500259807,610102402207,นางสาว,นลินนิภา,ปกป้อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800825827,610102402234,นางสาว,จริญญา,แจ่มทับทิม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300169423,610102402237,นางสาว,ปรียาภรณ์,ชมภู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490600063474,610102402344,นางสาว,นพมาศ,เมืองโคตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300339616,610102402345,นางสาว,ชัญญานุช,ชูมนตรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703036430,610102402405,นางสาว,อัญญา,ชาติพุก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100691001,610102402417,นางสาว,เนติมา,คงได้ดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600413311,610102402461,นางสาว,รัสรินทร์,เฉลิมนิธิวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702976806,610102402555,นางสาว,เบญจพร,จำปาอ่อน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003051934,610102402578,นางสาว,รติยากร ,เทียมไธสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421200035083,610102402650,นางสาว,รัตนพร,รัตนมงคล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900659215,610102402858,นางสาว,สุจิตรา ,ไชยสุภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200145721,610102402872,นางสาว,สุธิชา,ธิญญากุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900887421,610102402876,นางสาว,เสาวภาคย์,เชื่อประสาท,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาทีเข้าศึกษาเป็นภาคแรก),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139800025224,610102402929,นาย,ชนานันท์,วังคะฮาต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2103200001254,610102403098,นาย,อินทร,ชื่นสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700630154,610102403176,นาย,เสฎฐวุฒิ,ทะเลน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900782288,610102403613,นางสาว,พัชณี,ศรีวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900357701,610102403625,นาย,มูฮัมหมัด,การียา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900876421,610102403698,นางสาว,อริศรา ,พลอยวิเศษแสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900639469,610102403723,นางสาว,สโรชา,มะละโยธา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900637831,620102300949,นางสาว,แจ่มประจักษ์,ซุยกระเดื่อง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702380765,620102301012,นางสาว,สุกานดา,บุญสามารถ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702625792,620102301013,นางสาว,รดา,ทั่งศรีวัฒนวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639800197039,620102301028,นาง,กุสุมา,สุขกล้า,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900447456,620102301059,นางสาว,สุพิชชา,เรืองสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800848312,620102301080,นางสาว,พัชมณ,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701853638,620102301085,นางสาว,กนกพร,คุ้มผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300154666,620102301092,นางสาว,ปวีณา,สุคนธสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701973738,620102301093,นาย,ธนโชติ,เพ็ชรตะกั่ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702207281,620102301102,นางสาว,นิธินาถ,กมุทชาติ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100440525,620102301168,นางสาว,ไอรดา,แสงลำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730201328838,620102301253,นางสาว,ณฐพร,ทองพราย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1719900466545,620102301262,นาย,วรนิธิ,เอียตระกูล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900372804,620102301320,นางสาว,พรรษา,โกณฑา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401500191684,620102301334,นางสาว,วันวิสา,แพนไธสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571000068114,620102301345,นางสาว,ปาริษา,ดอยบรรเจิด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900342903,620102301379,นางสาว,ดาทิพา,นันบุญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900732362,620102301434,นางสาว,อุบลรัตน์,วงศาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702795674,620102301438,นางสาว,ขนิษฐา,กายา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300142111,620102301447,นางสาว,ธัญญลักษณ์,โมหมัดตาเฮต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560400049191,620102301462,นางสาว,สาริกา,แซ่ลี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300166882,620102301512,นางสาว,พิมผกา,ศรีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900600361,620102301513,นางสาว,สุรัตน์ขณา,ชำนาญฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2129900049034,620102301515,นางสาว,แคทรียา,จักรายุธ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002106956,620102301535,นางสาว,เทพนภา,ขันเป็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501392189,620102301536,นางสาว,กนกวรรณ,สิรวราภรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501306134,620102301537,นางสาว,ทัดดาว,ไชยชนะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311100217881,620102301538,นางสาว,ณัฐกมล,ศรีตะวัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370500009291,620102301541,นางสาว,จีรพรรณ์,แนบชิต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729800222059,620102301551,นางสาว,จิรนันท์,วงษ์ศรีเผือก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600202981,620102301630,นางสาว,สาธกา,ศุภกรกิจวิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001418458,620102301657,นาย,ไรวิทย์,สงค์รัมย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500265298,620102301679,นางสาว,อรทัย,ทาทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130600101140,620102301680,นางสาว,ชลาธาร,สร้อยทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900224542,620102301967,นาง,สิริญาณี,ภู่เจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620400254916,620102302050,นางสาว,ทิตติยา,แย้มพลอย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639900162709,620102302053,นาย,มนัสชัย,คำอ่อน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700258646,620102302183,นางสาว,รัตติกาล,ดำรงรถการ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900301126,620102302234,นาย,โชคมหากัณห์,เรืองทิพศร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100903627349,620102302235,นาย,กฤตภนธ์,ธีรชินคุณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900161371,620102302331,นาย,ปริญ,ด้วงตะกั่ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700509509,620102302332,นางสาว,ศิริทิพย์,เอี่ยมฉลาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5640190031200,620102302378,นางสาว,สุภาพร,กล่องชู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310300186075,620102302385,นางสาว,อรทัย,สุขขีสาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700706096,620102302388,นาย,คณิศร,ประสิทธิ์สืบสาย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702590738,620102302409,นางสาว,อารีรัตน์,มานแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1179900360840,620102302415,นาย,ณัฐพล,โซ๊ะศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430700073234,620102302441,นางสาว,ปพิชญา,ทัศราวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900324581,620102302463,นางสาว,รัชนีกร,แสงทะเล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3330401317881,620102302464,นางสาว,ละออง ,ดวงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802327638,620102302478,นาย,ภาสกร,พรประดิษฐ์กุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300114835,620102302479,นาย,กรณัฐ,กองเมือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702644447,620102302480,นาย,ราชสิทธิ์,สิริพงษ์ชวลิต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702719471,620102302481,นาย,สุศักดิ์,หล้ากันหา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702787744,620102302482,นาย,ยศธร,บำรุงพฤกษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100465825,620102302498,นาย,วัชริศสร์,คชารักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300151362,620102302508,นาย,อนาวิล,วันหมัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2829900020455,620102302511,นาย,รัตนวิทย์,อ่อนเกตุพล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700271631,620102302534,นางสาว,พรวิภา,โพธิ์เหลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700277213,620102302537,นาย,ณัฏฐนันท์ ,สมสวย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701907123,620102302549,นางสาว,ฐิตาพร,อิ่มสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301700094675,620102302550,นาง,ยอดหญิง,อังศุวัฒนากุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200362256,620102302551,นางสาว,กัญญาณัฐ,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200362256,620102302553,นางสาว,กัญญาณัฐ,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400530764,620102302555,นาย,วัชรพงศ์ ,เชือนเชื้อ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1170300032541,620102302569,นาย,นพพล,วงษ์วาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900126893,620102302570,นางสาว,ศิริวรรณ,พยัพเดช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440900225381,620102302571,นางสาว,ศิรินญา,อัปมะโห,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130600099757,620102302573,นางสาว,สุธิชา,วันหวัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702759870,620102302578,นาย,สุทัศน์,เชื่อหมอดู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702766787,620102302579,นางสาว,วาสนา,คลังสามผง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800304271,620102302601,นางสาว,พรหมพร,ภิบาลวงษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702705586,620102302602,นางสาว,ธัญญาลักษณ์,ก้อนมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701685085,620102302605,นาย,อภิสิทธิ์,วิเชียรรัมย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1150400078195,620102302611,นาย,ณัฐวุฒิ ,กอยุทธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702715051,620102302669,นางสาว,ศศินุช,วงษ์หวังจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300238445,620102302671,นางสาว,ชนัญญา,ฮิงสาหัส,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130600100496,620102302672,นางสาว,โสรยา,พุ่มพวง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100905544548,620102302750,นางสาว,มาเรียม,แสงทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400700186012,620102302793,นางสาว,พวงผกา,ชาติขยัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002443821,620102302812,นางสาว,กุลสตรี,ไชยสนาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411100298325,620102302813,นางสาว,สุพัตรา,เหล่าผง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3800600122864,620102302817,นาย,เอกชัย,บุญมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3909800791210,620102302820,นาย,ชาตรี,แจ่มเพชรรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410400199488,620102302826,นางสาว,สุภาพร,ถาวรเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702439948,620102302829,นางสาว,สุภาวรรณ,นิลดวง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500338232,620102302835,นางสาว,นันทิยา,ภู่นอก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000075254,620102302838,นางสาว,ปิยะดา,มินเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600349630,620102302851,นาย,ธีรนัย,จอมมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240400085085,620102302852,นางสาว,บวรลักษณ์,เกิดแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300107073,620102302857,นาย,สักรินทร์,ลีศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550200044471,620102302866,นางสาว,ภัทธิรา,ประแจ้,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702783479,620102302873,นางสาว,เรณุกา,แซ่ลิ้ม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702483362,620102302874,นางสาว,ขวัญศิริ,สีแลง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900255774,620102302903,นางสาว,ฤทัย,น้อยสาคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701534661,620102302915,นางสาว,พรทิพย์,วิเชียรน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900801160,620102302916,นางสาว,สุดารัตน์,ซ้อมประโคน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321000359994,620102302917,นางสาว,พัชรินทร์,โยผล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300206302,620102302940,นางสาว,วิภาพร,เบ้ามา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702868482,620102302989,นางสาว,วรรณนภา,พรรคเจริญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900671632,620102302990,นางสาว,สุฤทัย,มิ่งขวัญ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702831538,620102302992,นางสาว,เมทินี,ภูดินทราย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800620493,620102302995,นาย,ทรงกลด,รัชตวีระพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300064889,620102302996,นางสาว,สุทามาศ,พึ่งและ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300001178,620102303004,นาย,ธนพล,พวงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801147554,620102303012,นางสาว,บาจรีย์,เนียรประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700819573,620102303013,นางสาว,เพชรรัตน์,ชุ่มวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8570484002377,620102303014,นางสาว,อาเบรีย,อาจอ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900850578,620102303019,นางสาว,เสาวนีย์,ศรีจุดานุ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701451162,620102303020,นางสาว,วิวรรธณี,ยุ้นพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160200119211,620102303021,นางสาว,ลัดดาพร,เอี่ยมงาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900709753,620102303022,นางสาว,เนตรสุวรรณ,ภู่ทองพลพิสิฐ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701157744,620102303023,นางสาว,โยทะกา,ยาใจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1510100298102,620102303025,นางสาว,ณิชชาอร,วิริต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900815713,620102303026,นางสาว,เจนจิรา,สังเวียนดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139600040441,620102303047,นางสาว,สุภาวดี ,ไชยสัจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900239901,620102303051,นางสาว,ณวรัตน์,พานสำริด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701988786,620102303072,นาย,นราธิป,หวังธรรมสาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701962752,620102303135,นางสาว,ประชาพร ,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400956923,620102303137,นางสาว,กนกวรรณ,ลลิตพัฒนวิฑูร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400714172,620102303140,นางสาว,ชนิษฐา,ราศรีสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400968867,620102303141,นางสาว,นิตยา,แซ่เลี้ยว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311100242479,620102303225,นางสาว,สุมลตรา ,สีโสดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509966012722,620102303279,นางสาว,ดวงกมล,วินิจสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900224160,620102303280,นางสาว,ดลวรี,คำมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1191100068080,620102303286,นางสาว,ปริศนา,พงษ์สิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700365701,620102303287,นาย,ภานุวัตร ,คะเด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401500169981,620102303309,นางสาว,รัตติยา,ประตังเวสา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500009679,620102303367,นางสาว,ญาดา,ปานนพภา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700611478,620102303405,นาย,ธิติสรร,นาทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702176092,620102303412,นางสาว,อัจญลาลี,ขำบริสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103200004221,620102303413,นางสาว,อมรรัตน์,เมฆลอย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310600282134,620102303493,นางสาว,ศิริศร,ขุนวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002615583,620102303494,นางสาว,สุทธิดา,ฉัตร์ทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650401165607,620102303497,นางสาว,ชลธิชา,วงเลิง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702033267,620102303517,นางสาว,วาสนา,นวลสีดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101190689,620102303527,นางสาว,อารยา ,ไชยรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900472851,620102303549,นางสาว,รัตติกาล,ทองดี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3130600120485,620102303576,นางสาว,ปณิสรา,บุญศิริ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110500059028,620102303581,นางสาว,อริสรา,บุญสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3140900182648,620102303583,นางสาว,นิธิกานต์,ศรีกล่ำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340400177523,620102303898,นางสาว,ฉัฐนินท์,สุทวีเมธาสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900207320,620102303899,นาย,ณัฐพงษ์,นักการ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900431550,620102303903,นางสาว,สุธิสา,พุทธรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960300078838,620102303997,นาย,อารอฟัต,นาแว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900262501,620102304007,นางสาว,ฐิติรัตน์,อ้วนจี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470800246793,620102304036,นางสาว,กนกวรรณ,สุวรรณ์เขตร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702003481,620102304037,นางสาว,รุ่งทิพย์,ชนะสะแบง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702322838,620102304049,นางสาว,พีรยาภรณ์,พินน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100300182183,620102304051,นาย,ประสิทธิ์,สุขสบาย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100902803143,620102304078,นางสาว,พิราวรรณ,แสนคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900884061,620102304079,นางสาว,ยุภาพร,ลิ้มสว์สดิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702723891,620102304093,นางสาว,สุภาพร,โคตรบุตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110400034503,620102304097,นาย,ขรินทร์วิชญ์,ชินเดชาภัทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300193430,620102304119,นางสาว,สุตาภัทร,เพ็งมี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600147514,620102304135,นางสาว,วิลัยลักษณ์,ศรีวรมาศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841500039781,620102304158,นางสาว,วัชรี,วิริยะนันทวงศ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200199131,620102304217,นางสาว,ชลิตา,ผิวบาง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700834815,620102304257,นาย,อนุพงษ์,สงพัด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900816877,620102400052,นางสาว,ณิชกุล,แพทองคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320201215743,620102400168,นางสาว,ปาณิสรา,อินธิเเสง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5102700015312,620102400202,นาย,เทพทัต ,เหล่าภัทรเกษม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703244311,620102400206,นาย,เมซิ่ง,แซ่เกา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702558907,620102400248,นางสาว,บุษปรัชต์,มนตรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920400192802,620102400293,นางสาว,มาตา,ขิกขำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920400191814,620102400299,นางสาว,กิตติยา,ทองขวิด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300399953,620102400314,นางสาว,ณัฐวรรณ,อินทรจันทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300801353772,620102400326,นางสาว,นีรนุช,วิไล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900361213,620102400338,นางสาว,ประกายดาว,ม่วงเสาร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900692688,620102400417,นางสาว,สุธิตรา,จวงพลงาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670701320501,620102400514,นาย,ธนพล,บุตรศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471201425624,620102400534,นางสาว,กานต์ธิดา,พรมบุตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950200060988,620102400585,นาย,ฮาฟิส,ตาเยะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209601293325,620102400594,นาย,จิรายุ,ไชยกาล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900305679,620102400598,นาย,ภคนันท์,กลั่นหุ่น,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5103400024163,620102400609,นางสาว,ปวีณา,แย้มสุนทร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2320201035221,620102400618,นางสาว,เนื้อทอง,คุมโสระ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200211791,620102400646,นางสาว,ลิลดา,โลห์คำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900314671,620102400649,นางสาว,นภัสษร,สั่นสท้าน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900587392,620102400651,นางสาว,ษุรอยยา,หนูเชต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900769015,620102400676,นาย,เกิดลาภ,บัวเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1740301214915,620102400713,นางสาว,ไอรดา,นงนุช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920900019107,620102400725,นางสาว,รัษฎา,จุลนิน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700352057,620102400726,นางสาว,อนุสา,ชนะภัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430600223323,620102400735,นางสาว,ชุฎาพร ,แสงท่าม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950500203466,620102400769,นางสาว,ริสวารา,อาแวบือซา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900764188,620102400774,นาย,สุรศักดิ์,อินคง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950601254023,620102400783,นางสาว,มัสตูรา,มะสะแห,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950101284292,620102400785,นางสาว,โซเฟีย,อาบู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5950301047483,620102400786,นาย,ฟุรกอน,มะแตฮะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900696468,620102400794,นางสาว,นิซัลมี,มะดาบู,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703125605,620102400816,นางสาว,จุฑารัตน์,มิ่งมูล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920400190338,620102400827,นางสาว,ปรียา,ฝันฝา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300336528,620102400879,นางสาว,พัชรา,จิตต์หมวด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471700025842,620102400880,นางสาว,ปภัสสร,พุทนา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900576220,620102400890,นางสาว,วิชุดา ,อาจศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900724950,620102400891,นางสาว,มัสตูรี ,มะเด็ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301327090,620102400918,นางสาว,ฐานิตา,แซ่เหลี่ยง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802553131,620102400934,นางสาว,กรพิณ,อะนันมา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1549900546214,620102400945,นางสาว,กรมินทร์,วรินทร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950500197989,620102400957,นางสาว,นูรฮูดา,หะมะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350101567427,620102400964,นางสาว,ทัศนีย์,โกนตะสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910400079640,620102400973,นางสาว,มุตตอฟา,กูลหลัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900713430,620102400982,นางสาว,ชนม์สุวรรณ,วงษาหาร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900694856,620102401023,นางสาว,พรสรวง,มัคเมธี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701754877,620102401051,นางสาว,วรรจชนก,ตันมีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900311555,620102401060,นางสาว,ศตรัศมี,สังฆยุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490400110720,620102401086,นางสาว,เกศราภรณ์,คำมุงคุณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703182207,620102401096,นาย,มงคลชัย,วลัญโชดม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480801181903,620102401097,นางสาว,สุธิดา,มะละกา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702183447,620102401138,นาย,พัฒนสรณ์,พรสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002526556,620102401152,นางสาว,อรัชพร,ไตรสารวัฒนะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301301273720,620102401199,นาย,นพดนัย,ภิรมจิตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300240873,620102401218,นางสาว,ศิริพร,คงทิพย์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703133621,620102401219,นางสาว,ไอลดา,หวังพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1190400063660,620102401265,นางสาว,เจนจิรา,ไพรสีสอาด,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800122784,620102401279,นางสาว,อภิญญา,ใสกมล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301326646,620102401322,นางสาว,ทิพย์ภารัตน์,น่วมปรีชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2270400005691,620102401335,นางสาว,สุพิชชา,ศรีพาคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570701287334,620102401352,นางสาว,บุษกร,นามยี่,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900523011,620102401353,นางสาว,มาริษา,สมลือ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703059637,620102401354,นางสาว,ประกายแก้ว,เครื่องโค,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900447756,620102401361,นางสาว,วิจิตรตา,ขันเพียแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300339411,620102401366,นาย,ปัฐทวี,อุ่นอำไพ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900299583,620102401372,นางสาว,ธัญสุดา,แก้วเสน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139900328091,620102401383,นางสาว,มณีรัตน์ ,เเสงราช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560301340211,620102401401,นางสาว,ธนัชพร,อักษรณรงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900779645,620102401439,นาย,ปุณยธร,ศรีเมือง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900395531,620102401583,นางสาว,อัสมาอ์,อับดุลฮานุง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900092622,620102401592,นางสาว,ดวงฤดี,คำมีรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450701358241,620102401593,นางสาว,วิชุดา,หาระภูมิ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200900214429,620102401595,นาย,คำภีร์,สัพวาหะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900561003,620102401655,นาย,ภูวนัตถ์,เฮมสะมัน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703070506,620102401703,นาย,วันเฉลิม,จันทร์นาคา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900679160,620102401720,นางสาว,คุณากร,สายไพสงค์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703109031,620102401721,นางสาว,กัญญาภรณ์,วงศ์ชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900858675,620102401729,นาย,ศุภกิจ,แน่นอุดร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411701317201,620102401771,นางสาว,ปนัดดา,พรลุชะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670501422563,620102401775,นางสาว,อลิษา ,ประยูรคำ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1342100112479,620102401792,นาย,สุริยา,ภารเวช,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601101355720,620102401813,นางสาว,นัทชา,แก้วโท,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2801101048866,620102401831,นางสาว,มนปริยา,แผ่นศิลา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1908800001190,620102401905,นางสาว,สุวนันท์,พุทธังกุโร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2860401035408,620102401906,นางสาว,ณิชนันทน์,รุ่งปกรณ์ปรีชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341200107603,620102401914,นาย,ไตรภพ,พิมพ์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900389310,620102401925,นาย,โอมาร์,เจะอาแว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310500209001,620102401938,นาย,ณัฐพนธ์ ,โสดาพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1342100117055,620102401948,นางสาว,นารีรัตน์,โสดา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800400312931,620102401965,นางสาว,ธันยพร,เกิดแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900388224,620102401968,นางสาว,นิฟาติมะฮ์,นิตยรักษ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451300082971,620102402002,นางสาว,อุษา,สาผาย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900145271,620102402016,นางสาว,จารุจิตร,สีสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300404566,620102402039,นาย,ทินภัทร,ศรีจันทร์งาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703055086,620102402044,นาย,อาชาคริช,ไชยาดุลานันท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100232289,620102402090,นางสาว,ปณิดา,เตียกมลสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900912370,620102402191,นาย,ชัยวัฒน์,กุมพล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702925656,620102402208,นาย,วรวุฒิ,สิงนาแพง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703047661,620102402211,นางสาว,อมรรัตน์,ตุ่ยไชย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702626802,620102402224,นาย,ชลชาติ,แช่ตั้ง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902973587,620102402294,นาย,ปิยะ,บุญแถม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900842523,620102402311,นาย,พีรณัฐ,โพธิ์เปี้ยศรี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900534699,620102402328,นาย,นันทพัทธ์,เดชสิทธิ์ญาณวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440700158159,620102402338,นางสาว,ศิริรักษ์ ,คำเพราะ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300301176383,620102402377,นางสาว,ศิริภรณ์ ,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200052145,620102402455,นางสาว,นัทธกานต์,นามสอน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801363729,620102402466,นาย,นิติธร,สำเภากิจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200046064,620102402468,นางสาว,อารีย์ญา,พันธุ์แดง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500008885,620102402486,นางสาว,ชลชนก,กุหลาบ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703130959,620102402632,นางสาว,พัชรินทร์,จู่โจม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341100352134,620102402715,นางสาว,อภิชญา,จันทะเนตร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900609663,620102402727,นางสาว,ชลธิชา,อมรวิริยะนนท์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900507407,620102402794,นางสาว,จิดาภา,สุขรักษา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900596239,620102403027,นางสาว,สุมิตรา,เตจ๊ะน้อย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240800181332,620102403054,นางสาว,สุมิตรา,กิ่งแก้ว,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801108347,620102403095,นาย,จักรกฤษณ์,แก้วหานาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340501353203,620102403101,นางสาว,สุวันนา,สุภาษร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341501396256,620102403264,นาย,พรหมพฤกษา ,อุทาพรม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1431100064472,620102403283,นางสาว,ศิริมาศ,กลิ่นศรีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300289350,620102403393,นาย,ชนาธิป,มีสุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300332158,620102403415,นางสาว,สุภาภรณ์,กระโจมทอง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300349573,620102403416,นางสาว,วิภาดา,วัฒนาพงษากุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571700006669,620102403469,นางสาว,อาธิตาญา,สุทธะชัย,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100642667,620102403562,นาย,ซิดฟริด,ตันกระโทก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300192461,620102403950,นางสาว,รินลณี,สุขถาวร,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600430097,620102403952,นาย,ศุภวิศ,เตชะศรีอุดม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900731309,620102403965,นางสาว,สุภาพร,โพธิ์สาวัง,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900398267,620102403969,นาย,ผาณิต,พวงธีระกุล,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702963267,620102404032,นาย,ณรักษ์,มิศกาชีพ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900710673,620102404053,นางสาว,นิฟาดีละห์,นิบาแต,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700806317,620102502089,นาย,ยศพร,จันทร์สุข,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701035991,620102502476,นางสาว,อรุณรัตน์,วิสัชนาม,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110201226127,620102502624,นางสาว,นภาพร,มีรัตน์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702891835,620102502636,นางสาว,อริสา,ชุ่มใจ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702472481,620102503132,นางสาว,พลอยไพลิน ,ศิริจินดาพันธ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702395975,620102503418,นางสาว,ปภัสรา,สะยอวรรณ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1589900058899,620102503419,นางสาว,วลัยพร,สร้อยสิงห์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400615425,620102503579,นาย,กนกพล,สุริยะมณี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900451887,620102503904,นาย,พีรพล,ก่อวัฒนลาภ,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702829355,620102503941,นางสาว,วธันยา,ฟังสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900333007,620102503960,นางสาว,พุทธมน,ไชยสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500712342,620102504073,นาย,ชาคริต,ซาสังข์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840100512420,620102702383,นางสาว,จันทร์จิรา,พลมุสิก,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900255741,620102703492,นาย,อำพล,ขุนประชา,บริหารธุรกิจ,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702251747,580103423626,นาย,มงคล,แสงศรี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400232869,590103426360,นางสาว,แพรดาว,เมืองใจ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900264821,590103427033,นางสาว,นภาพร,สุพร,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702504564,590103427235,นางสาว,อาทิตยา,นาสมหมาย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100191540,590103427292,นางสาว,ขวัญดาว,มาลัย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700610404,590103427846,นาย,ชยดล,สังข์วงษ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000305631,600103482711,นางสาว,นริศรา,นาเดื่อ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800943544,600103482726,นาย,สุรพัศ,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702342251,600103482749,นางสาว,วรัณทร,วรรัตน์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430300260525,600103483013,นางสาว,สายฝน,มาศงามเมือง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901814787,600103483428,นางสาว,อณัญญา,นามสา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900596221,600103483502,นางสาว,สุพิตตรา,ไตรรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901480749,600103483533,นางสาว,สุภาพร,เก่งกลางดอน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350800296643,600103484324,นางสาว,จิราพร,สมคะเณย์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702687391,600103485021,นางสาว,เกวลิน,งะสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300074221,600103485041,นางสาว,ณัฐฌามา,ใหม่จันทร์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701546913,600103485365,นางสาว,สุทินา,สีเกื้อ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801358942,610103400023,นางสาว,กัลยาณี,นากุน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620900007501,610103400358,นางสาว,วิษฎา,จันทร์ศรี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703018679,610103400547,นางสาว,สิริยากร,แสงศิริ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000078130,610103400560,นางสาว,รสริน,ยืนยง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440900243915,610103401238,นางสาว,วิรวรรณ,นาสา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500266030,610103401335,นางสาว,อรนภา,คงโนนกอก,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000315628,610103402602,นางสาว,วรรณพร,ป้อมอุ่นเรือน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902693194,610103402605,นางสาว,ปพิทญา,พูลสินทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900465833,610103403684,นางสาว,อารัญญา,โพธิ์วงษ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702986205,610103404045,นางสาว,ไพลิน,นิยมไทย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401645761,620103301065,นางสาว,รุ้งเพชร,สมบูรณ์ชนะชัย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900511391,620103302067,นางสาว,สิริยาภา,สุไลมาน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300155244,620103302068,นางสาว,สุวรรณี,นุดมะหมัด,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702685313,620103302069,นางสาว,จิราวรรณ,คำศรี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700688919,620103302276,นางสาว,พิณภัทร์,ไชยสาลี,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160400218094,620103302309,นางสาว,ปัญญาพร,กำลา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400479017,620103302359,นางสาว,สรารัตน์,พูลเพิ่ม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900506430,620103302396,นาย,ณัฐกมล,วงศ์หนองเตย,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702420741,620103302397,นาย,สิทธิพัฒน์,ประทุมทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500354548,620103302407,นางสาว,ปรียาภรณ์,นาคพิณ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209301066862,620103302408,นางสาว,อมรรัตน์,แสงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900082601,620103302524,นางสาว,สุทิตา ,แจ่มใส,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401823545,620103302728,นางสาว,โศรญา,บินรามัน,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900228442,620103302736,นางสาว,นิภาพร,สอนที,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900523374,620103302797,นางสาว,แพรธารา,คล้ายทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700985805,620103302844,นาย,ธีรเมธ,สินสุข,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360600201347,620103302848,นางสาว,พัณณิตา,ชัยรัตนพิบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301300146872,620103302974,นางสาว,ชนัญชิตา,เกรียงไกร,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310300083501,620103302975,นางสาว,ฐิตาภรณ์ ,อิ่มใจธนรัชต์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700056261,620103302976,นางสาว,ณัจรีย์,ซาริม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300066253,620103303546,นางสาว,วันวิสา,ยอนิมา,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100603589191,620103303967,นาย,สุทัศน์,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001856714,620103303976,นางสาว,ธันยพร,จุ๊สมุทร,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209301059718,620103304034,นางสาว,วันวิสา ,รุ่งแสง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101401054785,620103304048,นาย,นรชัย,จำปาทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102101048764,620103304055,นางสาว,ดานภา,สวัสดิ์มงคล,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900936371,620103400247,นาย,วรรณศักดิ์,โกสุมพันธ์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400087622,620103400260,นาย,เมธัส,ดรพล,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2740301021759,620103400513,นางสาว,มาลินี,ชูกลิ่นหอม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300322497,620103400564,นางสาว,บุษยา,อยุ่บำรุง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101837979,620103401298,นางสาว,เพ็ญนภา,นกทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139900330142,620103401668,นางสาว,ลลิตภัทร,สารรัตน์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300165649,620103402525,นางสาว,เกศริน,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310600311754,620103402867,นางสาว,ภูษณิศา,จะดันพงค์,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800198390,620103404249,นางสาว,พิชามญธุ์,ลายทอง,บริหารธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3620400135891,540104408025,นาย,กู้เกียรติ,จบศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1411500097777,570104221187,นางสาว,นงค์รักษ์,จันทร์ใต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300051140,570104221909,นาย,อนุรักษ์,รัตนพราหมณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800807135,570104380555,สิบตำรวจเอก,ชวนันท์,ทองประชาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900747995,570104420380,นางสาว,ลักษณ์วรา,แสงอร่าม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900164962,570104421574,นางสาว,วิศนี,มนูญดาหวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900215460,570104422014,นาย,นัสรันดร์,สะอิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100701632655,580104225529,นางสาว,อรอุมา,มีซี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701281294,580104381089,นางสาว,กาญจนี,จันทร์พิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702240613,580104423532,นางสาว,รัชนีกร,เวชยากุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701958780,580104423774,นางสาว,วัชนี,อภัยพักตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700702538,580104424042,นางสาว,กชกร,งามขำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450600219776,580104424166,นาย,อาทิตย์วันโย,จันทร์นี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700728383,580104424191,นางสาว,ณิชกานต์,ปิ่นแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702270561,580104425270,นาย,ขวัญชัย,ธาระเนตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702459680,580104425271,นาย,อัครเดช,แดงพยัคฆ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100600346568,580104425386,นาย,สุขเอนก,อดิเรกถาวร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900203331,580104425522,นางสาว,เกวลี,มณีน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1969800168311,580104425528,นางสาว,คัทดรา,อับดุลราหะมิส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1739900639199,580104425536,นาย,อิทธิกร,ศรีตะปันย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450300103829,580104425580,นางสาว,สลักจิต,ทองทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900349172,580104425608,นาย,อนันต์,อาแซ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2240400024751,590104227560,นาย,ธนชิต,น้อยจินดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400615425,590104228306,นาย,กนกพล,สุริยะมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100400720512,590104381742,นางสาว,พัชรีพร,จันสามารถ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600147514,590104382125,นางสาว,วิลัยลักษณ์,ศรีวรมาศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701682342,590104382170,นาย,อภิสิทฐ์,สาจะลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1411400132384,590104382359,นาย,วิทยา,ไชยสงคราม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300141910,590104425953,นางสาว,รุ้งนภา,กระต่ายทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1101500938596,590104426090,นางสาว,ธนัญญา,ตุ้มวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300301808,590104426091,นางสาว,ญาสุมินทร์,ประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900279691,590104426199,นาย,ชนาธิป,ศิริพัฒนวรสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002553561,590104426202,นางสาว,วิภาวรรณ,ไชยสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480700195895,590104426207,นางสาว,ปรียารัตน์,แรงดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900782309,590104426311,นาย,เริงชัย,วงศ์ชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370500018338,590104426318,นาย,สุทธิเดช,อรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320600229969,590104426330,นาย,ณัฐวุฒิ,ท้าวแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670800172127,590104426448,นางสาว,ธวัลหทัย,เมืองขุนทด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702664089,590104426460,นาย,ศิรวิชญ์,แฟงสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390400059539,590104426591,นางสาว,อารีรัตน์,พัฒทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600028815,590104426661,นาย,พัสสน,พุ่มมาลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702523621,590104426669,นาย,สาธิต,เฉยพ่วง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700746195,590104426671,นางสาว,รวิสรา,ขวัญนาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700684114,590104426699,นาย,สุทธิภัทร,นพมาศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102700783571,590104426701,นางสาว,ณัฏฐณิชา,วงษ์ยืน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300058676,590104426740,นางสาว,สุกัญญา,ยั่งยืน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700802583,590104426771,นางสาว,สุจิตรา,เผ่าวณิช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700785263,590104426779,นางสาว,ศุภนุช,ยังมีสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700784003,590104426818,นางสาว,พรพิตรา,สถาพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841400087555,590104426830,นาย,กำพล,บรรเจิดเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900374481,590104426863,นาย,วราพล,ศิริบุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300049529,590104426907,นางสาว,อันธิกา,เล็มเยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702402681,590104426908,นางสาว,ธนาพร,แย้มพรรรณราย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700778518,590104426995,นางสาว,ธันยพร,แหม่มเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800278776,590104427003,นางสาว,อาจารี,บุญธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000076293,590104427180,นาย,อานนท์,เพชรคง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700577491,590104427200,นาย,สหรัฐ,สมปาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702626616,590104427241,นางสาว,ปวีณา,ภูยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300045248,590104427270,นางสาว,น้ำฝน,ชูดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600346649,590104427276,นางสาว,ศิริลักษณ์,เมฆลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301801194390,590104427372,นางสาว,ธันวา,อินทรมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702567130,590104427399,นางสาว,พัสตราภรณ์,แก้วเรือนทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002839376,590104427423,นางสาว,ศุภสุตา,ถนอมวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702078484,590104427472,นางสาว,ขนิษฐา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901493891,590104427486,นางสาว,พจนา,อามาตย์สมบัติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900505769,590104427845,นาย,ชิษณุชา,วีรานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501358801,590104427897,นาย,คมสันต์,กลิ่นเทียน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139900277403,590104427900,นาย,เกียรติศักดิ์,สามเตี้ย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749800170059,590104427951,นางสาว,ธัญญารัตน์,ไกรแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802216518,590104428308,นาย,ปิติพันธ์,อุ่ยประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100645529,600104384751,นางสาว,ศรสวรรค์,บุญรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1779800177347,600104428669,นางสาว,วรรณิดา,บุญเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800156609,600104428670,นางสาว,พรทิพย์,เณรแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300085584,600104428706,นางสาว,มาตา,อาดำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900910975,600104482650,นางสาว,ณัฐกานต์,เสมอพบ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250800070034,600104482706,นางสาว,ศิริพรรณ,ทองพันธ์ฉา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840301093084,600104482719,นางสาว,น้ำฝน,หยู้ตุ้ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370500017986,600104482912,นาย,สุขอนันต์,สุริยะศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900851116,600104482943,นางสาว,ขวัญกมล,กอแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900350246,600104482982,นาย,อาทิตย์,สำพานิชย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700704026,600104483360,นางสาว,นิตยา,เอื้อกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1481000104065,600104483504,นางสาว,สุกันยา,ศรีษาคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900759777,600104483543,นาย,ศุภชัย,แซ่แต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350700052351,600104483658,นางสาว,รัตนา,มัศยามาศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300126442,600104483713,นาย,วรวุธ,คูรอดเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700675921,600104483716,นาย,คิมหันต์,โสภณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300187513,600104483821,นางสาว,อัญชิสา,หวังเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801002760,600104483852,นางสาว,วรรณาภา,หารโสด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702754641,600104483960,นางสาว,ขันทอง,สำโรงทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300226630,600104484055,นางสาว,มนัตสญา,รอดบุญชัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301701331271,600104484099,นางสาว,กัญญา,บุญพลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200980049,600104484110,นางสาว,ณีรนุช,ทศานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702752417,600104484195,นางสาว,เณศรา,ฤทธิ์ดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901789910,600104484211,นาย,นครินทร์,เจริญศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702116670,600104484300,นาย,กันตภล,คล้ายหล่อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900676162,600104484309,นางสาว,สาลินี,ทองทัศน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900502830,600104484325,นาย,กฤษณัฐ,สันทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300105127,600104484378,นางสาว,วีรยา,นามสง่า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400869222,600104484380,นาย,สินธนา,ขอทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100682282,600104484404,นาย,ชัยยศ,ประจันทร์ทะสี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700361854,600104484405,นาย,ชัยมงคล,ประจันทร์ทะสี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103900028971,600104484454,นาย,รัชชานนท์,แซมหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900753841,600104484456,นาย,ยศพงศ์,ดำจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700698161,600104484475,นางสาว,ศศิธร,จุทสิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300005548,600104484607,นาย,ณัฐวุฒิ,สิงสาหัส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700683061,600104484618,นางสาว,ชนาธินาถ,เหลือถนอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1399900030678,600104484619,นางสาว,นัทธ์ชนัน,ขุสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1269900271153,600104484669,นางสาว,จิรายุ,ปานมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321100066905,600104484719,นางสาว,ปฏิมาพร,จันกล้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300230459,600104484789,นางสาว,พิมพ์มาดา,กิตติรุ่งทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900723451,600104484790,นางสาว,มัลลิกา,กกรัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700701493,600104484837,นาย,เกียรติศักดิ์,วงค์มัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900620743,600104484929,นางสาว,รัญชนา,จุ้ยสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600352444,600104484935,นางสาว,ตติยาภรณ์,สาริกาเกตุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101791417,600104484969,นางสาว,อะมานี,ชินบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901826823,600104485068,นางสาว,บุษยมาส,ขอดคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900362993,600104485142,นางสาว,ณัฐวรรณ,ชูยัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800938826,600104485257,นางสาว,จิรปรียา,เข็มทิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900097617,600104485276,นาย,รัตนชัย,ทองศรีสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702719401,600104485384,นางสาว,ปรีชญา,เผื่อนสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900700241,600104485398,นาย,สฤษฏ์พงศ์,ศรีฟ้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700142008,600104485410,นางสาว,กมลชนก,กุลมัจฉริยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801000078397,600104485412,นางสาว,มณีรัตน์,ใหมอ่อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300029617,600104485427,นาย,อกาห์นิม,มั่นคง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300006293,600104485435,นาย,อะลีฟ,จูมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300147309,600104485452,นาย,ณภัทร,โกษาคาร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300157437,600104485504,นางสาว,กนกกรานต์,พรมมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940200136895,600104491296,นางสาว,พจนีย์,สุริยงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400022753,610104300530,นางสาว,ยุวรัตน์,สุภาจรูญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300135548,610104300542,นางสาว,หัทยา,นิ่มน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702042991,610104300548,นางสาว,อรพินท์,ทรงศิริ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700767834,610104300584,นางสาว,ธิดากาล,มาเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1841500100049,610104300611,นาย,ธนกร,รักทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3140100157550,610104300669,นาย,รพินทร์,ทรัพย์ภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1461200105651,610104300670,นางสาว,ธนาภรณ์,เสน่ดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402103015,610104300678,นางสาว,ศุภิสรา,เชยนิ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700605010,610104300681,นางสาว,อัสมา,พันเต๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3361000892371,610104300705,นาง,เพ็ญศรี,วรรณกวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730100097971,610104300726,นางสาว,จริยา,แซ่ลี้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100101049904,610104300747,นางสาว,พจนา,จรวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160200079775,610104300838,นางสาว,สรรค์สวรรค์,บุญชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900520924,610104300892,นางสาว,อังศุมาลิน,อินใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702400599,610104300910,นาย,ณัฐพล,กลยนี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702530376,610104300911,นางสาว,บงกชกร,กำเนิดเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100100487215,610104300919,นาย,กิตตินันท์,เหมือนสนธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001892087,610104301013,นางสาว,ศรสวรรค์ ,โตโส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700689817,610104301030,นางสาว,อัญชลี,สนไทย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700547761,610104301031,นางสาว,กชกร,จันทประยูร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600318840,610104301032,นางสาว,พิมพ์ชนก,เอี่ยมสำอางค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000072905,610104301033,นางสาว,ศุภนิดา,ลักษณะสุต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900170454,610104301055,นางสาว,รัตนา,กรีฑา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340500195124,610104301078,นาง,สุพัตรา,แสงสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340500196210,610104301085,นางสาว,ประภัสษร,นพเคาะห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100501234885,610104301086,นางสาว,ปัญญวรรณ,พระโกฎ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600095948,610104301087,นางสาว,นพรัตน์,ศรีสุทโท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101203529108,610104301092,นางสาว,สุพัตรา,ยังสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200793699,610104301101,นางสาว,ลลิตา,อุษมัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500755822,610104301168,นางสาว,สมฤดี ,เพชรินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100800831303,610104301190,นางสาว,วณิดา,พุ่มมาลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900151259,610104301249,นางสาว,กนิษฐ์,รักเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3470400654491,610104301274,นาง,ทิพย์วิมล,พิสิฐกุลกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100300209235,610104301275,นาง,กวิสรา,แม้นมินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101701554431,610104301278,นาง,ผกาแก้ว,ชนนาถา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490400056997,610104301279,นางสาว,พิสมัย,ชาวเขา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450700238845,610104301282,นางสาว,จารุพร,ทับทิมหิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800400219001,610104301285,นางสาว,อุมาพร,ประพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640400066702,610104301286,นางสาว,อาทิตยา,เปรมปราย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501136280,610104301305,นางสาว,นุสรา,แกล้วกล้าหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701313013,610104301306,นางสาว,เกตุแก้ว,เศรษฐา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702066923,610104301315,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,เบญจมาศ,ศรีดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900013085,610104301340,นางสาว,มารีน่า,ดอเลาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5110401036146,610104301341,นางสาว,พบภร,เตชะกิตติคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411300199894,610104301360,นางสาว,สุกัญญา,มีพวก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401853690,610104301365,นาย,ธิบดี,เรืองศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100501368667,610104301368,นางสาว,นริศา,สมประสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100905483913,610104301371,นางสาว,วิยะดา,นิ่มละออ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570400184153,610104301384,นางสาว,ธนาภรน์,ศรีนาเมือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530500057536,610104301388,นางสาว,สุกัญญา,นำแจ้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700092004,610104301389,นาย,เศรษฐณัฐ,พุ่มเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200060331,610104301411,นางสาว,สันศณี,สายสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451100142830,610104301435,นางสาว,หัสทยา,ตุ้มเงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669800147627,610104301455,นางสาว,นารี,ปราณีดุจศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420300074110,610104301481,นางสาว,อุไรวรรณ,เพชรพอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3540100504582,610104301499,นางสาว,ปนัดดา,กันกา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200500001574,610104301510,นางสาว,ไพรินทร์,ชลธาร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401712697,610104301513,นาย,ภาณุพล,สนิทไชย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200722899,610104301524,นางสาว,อาราดา,อับดุลลากาซิม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370100035839,610104301533,นางสาว,อรญา,บุญส่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800475079,610104301538,นางสาว,เพ็ญพิสุทธิ์,วิสารอุดมกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700028892,610104301539,นางสาว,สุนิสา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700485332,610104301556,นาย,ศรัณฑภัคค์,บุณยรัตผลิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700485324,610104301558,นาย,ศรภัค,บุณยรัตผลิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700162680,610104301596,นางสาว,วรรณภา,โมขศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700453030,610104301597,นางสาว,จรจุไร ,เฮียงบุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601300017786,610104301603,นางสาว,ยุพิน,จันทร์อิ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700441171,610104301605,นาย,สุพจน์,กิตติอุดม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701939963,610104301613,นาย,ศรัณย์,พูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701207113,610104301637,นางสาว,สมกมล,วงษ์พิไลวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700426957,610104301639,นางสาว,อรพรรณ,หาสูง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900398184,610104301653,นางสาว,มณเฑียร,ป้อมแช่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700798691,610104301665,นางสาว,ธัญญา,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300047968,610104301666,นางสาว,นัฐชา,กิ่งแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702287865,610104301667,นางสาว,สมฤดี,หัสดงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701735934,610104301669,นางสาว,มณีรัตน์,จันทร์ทวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700842519,610104301670,นาย,สิริพงษ์,เสนาะเสียง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900390494,610104301685,นาย,กฤษ,แก้วสีงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800061931,610104301714,นางสาว,สุภาพร,รักษาราชวิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3750300247093,610104301715,นางสาว,รสสุคนธ์,ธัญนารา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501037974,610104301737,นางสาว,ณิชารีย์,แก้วมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701611588,610104301739,นางสาว,ประพาขวัญ,นิลสนธิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1700200061366,610104301740,นาย,ศรัณยู,ปั้นเกตุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702311267,610104301741,นางสาว,พรไพลิน,ศรีสะอาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701476220,610104301742,นางสาว,ปุณณมาส,เกตุสวน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130600096863,610104301762,นาย,พีระพงค์,พวงมาลัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700643612,610104301763,นางสาว,รัตนาวดี,เล็มเยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300052139,610104301764,นางสาว,วราภรณ์,ซูมาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250200284769,610104301765,นาย,ฉัตรชัย,ปกป้อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501413071,610104301767,นางสาว,ปาหนัน,เปล่งปลั่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700667376,610104301769,นางสาว,ลักษิกา,เชิญชม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702351776,610104301771,นาย,กรวิชญ์,ดลปัญญาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701954717,610104301783,นางสาว,ขนิษฐา,สนิสุริวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702653346,610104301787,นางสาว,ภาวิณี,ถมปัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702299880,610104301811,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,เบญจพรรณ ,ศรีดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471700014221,610104301901,นางสาว,สิริพร,เมืองสูง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702410231,610104301906,นางสาว,ดวงเนตร,มาลัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100179949,610104301907,นางสาว,โชติมา,บัวสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702632641,610104301974,นาย,จักรกริช,อ้นทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700647162,610104301995,นางสาว,สุณัฐตรา,แสงเทียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801300099471,610104302023,นางสาว,ณิชรัตน์,สหาญกฤษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700140391,610104302029,นางสาว,สุนันทา,นาคสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500289839,610104302030,นาย,วัชรินทร์ ,โพธิชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501333174,610104302043,นางสาว,ศิลามณี,ศรีมงคล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800751696,610104302048,นางสาว,นิตยาภรณ์,มะห์มูดีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2119500000909,610104302050,นางสาว,วิชุดา,นรัญลักษณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720300141019,610104302051,นางสาว,กาญจนา,เอี่ยมเทศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702616254,610104302052,นางสาว,วารุวรรณ,ชื่นสบาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701750518,610104302056,นางสาว,วรรณวิมล,เนตรทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100400464915,610104302057,นางสาว,นันท์ณภัส,ซอเฮง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701218166,610104302058,นางสาว,ยุวเรศ,จันทร์ทองน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620400255645,610104302059,นางสาว,ดารา,ชอบชน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300099158,610104302060,นางสาว,วนามล,ซอเฮง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900369676,610104302071,นางสาว,เกษสุดา,ธัญญพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900354288,610104302074,นางสาว,สุภัสลี,สว่างอุระ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900354709,610104302075,นางสาว,นิตยา,บุญสวน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100087203,610104302083,นางสาว,ธวัลรัตน์,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103700452117,610104302084,นางสาว,อุษณี,แบรอฮีม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901312184,610104302104,นางสาว,เกตุมณฑน์ฑา,ฉันทวรรณนพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3540400201551,610104302137,นาย,นพดล,กาศสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600003537,610104302139,นาย,ดัชมิลด์,เผ่นโผน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1849900269722,610104302140,นางสาว,หทัยชนก,หอมนาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701996410,610104302150,นางสาว,พรชนก,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100372763,610104302151,นางสาว,ศิริขวัญ,รัตนกำเนิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701140230,610104302159,นาย,สุนทรวิทย์,ชาตะสิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700279252,610104302161,นาย,ธวุฒิ,ญาติสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1461200022879,610104302162,นางสาว,มลฤดี,สีสุโข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700784895,610104302164,นาย,มาวิน,กามีฮา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801600159517,610104302165,นางสาว,พิชญา ,บุญคงมาก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810700038176,610104302166,นางสาว,พิชญา,บริสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530400049744,610104302167,นางสาว,ธนาภรณ์,สว่างทิพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001626476,610104302181,นางสาว,ชนานันท์,รัตนอินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100424694,610104302189,นางสาว,ณัฐฐาพร,นารี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401466203,610104302200,นางสาว,สุภาภรณ์,สัมมุ้ย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300131212,610104302230,นางสาว,ไอลดา,เซ็นหลวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1150600101972,610104302254,นางสาว,วิรัญญา,คล้ายสุบิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100601749638,610104302289,นางสาว,สุชาทิพย์,จันทร์วัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841000053793,610104302296,นาย,จัตุพล,ขวัญหวาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700049371,610104302302,นาย,พร ,สินนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000255838,610104302314,นางสาว,รัตนแก้ว,ไชยชนะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5670400006702,610104302315,นาย,เกียรติศักดิ์,คำเหลือม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701897471,610104302317,นาย,อัครพล,เกาะแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900346386,610104302321,นางสาว,กัลย์สุดา ,บุญสวน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700689051,610104302334,นางสาว,ยลดา,อาเก็บ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2120100021315,610104302419,นางสาว,ณิชาภา,ดุษกิตติวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702197297,610104302429,นางสาว,เดือน,บุญยี่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701534181,610104302437,นาย,กรวิชญ์,ทองคลอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300097635,610104302467,นางสาว,หนึ่งฤทัย,ละใบยูโซ๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411100246686,610104302478,นางสาว,บัวลอย,ทองชมภู,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480500170031,610104302479,นางสาว,กิตติยา,กล่ำผัก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2850500001714,610104302486,นางสาว,อุไรวรรณ ,ภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700388078,610104302491,นางสาว,ณัฐมน,อินพรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801198981,610104302492,นาย,ปิยะพงษ์,ปานแก้ว ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400890745,610104302494,นาย,วุฒิชัย,เนตรจันทร์เรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1240100066069,610104302497,นางสาว,นุศรา ,ทองคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001591940,610104302510,นางสาว,สุกัญญา,นนท์ตา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660800082942,610104302515,นางสาว,ศศิวิมล,ทุมสงคราม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3660700519229,610104302536,นาง,กิ่งแก้ว,บุญผ่อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100200577961,610104302550,นางสาว,ภวรัญชน์,ใจปาละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103200003127,610104302559,นางสาว,รสริน,ปานนพภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801047151,610104302570,นางสาว,พลอยนภัส,พ่วงฉ่ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900399206,610104302573,นางสาว,ปณิตา,นวรัตนานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1420100109416,610104302582,นางสาว,ณัฏฐิญา ,กันเสน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102100381061,610104302594,นางสาว,ฐิตาภัทร์,สรรเสริญประภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700198465,610104302606,นางสาว,สินีนาถ,เดชมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700773613,610104302608,นางสาว,สสิมา,ทัพพระ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471000165773,610104302609,นางสาว,วราพร,โคตรศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900779890,610104302610,นางสาว,สุดารัตน์,เขียวงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200335273,610104302617,นางสาว,ศศิวิมล,สุวรรณเขต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1170600149746,610104302620,นางสาว,เมธาวี,รุธีรยุทธ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1710800032871,610104302630,นางสาว,ยาวี,มานเมาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401559635,610104302632,นาย,สุกฤษ,อาชาพานิช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8671184000531,610104302633,นางสาว,ณัฎฐนิช,วงศ์วิริยชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1490100131951,610104302634,นางสาว,สรัญญา,สีจันดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700633316,610104302639,นางสาว,ปณิตตรา,บุตรช่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1430500127071,610104302648,นางสาว,ประภาสรณ์,อุทุมพิรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1139900218521,610104302659,นางสาว,ศิริพร,วาสนิท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700088781,610104302660,นางสาว,ภาดา,สมรูป,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3230400098094,610104302803,นางสาว,ปุณฑริก,เรืองประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620300114624,610104302895,นางสาว,นันทิศา,ผื้อยศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700717509,610104302963,นางสาว,จุฑาทิพย์,จงจิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701350288,610104303062,นางสาว,ธัญญรัศม์,ภาณุชจรูญวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700239129,610104303113,นางสาว,วรีรัตน์ ,เสนศิลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710500073831,610104303114,นางสาว,อลิษา,อุดมศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1150600086574,610104303140,นางสาว,วราภรณ์,รักสัตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900581746,610104303215,นางสาว,จุฑามาศ,มาตะราช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160300132180,610104303223,นางสาว,ศุภิสรา,สีหบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702018937,610104303225,นางสาว,ปาณิศรา,คำไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900703451,610104303226,นางสาว,จินตนา,เพิ่มทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3930100656125,610104303227,นางสาว,อภิญญา,ศรีโยธา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900434508,610104303232,นางสาว,ชนิดา,ไกรสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2340100017146,610104303255,นางสาว,พิมพ์พร ,ขาวฟอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900378446,610104303317,นางสาว,พัชรี,เสาว์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501226033,610104303322,นางสาว,พรนภา,เผือกผ่อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100603589191,610104303790,นาย,สุทัศน์,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2720900029170,610104303808,นางสาว,บุญช่วย,ไทยแท้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3310600220887,610104303833,นาง,สุพรรณี,ง้าวทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100400330081,610104303838,นางสาว,สุชาดา,โพธิหลักทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3471500020223,610104303839,นาย,สพชัย,ผาใต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900389401,610104303862,นางสาว,ณัฐริกา,มีวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610100128184,610104303870,นางสาว,ชลิตา,ลลิตสุวรรณกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240400667153,610104303882,นางสาว,ธนิดา,ณัฐฐ์วรกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119900272924,610104303884,นางสาว,สุพรรณี ,สุรพาล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1640200078138,610104303896,นางสาว,นวภัทร,อธิยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900632946,610104303911,นางสาว,ชนรดี,หออัษฎาวุธ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900629643,610104303912,นางสาว,จันธิรา ,อินบัว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200072753,610104303913,นางสาว,สุวนันท์,นนทรีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100431344,610104303915,นางสาว,สุวภรณ์,มฤเคนทร์ไพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2130300025055,610104303917,นางสาว,ชลธิชา,พันตรีเกิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3800200046401,610104303920,นาย,โชคชัย,พันธุพล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600039789,610104303922,นางสาว,นิภาพร,ลังประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,4100900130930,610104303949,นาง,วราภรณ์,ดอนทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702614408,610104303962,นางสาว,ณัฐริกา,สัตถาพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700594352,610104303965,นาย,พชรภาส,ขำนาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700610935,610104303970,นาย,นราธร,จ้อยรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700399445,610104303971,นางสาว,ธันย์ชนก,เรือนงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1249900463648,610104303972,นางสาว,สุวนันท์,หวังชัยยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700774903,610104303973,นางสาว,สุดารัตน์,มีมูซอ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700071309,610104303975,นางสาว,อภิรดี,นิมิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701812793,610104303977,นางสาว,กรกนก,อ้นทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701673751,610104303979,นางสาว,กนกพร,ธีระปัญญาพงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450900122069,610104303982,นางสาว,ฐานิดา,ไขระวิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700843695,610104303985,นางสาว,วิลาวัลย์ ,พันธานนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300115820,610104303991,นางสาว,อนุตา,มานุสนธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702600641,610104303999,นางสาว,ภาวไล,วงษ์สกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639900265761,610104304001,นางสาว,นันทิชา,สืบวงษ์ฟัก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900755119,610104304002,นางสาว,กัญญารัตน์,จันทมาลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400919254,610104304006,นาย,นภัสปวีร์,ตันตยาภิรมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3320800049855,610104304007,นาง,อารยา,โดดสู้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100064108,610104304008,นางสาว,เมทิกา,หิรัญอมรภัค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400646119,610104304010,นางสาว,กรนัฐ,อรรถนารีกูรย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300141391,610104304014,นางสาว,ปริศนา,ยิดนุดดิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3141200185181,610104304015,นางสาว,เอมอร,กุฎีแดง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300149988,610104304017,นางสาว,อัจฉรา,เสาธงใหญ่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702103101,610104304018,นางสาว,สโรชา,ยะรังวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402127372,610104304022,นาย,ชัยธร,รัตนภาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3740200475558,610104304024,นาย,เสรี,ประภาสัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1319800036721,610104304035,นางสาว,จริญญา,เจียมผักแว่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601100155361,610104304036,นางสาว,พัชราพร,สาระวิตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640700115504,610104304043,นางสาว,ปนัดดา,คนตรง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700753663,610104304044,นางสาว,เดือนเพ็ญ ,ปรางทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500942525,610104304057,นางสาว,สุนิสา,สายบัวต่อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101401249954,610104304058,นางสาว,น้ำฝน,สุดสอาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350500052188,610104304061,นางสาว,สุมลฑา,มลาศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550700068809,610104304066,นางสาว,ภัทรธิดา,จำปา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300140883,610104304067,นางสาว,จิตรา,อาดัม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900494951,610104304081,นางสาว,ชีรณัฐ,บุตรน้ำเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700075606,610104304095,นางสาว,ชมัยพร,ปาเละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1240300125972,610104304096,นางสาว,พจมาน,มะหะมาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1529900896771,610104304104,นาย,อิทธิพัฒน์,มุขเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702475669,610104304105,นาย,ศุภกฤต,ฤทธิ์เต็ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900308314,610104304116,นางสาว,ปาวีณา,นวนสวาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810500089591,610104304117,นางสาว,ธันย์ชนก,หลวงพนัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3411700025601,610104304119,นาย,พัฒนา,สุขสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320500223969,610104304122,นางสาว,กนกวรรณ,นิสัยดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702261081,610104304124,นางสาว,สาวิตรี,สวัสดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103703129988,610104304126,นาย,รัตนพล,คชเชนทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1250800057755,610104304128,นางสาว,ณัฐรดา ,หนองกระทุ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620400161748,610104304136,นางสาว,ทิพวิมล,ขอดเตชะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1461300122638,610104304138,นางสาว,เบญจวรรณ,ชารีรักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700328822,610104304139,นางสาว,วฬารี,วงศ์ปะละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411000107757,610104304140,นางสาว,พัชรี,เขียวจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471400042881,610104304141,นางสาว,นันทนิต,มุงคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500283365,610104304142,นางสาว,นิศากร,เย็นไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100349673,610104304146,นางสาว,เกศรินทร์,ศรีสมพจน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801096551,610104400164,นาย,เมธาวิน,เกียรติศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1260400097342,610104400475,นางสาว,ธนัชชา,สุขดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701855509,610104400823,นางสาว,เบญจวรรณ,พัสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349700233567,610104400829,นาย,ปารเมศ,สุระโยธิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900855431,610104400891,นาย,รัฐศาสตร์,ติลมัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900361878,610104400994,นางสาว,ธิดาทิพย์,มูลชะนาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400580387,610104401016,นางสาว,กันทิมา,วงศ์แก้วดารา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300129107,610104401115,นางสาว,ลักขณา,คงสิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411101347192,610104401130,นาย,ธเนศ,ลาพะแนน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1509901560415,610104401132,นางสาว,ชมพูนุท,สงฆ์ประชา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700284302,610104401175,นางสาว,นสิตา,เหล็กกล้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920600261549,610104401205,นางสาว,ประวิณา,คงรอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703011704,610104401293,นาย,นิรันดร์,แฟงสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300237881,610104401502,นางสาว,ขวัญมณี,เขียวเทียน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300235411,610104401512,นาย,หัสดา,นิ่มเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400042380,610104401541,นาย,เศษฐวุฒิ,เนียมถนอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300259612,610104401664,นางสาว,อัญชิสา,สีถัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300234539,610104401801,นางสาว,สุวนันท์,แสงทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300146125,610104401802,นางสาว,กชกร,จันทร์มี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703030628,610104401823,นางสาว,อภิญญา,ภูคงน้ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600186736,610104401868,นางสาว,ศิลานี ,ศรีจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300201242384,610104401909,นางสาว,ลัดดาวัลย์,ใหญ่กระโทก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801000092349,610104401953,นางสาว,ปทุมวรรณ,ปริญญาบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1669800264569,610104401983,นางสาว,พีชาณิกา,หล่ำบุรุษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702946254,610104402076,นางสาว,สุนิตา ,ต่างสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430500378210,610104402203,นาย,กิตติศักดิ์,ศรีมาตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451400176578,610104402214,พระมหา,จตุพล,โพธิสาขา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900637566,610104402215,นาย,ภัทร,กาญจนะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100074138,610104402216,พระมหา,กฤษณพงษ์,กาญจนพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779900237112,610104402401,นางสาว,ดรุณี,แดงจ้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702908134,610104402451,นาย,ปิยะ,อินทะฮอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300256257,610104402523,นางสาว,พัชรินทร์,มีกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300277998,610104402558,นาย,ไรวินทร์,ค้าเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201519191,610104402670,นางสาว,อพิญยา,สู่เจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900257243,610104402721,นาย,กอฎีย์,อุมาจิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702678110,610104402752,นางสาว,อมลวรรณ,แพลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702678101,610104402754,นางสาว,อมลรดา,เเพลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471700028191,610104402801,นางสาว,อรดา,โสมชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800303126,610104402874,นาย,ชิษณุพงศ์,มะลิซ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300207299,610104403035,นางสาว,นัสริน,แสงอรุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700311144,610104403229,นางสาว,ปาริชาต,จันทร์ศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103702316148,610104403244,นาย,ชัยวัฒน์,สุขชัยสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600363055,610104403585,นาย,ภูภัท,จงประเสริฐพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900504715,610104403591,นาย,ศักดิ์ดา,สร้อยเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600411963,610104403623,นาย,วชิรวิทย์,วัชรเกื้อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300228351,610104403743,นาย,วิศรุธ,เซ็มแม้นหมัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2270300014923,610104404156,นางสาว,พิชญธิดา ,คิดแก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100201135016,620104300063,นางสาว,กนกวรรณ,ปั้นลายนาค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700449621,620104300486,นางสาว,อาจารีย์,จันทร์ฉวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900308314,620104300545,นางสาว,ปาวีณา,นวนสวาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1600700068484,620104300763,นางสาว,ธนวรรณ,คงวารี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701923129,620104300788,นางสาว,ณภิรมณ,กฤษณะเศรณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2301600017677,620104300793,นางสาว,วนิดา,พันธ์พานิชย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701415738,620104300838,นาย,รชตะ,พรมพันใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101723624,620104301003,นางสาว,ฉัตรตรา ,เจริญฉัตรไพศาล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1431000089171,620104301054,นางสาว,กมลชนก,ศรีเหลืองอ่อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430600215045,620104301055,นางสาว,ณัฐณิชา,กิตติการ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900454108,620104301056,นางสาว,ปรียานันท์,วิชัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701131187,620104301087,นาย,วชิรา,โชคเศรษฐกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701368381,620104301117,นางสาว,วรัญญา ,พรมภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100050611,620104301169,นางสาว,ธนัชชา ,มาสอน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900480674,620104301175,นางสาว,นรินทิพย์,รัตนเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470100285176,620104301220,นางสาว,ไปรยา,คอมแพงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702624012,620104301250,นางสาว,อนุธิดา,โกเมนทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669700003291,620104301252,นางสาว,กรรณิการ์,หนูผาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900357790,620104301277,นางสาว,วัลย์ลิกา,ประสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501346381,620104301331,นางสาว,นภัสสร,สุขเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000239221,620104301333,นางสาว,ชุติมา,ขวัญสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250300012302,620104301368,นาย,จิดาภา,สังประพล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702007803,620104301395,นางสาว,ทิพย์วรรณ,มะเล็งลอย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3650100117545,620104301396,นางสาว,ชญาดา ,วิบูลย์ชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701428899,620104301422,นางสาว,อัญชลี,วิยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701442724,620104301423,นางสาว,ปทิตตา,ธนภูรินาถ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420100086092,620104301436,นางสาว,ประกายแก้ว,สุจิมงคล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700738751,620104301501,นางสาว,จันจิฬา ,ยอมิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400800063796,620104301506,นางสาว,ประภาพร,ใคร่นุ่นนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701942363,620104301508,นาย,วิชญ์ภาส,สุขสมหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702147467,620104301510,นางสาว,อัญชลี,พืบขุนทด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701708760,620104301511,นาย,พีณัฐ,เจิมปี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330300090558,620104301532,นางสาว,ปวันรัตน์ ,สืบสัตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900079041,620104301546,นาย,รณภูมิ,แสงเผ่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702413825,620104301552,นางสาว,พฤกษา,เพชรแสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901441107,620104301554,นางสาว,รวีวรรณ,คำคุณศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3801300043871,620104301603,นางสาว,สุธิษา,สงด้วง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430300155110,620104301604,นางสาว,สาวิตรี,น้อยอามาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300143475,620104301619,นางสาว,กฤษณา,แก้วไกรสร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310100132346,620104301622,นางสาว,วราภรณ์,ปารัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702517574,620104301626,นางสาว,กมลฉัตร,โหรสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470800113441,620104301627,นางสาว,ณัฐธิญา ,สุพรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702629499,620104301641,นางสาว,กุลภัสสร์,สมธนารีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700928691,620104301660,นางสาว,พรพิมล,น้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1260100058601,620104301666,นางสาว,ภาวิตา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2319800005114,620104301697,นางสาว,สุภาพร,ไทยกลาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701117591,620104301701,นางสาว,ธันยพร,มั่งเจียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471100141230,620104301704,นางสาว,ฐิติรัตน์,สะแกนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702549151,620104301712,นางสาว,ธารารัตน์,แซ่แต้,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509970045231,620104301750,นางสาว,ชนิตา,อุทธิยา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900917671,620104301751,นางสาว,วิลาศิณี,แก้วคำปัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300072535,620104301772,นาย,ธีระพล,โซ๊ะมาลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300153345,620104301780,นางสาว,เสาวนีย์,กาติ๊บ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430500151070,620104301788,นางสาว,อนงค์รักษ์,พุทสา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (กระทำผิดวินัยนักศึกษา),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400838700,620104301810,นางสาว,เบญจมาภรณ์,อ้นคง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900345126,620104301817,นางสาว,ฐิติภรณ์,ชูเมือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702533327,620104301818,นางสาว,กรรณิกา,วันหมัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200167019,620104301819,นาย,วิทวัส,เลื่อนแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900475620,620104301865,นางสาว,ไอลดา,กอเซ็ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500218230,620104301870,นาย,สุรศักดิ์,เจริญกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702795691,620104301894,นางสาว,ชิษณุภรณ์,แก้วสมัคร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450700252716,620104301930,นางสาว,รินฤทัย,ตาลเลี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100194263,620104301931,นางสาว,ศิริลักษณ์,อรรคพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702821087,620104301946,นางสาว,ธัญญารัตน์ ,สอดแจ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3331001292903,620104301961,นาย,วันชัย,เพ็งพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900366306,620104301962,นาย,นันทวุฒิ,ลุนละราช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300301186737,620104301964,นางสาว,สโรชา,สืบเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909900449410,620104301966,นาย,ตะวัน,ชูแสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500232471,620104301969,นาย,อรรคพล,สกุลพิทักษ์ผล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110101613877,620104301979,นาย,ธวัชชัย,โหเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900251037,620104301980,นาย,ต้นตระการ,ยงกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401173818,620104301987,นาย,เกรียงไกรวงศ์,อ่อนจิตต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450200116741,620104301991,นางสาว,นรินทร์,คำพะอุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701312839,620104302013,นางสาว,อารยา,จำปาศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240100452461,620104302019,นางสาว,วนิดา,แก้วมณีวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600243009,620104302065,นางสาว,อภิญญา,เกษรหอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700117635,620104302066,นางสาว,รัตนา,เกษรหอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100201642,620104302091,นางสาว,อัมพรรัตน์ ,คำตา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2639900002165,620104302124,นางสาว,จตุพร ,เพ็ชรกำแหง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800974873,620104302128,นางสาว,กรรณิการ์,โคตรพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700768997,620104302129,นางสาว,ชนกานต์,นิลดำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300137436,620104302130,นางสาว,กัญญาณัฐ,ธรรมามิตรดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5119600000361,620104302132,นางสาว,ชวิศา,ไหมประดิษฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900930296,620104302135,นางสาว,นิตยา,เสานอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300166202,620104302136,นางสาว,พลอยลัดดา,ศรีหาจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900635415,620104302137,นางสาว,ฟ้ารุ่ง,จบศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700708226,620104302138,นางสาว,สุภาวดี,แก้วศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700691439,620104302142,นาย,ปริญญา,พรรณธนบดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400900089631,620104302204,นางสาว,สุวิถี,พลเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460500257676,620104302225,นางสาว,กมลพร,สุริยะกมล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5321090013394,620104302228,นางสาว,พนิตอนงค์,ณีระจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270100048851,620104302256,นางสาว,แสงเทียน,กล้าสงคราม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900479146,620104302263,นางสาว,พงษ์นภา,ชุณหวณิชย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900183514,620104302264,นางสาว,ณัฏฐพัชร์ ,เมืองชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700771964,620104302271,นาย,รัชพล ,เพ็งรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100501494441,620104302272,นาย,พลวัตน์ ,พาตาธีรพัทธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320800091502,620104302277,นางสาว,อรสา,สอนสิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720200140193,620104302278,นางสาว,รัตนมน,วงษ์กลิ่นหอม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900085201,620104302280,นางสาว,ณัฐธิดา,ด่านจับกุม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620400271985,620104302281,นางสาว,เจนจิรา,โตเกิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301800172848,620104302282,นางสาว,ภาวิณี,ด่านสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100351014,620104302285,นางสาว,อารีวรรณ,นิธิชลวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900559271,620104302286,นางสาว,จารุวัลย์,เป้าปาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370200028281,620104302289,นางสาว,กิตติกา,คำนนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300167446,620104302300,นางสาว,วรัญญา ,รักเชื้อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900539890,620104302301,นางสาว,ณัฐวรา,หร่นเต๋,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110101951454,620104302306,นางสาว,รุ่งนภา,พุทธลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110200051036,620104302307,นางสาว,ณัชชา,แซ่เตียว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800705201,620104302312,นางสาว,สาลินี,ม่วงน้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300156260,620104302313,นาย,ภควัต,พุ่มม่วง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901295771,620104302314,นาย,รัตนพงษ์,มุสิกะพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3460100750690,620104302317,นาย, อาทิตย์ ,พันธ์สุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000282894,620104302318,นางสาว,สายธาร,โสกุดเลาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300138331,620104302341,นางสาว,อัญชลี,สิงห์โต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900167814,620104302343,นางสาว,ปัญจรีย์,รัตนวงศ์วัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900135050,620104302344,นางสาว,จิดาภา,รัตนวงศ์วัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200220948,620104302347,นาย,สถาพร,แสงดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702307413,620104302352,นางสาว,ปรารถนา,ป้อมทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660500140637,620104302353,นางสาว,ธิดานันท์ ,ชอ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702307014,620104302355,นางสาว,สุวนันท์,ช่างแกะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300049308,620104302357,นางสาว,ณัชชา,ปลีกล้วย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900463894,620104302360,นางสาว,ชลลดา,ทองแกมแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701029771,620104302361,นางสาว,พัชรินทร์,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701345641,620104302362,นางสาว,นรินทร,ภูมิประภาส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3412000210849,620104302364,นาย,กิตติธัช,ยางทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700076166,620104302365,นางสาว,จุฬาลักษณ์,แตงเนียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420900265218,620104302370,นางสาว,เกศรา,อบมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300155015,620104302390,นางสาว,สุภาวดี,ร่มโพธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411001160872,620104302391,นางสาว,ชลธิชา,สวาทวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300151320,620104302392,นางสาว,สมฤดี,ซอเฮง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702866731,620104302393,นางสาว,ณัฐชา,มูหะหมัดซอและ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390500055128,620104302394,นางสาว,ชรัญธร,พลเดช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331200061328,620104302395,นางสาว,นพรดา,คำบุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700287824,620104302398,นางสาว,นิตยา,พุ่มพวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701585851,620104302422,นาย,พีระพล,มะขามทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300109572,620104302436,นางสาว,ณัฐมล ,ศรีอินกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700442862,620104302437,นางสาว,ศิรินาฎ,รื่นกลิ่นจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3199900174554,620104302443,นางสาว,ลภัสรดา,ชีวะธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300077417,620104302444,นางสาว,อริสา,กอนี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102200710627,620104302462,นาย,ปรีชา ,สิงใส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3129900233631,620104302483,นาง,ฤทัยรัตน์,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450500102893,620104302487,นาย,รัศมี ,อุ่นนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341700047120,620104302489,นาย,จรัญเพชร,สราญรมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702470660,620104302501,นาย,ณธกร,บุญเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702413585,620104302504,นาย,อภิธาน,ทิพย์ยอแล๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201357108,620104302517,นางสาว,รัตนาภรณ์,จันทร์ส่องแสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300036788,620104302523,นาย,ธนาดุล,ประทานธนวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101403305017,620104302526,นางสาว,สุภาพร,โกฮวด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700803741,620104302531,นางสาว,อัจฉรา,ตรวจมรรคา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900255776,620104302533,นางสาว,ธิดาพร,สุระคุปต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900572898,620104302552,นาย,วุฒิชัย,ฤดีขจรกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702452521,620104302561,นางสาว,สิริลักษณ์,ชวนอยู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310300090591,620104302562,นาย,จรินญาพัชร,สัตตารัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701469412,620104302572,นางสาว,สสิธร,กฐินสมมิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101200308066,620104302574,นางสาว,กิตติมา,เนียมท้วม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900574929,620104302575,นางสาว,รัชนีกร,คำนัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650900086834,620104302580,นางสาว,สกุลรัตน์,โพธิรัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3430400284236,620104302596,นางสาว,ฐิติพรรณ,แสนสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300337699,620104302604,นาย,อาทิตย์,สุวรรณวิเวก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3450200534417,620104302621,นาย,วิชาญ,สิทธิลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300047348,620104302633,นางสาว,รัฐฐิการ ,งิ้วงาม ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300157883,620104302638,นางสาว,ชนาพร,สืบวงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000077877,620104302639,นางสาว,ชมพูนุช,วังสตัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701594446,620104302645,นางสาว,อรวรรณ,แจ้งรู้สุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100602673350,620104302664,นางสาว,ทิภาพรรณ,น้อยจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600170419,620104302667,นางสาว,ชลธิชา,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300074370,620104302668,นาย,วัชรพล,แสงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700075606,620104302703,นางสาว,ชมัยพร,ปาเละ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300125972,620104302704,นางสาว,พจมาน ,มะหะมาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900457753,620104302714,นางสาว,กาญจนมาศ,สาโรวาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702375136,620104302716,นางสาว,ณัฐพร,ชุ่มท้วม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249800104565,620104302724,นางสาว,พิไลวรรณ,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100300373256,620104302730,นาง,จันทร์ดา,อับดุลเลาะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101000252519,620104302731,นางสาว,ชมพูนุช,มูฮำหมัด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100905362121,620104302732,นาง,พิมพา,เจริญช่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101000137540,620104302733,นาง,ปราณี,วันโด๊ะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350600096292,620104302734,นาย,วรวุธ,นีละวัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702021463,620104302751,นางสาว,ภูษิตา,ปานพยัพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300152228,620104302752,นางสาว,ขวัญเรือน,จ้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300071346,620104302754,นางสาว,รุ่งทิพย์,อินไกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340400089136,620104302760,นางสาว,ดลลชา,ระดาบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101000374592,620104302763,นาง,ศิริพร,สามเพชรเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900448957,620104302764,นางสาว,สุดารัตน์,สุริชา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700232400,620104302799,นาย, ณัฐพล,ขําเนตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3310300612674,620104302800,นาย,วิเชียร,ก่อแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509900514223,620104302818,นาย,พิงค์นคร,สว่างผล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451100110440,620104302859,นางสาว,พรเพ็ญ ,แก้วกระจ่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100566436,620104302887,นางสาว,มุกดารัศมิ์,พระสว่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100203491,620104302919,นาย,จิรายุส,นาคคงคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401565619,620104302922,นางสาว,ศิริกาญจน์,กุดเสนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110300337861,620104302943,นาย,พงค์พันธ์,โพธิ์เงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2730500017514,620104303010,นางสาว,แจง,ทองเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2580500045161,620104303011,นางสาว,ปรียา,โชคเมตตาธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3149900422507,620104303016,นาย,ชลิต,มะโนจินดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3770200096310,620104303036,นาย,ภาณุรัตน์,ศรีวัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300060131,620104303057,นางสาว,พลอย,ผลบุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300145931,620104303296,นางสาว,สรัญญา,สนูน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300160779,620104303530,นางสาว,วิมลรัตน์,จรุงไพจิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700273190,620104303531,นาย,พงศธร,สังห่อ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700376551,620104303541,นาย,ธนกร,แหล่ป้อง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1589900098611,620104303550,นางสาว,รสสุคนธ์,ไพรรุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1549900330319,620104303569,นางสาว,ภัทราพร,ห้วยหงษ์ทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702421721,620104303586,นางสาว,พรนิภา,แก้วพะเนียง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2110200027650,620104303587,นางสาว,จันทร์ทิมา,เพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802306584,620104303902,นางสาว,พรธีรา,สรเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140900055381,620104303934,นางสาว,วราสี,บัวหลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3180500090509,620104303949,นางสาว,ยุพาพรรณ,กูลเพชร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411700193737,620104303951,นางสาว,วณาพร,อินต๊ะมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703117561,620104303961,นางสาว,เดือน,เสตะจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702680891,620104304016,นางสาว,รินทราย,สระแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571100106522,620104304074,นางสาว,กาญจนา,จันทร์ติ๊บ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330700140994,620104304083,นางสาว,รมณีย์,รวบทองศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701842421,620104304084,นาย,นนท์นัตชา,บังเกิด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500773104,620104304092,นาย,จักรกริช,สุริยะมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103000116815,620104304096,นางสาว,จินดามาศ,บำรุงศิลป์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1551100054280,620104304132,นางสาว,มนทกานต์,ขัดศิริ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700740880,620104304157,นาง,วรรวิสา ,จงนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002083298,620104304245,นางสาว,สิรภัทร,ดุเหว่าเขียว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700099661,620104304246,นางสาว,ปุณณดา ,สาริกาพงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640700036949,620104304250,นาย,อนุชา,อินทรีวิโรจน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700428674,620104304264,MISS,ศิริพร,ชัยโย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700098924,620104304287,นางสาว,จุฑารัตน์,รัตนบุรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650901130136,620104400122,นางสาว,สร้อยสุดา,จันทร์สิงห์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400401250461,620104400166,นางสาว,วริษฐา,ธนบัตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450401208677,620104400383,นางสาว,ธิดารันต์ ,ใจมนต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200201817,620104400386,นางสาว,สุวิมล,จวงพลงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300321041,620104400510,นางสาว,ชฎาพร,เเสงอนันต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240301222599,620104400515,นางสาว,ภาวินี,ปรีชาเดช,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460900109593,620104400520,นางสาว,หว้านหอม,นิ่มนวล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300353660,620104400535,นาย,กฤษดา,มลิซ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901363591,620104400539,นางสาว,ปาริฉัตร,ทองสาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460301251929,620104400540,นางสาว,ผกาวัลย์,นามทมาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1260401127458,620104400544,นางสาว,ชลธิชา,เจ๊ะมิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300425440,620104400547,นางสาว,เนตรดาว,พรพินนท์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1201001116158,620104400548,นางสาว,จิรดา,โธชนบท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300270004,620104400575,นาย,ปฐม,หงษ์บุญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300330635,620104400578,นางสาว,ณัฐมน,สง่าธรรมคุณพร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200400253065,620104400592,นาง,นิพาพร,โคดแมน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1759900363126,620104400595,นางสาว,อมรรัตน์,ลูกน้ำเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600044756,620104400669,นางสาว,สุชานันท์,จันทร์เพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500283365,620104400671,นางสาว,นิศากร,เย็นไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702261081,620104400690,MISS,สาวิตรี,สวัสดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1941000219721,620104400698,นางสาว,ฟาตม๊ะห์,กะสามาสุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2240600022352,620104400721,นางสาว,ญานิศาธนัท,เจริญนิธิธรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801000095810,620104400723,นางสาว,ธัญญารัตน์,นราอาสน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902760843,620104400739,นางสาว,กุลสตรี,ผานิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703014960,620104400765,นางสาว,ศศิธร,ศิริทิพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300901208987,620104400766,นางสาว,ปภัสสร,โซจอหอ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900710444,620104400789,นาย,ค็อยรุลมัยนี,มะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300101224210,620104400806,นางสาว,พชรพรรณ,ชื่นสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801382533,620104400807,นางสาว,เกวลิน,นพรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401293306,620104400860,นาย,วิวัฒน์,โพธิ์สา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900319389,620104400888,นางสาว,ซีตีซัลวานี,ดาโอะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430201337767,620104400889,นางสาว,ชลทิพย์,คำพวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900795777,620104400895,นางสาว,ฐานิดา,วิทยาศิริศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940101252251,620104400909,นางสาว,อาฟียะห์,หลำบาหลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2220600018185,620104400954,นางสาว,ถุงทอง,สิทธิกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101259972,620104400955,นางสาว,พัฒน์สรณ์,หนูพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700213407,620104400956,นางสาว,พัชรพร,คำนึก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800650440,620104400961,นางสาว,นนรดา,ศิลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700210335,620104400963,นางสาว,ฐิติมา,แก้วเกตุ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500601125651,620104400970,นางสาว,มาลัยพร,ชัยโย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900272081,620104400972,นางสาว,ภัทรวรรณ,ข้องจิตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003265250,620104400976,นางสาว,นนทรส,โอภาสปรีชาวุฒิ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900545789,620104400978,นางสาว,สิริญยา,ใจขยัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900268741,620104400989,นางสาว,นัจมี,หวันสู,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702336611,620104401018,นางสาว,รสลิน,ฉิมวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600291214,620104401031,นางสาว,ปรียมาศ,มโนเย็น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901369166,620104401041,นางสาว,นิติยา,แก้วใส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401294949,620104401068,นางสาว,ศิรินันท์,ผาดจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1120600110823,620104401076,นาย,นัฐพงค์,ลามอ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490400109152,620104401084,นางสาว,พัชรินทร์,เชื้อวังคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300190701,620104401089,นางสาว,นรากร,สดใส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490101221899,620104401095,นางสาว,พิมพ์นิภา,คำมุงคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560600123395,620104401100,นางสาว,พัชรินทร์,โฉมอินทรีย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480801187316,620104401101,นางสาว,นันทวรรณ,ขรรค์ศร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409903026697,620104401106,นางสาว,บุษบา,บัวเมืองเพีย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900382000,620104401160,นาย,ศิวะ,ปัญญา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2260401030215,620104401167,นางสาว,ศิขรินทร์,ดิ่งพุ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100644741,620104401198,นางสาว,จิราพร,ธรรมกิตติพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300101222471,620104401208,นางสาว,ธิดารัตน์,วงศ์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490400109446,620104401211,นางสาว,วรรณวิภา,เชื้อคำจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700212761,620104401243,นางสาว,ลลิตา,ประชาสุขสิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802570907,620104401264,นาย,มุสตากีมบินลาห์,หมันหลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901370105,620104401282,นางสาว,อังคณา,ชุมจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702721611,620104401286,นางสาว,นัสรียา,มูหะหมัดตาเฮต,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801135671,620104401303,นาย,ธัชชา,พรสง่า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900797415,620104401315,นาย,พฤทธิ์,กรกัน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900403606,620104401318,นางสาว,ณัฐสดา,คุปต์กาญจนากุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201530047,620104401324,นางสาว,นริศรา,สังเสวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100234877,620104401400,นางสาว,สราพรรณ,ล้อมน็ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329901012665,620104401442,นางสาว,ดวงหทัย,คงกล้า,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900637594,620104401460,นางสาว,ดวงกมล,มูสิกธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900623959,620104401496,นาย,ซามิอัล,ตุลอามาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1201001101371,620104401519,นางสาว,วิชุดา,ประถมภาส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860700147307,620104401560,นางสาว,น้ำผึ้ง,วัชณพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300294744,620104401584,นางสาว,กัญญณัฐ,จริยามา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420901372085,620104401618,นางสาว,นริศรา,ซำทองไหล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209600182317,620104401628,นางสาว,สุกัญญา,คงเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101852803,620104401683,นางสาว,อัจจิมา,จันทร์สุวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703028623,620104401688,นางสาว,กฤตยา,ยศตระกูล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703292692,620104401748,นางสาว,นัฏพร,ฉันธิกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700191254,620104401803,นาย,ภูมรินทร์,ศรีสร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341101400876,620104401876,นางสาว,รุ้งตะวัน,เทศนอก,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701851902,620104401892,นางสาว,ชฎาพิมพ์,รอดอุนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960300126204,620104401915,นาย,ฮาฟิส,ลามะทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460501311411,620104401924,นางสาว,ภัทรสุดา,แสนณรงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900968925,620104401932,นาย,รณกร,อินทิยะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900737470,620104401933,นางสาว,ปรวี,สองประโคน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801375235,620104402033,นางสาว,สิริมุกมนี,น้อยสีมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311800007651,620104402042,นางสาว,ลลิตา,มลิซ้อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701511125,620104402075,นางสาว,ลลนา,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002543612,620104402079,นางสาว,เมวียา,รังสิยะวงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950500190402,620104402097,นางสาว,รอฮานี,โดยหมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900525332,620104402221,นางสาว,พนัดดา,ป้อมสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900770323,620104402231,นางสาว,พักตร์ชนก,แสงแก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003134589,620104402249,นางสาว,เกศิณี,สามงามไกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801141930,620104402292,นางสาว,กัลยา,ภานุโสภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101858143,620104402320,นางสาว,ศิริธิญา,โคตะมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1719900514931,620104402334,นางสาว,ภัทราพร,กอระพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920800038649,620104402336,นาย,นัทธพงศ์,เรืองประทุม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350101569659,620104402348,นางสาว,ปิยฉัตร,เอี่ยมอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702118157,620104402401,นาย,ชญานิน,สุพรรณพรรค,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900379730,620104402431,นางสาว,นูรฮาวาดา,ออง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920700095616,620104402460,นาย,นัฐพล,เอ้งฉ้วน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900362643,620104402471,นางสาว,ธิดา ,ตาลาน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940500158533,620104402584,นางสาว,นูรซีลาวาตี,กาเดร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000082595,620104402599,นางสาว,ศิรประภา,พุทสาระพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530200064715,620104402637,นางสาว,สุวิมล,จันทร์หมื่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300339241,620104402663,นางสาว,อภิสรา,สายทวี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560600089979,620104402741,นางสาว,สุทธิกานต์,ตามล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101901263,620104402776,นาย,ศุภกร,ประทุมมัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901869261,620104402805,นางสาว,เจนจิรา,เพ็ชรภู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900745329,620104402871,นางสาว,พรธวัล,ชลหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703110772,620104402928,นางสาว,สุพิชญา,จันทราวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2250201047688,620104402932,นาย,พีชญา,เจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100511509,620104402935,นาย,จักรพล,สุวรรณเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801400608,620104402958,นาย,พลวัฒน์,แซ่ฉั่ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100709699,620104402959,นาย,จิรวัฒน์,ทองธานี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400049244,620104402961,นางสาว,พรหมพร,ธิติวงศ์วิโรจน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703200747,620104402967,นางสาว,อาทิตยา,พวงมณี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940600060373,620104403030,MR.,มัรซูกี,เจ๊ะมะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401001226,620104403091,นางสาว,ธัญญาเรศ,จันทรา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2770600027929,620104403151,นางสาว,รสนันท์,อิ่มใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901965869,620104403209,นางสาว,สุรางคนา,หอมกลิ่น,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300235624,620104403337,นางสาว,ณัฐสุข,อ่วมคุ้ม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460600149476,620104403361,นาย,ทิวากร,นรบัติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200067932,620104403394,นาย,ธนากร,แย้มขจร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940300257864,620104403521,นางสาว,รุสณา,ยูโซะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400048892,620104403585,นางสาว,จุฬาลักษณ์,แก้วธะชาติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700019376,620104403981,นาย,วัชรพล,ทิอามาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300301192788,620104404021,นาย,พีรัช,พาลารักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1941001326202,620104404069,นาย,อับดุลวาฮิด,ซง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600427673,620104404152,นางสาว,อารียา,มิลอาม้าล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400249555,620104404153,นาย,โชคทวี,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100713637,620104404161,นาย,ปิยพงศ์,หนูเเก้ว,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300378069,620104404179,นางสาว,ลลิตา,ทองพงษ์เนียม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,พ้นสภาพ (กระทำผิดวินัยนักศึกษา),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900447649,620104404275,นาย,วัชรพล,วะรินทร์อิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900279691,620104404655,นาย,ชนาธิป,ศิริพัฒนวรสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409900376000,620104502214,นางสาว,กาญจนา,คำสงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300212012,620104502410,นาย,กมลภพ,พึ่งพัฒนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901792322,620104502414,นางสาว,พลอยปภัส,ธนะนุทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3770200079008,620104502467,นาย,ศุภกฤต,ทองรอด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640900073171,620104502472,นางสาว,จินตนา,นนทประสาท,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5429900001041,620104502512,นางสาว,เนริน ,ลาภานันต์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703121227,620104502595,นางสาว,พลอยวรินทร์,กาญจนาศรัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700708456,620104502726,นาย,กิตติราชนรินทร์,คำภา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300075341,620104502745,นางสาว,มาลินี,อำนาจศิริสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3800700427853,620104502870,นาย,ศุภกฤต,รักซัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450600253168,620104502879,นางสาว,ทิพวรรณ,สัตย์ซ้ำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100204544,620104502982,นางสาว,อารียา,ลือนาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700685030,620104503098,นางสาว,จิตภานุ,ทองประดับ,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401627941,620104503294,นางสาว,นภัสกร ,สมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900806171,620104503592,นาย,พีรภพ,จอมธรรม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270700006059,620104503971,นางสาว,ฉัตรนรินทร์,บุรวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670800134390,620104503994,นางสาว,รุ่งรัตน์,ชื่นผล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900154972,620104504098,นางสาว,สมิตา,บุญชั่งศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102400067209,620104504167,นาย,บรรณวัชร ,จันทรกมล,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700613242,620104504288,นางสาว,พรพิมล,หอมขจร,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900767940,620104702001,นางสาว,ยุวกาญจน์,กลมกล่อม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900808603,620104702003,นางสาว,ทองประกาย,วัชโรภาส,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300232257,620104702257,นางสาว,จิตราพัชร,รักษาดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900770916,620104702258,นางสาว,ศศินา,เกาะน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702855518,620104702259,นางสาว,อารียา,ชัยกลาง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300180757,620104702428,นางสาว,พรวรรณ ,สว่างทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440700103940,620104702454,นางสาว,จันทราทิพย์ ,สมบัวคู,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901755001,620104702502,นางสาว,อารีญา ,โสทน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201346513,620104702503,นางสาว,ชาลิตา,เรือนรินทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440900203042,620104702749,นางสาว,รุ่งอรุณ,แปนบ้าน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300154951,620104703288,นางสาว,ญาณิศา,มหาทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2149600000714,620104704043,นางสาว,อรยา,อุบลงาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3809700077141,620104704063,นาย,สุรเชษฐ์,รัตนพงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701829408,550105410587,นาย,ณรงค์ศักดิ์,สลางสิงห์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702016052,560105414944,นางสาว,นราภรณ์,เพิ่มฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421200044864,560105415172,นาย,กิตติพงษ์,คำปรีดา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702020645,560105415403,นางสาว,คณิลยา,มานมูเราะห์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701170352,570105420061,นาย,พรเทพ,สังข์วาลย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640100216661,570105421566,นาย,อานุภาพ,จันทร์เพ็ชร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702021170,570105421708,นาย,เข็มทิศ,สาลีนาค,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800628444,570105421928,นางสาว,เพ็ญพร,ยิ้มสงบ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1361000247983,570105422006,นางสาว,ศิริญา,คงทน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610100111761,580105423299,นาย,ธนัช,โตวิวัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2101100052751,580105423611,นาย,พิศาล,กลีบพุฒ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900492632,580105423672,นาย,แซม,รุ่งเรืองพรพงศ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702265390,580105423860,นางสาว,มัญชุพร,คุดเลี้ยง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700432514,580105423981,นางสาว,พิจิตราพร,ศรีแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501175030,580105424011,นาย,ฐิติโชค,แจ่มสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700646875,580105424074,นางสาว,ณัชชา,บุญพ่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700604498,580105424079,นาย,ภาสกร,มีนเมธี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702508150,580105424379,นาย,วิศรุต,สุภีศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700662340,580105424433,นาย,สาธุกร,พวงชื่น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700123090,580105425124,นาย,สาธิต,ชาติเชยแดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702402921,580105425357,นาย,ธนภัทร,ธูปกระแจะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702139251,580105425372,นาย,ชาญณรงค์,ดรจันทร์ใต้,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309901119567,580105425409,นาย,ชานนท์,อังศิริลาวัลย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900663611,590105227027,นาย,พงศธร,ค้อมทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700517676,590105227329,นาย,ธีระพงศ์,ช่างสลัก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100201043944,590105228309,นาย,ธนกร,สืบสุกใส,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700006906,590105381905,นางสาว,วรรณรินทร์,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100729609,590105426130,นาย,ภัทรพงษ์,มีกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140800074359,590105426225,นางสาว,เกศริน,อ่ำตระกูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700286763,590105426461,นางสาว,คนธวัลย์,นิรมิตนิธิเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860500088692,590105426660,นาย,สรศักดิ์,ดวงสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702602776,590105426673,นางสาว,ภาณุมาส,ฟักหอม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700750273,590105426688,นาย,นพดล,ศรีเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702427543,590105426782,นางสาว,ณัฐวรา,เตปัญญา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600308631,590105426853,นาย,พฤกษ์คเดช,ตระกูลนิ่มนวล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200063177,590105427221,นาย,ประกรรษวัต,อยู่มี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801143583,590105427364,นางสาว,ศศิธร,งามเกียรติกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700237958,590105427445,นางสาว,สุชาดา,ทัศนาปรีชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900497861,590105427577,นางสาว,นิศาชล,หวังเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900498339,590105427736,นางสาว,คันธมาลี,ทิพย์สภาพกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900505971,590105427751,นาย,รอมาฎอน ซาอัด อิบราฮิม,ออธแมน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702461351,590105427830,นาย,อัศวรักษ์,ศรีจาด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300043601,590105427842,นาย,อานนท์,ศรีบุญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100202673,590105427860,นาย,ธนวินท์,สุวรรณประทีป,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702592827,590105427861,นาย,เสกสรร,ศาทตรา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450700270366,590105427870,นาย,สหรัฐ,รัตนวงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659901874753,590105427887,นางสาว,ปิยะพร,สุรฉัตรจิตตกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100191751,590105427930,นาย,พงศกร,อิสลาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349700120169,600105383089,นางสาว,อรอนงค์,เชิดชู,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1709800112270,600105391730,นาย,อภินพ,สิทธ์จิรเมธ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3570100169473,600105391792,นาย,กฤตวิทย์ ,นนท์อัศวภูวดล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300102004,600105483136,นางสาว,มาริษา,ปัชชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460700251876,600105483863,นางสาว,พัชราภรณ์,ภูเขม่า,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700007904,600105483922,นาย,รัฐ,บุญไพศาลบันดาล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900913672,600105483929,นาย,ภีระนันท์,ภิญโญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709800309499,600105483943,นาย,นัยสันต์,เชิดแสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700700420,600105484050,นาย,วรพล,ภายไธสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300116943,600105484090,นาย,ธนโชติ,ทับม่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300104007,600105484096,นางสาว,รัตติกาล,สลามเต๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901347778,600105484156,นางสาว,สิริมาศ,โพธิ์เพชร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779900238941,600105484303,นาย,เกรียงไกร,เทศงามถ้วน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700588786,600105484314,นาย,ภูริภัทร,พัฒนิบูลย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700607730,600105484465,นาย,ธนากรณ์,บุญซัน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700707831,600105484469,นาย,ธีรธรรม,สุภาพรรณวดี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600367034,600105484471,นาย,ฐากร,วิเศษกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300114045,600105484489,นาย,วัฒนกิจ,จันทรา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701866033,600105484517,นาย,สิทธิชัย,เพ็งเนตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900874428,600105484670,นาย,ภคพล,ชิตท้วม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700007173,600105484727,นางสาว,ศิริลักษณ์,วัฒนสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800097275,600105485030,นางสาว,วาสนา,อนงค์เวช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801291787,600105485245,นางสาว,สุชาวดี,มัตทะปะนัง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900678588,600105485334,นาย,ทัศนัย,มะณีจักร์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400937333,600105485484,นางสาว,ตวงทอง,ศรีพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700510892,600105485600,นาย,พีรพล,เจิมแจ้ง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300184077,600105485601,นาย,ณัฐนนท์,ทะตัน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102700158714,600105485656,นาย,วรรธนะ,ราชสีห์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1411700263590,600105485870,นาย,ศักดิ์สิทธิ์,ดวงบุผา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401481890,610105300384,นาย,อนุตรชัย,สุโอดี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100145246,610105300385,นางสาว,อินทุอร,วงศ์ซื่อ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200858421,610105300463,นาย,ศรราม,อุไรรัมย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100513053,610105300509,นาย,ภาคภูมิ,ด้วงอ่อน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700713319,610105300621,นางสาว,อังคณา,แสงเดือนฉาย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100357357,610105300716,นางสาว,ชลธิชา,ดวงเดช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480600094841,610105300733,นางสาว,กชวิภา,พ่อลิละ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250400056468,610105301159,นางสาว,ธิดา,กาจันทึก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701920421,610105301185,นางสาว,กุสุมา,กรุณามิตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700541152,610105301231,นางสาว,กัลยกร,ทองธรรมชาติ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001697748,610105301247,นางสาว,ศิริขวัญ,มีหมื่นพล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801128177,610105301357,นางสาว,เงินยวง ,โค้วอำนวยโชค,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701804548,610105301358,นาย,ชยุตม์,งามหอม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300171169,610105301471,นาย,ทีปกร,ทาอ่อน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480500084470,610105301477,นางสาว,ปิยธิดา,ฟองชัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702305411,610105301745,นาย,สุทธิพจน์,แสงวิโรจน์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702160901,610105301746,นาย,วรทัต,แสงวิโรจน์พัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500348861,610105301791,นางสาว,พัชมน,ธรรมศร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702519232,610105301792,นาย,อรรถพล,คลธา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300008377,610105301833,นาย,ชัชพงศ์,ตั้งจิตต์งาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300001356,610105301834,นาย,นริศ,สลัดทุกข์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640100311728,610105301848,นางสาว,ศิรินภา,พรมอ่วม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103500007314,610105301884,นางสาว,อรอนงค์,โซ๊ะมิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100364644,610105301945,นางสาว,อัจฉรา,ณ ปินตา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100300524564,610105301954,นาย,ณรงค์,สังคพันธ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229700076632,610105301981,นางสาว,วรนาถ,ปัญญาทิพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501394092,610105302049,นางสาว,ธันยพร ,เซี่ยงฉิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702125846,610105302103,นางสาว,ศศิวิมล,กมล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300140581,610105302107,นางสาว,อรวรรณ,เสือศิริ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700655891,610105302124,นางสาว,รุ่งนภา,หมัดมุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1259700141523,610105302213,นาย,ศราวุธ,ทินารมภ์กุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500353384,610105302309,นางสาว,เพชรา,แวดไธสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200811115,610105302311,นาย,ณัฐวุฒิ,หนูยิ้มซ้าย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600379067,610105302340,นาย,หิริศักดิ์ ,บุญพยนต์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700548644,610105302361,นางสาว,อุทุมพร,สอาดสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702476668,610105302483,นางสาว,อาณัฐตา,วันหมัด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900411339,610105302485,นาย,อณุภา,เพ็งเดี่ยว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701165780,610105302567,นางสาว,อมิตา,มะอัมดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702488437,610105302568,นาย,มาริต,เปียเนตร์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402149783,610105302581,นาย,ภัทรพงศ์,โภคพูน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702421950,610105302691,นางสาว,อัจฉรา,เดียงขุนทด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100201025431,610105302699,นาย,สาวิน,สอนสงวน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700495788,610105302730,นาย,ศราวุธ,มีนรามัญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1740300149613,610105302744,นางสาว,หนึ่งฤทัย,วงส้มจีน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100501270687,610105302756,นางสาว,นวพรรณ,บุญชูช่วย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700772536,610105302765,นาย,วรพล,อิ่มสำราญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770200077416,610105302782,นาย,วิษณุ,แจ่มแจ้ง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000152729,610105302783,นาย,ชัยนิล,ทองเปลว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801300049287,610105302784,นาย,วิรัช,แก้วมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900123108,610105302786,นาย,ภีรพัฒน์,เจริญผล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480400097022,610105302787,นาย,กฤษณพงศ์,จุลละภมร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700233234,610105302881,นางสาว,วันวิสา,พ่วงปรีชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100434057,610105302915,นาย,นนทฤทธิ์,พรมมา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101200220339,610105302931,นางสาว,ขนิษฐา ,ศรีม่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701143930,610105302932,นาย,สถาพร,พันธ์ทอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702370921,610105302933,นางสาว,ภรณ์พรรณ์,พันธ์ทอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270100013089,610105302941,นางสาว,สุทธิดา,ชาญธะนู,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1501600098677,610105302944,นางสาว,นฤมล,ปัญญา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900086210,610105302995,นาย,มนัส,บุญเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702028908,610105303019,นางสาว,กรวรรณ,สวยพริ้ง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700603301,610105303092,นางสาว,รุ้งฟ้า,ร่วมทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700446256,610105303120,นาย,หัสดินทร์,มันเทศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000288621,610105303157,นางสาว,ปรียารัตน์,วงค์ษา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700340424,610105303188,นางสาว,ธนิดา,อารอบี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530700090294,610105303213,นางสาว,ธัญญา,โคตรศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501192431,610105303228,นางสาว,พัทธวรรณ,จิระเสรีรุจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702488984,610105303231,นางสาว,กัญญาภัค,ชูวงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700476903,610105303318,นางสาว,เครือวัลย์,นาคสีเมฆ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1530300058342,610105303474,นางสาว,ประภัสสร ,ทิพย์รัตน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709800272757,610105303581,นาย,ศุภฤกษ์,ดาวเรือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321200072508,610105303786,นาย,ชวนากร,ใจแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1260100058601,610105303859,นางสาว,ภาวิตา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702110272,610105303885,นาย,ธนภัทร,ศิริโรจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1309800147581,610105303889,นาย,ฉัตรชัย ,เดชาเลิศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100700928691,610105303906,นางสาว,พรพิมล,น้อยเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600199620,610105303923,นาย,กิติ,สุโง๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103700502661,610105303925,นางสาว,เบญจวรรณ,บูรณะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1411700193737,610105303930,นางสาว,วณาพร,อินต๊ะมา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3110102131281,610105303945,นางสาว,นนทชา,รุจิภัทรนนท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1160400218094,610105304023,นางสาว,ปัญญาพร,กำลา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1361100054346,610105304084,นาย,ธีร์วริทธิ์,ผาพิมพ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700278469,610105304097,นางสาว,อภิญญา,หมัดมุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100300098615,610105304098,นางสาว,นันทิดา,มานฮาเซ็ม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1640101362156,610105400124,นาย,กฤษดา,คมกล้า,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900225784,610105400248,นางสาว,ชัญญา,ผาดำ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703053701,610105400440,นางสาว,กรรณิการ์,พรมเชื้อ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300218762,610105400523,นาย,คฑาธรณ์,เลาะโพธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702799120,610105400765,นางสาว,ศิริรักษ์,สถาพรเศรณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702038415,610105401308,นาย,ชาลี,ตุลยายน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1249900497321,610105401482,นางสาว,กุลธิดา,คุ้มม่วง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900456962,610105401493,นาย,ธนภูมิ,สิทธิโกศลจิต,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300207091,610105401572,นางสาว,อภิญญา,ผาวงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201369386,610105401661,นาย,พงษ์ษา,สวยรูป,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702555983,610105401716,นางสาว,มีนา,เด็ดดวง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702469611,610105401719,นางสาว,อรวี ,จงจอหอ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402156119,610105401727,นาย,พีรวัส,วราพุฒิ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300004118,610105401773,นางสาว,สาธิตา,อ่ำทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700779263,610105401776,นางสาว,ชลันธร,สายตะคุ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700754244,610105401777,นางสาว,สุนันทินีย์,มีอุไร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300263059,610105401800,นาย,ทยากร,ราญรอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100592438,610105401820,นางสาว,กัลยานี,มนูธรรม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700778631,610105402018,นาย,อิสรา,บุญมาเลิศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702451797,610105402253,นางสาว,เจนจิรา,ธนไพบูลย์อนันต์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341100353092,610105402274,นางสาว,อภิญญา,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501350770,610105402294,นาย,รัชภูมิ,พ่วงทรัพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702357928,610105402493,นาย,กฤษฎา,กรรณสูตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700506739,610105402505,นาย,ธนิสร,วินยางค์กูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1310500190734,610105402676,นาย,ศราวุฒิ,โสวัตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669800242221,610105402683,นางสาว,สุภิญญา,ผาดอน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300173441,610105402812,นางสาว,เพชรรัตน์,แย้มสาย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1330400559809,610105402833,นางสาว,นุชนาถ,คำบาล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902740362,610105402883,นาย,ณัฐวัฒน์,เขียวนอก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900759581,610105402887,นาย,อนาวิล,ศรีเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430300208523,610105402971,นาย,อาชาวิชญ์,คำหงษา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702784273,610105402989,นาย,สราลัญ ,กิจเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100703052460,610105402996,นาย,นิติภูมิ,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700745563,610105403008,นาย,ณัฐพงศ์,นิ่มเรือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101766072,610105403014,นาย,จารุรัตน์,จันทนา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000081858,610105403052,นางสาว,อนุศรา,ดีประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702903342,610105403073,นาย,วิศรุต,แสงแดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702848406,610105403431,นางสาว,ฮัซซูณา,พ่วงศิริ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401025192,610105403533,นาย,จักรพันธ์,คงสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702825724,610105403681,นาย,ปัทวี,นิ่มมา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1510100235402,610105403934,นาย,พลเพชร,ปวราธิสันติ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471100146916,620105301016,นางสาว,เกวลี,พึ่งเจียม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110500066628,620105301083,นาย,นำชัย,ผันผยอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702445941,620105301091,นางสาว,ชุติมณฑน์,แพงคำฮัก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702572608,620105301203,นางสาว,กนกวรรณ,นาสวน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900501711,620105301204,นางสาว,ปานจิต,คูณธนสินชัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960300105061,620105301209,นางสาว,รอกีเยาะห์,หะแว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679800176040,620105301291,นางสาว,พนิดา,ติ๊บแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840700075675,620105301369,นาย,ธนพงษ์ ,จันทร์ผ่อง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700652930,620105301389,นางสาว,กนกพรรณ,มุสตอฟากุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400521828,620105301456,นาย,ชัยชนะ,รักษาศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600800118513,620105301522,นาง,กานดา,ศรีปัญญาชน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701444425,620105301523,นาย,อดิศักดิ์,พินิจงาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101200250441,620105301524,นางสาว,ชลธิชา,ธีรประชา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900443778,620105301543,นางสาว,ปีรช์ณัฐ,ตอพล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702749842,620105301548,นาย,วชิระ,พันธวารี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200039670,620105301553,นาย,สิทธิ์พงษ์,สว่างสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702654938,620105301571,นาย,ทักษ์ดนัย,อินนาม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702110272,620105301651,ว่าที่ร้อยตรี,ธนภัทร,ศิริโรจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110102131281,620105301653,นางสาว,นนทชา,รุจิภัทรนนท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300098615,620105301654,นางสาว,นันทิดา,มานฮาเซ็ม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700278469,620105301670,นางสาว,อภิญญา,หมัดมุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600199620,620105301682,นาย,กิติ,สุโง๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002374900,620105301740,นางสาว,สุชานันท์,วรรณศักดิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702675652,620105301829,นางสาว,ดิษศรินทร์,แก้วนพจิตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909800172661,620105301874,นาย,นพกรณ์,ชูช่วย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702723347,620105301877,นางสาว,วิภาดา,พรหมดวง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702841617,620105301878,นางสาว,วรรณิภา,บัวภา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501169536,620105301885,นางสาว,อุ้มบุญ,มณีรอด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100582181,620105301896,นางสาว,กัลย์ชญาภรณ์,เปลี่ยนหยวก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119700042950,620105301988,นาย,ยศกร,รักการ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800984640,620105301989,นางสาว,ธัญลักษณ์,จำเนียร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900262295,620105301992,นางสาว,กวิสรา,หิรัญวงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300071095,620105301997,นาย,เกรียงไกร ,พวงพิกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300139315,620105302014,นางสาว,เพ็ญพร,รักความสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702670375,620105302051,นางสาว,พรนภา,กิตติอุดม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801290357,620105302215,นาย,จีรัชญ์สิทธิ์,น้อยใส,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300170387,620105302216,นาย,พศวัต,อมาตยกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000075904,620105302217,นาย,พิทักษ์,เกิดอุดม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900386887,620105302218,นาย,เนติพงษ์,ยงค์ทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300137568,620105302219,นางสาว,ลักษิกา,ปานานัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440800234019,620105302304,นางสาว,ชนาพร,วงคำมาตย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702531618,620105302403,นาย,ธีรพัฒน์,พงศ์จิตธรรม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800530010,620105302417,นาย,เอกศักดิ์,อรุณเรืองสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103900030348,620105302457,นาย,นฤพนธ์,พูตระกูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840200181964,620105302461,นางสาว,อภิษฎา,เหมือนมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100530516,620105302513,นาย,นรินทร ,พลหาญ ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900534741,620105302521,นางสาว,อรทัย,อินทะนัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900605297,620105302522,นาย,ธนกร,ทาสีดำ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702716545,620105302540,นาย,นัฐพงค์,นกเล็ก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702166120,620105302558,นางสาว,รัชนีพร,คำจาด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700722563,620105302564,นางสาว,นิทาน,เพชรหาญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3501300467614,620105302591,นาย,จีรนัส,สิทธิราช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,พ้นสภาพ (กระทำผิดวินัยนักศึกษา),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900412610,620105302725,นางสาว,ศิริลักษ์,บุญเผือก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000279435,620105302748,นางสาว,จุฑามาศ,จันทร์เจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700247279,620105302782,นาย,ชาคริน,พึ่งเเละ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901707611,620105302830,นางสาว,ธิญาดา,อินทร์ปัญญา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700681247,620105302904,นางสาว,ชุลีพร,ช่วงโชติ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530600054482,620105302925,นางสาว,ธนาภา,กุนนาคาน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700615401,620105302968,นาย,ภาณุพงศ์,ตรีบุตรดี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702651320,620105302985,นาย,วุฒิชัย,เจริญวงศ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800212352,620105302991,นางสาว,จิรัชยา,โรจนปุณยารักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801050917,620105302993,นางสาว,ฐิติมา ,อินทศร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840200106202,620105303008,นาย,นันทวัฒน์,ตินา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101719198,620105303018,นางสาว,ศศินา,มุสิทธิมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200102088,620105303024,นาย,อนิรุจน์,บีดิง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410400187226,620105303031,นาย,ณรงค์,มาตาปิตา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400417895,620105303291,นางสาว,รัตนาภรณ์ ,ไทรราหู,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100417295,620105303341,นาย,ณัฐพล,ชาวเมือง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702832537,620105303350,นางสาว,ณัฐริกา,อุหมัด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300055961,620105303351,นางสาว,ชุติมดี,เลาะหมัด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702772887,620105303352,นางสาว,อริสรา ,บุญปั่น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702627101,620105303399,นาย,วุฒิชัย,คุ้มครอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700097110,620105303476,นาย,กิติพร,มีซี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669800246421,620105303519,นาย,กายสิทธิ์,รักษ์ศิริ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1120300090673,620105303520,นางสาว,จันทรรัตน์,ผลยะวา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640100311728,620105303532,นางสาว,ศิรินภา,พรมอ่วม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100711301,620105303533,นางสาว,จิรนันท์,ใจอุ่น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700101940,620105303896,นาย,เอกสิทธิ,เทพพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900363001,620105303914,นางสาว,พจณิชา,ขันธรักษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600013666,620105303928,นางสาว,จุฑามาศ,เย็นประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702357928,620105303931,นาย,กฤษฎา,กรรณสูตร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400957881,620105303953,นาย,วงศธร ,เรืองเเสง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701506501,620105303957,นาย,ปิยะณัฐ,ปิยะเรืองไกรศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701461764,620105303968,นางสาว,ปรียาพร,เเตงเจริญ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702679771,620105303992,นาย,พงศกร,วัลลภากุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509970079861,620105304035,นางสาว,อัฐฒริญญา,ผกาแก้ว,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700532578,620105304066,นาย,มนตรี,อาลี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702091496,620105304067,นาย,พีระ,จันทร์ภิรมย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201329694,620105304095,นางสาว,เสาวนีย์,เรือนน้อย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430400126081,620105304099,นางสาว,ภริดา,ทองปัน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3900700598762,620105304100,นางสาว,รวีพลอย,จินดาโพธิกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100635055,620105304201,นาย,อัยยรัช,ศิริพงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800190554,620105304204,นางสาว,บุศรินทร์,บูรณะอำนวย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3719900208852,620105304205,นาย,เมธาสิทธิ์,จันทรเสวต,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900335526,620105304265,นางสาว,ณัฐรวี,ปานโด๊ะ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700073167,620105304269,นาย,ประดิษฐ์,ตังมณี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702913461,620105400020,นางสาว,ณัฐกานต์,มีดอก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361400052918,620105400066,นาย,ณัฐพล,บัวศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341600224836,620105400082,นางสาว,กมลพร,ศรีบุรมย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001338770,620105400097,นาย,นุติรักษ์,เจริญทรัพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900297487,620105400170,นางสาว,ณัฏฐณิชา,เฉลิมปกิตตินันท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480700185431,620105400171,นางสาว,สุปราณี,แก้วหาวงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900732162,620105400231,นาย,วิพากษ์ชิน,ศรีสุข,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900606481,620105400834,นาย,อานนท์,แสงศรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501449903,620105401191,นาย,ชิดณชา,จันทร์พูน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140600168465,620105401192,นางสาว,ณัฐพร,เอกศรีสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341401232502,620105401261,นางสาว,จารุวรรณี,มูลปลา,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129901632932,620105401305,นางสาว,ธัญญเรศน์,นวลทวีโรจน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200161190,620105401328,นางสาว,ชมนาด,โพธิ์ทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703211592,620105401329,นางสาว,สุชานันท์,มโนจุรีหกุล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300167939,620105401418,นาย,เฉลิมชัย,สุวรรณ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702863448,620105401420,นาย,วนสินธุ์,กลัดเข็มทอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702755947,620105401424,นาย,สิทธิกร,แซ่ตั้น,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900322279,620105401717,นาย,จักรภัทร,ละครไทย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100280001689,620105401745,นางสาว,สุทธิกาญจน์,ปิยวัฒนานุกูล,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700816002,620105401752,นาย,พงศกร,เซ็นสมบูรณ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900330251,620105401754,นาย,อิทธินันท์,วะเจดีย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300092831,620105401816,นางสาว,กัลยา,โภชน์สูงเนิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300157496,620105401916,นางสาว,ธัญชนก,บุญผุด,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600391539,620105401993,นาย,กฤติน,แจ้งอัมพร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300316225,620105402012,นางสาว,พิริสา,ไพพร,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201317220,620105402024,นาย,สุหฤทธิ์,เสตะปุระ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702826615,620105402070,นาย,ณัชฐวัทน์,สีหวงษ์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703040666,620105402117,นางสาว,อุไรทิพย์,ขำกระโทก,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702735946,620105402229,นางสาว,ชวนาภรณ์,ทรัพย์นิธิ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300006935,620105402238,นาย,ภูไม,ม่วงมุลตรี,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702893801,620105402337,นาย,นวภูมิ,มาลัย,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703124738,620105402497,นางสาว,เพชรรัตน์,ใต้แสงทวีธรรม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600226771,620105402500,นาย,วิวัฒน์,โนนหิน,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300104855,620105402623,นาย,ดุลยวัต,แย้มจำนงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200501080275,620105402721,นาย,จารุวัฒน์,สุวรรณนิช,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700641938,620105402739,นาย,เอกสิทธิ์,เพ็งประพัฒน์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201528948,620105402983,นางสาว,บุษบา,เเสงคำคม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300104856,620105403099,นาย,ดุลยวัต,แย้มจำนงค์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300382783,620105403417,นางสาว,ณัฐชา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702426130,620105403478,นาย,สรวุฒิ,แก่นทองแดง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703170031,620105403582,นาย,ยศัสกร,ประมวลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703061515,620105404268,นาย,ณัฐกิตติ์,สุทธิศรานันท์,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720900267382,620105404286,นางสาว,หงษ์ฟ้า,เอมคล้า,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900242447,620105702709,นาย,สุจินดา,บุญสนอง,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800089897,550107409907,นาย,วิทยา,จันทร์ทองแท้,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700183786,550107411158,นางสาว,เจนจิรา,จันทรเทศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701574361,550107411694,นาย,รักษิต,ช้างใหญ่,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840100452541,560107415513,นาย,ธนบดี,สุวรรณจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1219900406555,560107416044,นาย,ชานนท์,ประทุมชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701330040,560107416931,นาย,อภิสิทธิ์,เลาะห์นับ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219700000628,570107419220,นางสาว,ศิรินันท์,สำราญชื่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701966785,570107419908,นางสาว,อมิตตา,กบิลคาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669800194617,570107420196,นาย,ธงชัย,หมูทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701782463,570107420430,นาย,ทศพล,สงวนวุฒิธรรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701949724,570107420508,นางสาว,มณทิพย์,แก้วโภคา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701748338,570107420600,นางสาว,ช่อทิพย์,สุขเมฆ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702108364,570107420641,นางสาว,เสาวลักษณ์,เพียงกาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500480386,570107420657,นางสาว,วุฒิพร,กองอ้น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660800062909,570107420659,นาย,จิราภาส,อ่วมสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700588620,570107421089,นาย,เฉลิมทรัพย์,รัตนจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700269231,570107421418,นางสาว,ศิริพรรณ,จันทะเดช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700265568,570107421540,นางสาว,กมลชนก,สายไทย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700054498,570107421543,นาย,ปรัชญา,จันทร์วิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701350474,570107421568,นางสาว,กิตติยา,สรศิลป์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139800006483,570107421599,นางสาว,วรารัตน์,ทองลาภ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900365540,570107421686,นาย,เทพพิทักษ์,ทนันไชย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200924963,570107421850,นาย,กฤติน,มะรอแม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201057236,570107421903,นาย,ปกป้อง,โลหะยิ่งบริสุทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100320945,570107421934,นาย,ชัยณรงค์,จินะโกฏิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100244670,570107421935,นางสาว,นพรัตน์,แก้วสวัสดิ์ลาภ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701971789,570107421993,นางสาว,สุธิตา,เนียมศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101700150216,570107422016,นาย,ธีรโชติ,วงศ์ปุณณวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701770403,570107422054,นาย,กฤษดา,เผ่าหอม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701861417,570107422122,นางสาว,ปัญญตา,อภิญญาเมธากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701862235,580107223634,นาย,ศุภนนท์,วิหครัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700698891,580107423184,นาย,ภิเษก,ศรีสด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900479393,580107423221,นาย,นพดล,ทองดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140100081115,580107423280,นางสาว,สหฤทัย,เปี่ยมวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660500153992,580107423496,นาย,สมรักษ์,อยู่สุด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470400202489,580107423502,นางสาว,รัชนีกร,สมศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610300061601,580107423516,นางสาว,จิรนุช,สุกร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309901306162,580107423563,นางสาว,กฤตณัชลดา,วัชรดำรงพร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900299451,580107423575,นางสาว,สุภารัตน์,จิตราภิรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700255884,580107423594,นาย,ทัชชากร,สอนญาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100600307180,580107423621,นาย,กษิดิ์เดช,ไล่สัตรูไกล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900657475,580107423646,นาย,ศิริวัฒน์,ศรีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1139700003121,580107423674,นาย,ปริญญ์,นพพิบูลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900507461,580107423701,นาย,ฮอสนี่,อุดมตานี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700604617,580107423730,นางสาว,กิตติญา,พัชรพงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820600060650,580107423858,นางสาว,หนึ่งฤทัย,บุญหวาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702548623,580107423918,นางสาว,ฐานิตา,บุญเผือก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702325953,580107423974,นางสาว,จิรดา,ศรีสังข์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702338971,580107424048,นางสาว,ดุสิตา,หมัดสะอาด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670200204559,580107424058,นางสาว,เกวริน,ศรีแก้วพวง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250200221970,580107424075,นางสาว,มัณฑกานต์,ปุลาเลิศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1860500079529,580107424082,นางสาว,ชนกพร,ช่วยจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860400134048,580107424083,นางสาว,อรยา,พรหมเวช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860400131405,580107424084,นางสาว,อัมราภรณ์,อ่วมจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702327077,580107424110,นาย,ณัฐวุฒิ,เฉลิมโสภณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620300084814,580107424158,นาย,เสกสรรค์,คำมัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101800701788,580107424384,นาย,วีระวุฒิ,แก้วนวม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701846283,580107424399,นาย,วิชา,ผิวเฉียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700567428,580107424454,นาย,รัฐพล,มีสันฐาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390500015291,580107424499,นางสาว,กิตติยา,พรมวาสี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100399673,580107424747,นางสาว,ธณัทฐา,คฤหาสน์กนก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801177178,580107424779,นาย,ธีรพัฒน์,นิลพฤกษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702436086,580107425073,นางสาว,มณฑิรา,บัวแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702160334,580107425175,นาย,ธนาธิป,ศรีก้ำพี้,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701874716,580107425410,นาย,ธนากร,เดหวัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570300064466,590107382059,นางสาว,อาทิตยา,ชัยชนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1829900164599,590107425702,นาย,สิทธิโชค,แย้มยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610400067237,590107425705,นางสาว,นฤมล,อ่ำเพ็ชร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900309157,590107425706,นางสาว,สุมิตรา,วาสนามีชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920600238075,590107425744,นางสาว,โสภิตา,ตันเองฉ้วน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570300149585,590107425779,นางสาว,ณิธกานต์,โนสาร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570400225453,590107425818,นางสาว,ศุภาลักษ์,ชาติเวียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900749062,590107425890,นางสาว,จิราภา,ชนะพาล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1830300077549,590107425912,นางสาว,ธนภรณ์,ศรีลาศักดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900618774,590107425913,นางสาว,กฤษณา,นารถพลายพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820600067387,590107425917,นางสาว,สุภาพร,จันทรประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800135937,590107425923,นาย,อดิศักดิ์,บุญใส,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000257881,590107425952,นางสาว,ฐิติมา,ประกุนนัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702581001,590107426047,นางสาว,ปณิตา,วนมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800141074,590107426054,นางสาว,หนึ่งราตรี,เรืองรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300163076,590107426061,นางสาว,อลิษา,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101166338,590107426175,นางสาว,ศุภาภรณ์,สุ่มมาตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900297550,590107426210,นางสาว,ณัฐา,ศรีสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400217831,590107426234,นาย,อนันทชัย,ศรีหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400219508,590107426235,นางสาว,สุดารัตน์,ชื่นชม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702551438,590107426253,นางสาว,พรปวีณ์,จุลประวัติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000288400,590107426282,นางสาว,ธัญญเรศ,บำรุงเผ่า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100201464,590107426302,นางสาว,จิราวรรณ,จันทจิตรเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640600257765,590107426315,นางสาว,เพชรรัตน์,นนท์คำวงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700292875,590107426319,นางสาว,รัตติกาล,มั่นยืน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900633478,590107426322,นางสาว,ศศิวรรณ,จันทะคาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900311927,590107426355,นางสาว,อาทิตยา,แก้ววรรณา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400088844,590107426385,นางสาว,อริยาภา,เรืองทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400084709,590107426403,นาย,สรศักดิ์,เท้าสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1840400087571,590107426404,นางสาว,กาญจนาวดี,สังข์โสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400088267,590107426405,นางสาว,จันทนา,บุญภา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900264909,590107426406,นางสาว,กนกวรรณ์,แก้วเล็ก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400086418,590107426407,นางสาว,วรวรรณ,สุขสงวน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900556471,590107426408,นางสาว,สุนิสา,อินทร์แก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900277555,590107426418,นางสาว,กรกนก,ระเมิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1805500000145,590107426427,นางสาว,ขวัญฤดี,อนันทกาญจน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900274025,590107426433,นางสาว,อาภัสรา,ปภัสสร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841600118128,590107426434,นางสาว,ศิริลักษณ์,อมรวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702533220,590107426457,นาย,หฤษดิ์,หวังพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900472281,590107426473,นาย,บุญญฤทธิ์,คะสะติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702593966,590107426511,นางสาว,นุจิรา,เกิดมงคล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702296821,590107426545,นางสาว,วนิดา,ตรวจมรคา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450900157181,590107426561,นางสาว,วรินทร,เกื้อหนองขุ่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300117211,590107426641,นางสาว,วราภรณ์,ทวีผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900417530,590107426652,นางสาว,อลิษา,ออสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702369039,590107426655,นาย,ณัฐวุฒิ,ภูมิเขตต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700668046,590107426672,นางสาว,รุ่งนภา,ทิพย์ใจเอื้อ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1931000021645,590107426682,นางสาว,กานต์ธิดา,เต็มดำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900586753,590107426685,นางสาว,จิรัชญา,วีระชน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700740618,590107426690,นาย,อภิสิทธิ์,ยะรังวงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600347335,590107426697,นาย,นภนต์,มูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700804870,590107426731,นางสาว,สุกัญญา,ประทุมกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300031514,590107426747,นาย,ปฏิภาณ,ชีชนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600227823,590107426755,นางสาว,อภิญญา,อินทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401994072,590107426758,นางสาว,ปัณฑ์ชลิตา,สุวรรณาคม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702396079,590107426775,นางสาว,รัชนก,แอศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841600113428,590107426776,นาย,ณัฐวุฒิ,ศรีวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700743218,590107426785,นางสาว,ภัทรพร,ทาทิพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900594258,590107426796,นางสาว,พิชญา,พิบูลย์สวัสดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309701201375,590107426811,นางสาว,ศรสวรรค์,สมแสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900475492,590107426812,นางสาว,พลอยไพริน,วันลาราช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702357715,590107426815,นาย,สุพศิน,ไชยนอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702671581,590107426822,นางสาว,สุธิมา,ศรีลาภัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100590061,590107426840,นางสาว,ณัฐทนันท์,สินคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901234105,590107426850,นางสาว,กฤติยาภรณ์,แสนรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300189265,590107426860,นางสาว,พิมพกานต์,สร้อยดอน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702537583,590107426861,นาย,อดิศักดิ์,ตลับนาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720900221226,590107426862,นางสาว,ขนิษฐา,พุฒิเอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702656108,590107426864,นาย,สุวิตต์,ศรีละม้าย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1302001254224,590107426884,นาย,โอภาส,เดิงขุนทด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700246124,590107426895,นาย,สิทธวีร์,ไตรภพธนพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702413175,590107426929,นาย,เจนธรรม,กมลฉ่ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820200054512,590107426976,นางสาว,จริญญา,งานแข็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700784534,590107427029,นางสาว,ภวิษย์พร,สนทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501438316,590107427051,นาย,อัฏฐพล,กุลสิริณัฏฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300000988,590107427052,นางสาว,ปัทมา,โพธิ์ประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702380423,590107427053,นางสาว,พิมนภัทร์,วรวัชอัครพงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702438138,590107427059,นางสาว,ฐิติญาพร,ภูมิดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139900254217,590107427089,นางสาว,เพ็ญนภาวรรณ,วงค์มาเกษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200056311,590107427090,นาย,พุฒิวัฒน์,วงษ์กนก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300001721,590107427122,นาย,ธนกฤต,อินทร์เปลี่ยน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600370434,590107427130,นางสาว,ณัฐมนท์,หวังเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901518541,590107427140,นางสาว,ศุภนิดา,ผลจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900261755,590107427153,นาย,เฉลิมชนม์,ชลหัตถ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900647099,590107427164,นาย,ศิธพันธ์,พิวัฒน์ปัญญากร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101720676,590107427187,นางสาว,ชลารักษ์,คูนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110200171159,590107427188,นางสาว,วรัญญา,หอมละออ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702462257,590107427212,นาย,กิตติ,สุขพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600388104,590107427213,นางสาว,สุภาภรณ์,ทศศิลา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700746993,590107427217,นางสาว,มาลินี,บุญยัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300022311,590107427226,นางสาว,ศศินา,บุหงาเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702597217,590107427227,นางสาว,ญานิลธร,ธีรเจษฎา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200029208,590107427247,นางสาว,เจนจิรา,แก้วฉาย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103900032227,590107427251,นาย,ภัทรวรรธน์,แสงประภานุรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330800280402,590107427278,นางสาว,อรอนงค์,จงใจ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900617406,590107427295,นางสาว,ประภาภรณ์,แก้วอุทัศน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902520061,590107427323,นางสาว,ศิโรรัตน์,ประเคน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700771106,590107427335,นางสาว,เอื้อมพร,จุลลา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300801320386,590107427354,นางสาว,กาญจนา,ไผ่ตระกาล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229800081191,590107427363,นาย,อดิศรณ์,นวลใย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860200116071,590107427367,นางสาว,ฤทัยชนก,ภู่เจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390500027426,590107427409,นางสาว,ธนัญญา,เทียนทิพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700756140,590107427416,นางสาว,ไอยริณ,เซ็นติมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300033711,590107427457,นาย,เต็มทรัพย์,ดีด้วยปาก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700757511,590107427509,นาย,ธนธรณ์,ทองวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300052023,590107427514,นางสาว,ศุภกานต์,ปิ่นแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700678289,590107427536,นางสาว,เกวลิน,อารยะนิพันธุ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1801400223629,590107427559,นางสาว,ศุภรัตน์,ปะนะสี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901229322,590107427562,นางสาว,อารีพร,กิจดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801032544,590107427585,นาย,ชานนท์,คล้ายแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700760813,590107427590,นางสาว,ชลลดา,ฮับซัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909901548675,590107427629,นางสาว,จิรภิญญา,อุปมนต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701798585,590107427630,นางสาว,ณัฐวดี,สามารถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801252722,590107427670,นางสาว,เพ็ญพิชชา,นาสมภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501110507,590107427704,นาย,สุทธิรักษ์,สุขสะอาด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702639343,590107427725,นางสาว,มินตรา,มั่นหมาย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700242781,590107427726,นางสาว,ธัญจิรา,เชวงลักขณา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900711448,590107427733,นางสาว,สุดารัตน์,ชัยคำภา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702611902,590107427742,นางสาว,อริศรา,ชื่นชูนันทกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300204725,590107427762,นางสาว,ชนกนันท์,สัตย์ธรรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702650169,590107427770,นาย,เกน,บูรณะกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702655624,590107427810,นางสาว,อัชฌา,มาแอ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702704986,590107427820,นางสาว,รัตนสุดา,คำบุญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702561280,590107427834,นางสาว,สุพิชญา,ชูอมร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300215212,590107427891,นางสาว,พัชรี,ฮามพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300164821,590107427915,นาย,ศุภกร,เพชรนิล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800055661,590107427917,นางสาว,ปิยพร,โพธิ์ศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702331870,590107427921,นาย,สมัชชา,ใจเงิน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900490184,590107427955,นาย,พนธกร,พิบูลวิทยากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300016205,590107427960,นาย,อดิศักดิ์,นุชสวาท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410400409423,590107427970,นางสาว,ฐิติมา,ลาดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900481169,590107427973,นาย,ณัฐพงษ์,ศรีรัตนศิริสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702375982,590107427975,นาย,อลงกรณ์,นกเชิดชู,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300101181472,590107427988,นางสาว,เจนจุฬา,กกสันเทียะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900462270,590107427989,นาย,เจตน์ฉัตร์,อนุวัตวิสิฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702542041,590107428006,นาย,รัชชานนท์,แก้วสอาด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340400211403,590107428131,นาย,ศตวรรษ,เสนานาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700231292,600107384330,นางสาว,ณัฐธิดา,เด็ดดวง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701587733,600107384403,นางสาว,ปรางชนก,แสนสวย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700530044,600107384419,นางสาว,เปรมกมล,สุวรรณดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600346169,600107384831,นางสาว,เบญธิชา,ไชยโอสถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570500166831,600107384984,นางสาว,ยุวดี,สุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1410401465653,600107428592,นางสาว,ปณิดา,บุตรพรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700796290,600107428597,นางสาว,ศุภกานต์,แสงภักดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702712598,600107430501,นางสาว,นาดา,ธุระพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702624681,600107430502,นางสาว,ซารีน่า,สะยอวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201448073,600107482714,นางสาว,ฐิติรัตน์,นาคเสวก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900328251,600107482716,นางสาว,นลินี,วงค์คำโสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900343047,600107482720,นางสาว,แก้วใจ,แถวบุญตา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900466191,600107482730,นางสาว,ธิดา,ตุ้ยศักดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702861798,600107482784,นางสาว,รสริน,ลิมปิผลไพบูลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710600169199,600107482794,นางสาว,อุษา,สว่างเนตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300157956,600107482954,นางสาว,นัฐธิดา,ยะยา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670800177757,600107482955,นาย,พรประสิทธิ์,สอนราษฎร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702381349,600107482961,นางสาว,ชัญชนก,อินเบิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100562302,600107483009,นางสาว,สุฌาวดี,วันทญาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900674329,600107483030,นางสาว,ศิริรัตน์,ไชยรังศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702648890,600107483152,นางสาว,สุจิตรา,ควรสำโรง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801271417,600107483166,นาย,กิตติศักดิ์,เมฆานนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700800793,600107483171,นางสาว,กานต์พิชชา,เพ็ชรพลัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702865025,600107483377,นางสาว,สุวัจนี,อุดมเจริญชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900674294,600107483451,นางสาว,ขวัญฤทัย,เพชรเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300031689,600107483452,นางสาว,อาทิติยา,จาดนอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779900213205,600107483483,นาย,ทรงกลด,ทองสัมฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700453163,600107483484,นางสาว,รุ่งนภา,ทิราพืช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800297771,600107483496,นางสาว,แพรวดี,เลาตะศิริวัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702701774,600107483499,นางสาว,ปริยฉัตร,เสมียนชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103900042427,600107483558,นาย,วีรภัทร,กุไลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300092718,600107483578,นาย,ณัชพล,พิธีการ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300197326,600107483707,นางสาว,ปภาวรินทร์,บัวติ๊บ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300112751,600107483820,นางสาว,ลลนา,วนาลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900299605,600107483964,นางสาว,สุดารัตน์,แก้วขาว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501165824,600107484021,นาย,พีรพล,นราภัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600364248,600107484049,นางสาว,รวิสรา,มุสตอฟากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702738309,600107484071,นางสาว,กรกนก,เทพประดิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400867793,600107484101,นางสาว,พิมพ์ชนก,สิงห์บุญมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330300235742,600107484118,นางสาว,อารีรัตน์,นาสารี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300106646,600107484130,นาย,กีรติ,มูฮำหมัดสลาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700644422,600107484161,นางสาว,วิกานดา,ศรีเกตุ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400045559,600107484205,นางสาว,วิภาวี,เจจือ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100212512,600107484206,นางสาว,แพรวา,ขนขจี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800372291,600107484267,นางสาว,สิรินญาพรรณ,ไกรวัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300232338,600107484316,นางสาว,จิราพัชร,ดวงบุตรดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500356648,600107484351,นางสาว,วราพร,ชินขุนทด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700008111,600107484363,นาย,อัษฎาชัย,จิตไธสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002610182,600107484435,นาย,ปองชัย,จันทร์วิเมลือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600370795,600107484532,นาย,อนุพงศ์,สมควรการณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900816821,600107484710,นางสาว,บุษยมาศ,จิตรจำนงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300109157,600107484756,นางสาว,ทวินวิกา,ซะมะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100201049,600107484793,นางสาว,อรจิรา,บวรรัตนเมธี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702777274,600107484813,นาย,นนทวัฒน์,เสร็จประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700015915,600107484866,นาย,ปิยะวัฒน์,โกเมนรัตนกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702663328,600107484878,นางสาว,น้ำฝน,ฮดฤาชา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702404179,600107484882,นาย,ปรมา,ชัยปรมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1350100491222,600107484899,นางสาว,ธิฐิยาภรณ์,เนตรวงศ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100206814,600107484944,นางสาว,ภาวินี,สีรูปี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400985796,600107484946,นาย,ศักดิ์อาทิตย์,นามขันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900823599,600107485036,นางสาว,สุชาดา,จาระ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802343285,600107485047,นางสาว,อโรชา,จิตต์แจ้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700498591,600107485090,นาย,วิศรุจน์,เดชพิพัฒน์จินดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200380988,600107485109,นางสาว,ขนิษฐา,สาริคา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801294654,600107485140,นาย,กิตติโรจน์,สุดสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400069390,600107485176,นางสาว,พลอยมณี,เสมอชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002929014,600107485177,นาย,สิทธิกร,ถีเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1119900674241,600107485199,นาย,ฐกรณ์พล,พยมธนะพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411700264154,600107485345,นางสาว,ทิพวรรณ,บุญประกอบ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702704415,600107485351,นาย,ธนาเทพ,ปานเดย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1329900744981,600107485354,นาย,รัฐนันท์,พันธ์ต่าย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702849372,600107485366,นาย,ณัฐพล,กุลเสนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900518974,600107485386,นางสาว,รามาวดี,นาคยอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900776068,600107485460,นาย,ณัฐวัฒน์,ก้อนแก้วมูล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900056325,600107485483,นางสาว,เกษมณี,สีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860400144418,600107485532,นางสาว,อมรมาศ,ทองเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900206879,600107485563,นางสาว,ณัฐณิชา,อินประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700627081,600107485687,นางสาว,นิกัสฮา,วิลัยริด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100501493970,600107485694,นางสาว,ฉัตรสุดา,กระเเสงสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702349933,600107485774,นางสาว,ฉัตรทริกา,มีเอียด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702465744,600107485777,นาย,ชาคริต,กองพลพรหม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900840272,600107485812,นางสาว,ณิชาภา,สิงวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900419001,610107300026,นาย,สุรพงศ์,จั่นทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350600084324,610107300266,นางสาว,สิริมา,กลุ้มศิลป์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530200064715,610107300338,นางสาว,สุวิมล,จันทร์หมื่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119900568904,610107300469,นางสาว,ญาดา,สดุดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800632751,610107300551,นาย,ณัฐพล,ยาสมุทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101200233741,610107300582,นางสาว,พรพิมล,จิรกุลพรชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160200068421,610107300628,นาย,วรกฤต ,ท้าวอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700301797,610107300745,นาย,บดินทร์,ใจบุญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702191876,610107300794,นาย,ปกรณ์ ,ปราณีตพลกรัง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660500092004,610107300852,นางสาว,รุ่งนภา,อินทโชติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700177483,610107300868,นางสาว,สุธิดา,เล๊าะม๊ะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700519610,610107300869,นางสาว,สุดาลิณี,ปานนพภา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300004355,610107300904,นาง,พนิดา,ศรีบุรินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240600066653,610107300928,นางสาว,มาลินี,หิรัญสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100548021,610107300986,นางสาว,กนกวรรณ ,บำรุงชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900168875,610107300995,นาย,กรวิทย์,เกรียงไกร ณ พัทลุง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470500103237,610107301167,นางสาว,นภัสสร,เที่ยงทัศน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430800063524,610107301309,นาย,วุฒิชัย,แก่นท้าว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470400156452,610107301464,นางสาว,ภริดา,ทัศน์จันดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101401237735,610107301473,นาย,เอกราช,มากแป้น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900700114220,610107301503,นางสาว,ชัญญาภัค ,มัญชิษฐ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103700665374,610107301591,นางสาว,ศศิธร,จันทรจินดากุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1160300152911,610107301630,นางสาว,ณัฐณิชาภา,สินสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480600110383,610107301723,นางสาว,จุฑามาศ,โคตะมะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300076208,610107301751,นางสาว,อรัญญา,ราญรอน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702528118,610107301759,ว่าที่ร้อยตรีหญิง,ชุติมณฑน์,มีภาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702405353,610107301760,นางสาว,แพรวพรรณ,น่วมอินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702541921,610107301826,นางสาว,กุสุมา,นุชนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701421495,610107301827,นางสาว,ปาริชาติ,คงกัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3601000159514,610107301876,นางสาว,พรทิพย์,สร้อยศรีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350800184241,610107301899,นางสาว,นฤนาถ,บุญทล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400724917,610107301951,นางสาว,ภัทรียา,อินทะบุตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1529900886635,610107301956,นางสาว,นิธิพร,กองคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490200074452,610107301958,นางสาว,รัชนีกร,ดีดวงพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300056556,610107301959,นางสาว,ลินดา,แย้มสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700473202,610107302044,นางสาว,ศรัญญา,เหมศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341900055631,610107302265,นาย,อนุชิต,แน่นดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702553210,610107302292,นาย,นนทิวรรธน์,อัศวพันธ์พงศ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1800800260172,610107302313,นางสาว,พรรณราย,สุขศรีม่วง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300010096,610107302428,นางสาว,ณัฐพร,ขำทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900779391,610107302456,นางสาว,บุษยาภรณ์,แก้วก๋อง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700488936,610107302462,นางสาว,สุวเนตร,แซ่ตั้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900507360,610107302463,นาย,อัษฎางค์ ,เจนวารินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600500169945,610107302464,นางสาว,โชติรส,พลอยศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702477181,610107302487,นางสาว,วิภาวรรณ์,เวียงสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702275619,610107302490,นางสาว,กมลวรรณ ,มูซอ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1809900812604,610107302496,นาย,ธนกฤต,ชัยเลิศถาวร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900414221,610107302533,นางสาว,สุพัชทา,เหรียญสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650201178187,610107302544,นาย,กฤษฎา,อินทร์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100255431,610107302556,นางสาว,วีร์สุดา,ทองประสงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002461721,610107302565,นางสาว,สุนิสา,น้ำผึ้งทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2240400022553,610107302618,นางสาว,พรณิภา,เภตรา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110300563373,610107302643,นาย,ทวน,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100171439,610107302719,นางสาว,มาธวี,ยืนนาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501265772,610107302888,นางสาว,ธนัชชา ,นิเงาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701548151,610107302917,นางสาว,ปริตตา,พันธ์คำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500303141,610107302936,นางสาว,ศุลีมาศ,นวมเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300052007,610107302947,นางสาว,ณัฐกานต์,พุ่มบ้านเซ่า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1710300165015,610107302948,นางสาว,จันทร์ฉาย,ลาภิสวรรธ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101800903496,610107303007,นาย,ณัฐวัตร,รุ่งกลับ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100114822,610107303013,นาย,วรสิทธิ์,แซ่ลี้,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200033370,610107303097,นางสาว,ฉัตรวิภา,นาคธูป,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700764070,610107303150,นางสาว,โสภา,สุขสมัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902501830,610107303204,นาย,กวี,ศรีชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2101700017174,610107303205,นางสาว,กนกพร,เตชะวุฒิชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3739900217231,610107303303,นางสาว,จุฬาลักษณ์,ฐาปนธรรมชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701444584,610107303304,นางสาว,สุวนันท์,พวงมณี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700581919,610107303309,นาย,ธนัท,ประมวลโกศลยุต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110400040678,610107303310,นางสาว,นิตยา,จันทรเสนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8570386004987,610107303321,นางสาว,เพ่ผง,แซ่หวาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104500014249,610107400022,นางสาว,ณิชากานต์,จินนุกูล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440800275408,610107400148,นางสาว,สุภาพร,ใจธรรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100634947,610107400160,นาย,กิตติศักดิ์,ไตรสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502033122,610107400167,นางสาว,ปฐมาภรณ์,ยันตะพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900740874,610107400216,นางสาว,ปิยธิดา,บุญศรีวิรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450201313221,610107400332,นางสาว,กาญจนา,สมภาร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702936151,610107400418,นางสาว,วรรณพร,อุ่นจันทึก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900491969,610107400513,นางสาว,พัตราภรณ์,สมิงชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702838842,610107400569,นางสาว,อุมาพร,สงสภาต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360600212233,610107400573,นางสาว,สุพรรษา,ประเสริฐจุมพล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300196106,610107400603,นางสาว,ศิริรัตน์,บุญเพ็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103702976245,610107400612,นาย,เมธัส,ดีนนุ้ย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300070048,610107400671,นาย,อนุวัทย์,เหล็งนุ้ย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400078224,610107400686,นางสาว,มธุรดา,ขัณฑวุฒิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700440967,610107400767,นาย,อานนท์,อรุณรุ่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702556588,610107400833,นางสาว,จิรประภา,มโนรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250200287245,610107400840,นางสาว,เพ็ญนภา,คะมะโน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400600203144,610107400867,นาย,ภัคภูมิ,ฤทธิวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900966822,610107401073,นางสาว,ศิริขวัญ,สัตตบงกช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640600306103,610107401110,นางสาว,บุญฑริกา,เชิงเขา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801324413,610107401124,นางสาว,ศศิกานต์,ทองดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702911089,610107401125,นางสาว,ภัทรวริน,หมัดวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800800336632,610107401141,นางสาว,เกวลิน,หนิแหนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802331651,610107401211,นางสาว,พรทิพย์,ผิวนวล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400240900,610107401255,นางสาว,วิชชุดา,บัวละคร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200601290255,610107401327,นางสาว,กุลธิดา,สีเส็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300054107,610107401488,นาย,ภาณุพงศ์,ไววิชา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300220607,610107401517,นางสาว,อินทิรา,โภคาพานิชย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300275421,610107401534,นางสาว,ธมลวรรณ,ศรีสมทรง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900352933,610107401540,นางสาว,รุ่งไพลิน,บุญโต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703158446,610107401560,นาย,วรัทภพ,สุภากรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300184604,610107401592,นางสาว,อริศา,นิลรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701749164,610107401623,นาย,อัครวีร์,จันทร์รอด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300210001,610107401721,นาย,อนันยช,กิริยา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1409902892587,610107401807,นาย,ณัฐพงษ์,พงษ์สีมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300207591,610107401882,นางสาว,กุสุมา,กองเป็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902729156,610107401920,นาย,พงศกร,มาลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104800003404,610107401925,นาย,อติรุจ,จุฑาเจริญสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702787906,610107401926,นาย,เขตโสภณ ,แก้วภิรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300275481,610107401955,นาย,สิรวิชญ์,เสนาะเสียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960600168271,610107401968,นางสาว,ฟาดีลา,เจ๊ะเต๊ะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900319645,610107402003,นางสาว,อิศราภา,พรมฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300179490,610107402019,นางสาว,ศิรัญญา,เด็กหลี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501537608,610107402127,นางสาว,ณัฎฐ์นรี,สิงห์สูง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300280417,610107402128,นาย,ณัฐกิตติ์,ชูศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900817939,610107402146,นางสาว,อนัญญา,ค่ำคูณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702990261,610107402231,นางสาว,นัฐนันท์,ทรงศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100222135,610107402269,นาย,อานนท์,ชื่นเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300186691,610107402273,นาย,ธัญวุต,หวังสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300185091,610107402285,นาย,กฤษฎา,สุขเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101834922,610107402416,นางสาว,นิราวรรณ ,วะรงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300198125,610107402471,นางสาว,นุชนาถ,พุดชั่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1759900352906,610107402472,นางสาว,ชุติภัส ,รัตน์ชาติชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801326262,610107402500,นาย,เสฐียรพงษ์ ,ทองสนิท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1509960015070,610107402522,นาย,ชินกฤต,ไชยทิง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199700118069,610107402525,นางสาว,อภัสรา,กันมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1339900617351,610107402542,นาย,พันธกิจ,สีสัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2909801054482,610107402569,นาย,ปริวัฒน์,ศรีไพบูลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1169800195863,610107402571,นาย,ศรัณย์,ท้าวมะตรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702911990,610107402816,นาย,ธีรเมธ,พรมเนตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900485438,610107402852,นางสาว,ดลนภา,ทานะสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702814366,610107402853,นาย,พลากร,พรพินนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901421463,610107402967,นาย,วีรภัทร,เสาว์เฉลิม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340501341345,610107402975,นางสาว,วริสรา,สมสุพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702826224,610107402985,นางสาว,นัดฐา,ชินาคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1169800206334,610107403048,นางสาว,ประภัสสร,หงษ์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900706421,610107403056,นางสาว,วิลาวัณย์,ศรีเทพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300218428,610107403057,นางสาว,ชนัดดา,เจริญรักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700779191,610107403093,นาย,พจศกร,มินรินทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1640401133004,610107403103,นาย,กวิน,แดงด้วง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703013693,610107403137,นาย,เทพประสิทธิ์,วิรุฬอนันต์โชติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1809800155296,610107403158,นางสาว,รัชนี,บุญใส,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800160427,610107403159,นางสาว,ณัฐนรี,ถาวรผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702131404,610107403286,นาย,จักรพันธ์,หลิว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702055131,610107403287,นาย,สุรศักดิ์,วงษ์เนียม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300179821,610107403288,นาย,ปราชญา,มูลทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702324687,610107403289,นาย,จักรพงษ์,ธัญญะเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550800063221,610107403518,นางสาว,โสภิดา,จันทะรด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201364279,610107403568,นาย,สุรศักดิ์,ทองแสน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300200324,610107403595,นางสาว,ศศิธร,ตรีทิพสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702821101,610107403604,นางสาว,ชลันธร,ซุดคาน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702808644,610107403607,นางสาว,กัญนิชา,อุปธิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300266635,610107403609,นางสาว,กานต์ธีรา,พิมพ์รุ่ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300186859,610107403621,นางสาว,ศุภารัตน์ ,วรรณวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702498254,610107403724,นาย,แจ๊ค,กุลวัฒนาพร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920300133120,610107403730,นางสาว,เพชรรัตน์,วงค์ศิลา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702309661,610107403766,นางสาว,ปรารถนา,โกแมน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900441464,620107300729,นางสาว,อรญา,ทักษิณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900800412,620107300950,นางสาว,อมรรัตน์,บุญเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420500103199,620107300996,นางสาว,นิรดา,สีหะวงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702278190,620107301004,นางสาว,ธัญลักษณ์,แก้วพิลึก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100189171,620107301011,นางสาว,รุจิรา,สายทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700428453,620107301136,นางสาว,เนตรนภา,จับบาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300053835,620107301159,นาย,วรพล,เกรียงไกรชัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350900019463,620107301182,นาย,เทวิน,วงค์อนันต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100179248,620107301186,นางสาว,นัทลิก,โคกระบือ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300067870,620107301188,นางสาว,กรรณิกา,บุญเกลี้ยง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300116273,620107301189,นางสาว,สุดารัตน์,สุวินัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300115129,620107301190,นางสาว,อัญชลี ,ศักดิ์วิชิต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700568254,620107301212,นางสาว,สุพรรณภา,ศรีเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100197343,620107301307,นางสาว,ลทิชา,จันทจิตรเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900819492,620107301309,นางสาว,ณิชารีย์,นุชารัมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701199129,620107301348,นางสาว,อริสา,ดีสะเมาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701536977,620107301429,นางสาว,ภูภัทธา,คล้ายนาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700819614,620107301430,นาย,พาทิศ,เจริญศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701178043,620107301448,นางสาว,สุดารัตน์,ชัชวาลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103000080454,620107301455,นางสาว,ณัฏฐ์ธสุดา,สิงหฺ์อ่อน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702424126,620107301514,นางสาว,วัลพา,อินลุเพท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471100086131,620107301527,นางสาว,ละอองดาว,คิดโสดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500037350,620107301531,นางสาว,สุนันทา,ไชยภักดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701074817,620107301534,นางสาว,กิตติยา,วิทยานนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200031458,620107301540,นางสาว,ศศิธร,เข็มศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660700123515,620107301545,นางสาว,เบญจภรณ์,โคชะราช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900734569,620107301547,นาย,ธนายุทธ,คำพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300064676,620107301549,นาย,เนวิน,หารศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700797512,620107301650,นางสาว,อนัญญา,ฉิมหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700501281,620107301659,นางสาว,ธัณย์สิตา,รุจิโรจน์ชินกร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900440320,620107301700,นางสาว,สุกัญญา,มะหะหมัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330500359453,620107301795,นางสาว,สุจิตตรา,วิริยะกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700646743,620107301800,นางสาว,สุปราณี,ศรีประเทศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600253550,620107301805,นางสาว,สินิตา,จันทร์ขอนแก่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201350774,620107301828,นาย,ปริญญา,รงค์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700546052,620107301833,นางสาว,เจนจิรา,ญาติเกษม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702696323,620107301888,นางสาว,นิสา,ฤทธิ์งาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702809061,620107301889,นางสาว,อนิตยา,โสภโนดร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900696898,620107301895,นาย,อภิวัฒน์,มาตเกตุ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702668923,620107301897,นาย,วัฒนศักดิ์,รอเซ็น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702609099,620107301898,นางสาว,กมลรัตน์ ,เซะวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300063025,620107301908,นางสาว,เจนจิรา,กลางแจ้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321000385898,620107301959,นาย,วีระภัทร,ตรีแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100122653,620107302011,นาย,วิษณุ,สุขใจ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900099726,620107302018,นาย,กุลชาติ,กลั่นเลี้ยง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701893073,620107302059,นางสาว,ลักษิกา,ดีวาส,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3160101569525,620107302063,นาย,วาสุุเทพ,วงษ์ชาติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900819751,620107302226,นางสาว,ดวงกมล,เพ็ชรสีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700537588,620107302227,นาย,พิสิษฐ์,บุญรอด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570600050690,620107302279,นาย,วรกาญจน์,ก้อนคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701909789,620107302372,นางสาว,ดุษฎี ,สากลวารี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900666180,620107302373,นาย,รามกร,เสียงล้ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702455466,620107302474,นาย,วรวิทย์,วงษ์เจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820800003013,620107302485,นาย,สุพล,ศรีวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102800053701,620107302488,นาย,ณัฐนนท์,อิ่มโสภณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002330341,620107302507,นางสาว,พรเพ็ญ,เทพสำราญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600156858,620107302519,นางสาว,วนิลา,โชคลาภ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501181889,620107302535,นาย,ภัทรพงศ์,ทักษ์เสถียร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841300091216,620107302536,นางสาว,กชภทร,โสมณพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700773096,620107302556,นาย,ธนบดี,กาลจักร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900865583,620107302567,นางสาว,สุวนันท์,เหิมหัก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702798735,620107302590,นางสาว,วิภาดา ,ซามาตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702744511,620107302593,นางสาว,นิตยา ,สะพานหล้า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700307104,620107302640,นางสาว,วรรณิดา,รุ่งเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900298131,620107302644,นางสาว,กมลวรรณ,ไชยพิทย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900467431,620107302666,นางสาว,กิ่งเพชร,ภูมิสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300155597,620107302743,นางสาว,ณัชชา,มุกดากัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300075023,620107302756,นางสาว,พิฐชญาณ์,เลิศนพชัยมงคล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701887915,620107302757,นางสาว,กฤตินี,ขุนทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702433900,620107302759,นางสาว,ชนิตา,ขะจีฟ้า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700262571,620107302777,นางสาว,ปิยภรณ์,สุวรรณพึง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900198071,620107302785,นางสาว,สุภาดา,อ่อนเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500700180871,620107302790,นางสาว,ภัคจิรา,ขำค้ำไพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900600383,620107302806,นางสาว,กมนทรรศน์,แก้วผัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702685143,620107302815,นางสาว,รังสิยา,หุ่นฉายศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300141341,620107302837,นาย,ปฏิภาณ,กาวกระโทก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210800000141,620107302841,นางสาว,จริยา,น่วมรัสมี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900038661,620107302842,นางสาว,กาญจนาพร,อ่อนตา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200070254,620107302843,นางสาว,พุทธิมล,พูลแพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702173312,620107302845,นางสาว,ณัฌชา,เนตรศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620700077173,620107302853,นางสาว,นุชธิดา,พลอยมาลี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411300206262,620107302854,นางสาว,ศศิธร ,กันหาเรียง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100198897,620107302855,นาย,เกียรติศักดิ์,สมสร้าง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900113645,620107302856,นาย,พลชนะ ,ภูสมมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310800177563,620107302869,นางสาว,อรณี,ชัยเยศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300062487,620107302880,นางสาว,กรรณิกา,อินทะมณี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200257204,620107302881,นาย,วัสนกร,ณ ลำพูน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702221520,620107302952,นางสาว,ธัญรัตน์,จันทขันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700590161,620107302980,นาย,นาย ธีร์รัฐ,พุทธคุณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900467732,620107302984,นางสาว,สุนิษา ,ภิรมย์ศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002682558,620107302986,นางสาว,อินทิรา ,มั่นพรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910600089037,620107302987,นางสาว,ดวงเดือน,ระเมาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480700002655,620107303017,นางสาว,ณิรดา,วงศ์ศรีชา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600400170267,620107303110,นางสาว,กาญจนา,ทัพเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702547522,620107303160,นาย,ภวิศ,วุ่นกลิ่นหอม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700754881,620107303161,นาย,ปฐมพร,พรมสะอาด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360800076937,620107303203,นางสาว,อนุตา,บึงอ้อ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160200068421,620107303278,นาย,วรกฤต,ท้าวอิ่ม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702267406,620107303311,นางสาว,กรรณิกา,สุขโน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8571584104164,620107303313,นางสาว,ชนิตา,สื่อจาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300128654,620107303398,นางสาว,วารีรัตน์,ดอเลาะห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340400203176,620107303486,นางสาว,จุฑาภรณ์,ยะสุนทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900693022,620107303528,นาย,เกรียงไกร,ภุ่มสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900299674,620107303537,นาย,ไชยวัฒน์,ตุเว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500287747,620107303572,นาย,อภิชาติ,รอดคำทุย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8570386004987,620107303927,นางสาว,เพ่ผง,แซ่หวาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100630416,620107303942,นางสาว,ธนัญญา ,คำมามูล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650800156709,620107303943,นางสาว,พัชชุรดา,มนยฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240500052812,620107303974,นางสาว,จิราภรณ์,มณีเขียว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160400243641,620107303977,นาย,ณัฐพงศ์,สีแตงสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002747561,620107304000,นาย,รัชน์วริศ,สุวรรณศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200008529,620107304028,นางสาว,อาย,เพิ่มขึ้น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900710701,620107304038,นาย,สัญญา,ตันเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710100149482,620107304068,-,แพรวเพชร,ทัดปากน้ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501122335,620107304208,นางสาว,ดาบิน,ทัศนาลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900666180,620107304210,นาย,รามกร,เสียงล้ำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530500060651,620107304216,นางสาว,อรัญญา,ผัดหล้า,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900753611,620107400024,นางสาว,พรทิตา,ยาไธสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620301158901,620107400041,นางสาว,กรรญารัตน์ ,เทพนอก,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360200076146,620107400081,นางสาว,พลอยไพลิน,แสนช่าง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410401496338,620107400091,นางสาว,ชฎาวัลย์,วงศ์รินยอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410401519184,620107400092,นางสาว,สุกัญญา,ชากลาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390200102970,620107400117,นางสาว,รัชนีกร,สามารถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300264217,620107400236,คุณ,มนัสวิน,ภู่มีสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900614748,620107400244,นาย,นัสรุล,คหาปนะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800167341,620107400263,นางสาว,ณัฐติยา,ฝอยทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390200107416,620107400280,นางสาว,อรยา,โกทัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900699076,620107400300,นางสาว,พิมพกาญจณ์,ครองจักรภพ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900582086,620107400305,นางสาว,ธนัชพร,รัตนะมงคลกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650701096074,620107400319,นางสาว,ณัฐภรณ์,พูลประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300362839,620107400337,นางสาว,สุภาพร,ผลคำ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701965961,620107400350,นาย,ธนาธิป,พัทธเสมา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700364250,620107400357,นาย,ชวิศ,ช่วยเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300345373,620107400370,นางสาว,ชลลธรณ์,บุญเพ็ชร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250101503331,620107400481,นางสาว,กฤติมา,สมศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5210101058470,620107400512,นางสาว,ชฎาพร,แจ่มสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1441100025973,620107400516,นางสาว,เหมวดี,บุดดีคง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201557841,620107400519,นางสาว,สุดารัตน์,มั่นยืน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900361701,620107400600,นางสาว,ศุภักษร,ภูผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900607822,620107400645,นางสาว,อัญชิษฐา,สุชล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810300103884,620107400652,นางสาว,มติกา,สิทธิมนต์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700208098,620107400667,นางสาว,อริสรา,คงชู,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703102338,620107400707,นางสาว,วริญดา,ดาณีสมัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900379262,620107400745,นางสาว,ปภาวีร์,พรหมเทศน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300420588,620107400747,นาย,มนัสวิน,มั่นคง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300293471,620107400751,นางสาว,สุกัญญา,ขันบุตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300384336,620107400770,นาย,ณัฐวิทย์,จำปาสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703133675,620107400819,นาย,ญาณพัฒน์,นองเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702897989,620107400854,นาย,สรรพกฤษ,เชิดชูสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101842522,620107400855,นางสาว,ลัดดาวรรณ,ขำอ่อน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901292148,620107400921,นางสาว,สิรินาฏ,ทวีพูน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900370694,620107400988,นาย,นาอีม,มาลัยกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100090149,620107401052,นางสาว,พัชราภรณ์,สว่างอารมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703119670,620107401094,นางสาว,กมลวรรณ,เขาทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703163400,620107401115,นางสาว,นภัสสร,สุริยะก้านตง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600266275,620107401120,นาย,กนกพล,พระสงฆ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801149621,620107401123,นางสาว,ญานิศา,ฆ้องดังไกล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600270353,620107401178,นาย,สมัชญ์,คงสมุทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600285482,620107401180,นางสาว,ปภาดา,คงอภิรักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300095598,620107401246,นาย,ธนชัย,นุชนาบี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300260807,620107401258,นางสาว,โสภาพรรณ,มูลสวัสดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300262311,620107401259,นางสาว,อรัญญา,มีสม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301332972,620107401260,นางสาว,ณัฐภัณฑ์,โรจนธรรมฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900501135138,620107401267,นาย,ซันวาร์,มะประสิทธิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802468142,620107401304,นาย,ฮัดรีย์,จิตภาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300290099,620107401306,นางสาว,นิตยา,นิกาจิ๊,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901440344,620107401338,นางสาว,นันทิชา,มุขนาค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300278731,620107401367,นางสาว,จิราภรณ์,อร่ามเรือง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101861641,620107401381,นางสาว,มนิชญา,สละ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560301348301,620107401410,นางสาว,รัตนาวดี,เทินสะเกต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300325003,620107401445,นาย,ณัฐชัย,นิ่มแสง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900131718,620107401452,นางสาว,เยาวลักษณ์,ทองเปลว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701919811,620107401499,นาย,ณัฐพล,สังข์พลี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702939251,620107401544,นางสาว,ทิพรัตน์,พลอยศรี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600381908,620107401550,นางสาว,ทิพย์สุดา,ทองทิม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501525456,620107401613,นางสาว,จีรภา,ปันทะโชติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300337117,620107401621,นางสาว,ณัฐชยา,พานิช,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702980126,620107401638,นาย,อธิวัฒน์,กรบัณฑิตย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702980126,620107401640,นาย,อธิวัฒน์,กรบัณฑิตย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300385430,620107401687,นาย,ศุภวิชญ์,แสงสลวย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301347465,620107401718,นางสาว,ชลลดา,ทองเนื้อดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900241844,620107401789,นางสาว,ธญากร,ตันสิริวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700361951,620107401801,นาย,พีระภัทร,พักตร์จันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702869721,620107401802,นาย,สิทธิศักดิ์,สงวนสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901983093,620107401808,นาย,คชาพล,สังข์ทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700240533,620107401871,นาย,วัชรากรณ์,เล๊าะม๊ะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702852945,620107401873,นางสาว,ไอลดา,น้อยนงเยาว์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700286509,620107401883,นางสาว,ณัฐริกา,ริดหมัด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309601098688,620107401941,นางสาว,นริศรา,สื่อกลาง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900740904,620107401963,นาย,ศักรินทร์,ทองสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300334932,620107401977,นางสาว,พาณิภัค,แตงสีนวน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900731414,620107402026,นาย,วรากร,เติมใจ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801326262,620107402071,นาย,เสฐียรพงษ์ ,ทองสนิท,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729800253591,620107402076,นาย,ศุภโชค,ม่วงพรวน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702784222,620107402081,นาย,อัคคเดช,จิตตนัฎ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110501091090,620107402082,นางสาว,เฟื่องฟ้า,ภู่เกาะ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300316098,620107402121,นางสาว,พรนัชชา,พรหมภักดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900510782,620107402212,นาย,ณัฐกานต์,พิลาวัลย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729800252675,620107402242,นางสาว,จิรารัฐ,บุญมี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703141457,620107402253,นาย,ฟาอ๊าด,แสนวันนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300348569,620107402267,นาย,สายชล,อ่องทิพย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900674456,620107402275,นางสาว,ตัสนีม,ศรีสมบัติ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702982491,620107402284,นาย,ประวิทย์,มาลาหอม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300281430,620107402293,นางสาว,สุทธิกานต์,ตาละลักษมณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1169800213748,620107402329,นางสาว,ธันยพร,นาคสิงห์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902955414,620107402335,นางสาว,นริสรา,จังศิริ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300154497,620107402369,นางสาว,ณัฐกานต์ ,เทพสุดี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300283301,620107402371,นางสาว,ธัญชนก,อิ่มเอี่ยม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104400000742,620107402376,นางสาว,จิราภา,แซ่ลิ้ม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300339667,620107402447,นางสาว,นุชนาฎ,บุญเป็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801401267883,620107402448,นางสาว,ลักษิกา,พรหมรักษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801401268316,620107402449,นางสาว,อัจฉราพร,ศรีหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620301159672,620107402631,นาย,อภิวัฒน์,เทศเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900301625,620107402705,นาย,วันฮาดี,สะนิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300241268,620107402735,นาย,ศหัสวัศ,แดงพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500001155,620107402802,นาย,กิตติพัฒน์,สุทธิพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300163712,620107402821,นางสาว,ฉัตรฤดี,ปานแก้วรัศมี,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800319839,620107402825,นางสาว,กฤตพร,ใจห้าว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300337648,620107402872,นาย,ชยานนท์ ,เซะวิเศษ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440301287524,620107402884,นางสาว,สุภาพร,อันอาษา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702877077,620107402890,นาย,ธราเทพ,กุลพันธ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900585328,620107402901,นางสาว,วิลาวรรณ,ฉิมแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900564835,620107402902,นางสาว,ธนภรณ์,ศรีวิลัย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703149059,620107402905,นางสาว,จุฑาทิพย์,อั้วนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700207428,620107402944,นางสาว,ประภาพร,เทศเกิด,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300364751,620107402954,นางสาว,ปรางค์ธิดา,จันทกุมมาร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401050481,620107402965,นาย,วรพล,รักสมุทร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420900307565,620107402966,นาย,ธนากร,โมรีรัตน์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702983896,620107403044,นางสาว,มนัสกุล,ชื่นสมทรง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501563986,620107403050,นางสาว,สนธิวรรณ,พริ้งพงษ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501524158,620107403080,นางสาว,จิราพร,รัตนปทุมวัฒนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600431832,620107403086,นาย,ชนน,บุญเทียม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300223740,620107403120,นางสาว,ภัธทิรา,บุญถนอมจิต,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703136704,620107403146,นาย,อัสนี,คำเทศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100632416,620107403292,นาย,คีตภัทร,แก้วแก่น,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300360941,620107403293,นางสาว,ณัฐธยาน์ภรณ์ ,ดวงจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100688187,620107403333,นางสาว,เต็มสิริ,กรแก้ววัฒนกุล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250300095313,620107403336,นาย,อาณันย์,แก้วพรม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702952231,620107403339,นาย,สหรัฐ,เอี่ยมผึ้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702784273,620107403345,นาย,สราลัญ,กิจเจริญ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900079651,620107403359,นาย,อัครพนธ์,เข็มสุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1630700105924,620107403373,นางสาว,ปวีณา,แซ่ยั้ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300272015,620107403384,นางสาว,แพรทอง,ยิ้มวิหค,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300156686,620107403391,นาย,ก่อพงษ์,อิทธินันทวัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401900086039,620107403403,นาย,ภาสกร,ผาบชุม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900241348,620107403422,นางสาว,ดารีนา,สุดจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900983781,620107403480,นางสาว,เสาวลักษณ์,อุทรณ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820501190067,620107403488,นางสาว,ภักดิพร,สามรถ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310800234605,620107403563,นาย,ธาดา,คะนานัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470400222706,620107403567,นาย,สหรัฐ,อารีรมย์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300418702,620107403568,นาย,อภิพัชร,จันทรสอน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702797383,620107403912,นาย,วุฒิชัย,แสงเงิน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300355620,620107403944,นาย,บวรศักย์,กันทะวงค์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900451068,620107403955,นาย,กฤติพงษ์,สุดมุข,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670700276664,620107403996,นางสาว,อริสา ,น้อยกัลยา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960501365320,620107404070,นางสาว,สุธิดา,และซัน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600429901,620107404082,นางสาว,อัธยา,ปอน้อย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300340576,620107404145,นางสาว,ณัฏฐณิชา,จูชาวนา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100674470,620107404170,นางสาว,นริศรา,ประจันบาล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900330240,620107404207,นางสาว,ณัฐณิชา,แตงเส็ง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300327278,620107404260,นางสาว,ศศิกานต์,สิงห์งาม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419901802797,620107404272,นางสาว,อรอนงค์,พลดง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500401143949,620107500843,นางสาว,ลลิดา,ชีวินวงศ์ปฐม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702939391,620107501887,นาย,วรพล,บัวจันทร์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321300085229,620107502088,นางสาว,สุธิยา,ชัยเลิศ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700440981,620107502255,นางสาว,อารีย์,สีดา,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700010448,620107502581,นางสาว,ณัฐฐ์ศศิ,ธนาเปรมปรีดิ์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700789234,620107502583,นาย,พชร ,ชมเชย,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900924098,620107502613,นางสาว,ฐิติชญา,มัดทะนิล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5340790017812,620107502784,นาย,ภาณุพงศ์,ศรีพรหม,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340400229507,620107503406,นางสาว,กนกวรรณ,สร้างแก้ว,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3470500392472,620107503915,นาย,เด่นชัย,ลีทอง,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600400130249,620107503920,นาย,ศรายุทธ,อินทนิน,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001291181,620107503921,นาย,ศรัณยู,เติมผล,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300159789,620107504090,นางสาว,อรนุชา,แสงไพจิตร,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8571084040540,620107504266,นางสาว,วิภาดา,อาหยิ,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201278739,620107702568,นาย,ภูเบศ,หนองใหญ่,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700109188,620107704065,นาย,อิทธิพล,วิทยานนท์,บริหารธุรกิจ,การขนส่งระหว่างประเทศ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800813101,540108503465,นาย,ราชันต์,หวังพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800002533,570108421595,นางสาว,ธิดาวรรณ,ถาวรศิล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900760922,580108423651,นาย,ทรงชัย,หว่างตระกูล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1180200076211,580108425446,นาย,อนุชน,พลนิกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1830300077042,590108425907,นาย,วีรยุทธ,คำแสนราช,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1830100094652,590108425914,นาย,พรประสิทธิ์,สมบูรณ์พาณิชกิจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200008588,590108426926,นางสาว,สุภาวดี,สนทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300060905,590108427058,นางสาว,สุทธิดา,ศรีธาดา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102800053779,590108427244,นางสาว,วรัญญา,ก้าวสัมพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160400220561,590108427315,นางสาว,เบญญาภา,วะไลใจ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300060476,600108428704,นางสาว,วริษญา,คงยิ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300034289,600108428705,นางสาว,บัณฑิตา,ปั้นแป้น,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100551131,600108482780,นางสาว,สุดารัตน์,วันหวัง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451400183949,600108482781,นางสาว,สุวนันท์,ลือฉาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700191489,600108484340,นางสาว,วรพิชชา,เอื้อจิตสันติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739900679336,600108485358,นาย,จีรัสย์,วาสนารุ่งเรืองชัย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300042001,600108485438,นางสาว,ปรียาภรณ์,จันทร์เหมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1104300120894,600108485476,นางสาว,ฟาติน,รื่นพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702817985,600108485950,นางสาว,ภัคจิรา,จรกา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702100487,600108485978,นางสาว,ศุภากร,ชัยรัชต์วรโชติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1440900174387,610108300556,นางสาว,เอมอร,ศรีธรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1551100035714,610108300562,นางสาว,ภรณ์ทิวา,พันธ์ก๋า,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700145574,610108300563,นางสาว,กฤษณา,กับรัมย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249800073317,610108300694,นางสาว,นริสรา,นิจรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3801500194066,610108300704,นาย,พงค์ศักดิ์,สุขจันทร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3600700061036,610108300792,นางสาว,วรนุช,อิ่มอดุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900692494,610108300795,นางสาว,ฉัตรหทัย,พรรณลี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200500057512,610108301089,นางสาว,ปรีดาภรณ์ ,สำรวย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102000566216,610108301090,นางสาว,กฤษณา,พงษ์ดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800030115,610108301140,นางสาว,ปณิดา,อภิรักษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770400112517,610108301311,พลฯ,ศราวุฒิ,สิงขร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119700026351,610108301810,นางสาว,สุรัชนา ,รักการ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3759900343946,610108301893,นาง,ฉัฐมณฑน์,เฮนะเกษตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100900880591,610108301894,นางสาว,วันทนา,สีคร้าม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700739202,610108301961,นาย,จิรุพงศ์,ศรีเจริญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640800031965,610108301987,นางสาว,ภัทริยา,ทัศนา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100700548219,610108301994,นางสาว,เจริญใจ,หัศจรรย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1209700115387,610108302012,นางสาว,นันธิญาน์,สุขมีชัยโภคิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1160100046786,610108302014,นางสาว,อุบลรัตน์,แสงสวย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200339998,610108302095,นาย,อนาวิน,นะอิบรอเฮม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300132660,610108302109,นางสาว,อภิญญา,พูทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200101233615,610108302153,นางสาว,ชิดชนก,ภูริอมรคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400064411,610108302154,นางสาว,ปณิชา,ภูริอมรคุณ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840100290974,610108302155,นาง,สมฤทัย ,สว่างเนตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570600047877,610108302168,นางสาว,ธัญลักษณ์,แดงโคตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701423088,610108302188,นางสาว,อังคณา,โคกทุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1671000051644,610108302232,นางสาว,จุฑารัตน์,สิงหะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900400051,610108302233,นางสาว,ปวีณา,ขุนปักษี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702542358,610108302235,นาย,ชนินทร์,สุขสำราญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341100255601,610108302236,นางสาว,เบญจวรรณ,ศรีสง่า,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3530400163420,610108302249,นางสาว,สะใบแพร,เกิดพงษ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702150975,610108302282,นางสาว,แบมแบม,ศรีหะไกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000074525,610108302316,นาย,เกียรติภูมิ ,เวชชนะ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900295920,610108302436,นางสาว,วรรณิดา,มูลจรัส,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900569468,610108302579,นาย,โชติพัฒน์,ธนะแสนประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530600028546,610108302580,นางสาว,ชนิสรา ,มาลาม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550900080144,610108302611,นางสาว,เบญญาภา ,มิ่งมิตรวิบูลย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301500146159,610108302641,นางสาว,สุนารี,กล้าหาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3600100263932,610108302654,นางสาว,ภฤศมน,แจ่มสว่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3471400152811,610108302655,นางสาว,พิมลทิพ ,วงศ์อินทร์อยู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2841401024571,610108302890,นาย,ปฏิพาน,เดชเดโช,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1490500135929,610108303186,นางสาว,สุดารัตน์,สารีศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451000220553,610108303249,นางสาว,ทานตะวัน,พลเยี่ยม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100700025895,610108303315,นาย,อภิวัชร์,มาคงเมือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900134726,610108303316,นาย,กวินทร์,สหะวิเศษไชยชาญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800890424,610108303320,นาย,สมเกียรติ,มานพ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300215247,610108400507,นางสาว,กมลชนก,กวักหิรัญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200139518,610108400631,นาย,วีระวัฒน์,บุญมา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702198153,610108400877,นางสาว,อรอนงค์,ม่วงจร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702953951,610108401531,นางสาว,รัชดาวรรณ,ปานทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300037385,610108403036,นางสาว,อารีญา,กิ่งพรไพนิพัฒน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802398128,610108403122,นาย,อลิฟ,แสงเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1841500107990,620108300792,นางสาว,ณิชาพา,สมน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560600069366,620108300826,นางสาว,พิมประภา,สมศรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1161100004537,620108300910,นางสาว,ธิติมา,ดิษกร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421000188455,620108300939,นาย,จิรายุทธ,ชัยยง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702158976,620108300940,นาย,นันทวัฒน์,ผิวอ่อน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401300063593,620108301029,นางสาว,อมินตา,บุรกรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199700065640,620108301292,นางสาว,จรรยพร,โพธิชัยโย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500963794,620108301301,นาย,ธีระพล,วิทยาวงค์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500414660,620108301311,นาย,เอกชัย,เบอร์ไทสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1759900207205,620108301325,นางสาว,วราภรณ์,ม่วงทองสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700504449,620108301341,นางสาว,รุ้งนภา,เริงฤทธิ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650900107254,620108301413,นางสาว,นันท์นิชา,คำจำปา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480900109402,620108301525,นาย,พันทวี,เหง้าน้อย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700294162,620108301533,นางสาว,รวิวรรณ,นิกาจิี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700731374,620108301590,นาย,วงศกร,อ้นโต,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701091182,620108301591,นาย,ภควัฒน์ ,พลพันธ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200300017566,620108301594,นางสาว,อรทัย,ศรีสะอาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1259700113503,620108301605,นางสาว,ทิพวัลย์,สร้างเสรี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310600288434,620108301606,นางสาว,สุทธิตา,ดันไธสง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3301700452641,620108301608,นางสาว,รุจาภา,ฉัตรพิมาย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100189691,620108301728,นาย,ศราวุฒิ,สุขประเสริฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129600002182,620108301756,นางสาว,ภัทรฑิรา,นามวันสา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100600777778,620108301794,นาง,นุจรีย์,ฉายวิจิตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200010710,620108301960,นางสาว,ขวัญชีวา,นิลไชย,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400969804,620108301996,นางสาว,ญาสุมินทร์,รงค์ทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900201159,620108302123,นาย,นนท์ธิกันต์,ปินตานา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729800156820,620108302133,นางสาว,ขวัญฤดี,ขวัญหิรัญกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900123146,620108302207,นางสาว,วันชนก,พรเฉลิมพงศ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640100166701,620108302254,นางสาว,ปวันรัตน์,ถึงทุ่ง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001563601,620108302340,นางสาว,นิศารัตน์,จันเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3400800193238,620108302349,นางสาว,ทัศนีย์,สร้อยมาตย์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900101631,620108302351,นางสาว,ภัทรศยานันทร์,ชูเรือง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900208301,620108302358,นางสาว,อัมพิกา,ยืนยง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900152614,620108302435,นาย,จักริน,เกษกาญจนานุช,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309700131756,620108302577,นางสาว,ณัฐกมล ,ศาลาคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401236194,620108302654,นางสาว,เกษรินทร์,ภาสบุตร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701970154,620108302718,นางสาว,สุลีนันท์ ,ลีลา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3120100993617,620108302738,นาย,สุรศักดิ์,ศิริอ่วม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700336647,620108302823,นางสาว,ศรีลดา,บุตรเศรษฐ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3201000171291,620108302937,นางสาว,ชุติกาญจน์,ทองกล่อม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2160400021914,620108303958,นางสาว,สุกัญญา ,เพชรน่าชม,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000096047,620108304104,นางสาว,สายฝน ,ทรายสูงเนิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320300255794,620108400289,นางสาว,กัลยารัตน์,สิงห์เงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900501149112,620108400482,นางสาว,ณัฐทมล,พลสุวรรณ์,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300343435,620108401072,นางสาว,เนตรนภา,บุญเลิศ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411901323620,620108401185,นาย,ธรรมวัฒน์,ผาจวง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702562106,620108401187,นางสาว,ภาวบุษยา,วงค์เมทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900560631,620108401674,นางสาว,ณัฏฐิณี,ตุ่มมงกุฏเพชร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300172025,620108401749,นางสาว,อภัสดา,มะดะเรส,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900506842,620108401937,นาย,พุทธิพงษ์,ลาดภักดี,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101838452,620108401944,นาย,รชต,งามอยู่,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110201222733,620108402450,นางสาว,พรชิตา,มีหว่าง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900250903,620108402643,นางสาว,ชนกสุดา,โหลคำ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300232951,620108402827,นางสาว,นงนภัส,ปานทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900621921,620108404248,นางสาว,อณัฐญา,ศรีสุข,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451500066944,620108702345,นางสาว,กัลยานีย์,ทำจันทา,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909700092534,620108702542,นาย,อดุลย์,หมัดสกุล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500988879,620108702554,นางสาว,ณัฐธิดา ,หวังกุศล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500988887,620108702557,นางสาว,ณัฐณิชา ,หวังกุศล,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702670341,620108702560,นางสาว,ณัฐฐา,ขันทอง,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1302000235331,620108702906,นางสาว,อัญชณัญญ์,ภูมิเรศสุนทร,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730200261811,620108704218,นาย,จักรกฤษ,ศรีสำราญ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2110300037975,570109421726,นาย,ปาษาณ,รังษีสุทธิรัตน์,บริหารธุรกิจ,การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200901037375,610109400746,นางสาว,กรกนก,บุญสม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300108304,610109401799,นางสาว,มณฑิรา,ขำเจริญ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300159618,610109401905,นางสาว,น้ำฝน,ชูแสงชัย,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450401203861,610109402338,นางสาว,เจนจิรา,หงส์ทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300307978,610109402343,นางสาว,นฤมล,พรมมาท้าว,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1901001142217,620109400223,นางสาว,ปฏิมา,เสรีรักษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300350504,620109400291,นาย,นฤพัทธ์,จันทร์โหนง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490101221279,620109400531,นางสาว,ขนิษฐา,บุตทศ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200391025,620109400537,นาย,กฤษณะ,พรมบุตร,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003173819,620109400602,นาย,ธีรพัทธ์,กำลังเลิศ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901935056,620109400603,นางสาว,กันยา,ขันธเเละ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1269900323633,620109400604,นาย,รณกฤต,ขำทองทับ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300396547,620109400605,นางสาว,ปาลิตา,มูฮำหมัดซอและ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300172599,620109400606,นางสาว,อัสมา,ฟาอิดิน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900671660,620109400607,นางสาว,อามานี,เจ๊ะนุ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900281004,620109400610,นาย,ชินวัตร,ชัชวาลย์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900781881,620109400625,นางสาว,อภิชญา,ชูสุวรรณ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001332739,620109400677,นางสาว,วิภาพร,ปราบพาลา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703132960,620109400681,นางสาว,จารุวรรณ,หวังป่อง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311001314927,620109400701,นาย,ภัทรพงศ์,สำรวมรัมย์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900630157,620109400877,นางสาว,กนกนาถ,บัวศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900834637,620109400886,นางสาว,สุทธิวรรณ,มุมทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1700200098618,620109400887,นางสาว,นริศรา,ทิฆัมพรบรรเจิด,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841501187962,620109400893,นางสาว,ปริยฉัตร,จันทร์พร้อย,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601400002756,620109400944,นาย,ศิริชัย,เที่ยงธรรม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601200120518,620109400951,นางสาว,ณัฐพร,เณรหลำ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470700055597,620109400965,นางสาว,อาริยา,โคตะมะ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900643424,620109400990,นาย,สุรศักดิ์,จันทะศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900399484,620109400998,นางสาว,มิตรธิรา,บัวภาศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900324151,620109401000,นางสาว,ศุภากร,กตะศิลา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100659977,620109401014,นางสาว,สสิธร,อับดุลเลาะห์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703176544,620109401017,นางสาว,อริสรา,จาติเทศะ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160101711121,620109401021,นางสาว,ทองคฑา,โชคลาภ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390401133635,620109401024,นางสาว,ชุตินัน,บุญพร้อม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2361001032563,620109401027,นางสาว,สุนิษา,เกื้อหนุน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1399900103047,620109401037,นางสาว, สุนิตา,ศรีบุญเรือง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300291176,620109401050,นางสาว,ปริตา,ถูกอารมย์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702982501,620109401184,นางสาว,พัชรินทร์,แก้วคูณนอก,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360601238112,620109401240,นางสาว,วรรณิศา,สีมาวงษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003225274,620109401241,นางสาว,พรนภา,ศรีภูมิรัตน์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900703495,620109401272,นาย,ปฏิภาน,บุญกาญจน์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100229580,620109401330,นางสาว,กรรญรส,แซ่ลิ้ม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199700121710,620109401342,นางสาว,รัตนา,สง่าแดน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900395506,620109401391,นาย,อภินันท์,ปี่แก้ว,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801136111,620109401569,นางสาว,สุชาวดี,บัวงาม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900335988,620109401585,นางสาว,ธนัชชา,คงแสน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902946458,620109401708,นางสาว,พรนภา,คงคาใส,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701965678,620109401739,นางสาว,สุธิตา,ขุมทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900352740,620109401832,นางสาว,ทิพย์ไพรินทร์,ยิ้มกระจ่าง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770500082288,620109401891,นางสาว,วาสิฐฐี,ฤทธิชัย,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501572748,620109401907,นาย,กัปตัน,เจือจันทร์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1719900528541,620109401929,นางสาว,นาตยา,อิฐานุประธานะ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940600072487,620109401984,นาย,บุรฮานุดดีน,จารู,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410601374473,620109402008,นางสาว,ขวัญภิรมณ์ ,พรมโกฎิ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900622231,620109402017,นาย,ศักดิพันธ์,ทรัพย์อร่าม,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003202738,620109402027,นาย,อดิศร,ละอองศรี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2419901073211,620109402061,นางสาว,พรประภา,แสงทอง,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1510601106109,620109402295,นางสาว,นภัสสร,มะธุโป,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330500193555,620109402296,นาย,เกียรติทรงฤทธิ์,ทองมนต์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900373141,620109402367,นางสาว,พรนภา,ลัทธิกุล,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001335380,620109402387,นางสาว,ภาวินี,ภูมิวัน,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640701186596,620109402473,นางสาว,กุลจริยา,คำรัตน์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400093681,620109402491,นางสาว,ชลธิชา,ศรีบุรินทร์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400093134,620109402492,นางสาว,รวิภา,พุ่มไม้,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702344834,620109402615,นางสาว,สุธานี,ก้อพิทักษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440501220946,620109402661,นาย,ลภน,บุตรวงษ์,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300104968,620109402765,นาย,อรรถพล,เซ็นติมา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950500211728,620109402942,นางสาว,สูไวบะห์,สาและ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101325720,620109403102,นางสาว,รุ่งอรุณ,ฆังคะมโณ,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900399722,620109403322,นาย,เชาวาล,บิลอะหลี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703160621,620109403926,นางสาว,รัตติยากร,มีวิธี,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900624240,620109404155,นางสาว,ณัฐชยา,นันตา,บริหารธุรกิจ,นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P96675574,180200403492,นาย,เซเยด มาห์ดิ,ชาเคอร์ คาวิดากี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701158379,550200411843,นาย,อภินันท์,คุ้มมณี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409900851352,550200412132,นาย,อรรถพงษ์,เจริญสว่าง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700398898,560200415846,นางสาว,สุกัญญา,ช่วยรักษา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900211582,560200416868,นางสาว,กอบกูล,จันทราภรณ์,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,2819900021427,560200416869,นาย,ทวีวุฒิ,ไหมดำ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1809900592655,560200417594,นาย,นริศรา,คำปล้อง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701958260,570200418834,นางสาว,สุจิตรา,หาญปราบ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100201004531,570200420446,นางสาว,สุดาพร,เกษร,นิติศาสตร์,-----,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900264412,570200420585,นาย,จตุพร,จันทวงศ์,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100900456601,570200420946,นาย,ณัฐวัชร,บุญเฮ้า,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800204843,570200421388,นาย,ทักษ์ดนัย,แสนนอก,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1679800208049,570200421907,นางสาว,ลัลนา,พินิจ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702312158,570200422406,นาย,ก้านเพชร,หมัดวิเศษ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700178740,570201803767,นางสาว,โชติกา,สุขหร่อง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1341800050009,570201803768,นาย,สุพรชัย,คำมนตรี,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100701183222,570201803769,นางสาว,ขนิษฐา,บุญมา,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1809900095716,570201803783,ร้อยตำรวจโท,วีระพงศ์,พลไชย,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1399900041360,580200422997,นางสาว,จุฑามาศ,ชุมพล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702074044,580200425365,นางสาว,สุนิดา,กิ่มเกิด,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900631531,580200425394,นาย,ทัตสุระ,บรรพวีรชน,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702532913,580200425399,นางสาว,วิภาพร,เอกวรรณ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702324890,580200425543,นาย,ครองเกียรติ,ดวงดารา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5331090014315,580201803942,นาย,บัญชา,สุขทวี,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1160100199477,580201803944,นาย,ธณกร,เนติวิบูรกวาณิช,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103700783300,580201803947,นาย,สัญลักษณ์,กลัดอ่ำ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3250700386893,580201803948,นาย,สมศักดิ์,สัตยา,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1529900502616,580201803960,นาย,จารุพล,หรดี,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1920100135811,580201803981,นาย,วรงค์กรณ์,คงฉาง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1101800915371,590200425722,นางสาว,พรนภา,ต้นงอ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900615085,590200425869,นางสาว,สุตานันท์,จิตพันธ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900282579,590200426261,นางสาว,รัชนีกร,ม่วงคำหมื่น,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1361200238261,590200426280,นางสาว,วาสนา,กิ่งสิวงศ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002645938,590200426365,นางสาว,ศรุตา,ตั้งประเสริฐ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900346084,590200426542,นางสาว,ณัฐชวา,โส๊ะขาว,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361100099561,590200426687,นางสาว,สุภิญญา,สุขสนิท,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160700068918,590200426789,นางสาว,อรวรรยา,รุ่งจิราภิรัตน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300147420,590200427262,นางสาว,สุพัทธิรา,ชาบรรทม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571100135891,590200427781,นาย,กฤษฎา,นิลคำวงศ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002531533,590200427813,นาย,เนติ,เจียมสวัสดิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900751253,590200427863,นาย,พงศธร,ดวงทิพย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400044404,590200427890,นางสาว,อภิชญาภรณ์,แพสุพัฒน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002823666,590200427941,นาย,นิติ,เจียมสวัสดิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101402392170,590201804107,นาง,ศรัญญา,จิตตวิบูลย์,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3769900048863,590201804132,นาย,เผ่าพงษ์,พรหมทอง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1369900482757,600200482717,นางสาว,นฤมล,สง่าวงค์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270100048346,600200483198,นางสาว,เสาวภา,บัวแสง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900891258,600200483652,นางสาว,อุไรรัตน์,ประกอบดี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300075066,600200483711,นางสาว,เจนจิรา,ทาทิพย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430300269760,600200483837,นาย,วีระพล,มงคล,นิติศาสตร์,-----,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200101816347,600200484054,นางสาว,ปวีณา,เมธาวันทนากร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490200106893,600200484249,นาย,ไพวรรณ,อุคำ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702738473,600200484374,นางสาว,โสภิตา,จันทจร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440600262671,600200485093,นางสาว,วรวีวัลย์,สุรักษ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300135671,600200485097,นางสาว,ไพลิน,บุญคำ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810300079592,600200485853,นางสาว,รังสิยา,รักษากิจ,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3300900837677,600201885625,เรืออากาศเอก,ณรงค์ฤทธิ์,กอสันเทียะ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1150600005353,600201891721,เรือเอกหญิง,นราภรณ์,ขลังธรรมเนียม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200687902,608888888888,นาย,เทส,เตอร์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600269172,610200303879,นางสาว,อลิสา,เสนาสุ,นิติศาสตร์,-----,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1769900312084,610200303880,สิบตรี,นฤพนธ์,แจ่มจำรัส,นิติศาสตร์,-----,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101501044971,610200400204,นางสาว,รัตนาพร,เพียสุด,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500018961,610200400516,นางสาว,วริศรา,รุ่งรัตนปรีดา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700001752,610200400539,นาย,ธาริต,จิตรอารีย์รัตน์,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1329900937924,610200400768,นาย,ชินวัตร,สุขสนิท,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701443804,610200400770,นาย,ปองพล,ทองน้อย,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003104272,610200401121,นางสาว,ชลลดา,มั่นคง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900285302,610200401260,นาย,ณัฐนนท์,ชาสวัสดิ์,นิติศาสตร์,-----,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1619900220792,610200401397,นาย,โกเมศ,แกว่นกสิกรณ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901779132,610200401407,นาย,นวพล,ประเสริฐสัง,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1769900291133,610200401511,นาย,อุกฤต,กิจวิชา,นิติศาสตร์,-----,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119901907508,610200401575,นางสาว,นุตประวีณ์,ศักดิ์เสรี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900598765,610200401650,นางสาว,ชาลิสา,หมื่นมหาใจ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860600054838,610200401770,นางสาว,กมลชนก,ชาดเจริญ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501302805,610200401842,นาย,อดามาส,กวินสังคม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300287004,610200401922,นาย,อชิรญา,โล่พิทักษ์อุดม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100597114,610200401924,นาย,ตะวัน,นาชัยเพชร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1179900331572,610200402333,นาย,ศตวรรษ,แพทอง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840201225957,610200402406,นางสาว,ชลธิชา,มีศรี,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320600187441,610200402644,นาย,วีรยุทธ์,จุไรย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300179520,610200402712,นาย,ชัชวาล,อ่างแก้ว,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300101206122,610200402738,นางสาว,วรรณภา,ปัจฉิมนำ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1580500108980,610200402889,นาย,อภินันท์,รวียืนยง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900806039,610200402997,นาย,พัสกร,สุขกระจ่าง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900872995,610200403054,นางสาว,มานิตา,สายหงษ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900503481,610200403163,นางสาว,ปทิตตา,การกุลธนโชติ,นิติศาสตร์,-----,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1679900455889,610200403702,นางสาว,เบญญาภา,เสือดี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900230253,610201802576,นาย,ตวงสิทธิ์,บุญกอบ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900098587,610201802621,นางสาว,พิมพ์จิรา,วุฒิประดิษฐ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930500184534,610201802622,นาย,สัญฌา,แก้วคง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102000348146,610201802677,ร้อยตรี,อัมรินทร์,สินธุอารีย์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3700300128426,610201802753,นางสาว,สุพัชรี,สุปริยกุล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240600004712,610201802758,นาย,กลยุทธ,เผือกรอด,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3730600701156,610201802766,นาย,วิชัย,มรกฎจินดา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960500111154,610201803283,สิบตำรวจโท,อภิวัฒน์ ,ภัทรพงศ์พันธ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3841200133355,610201803312,นางสาว,ณัฐธยาวดี,สุวรรณรัตน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102002583220,610201803314,นางสาว,ฉัตราศี,งาสลัก,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100100744731,610201803359,นาย,วงศพัทธ์,พงษ์สุวรรณ,นิติศาสตร์,-----,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1209700423359,610201803383,นาย,นิติศาสตร์,จักรบวรพันธ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920100111963,610201803555,นางสาว,ศิริพจน์,จันทรเพชร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900157904,610201804003,นางสาว,พนิตนันท์,สุรัตน์โรจน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100501936444,610201804020,นางสาว,ประทานพร,ศรีสว่าง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310900175368,620200400070,นางสาว,ศิรประภา,พึ่งน้ำ,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340901322917,620200400099,นางสาว,นลินทิพย์ ,ท้าวด่อน,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900163679,620200400107,นางสาว,ญาณิศา,ขันทอง,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900285972,620200400151,นางสาว,เสาวนิจ,บัวบางกรูด,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001342866,620200400156,นางสาว,สุนิสา,เนื่องชุมพล,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920800042395,620200400222,นาย,ธัญเทพ,สิกขาจารย์,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700030302,620200400237,นาย,กันติทัต,จิตมงคลทอง,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349901082591,620200400279,นาย,สิรวิชญ์,แก้วปัญญา,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360601241962,620200400356,นาย,สิทธิศักดิ์,ศรีธรรมมา,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670801219186,620200400460,นางสาว,ธัญชนก,ใยคง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300348879,620200400485,นาย, สิริเชษฐ์,นิธิโรจน์ชลากร,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471201426736,620200400529,นาย,สุรศัดดิ์,มันแหล่,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800425858,620200400530,นาย,วรชิต,ธรรมสมบัติ,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451001329770,620200400541,นางสาว,กัลยา,สืบสอน,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900853479,620200400546,นางสาว,ชนิตา,ไกรยะเดช,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1850400086655,620200400740,นางสาว,ณิชารีย์,แสงมณี,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300317981,620200400754,นาย,ธากานต์,บุบผากลิ่น,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130601111980,620200400756,นางสาว,ลักษณพร,เนตรลักษณ์,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800305241,620200400935,นางสาว,สมปรารถนา,ศรีภูบาล,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900327170,620200401141,นางสาว,กัญญ์วรา,บุญรอด,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100639763,620200401294,นางสาว,มัณฑนา,มงคลชญางค์กูล,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900610947,620200401542,นางสาว,อาทิติยา,อินทรคช,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700792201,620200401564,นาย,ธีระพล,กุญแจกล,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700215277,620200401587,นางสาว,ณัฐพร,ไชยศรี,นิติศาสตร์,-----,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300250348,620200401693,นางสาว,นันท์นภัส,อ่างแก้ว,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501565601,620200401784,นางสาว,จันทกานติ์,พรมใจรักษ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1230301102208,620200401950,นางสาว,ศิรินทรา,กัญจะนา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703074865,620200402022,นางสาว,วิราวรรณ,นาคสุวรรณ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800168801,620200402308,นางสาว,กรรณิการ์,เกื้อกิ้ม,นิติศาสตร์,-----,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801200126883,620200402914,นาย,วีรยุทธ,มีดี,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703040178,620200402972,นางสาว,บัว,บุญส่ง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702997609,620200403032,นางสาว,ดวงกมล,แซ่ตั้ง,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900291133,620200403526,นาย,อุกฤต,กิจวิชา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1248100003081,620200403922,นาย,ธนชาติ,โฉมเฉิด,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702631434,620200403990,นาย,โสภณ,ขุนหอม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100282044,620200404011,สิบตำรวจโท,กฤษฎา,ยศทนนท์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3810400320875,620201803119,นาย,มนตรี,พิทักษ์วงศ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400813244,620201803365,นาย,สรณ์วิชญ์,ทิพย์รัตน์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900278195,620201803516,นางสาว,ณัฏฐนิช,วิชัยศึก,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2349900030382,620201803524,สิบตำรวจตรี,อุดมศักดิ์,จันทรกูล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300152752,620201804127,นาย,ชยุตม์,ตั้งคุณสมบัติ,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900537470,620201804139,นางสาว,อมิตา,ถิรพาณิชย์กุล,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430300218570,620201804140,นางสาว,สุชิตชฎา,ประกายสิทธิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002081619,620201804199,นางสาว,กชรัตน์,ปุณวัฒนา,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3620101918894,620201804202,ร้อยตำรวจเอก,กิจฐิพงศ์,ขำอิ่ม,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100501209429,620201804247,นาย,สิงหนาท,พงศ์ภิญโญศักดิ์,นิติศาสตร์,-----,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900652063,540304408358,นาย,เมธา,วิชชุปกรณ์วณิช,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700514740,570304422249,นางสาว,กัญญ์กุลณัช,ธนโชติเมธาสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702522331,580304422819,นางสาว,วิภา,อบเชย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1350100453819,590304425710,นาย,ปวริศ,มีแก้ว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660500160417,590304425771,นาย,พงศธร,เดชบุรัมย์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801302955,590304425847,นางสาว,พนิดา,ศรีวิพัฒน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900594622,590304426142,นางสาว,ณัฐวดี,โชติกุล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900588851,590304426146,นางสาว,ฉัตรธิมา,สมาธิ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900354109,590304426380,นาย,เกียรติ์เดชา,ภูพาดแร่,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400086612,590304426400,นาย,ยงยุทธ,เปี่ยมประถม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601100272375,590304426572,นาย,กฤษณะ,กองสูงเนิน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000280328,590304426600,นาย,เดชดำรงค์,ประยูรเพชร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702649501,590304426698,นางสาว,พันไหม,ขุนทอง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1700200084561,590304426700,นาย,ศิริศักดิ์,ธนูอาจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421000192711,590304426756,นางสาว,สุกัญญา,แซงคำสิงห์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300013516,590304426773,นาย,กอบชัย,เวียงแก,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401800077186,590304427000,นาย,อภิสิทธิ์,โพธิ์ทิน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100193381,590304427777,นาย,วศิน,สอนคำจันทร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702433012,590304427814,นาย,วรเชษฐ์,มูฮัมหมัดสอิ๊ด,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900829264,590304428128,นางสาว,ปณิฏฐา,เรืองยิ่ง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201394135,600304428593,นางสาว,ญาศุมินทร์,มะโนศิลป์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1540600097114,600304482980,นางสาว,เพชรรัตน์,สะเอียบคง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240800187888,600304483051,นาย,กิตติศักดิ์,คำขะ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1230300062628,600304483102,นางสาว,จิราพร,ศรศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300232231,600304483520,นางสาว,สิรินทรา,พุทธรักษา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2841601033167,600304483581,นางสาว,อรอนงค์,หมวดศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340200156999,600304483828,นาย,วิชชนันท์,ร่มโพธิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900299401,600304483829,นาย,ขจรเกียรติ,โกละ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2849901042771,600304483831,นางสาว,กิ่งกมล,เมืองพร้อม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901344809,600304483832,นาย,อรุชา,ริกานนท์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800400288592,600304483989,นางสาว,ภัทรสุดา,ฉิมภักดี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300157500,600304484056,นางสาว,อนุธิดา,ไชยมูล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300086955,600304484806,นางสาว,วโรชา,พงษ์พฤกษ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902615011,600304485323,นางสาว,วรรณภา,ทองรัตน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900847360,600304485363,นางสาว,ภาวิณี,เกตแก้ว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000280522,600304485808,นาย,ธนายุทธ,ผดุงเวียง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104000010040,600304485835,นาย,จิรภัทร,สุขกาย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900466057,600304485838,นางสาว,รัชนีกร,แซ่โจว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300233290,610304400149,นางสาว,ณิชกานต์,วงษ์สุวรรณ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200110285,610304400179,นางสาว,ฐิติยา,ถาวรพัฒน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900558724,610304400342,นางสาว,จุฑารัตน์,แซ่จึ่ง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300167535,610304400497,นางสาว,รัชฎาภรณ์,กองศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8570184006865,610304400894,นาย,ทวน,อาจอ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930500243662,610304401218,นาย,นนทวัฒน์,หนูด้วง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702556782,610304401398,นางสาว,ญาราภรณ์ ,ชื่นบาน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801026383,610304401520,นาย,อธิเมศร์,อนันต์มงคลชัย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900337462,610304401546,นางสาว,พัทธ์ธิรา,กรุดประยูร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300131799,610304401677,นาย,ศิรดา,แก้วหาญ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702599298,610304401678,นาย,สิทธิชัย,ขาวลมัย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450401203471,610304402027,นางสาว,พรทิพย์,แก้วอุทัศน์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900838880,610304402038,นางสาว,พิชชาภา,พัฒนะพรหม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700177251,610304402700,นาย,อธิป,ทองเรือนดี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700680861,610304403742,นาย,ขจรวิทย์,จำปา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900716618,620304400025,นาย,ศุภรัตน์,ทองสุทธิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341001274780,620304400102,นางสาว,นิรภา,จันทเกษ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930400094801,620304400139,นาย,ต่อตระกูล,อุ่นเมือง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930400095084,620304400146,นางสาว,รัชนี,รัตนมณี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900713937,620304400204,นาย,ฤทธิ์ภูมิ,ผินสู่,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300355174,620304400207,นาย,ลภัสวัฒน์,คูใจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920301195854,620304400221,นางสาว,กนกวรรณ,พิทักษ์กิจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703203363,620304400310,นางสาว,วรรณภา,โถแพ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2379900003288,620304400505,นางสาว,ชนิดา,ยาดี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969800217550,620304400582,นางสาว,กุลริศา,คงรังษี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900650641,620304400622,นาย,รชภัค,รังษี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920700093885,620304400822,นางสาว,อังคณา,คงกำเหนิด,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570501293039,620304400948,นางสาว,สุพรรณรัศมิ์,หมื่นทา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802442836,620304401038,นางสาว,ศิริพร,พรมทอง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470501168936,620304401300,นาย,ปณชัย,ศรีวงศ์ษา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703029916,620304401337,นางสาว,ศิลชญา,ภัสสรพชิร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350101601285,620304401364,นางสาว,ศิขริณพร,สุทธิอาคาร,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600501239084,620304401409,นางสาว,กุนธิดา ,ไกรวัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2841501045350,620304401503,นางสาว,สโรฌา,มากอินทร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703123831,620304401563,นางสาว,กวีณา,ดีสะเมาะห์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900417189,620304401746,นางสาว,ขนิษฐา,สารีผล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900394209,620304401901,นาย,ณรงค์ฤทธิ์,ยอดอุดม,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901477426,620304401976,นาย,นนทพัทธ์,สังข์สำราญ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530900056740,620304402029,นางสาว,สุจิตตรา ,กิจเดช,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900536520,620304402038,นาย,วราวุธ,พลตื้อ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900915361,620304402246,นางสาว,อุษณีย์ ,โคสันเทียะ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001341118,620304402291,นาย,ดนุรุต,เบ้าคำผาย,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390401129964,620304402544,นางสาว,สุภาวดี,บุญหลง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100228087,620304402662,นางสาว,วัชราภรณ์,ติ๊บมูล,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702838951,620304402969,นางสาว,อังคณา,วิรุณพันธ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570701282090,620304403007,นาย,อภิโชค,วงค์เตียมใจ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902654717,620304403400,นาย,พีระพงษ์,ชาติกระโทก,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2118700006349,620304403529,นางสาว,น้ำฝน,แก้วอินทร์ตา,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139900318401,620304404012,นาย,ศรายุทธ ,อย่าลืมญาติ,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100199907,620304404125,นาย,พิพัฒพงษ์,ใสแสง,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639800217773,620304404259,นางสาว,กัลย์สุดา,ชนาคีรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสารการแสดงร่วมสมัย,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700676929,540305406790,นาย,ภาคินัย,มูฮำหมัด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900416811,560305416530,นาย,ภาณุทัช,อยู่ฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100800620493,560305416797,นาย,ทรงกลด,รัชตวีระพัฒน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103100294995,570305221212,นางสาว,ศรัญญา,เพียรบูรณะกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103600004881,570305419990,นาย,อริยวุฒิ,ไชยจำนงค์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701829265,570305420442,นาย,ธนธรณ์,ฟุ้งเฟี่อง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701983973,570305420443,นาย,นีล,เจ็ทวานี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700445381,570305420867,นาย,สรวิศ,นวนนุ่ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701529792,570305420934,นาย,ศรุช,ครุวารคิริณทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669800216106,580305422779,นาย,ฉัตรชัย,สนามทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2207500001805,580305423136,นาย,วิเชียร,สมควร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430900223817,580305423370,นาย,วรัญญู,บุญมา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250700052204,580305423745,นาย,พงษ์เทพ,เพียงลิ้ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702105996,580305423758,นาย,ธีรพงษ์,ทรายทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702197921,580305423903,นาย,นนทวัฒน์,หมัดโรจน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700688659,580305424450,นาย,กาญจนวุฒิ,ยศสมาน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701084529,580305424791,นาย,สุพโชติ,หวังโซ๊ะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340500275560,590305425734,นาย,พิชญ์ชยุตม์,ภากรพิทักษ์พงศ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200230675,590305426308,นาย,อดิศร,คำของ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139900269800,590305426440,นาย,วัชรพล,ผ่องนภา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501330159,590305426686,นาย,กฤติน,กิจชวนันต์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670800172704,590305426710,นางสาว,จิดาภา,เปรมพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700725708,590305426745,นาย,ธนวัฒน์,เหมแดง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2101100049148,590305427019,นางสาว,ยุคลรัตน์,เล็กใจซื่อ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900488323,590305427043,นาย,ภัควัฒน์,โรจน์แสงรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702441830,590305427174,นางสาว,ดุษฎี,แสงอุบล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300019468,590305427207,นางสาว,ธมนวรรณ,มีสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300072652,590305427218,นางสาว,มินทรา,อ่องละออ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000075181,590305427274,นางสาว,วรรณริศา,มูลมาก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702363057,590305427285,นาย,พลทวี,โอบอ้อม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600372429,590305427306,นาย,นพณัฐ,เพียรมานะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702285081,590305427320,นาย,เขมวัช,ชูจันทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101100182257,590305427332,นางสาว,ประภากร,ศรีคะโชติ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900316066,590305427333,นางสาว,นภัสสร,อุทโท,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2103000003911,590305427337,นาย,ภัคพล,วรทวีธำรง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500917122,590305427359,นาย,พรพัฒน์,ไกรสัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702646749,590305427411,นาย,ภัชรพล,ทองลิ่ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900491024,590305427526,นาย,พัสกร,ตระกูลวิเชียร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702553414,590305427531,นาย,ณัฐภาส,รักษาเดช,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110600003091,590305427556,นาย,ภูวศิษย์,ธนินภวสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702391694,590305427557,นาย,สถาปนา,ทองอ่อน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900282757,590305427563,นาย,วชรวีร์,อิสสระกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900305270,590305427674,นาย,ปวริศ,หงษ์เงิน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101739571,590305427699,นาย,ณัชพล,แพน้อย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702532808,590305427700,นาย,สุธินันท์,จันทวงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702612014,590305427712,นาย,นันทวัฒน์,ชูเฉลิม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600028271,590305427743,นาย,ฉัตรมงคล,พุกแดง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702529181,590305427750,นางสาว,สุทธินันท์,นักจะเข้,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801221240,590305427797,นาย,จิราภัทร,อยู่สวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900486484,590305427799,นาย,กิตติศักดิ์,บุตรอุดม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700622372,590305427803,นาย,อภิ,บุบผาราม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702342955,590305427806,นาย,สิรดนัย,ทองพิชิต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600390206,590305427823,นาย,อรรถพณ,สุขเจริญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700718337,590305427843,นาย,ณัฐพงษ์,เด็ดดวง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702548020,590305427864,นางสาว,สุพรรษา,อารมย์ยิ้ม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300197664,590305428101,นาย,วัชรพล,ใจสว่าง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300207511,590305428104,นางสาว,ศศิวิมล,ไตรบุญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700663907,590305428122,นาย,ณัฐวุฒิ,วงศ์เหลา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702687500,590305428125,นางสาว,ธิติยา,มิ่งคะโน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802286605,600305482692,นางสาว,ทิพพนา,รุ่งเรือง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900512473,600305482695,นางสาว,ชารียา,จำปาดะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900820405,600305482697,นางสาว,ศิรินภรณ์,ประมวล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500262492,600305482891,นาย,ธรรมรงค์,มานาเสียว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,8710876005465,600305482942,นางสาว,ธัญทิพย์,ทวีสินธนัตย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709700213961,600305483155,นาย,อนาวิล,รอดเรือง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702672742,600305483181,นาย,อภิสิทธิ์,จำปาดะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702620653,600305483196,นาย,สุรพล,ดวงศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1104200078446,600305483446,นางสาว,พิมลภัสร์,จันทร์หอม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701808670,600305483468,นางสาว,กฤษณา,เจริญสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100767934,600305483508,นาย,ธีรศักดิ์,เชิดสันเทียะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700567142,600305483696,นาย,สุจินดา,วงษ์ลา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900793416,600305483819,นางสาว,กัญญ์วรา,ทาระคะจัด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300186852,600305484008,นาย,ศรัณย์,พันธ์ขาว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702305588,600305484053,นาย,วัชรพล,ตันติโฆษิตกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700208974,600305484087,นาย,ณัฐสิทธิ์,บุญสืบ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702804533,600305484356,นาย,คุณากร,ย้านพะโยม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702456141,600305484625,นาย,วีรยุทธ,เหล่าวณิชย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701672650,600305484772,นาย,จิรเมธ,กุลเมธีสิริ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700188920,600305484954,นาย,พลพจน์,เขียวกลม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702595144,600305484973,นาย,ซุลกิฟลี,ภูยุทธานนท์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300138840,600305485029,นาย,ธนกร,ทรายวิเชียร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300000597,600305485038,นาย,ภควัต,วากยะบรรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1301701318836,600305485143,นาย,จักรทิพย์,จันทิม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700744834,600305485155,นาย,อารวี,บิลแหละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702734761,600305485156,นาย,พงศ์ฉาย,วิทยากาศ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300006340,600305485164,นาย,เอกราช,หมัดละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801249268,600305485172,นาย,แมนตรี,ทับที,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701818671,600305485405,นางสาว,ณัฐฐา,รุพันธ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700604382,600305485647,นาย,ธนาทร,เตชะธนากุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500006629,600305485809,นาย,ชัยวัฒน์,ทุงฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700527060,600305485873,นาย,ปราโมทย์,โชติประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200086236,600305485909,นาย,ทศพร,โวหารลึก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702598051,600305485990,นาย,พรพรหม,อุบลพืช,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702523663,600305486015,นาย,รวิกร,บุญชูจรัส,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1929900618637,600305491282,นาย,พงศกร,ชลสาคร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702549182,600305491660,นาย,พีรพัฒน์,พัฒนะปรีดา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119901907541,610305400140,นางสาว,สุทธิดา,ศรีวงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900871371,610305400256,นาย,พฤทธ์,นิยมไทย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900371634,610305400398,นาย,ภานุพงษ์,หลวงแสนเชือก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910501180702,610305400552,นางสาว,สไลลา,เหล็มหา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900805342,610305400641,นาย,ธนัท,ตั้งธนัง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2459900031213,610305400710,นางสาว,พัชรพร,พลเวียงธรรม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849801181720,610305400740,นาย,กายสิทธิ์,ทองดีเพ็ง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841401105913,610305400744,นางสาว,วิลาสินี,ไหม่ด้วง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900699790,610305400771,นาย,กฤษฎา,สกุลแพทย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400600205058,610305400819,นาย,เศษฐ์วุฒิ,ศรีสุพัฒน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104500018635,610305400921,นาย,ปพนธีร์,ศรีพันธ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300119139,610305401252,นาย,จักริน,ธรรมศิริ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700788360,610305401280,นาย,สรวิชญ์,ผุสดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901170712,610305401301,นาย,กิตติทัช,เฮงประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361400053051,610305401348,นางสาว,พลอยชมพู,อดทน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1365600006883,610305401350,นางสาว,ฉัตรลฎา,สุขแสนสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702838446,610305401351,นาย,ราเชน,มูฮัมหมัดสอิ๊ด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300240849,610305401386,นางสาว,ภัทราพร,สุขประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702935956,610305401396,นาย,กิรัณ,เสมสมบุญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003045098,610305401470,นาย,ปอ,บุญอินทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520700116455,610305401472,นาย,ธนภัทร,หลักหมั้น,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901744053,610305401491,นาย,ธนากรณ์,นรสิงห์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702997374,610305401579,นางสาว,อนงค์นาฎ,โพธิ์ศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300067811,610305401705,นาย,จักรพงษ์,รังสร้อย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700275353,610305401718,นาย,ไตรทศ,ปรากฎชื่อ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401034230,610305402129,นาย,นราธิป,อาซูกาอิเมะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702890852,610305402147,นาย,ธนวัฒน์,พูลสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702828092,610305402228,นางสาว,สลิธริน,นาคนาวา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650201194506,610305402328,นาย,ธัชพล,โล่งกระโทก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702973219,610305402341,นาย,ณรงค์สิทธิ์,คำศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300235446,610305402627,นาย,ใหม่,บุบยะวรรณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000081831,610305402628,นาย,มณัฐสวรรษ,บุญซิ้ว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702549835,610305402807,นาย,ธาราดล,เจจือ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702841878,610305402865,นาย,ธีรภัทร์,วิจารณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500370888,610305402905,นางสาว,อารีรัตน์ ,สละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100201421,610305402907,นางสาว,ณิชากร,พูลเกษ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702899566,610305402969,นางสาว,นวพรรณิษา,จารุสาร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200121520,610305402978,นาย,อนิรุทธิ์,ตมกลาง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300232277,610305403009,นางสาว,พิไลพร,ก๋าคำ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300127651,610305403046,นาย,ชญานนท์,ยิ่งยง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801027100,610305403291,นางสาว,แพรพลอย,อนุตรนิติกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300232133,610305403311,นาย,ชัชวาลย์,อินทพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1139900186505,610305403337,นางสาว,ขนิษฐา,เอื้อเฟื้อ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300158042,610305403746,นาย,วรทัต,จูงใจ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900586301,610305403772,นาย,ณัฐนนท์ ,ชนะพิชัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700709826,610305404025,นาย,เชาวน์ชาติ,ลัคนานันทน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300101218414,620305400019,นางสาว,ณิชาภัทร,ภักดีนอก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361400055283,620305400059,นางสาว,ชุติมา,คงรอด,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900514187,620305400074,นางสาว,เมวดี,หม่อมกระโทก,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401294353,620305400075,นางสาว,แพรวนภา ,ชาตินาฝาย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361100111137,620305400155,นาย,อธินันท์,วิสุวงค์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900366088,620305400163,นางสาว,เบญจมาภรณ์,มีชม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401601307122,620305400169,นาย,ธนพงษ์,บุญมานาง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930400095491,620305400172,นาย,จิรภัทร,อักษาพันธ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100225444,620305400208,นาย,สหรัฐ,เข็มทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969800244280,620305400229,นางสาว,พิชญ์สินี,วงค์วรรณา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801391226,620305400256,นาย,ปิยะบุตร,ศุกระมล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300373130,620305400282,นาย,สิทธิกร,กรรณลา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900746991,620305400320,นางสาว,รุจิรา,ปิดตังถาเน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300367229,620305400327,นาย,รัชพล,บุญรักษา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703198375,620305400551,นางสาว,วรกานต์,แก้วพิกุลชัยรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802385000,620305400552,นางสาว,ชนัฏฌา,บัวสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300384107,620305400558,นาย,วีรภัทร,อุ่นใจ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801366809,620305400581,นางสาว,ณัฐสุดา,สมจิต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702996513,620305400784,นาย,กิตติโชติ,พาน้อย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003112810,620305400813,นาย,นรวิชญ์,สนสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331300097065,620305400842,นาย,ฉัตรชัย,วารสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620900010331,620305400853,นางสาว,พรหมพร,สุขสมบูรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500701270971,620305400892,นางสาว,รัญชิตา,ภาคินปกรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703086135,620305400896,นาย,พรเทพ,โพธิาม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801317058,620305400959,นางสาว,จรัสภรณ์,ศักดิ์ศรีกรม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1860700137310,620305401215,นาย,กิตติพร,เมืองงาม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610700105011,620305401224,นาย,กฤษฎา,สุขประชา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300000597,620305401227,นาย,ภควัต,วากยะบรรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703138031,620305401287,นาย,นภัทร,มูหะหมัดตาเฮต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300385626,620305401347,นางสาว,พิชญา,บริจาค,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700797164,620305401357,นาย,ธีรพล,จินดาพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900514753,620305401382,นางสาว,รมิตา,สายนาค,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401601310620,620305401402,นาย,พิพัฒน์พงศ์,อุทัยรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101882374,620305401427,นาย,ชาญเชษฐ,ดีสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300264128,620305401431,นางสาว,อริสรา,ดวนใหญ่,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702245780,620305401686,นาย,วัชรพงษ์,เคลือช้าง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902828804,620305401719,นาย,ณัฐพล,แทนกลาง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702496712,620305401722,นาย,วะมิน,โสวรรณะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300314681,620305401724,นางสาว,ณันฐ์นรี,ทองประดิษฐ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100645704,620305401726,นางสาว,นัญยา,ธนะไพรินทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003221252,620305401743,นาย,ธนัญชัย,พิชิตชนะชัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201521994,620305401744,นาย,ธนธรณ์,สุขสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702774364,620305401791,นาย,วัชรพล,วันกุมะ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401042518,620305401866,นาย,ภูชิต,โพธิ์อยู่,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900433991,620305401867,นาย,สุวิทย์,นนทา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900608377,620305401869,นางสาว,กัญญาภัค,จันหาญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300299665,620305401879,-,จตุพล,ใจมา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700309738,620305401880,นาย,ยศพัทธ์,คุณเลิศ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200077521,620305401912,นาย,สิรภพ,ระมั่งทอง,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703028852,620305401947,นาย,อัฐชัย,แก้วตาวงศ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300133503,620305402040,นาย,ตรินตรัย,โกมลนิละ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5840400019900,620305402049,นางสาว,ซาร่าห์,ผิวนิล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703089843,620305402125,นาย,จักริน,สีภา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620301161090,620305402150,นาย,ภูวาริน,อาบสุวรรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300336463,620305402157,นางสาว,ยุวดี,โตทน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600396484,620305402185,นาย,คมกริช,วีระโสภณ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900540347,620305402205,นาย,พงศ์ภัค,จุธากรณ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841401104976,620305402209,นาย,ธนบดี,อ่อนเกตุพล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300116323,620305402262,นางสาว,สาลินี,แก้วนาบอน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104000045218,620305402326,นาย,กาญจนะ,เกิดสาย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709700241370,620305402402,นางสาว,กรรวี,สอนชา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250101465099,620305402594,นาย,ยุทธนา,แหลมประโคน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402178261,620305402608,นาย,ชวิน,ธำรงค์จตุพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350800326640,620305402627,นาย,วีรวัฒน์,สงวนสัตย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2110301066413,620305402634,นาย,นัฐพงษ์,รังศรีรัมย์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749800268644,620305402665,นาย,ธนพันธ์,สุดเฉลียว,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702959372,620305402781,นาย,อิทธิพัทธ์,ภู่ดำรงค์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300365102,620305402801,นาย,ธนวัฒน์,วิชาสอน,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800939008,620305402875,นาย,อิทธิกร,ภูมิแกดำ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1191100123552,620305402886,นางสาว,มาวิกา,เพ็ชรรัตน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103500031584,620305402891,นางสาว,วาสิตา,ตาดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101501021297,620305402894,นาย,ชลธี,เลิศสกุลศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702932393,620305402918,นางสาว,ชนัญชิดา,สุวรรณไตร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703060457,620305402930,นาย,ทัตเทพ,ชูนาม,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300117940,620305402931,นาย,พิชเยศ,พรหมภักดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703036669,620305403039,นาย,ชากริช,ชาญนุวงศ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300153121,620305403104,นาย,กฤษณรงค์,นันทยา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901906641,620305403267,นาย,ภาณุพงศ์,สัมฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400048922,620305403270,นาย,ณัฐพล,วงศ์อภิวัฒนะกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640101368685,620305403295,นาย,ทวีศักดิ์,โรจนพิเนต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900819512,620305403360,นาย,ธนวัฒน์,เรือนสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703030873,620305403401,นาย,อาทิตย์,อรรถจรูญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401077702,620305403402,นาย,ธวัชชัย,วิชิต,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101867576,620305403477,นาย,ณัฏฐวี,สีสุข,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700008587,620305403554,นาย,ณัฐกมล,วงศ์อภิวัฒนะกุล,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700660720,620305403558,นาย,วัชรพล,ศรีภูมิ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509970023288,620305403559,นาย,นาย ศราวุฒิ,อินทร์ดี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700277020,620305403574,นางสาว,นิติพร,บุญเจริญ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702825686,620305403897,นาย,สรณัฏฐ์,เกียรติทวีวัฒน์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300096608,620305403975,นาย,ต้นกล้า,วิมุกตานนท์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700607136,620305403988,นางสาว,จิตรานุช,คชินทร,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300232133,620305404087,นาย,ชัชวาลย์,อินทพงษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300241471,620305404124,นาย,อนุชา,อำไพศรี,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900471930,620305404128,นาย,ธงชัย,ชินอาจ,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420600040610,620305404129,นาย,สุวิทย์,นามปัญญา,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702285081,620305404211,นาย,เขมวัช,ชูจันทร์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300291940,620305404220,นาย,ศักหิรัญ,เจริญรักษ์,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900586301,620305404276,นาย,ณัฐนนท์,ชนะพิชัย,นิเทศศาสตร์,การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700115551,560306415854,นาย,ธีรพงษ์,บัวบาน,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701979299,560306416599,นาย,พชร,แสงคะจันทร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929800063102,560306416966,นาย,คุ้มพงศ์,เหล็กเพชร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701743000,570306222315,นางสาว,สุธิดา,จันทวนิชกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700575200,570306420554,นาย,คณิตสิทธิ์,เครือแจ้ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701044829,570306420654,นาย,อดิศักดิ์,คำป้อง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1309900866580,570306420655,นางสาว,ศรนรินทร์,เฉียดกลาง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1309800236886,570306420863,นาย,ปรัชญาวัชร,แก้วศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103000073032,570306420875,นาย,กฤติน,ศรีทักษิณากุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701925652,570306421696,นาย,พงศธร,ไพจิตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101700150453,570306421871,นาย,นพพร,ก้านศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900219911,570306421951,นาย,ธนพงศ์,เกื้อไข่,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100157103,570306422180,นาย,คุณานนต์,เผือกทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900443201,580306423357,นางสาว,จันทร์จิรา,จำลองรักษา,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900213140,580306423414,นาย,ณัชพล,โชตยานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700705979,580306423688,นาย,ธนาธรณ์,อุทัยพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701780452,580306423729,นาย,ชินวัตร,กลั่นเขตรกิจ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100486185,580306423735,นาย,วีระศักดิ์,บุญมา,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702145386,580306423906,นาย,ทฤษฎี,มั่งมีศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1209700623404,580306423999,นางสาว,ศิรดา,สมใจ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810500083861,580306424028,นาย,เรวุฒิ,อ่าวม่วง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300163549,580306424266,นาย,ธนพล,แดงชาติ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1509901718710,580306424278,นาย,อาลังการ์,ไชยวงศ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300181914,580306424333,นาย,กนกพล,คงสุขศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700730311,580306424351,นาย,จิรายุ,สถาพร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400836219,580306424363,นาย,ธีธัช,คุณานุคุณ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900486870,580306424364,นาย,ศุภชัย,อัศวมานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900440540,580306424396,นาย,อรรคเดช,ไกรยสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702288044,580306424423,นางสาว,ปราชนา,วุธประดิษฐ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701909983,580306424442,นาย,ภานุพงศ์,มีสุขสกุลเจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2100600023058,580306425154,นาย,ปนพล,สุขเจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900458825,580306425156,นางสาว,กัณฐมณี,พิสิษฐ์บรรณกร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201207483,580306425158,นาย,สุรวุธ,ขันธจิตร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900467379,580306425159,นาย,ชัยยะมาส,ราชนิกร,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702152609,580306425178,นางสาว,อรดา,แก้วสมจิต,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702428849,580306425278,นาย,อรรคเศรษฐ,อาจทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311400101609,580306425280,นาย,เรวัต,หลงน้อย,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702482207,580306425338,นางสาว,สุภาพร,พึ่งภักดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103900002972,580306425401,นาย,นฤเบศ,ใหญ่สวัสดิ์วงษ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801196652,580306425402,นาย,นิธิศ,แสงนุภาพเวโรจน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201243633,580306425403,นางสาว,ณัฐสิมา,ปางลิลาศ,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801054602,580306425467,นาย,ณัฐภัทร,กฤษณยรรยง,นิเทศศาสตร์,วิทยุและโทรทัศน์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1509970112434,590306425789,นาย,ศุภวิชญ์,สุจา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900571261,590306425827,นาย,พงศกร,นัยเนตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1279900093298,590306425862,นางสาว,ขวัญฤทัย,ทองอุ่น,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702610370,590306425980,นาย,สิทธิโชค,แพงผา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900707649,590306426072,นาย,สุวณิช,บัวใหญ่,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900839057,590306426087,นาย,ธีรพล,เพชรช่วย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321000369451,590306426297,นาย,ศราวุฒิ,โคนาบาล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900712949,590306426298,นาย,สมบัติ,บุญศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900558974,590306426348,นางสาว,พนัดดา,พิมพ์นนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900497751,590306426367,นางสาว,พัชรีรัศม์,ศรีภิรมย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901167797,590306426419,นาย,เอกวจนะ,คชวงศ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800069395,590306426438,นาย,ธรรมนูญ,คชเฉลียง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601200114437,590306426507,นางสาว,พรรณทิภา,ปากะตัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1160100570299,590306426518,นาย,ธนกฤต,คงสุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900195377,590306426628,นาย,ปรัชญา,สมบูรณ์ดี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900705315,590306426709,นางสาว,กมลพรรณ,เมืองจันทึก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702608952,590306426715,นางสาว,ณิชารีย์,รัทนีย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900427206,590306426834,นาย,อัมพุ,นันใจคำ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901656243,590306426868,นาย,นุติ,สิงหวาปี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700638376,590306426973,นางสาว,ยุพเรศ,วงศ์พิพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702397661,590306426993,นางสาว,หิรัญยา,กันกลับ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900424225,590306426996,นาย,วรชาติ,อุ่นศรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660800083558,590306427011,นาย,เนติพงษ์,ครโสภา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300202358,590306427014,นาย,ชยากร,วงษ์ครุฑ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900175859,590306427034,นาย,อานุรัตน์,ดำรงวีระวิทย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100200166,590306427046,นางสาว,รุ่งทิวา,ภู่พลับ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501434281,590306427049,นาย,วิเศษ,จันทฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702653729,590306427078,นาย,ณัฐพล,เทียนประทีป,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702445703,590306427088,นางสาว,กัณอาม,แจ่มประภา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501362557,590306427139,นางสาว,ณัชฎา,สังข์ทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702176319,590306427158,นางสาว,พัทราพร,อินทรสุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800139541,590306427163,นางสาว,จาริยา,เพ็ชรสะหาย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702559790,590306427308,นางสาว,สิณัฐณิชา,ฉายัษฐิษ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700396577,590306427310,นาย,กวินท์ภัทร์,บุญล้อมทรัพย์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700459552,590306427314,นาย,จิรวรรธ,สุหัสปรีชา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300035790,590306427316,นาย,สิงหณัฐ,จั่นประดับ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700747485,590306427388,นาย,เผ่าภูมิ,เผ่ากันทะ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300023805,590306427429,นางสาว,ดวงนฤมล,งามดี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702012774,590306427452,นาย,อนุวัฒน์,จงใจรัก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300003545,590306427473,นาย,นลธวัช,มาลีสี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702633051,590306427505,นาย,ชณัฐ,แย้มสุนทร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900807947,590306427507,นาย,ชนินกร,จักรสวย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100192431,590306427508,นาย,ณัฐดนัย,ดอนแขอ้วน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700753078,590306427523,นาย,ธนวัฒน์,อัศวบวรนันท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500961831,590306427596,นางสาว,อวัสดา,เพ็งคุ้ม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1180500087196,590306427644,นางสาว,พรพรรณี,มั่นปาน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601100198400,590306427649,นางสาว,พรไพลิน,คงขันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900440427,590306427818,นาย,กิตติพงษ์,คงทน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702092991,590306427840,นาย,เกษม,รอดกอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700242293,590306427868,นาย,พันธกานต์,ไทยเจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702479489,590306427869,นาย,สิทธิพงศ์,ไชยสุกุมาร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900529941,590306427873,นาย,วรากร,เสือแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702045454,590306427877,นาย,กฏิภานท์,กุลปรียะวัฒน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702220094,590306427889,นาย,รามณรงค์,เสวกวิหารี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702642166,590306427918,นางสาว,เจนจิรา,จันลาเศษ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500257414,590306427935,นาย,วารุฒ,เนตรพงษ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900777553,590306427937,นาย,ธรรมนูญ,โปไธสง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100171319,590306427952,นาย,อุณภูมิ,เพชรรัตน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600375177,590306428136,นาย,สิทธิโรจน์,บัวเผือก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800866271,590306428142,นาย,กรกฏ,ตันปรีชากุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701894340,590306428162,นาย,ภาณุพงศ์,สงจินดา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802299081,590306428432,นาย,วรศิลป์,จำรูญวรเกียรติ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670800180677,600306482658,นาย,นภเกตน์,ภู่โพธิ์เกตุ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702026751,600306482793,นางสาว,ฉัตรลดามาศ,กลิ่นนุช,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702509043,600306482870,นางสาว,สุทธิดา,ชาครหัตถการ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000081661,600306483075,นางสาว,รวิตา,เหล็กกล้า,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201214633,600306483151,นาย,ปฏิมากรณ์,สุกรี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702681946,600306483367,นางสาว,มุกลิน,วงศ์นคร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702664984,600306483486,นางสาว,มณีนุช,จินดาสุวรรณกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300232656,600306483517,นางสาว,ปรารถนา,แจ้งสว่าง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300079428,600306483522,นางสาว,สุชานันท์,สัจจะสรรเสริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900484844,600306483523,นางสาว,นิธิมา,หนูหมาด,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300154965,600306483532,นาย,ฮานิส,ดุลลาพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700229718,600306483728,นาย,จิรันตน์,พุ่มเพ็ชร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900502261,600306483849,นาย,อนาวิน,สมิงแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702305669,600306483944,นางสาว,ทิพย์สุมน,ญาติ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702799723,600306484005,นาย,เจริญพงษ์,เกษสุภะ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702465809,600306484138,นาย,ภูดิส,ลิตตา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702759748,600306484407,นางสาว,ณัฐพร,เติมช่วยบุญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300096306,600306484501,นางสาว,สุจิตรา,ศรีงาม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309800266637,600306484533,นางสาว,วาสนา,การะบูรณ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700480829,600306484538,นาย,นคร,หอมหวาน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702719061,600306484661,นางสาว,กัญยณัฐ,มีแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1549900515467,600306484792,นาย,จิตติชัย,ชัยวัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149600021438,600306484841,นางสาว,รุจิรา,เฮงศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500005321,600306484880,นางสาว,ณัฐธยาน์,เนียมสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700697593,600306484881,นางสาว,สุนันทา,สนั่นทุ่ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300070617,600306484971,นาย,คณวัตร,งะบุรงค์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300164425,600306484993,นางสาว,จุฬาลักษณ์,บุญทัน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300120339,600306485111,นางสาว,พัชรินทร์,อาสนะทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300103698,600306485113,นางสาว,สิรามล,มาสะและ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002883685,600306485193,นางสาว,นัฏยา,เพ็ชรนิล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700759998,600306485196,นาย,ปัณณธร,เกียรติกมลชัย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102002671181,600306485255,นาย,กมลภพ,ลิ้มสุขเจริญกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900394307,600306485259,นางสาว,ฐิตาพร,อัมฤดี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701684143,600306485295,นาย,รัฐพงศ์,บุหลั่นเพ็ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900918024,600306485322,นาย,ภูวนาท,ภูงามผา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700253139,600306485326,นางสาว,วิลาสินี,วงษ์ปถัมภ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100196711,600306485411,นาย,ธนาพฤทธิ์,โพนงาม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800096431,600306485539,นาย,ทรงพล,หอมพวงน้อย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100204196,600306485699,นางสาว,ศุภกัญญา,อำปราง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100208434,600306485816,นาย,ภาณุพงษ์,ทิพย์สุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702260983,600306485974,นาย,ธนวัฒน์,รัศมี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400873823,600306485993,นาย,วสุธร,สกุลยืนยง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600361915,600306491637,นาย,ภาณุวัฒน์,เค้าประเสริฐ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000081025,610306400125,นางสาว,ศิรกุล,บุญมี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310500197810,610306400181,นางสาว,วารุณี,จันทผล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200101057,610306400188,นางสาว,ชัญญานุช,ยางเดี่ยว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401000432,610306400199,นางสาว,ลักษณารีย์,บุญเลิศ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1431500019831,610306400311,นาย,สุระเดช,จรัญเสริฐ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300288752,610306400447,นางสาว,กุลณัฐ,พุฒเพ็ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702833282,610306400452,นางสาว,วลัยลักษ์,เด็ดดวง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240600163659,610306400731,นาย,นคร,โอสถานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900937428,610306400774,นาย,วุฒิชัย,ทำทอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703011437,610306400808,นาย,วรรธนะ,ต๊ะศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310600299185,610306401270,นาย,ธนทร,ผุบผาขันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901282118,610306401393,นางสาว,จิราภรณ์,รามศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300195312,610306401434,นางสาว,พลอยชมพู,สิงห์งาม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1191200017126,610306401459,นางสาว,ภิญญารัตน์,นนท์ศิริ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300137711,610306401516,นางสาว,ดลยา,ทับเทศ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700650953,610306401587,นาย,จิรายุ,วินัยวรสกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700213820,610306401601,นาย,ปัณณวัฒน์,ตันอู่สิน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900400314,610306401611,นาย,ยุทธนา,ไทยถาวร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900409640,610306401828,นาย,พาทิศ,สมัครเขตกิจ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801343213,610306401919,นาย,จิรวัฒน์,ประโพทะกัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100900506901,610306402148,นางสาว,อนุสสรา,พูลสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451100256894,610306402349,นางสาว,อุษารัตน์,ปัดกอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702699575,610306402415,นางสาว,สุชญา,จรัลวรากร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702169860,610306402583,นาย,ตุลาคม,สร้อยระย้า,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900779988,610306402623,นางสาว,จินตนากร,ช่างถม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739900471794,610306402674,นาย,วีรภัทร,อยุทธศิริกุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2309801040657,610306402800,นางสาว,ศิณาพร,ลมสูงเนิน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300107545,610306402805,นางสาว,อมินตรา,บัวพิษ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700019597,610306402864,นางสาว,สุชาดา,คชเผือก,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002211482,610306402899,นาย,ธิติสรรค์,ไชยวิรัตน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300218347,610306402902,นางสาว,พุธิตา,โคตรคำ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900555429,610306402954,นางสาว,กัญญาภัค,ยิ้มศรีแพร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900777325,610306403025,นาย,สุรชาติ ,ศรีนาราง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901696792,610306403031,นาย,ศุภกฤต,รัตนกิจถาวร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300101198529,610306403063,นาย,กฤตพล,โปรษยบุตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300086904,610306403099,นาย,จอมพล,จันตะบุตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300214848,610306403105,นาย,พีรพัฒน์,ปานคล้าย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900680924,610306403298,นาย,บุรินทร์,จันทร์เพ็ญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909800893423,610306403514,นาย,มูซาวีย์ ,หะเต๊ะ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700810934,610306403725,นาย,อธิพงศ์,แก้วภิญโญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330700177855,610306403747,นาย,ประเสริฐชัย,เกษี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702387673,610306403750,นาย,ปรัญชัย,ประเสริฐปั้น,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300094435,610306404038,นาย,ณัฐพล,ตรีนภา,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300134071,610306404039,นาย,ศตายุ,นัยนานนท์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300133473,610306404042,นาย,จิรวัฒน์,พวงธรรม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311001318817,620306400064,นางสาว,สโรชา,สำราญพันธ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300192119,620306400179,นาย,สมรรถ ,จันโต,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702994529,620306400191,นางสาว,เครือวัลย์,รัตนทิพยชัย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700221188,620306400301,นางสาว,สุณัฏฐา,พูลพุ่ม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703033701,620306400308,นาย,นพสรรพ์,และเอี่ยม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400044757,620306400316,นางสาว,มาริสา,ทับคำ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801120877,620306400343,นาย,รอมฎอน,ปราศอาพาธ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530600041674,620306400349,นางสาว,ประไพรรัตน์,ดีบาง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201567510,620306400378,นางสาว,สุธาธาร,ทิพรักษ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900734933,620306400398,นาย,เจษฎากร,จอมคำสิงห์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101838908,620306400498,นางสาว,กุสุมา,พานพระ ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703181171,620306400499,นางสาว,ภัคจีรา,นิลเพ็ชร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361400054252,620306400672,นางสาว,ทิพย์รัตน์,ทะนารี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901431841,620306400703,นางสาว,ศิศิรา,เทพัฒนพงศ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639900341719,620306400711,นางสาว,กนกวรรณ,วงศ์เจริญ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300253509,620306400718,นางสาว,ภาวิดา,ภูเยี่ยมจิตร,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900769210,620306400724,นางสาว,นันท์นภัส,เพชรฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300328827,620306400742,นางสาว,รัตติกาล,จิตร์นารี,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300330252,620306400743,นาย,นเรศ,ผ่องใส,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420300122912,620306400795,นางสาว,วรัญญา,กองแก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703159248,620306400812,นาย,กิติชัย,นพนอบ,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929800120220,620306400828,นาย,พัศกรณ์,ลำลอง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900806802,620306400926,นางสาว,กมลรัตน์,บุตรใส,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300336315,620306400967,นางสาว,ชลธิชา,จิตเกียรติสุข,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210400060244,620306401363,นาย,สุทธิภัทร,สมมาตร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300301414,620306401493,นางสาว,ทิพย์รดา,สิงสาหัส,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702653320,620306401566,นาย,พีรพัฒน์,พันธโกศล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703194736,620306401597,นาย,สุจินดา,บุญประสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779900273780,620306401694,นาย,รัฐเขตต์,เจริญยิ่ง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703190938,620306401796,นาย,ภูเมศว์,พุกคุ่ย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430901290216,620306401807,นาย,นฤพงษ์,เทพเสน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900826722,620306401872,นาย,วราวุฒิ,วิรมย์รัตน์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329901016121,620306401973,นางสาว,วรัญญา,ลิ้มมณีปรีชากุล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300336242,620306402036,นางสาว,อนุชิตา,มานะผล,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900739957,620306402041,นางสาว,ชยาพร,น้อยหนู,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703081206,620306402116,นาย,ศักย์สิทธิ์,เจริญศักดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900490486,620306402509,นาย,วิศวะ,โปม่าร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900730647,620306402650,นางสาว,เลปวรรณ,แย้มแสงสังข์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901697918,620306402787,นาย,ภาณุวัฒน์,ครองเคหัง,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100233684,620306402926,นางสาว,ภัคจิรา,บองขาว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500262492,620306403349,นาย,ธรรมรงค์,มานาเสียว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900853374,620306403388,นางสาว,กุลธิดา,คงอินทร์หอม,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200166281,620306403396,นางสาว,ศิริรัตน์,อนุสรศักดิ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700779191,620306403580,นาย,พจศกร,มินรินทร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000079063,620306404008,นาย,ต่อศักดิ์,มีสัจจ์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5169900018206,620306404081,MR.,อภิรัตน์,ประดับเเก้ว,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300131585,620306404146,นาย,ณัฐชนน,สุวรรณน้อย,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702294977,620306404184,นาย,พัชรพงศ์,อินทร์จันทร์,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300256851,620306404188,นาย,ยศดนัย ,ยอดดำเนิน,นิเทศศาสตร์,วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300800275051,570307420814,นาย,พชรพล,โบดขุนทด,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900408506,580307424430,นาย,เมธาวี,คลองโคน,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1559900287022,580307424622,นาย,อติคุณ,แก้วทิศ,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702075679,580307424700,นาย,ธนานนท์,มุสิกดิลก,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900211542,580307424772,นาย,อดิศักดิ์,แจ้งเดชา,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์และสื่อใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900585323,590307425835,นางสาว,กัญญารัตน์,เจริญสุข,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300009489,590307426829,นางสาว,ชัญญาณัฏฐ์,สุพัฒน์สิริกุล,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700237630,590307427020,นางสาว,ณัชชา,หลีทับ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702423301,590307427021,นางสาว,มิ่งกมล,อิ่มจิตร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700733018,590307427371,นางสาว,ชวิกา,ยะรังวงษ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700797563,590307427666,นางสาว,ธนาวดี,บุญทิพย์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201114451,600307484447,นาย,อภิสิทธิ์,ยิ้มใย,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700273415,600307484709,นาย,ธีรภัทร,อานัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400936761,600307484924,นาย,ภคณัฐ,เหลืองรัชพันธุ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300148764,600307485114,นาย,จิตรกร,ยอดศรีเมือง,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702586495,600307485206,นาย,สรวิชญ์,ชัยรัชต์วรโชติ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702648477,600307485567,นาย,นราวิชญ์,โซะเฮง,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901320756,600307485883,นาย,วรกร,ลีละรัชต์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800541046,600307491592,นาย,พชร,นาทะทันต์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1170600179211,610307400788,นางสาว,อารียา,เจือจันทร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702546981,610307401041,นาย,พัชรพล,มูฮำหมัดฮาซัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702884151,610307401302,นาย,อนวัฒน์,สมานเพ็ชร์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702749971,610307401646,นาย,พลวัฒน์,ชำนาญ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600407079,610307402418,นาย,คธาวุฒิ,แจ้งเดชา,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700538533,610307402757,นาย,ธิติพล,วงษ์ถาวร,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300267313,610307402825,นาย,ธิติพันธ์,สายจันทร์หอม,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300173670,610307403706,นาย,อาณาจักร,เหมือนทัพ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901942290,620307400490,นาย,จักษุพล,เจริญผล,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331001328669,620307401268,นาย,ธนารักษ์,รักษาพันธ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703100441,620307401787,นาย,อนาวิน,สุขพลอย,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703161447,620307401811,นาย,อิทธิกร,ปันกิติ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700708862,620307401998,นาย,นครินทร์,หลังสัน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300091070,620307401999,นางสาว,ณัฏฐริณีย์,ปิ่นศรี,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301322217,620307402250,นาย,จักรพันธ์,กาญจนรังสิมา,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703167685,620307402299,นาย,นันทวัฒน์,มัดดีน,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300173441,620307402366,นางสาว,เพชรรัตน์,แย้มสาย,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500015831,620307402451,นางสาว,วสนันท์,ฤทธิไกร,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300130806,620307402722,นาย,ธีรภัทร,ช่องาม,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140600170800,620307402774,นาย,กมลภพ,โฆษิตสวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600025344,620307402957,นาย,สิริรุส,วาสนาทวีทอง,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103900082691,620307403076,นาย,ปราชญา,ชฎาศิลป์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300343249,620307403078,นาย,ฉัตรตระกูล ,จินศิริวานิชย์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300416912,620307403338,นาย,อินทัช,จังวิบูลย์ศิลป์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300224355,620307403344,นาย,โยนาธาน,อุดมศักดิ์สวัสดิ์,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900900193981,620307404080,นางสาว,อารียา,แขวงดำ,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702549182,620307404116,นาย,พีรพัฒน์,พัฒนะปรีดา,นิเทศศาสตร์,สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570400191257,560308414954,นาย,พิมผกา,บังแพน,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501042960,560308416837,จ่าอากาศเอกหญิง,อารีวรรณ,จันทร์ศรี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1319800150019,570308420313,นางสาว,มารียา,อวะรัมย์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701941143,580308424215,นางสาว,พรรณนารา,หมื่นแล,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700647626,580308424304,นางสาว,สุภลักษณ์,เลิศอรุณรัศมี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702134830,580308424316,นางสาว,วรรณนิสา,ตบกระโทก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900309335,580308424767,นางสาว,สุธาสินี,รัศมี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900710628,590308426354,นางสาว,เกวลิน,วรรณคำ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841500159612,590308426422,นาย,สายฟ้า,สังข์คณีย์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421000190590,590308426547,นางสาว,ศิริพร,พรมดี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100193780,590308427124,นางสาว,กิตติมา,สมบูรณ์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900400979,590308427424,นางสาว,ศิริรัตน์,มีอนันท์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900495401,590308427475,นางสาว,ทิพกฤตา,ภูแข่งหมอก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700596631,590308427583,นางสาว,รวิภา,ไตรรัตน์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702058505,590308428158,นางสาว,ศุภาพัทธ์,สว่างใจ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300079410,600308482985,นางสาว,นัจนันท์,บุญเพ็ชร,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702777843,600308483112,นางสาว,สิราวรรณ,ทับมาก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900468410,600308483836,นาย,ภัทรชัย,เอกบัว,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600396000,600308484875,นางสาว,วารุณี,ทองเล็ก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702900572,610308402122,นางสาว,ศศิธร,สามเสน,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900508268,610308402217,นางสาว,ศศิวิมล,ทาท่าหว้า,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400047926,610308402988,นาย,ศวีรพงศ์,จึงมณีรัตน์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300018402,610308403603,นางสาว,พลอยไพลิน,มะซังหลง,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702294222,610308403715,นางสาว,ศิริภาพร,นาดี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900094013,610308404051,นางสาว,กิตติยาพร,สาระคำ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300352183,620308400210,นาย,ธันวา,ทองไข่มุกด์,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370200046859,620308400270,นางสาว,ศศิธร,หลักทองคำ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2318200001087,620308400616,นาย,นรพันธ์,คงดี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101327137,620308400732,นางสาว,ธัญชนก,รุจิญาติ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370200040885,620308400809,นางสาว,อารียาภร,อ้อยที,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330600107758,620308400818,นางสาว,พัชริดา,พงษ์เพชร,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100216917,620308401706,นางสาว,กมลทิพย์ ,คุณหอม,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400069781,620308401886,นางสาว,อริสา,สิทธิคุณ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400901329724,620308403028,นางสาว,ทัศนีวรรณ์,วงษ์ชาลี,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100318363,620308404117,นางสาว,กนกพร,สาวสุดชาติ,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1549900500869,620308404255,นางสาว,ชัชชญาภัค,ปัญญามาก,นิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700956760,550309412101,นางสาว,เจนจิรา,วงศ์เดช,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300105000,560309415599,นางสาว,จรินญาพร,ดุลยเสนีย์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300097601,560309416373,นางสาว,บริสุทธิ์,หลักฐาน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1341600252856,560309416584,นาย,จักรกฤษ์,นาคอก,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1250800065618,580309423525,นางสาว,อรญา,พินทะปะกัง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702447391,580309423889,นางสาว,วรางคณา,ศรีพนม,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140900055488,580309423972,นาย,ชุติพงศ์,หอมสุวรรณ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702046060,580309424534,นาย,เมธา,ศิริพิพัฒน์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600322341,580309424547,นาย,ธนัชฌา,ช่างทอง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849800112112,580309424771,นาย,กิตติกานต์,คงทรัพย์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900216838,580309425127,นาย,รัชพล,เหล่าอำนวยชัย,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1101402090851,580309425588,นาย,พันธกานต์,เนียมขุน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200013131,590309426723,นาย,ศุภโชติ์,ศีตะจิตต์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300144439,590309426768,นางสาว,ปวีณา,สีเขียว,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700780229,590309426916,นางสาว,วริศรา,โปร่งแก้วงาม,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700706860,590309426917,นาย,พีรพงศ์,จ้อยชู,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000075165,590309427035,นาย,อัครเดช,รัตนโชติชัยฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400509810,590309427141,นาย,ศิริศักดิ์,ประทุมตรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300115327,590309427271,นาย,ศรศิลป์,จุลโพธิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100459167,590309427309,นางสาว,อาริษา,ไชยตา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300116462,590309427398,นาย,วัชริศ,รัตนโชติ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700717951,590309427448,นาย,ชยภัทร,อรุณสวัสดิ์ฤกษ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702518981,590309427727,นาย,ปารวีร์,มิลาวรรณ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702608448,590309427755,นางสาว,เจนจิรา,สาศตระรุจิ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601100296843,590309427756,นางสาว,ณปภา,จิตตรัยยาท,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002889047,590309427757,นางสาว,อารยา,อินทรปัก,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400952332,590309427912,นาย,กรวิชญ์,มุสิกธีรกุล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300017589,590309428305,นาย,ศุภกฤต,สมศักดิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702129089,590309428489,นางสาว,จิรัชญา,เปรมศรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300079959,600309428726,นางสาว,นันทิชา,กอนี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700746403,600309483708,นางสาว,รุชจิรา,รอดเรือง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702770663,600309483719,นางสาว,ชนัญธร,หลอดเงิน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801304901,600309484284,นาย,ชาคริต,ครองสิริฤทธิ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900431998,600309484433,นางสาว,กุลธิดา,ถิ่นจอม,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710800053526,600309484764,นางสาว,กนกวรรณ,บุญศรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350300165663,600309485253,นาย,ณัฐชัย,ทรัพย์สอาด,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901764540,600309485310,นางสาว,ณชินี,สร้อยสน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002942975,600309485428,นาย,ธรรมกร,เล็กสุวรรณกุล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600030828,600309485517,นาย,อลังการ,พฤฒาวงศ์ศิริ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900189293,600309485704,นาย,ปาฐิกานต์,บุญกว้าง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900634793,600309485864,นาย,กิตตินันท์,อุชชิน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900665168,600309491585,นาย,ภัคพงษ์,ศิริเวช,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702945622,610309400069,นางสาว,พรไพลิน,เทศดี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300219742,610309400103,นางสาว,กัญญาพัชร์ ,รักใคร่,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300243291,610309400721,นาย,พีระเดช,ศรีสิงห์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1329900957445,610309401169,นางสาว,พาณิชา,สุวรรณเดช,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300208368,610309401781,นาย,โชคชัย,ศรีเมือง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200158911,610309401794,นางสาว,วรรษิกา,จำเนียรกุล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300157569,610309401947,นางสาว,เกวลิน,รับพรพระ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702767859,610309402005,นางสาว,วรกานต์,แดงโกเมน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300096608,610309402091,นาย,ต้นกล้า,วิมุกตานนท์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103900036532,610309402572,นางสาว,ภัสร์สร ,ชินวีระพันธุ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801228881,610309402928,นางสาว,มนัสรี,จุติอารี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702668777,610309403110,นาย,ประเสริฐ,แสงไทร,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาทีเข้าศึกษาเป็นภาคแรก),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600019565,610309403201,นาย,กายสิทธิ์,วงศ์อุดทา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320700253136,610309403350,นางสาว,อัยลดา,นัยนิตย์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701825367,610309403470,นาย,ศรัณยพงษ์,ผิวสา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460300217433,610309403529,นางสาว,วิมลมณี,นาทองชัย,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702872641,610309403620,นาย,กิตติพศ,มงคลโภชน์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702902052,610309403728,นาย,ณัฎฐาปกรณ์,ปัญญาธิ,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900663958,610309403788,นาย,วิศรุต,แย้มพราย,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300141565,610309404012,นาย,อาทิตย์,เมธสาร,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201306058,610309404089,นาย,เกษมชาติ,จินตนา,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700272338,620309400302,นาย,อนาวิล,สังขะดิษฐ์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100224260,620309400354,นางสาว,ภาวดี,เล็กรังสรรค์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139700011311,620309401425,นาย,ศักดิ์ศร,ทองศรี,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702128535,620309401646,นาย,ธวัฒชัย,จิตรหลัง,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701615769,620309401647,นางสาว,สกุลรัตน์,แย้มกลิ่น,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703104796,620309401681,นาย,พิเชษฐ,เกตุชัยมงคล,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901958501,620309402458,นาย,อัครวิทย์,อารีราษฎร์,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600406234,620309403372,นางสาว,ภัคจิรา,บวชดอน,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600405327,620309403534,นางสาว,คณารี,อินทรสด,นิเทศศาสตร์,การโฆษณา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300008942,590320804278,นาย,นภัทร,ไถ้เงิน,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410100282703,600320885871,นาย,ชาคริต,ธนังมาโนชญ์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,2720900001143,600320886039,นาย,จามร,สมศักดิ์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1859900155816,600320891266,นาย,นพรัตน์,รายภิรมย์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1909800710540,600320891284,นาย,วัชระ,บัวทอง,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103700789472,600320891813,นาย,อรรถพล,ทองจันทร์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700569838,610320803782,นาย,ชาณคริต ,จรูญเกียรติคุณ,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501213055,610320803783,นาย,สุนทรพจน์,จิตตวรากูล,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401946647,610320803784,นางสาว,ณฤทัย,ธนเสน,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201058666,610320803785,นาย,ณภัทร,วงศ์สุมิตร,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940100129781,620320804601,นาย,เจะโซะ,เจะนุ,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100602288499,620320804602,นาย,เสริมศักย์,เคลือบทอง,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,4100600011498,620320804603,นาย,บุญชนะ,เจริญผล,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100500759816,620320804604,นาย,ไกรเทพ,จิตตวรากูล,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900118708,620320804605,นาย,เชากี,ยูซูฟี,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509900219001,620320804606,นางสาว,เอกสิรีอร,ประภาทรงสิทธิ์,นิเทศศาสตร์,การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100381484,570401419736,นางสาว,เกสรา,เสทา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100168644,570401422048,นาย,ทรัพย์มงคล,ตั้งวนไพศาล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3400200347935,570401790102,นาย,ยุทธศาสตร์,พลค้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1350300027953,570401790157,นาย,วิทยา,กนต์รวี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700178791,580401424652,นาย,พุฒิพงษ์,ธีรพรยศสรัล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300129952,580401425137,นาย,รัตนชัย,เนียมสอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900637523,580401425226,นาย,รัฐพล,ดวงแจ่มกาญจน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841000067981,580401625153,นาย,เรืองวิทย์,พืชผล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702150573,580401790500,นาย,ทรงพล,เพลิดดอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200449581,580401790510,นาย,จตุพจน์,บินหะยีสุไรมาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910600090400,590401426189,นางสาว,จันทิพย์,แม่น้ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900260389,590401426195,นาย,ธนวิชญ์,พันธุ์สุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100566801,590401426295,นางสาว,กัลยา,ราชกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802200751,590401426611,นางสาว,อรจิรา,เพ็ชรรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600382050,590401426708,นาย,กิตติศักดิ์,บุญเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300027312,590401426888,นางสาว,หทัยรัตน์,สมานวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900743366,590401426893,นางสาว,วนิชา,ชัยวิเชียร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1509901717756,590401427265,นาย,ธีรพงศ์,อินทรีย์สุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801148640,590401427719,นาย,ชัยวัฒน์,มากอ้อม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900655270,590401427922,นาย,ปฏิพงษ์,สุขสม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901663282,590401427944,นาย,ณัฐกิตติ์,บุญแสน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100265529,590401427986,นาย,เอกชัย,อัศวเมธาพรหม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1341600171597,590401791003,นาย,ปรัชญา,คำแหง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710500230988,590401791010,นาย,หนึ่งสยาม,ฉุยเนย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1450200186757,590401791034,นาย,ณัฐพล,พาหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900307601,590401791049,นาย,จิตติพันธ์,วงค์จันทร์สุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700179925,590401791055,นาย,อันซอรี,รักวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361300102719,590401791236,นาย,ธรรมนูญ,จันทาทุม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860100115013,590401791243,นาย,สมบูรณ์,สาระบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620600111906,590401791244,นาย,พลกฤษณ์,พลศร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650900094365,590401791245,นาย,ธงชัย,ดอนจันทร์เขียว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650600108981,590401791246,นาย,พศวีร์,กองแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900267412,590401791247,นาย,สมพงษ์,เทพฝั้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3340100322443,590401791249,นาย,จำรัส,แก้วมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300105816,590401791250,นาย,อดิศักดิ์,เขียวขำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840100392904,590401791251,นาย,กริช,สาวะรีพล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520800081092,590401791253,นาย,นพนันท์,สุภมาตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410400271103,590401791254,นาย,ปรีดี,บุตรโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600245818,590401791255,นาย,วัฒนา,แดงวิจิตร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500723971,590401791256,นาย,จีราวัฒน์,คล้ายอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3530200165682,590401791257,นาย,อานุภาพ,ยศกิ่งบุญส่ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900172296,590401791262,นาย,ภูมิรินทร์,สินเสือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701740016,590401791263,นาย,ณัฐพงศ์,อินทรชิต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900451756,590401791264,นาย,จตุพร,พิศวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200600152673,590401791266,นาย,ปัญญา,ทองสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1179900370985,600401483875,นาย,ชิษณุพงศ์,คธาวุธ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300178573,600401483877,นาย,วศิน,คธาวุธ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900824064,600401484003,นาย,อธิพงษ์,ขำทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300063351,600401484122,นาย,กิตติกร,คร้ามมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300155881,600401485251,นางสาว,รัสโรชา,เนียมสอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702602647,600401485312,นางสาว,ณัฐณิชา,จันทร์ภู่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400543074,600401485385,นางสาว,ขนิษฐา,บุญเย็น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701257822,600401485796,นาย,ศรายุทธ,ภักตร์ผ่อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702815214,600401491269,นางสาว,ภาวรินทร์,คำสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361200183075,600401585966,นาย,กิตติพงษ์,ปาการะโต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900122285,600401591578,นางสาว,ปวีณ์,สามงามน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501427110,600401684681,นาย,อัฑฒ์,เวสสะโกศล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501283622,600401685103,นางสาว,สโรชา,เหมือนสวาท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700520529,600401685159,นาย,พีรกานต์,เซ็นเสถียร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702127426,600401685416,นางสาว,สุพัตรา,ขำมินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3750100633429,600401784485,นาย,เสนีย์,อยู่ประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900326744,600401784486,นาย,วันชัย,เชื้อกลางใหญ่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100646863,600401784503,นางสาว,ธิติมา,เกียรติวนากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701789619,600401784508,นาย,ณัฐพร,กุลคำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670800117076,600401784540,นาย,ชิน,เลียบใจดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400731433,600401784627,นาย,วิทวัส,วงศ์โอฬาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900821985,600401784654,นาย,ปิยะ,น้อยใจดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1559900287693,600401784739,นาย,พีระ,ปินใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400174826,600401784752,นาย,วัชรพงศ์,สะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720400144231,600401785010,นาย,นิวัฒน์,ส่งเสริม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800111728,600401785015,นาย,รณภพ,เพ็ชรแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330700119731,600401785050,นาย,สาธิต,มุขพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702329077,600401785123,นาย,ภาณุพงษ์,สุทธิรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700390463,600401785232,นางสาว,นันทวัน,ฉัตรบรรจง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800187065,600401785233,นาย,ธนาวุฒิ,หอมระรื่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900283322,600401785234,นาย,วชิรศักดิ์,แย้มพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100133957,600401785237,นาย,ธนพนธ์,บุญนอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702448416,600401785419,นาย,ณัฐวุฒิ,ทั่งพรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401900036571,600401785511,นางสาว,ทิวา,พุทธโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3411900810469,600401785521,นาย,วิทูลย์,ยืนนาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701841583,600401785613,นาย,เอกรินทร์,มณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900273005,600401785628,นาย,พงศกร,วังใน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1630200052104,600401785630,นาย,วิชัย,วงษ์หล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100081641,600401785678,นาย,ณัฐวุฒิ,ปวงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909800579508,600401785827,นาย,ชาคริต,หมัดอาด้ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739990068421,600401785857,นาย,ภาณุ,เพ่งผล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650400133931,600401785858,นาย,ณัฐกิจ,ฮัวะจินดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670100505995,600401785884,นาย,เพชร,ปลัดท้วม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5550100056624,600401785960,นาย,ธันฐกรณ์,กิจธนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3710100066397,600401791577,นาย,พงษ์พิชญ์,แสงจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670400162639,600401791771,นาย,ชัยณรงค์ ,บุญจีน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100492025,600401791775,นาย,อาณัฐพล,ศรีปราณร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900328458,600401791776,นาย,ชลธิศ,ฟักเล็ก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300132261,600401791777,นาย,ประสิทธิ์,วันโซ๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3341500062385,600401791781,นาย,มโนรัตน์,บุญเอื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200147751,600401791795,นาย,อนันต์,แก้วเครือศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700679510,600401791799,นาย,ณัฐพัชธ์,ใจดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100172421,600401791809,นาย,อำพล,แย้มเกษร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3600700609325,600401791811,นาย,ขวัญชัย ,เอี่ยมฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701689614,600401791812,นาย,สิทธิ์รักษ์,พวดขุนทด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701120045,600401791818,นาย,พิตตินันท์,มณีท่าโพธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110200122476,600401791822,นาย,สมพล,เต่าให้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701229109,600401791823,นาย,เอกลักษณ์,สังฆมานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001543333,600401791824,นาย,ชลทิศ ,กลิ่นหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201139925,600401791825,นาย,สถาวร,สูเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700048472,600401791826,นาย,ดนัย,เนียมพา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102800037595,600401791827,นาย,ณัฐพล,ผดุงฤกษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102100418967,600401791828,นาย,ชาตรี ,นิลวาศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900427484,600401791829,นาย,พรเทพ,คงธนสมุทร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702428094,600401791830,นาย,ธนาวุฒิ,ยะรังวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3189900120161,600401791831,นาย,คงเดช ,เกษตรการณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1630200063521,600401791832,นาย,ขวัญชัย,หงษ์สอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300100099161,600401791838,นาย,สรายุทธ,พาดทองหลาง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700457361,600401791840,นาย,ภาณุธร,ผดุงฤกษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900069849,600401791841,นาย,ธนพัฒน์,อักษร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2341100022841,610401400102,นางสาว,รัศมี,เนื้ออ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200080764,610401400305,นาย,ชญานนท์,ศรีวิเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700319005,610401401223,นางสาว,จารุภา,แสงสี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700319226,610401401224,นางสาว,ภัศรา,บุญชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250201320084,610401401259,นางสาว,รัตนาพร,วิชาดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703003744,610401402145,นาย,ปรภพ,ขาวขำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702873044,610401403070,นางสาว,อภิญญา,พุทธมาตย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650701095477,610401403686,นางสาว,ณัฏฐณิชา,พรหมเผ่า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100900919934,610401503718,นาย,ชินโชติ,เทียมเมธี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103000014699,610401504029,นางสาว,อัครเกล้า,สุขวัจนี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710500205240,610401504185,นาย,วัชรพงศ์,ลิทองกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800007827,610401600505,นาย,ไกรศร,กระแสร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200101742475,610401601446,นาย,รชต,พรหมพิทักษ์พร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101746594,610401601467,นาย,ธีรภัทร์ ,ธาราสันติสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702574705,610401702010,นาย,ทวีชัย,แซ่โค้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1120300068830,610401702073,นาย,มนัสวิน,อากรดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1361000275324,610401702135,นาย,ณัฐพล,กองแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000272601,610401702271,นาย,เทียนชัย,ประทุมไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3461200096500,610401702672,นาย,สุริยันต์ ,เหล่าวอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210400059033,610401702922,นาย,นัทธวํฒน์,สำรวจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110600004233,610401702943,นาย,ธนากร,ยอดอินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701269771,610401703022,นาย,แสงกล้า,ชัยการ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1931000013324,610401703153,นาย,นายศุภชัย,ดำด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300001402,610401703191,นาย,สุรเชษฐ์,กิจสนิท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900217079,610401703194,MR.,ปฏิภาณ,ทองชีวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3199900409179,610401703207,นาย,สันทัด,พรหมสร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700755429,610401703276,นาย,ปฏิเวธ,ถิ่นวงษ์ม่อม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100527252,610401703319,นาย,เกียรติศักดิ์,ผลุนผัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300181116,610401703333,นาย,ธนาธิศ,ฮาเซ๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700647979,610401703334,นาย,สุวิทย์,หมาดบำรุง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702269883,610401703335,นาย,บัญชา,โชติงาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700747728,610401703348,นาย,ณัฐนันท์,พานทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1279900039331,610401703349,นาย,กฤษตเมตร์,สร้อยเรืองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1709800268831,610401703543,นาย,ณัฐวุฒิ,ตันเต๋,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1370600011386,610401703556,นางสาว,ธารทิพย์,ยืนสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900303200,610401703674,นาย,ธนาชยุฒ,อังคะนาวิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3160100461691,610401703695,นาย,เลขา,หมื่นสา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900465368,610401703708,นาย,ขัตติยะ,บรรทม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300161775,610401703709,นาย,ฐาปกรณ์,คำใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310500099001,610401703739,นาย,บัญชา,เทียกโฮม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900141932,610401703761,นาย,ศราวุธ,สมปอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1601100135777,610401703767,นาย,พงศกร,แพรพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5489600001011,610401703774,นาย,ศิริชัย ,อึ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101499088121,610401703799,นาย,เอกชัย,เพ็ชรพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1400800073678,610401703800,ว่าที่ร้อยตรี,เมืองแมน,ศรีสอนเหม่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1409901625402,610401703830,MR.,Parinya,Nundee,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701840838,610401703856,นางสาว,อมิตรา,สุขดิศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470200117071,610401703865,นาย,โกวิทย์,เจ้านาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3120100217153,610401703881,นาย,เอกนันท์,ทองแย้ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100900492179,610401703958,นาย,ธารินทร์,จ้อยเสือร้าย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1550500083677,610401703959,นาย,วัชรพงษ์,แสงไพจิตต์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700223093,610401703969,นาย,ณัฐพงษ์,จิตรผ่อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600198378,610401704030,นาย,วรวัฒน์,บุญเกษม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700423663,610401704031,นาย,วันเฉลิม,สิงห์บุบผา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200101719457,610401704032,นาย,สุธี,มั่นน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410400202772,610401704062,นาย,สมใจ,บุษดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1201000049091,610401704064,นาย,อนุชา,เตียวจ้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700378951,610401704082,นาย,อนุชา,นนทรีย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3529900286171,610401704085,นาย,พรศักดิ์,ดวงตระกูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900550591,610401704086,นาย,รัฐราช,โกติรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901070401,610401704087,นาย,วิศว,โม้เกลี้ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800122350,610401704100,นาย,พิสิษฐ์,เตียประสิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700716491,610401704106,นาย,เจษฎา,โพธิ์ใหญ่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3401800205270,610401704108,นาย,คมสันต์,ตินิวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3321000348549,610401704120,นาย,สัญชญาภัทร์,บุญครัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3411400267944,610401704123,นาย,วุฒิไกร,อินหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101700111969,610401704133,นาย,มารุต,ปั้นมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900801711,610401704153,นาย,วิวัฒน์,ภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501068233,610401704161,นาย,ศิวดล,ฟองฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200057657,610401704163,นาย,กำชัย,ทองแถม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600400178322,610401704164,นาย,ปิยวัฒน์,ชิงรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550500119159,610401704165,นาย,วีระชัย,ตนภู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100133344,610401704167,นาย,บัญชา,เรืองสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900520391,610401704176,นาย,ศักดิ์สิทธิ์,ทับผา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101718850,610401704178,นาย,ชัยณรงค์,สวัสดิ์เป้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1539900390338,610401704180,นาย,กัมปนาท,แกล้วกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002230941,610401704182,นาย,วรรณสิทธิ์,แสงใหญ่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701800083,610401704183,นางสาว,ณัฐชา,มะณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209301053701,610401704186,นางสาว,หนึ่งฤทัย,อ่อนละออ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600392225,610401704188,นาย,ณัฐวุฒิ,พุฒเพ็ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900254888,610401704189,นาย,ยุทธิชา,ภู่พันธุ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140100070822,610401704192,นาย,พิทวัส,ชูชัยยะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2630200017811,610401704193,นาย,ภุมเรศ,โพธิ์ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701209135,610401704195,นาย,ชเยค์ณัฐ,ไชยานุพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900926271,610401704197,นาย,ต่อสกุล,ฟูวุฒิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570500143271,610401704198,นางสาว,ณฐรัช,สมโพธิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700398871,610401704201,นาย,วสุพล,โต๊ะใบต๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310400110194,610401704202,นาย,ยุทธพงศ์,เเสนเดช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860401211003,620401400217,นางสาว,ปวีณา,มีมุสิก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900587920,620401400246,นาย,ณัฏฐพล,ถาวร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341501381097,620401400274,นางสาว,พัฒนาศรี ,อธิลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410601370893,620401400554,นางสาว,เกวลิน,เสริฐสาย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410601377634,620401400555,นางสาว,วิยะดา,บุญเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410601377596,620401400601,นางสาว,ชนิกานต์,ขยันพูด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301701361715,620401400903,นางสาว,สุธิดาพร,จันทปาขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710301213781,620401400911,นางสาว,นิธิตา,ใจเอื้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250201332287,620401400931,นางสาว,พรทิพย์,จันทร์งาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900146481,620401400941,นางสาว,พัชรินทร์,บึนขุนทด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100480202,620401401346,นางสาว,พัชราพรรณ,อินต๊ะสาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703088120,620401401405,นาย,ปริญญา,สออนรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901329878,620401401502,นางสาว,ธนิศรา,ผ่องลาภ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300176055,620401401505,นาย,ชัยรัตน์,พวงเล็ก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160301262044,620401402084,นาย,พีระพัฒน์,มายัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730601235951,620401402139,นางสาว,ปัฐวีกานต์,มณีใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900489033,620401402786,นางสาว,อภิชญา,คำเสงี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1830101147792,620401402898,นางสาว,กัณฐิกา,มีชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1540700091851,620401402971,นางสาว,พรสุดา,ดีดอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920600251837,620401403009,นาย,ธราดล,หนูชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650701101868,620401403068,นาย,นันทวัฒน์,พรหมเผ่า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900588756,620401403564,นาย,อิทธิกร,ทวีสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900832199,620401403593,นาย,ศุภัชร,วรครุธ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600396344,620401404050,นาย,เจตนันท์,นาคะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129901635028,620401404156,นาย,ธันวา,ดาศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700027076,620401500714,นาย,โพธนากร,ทองขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702996154,620401500720,นาย,ศุภชัย,คำวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670700162413,620401500796,นาย,ศาศวัต,มันตะสูตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800741550,620401501463,นาย,อรรถพล,ฮกเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1480800146292,620401502151,คุณ,ดาบชัย,ผงจำปา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801310447,620401502484,นาย,ณัฐ ,เชื้อภิชาติบุตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900208591,620401503112,นาย,อำนาจ,ยอดสง่า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900205162,620401503404,นาย,นันทวัฒน์,ยันตาภรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900267524,620401504357,นาย,นครินทร์,ฤทธิไกรสร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701800083,620401601978,นางสาว,ณัฐชา,มะณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3700400065451,620401704148,นาย,จรัล,สิริประภาสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570500139273,620401704263,นาย,เอกลักษณ์,ศรีธิเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701961007,620401704340,นางสาว,ภัทรียา,ปาภูเขียว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700499066,620401704341,นาย,วรรณศักดิ์,บัวบำรุง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500352051,620401704342,นาย,บริบูรณ์,แซ่เลี้ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600065160,620401704371,นาย,เมธี,โลหะศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900313890,620401704372,นาย,ศรัณย์,ทองจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301800016587,620401704380,นาย,วิสุทธิชัย,ภาคแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800228808,620401704455,นาย,นิติภูมิ,กงประโคน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502016392,620401704460,นาย,ลัทธพล,ทองปอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3320100473701,620401704461,นาย,นิรันดร์,ภาสกานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900575648,620401704462,นาย,ศุภชัย,แวนสีลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739900679778,620401704473,นาย,ภูดนัย,ราชเสนา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701835742,620401704515,นาย,สิทธิโชค,วงษ์ชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100905671841,470403759116,นาย,อภิชาติ,บุญเลาะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1459900315035,540403405198,นาย,วัชรพงษ์,เดชศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119900577431,570403420198,นาย,จักร์พรรณ,ดาวอุดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701797631,570403420833,นาย,เดชาวัต,ทองบ่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119900567983,570403421821,นางสาว,นราวดี,เกียรติอภิเดช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701770937,570403421980,นาย,พีรพล,นิลคล้าย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509901469531,570403422092,นาย,อริย์ธัช,ใยสูบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900582699,580403425217,นาย,กฤตย์กมล,โคตรุโพธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600366879,580403425408,นาย,วิทวัส,ศิริพลับ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000074746,580403425512,นาย,จิรกิตติ์,บุญมาเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900494292,580403625295,นาย,ไพโรจน์,เนียมหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900330387,590403426201,นาย,สุรพล,บุญสำเร็จ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320900266843,590403426256,นาย,บัญชา,อินทร์ตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300057777,590403426746,นางสาว,ภัทราวดี,เจริญดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900500368,590403426865,นาย,ชัยธวัช,ดิษเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700747001,590403426876,นาย,สุรสิทธิ์,ศิริศักดิ์สิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900426005,590403426986,นาย,เรวัตร,ฉ่ำเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201365062,590403427060,นาย,นิธิสิทธิ์,สิทธิอมร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300025182,590403427287,นาย,สุทธิกันต์,ตั้งชนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702545121,590403427373,นาย,นันทวุฒิ,พึ่งอ้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600391768,590403427859,นาย,ภูริวัจน์,เฉลิมนิธิวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702689995,590403427939,นาย,ศรเวษฐ์,อยู่นุช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100600391890,590403427948,นาย,นาอีฟ,โสอุดร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200969134,590403427966,นาย,ยูเรนัส,รัตนสินเกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1101700238873,590403427991,นาย,สุรวินท์,บัวศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1219800206724,590403428301,นาย,ศราวุธ,วงศ์สรรค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900646646,590403428303,นาย,พงศกร,บุญสนอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800916066,590403627871,นาย,พิสิษฐ์,จันทร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110200132528,590403627872,นาย,นิธิภัทร์,แซ่จึง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701645421,590403628001,นาย,วีระพล,บริสุทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1660200090898,600403428718,นาย,ปวรปรัช,เชิดชู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700174601,600403482778,นาย,ศุภวิชญ์,แก้วหนองสังข์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1104700007602,600403483140,นาย,อภินันท์,ป้องกันภัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000293233,600403483410,นาย,ฐิติพล,ราษฎร์นิยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103300190352,600403483534,นาย,โชติวิทย์,อิสีพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702848066,600403483551,นาย,นนทชา,บุรีรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440500179161,600403483673,นาย,ชาญณรงค์,จันทร์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000293888,600403483896,นาย,วีระวัฒน์,ศิริเกษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702807084,600403484106,นาย,ธีระชาด,ปางเดิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702696134,600403484107,นาย,เศรษฐฎา,สื่อสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300127619,600403484154,นาย,อานันท์,พวงพิกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100433867,600403484292,นางสาว,รัญชิดา,ยืนยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450700244314,600403484379,นาย,สุรเดช,ตาลทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300094788,600403484477,นางสาว,จารุนันท์,ปันทะลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700665667,600403484774,นาย,วีระพัฒน์,สีพิณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500997541,600403485085,นาย,วรวิทย์,สิงหวิบูลย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300157046,600403485124,นาย,ณัฐชัย,ไชยทองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000279826,600403485268,นางสาว,สุภาวดี,จิตตะมะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900321782,600403485306,นาย,ทีธิติ,ฐิตอาภากุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1471200378789,600403485320,นาย,วัฒนะ,มลิทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160300204628,600403485357,นางสาว,เยาวเรศ,รู้การนา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1269900246761,600403485418,นาย,ธนบดี,สุขช่วย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701858486,600403491527,นางสาว,วัชราภรณ์,เสมาชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200483096,600403491528,ว่าที่ร้อยตรี,วิชวัฒน์,เสมาชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411800166057,600403683441,นาย,กฤษฎา,นามคันธี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1829900132409,600403684198,นาย,จุติพงษ์,วงษ์ศรีชา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702356261,600403684771,นาย,ปธนะพล,มีสมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101501025390,610403400238,นาย,บวรทัต,ชุ่นบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100479316,610403400595,นาย,ชินวัตร,ปิยะตันตระกูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801053470,610403401515,นาย,เอกภูมิ,ซาเล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702942968,610403401910,นาย,ปิยวัฒน์,เทียนมะณี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702556521,610403402256,นาย,กิตติพงศ์,นุ่มลืมคิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700286614,610403402481,นาย,พรชัย,พลีคาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402178341,610403402695,นาย,ภาสวิชญ์,ปาลวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104200137396,610403402698,นาย,สหัสวรรษ,สุขหล่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100204595,610403402728,นาย,ธรรพ์ณธรณ์,มินเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702728109,610403402740,นาย,สถิระ,โพธิ์ไพโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300157879,610403402909,นาย,อภิสิทธิ์,เอมอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900185642,610403403037,นาย,บรรพต,ไพรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900168918,610403403284,นาย,ศุภเดช,เดชเกษม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300136847,610403403354,นาย,กิตติพงศ์,ธนภาคย์ไพศาล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900455042,610403403683,นาย,เฉลิมพล,ประสงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1460500194020,610403403918,นาย,อนุพงศ์,เหมาะทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900192681,610403600849,นาย,ธีรศักดิ์,ราชยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1919900199120,610403601299,นาย,อภิศักดิ์,ศรีพุฒ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1719900441372,610403601479,นาย,สุกิจ,คูณอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900653263,610403601675,นาย,จักรกริช,โดนัลด์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130600089468,610403602089,นาย,ฟาฮัท,บุญมาเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900835461,610403602102,นาย,สิทธิพงษ์,ฉายบาง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000271060,610403602673,นาย,ชัยวัฒน์,สุวรรณธาดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900497959,620403400021,นาย,พันตกานต์,งาคม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209702005431,620403400135,นาย,พุฒิดนย์,เจตะวัฒนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800197640,620403400176,นาย,วิศวะ,จู้อี้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240301217714,620403400527,นาย,สิทธิศักดิ์,ซาหะมัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200123387,620403400705,นาย,สิรวิชญ์,พวงสงวนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900800237,620403400791,นาย,เดชาธร,บุญสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200900214216,620403400850,นาย,ชัชชัย,สุ่มประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200101110396,620403400883,นางสาว,วริศรา ,ลับทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900141217,620403400942,นางสาว,จารุวรรณ,โกศล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702822183,620403401489,นาย,พันธกาณต์,สีดำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700017268,620403401495,นางสาว,กนกพร,พุ่มพวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702941104,620403401497,นาย,ณัฐวุฒิ,แซ่ลิ้ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2110301066952,620403401636,นาย,ธนาวัฒน์,ชมภูนุช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900322665,620403401639,นาย,พงษ์ศักดิ์,ชัยนุช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3720200134092,620403401667,นาย,ขวัญชัย,จีนสุขแสง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390501103070,620403401684,นางสาว,อัญชลี,พูดเพราะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701765105,620403401758,นาย,คุณัชญ์,นามสวน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001330817,620403401764,นาย,จักรินทร์,กำไรศิลป์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702852721,620403402134,นาย,ยุทธพงษ์,อุ่นอกพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250101466231,620403402149,นางสาว,ศิริรัตน์,หนองกระทุ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1759900385421,620403402222,นาย,กานต์,รวมสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300348283,620403402316,นาย,จีรภัทร์,สิริวัฒนวโรดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770401247181,620403402470,นาย,ไชยา,นพรัน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003230456,620403402670,นาย,จตุภุช,นิลแท้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500900169587,620403402788,นาย,ชยังกูร,สายสุด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900787720,620403402861,นาย,ณัฐกิตติ์,กีรติวิทยาวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701394967,620403402938,นาย,ณัตพล,งามลักษณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800420589,620403402979,นางสาว,กนกวรรณรัตน์,เฟื่องสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1711100029615,620403403053,นาย,วิศรุต,ฝ่ายสัจจะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700608329,620403403258,นาย,เนติพล,ไชยยอด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600401212567,620403403540,นาย,จิรวัฒน์,หลวงภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702483681,620403403963,นาย,ปรินทร์,กังตพร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450701354130,620403404151,นางสาว,แก้วใจ ,สัตทานุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100125930,620403600994,นาย,สุรัตชัย,พิธีการณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300135786,620403601518,นาย,อนุวัฒน์,พึ่งและ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200501023539,620403601677,นาย,กฤษณะ,มาศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900204094,620403602005,นาย,ยศกร,ศุภฤกษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300801326678,620403602423,นาย,ปรีดา,กรุดนิ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300145820,620403603281,นาย,เอเชีย,พุกเมืองกรุง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700164979,560404416505,นาย,ธนภณ,บุญคง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701866320,560404416765,นาย,พิรุณ,แซ่หงั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530700071851,560404716949,นาย,ดุสิต,มีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1609700160001,570404419209,นาย,ภัทรพล,พรมอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702142899,570404419712,นาย,ณัฐวุฒิ,งามฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100355540,570404420398,นาย,ชัยทัต,ศิริดล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701781467,570404420587,นาย,ธนกร,ศิลปสมศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200900173498,570404421320,นาย,กวิน,ทองจบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500417803,570404421428,นาย,วสันต์,กุลสอนนาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103700731458,570404421924,นางสาว,เนตรชนก,ยอดวัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341400164406,570404421990,นาย,เจนณรงค์,แก่นมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702177251,570404422045,นาย,เนติพงษ์,สะถาบุด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701986945,570404422160,นาย,อรรถวุฒิ,ไกรวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701964003,570404422218,นาย,พงศ์ภัค,มุรินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1549900453801,580404423466,นางสาว,กะรัตเพชร,อุปะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103300189133,580404425060,นาย,ณัฐชนน,งามโขนง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700167825,580404425122,นาย,สิทธิวุฒิ,ศรีสุภาพ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900360527,580404425197,นาย,สัมพันธ์,ศรีพิมพ์มาตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700175821,580404425325,นาย,อภิวัฒน์,ศิริพลับ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1110400074653,580404425380,นาย,ธรรมรัตน์,รักแย้ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700536131,580404425416,นาย,อาทิตย์,สีส่วน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1330500277163,580404623691,นาย,สุรัตน์,มืดภัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701635401,580404623756,นาย,อนุศักดิ์,พวงมณี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200930963,580404624340,นาย,ธีรภัทร์,สินสิริถาวร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702029863,580404624344,นาย,อิทธิศักดิ์,แสงกฤษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669800157819,580404625298,นาย,ชนินทร์,เสถียรธรรมกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3450101327375,580404790681,นาย,สมัย,ศรีทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570300150770,590404425778,นาย,สิรวัชญ์,ใจคิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200363684,590404426095,นางสาว,ธัญวรัตน์,จิตเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920700079408,590404426131,นาย,ชัชชัย,ชิดเชื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920400175436,590404426145,นาย,สิทธิกร,ทุ่ยอ้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420200076951,590404426284,นาย,วัชระ,ปราริปุณนัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900555860,590404426493,นางสาว,นิภาพรรณ,ยวนรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900598216,590404426494,นางสาว,จิราภรณ์,ปรีชานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1460700239531,590404426550,นาย,เฉลิมชัย,ไกรพินิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700000551,590404426819,นาย,ณัฐกิตติ์,กลิ่นหอมทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900471977,590404427305,นาย,ธีรภัทร์,มากัต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700733484,590404427360,นาย,ชัชชล,ภู่ผะกา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340500274521,590404427401,นางสาว,กัมม์มาลา,ตุ่นต้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400056314,590404427724,นาย,พงศ์สิทธิ์,เจนวิทยารักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801270836,590404427763,นาย,วรวุฒิ,จิรเกียรติวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100387825,590404427764,นาย,ศุภกร,ลึกจันทร์ทึก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620500238289,590404427815,นาย,พชรพล,บุญผง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300027100,590404427833,นาย,ธนพล,วงษ์ประดิษฐ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502001689,590404427839,นาย,จักรพันธ์,ศรีหาบุญทัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702628287,590404427923,นาย,กมลภพ,ตันกาบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2349900044651,590404427958,นาย,พีทยา,คณานิตย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600343534,590404427963,นาย,ธนศักดิ์,แสงศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700803326,590404428007,นาย,กษิดิ์เดช,ช่างแกะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702388874,590404428103,นาย,สิทธิชัย,วรรณอุดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950400065851,590404428147,นางสาว,นูรมา,กะดอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570600051874,590404627795,นาย,เจตริน,วงค์วาลเรือน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702137747,590404627796,นาย,จักรพันธ์,รุ่งศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701598015,590404790966,นาย,วรพล,นกลอย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700567363,590404790967,นาย,วิฑูรย์,ตงสาลี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739900291923,590404790968,นาย,จักรภพ,วังบัวน้ำเย็น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701821580,590404790969,นาย,ธีระ,บุรีธาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701354850,590404790970,นาย,อภิรักษ์,อารีเอื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100137641,590404790971,นาย,ชนินทร์,ดุลยากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400647564,590404790973,นาย,สมเกียรติ,คำมาก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500671263,590404790974,นาย,สุพัฒน์,หรรษา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350800134864,590404790975,นาย,อนุชาติ,ประกอบสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701881585,590404790976,นาย,อมร,อ๋อประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490100132868,590404790977,นาย,รัตนพล,บุญเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900352752,590404790978,นาย,จิรเดช,ยังมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700099258,590404790980,นาย,พรรณา,โพธิ์ตะกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350200054843,590404791015,นาย,ศรัญยู,ชื่นตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702025116,590404791016,นาย,สุทัศน์,ศรีธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470800103844,590404791101,นาย,เสกสรร,ธรรมาอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700906410,590404791102,นาย,สัญวิสิฐ,ศรีบุญเพ็ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8430288014661,590404791103,นาย,ไพฑูรย์,พัชรภูษิตสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400045907,600404482832,นาย,ประชา,กอเซ็มมูซอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600250086,600404482924,นาย,เกรียงศักดิ์,จวบโชค,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430400164552,600404483185,นางสาว,เบญจมาศ,เยาวพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702562847,600404483814,นาย,วิชา,คีรีรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700808077,600404483847,นาย,ธนบรรณ,นิยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101402195076,600404484216,นาย,ภัคตะวัน,เนตรขุนจร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702512605,600404484305,นาย,ลาภิศ,ฝาอิดิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1960500317615,600404484624,นาย,ฮาฟีซัน,มะมิง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900402297,600404484696,นาย,สรธร,ภู่ประดิษฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1365300019998,600404484809,นางสาว,กรดา,เลิศทยากุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702577669,600404484845,นาย,คัมภีร์,นาพนัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101804349,600404485121,นาย,ระวิวัฒน์,บัญญัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300122625,600404485205,นาย,อภิสิทธิ์,แจ่มช้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300142495,600404485271,นางสาว,ภาวิดา,ดิฐขำพะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900318720,600404485383,นางสาว,จันทิมา,สอนเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702355755,600404485673,นาย,ณัชพัฒน์,แก้วพวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200601301702,600404491670,นางสาว,จิตตราภร ,ขำทองทับ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901567658,600404684741,นาย,ศาสตรา,ผาเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670200155892,600404783621,นาย,นที,เมืองทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900130925,600404784168,นาย,ปัญญา,นนทะวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3349700099395,600404784173,นาย,ศราวุธ,นาไพวัลย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3620200235558,600404784175,นาย,สมร,แมนไธสงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700358951,600404784177,นาย,ฐณะวัฒน์,เหลืองสุขเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900289029,600404784180,นางสาว,จุฑามาศ,จารีมุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700610536,600404784294,นาย,เจษฎา,แสงศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701534621,600404784328,นาย,ธนวัฒน์,ป้องแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2840201035706,600404784391,นาย,ธีรพงศ์,ชูสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201207262,600404784392,นาย,ธรรมชาติ,ซอเสียงมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400208646,600404784393,นาย,ณัฐพงษ์,คงเกตุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800800289367,600404784394,นาย,อัครพล,สงประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400210519,600404784439,นาย,สันติภูมิ,พัดทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900298489,600404784460,นาย,ต้นตระการ,เนียมขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300181491,600404784769,นาย,สุธิชัย,น้ำดอกไม้,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700728456,600404784804,นาย,ชนน,คุ้มดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700858008,600404784805,นาย,อโนชา,ศิริภัณฑ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710500326772,600404785007,นาย,พีระพล,สิงคีพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620600080113,600404785235,นาย,ธนากร,ไพโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400190992,600404785236,นาย,สิทธิชัย,ยิ่งยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301700256756,600404785388,นาย,อภิสิทธิ์,นาคสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330800231754,600404785409,นาย,ณฤดล,รังใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900090570,600404785819,นาย,อาชวิน,คุ้มพุ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300601235041,610404400015,นางสาว,ภัชริตา,ธงกระโทก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1390500056175,610404400100,นางสาว,สุทธิดา,สร้อยแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1361000309580,610404400320,นางสาว,อภิรดี,ทองดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2360601032075,610404400572,นางสาว,อมรพันธ์,แก้ววิชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702897132,610404401080,นาย,ไกรวัฒน์ ,รุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401600271744,610404401097,นางสาว,สมิตานัน,สายหยุด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702896770,610404401338,นาย,วันเอก,รัตนธนาเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702514681,610404401498,นาย,อัมพุ,ไกยเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702462761,610404401686,นาย,วันเฉลิม,เกตุพงศ์สุดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103200035461,610404401880,นาย,อภินันท์,บินมุกดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200095693,610404401998,นาย,ถิรชัย,ก้อนเพชร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550500166076,610404402001,นาย,นิกร,ไชยศิลป์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900391201,610404402034,นาย,ธนัตถ์,เขียวเขิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703115545,610404402090,นาย,วิรัตน์,ริดมัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000287624,610404402170,นาย,พิชิตพงศ์,สมิงรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700175507,610404402211,นาย,ครรชิต,คำโท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702566451,610404402612,นาย,อนวัฒน์,สุวรรณนวล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1170601194541,610404402814,นาย,วุฒิพงษ์,จิตตยานุรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702926032,610404403182,นาย,อานันต์,มีหมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900968941,610404403246,นาย,นารากร,สมคะเน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900731741,610404403370,นาย,สิทธิกร,แย้มเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1710800055596,610404403517,นาย,ธาดาพงศ์,ชูจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702719773,610404403605,นาย,พรรณพนิช,อิสลามชาติไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101000082706,610404403764,นาย,สุวิทย์,เมืองมูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1170600161657,610404601570,นาย,ภัททิยะ,สมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700245934,610404601960,นาย,ธีรพงศ์ ,โฮนอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700221679,610404602482,นาย,พิชิตพล,พลีคาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900492994,610404602604,นางสาว,เกศินี,รักษ์ธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460700240343,610404602959,นาย,พิทักษ์,ไชยโสดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200825931,610404700419,นาย,วิจักขณ์,เส็งสำเภา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840600091695,610404700427,ว่าที่ร้อยตรี,อัตตพงศ์,ร่าหมาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702498723,610404700635,นาย,ณัฐวุฒิ,บัวศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3720990000638,610404700679,นาย,พัลลภ ,ศรีภุมมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370500002458,610404701221,นาย,บรรจง,งามวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701737395,610404701501,นาย,สหรัฐ,วงษ์สุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200222738,610404701522,นาย,ชยพล,ปัญจารักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1400800044635,610404701626,นาย,ชัยพินิจ,ขันไชย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3440100149694,610404701640,นาย,ธงชัย,มาตรษรศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1350600004827,610404701704,นาย,ไพโรจน์,คำเครือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550800039215,610404701724,นาย,นฤดล,โนราช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000073987,610404701886,นาย,นวมินทร์,วันหมัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3260300390265,610404701966,นาย,ณัฐพล,จันทร์อ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600500169279,610404702009,นาย,ธีรนันท์,ขำขุน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900626668,610404702053,นาย,เกียรติชัย,ก้อนเพ็ชร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700801889,610404702097,นาย,นัทวุธ,นีละไพจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700134077,610404702098,นาย,นิลปัทม์,นีละไพจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401566208,610404702100,นาย,วิชชากร,ศิริคูสุวรรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200862518,610404702101,นาย,นฤดล,มานมนูญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490300087483,610404702240,นาย,ทศพนธ์,ยืนยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100309751,610404702281,นาย,บุกเบิก,บุญแน่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702069997,610404702288,นาย,ฐิตินันท์ ,จงยิ่งเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900564328,610404702347,นาย,ดุสิต,ศรีอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160300188321,610404702350,นาย,นพพร,วิจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800800273088,610404702468,นาย,ชัยวัฒน์,ใจลือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900347228,610404702474,นาย,พงศ์นรินทร์,หารสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702445967,610404702475,นาย,ณัฐชนก,วงษ์หวังจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900752584,610404702507,นาย,ปฐวีกานต์,สมหมาย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550400069753,610404702614,นาย,กฤษดา,เพชรศิริวิไล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1800400218071,610404702638,นาย,วัชรพงศ์,เยาวเหี้ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300192312,610404703280,นาย,ซัลมาน ,นาคนาวา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001333280,620404400048,นาย,สิทธิพร,นพบุรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449500000681,620404400071,นางสาว,สุพัตรา,ภูบุญคง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900531162,620404400085,นางสาว,สุกัญญา,ยุบรัมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401293993,620404400094,นาย,นนธวัช,ลาภประโยชน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001339172,620404400095,นาย,วราวุฒิ,เสมอโภค,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001332542,620404400096,นาย,กิตติชัย,นามวิจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401292113,620404400098,นาย,อนุชิต,เลขาโชค,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703098420,620404400165,นาย,อัฏฐวิชช์,สิงห์กสิกรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1170601204228,620404400377,นางสาว,นริศรา,ภู่โพธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350101563588,620404400542,นาย,ศตวรรษ,ทีฆาสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800346101,620404400549,นางสาว,จีราภรณ์,บุญมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703171828,620404400574,นางสาว,ปริยาภัทร,ชัยวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310701361871,620404400635,นางสาว,สิรินดา,ไวปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900410743,620404400689,นาย,กิตติภณ,เทศเอี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802358584,620404400710,นาย,ชญานนท์,บุตรหง้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361400054911,620404400928,นาย,วิโรจน์,เข็มอุดร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400084861,620404400930,นาย,นนทกานต์,สุขหาร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702035661,620404401109,นาย,กฤษณพงศ์,ปูรณวัฒนกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600265473,620404401179,นาย,ธนวัต,แจ่มจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100664709,620404401281,นางสาว,จิราภา,ทัพทวี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801700102461,620404401428,นางสาว,ชลดา,ศรีช่วย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930300158611,620404401576,นาย,นราวิชญ์,เพ็งโอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700289621,620404401634,นาย,ณัฐพันธุ์,เมฆแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101882838,620404401755,นาย,ธีรดนย์,จันทะดวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670801214508,620404401834,นางสาว,เจนจิรา,แซ่ลอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801305652,620404402056,นาย,ศราวุฒิ ,ศรีชัยมูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702670545,620404402074,นาย,อภิสิทธิ์,ทิมดิษฐ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901904738,620404402086,นาย,ฉันทวัฒน์,นาวาทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601101358311,620404402152,นาย,เฉลิมพล,จันทร์กระจ่าง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900253739,620404402543,นาย,ธนากร,คำฟู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2450201036528,620404402819,นาย,สหรัถ,ไชยลาภ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200100328,620404402911,นาย,จิระศักดิ์,เย็นใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200200811,620404402921,นาย,จิระพันธ์,เย็นใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960601215214,620404403282,นางสาว,อุไมรา,อาลีย๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900640761,620404403297,นางสาว,สุปราณี,นานอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702719773,620404403357,นาย,พรรณพนิช,อิสลามชาติไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801362234,620404403385,นาย,ดลธนวัฒน์,สุขสุกรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001335142,620404403424,นางสาว,จิรากร,มะลิลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800347557,620404403425,นาย,ภาณุวัฒน์,แสงฉาย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200160479,620404403998,นางสาว,รัตติญา,อินทร์เบี้ยว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139800012840,620404404123,นาย,มิคกี้,เค ออสเตรีย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300045418,620404600376,นาย,พิจิตร์,ทองสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702306827,620404600899,ว่าที่ร้อยตรี,ไชยวรุฒ,จันทร์อุดร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139600040718,620404601032,นาย,ศิครินทร์,อยู่ยืน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530900055115,620404601033,นาย,วีรพล,คลังสีดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640500143326,620404601034,นาย,รณชัย,อุปถัมภ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900672732,620404601035,นาย,อาคม,ขันกา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900669758,620404601036,นาย,วิชัย,สมดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702630527,620404601200,นาย,จิรวัฒน์,ชิดนอก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669800243596,620404601661,นางสาว,อรวรรณ,นะมะปัทมราชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702695430,620404601727,นาย,ณภัทร์,มุสะกะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300172525,620404601781,นาย,วรุฒิ,สมเคราะห์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101747221,620404602092,นาย,พงศธร,ปลั่งดวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101770088,620404602094,นาย,มีศักดิ์,สุดสาคร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1700400275033,620404602203,นาย,ไพบูลย์,ลิ้มสงวน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900505384,620404602442,นาย,มงคล,พาเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702459604,620404602588,นาย,สิทธิกร,บุญเรือนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300192193,620404602660,นาย,วรพล,สมบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300080124,620404602910,นาย,ศรัณย์ ,ปูรณโชติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900452417,620404603467,นาย,ธัชชานนท์,อิ่มหนำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949800131451,620404603935,นาย,นุฟรอน,กสิคุณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400045401,620404603973,นาย,กฤติเทพ,วิไล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702181340,620404603991,นาย,เจษฎา,ศรทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900285550,620404700023,นาย,ศรายุทธ,กัณหาชาลี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700030033,620404700047,นาย,ณัฐปภัสร์,เอี่ยมสะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702238694,620404700448,นาย,จักรกฤษณ์,กุลวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900205205,620404700467,นาย,ดำรงค์ศักดิ์,ไชยบัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900382975,620404700748,นาย,กาวิน,วิเชียรสมุทร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500261861,620404701019,นาย,ชาญชัย,กังวาล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3409700176224,620404701269,นาย,อภิวัฒน์,ฐิติวัฒน์วรรุจี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471700026431,620404701276,นาย,ภานุวัฒน์,เครือตาแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900635210,620404701313,นาย,วีรพงค์ ,ขาวดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700932534,620404701344,นาย,ปรเมธ,อุทุม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900876025,620404701393,นาย,ภควันต์,ชุมแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702767830,620404701449,นาย,ชัยณรงษ์,ทองคำดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702789747,620404701457,นาย,สุทธิพงษ์,โพทวี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101205911,620404701504,นาย,ธนกฤต,กิตติวัฒนารมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300150068,620404701616,นาย,สรรพศิริ,สายศรีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800895141,620404701620,นาย,กฤตนัย,หงส์สิริลักษณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800800217854,620404701642,นาย,อัคนี,หลงจิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330800021822,620404701649,นาย,ประวิทย์,เลิศศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620200057122,620404701673,นาย,สันติพร,ระมั่งทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1201000049091,620404701702,นาย,อนุชา,เตียวจ้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600306817,620404701942,นาย,ชานนท์,วงษ์มะเซาะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421000135726,620404701970,นาย,วรวุฒิ,ประเสริฐนู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700529501,620404701981,นาย,อดิศร,หลักใหล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400553365,620404701982,นาย,ธนเสฏฐ์,โกจนาทวงศ์ศา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110102349146,620404701983,นาย,นรภัทร,สะโนว์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701849908,620404702000,นาย,ญาณวุฒิ,บำรุงรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301301259522,620404702009,นาย,ยงยุทธ์,ศรีมหาพรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900918642,620404702127,นางสาว,พธิดา ,โพธิ์แพง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900397288,620404702321,นาย,ชาญชัย,บัวถา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570400182479,620404702363,นาย,กันตพงศ์,ช่างฆ้อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700180972,620404702382,นาย,วิศรุต,ศรีสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620400189898,620404702539,นาย,วราเทพ,หนองผือ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430600083629,620404702592,นาย,ราชันย์,ไสยสะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410400387888,620404702882,นาย,ธรรมรัตน์,สรวงศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003225771,620404702889,นาย,พงศธร,พูนแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720200133286,620404703048,นาย,พัสกร,ผลเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1461100080788,620404703484,นาย,อธิเดช,แสนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450900163610,620404703489,นาย,วุฒิศักดิ์,พันสุรินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701471221,620404703916,นาย,ชุติกร,บุตรภักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมไฟฟ้า,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,15GA74023,160405428460,นาย,อัลดริค โยวาน,เว เซ ออนโด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MA615653,160405428469,นาย,ถุย หมาว หมาว,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,O00520411,160405428477,นางสาว,ดีอาก้า,ทุงคารา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P00669060,180405401157,นาย,มูเซะ โมฮามัส มูเซะ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00255524,180405403717,นาย,ลีเชง,เริท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0169782,180405403719,นางสาว,ซาลูมู,ซาคินา แมเวิล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01051458,180405403738,นาย,ชาญฤทธิศักดิ์,ซิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,N00025990,180405403942,นาย,เซซาศักดิ์,ศรุณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01059815,180405403943,นาย,จันเจษฎา,ตู๊ด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0418299,180405403978,นางสาว,คาเรน อิลุงก้า,คาซองโก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0473323,180405403994,นาย,เอ็มบูยี่ เมื่อมบา,โจวชวย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01460553,180405404083,นาย,วิตู,ซัมอาง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0309335,180405404094,นาย,ลูบุมบา บิน ลูบุมบา,อริสโต๊ท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD763310,180405604068,นาย,อ่อง พิ่ เพียว,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD745807,180405604069,นาย,แทะ อ่อง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MB631836,180405604070,นาย,แต่น ป่าย ท่อง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ME273892,180405604071,นาย,อะกะ เมง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD738222,180405604072,นาย,เพียว ซี ตู,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD522628,180405604073,นางสาว,นัง เม พู ไค,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MB798658,180405604074,นาย,อ่อง พิ่ ส่อง แทะ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD377847,180405604075,นาย,เพียว เพียว จ่อ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ME658278,180405604076,นาย,จอ ซิง ฮัง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD538129,180405604077,นาย,ไหน ที ไน้,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD522607,180405604078,นาย,เหวย เพียว อ่อง,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD522595,180405604079,นาย,นญี นญี ลิ้ง แค่น,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD550614,180405604080,นาย,ไซ นญี พง ส่าน,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD536259,180405604154,นาย,ซาย เมียท อู,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MB535278,180405604155,นาย,เย มาน เตน,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0304048,190405402200,นาย,บาร์คอนโก,มาคุนดู จิมมี่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0073824,190405402201,นาย,บาร์คอนโก,ไมอีลัมมิเน่ ฟาบรีส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,A2256519,190405402723,นาย,อัปเดล ,อิชาม ยุวมานจา ซุนดิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01064905,190405403271,นาย,ศเรวัฒนะ,ทน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01575478,190405403380,นาย,กิมเฮง,เบ๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00615035,190405403381,นาย,ซงมนัส,มอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01599097,190405403383,นาย,เอี้ยว เฮง,ก๊วย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0524901,190405403924,นางสาว,เอสต้า ซูมบู,กัมบาเล่,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,M40239462,190405404187,นาย,แทกยู,จัง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD405413,190405601528,นางสาว,ฉ่วย ยี วิน,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MD415394,190405603390,นางสาว,เจาะ ฮาน ทุย,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ME057384,190405603551,นางสาว,ป๊วย ยาดี ซอ,,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950500090335,520405478445,นาย,อุสมาน,ยะผา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940300085711,530405603884,นาย,มะนาเซ,หะยีบือราเฮง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900243132,540405408232,นาย,จรัญ,พรประภา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701450037,570405420532,นาย,นพพร,แม้นจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900731976,570405421932,นาย,วุฒิชัย,แก้วปินใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701539577,570405421946,นาย,ปัญญา,ทองบ่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910500136751,580405422965,นาย,ไมตรี,เพ็ชรน้ำเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702164604,580405423667,นาย,ธิติ,บุญครอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1101700171400,580405423749,นาย,สิรวิชญ์,เรณูหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1429900249601,580405424099,นาย,พชธกร,สาลีสี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103702057142,580405424250,นาย,เดชาวัฒน์,ศรีอุราม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900487612,580405424502,นาย,พลัฏฐ์,เรืองโรจน์ธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300176368,580405425187,นาย,ธนบดี,ศิริวิทย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560600107993,590405426008,นาย,เอกพัน,จินดาประภาพร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1901001132432,590405426190,นาย,อิทธิพล,โอทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300043725,590405426445,นางสาว,พรรณทิวา,เพิ่งเปลี่ยน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702464535,590405426446,นาย,อภิชา,ปารมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702622114,590405426447,นาย,ณัฐธีร์,วรกุลเดชาวิพัฒน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702460257,590405426824,นางสาว,ณัฐฉริยา,แบรอซิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900783871,590405426847,นางสาว,จันทร์จิรา,คู้ลำพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1219800267995,590405427623,นาย,สรพัศ,มะลิซ้อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800268002,590405427624,นาย,สิรภพ,มะลิซ้อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550700113057,590405427702,นางสาว,ลลิตา,ลักขกูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702043521,590405427760,นาย,ศักดิธัช,แก้วเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702653265,590405427828,นาย,นิติกร,เขียวพระอินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909800845755,590405427992,นาย,เจนภพ,จันทร์ดำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700427332,590405427993,นาย,ณัฐศิลป์,สุระรัศมี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700620426,590405627008,นาย,อนุรักษ์,บุญเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1580200071681,600405482792,นาย,เอกชัย,นิวาศานนท์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300178582,600405482818,นางสาว,อุสรา,ชื่นทรวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900704069,600405483122,นาย,ศิรภัทร,สาลาสุตา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300158239,600405483418,นาย,อัครพล,ตรงต่อศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700544009,600405483692,นางสาว,ปานไพรินทร์,รักษาชนม์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702542181,600405484628,นาย,ธนกฤษ,ปาละกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550400083390,600405484659,นาย,พงศกร,แสนโซ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900726950,600405484726,นาย,เอกพันธ์,ไชยศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149600013745,600405485073,นาย,ไตรภพ,ใจซื่อ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701992115,600405485252,นาย,ไกรสร,นิลพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900667627,600405485263,นาย,มิว,ถวัลย์เสรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900735550,600405485317,นาย,เมธี,แก้วอ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1331000280051,600405485459,นาย,ภูริวัจน์,ถิระสิริภิรมย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900786693,600405485645,นางสาว,นลิตรา,เอี่ยมสอาด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701884557,600405485984,นาย,ทัชภูมิ,ทองทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900861423,610405400040,นางสาว,วิราวรรณ,แสงจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1550300039798,610405400369,นาย,ภานุวัตน์,คนสูง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1770600268138,610405400484,นาย,พิพัฒน์,อ่วมประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900719708,610405400689,นาย,อภินันท์,ตะวันเที่ยง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100477228,610405400879,นาย,วัชพล,มณีชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1310600300531,610405401227,นางสาว,ตะวัน,อินทรกำแหง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920500088675,610405401555,นาย,อนุรักษ์,จันแดง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300168595,610405401761,นางสาว,นันทิยา,ไชยปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702898497,610405401775,นาย,รัฐพงษ์,คุณกันหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419901860665,610405402000,นาย,นิธิชัย,วานิช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900232403,610405402442,นาย,รุ่งรุจ,ทศวารี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702926407,610405402871,นาย,ศตายุ,กุลมณี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900227949,610405402882,นาย,ยอดนาบุญ,ยอดทองสิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770401240659,610405402884,นางสาว,พรยมล,ยอดประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110600006686,610405402956,นาย,นันทิกร,สุวรรณชัยรบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900465734,610405600028,นาย,ธนพล,บุญเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3860700255483,610405603294,นาย,ณัฐวุฒิ ,อาชานกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400236810,620405400018,นาย,โฆษิต,ทองสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900736112,620405400069,นางสาว,บุษบา,ครูลอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900732711,620405400088,นาย,ปณต,สร้อยมุกดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900748455,620405400089,นาย,สุรพงษ์,จิตรไทย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250101470564,620405400161,นาย,นันทิพัฒน์,รัตนวิทย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700351042,620405400471,นางสาว,ดาราพร,ชายเขา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320201212841,620405400495,นางสาว,มะลิวรรณ์,ไตรโพธิ์ทอน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320201215620,620405400501,นางสาว,สุภาพร,จันทรา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331200100757,620405400502,นางสาว,สุดารัตน์,ดวงจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130301172908,620405400627,นางสาว,สุธาวี,บัวทิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920300149310,620405400716,นาย,วรภัทร,นิลพัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1901001145682,620405400907,นางสาว,ภัทรสุดา,ร่าหนิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900369486,620405400920,นาย,วิทวัส,สีขำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300325097,620405400927,นาย,ชัยวัฒน์,สกุลรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960500331731,620405400929,นาย,ซูฮา,แกแร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1260200039357,620405400937,นาย,สหศวรรษ,จันทร์พวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820101115190,620405400968,นาย,อัสรี,กองสิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900281845,620405400980,นาย,ไชยศักดิ์,จินดาศรัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201571070,620405401373,นางสาว,มลรดา,ผลเลขา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800197623,620405401374,นาย,ตะวัน,จันทร์ดี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550501208481,620405401696,นาย,ปภังกร,แสนศรีเชาว์พันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1180501113581,620405401731,นาย,ทวีเทพ,พูสำโรง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300289066,620405401909,นาย,สุวัชรพงษ์,หมั่นมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1759900375400,620405401985,นาย,ชาญชล,จันทร์ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900452403,620405402028,นางสาว,ปียวรรณ,ปลอดปล่อง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703163172,620405402582,นาย,ธราธร,ผาสุขศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900509377,620405402772,นาย,ธนากร,ถนอมเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300356090,620405402927,นาย,อิสรา,เจริญกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900518284,620405403937,นาย,มูฮำหมัดนาบีล,สะแต,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901257989,620405404025,นางสาว,มัลลิกา,บุญเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250201333500,620405404159,นางสาว,ชลธิชา,สีเชียงฮุ่ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5640790004823,620405404186,นาย,ธวัชชัย,จันทวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900487084,620405504002,นาย,เจตษฎา,กุนาลักษณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100247209,620405504088,นาย,กีรติ,บุญชูงาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710501446101,620405601026,นาย,พลกฤต,นันธิโย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900970733,620405601411,นาย,อัมรินทร์,บุญยืน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129800100111,620405701290,นาย,จินดาภา,เรืองพล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900315564,620405703984,นางสาว,ปัฐมาวดี,อ้นฟอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100501036,620405703985,นาย,กิตติศักดิ์,ตั้งตนพิทักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900206023,620405704003,นาย,พลวัฒน์,ผิวพันธมิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501044369,620405704004,นาย,วรัญญู,พลารักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650901132091,620405704005,นาย,อิทธิพัทธ์,วังคีรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620600081110,620405704006,นาย,มาโนช,มีสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900579349,620405704019,นาย,พัฒน์ดนัย,ทศไพรินทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3450500559407,620405704020,นาย,จักรภัทร,วรวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700598303,620405704023,นาย,ชัยบัณฑิต,คำประภา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมโยธา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3961100359199,530406603904,นาย,ณัฐวุฒิ,ศรีชื่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700226914,540406405472,นาย,กฤษณะพงษ์,ใจจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701042192,540406405502,นาย,ชินพันธ์,ทางคลอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1470600079818,540406406722,นาย,ธัชกร,เหมะธุลิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700631119,560406417501,นาย,สหรัฐ,คุ้มเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1940400083710,560406418531,นางสาว,นุร์อีมัน,ตาปู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103700629556,560406617156,นาย,ณัฐวุฒิ,แสนมา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100701264753,560406617157,นาย,ศิริพัฒน์,ต้นเจริญรุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1919900087763,560406618747,นาย,อับดุลอาหลีม,พูลขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1419900419094,570406420001,นาย,พัชร์,ประดิษฐ์ด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900921871,570406420492,นาย,ศุภกิจ,ชานมณีรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400778081,570406421679,นาย,อาทิตย์,กาญจนเกตุ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102500002630,570406622420,นาย,อธิเทพ,ประจำเกาะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500816776,580406424285,นาย,กฤษฎา,เนืองสา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702153940,580406424497,นาย,มงคล,ด่วนโคกสูง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200101746675,590406426441,นาย,พิริยากร,ตั้งพัฒนวงษ์กุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700785026,590406426443,นาย,ประวีร์,เจริญใจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100193429,590406426444,นาย,นัฐพงษ์,อ้วนวิจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300056894,590406426750,นาย,เดชพล,เก่งสาริกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900085198,590406426809,นาย,กฤษปกรณ์,กงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900604466,590406426881,นาย,ศรายุธ,เกาะสมัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450600234091,590406427056,นาย,ชลธาร,ชนะค้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100459515,590406427057,นาย,อานนท์,มุงคุณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500759551,590406427977,นาย,ภวัต,ธรรมวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100701878191,590406427990,นาย,สุพกิจ,เมืองที่รัก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910100154000,590406428152,นาย,วัชระ,การังงั้น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801040415,590406626004,นาย,อภิสิทธิ์,บุญเดชากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900695271,600406428522,นาย,ภูวนัตถ์,ศิริสูตร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801289341,600406482806,นาย,พีรพล,รินทราวิไล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100500311,600406482945,นางสาว,สุทธิลักษณ์,วรรณชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702710919,600406483930,นาย,ณัฐวรรธน์,วรวรรธนะโภคิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900823366,600406484220,นาย,อิระวัชร์,ประมวล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901720160,600406484259,นาย,พีรพนธ์,ปานม่วง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300064382,600406484297,นาย,นครินทร์,พันธ์ผึ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770400193487,600406484387,นาย,ยุทธภูมิ,ภู่เขียว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702879034,600406484415,นาย,เนติธร,พูลทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900471115,600406484448,นาย,อาทิตย์,สามงามยา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702734683,600406485049,นาย,ณรงค์ธร,ศรียานงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8571184000248,600406485258,นาย,สรัล,ลาฮูนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702607924,600406485302,นาย,นิติธร,ประสมจินดา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701802531,600406485583,นาย,ณรรฐวรรต,จันทรสมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501416231,600406486019,นาย,รณกร,มีชอบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002653922,600406682800,นาย,ธนาธิป,อยู่นาน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900635814,600406683182,นาย,ศราวุฒิ,เกิดสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900609848,600406683183,นาย,ฐาปนพงศ์,ทรัพย์อุดม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700812376,610406400451,นาย,ธนาธร,วงค์ประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600259954,610406400719,นางสาว,อัญชลี,ป่าจิก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000082439,610406400720,นางสาว,ศิรดา,ผ่องใส,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300224011,610406401535,นาย,กรรณสูต,หมัดหลำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000079250,610406401536,นาย,ชินดนัย,ผุยลา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300171171,610406401537,นาย,ภูมินทร์,เหมนิมัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300275812,610406402116,นางสาว,ภัคจิรา,สุดสุวรรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801344712,610406402199,นาย,เขมชาติ,มั่นบุญมาก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100703037703,610406402714,นาย,ณัฐกิตติ์,แก่นแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900514978,610406402819,นางสาว,ภครัศตา,วงษ์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300139102,610406403069,นาย,นภนันท์,แสนขุนทด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1409902948990,610406403483,นาย,อนุศักดิ์,ช้างน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500014826,610406403569,นางสาว,ญาณัจฉรา,ละออประเสริฐสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610100128419,610406602473,นาย,ยศกรณ์,เพ็ชรรุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003060852,610406602831,นาย,ศักดิ์ชัย,แก่นขวัญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1500701247901,610406602926,นาย,พงศ์ภีระ,พุทธพรชินพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1340501356580,620406400275,นาย,ปนะวัฒน์,ศรีจันทร์แดง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802485012,620406400787,นางสาว,ลิน่า,เม่งเอียด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900348378,620406400861,นาย,สก๊อต,ธนาภิวัฒนกูร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310701366716,620406400916,นางสาว,กัญญารัตน์,เบ้าทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703175319,620406400925,นาย,ไตรสิทธิ์,วรกิตต์ทองอู๋,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900622023,620406400986,นางสาว,สุนันทา,หลักมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900443617,620406401216,นางสาว,ณัฐพร,บริบูรณ์สุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1239900230686,620406401394,นาย,สิทธิชัย,จุลสืบ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400085344,620406401757,นาย,ธนากร,ภูมิประสาท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901366701,620406401806,นาย,ยศชนันท์,นามราช,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300390662,620406401893,นาย,พลวรรธน์,ศรสูงเนิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200189141,620406402098,นาย,ธีรพล,ประเสริฐพรโสภณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900810167,620406402245,นาย,จักรกฤษณ์,แซ่อุ้ย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119500014847,620406402452,นาย,ศุภกร,แป้นใจเย็น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104400000459,620406402506,นาย,ศุภกร,สิงหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300348577,620406402713,นาย,ศตวิทย์,พุมดวง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100603921,620406402814,นาย,วชิรวิทย์,กลั่นกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940201184125,620406403037,นาย,สุไลมาน,แวนิ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300209836,620406403290,นาย,จิรภัทร,วงษ์ประเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801357494,620406404203,นาย,ภคนันท์,รักสุริยา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1239900307697,620406601868,นาย,คมกฤษ,ศรีวารี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900399174,620406603938,นาย,ปรเมษฐ์,รามศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401020604,590407390871,นาย,สิทธิพงษ์,รู้แสวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100500953837,590407390879,นาย,สภารัฐ,มูสิกะชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3720400551975,590407391112,นาย,สมชาย,อิสสอาด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100202287339,590407391151,นาย,พศวีร์,โรจน์กุลพัชร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309800233755,600407383615,นาย,ณัฐพงษ์,พรมภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100400643321,600407383622,นาย,ภูมินันท์,กล่ำเหม็ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800400117534,600407383649,นาย,ชาครีย์,คงดำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310300164390,600407383654,นาย,ธันวา,ธงทันที,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3301501022069,600407383671,นาย,อนันต์,หมั่นสาร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300083416,600407384059,นางสาว,ณิชากร,โพธิ์สุภาพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1360500183258,600407384157,นาย,สุรศักดิ์,ตาปราบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1909800960040,600407391309,นาย,ภาสกร,ณ กลองดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700637138,600407391310,นาย,ธีรวิช,จุลศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701091088,600407391311,นาย,สรวิชญ์,เชียงนิยม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100166962,600407391313,นาย,ชนกันต์,เที่ยงถิ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3601000422592,600407391314,นาย,อนุวัฒน์,อ่องทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900729253,600407391315,นาย,พีรวิชญ์,กมลวิริยะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801035284,600407391316,นาย,นวมินทร์,เริงจินดา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1571200068142,600407391317,นาย,สิทธิโชค,จันต๊ะยศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701010258,600407391318,นาย,วรายุทธ์,โต๊ะอิสอ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430500004522,600407391319,นาย,สมคิด,พรมตื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701853816,600407391320,นาย,ปัทนัย,พุทธชนม์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201060491,600407391321,นาย,จิณณวัตร,ชาตรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900175384,600407391322,นาย,ธีรวุฒิ,คูณอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600029185,600407391323,นาย,นราธิปติ์,ชารู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900713463,600407391324,นาย,กิตติศักดิ์,สูงลอย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3729900234969,600407391325,นาย,ยุทธนา,พงษ์ทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600145597,600407391326,นาย,ไพรัตน์,จันที,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3360600627031,600407391327,นาย,ปัณณวิซษ์,พงษ์จตุรา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3409900928866,600407391328,นาย,ฉัตรชัย,ฉายะรถี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2110100022966,600407391329,นาย,องอาจ,ปิ่นปี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100208061,600407391330,นาย,สุกฤต,พุ่มสุข,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900771480,600407391331,นาย,อรรถพล,ใจวัง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900556416,600407391332,นาย,วิชัย,เครือไชย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110101600236,600407391333,นาย,มาโนช,รื่นเริง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5401800042792,600407391334,นาย,กานต์,อรุนวันชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3600700647448,600407391335,นาย,ฉัตรชัย,ทองสุพรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100068351,600407391336,นาย,วีรภัทร,เชื้อรอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300093494,600407391337,นาย,จิระเมศร์,บุญปิยสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3929900204685,600407391338,นาย,วิศิษฐ์,ลีละวาณิชย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2801201034051,600407391339,นาย,ธีรวัฒน์,เทพชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700516246,600407391340,นาย,พรเทพ,เพาจันทึก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201003845,600407391341,นาย,ชยกฤต,พึ่งเดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909700034496,600407391342,นาย,วิเชษฐ์,จันทสุวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900157952,600407391343,นาย,ศรายุทธ,ภูมิตั้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900407656,600407391344,นาย,รณชัย,แปงอินต๊ะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3530300256591,600407391345,นาย,สุเทพ,สุขเมา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3180100273428,600407391346,นาย,ธนพิฐพศิน,อินทรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509901360564,600407391347,นาย,อรรถพล,สุดใจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3320101451816,600407391348,นาย,ประณีต,มีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300009795,600407391350,นาย,จันธเสม,ศิริรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700381642,600407391351,นาย,อภิสิทธิ์,รังบุบผา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100905253161,600407391352,นาย,ประทวน,ผิวเสวก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600060681,600407391353,นาย,ทวีศักดิ์,อุหมัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1230400035193,600407391354,นาย,อัครพงศ์,ใจบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509900434122,600407391355,นาย,อุดร,สุวรรณภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3120101498598,600407391356,นาย,ทิวากร,สุดเต้,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411700241332,600407391357,นาย,ภานุวัฒน์,งามหนัก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201227352,600407391358,นาย,ชิษณุพงศ์,เชื้อทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901126082,600407391359,นาย,จิรานนท์,บุริจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400442065,600407391360,นาย,มาธิกรณ์,ปานประชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900221777,600407391361,นาย,อิทธิพงษ์,จันทร์โสม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700828734,600407391362,นาย,กษิดิศ,สุขศิริศักดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3669800118372,600407391363,นาย,สกุล,บุระตะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1759900210401,600407391364,นางสาว,วิชาญา,ทองประทีป,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900468001,600407391365,นาย,รัฐศาสตร์,ดิษฐจู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100233198,600407391366,นาย,วุฒิชัย,เกิดชาวนา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3330101109883,600407391367,นาย,สมชัย,บุญมานพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670200184388,600407391369,นางสาว,น้ำผึ้ง,เหมือนเพชร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1630500072364,600407391370,นาย,สุรเดช,วนาเวียงวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700599150,600407391371,นาย,ชมพัฒ,ศรีปาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702381982,600407391373,นาย,กฤษณัฐ,เงินคุณด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400944683,600407391374,นาย,ฉัตรชัย,ประดับธนกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900496059,600407391375,นาย,วิษณุ,แซ่ลี้,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860600051031,600407391376,นาย,วรวุฒิ,เหร่าหมัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900637601,600407391377,นาย,ณัฐพล,จันทร์สา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701243643,600407391378,นาย,ทศพล,จึงดำรงกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700665438,600407391379,นาย,ภูวดล,อาดำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701888480,600407391381,นาย,บารมี,สุใจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300128824,600407391382,นาย,สันติ,ตรีวิเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900285681,600407391383,นาย,พีรพัฒน์,พรหมมาศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301300142184,600407391385,นาย,ทศพล,อุดมบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401604533,600407391386,นาย,เจษฎา,ชั้นเส็ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900462569,600407391387,นาย,ธนัช,เนินกลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2309900026598,600407391388,นาย,กิตติพงษ์,ยศสูงเนิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480500015826,600407391389,นาย,รัฐบาล,สำราญภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100182426,600407391390,นาย,ณัฐชล,ทองคำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300180664,600407391391,นางสาว,ขวัญกมล,สัมพันธมิตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700203779,600407391394,นาย,ธัชพงศ์พัฒน์,สันทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3920600043149,600407391395,นาย,วินัส,ยิ่งยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700675344,600407391396,นาย,ปฏิภาณ,เจริญผล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900615830,600407391399,นาย,นครินทร์,พึ่งประยูร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702158540,600407391400,นาย,กฤษดานคร,แก่นจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3301700369026,600407391401,นาย,ชาติชาย,บัติพิมาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341600146614,600407391402,นาย,ธีรวุฒิ,โทบุดดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100700844515,600407391404,นาย,พจน์ประเสริฐ,เถาโพธิ์ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360600122480,600407391405,นาย,วีระยุทธ,ธนกิจวงศ์สกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3650200122991,600407391417,นาย,แก้วกล้า,กิตติกุลนิติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500756136,600407391418,นาย,พรชัย,วิโรจน์ศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140100068356,600407391423,สิบโท,รัตนพล,ภาคอินทรีย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500170434,600407391474,นาย,ทรงพล,รัตนไกวัล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520800114349,600407391475,นาย,เฉลิมพล,ปันทะวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701722549,600407391477,นาย,อานนต์,แท่งทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300149481,600407391478,นาย,นัฐวุฒิ,ประซอลี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200182581,600407391479,นาย,ธนายุทธ,วงศรีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100700324562,600407391480,นาย,กฤษณพงษ์,นาคใหม่,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900163456,600407391484,นาย,เตชิต,ลายันติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670800410156,600407391487,นาย,ไพโรจน์,ปุราทะเน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702069175,600407391490,นาย,ธนานันต์,กาแมน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900288744,600407391494,นาย,นิติกร,ศรีสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500149329,600407391495,นาย,กฤษดา ,วิภาพันธุ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900950749,600407391496,นาย,วิชัยชาญ,แจ่มจักษุ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800007453,600407391497,นาย,จรัสพงษ์,เสือโคร่ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700354896,600407391498,นาย,ฐานันดร์,เฉลยถิ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101400068413,600407391500,นาย,จุมพล,กิจสุขกาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3230300060206,600407391502,นาย,ณภัทร,พัฒนาคุณเดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900422798,600407391503,นาย,กษิดิศ,ค้าขาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200200507705,600407391504,นาย,สพโชค,ค้าขาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3341501610408,600407391505,นาย,เอกลักษณ์,วงษาจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700178789,600407391506,นาย,พรสวรรค์,หอมดวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110300894418,600407391507,นาย,พฤกษา,ช่วงนักธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100201653951,600407391517,นาย,อิทธิพล,ศรีสัชนาวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900535348,600407391529,นาย,วงศกร,ปราสาทศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3411700802420,600407391531,นาย,สัญญา,เดชสมบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3630200279822,600407391533,นาย,พอเจตน์,เลี่ยมโม่ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200500147771,600407391534,นาย,สุภเวช,รักษาญาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440800091668,600407391536,นาย,พุฒิพงษ์,เผือกสีสุก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3320300275937,600407391537,นาย,พูนสุข,สุขสนิท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209500025783,600407391538,นาย,ธนาคม,ศรีบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101200131425,600407391542,นาย,กษิดิศ,เด่นเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2210500017497,610407300930,นาย,สราวุธ,บุญยอ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3401400024481,610407300931,นาย,พงษ์เพชร,เจริญภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900028395,610407300932,นาย,สิงหา,เกษมณี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471200137561,610407300933,นาย,สุรเดช,สูญห้าว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1170600116171,610407300934,นาย,จารุวัตร,ไทยรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200900211942,610407300935,นาย,เจษฎา,กันไพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670800029967,610407300936,นาย,สมชาย,โพธิ์อยู่,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900468639,610407300937,นาย, ธีรวัจน์,คัยนันทน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1510400095169,610407300938,นาย,วีระชัย,กองสิม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3410101531215,610407300939,นาย,ชัยชนะ, คำแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3509900694333,610407300940,นาย,สงกรานต์,เพ่งพิศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401699000764,610407300941,นาย,ประกิต,เพชรสิงห์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301500200714,610407300942,นาย,อภิชัย,ชันกลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3759900276670,610407300943,นาย,ยุทธศักดิ์,ทะนุผล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3330800082381,610407300944,นาย,สมชาติ,งามแพง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480500178474,610407300945,นาย,สุจินต์,ยะเก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5530190008951,610407300946,นาย,ชาคร,ทิพยาวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3679900099558,610407300947,นาย,ณรงค์วัฒน์,จันทร์ปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3609900637126,610407300948,นาย,สุทธิพร,คล้ายอ้น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900107662,610407300949,นาย,ธีรภัทร,ดีล้อม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1659900544334,610407300950,นาย,ณัฐภัทร,รุ่งเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900231241,610407300951,นาย,อนุวัฒน์,จันทะศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3331200279397,610407300952,นาย,สุธนัย,วงศา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700546528,610407300953,นาย,สุวิชา,สุประพาส,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100300525820,610407300954,นาย,มารุต,พันธ์สอาด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800109051,610407300955,นาย,วิวัฒน์,โทรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3360300338823,610407300956,นาย,มนูญ,ศรีภิรมย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3401000959857,610407300957,นาย,สมศักดิ์,พืชผักหวาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801000073565,610407300958,นาย,สุรพล,สร้อยรักษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1530300052425,610407300959,นาย,สมหวัง,บุญสมจิตร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410600147945,610407300961,นาย,พงษ์พันธ์,นิทาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900675771,610407300962,นาย,ไกรวิทย์,สุริยะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341400160133,610407300963,นาย,ปิยะราช,โสบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5550500596880,610407300964,นาย,นิคม,ไชยวิชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400579055,610407300965,นางสาว,อำนวย,ชื่นอารมณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100569974,610407300966,นาย,ศักดิ์ชัย,ชูฤทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3430300329955,610407300967,นาย,ธวัชชัย,แพงโท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3450600416098,610407300968,นาย,ไสว,หงษ์ศาลา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640700114818,610407300969,นาย,สิทธิศักดิ์,ชะนะแสน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601100266294,610407300970,นาย,อมรเทพ,วิเศษชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3521000461238,610407300971,นาย,นภสินธุ์,อินแถลง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900095033,610407300972,นาย,ศุภวิชญ์,ทองอุบล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100900994235,610407300973,นาย,นัตพล,ยามันสะบีดิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3860100040435,610407300974,นาย,ภานุมาศ,เนียมผึ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3600400580437,610407300975,นาย,ธนัช,จันทร์แป้น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100500915761,610407300976,นาย,ธีระวัฒน์,ทองขาว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100201153525,610407300977,นาย,ฉัตรชัย, ภุมมา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3191000141954,610407300978,นาย,ปริญญา,ประดิษฐ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200215765,610407300981,นาย,ศราวุฒิ,สีหาคุณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660500100589,610407300982,นาย,โชคชัย,อ่อนเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1219900249352,610407300983,นาย,ติณห์,ชัยยันบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411100206200,610407300984,นาย,วรวรรณ์,ไปนั่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700113710,610407300987,นาย,ธรรศ,พรหมพรต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520600003578,610407300988,นาย,กิตติศักดิ์,ปัญญาลึก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701313412,610407300989,นาย,ธนวัต,เชยวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500140659,610407300991,นาย,วรากรณ์,เข็มโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600900115222,610407300992,นาย,ภาณุพัฒน์,แสงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900037904,610407300993,นาย,ภูดิศ,สายคำตา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700459426,610407300997,นาย,ฐิติวิชญ์,สังวาลทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900594798,610407300999,นาย,ณภัทร,เรืองโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3411900076331,610407301000,นาย,ปราโมทย์ ,ฤทธิ์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240600681257,610407301001,นาย,กิตติศักดิ์,นาแพง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900317727,610407301004,นาย,รัฐนันท์,สมสอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100186767,610407301005,นาย,อนุศักดิ์,สุขแจ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710300136601,610407301006,นาย,ณัฐพงศ์,สุขธูป,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100532132,610407301007,นาย,กรกฎ,เนียมทับทิม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701636413,610407301008,นาย,จีระศักดิ์,ภูกิ่งหิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650400141151,610407301009,นาย,สาธิต,ลำขวัญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140800062814,610407301010,นาย,ศักดิ์ดา,วันภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309900326437,610407301011,นาย,ธณกร,แก้วลอย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101401393397,610407301012,นาย,จิรเดช,ปิ่นเกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700539295,610407301028,นาย,ภูชนะ,เกษมสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420900257053,610407301029,นาย,ณรงค์ศักดิ์ ,ศรีพล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330500331290,610407301046,นาย,ธวัชชัย,ใบทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240500085661,610407301053,นาย,ณัฐพงษ์,วิรัชกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3660700058680,610407301054,นาย,มานพ ,เห็มกอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430600160631,610407301059,นาย,ธนวัฒน์,บุญคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401600227265,610407301060,นาย,วิศรุต,ธนะภูมิชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200982858,610407301061,นาย,ณัฐพล,ศรีละพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900277508,610407301069,นาย,ศตวรรษ,ภาวะลี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100800616484,610407301070,นาย,มานะ,โอ้วเจริญสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1240800167143,610407301075,นาย,สุรเดช,ยอแซ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3800700502871,610407301088,นาย,จอม,คงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3650800033221,610407301091,นาย,กัลป์กรณ์,สมชนะกุลยุทธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501011746,610407301099,นาย,สุธิพงษ์,พูลรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201060229,610407301100,นางสาว,ศศิภา,คันธะวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702322579,610407301102,นางสาว,อภิญญา,สุขโชติช่วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3411700558723,610407301104,นาย,ธวัชไชย,เมาวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670700218966,610407301105,นาย,พิเชษฐ์ชัย,นนขุนทศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3440600137440,610407301108,นาย,มุจรินท์ ,บุรีนอก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700046282,610407301109,นาย,อิสระพงศ์,สัมปะชัญญะกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5400400047737,610407301111,นาย,มนัช,วงษ์สีดา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200600191059,610407301112,นาย,วรุฒ,ทำเนาว์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900352487,610407301113,นาย,ธนวัฒน์,ปรางค์ชัยภูมิ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400700107511,610407301116,นาย,เจษฎา,แมนประจิตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5410400001508,610407301117,นาย,สนธยา,พนมภู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700538169,610407301118,นาย,ทศพร,ฤกษ์งาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3560100637591,610407301127,นาย,นัสสรณ์,เศรษฐนันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3401700459920,610407301128,นาย,เอกชัย,นาเหล็ก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901350934,610407301135,นาย,ภูวดล,โถแก้วเขียว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1549900208505,610407301138,นาย,ธีระพงษ์,ถุงแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480700109069,610407301139,นาย,สมรักษ์,แสนศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500727454,610407301144,นาย,เอกลักษณ์,ขอชูกลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670100809226,610407301145,นาย,สิรกร,ก้านบัว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560600060156,610407301148,นาย,จิราวัฒน์,วงษ์สุวรรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3150600302753,610407301149,นาย,คะชล,บรรจงพินิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900451378,610407301155,นาย,สมพร,สอนสืบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900210390,610407301156,นาย,ณัฐวุฒิ,แสนแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201151364,610407301170,นาย,ปรัชญา,ขำเลิศ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701866004,610407301171,นาย,พรอนันต์,แดงด้วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3619900159119,610407301172,นาย,สุทธิพงค์,ดรุนัยธร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670700187432,610407301176,นาย,ณรงค์ศักดิ์,บัวขาว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3460900270684,610407301187,นาย,โฆษิต,สมร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900112568,610407301188,นาย,วชิระ,ไชยพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3411600217576,610407301189,นาย,โกวา ,งามวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129800003689,610407301194,นาย,เมธี,ศรีอนุชา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320700207622,610407301202,นาย,สุเทพ,มลัยทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1412200021270,610407301203,นาย,โยธิน,ใจบุญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200200621265,610407301207,นาย,อโนทัย,วัฒนพิทักษ์พงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330500245512,610407301220,นาย,สุมนต์,ระหาร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701992859,610407301232,นาย,อัฐพล,ศิริชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451500037006,610407301257,นาย,ภิญโญ,สายรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701491752,610407301261,นาย,กมล,โพธิขำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900311464,610407301265,นาย,ภูวเนศวร์,พลดอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700418945,610407301276,นาย,วัลลภ,ห่วงโกมล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5450500093854,610407301281,นางสาว,อาภัสสร ,บุญเพิ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702229385,610407301283,นาย,ศุภชัย,พึ่งเดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600800148196,610407303371,นาย,ภาคภูมิ,ยนทิม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1342200046061,610407303372,นาย,วันชัย,วรพุฒ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3301600531948,610407303374,นาย,พุฒิพงศ์,พิพัฒนเลิศมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509901480462,610407303375,ว่าที่ร้อยตรี,บัณฑิต,ฝ่ายไทย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250400191951,610407303376,นาย,กาญจนวัฒน์,อิ่มจิตรสุขมล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330800284726,610407303377,นาย,ชัยมงคล,มะโนชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1830100074902,610407303378,นาย,ภานุพงศ์,ดารากัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800820506,610407303379,นาย,เสฏฐวุฒิ,เสือดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520100088922,610407303380,นาย,อัครเดช,กลิ่นลำยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300160727,610407303381,นาย,ญาบี๊ร ,แซะอาลี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670400189499,610407303382,นาย,วีระยุทธ ,แก้วดวงดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600372526,610407303384,นาย,ยศวีร์,มินสาคร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250400273493,610407303385,นางสาว,กนกพร,คงเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209600145250,610407303386,นางสาว,เจนจิรา,สีหาพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1559900143560,610407303387,นาย,กิตติกร,พรมวัง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1510600012674,610407303388,นาย,พรชัย,ไชยวงค์ษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201013051,610407303389,นาย,หริส,รัตนะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3149900197465,610407303390,นาย,เฉลิมพล,มีเอี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700762973,610407303391,นางสาว,จตุพร,ดอกบัว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700748482,610407303392,นาย,ทักษ์ดนัย,เอี่ยมประโคน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700118445,610407303393,นาย,ณัฐวุธ,แสงทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900878365,610407303394,นาย,คัชชายุทธ,จักษุจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1839900349769,610407303395,นางสาว,ปิณฑิรา,สุขสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700585515,610407303396,นาย,กฤษฎารัฐ,ขยันงาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101499086358,610407303397,นาย,แสวง,แดงสมพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460500207971,610407303399,นาย,วิทยา,พลกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702475637,610407303400,นาย,พิทยุตม์,ลิ้มหยัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310600169923,610407303401,นาย,นภดล,จันทร์อยู่จริง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900252656,610407303402,นาย,กิตติศักดิ์,ทาเอื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900263836,610407303403,นาย,ธรรมรัตน์,เสมอใจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770400011001,610407303404,นาย,รองวุฒิ,อิงพลังษีกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341200109681,610407303405,นาย,อิทธิพล ,สกุลณี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201322606,610407303406,นางสาว,ชนิดา,พวงมณี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702206351,610407303407,นางสาว,กมลชนก,ทองพรหม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730400080305,610407303408,นาย,สุริยา,ถิ่นวงค์ม่อม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101203252327,610407303409,นาย,ธนิต,ประคองวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320400070567,610407303410,นาย,ภาณุวัฒน์,ยอดสิงห์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410600145641,610407303411,นาย,กันตภณ,โพธิพรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309700010720,610407303412,นางสาว,รุ่งระพี ,ชาวสวน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3320101777606,610407303413,นาย,ปรีชา,เรือนริน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5470400028074,610407303414,นาย,อนุชิต,จันทรุสอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3530101038500,610407303415,นาย,มานนท์,เครือเมือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400900063313,610407303416,นาย,รังสรรค์,พลศรีพิมพ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300114354,610407303417,นาย,รัชพล,พรรณาภพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900248184,610407303418,นาย,อนุรักษ์,แก้วมี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701594586,610407303419,นางสาว,เสาวลักษณ์,คำวิลัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419900533547,610407303420,นาย,อดิศร,ทานบัญจง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3540400591171,610407303421,นาย,วิทยา,เกตุวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3321300136661,610407303422,นาย,อำนวย,สอนงาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509900527422,610407303423,นาย,ศิวพงษ์,ดวงมาลา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400594437,610407303424,นาย,ศุภฤกษ์,เพ็ชรน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3170500092838,610407303425,นาย,ศราวุธ,พลละเอียด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440900209814,610407303426,นาย,เอกพล,สุขพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700097942,610407303427,นาย,ประวิทย์,บุหรี่ทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1461400007431,610407303428,นาย,วีรยศ,กั้ววิจารย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309901205285,610407303429,นาย,สหพล,คมสันเทียะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320100082861,610407303430,นาย,ศุภฤกษ์,สีสนมาก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460700148161,610407303432,นาย,สุวรรณ,ภูชาบุตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1499900170665,610407303433,นาย,ชยุตพงศ์,สิงห์กลาง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601200106396,610407303434,นาย,อภิชัย,มณฑา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340500131746,610407303435,นาย,ศรัญญู,ชัยศักกรีนนท์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349700155612,610407303436,นาย,พงษ์ศักดิ์,ศรีเสนา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700400591,610407303437,นาย,พัฒนพงศ์,บัวอ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620400171662,610407303438,นางสาว,สิรินาต ,กันทา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1449900363234,610407303439,นาย,กิตติศักดิ์,ศรีทองบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1330400320326,610407303440,นาย,อภิศักดิ์,สมัด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1399900017957,610407303441,นาย,วานิตย์ ,ทองหล่อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209900129012,610407303442,นาย,สมคิด,พุ่มไสว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490700025311,610407303443,นาย,จักรพงษ์,ไชยศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451100186608,610407303444,นาย,วุฒิพงษ์,โนนสระคู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340300039340,610407303445,นาย,อาธร,ชัยรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800158176,610407303447,นาย,วัชระ,พิมพา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702441449,610407303448,นาย,ณัฐวัตร,ฉาบกลิ่นหอม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450600232357,610407303449,นาย,มนัสศักดิ์,สตินันท์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701811200,610407303450,นาย,คมกฤษ,บางสมบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900215211,610407303451,นาย,กิตติชัย,ดอนจิ๋วไพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200500005351,610407303452,นาย,อาทร,มีสี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700526543,610407303455,นาย,ปิยะศักดิ์,หวังสะมัน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119900650023,610407303456,นาย,ศราวุธ,ยะมาตรเมือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702171450,610407303461,นาย,ปิยะพงษ์,อับดุลลอห์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1800300056983,610407303462,นาย,เจษฎา,เสนทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900164231,610407303463,นาย,เสกสรรค์,สุขกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900050105,610407303464,นาย,ธวัชชัย,แสงไพโรจน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900270074,610407303465,นาย,จามร,นาโสก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1402300005063,610407303466,นาย,นันทวัฒน์,รู้จริง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709800208170,610407303468,นาย,วสันต์,เชี่ยวการปราบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310690007278,610407303469,นาย,ชัยวัฒน์,แววกระโทก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3410500084255,610407303471,ว่าที่ร้อยตรี,วิโรจน์,นิลศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3160100831722,610407303472,นาย,จักรกฤษณ์ ,วงษ์ษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701681052,610407303473,นาย,ณัฐพล,ขันธ์อ่อน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451100105543,610407303475,นาย,กิตติ์ณัฐชัย,ศรีนาจนาวา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701974181,610407303476,นาย,ณัฐพล,ศรีสถาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700813292,610407303477,นาย,พนทิตย์,สุนทรทิพย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900262996,610407303478,นาย,นฤนาท,สัตยเมธี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702448338,610407303484,นาย,ปิยะ,สนเปี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 (ยกเว้นนักศึกษาทีเข้าศึกษาเป็นภาคแรก),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702598892,610407303485,นาย,รัฐธรรมนูญ,ประนมพนธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201329449,610407303486,นาย,ณัฐกิตติ์,สมบัติสถาพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100196045,610407303487,นาย,กฤษณะพงษ์,สระชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1179900338585,610407303488,นาย,ธนวัฒน์,บัวเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3430100907815,610407303489,นาย,กิตติโชติ,บุบผาสัง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702466953,610407303490,นาย,สุพณัฐ ,ชนะดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609990004601,610407303491,นาย,สุทัศน์,เพ็ชรศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700446230,610407303506,นาย,จักรวุธ,ธนภัทรพรกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700345956,610407303508,นาย,ศิริศักดิ์,ดำรงชาติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570200066793,610407303511,นาย,เจตริน,สมบัติมาก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900728896,610407303516,นาย,ชัยธวัช,กิจทวี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900119271,610407303520,นาย,บัญชา,เกตุสมบูรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300123759,610407303521,นาย,ชัชชัย,สาระนารถ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700296106,610407303522,นาย,ศุภณัฐ,สุ่มหิรัญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3341600146939,610407303523,นาย,พีรวัส,อุนาพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100200904237,610407303524,นาย,ศตพร,ลิธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1540700081856,610407303525,นางสาว,กรณิการ์,กบคำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3620700105556,610407303534,นาย,ประทีป ,มนต์เดช,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701703920,610407303549,นาย,วัฒน์ชนะชัย,ชาวนาฮี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709700144706,610407303550,นาย,วรภาส,ทับสน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920300019858,610407303552,นาย,เฉลิมวุฒิ,ทองรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702156105,610407303557,นาย,วรพงษ์,พรมพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900343007,610407303558,นางสาว,ปฏิมากร,จันคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300800158887,610407303559,นาย,ศิริพงษ์,พรมศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701774310,610407303562,นาย,จิระโรจน์,แซ่ตั้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570300093873,610407303566,นาย,ชัยธวัช ,ชัยวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501323179,610407303567,นาย,ภูมิพัฒน์,สุคนธจิตต์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110200123812,610407303570,นาย,นัฐพล,ชัยคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800731562,610407303577,นาย,วีระยุทธ,หวังปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702641470,610407303582,นาย,ณัฐวัตร,ฮวดกระโทก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700520545,610407303589,นาย,พันธกานต์,ไทยเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100079680,610407303593,นาย,อำนาจ,ทนก่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300058412,610407303610,นาย,สุกฤษฏิ์,รสฉ่ำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702518392,610407303611,นาย,วิระ,ประทุมทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100262837,610407303616,นาย,ณรงค์ฤทธิ์,จันทร์เพชร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800160889,610407303618,นาย,ณัฐพล,บัวแสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900026221,610407303624,นาย,ธนกฤต,เม้ามีศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3501300649097,620407300390,นาย,วิศิษฐ,วิศวะโภคา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101719201,620407300391,นาย,บุญรอด,โพธิ์ศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110200163946,620407300392,นาย,อลงกรณ์,ทองคำ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900399769,620407300393,นาย,คมกฤษณ์,สุขคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400488075,620407300394,นาย,วรกานต์,วรจตุรพิธพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3199700006160,620407300395,นาย,โชคชัย,ตั้งถิ่นฐาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700461707,620407300400,นาย,วราวุฒิ,มะสิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100274729,620407300401,นาย,ชลธิศ,กองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700070741,620407300402,นาย,พัชรพล,โสภี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200148998,620407300403,นาย,อิทธิกร,ศรีวงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2630400024102,620407300405,นาย,อพิเชษฐ์,บุญธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390200027439,620407300406,นาย,ศราวุธ,ไชยแสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3160101498091,620407300407,นาย,ธนพล,เอมโอฐ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000146460,620407300408,นาย,พลพจน์,เพ็งพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3540200181301,620407300409,ว่าที่ร้อยตรี,ปัญญวัต,ศรีทอน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700596965,620407300410,นาย,วีรยุทธ,สุนทรโชติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250400144570,620407300411,นาย,เสถียร,ดีโพนพัก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3620700135919,620407300412,นาย,ยุทธศักดิ์,ทองเชื้อ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130200142809,620407300413,นาย,เดวิช,ปานเที่ยง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3840600235243,620407300414,นาย,เกียรติศักดิ์,สุวรรณคีรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250500100086,620407300415,นาย,ภานุวัฒน์ ,กันยาประสิทธิ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200600208989,620407300416,นาย,วิชาติ,แซ่เฮ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450700106302,620407300418,นาย,วิทูรย์,แวงวรรณ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1399900024503,620407300419,นาย,หัตถชัย ,ทับทิมทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219800092567,620407300420,นาย,ศรายุธ,บุญผดุง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110200070506,620407300421,นาย,อธิวัฒน์,อยู่นาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390200044856,620407300422,นาย,อนุสรณ์,วิลัยปาน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3461200205376,620407300423,นาย,วิทย์ฑูรย์,สุจริต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670301069343,620407300424,นาย,สุวิจักขณ์,เรืองศักดิ์กุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700633821,620407300425,นาย,สุรจิต,บวรโชคชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800161125,620407300427,นาย,สุรพงศ์,ยาวิศิษฏ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420400044239,620407300428,นาย,สุพัฒน์,ศรีบัวลิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700865044,620407300429,นาย,อนุรักษ์,สินบุรมย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450200110718,620407300430,นาย,พงษ์สวัสดิ์,เพชรสงค์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3630100292746,620407300431,นาย,ปรมัตถ์,พะหงษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,พ้นสภาพ (เสียชีวิต),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451500043090,620407300432,นาย,สัญญา,ลาดหนองขุ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900783604,620407300433,นาย,คมสัน,เพ็ชร์ดุก,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100326133,620407300434,นาย,พิเชษฐ,ทองสี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900349769,620407300435,นางสาว,ปิณฑิรา,สุขสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900701228,620407300436,นาย,วิศนุ,วุฒิพรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701607611,620407300437,นาย,ประธาน,ทัพศร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900770220,620407300438,นาย,ศุภชัย ,แก้ววรรณะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401575479,620407300439,นาย,นิพนธ์,หมั่นภักดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701383671,620407300440,นางสาว,กฤติน,อยู่เจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361200101648,620407300441,นาย,อานนท์,ปัถพี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3520800575512,620407300442,นาย,นิรุต,พรมสาร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3430100948741,620407300443,นาย,ทวาวี,วงค์ศรีแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3550100674721,620407300444,นาย,กิตติวุฒิ,ไชยมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730400080925,620407300445,นาย,พรชัย,นนทศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200500256040,620407300446,นาย,สาทิพย์,มีสะอาด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400640617,620407300447,นาย,รณพงศ์,ชุมนุมดวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5320800003011,620407300450,นาย,ทองพูน,สีโท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3800300256946,620407300451,นาย,จิระศักดิ์,ทิพย์สุราษฎร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3841700294056,620407300452,นาย,สมโภชน์,จำนงค์พันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1540200061562,620407300453,นาย,อนุชา,คูหา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100904908660,620407300454,นาย,สุรศักดิ์,สาตและ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909800432434,620407300455,นาย,สุรศักดิ์,พิทตระพันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520800117721,620407300456,นาย,พิริยะกูล,ตุ่นหนิ้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900175428,620407300457,นาย,ไกรเดช,ชัยรัตน์ ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200900100237,620407300458,นาย,นิพนธ์,จันทร์คล้าย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700573736,620407300461,นาย,เอกวิทย์,พูนจัตุรัส,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560200068567,620407300478,นาย,วัชรพงศ์,โนกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100466815,620407300479,นาย,พันธวัช,บุญศิลป์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340300035611,620407300487,นาย,วันมงคล,ทวีทรัพย์มั่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900191784,620407300488,นาย,ศรีเมือง,อินทชิต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410300009750,620407300503,นาย,เดชา,บังศรี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270300012442,620407300506,นาย,นพรัตน์,ไทยกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200362043,620407300507,นาย,สุเมธ,กาชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600153580,620407300509,นาย,มนัสวิน,หมีงาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3650400425091,620407300521,นาย,อนันต์,ครุฑวิเศษ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900104509,620407300522,นาย,ธีรภัทร ,เหมรา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670500189075,620407300553,นาย,สถาพร,สร้อยมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700657236,620407300559,นาย,ณัฐดนัย,รอดศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700564726,620407300560,นาย,วุฒิชัย,รอดศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509900787262,620407300561,นาย,จักรพันธ์ ,สุขศรีเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900127363,620407300562,นาย,พิเชษฐ์,รางวัลหลาย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1120600093082,620407300567,นาย,พิชัย,สิทธิธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1190200007634,620407300568,ว่าที่ร้อยตรี,วาสนา,สนม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240400172391,620407300569,นาย,อดิศร,พัฒนาภรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240400679593,620407300570,นาย,ไพรว้ลย์,ท้วมพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100013881,620407300580,นาย,ฉัตรชัย,หาญกล้า,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700756059,620407300583,นาย,ศุภชัย,สุปรดิษฐ์ ณ อยุธยา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200100035218,620407300593,นาย,วสุธา,กลิ่นแจ่ม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409900200521,620407300611,นาย,ปิยาวัชร์,ประดิษฐ์แท่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200600237253,620407300640,นาย,ปิยะ,สมงาม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500775077,620407300641,นาย,จีระศักดิ์,ขจรเพชร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702267241,620407300642,นาย,คัมภีร์,อ่ำช้าง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702286467,620407300643,นาย,สันติ,ปัญญา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702762971,620407300653,นาย,วงศกร,ชุมชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200200609613,620407300655,นางสาว,ดาริณี,สุวรรณธาดา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2860100016820,620407300656,นาย,ธีร์วศิษฐ์,ประกอบธรรม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3361200685859,620407300657,นาย,ปรีชา,ชัยสามหมอ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450200040345,620407300664,นาย,จตุพล,ราชพลแสน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701845741,620407300665,นาย,วสันต์,อารมย์ดี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702348161,620407300666,นาย,วิศรุต,วุฒิปรียานันท์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3340800178035,620407300683,นาย,ศรายุทธ,สุวะจี,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900612643,620407300685,นาย,ชนุตม์,หอมหวล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900233417,620407300686,นาย,ปวริศ,สุขาเขิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401000073089,620407300693,นาย,วีระนันต์,อ่อนละมูล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102200059482,620407300694,นาย,เกษมสุข,บุญประสพ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701972821,620407300695,นาย,พิทักษ์พงษ์,พิมพ์แย้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200900178813,620407300696,นาย,ธนพล,ผ่านพ้นทุกข์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102500006449,620407300697,นาย,สุทธิพงษ์ ,เรือนอิน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200057657,620407300709,นาย,กำชัย,ทองแถม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,3190200033020,620407300741,นาย,มนตรี,พลแก้ว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101000078934,620407300764,นาย,ธีรยุทธ,รังประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560300036136,620407300782,นาย,สิทธิพร,ไกลถิ่น,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3460600153364,620407300804,นาย,นันทวัฒน์,นรบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100127310,620407300815,นาย,กฤษนนท์,ทองอร่าม,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701663267,620407300817,นาย,จารุกิตต์,วันเพ็ญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900821893,620407300862,นาย,เชิดศักดิ์,นาคม่วง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3800900776398,620407300871,นาง,อารี,ลิ่มนิรันดร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670100969215,620407300873,นาย,พิชิต,บุญชู,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101200234054,620407300874,นาย,กรกช,กีวาท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900496946,620407300876,นาย,ณัฐวัฒน์,แปงการิยา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361200240893,620407300932,นาย,จักรพันธ์,อัตลา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900289231,620407300933,นาย,ชัยวุฒิ,เนนะชาญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702153980,620407300984,นาย,ปิยพันธ์,อัครนิติ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701385502,620407300985,นาย,จิตการ,บุตรตะโคตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702588024,620407300999,นาย,ธนกฤต,แก้วเสาวภาคย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200013755,620407301030,นาย,จิรพิพัฒน์,ดำรงธนวิทย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3450400514061,620407301063,นาย,นพพร,พันธุ์พานิชย์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900633919,620407301077,นาย,ชัชชัย,ไชยลังกา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3310400403856,620407301078,นาย,อภิเชฐ,หอมนวล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470800159769,620407301103,นาย,อรรถพล,แสนแจ่มใส,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5341900056061,620407301111,นาย,จันดา,นนท์ศิริ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900159778,620407301193,นาย,พัฒพงษ์,ขยันกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401203792,620407301194,นาย,ปวินทร์,หวังทอง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100902925311,620407301206,นาย,ธรรมนูญ,สุขกุล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900363619,620407301223,นาย,เดชดนัย ,การพิทักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710500213218,620407301225,นาย,ธัชชัย,คุ้มเนตร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701912208,620407301228,นาย,ชิดชัย,ดีเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430100064251,620407301229,นาย,อดิโชค,พานิพัฒน์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600076787,620407301247,นาย,กิตติพันธ์,วิจิตรจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909800892338,620407301248,นาย,วิชัย,ผุดขาว,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209301051741,620407301273,นางสาว,วรรณพร,นวมเจริญ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401020604,620407301433,นาย,สิทธิพงษ์,รู้แสวง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770400182914,600408384797,นางสาว,ศิริลักษณ์,แก้วนวล,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1430800003751,600408391742,นาย,ณัฐพล,บุญประกอบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2470900017247,610408301418,นาย,จักรินทร์,อาจรักษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401150486,610408301500,นาย,ทิฆัมพร,ดาวเรือง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900258280,610408302303,นาย,กีรติ,เปล่งสงวน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700737382,610408302916,นาย, มงคล,เทียนประสาท,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610100058933,610408303554,นาย,เอกชัย,เขียวรอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101400514310,610408303594,นาย,ธนอรรถ,อาจรักษา,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739900297352,610408303779,นางสาว,อัปสร,เทพแสง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900121075,610408303948,นาย,นพรัตน์,หนูหลิบ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3770200150195,610408304190,นาย,ศูภโชค,ดีตลอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1560600104323,620408302268,นาย,อภิเษก,กันธิยะ,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560600102231,620408302269,นาย,ธนกาญจน์,มณีชัย,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1559900223709,620408302290,นาย,ไชยวัฒน์,อุทุมพร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700512826,620408302510,นาย,อาทิตย์,กาญจนเศวต,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900517121,620408302532,นาย,วิชญะ,คล้ายคลิ้ง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900380023,620408302548,นาย,พงศ์พัฒน์,อุปพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3720800395351,620408302566,นาย,ธัชชัย,ปานเพ็ชร,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310400042822,620408302585,นาย,กิตติกานต์,ประยูรคง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101501598442,620408302712,นาย,ปัญญา,สุขสำเนียง,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3240300228352,620408302720,นาย,รัชพล,จุนศรีไกรสินธุ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1260100054958,620408302740,นาย,พรอำนาจ,สมรักษ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102400434712,620408302744,นาย,ฐนิตกิตติ์ ,หิรัญสมิตถ์,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100500984127,620408302761,นาย,อธิคม,ตามสงวน,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3770200150195,620408303343,นาย,ศุภโชค,ดีตลอด,วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300152117,610409402425,นางสาว,ปฏิญญา,สุขสวัสดิ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820600075509,620409400118,นาย,สหฤทธิ์ ,ผ่องแผ้ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1441000102879,620409400361,นาย,ศิริศักดิ์,ทบทวนน้อย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960601214048,620409400761,นาย,ซาลาวี,มะแอ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901441782,620409400953,นางสาว,ชฎาพร,เพชรชนะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900675831,620409400987,นาย,ฐากูร,อสุระพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349901089846,620409401155,นาย,ธีรภัทร,สีมาวัน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900921280,620409402430,นางสาว,มัลลิกา,เจนจัดทรัพย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-นักบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702855481,610410402143,นาย,ชาคริต,ทัศนากรณ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900288441,610410402656,นาย,อาซีซันร์,ไทยสนิท,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451000271247,610410402767,นาย,ณัฐวัฒน์,ผดุงรัตน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900320093,610410402815,นาย,ธาอาริฟ,เซ็ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900746602,620403401156,นาย,พชร,มัทธุจัด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310900176178,620410400027,นาย,อนพัทย์,กัณหา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703065626,620410400051,นาย,ดุษฏี,ลีสุขสาม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703163507,620410400072,นาย,ปิยวัฒน์,รัญชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900754421,620410400086,นาย,ภาณุวัฒน์,สายคูณ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570701283037,620410400113,นาย,วีรภัทร,บุญนัก,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930200097458,620410400141,นาย,พุฒิเมธ,อินขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320901319321,620410400203,นาย,กฤศวัสส์ ,การะเกษ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300172114,620410400212,นาย,ชญานิน,โคตรจันทร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430400169864,620410400213,นาย,ยศกร,นามวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703070347,620410400214,นาย,เนาว์พงษ์,ศรีวิฑูรย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703090841,620410400215,นาย,พงศ์ธร,มาสเชียงไชย์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300172785,620410400216,นาย,วีรภัทร,เจริญสุข,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700384838,620410400235,นาย,ปฏิภาณ,ณะจะทอง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902946687,620410400265,นาย,ภูชิต ,บุตรศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900784979,620410400292,นาย,นัฐนนท์,เลิศชัยมงคล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210501151725,620410400311,นาย,มังกร,ศิลปขันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5330801057491,620410400313,นาย,เสฎฐวุฒิ,บุญยงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539400000051,620410400315,นาย,พงศ์พล,มณีน่วม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900780929,620410400317,นาย,ธนกฤต,วิริยะกุลก่อเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900780937,620410400318,นาย,ธนกร,วิริยะกุลก่อเกิด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570701286010,620410400351,นาย,วิศรุต,ปัญญาปิง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800900171406,620410400355,นางสาว,อัจจิมา ,ชนูดหอม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560301349928,620410400360,นาย,กิตติพงษ์,ชมภูชนะภัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300327383,620410400362,นาย,คณิศร,ธีระมล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900858641,620410400396,นาย,ฉัตรมงคล,บัวระบัติ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400800118345,620410400462,นาย,ประพันธ์,พรมเสน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700368361,620410400470,นางสาว,มานิตา,บุตรสูงเนิน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400800117802,620410400473,นาย,เจษฎากร,พิมพ์พันธ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901447608,620410400500,นางสาว,เกณิกา,สายัณห์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902786630,620410400504,นาย,เทพไพศาล,แพพิพัฒน์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600293346,620410400573,นาย,มินทฎา,ศิลป์รักษา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560301344993,620410400588,นาย,ศศิพงศ์,ไชยมะงั่ว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1551100051710,620410400660,นาย,นันมชิต,สุทธะพงษ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600301764,620410400663,นาย,กีรติพงษ์,ชัยคำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210400079361,620410400670,นางสาว,อทิตยา,ภิญโญ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900789705,620410400708,นางสาว,ศิรประภา,รอดเสงี่ยม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600276661,620410400733,นาย,พรมนัส,แซ่หลิม,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400600208511,620410400734,นาย,สมรักษ์,มุ่งเป้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200098132,620410400798,นาย,ติณห์ชานน,บุญชูรอด,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300343711,620410400803,นางสาว,นพรดา,พรมเสน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900743560,620410400825,นาย,วีรภัทร,บุญประเสริฐ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600045264,620410400866,นาย,อเนชา,โคตรชมภู,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529902107498,620410400867,นางสาว,กชพร,ธรรมวงค์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329901051385,620410400900,นาย,ณฐณน,แสนสิงห์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800275121,620410401025,นาย,ภูดิท,รุจิทิพยากร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600277017,620410401039,นางสาว,ญานิกา,อ่อนอำไพ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119700061997,620410401047,นางสาว,มนฑิตา,ยอดเถื่อน,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340901310528,620410401127,นางสาว,จิราพร,เมอมะนา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901285681,620410401142,นาย,ณัฐนนท์,พิมพา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329901001027,620410401157,นาย,วรวุฒิ,รุ่งคำ,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300402679,620410401275,นาย,พีรพล,บุญมั่น,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361201287737,620410401356,นางสาว,สุดาพร,ภิรมย์จิตร,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340201210032,620410401390,นางสาว,อมรรัตน์,ดีวงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470600137826,620410401453,นาย,ประเสริฐ,เรืองศรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901939647,620410401517,นางสาว,ณิชากานต์,เชิดชัยศรีพงศ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900929272,620410401911,นาย,ศุภเลิศ,โพธิชัย,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900940751,620410402035,นางสาว,รัชนีกร,เพชรสีขาว,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560600124821,620410402322,นาย,วรัญชิต,ไชยคำมูล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900831192,620410402418,นางสาว,ศิริรักษ์,สันติวิสัฎฐ์,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101291833,620410402768,นางสาว,มุกธิดา,ตั่นเล่ง,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703078604,620410403055,นาย,เอกพงศ์,จันทรี,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900692557,620410403536,นาย,ณัฏฐ์สรภัส,วชิรสิริสกุล,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810600076149,620410601509,นางสาว,สุภัสสร,แก้วยอดเขา,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101718850,620410601821,นาย,ชัยณรงค์,สวัสดิ์เป้า,วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล-ซ่อมบำรุงอากาศยาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620100180895,540501404607,นาย,พัลลภ,ลาอุ่น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700211221,540501405383,นาย,ธนชัย,พูนเอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100600273323,540501407358,นางสาว,ไพลิน,ยิ้มเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1840100431837,540501407509,นางสาว,จรวยพร,โอภาโส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701540815,540501407798,นาย,เอกรัฐ,เอื้อสุนทรพานิช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1850400048443,550501412270,นางสาว,จีรวรรณ,ศรีบัวลา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1239900194469,550501412289,นาย,สราวุฒิ,เหล่าหว้าน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1909800759131,550501412432,นาย,ธนัชพร,หัสดีวิจิตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701587650,550501413140,นาย,ธนาณัติ,อุตรัศมี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1619900232731,560501414419,นาย,พงศกร,แห้วเพ็ชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1319900403652,560501415863,นางสาว,วิจิตรา,ท้าวสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1329900516945,560501416606,นาย,วิชาญ,เจริญศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100701991507,560501416615,นางสาว,ปรารถนา,อ่อนจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1859900154402,560501416734,นาย,กัปตัน,ยอดทองสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300130861,560501416865,นาย,วรากร,เที่ยงสมบุญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702052083,560501416967,นางสาว,บัว,พิกุลศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100800510493,560501417441,นาย,คเณศ,อุไรพงษ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002124849,570501222009,นาย,ธนากร,ดำแจ่ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700125925,570501418980,นาย,ดนัย,สุดโต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1540600088310,570501420049,นาย,ปณิธาน,ปฏิภาคศิรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900168829,570501420077,นาย,วรงค์ชัย,สรลักษณ์ลิขิต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1311400084526,570501420142,นางสาว,กัญญาวีร์,หลาวนอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2310700045086,570501420143,นางสาว,ประภาพร,สุนประโคน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702008711,570501420376,นาย,ธนัช,ฤกษ์อุดมถวิล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1849900208766,570501420416,นางสาว,สุรัสดา,ราชคต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1209700594765,570501420998,นาย,อาฤทธิ์,หนองใหญ่,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1700500094707,570501421575,นางสาว,อรพนิต,พึ่งน้อย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100701585088,570501421623,นาย,อานนท์,อดทน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550500133500,570501421634,นาย,สราวุธ,กิตตินพคุณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700199533,570501421656,นางสาว,กนกนาฏ,วัตตนะชัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900413161,570501421698,นาย,สมประสงค์,ศรีจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900398367,570501422115,นาย,จตุรัส,แก้วสว่าง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1469900360472,580501423059,นาย,บุญญา,ลิ้มตระกูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841000083242,580501423262,นางสาว,ภาวิณี,บุญประสพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900540626,580501423472,นาย,ธนกฤต,ศิริชล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600373484,580501423606,นางสาว,ชมพฤกษา,มณีอินทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341500274211,580501423764,นางสาว,ภัศรา,บุญสุวรรณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1809900729677,580501423791,นางสาว,ผกามาศ,คงประพฤติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400815238,580501423924,นางสาว,ศศิชา,หมั่นใจ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520700103884,580501423932,นางสาว,ธิดารัตน์,วงค์กิติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900221517,580501424060,นาย,กิตติศักดิ์,แพรกปาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330700162459,580501424311,นาย,ณัฐวร,พยุงวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700220991,580501424493,นาย,ณภัทร,การสมจิตต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309901321927,580501425027,นางสาว,นิภาวรรณ,สำลีปั้น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2710700025952,580501425030,นาย,พงษ์กร,สุขพร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300184082,580501425190,นาย,ยุรพงศ์,บินอุมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900404289,580501425393,นาย,ฮัสซัน,มะยูนุ๊,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702004898,580501425397,นางสาว,ธันยธรณ์,นาคมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900187467,590501426080,นางสาว,ศรสวรรค์,กิตติบัลลังก์กุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900377998,590501426081,นาย,แสงเพชร,คำแสน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841101088231,590501426417,นาย,อนุวัฒน์,สโมสร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300159851,590501426466,นาย,ชนะพล,หลำวรรณะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700699073,590501426668,นางสาว,สรัลนุช,สุคนธวงษ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1440400144110,590501426728,นางสาว,พิรุณรัตน์,ภาภิรมย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900664461,590501426732,นางสาว,ปิยะดา,ออมสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650100090225,590501426733,นางสาว,จิราพร,ออมสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802232394,590501426763,นางสาว,ลินดา,เบ็ญหมาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900175299,590501426778,นางสาว,พัชรี,เลิศตาปี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300018593,590501427050,นางสาว,สุทินา,วัดรจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1600100712919,590501427143,นางสาว,วรดา,ทิพย์สิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400234141,590501427197,นาย,อนุชา,ยวงทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300133120,590501427249,นาย,อัครวินท์,บึ้งยา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700801218,590501427297,นางสาว,กุสุมา,เคหะไพจิตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701509350,590501427460,นาย,วัฒนธรรม,เย็นใจ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1619900311208,590501427467,นาย,ธีรภัทร,กมลภพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801036612,590501427714,นางสาว,เกิดชนก,เหลืองสวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1850200026322,590501427746,นาย,อมรเทพ,รอดน้อย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300216910,590501427747,นางสาว,วราภรณ์,จั่นพา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401300060870,590501427749,นางสาว,เบญจมาพร,แก้วคำแจ้ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900549449,590501427761,นางสาว,พิมพ์ชนก,บุญพล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700642166,590501427801,นาย,ปีติภัทร,บุตรกะวี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802265209,590501427853,นาย,สิทธิชัย,โกไศยกานนท์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702612577,590501427905,นาย,อาคเนย์,อาดำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420500119095,600501428674,นางสาว,วันวิสา,กันหา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900374767,600501482863,นาย,สุรชัย,ศรีวงค์สุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1819900274149,600501483406,นางสาว,พัชรภรณ์,เขมวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400823818,600501483703,นางสาว,กัณธิมา,เข็มทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700002791,600501483914,นาย,ธนินทร,พวงมะณี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700465684,600501484159,นางสาว,สุดาพร,เรืองเสมอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500010405,600501484473,นางสาว,ทิพอาภรณ์,ปฐมนุพงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300110872,600501485222,นางสาว,บุษกร,บุญปก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100403433,600501485434,นาย,สุพีรักษ์,ปิ่นแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900788138,610501400044,นางสาว,กษมา,ปัญจการ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1310600313196,610501400053,นางสาว,ศิริญากร,บานฤทัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350300171931,610501400382,นาย,กฤษฎา,จันทร์ทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1301701342231,610501400442,นาย,ปณิธาน , ยาณะสาร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1329900950424,610501401081,นางสาว,สุชาดา,กระจ่างใส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701442140,610501401222,นาย,ณัฐพล,จันทสาร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702655279,610501402113,นางสาว,ศิรินันท์,พันธุ์อุดม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1310700317851,610501402115,นาย,พัสสน,วงศ์ศรีเทพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900618165,610501402243,นาย,อับดุลเลาะ ,สะอะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701888218,610501402680,นาย,อนุชา,โหม่งพุฒ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103300123213,610501402998,นาย,ปราโมทย์,มูลศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1300100157896,610501403142,นาย,สราวุธ,ดีไพร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200101862918,610501403542,นาย,สหัสวรรษ,บัวแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001331864,620501400093,นาย,อนุชา,ลพบำรุง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901369152,620501400125,นาย,อภิสิทธิ์,แสงทองอร่าม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900327765,620501400493,นาย,สุธาสิน,ส่มเมือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301334118,620501400715,นาย,ปรเมษฐ์,พลพิมาย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900707214,620501400775,นาย,วรเมธ,แจ่มใส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330401613530,620501400780,นางสาว,อรทัย,ศรีรังสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900753321,620501400878,นาย,ณภัทร,พลวัฒน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950500205868,620501401073,นางสาว,นาดียา,เจะเเละ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950601243552,620501401074,นางสาว,นูรูลฮีดายู,มะมิง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341401236133,620501401147,นาย,ภูติขวัญ,พงษ์ธนู,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901338516,620501401176,นาย,ศราวุฒิ,คล้ายเพชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501355003,620501401709,นางสาว,จันทรารักษ์,คีมสนิท,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900545135,620501402087,นางสาว,ชญานิษฐ์,บุญเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900779638,620501402210,นางสาว,วิศรุตา,หรรษา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900632351,620501402459,นาย,สุรพัศ,มะดะเร็ส,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300071231,620501402490,นาย,ปรัตถกร,ปิติวัฒนโชค,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659901917843,620501402612,นาย,เจตนิพัทธ์,จันทร์เทพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900980591,620501402710,นางสาว,นริศรา,โพธิ์ยิ้ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801382282,620501402809,นาย,จักรกฤษ ,ฆ้องดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902775492,620501402810,นาย,อิสระภพ,ไพรเขียว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100208868,620501402865,นาย,สกรรจ์,แสงแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709700213651,620501402896,นางสาว,กชวรรณ,หมื่นศักดา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900392230,620501402946,นาย,อมาลุดดีน,การีนา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300303239,620501403079,นางสาว,จันทาทิพย์,จันทรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000086884,620501403085,นาย,วชิรวิทย์,แก้วสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2270400005594,620501403491,นาย,พงศธร,โพธิ์บุตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702676462,620501403552,นาย,อาณกร,เปรมชาติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700424821,560502416256,นาย,พีรวิชญ์,พรหมมินทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103300104499,560502416604,นางสาว,หทัยชนก,ลีอำนาจวงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103300055315,570502222037,นาย,ฮัสซานัล,บินซีดีน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702029537,570502420460,นาย,ฐานพัฒน์,แสนกาษา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701310111,570502421196,นาย,คณบดี,บุญดวง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701311053,570502421362,นางสาว,น้ำทิพย์,มูลทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100201115945,570502421709,นาย,สหภาพ,ปานบัณฑิตย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701865288,570502421914,นางสาว,ธัชพรรณ,ศรีเสมอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701987693,570502421915,นางสาว,สุภวดี,แก้วสระแสน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501246085,570502421916,นาย,สุขณธี,สุนทรา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900650496,580502423537,นาย,รัชชานนท์,ขันทปรีชา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702393972,580502424024,นาย,วรุฒ,กอเซ็ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300184279,580502424508,นาย,อภิสิทธิ์,ตั้งชนะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102700694977,580502424773,นาย,ทรงชัย,แรงฤทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702450186,580502425037,นาย,ธรรัตน์,สุขถาวร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701828935,580502425282,นาย,อดิศักดิ์,หวังดุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900672418,580502425351,นางสาว,อาภาภรณ์,แก้วศรีทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103701945923,580502425352,นาย,กฤตนุสรณ์,ไวคุณา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701901532,580502425461,นาย,รชต,วิสิษฐยุทธศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100030103,580502425486,นาย,อธิกร,ตั้งพูนสิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1909802215171,590502426188,นางสาว,กชกร,สุนทรากร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119700037280,590502426704,นาย,ทีปกร,ประทุม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900704051,590502426766,นางสาว,ภิญญดา,ผายเงิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702624524,590502426820,นางสาว,นัสวียา,กลิ่นพิกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300027002,590502426835,นางสาว,ปิยนันท์,ชัยบุญญานันต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100653169,590502426918,นางสาว,ปาริตา,พึ่งสาย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700796397,590502426924,นางสาว,กิตติยา,เทพแตง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700597556,590502427018,นาย,ณัฐวุฒิ,ทรงศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700781047,590502427149,นางสาว,จารุวรรณ,ปทุมวงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900310757,590502427165,นาย,ศักรินทร์,ทิพย์เดช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600378249,590502427415,นาย,ภูมิ,พูลศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101000075688,590502427774,นาย,ฟาฮัด,เทพรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702652943,590502427822,นางสาว,ธัญญารัตน์,วิจารณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700590624,590502427867,นาย,ฐิตวัฒน์,เลาะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140100085781,590502427886,นาย,กัณฑ์ชาติ,มนต์กันภัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102800053701,590502427969,นาย,ณัฐนนท์,อิ่มโสภณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100201052862,590502427997,นางสาว,ศุภากร,อุสิทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702142816,600502482850,นางสาว,กัญชนิษฐ์,โพธิ์ทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900789196,600502482873,นาย,พรชัย,ยอดสุรินทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702687251,600502482950,นางสาว,บุษยารัตน์,บุญเลิศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100197220,600502483664,นาย,สิทธิชัย,เอี่ยมจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702789844,600502483908,นางสาว,เจตศุมาภรณ์,รากทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1249900518043,600502484243,นาย,ณัฐกิตติ์,สุทธากูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639900306158,600502484332,นางสาว,มลทิรา,ยศสมุทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300102799,600502484344,นาย,หฤษฏ์,ซุยมาเมือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140600166659,600502484438,นาย,ธนธรณ์,กรณีสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600369428,600502484476,นางสาว,อังคณา,แตงวิเชียร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702615439,600502485042,นางสาว,อารยา,ศรีสอาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702788767,600502485157,นาย,วีรัชญ์,นาคนาวา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600403189,600502485158,นาย,เกริกพล,นะมิ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849801177170,600502485262,นางสาว,อรพรรณ,วงษ์คุ้ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309901157761,600502485391,นาย,ปฐมพงศ์,คงสวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709900883391,600502485793,นางสาว,ภัทรศยา,ตาตะสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300158642,600502485795,นางสาว,ธนพร,น้ำเหนือ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600032421,600502485880,นาย,กิตติพิชญ์,กนกขจรกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103702398292,600502486016,นางสาว,พริมาภรณ์,วิทยาสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900815111,600502491666,นางสาว,ธนพร,ปานทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340201202668,610502400034,นางสาว,นุชจรินทร์,ศรีสมทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1929900705050,610502400052,นาย,อนันตชัย,ศรีสุวรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200139020,610502400254,นาย,พงษ์ธนกรณ์,จั่นกระเเสร์นภา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300255196,610502400255,นางสาว,ณิชญากุล,จันทร์แจ้ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600037059,610502400488,นางสาว,นิรมล,สมันวอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700265749,610502401193,นางสาว,ปนัดดา,พุ่มเพ็ชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900580049,610502401359,นางสาว,บูชิตา,ขำประสงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102800092995,610502401494,นางสาว,สาริศา,เปียแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700278247,610502401507,นางสาว,นัดดา,บุญมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703047261,610502401545,นาย,นรพณิช,สนิธยานันต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300229329,610502401553,นางสาว,วรนุช,เบ้ากลาง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702717735,610502401679,นาย,อาชว์,ตั้งมณีสมุทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300113120,610502401863,นางสาว,ชนัญชิดา,อู่อ้น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900620621,610502402364,นาย,อลงกรณ์,แสงสว่าง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1401800040355,610502402551,นาย,เกียรติดำรงค์,แก้วมาลา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100400995686,610502402682,นางสาว,รักษ์ชนก,สิงห์บุญมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702734322,610502402745,นาย,นาวิน,พิทักษ์นงเยาว์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300146354,610502402785,นาย,ชยณัฐ ,สุวิทยะศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300238968,610502402806,นาย,ปริญญา,พูลผล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600424216,610502402808,นางสาว,สิริยากร,รอมาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702588749,610502402868,นางสาว,ทรรศน์วรรณ,อุดมสวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702743305,610502402896,นางสาว,จิรัชยา,สุภาสุด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1110300239731,610502403446,นางสาว,เมธาวี,ฤทธิ์กำลัง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402077588,610502403807,นาย,ศิลปภณ,ระดิ่งหิน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300338482,620502400306,นางสาว,มนัสวี,แมนุ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1201100001278,620502400678,นางสาว,ลลิตา,มีสวาท,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900450729,620502400841,นางสาว,ประนิตา,ธรรมเศวต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101846480,620502401154,นางสาว,รุ่งนรา,คุณสี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000074568,620502401586,นาย,วัชรินทร์รัตน์,โรจนพร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703032623,620502401830,นางสาว,ธารารัตน์,แก้วคงคา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900382924,620502402233,นาย,ปรัตถกร,จัตวา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702951269,620502402261,นาย,ยศกร,ศรีเกตุนิ่ม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703199251,620502402374,นาย,อัษฎาวุฒิ,อุ่นอำไพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900532771,620502402380,นางสาว,กุลวดี,น่วมมะสิงห์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600429889,620502402432,นาย,ปิติวัตติ์,ไชยกิติอนันต์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900659354,620502402495,นาย,มนัสวี,วินทะไชย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600410606,620502402610,นาย,ปีย์มนัส,เงินงามเลิศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300299584,620502402789,นางสาว,ณัชชา,เส็งกลิ่น,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300018259,620502402798,นาย,วรพงศ์,บุญนอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300280361,620502402909,นาย,อัฑฒ์,ตั้งเรือนรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703142844,620502403064,นางสาว,รุ่งอรุณ,กิจไทยสงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702743305,620502403075,นางสาว,จิรัชยา,สุภาสุด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900525291,620502403993,นางสาว,ศศิธร,ชื่นฤทัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบนิเทศศิลป์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3920600759756,460503454340,นาย,รัชชานนท์,เทพอักษร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบตกแต่งภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100700505137,540503406506,นาย,ทศพร,สุรบูรณ์กุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100501003875,540503407023,นาย,โอภาโส,จันทโสภณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701988395,560503415418,นางสาว,จิระประภาพร,ชะนะเสนา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900170343,560503415773,นาย,กฤษฎา,เสาว์เฉลิม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701640707,560503416759,นาย,นราธร,คงสินเจริญชัย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102001706399,560503417349,นาย,กิตติศักดิ์,เชื้อรอด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102002040084,560503418077,นางสาว,มินตรา,บุญศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701329092,570503221323,นาย,อลัน,อะหมัดตอเฮด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1760500154165,570503419149,นางสาว,มัทนา,เย็นจิตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900473383,570503419954,นาย,ภาณุพันธ์,คำจร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840500039616,570503420072,นางสาว,พวงทิพย์,บัวอินทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900162626,570503420085,นางสาว,ปภาวี,ปานมี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900185588,570503420252,นางสาว,พัชราภรณ์,ทวีรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103701984813,570503420342,นางสาว,ลลิตา,เรืองปราชญ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701822764,570503420390,นางสาว,ชลธิดา,โสงขุนทด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702119773,570503421776,นาย,ทนงศักดิ์,แสงคำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702196603,570503421792,นางสาว,บัว,ไชยสาร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102800053302,570503421810,นางสาว,วนิดา,จตุรพรกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1709700168991,570503421918,นางสาว,นพเกล้า,สัจจปัญญาพล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701554665,570503422059,นาย,ภานุวัฒน์,ทับทรวง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700433376,570503422093,นาย,อธิปัตย์,ใยสูบ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300153721,580503422974,นางสาว,ปาริชาต,สันตวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100201044711,580503423446,นาย,นรินทร์,นาคาตาเกะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1779800158920,580503423991,นาย,พีรวัฒน์,ก๋าคำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700652051,580503423998,นาย,รวีย์,มะลิวัลย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700624626,580503424013,นางสาว,วิสนีย์,ทองดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100439047,580503424036,นาย,ปฏิภาณ,สีสำอางค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701934174,580503424240,นาย,กฤตาณัฐ,ทองมี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700542271,580503424307,นาย,เสฏฐวุฒิ,วัฒนเวช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330400471405,580503424317,นาย,วัชรพงศ์,เคารพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801040512,580503424394,นาย,สหมิตร,พิทักษ์สุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702021722,580503424627,นาย,ภานุพงศ์,อ่ำบุญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702552671,580503425006,นางสาว,ปาณิภา,รัมมะยาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900487655,580503425063,นาย,ธุวานนท์,ขวัญชุม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1103300186738,580503425098,นางสาว,วาณิชฌา,ทาอ้อ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702304395,580503425107,นางสาว,เกศรินทร์,ดีน้อย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700240495,580503425121,นาย,อรรถพล,ไพรสุวรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1101500902109,580503425126,นาย,ภูณิช,ชุติมาสมบัติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702348128,580503425139,นาย,อัษฎาวุธ,ต้องใจ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300065426,580503425244,นางสาว,ธัญญารัตน์,จรกา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700651828,580503425261,นางสาว,ณภัทร,เนตรพันธ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800839810,580503425307,นางสาว,ญาสุมินทร์,ธนะนิมิตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702063517,580503425395,นางสาว,สุธิดา,สิงห์ทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701769243,580503425465,นาย,อนุกูล,พร้อมพูน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959800087273,580503425472,นาย,ณัฐฐินันท์,สิรินันทเมธี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702084228,580503425549,นางสาว,สุภาวดี,สีชมพู,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901241403,590503426013,นางสาว,นภัสวรรณ,จุลลนันทน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1102700762697,590503426289,นาย,ธนัท,แหลมฉลาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1679800205911,590503426476,นางสาว,ศตนันทน์,อินแนน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800834095,590503426879,นาย,รุจิภาส,สุวรรณรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119600016311,590503426880,นางสาว,เยาวลักษณ์,เหลือถนอม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650400156728,590503426978,นาย,วุฒิชัย,สิงห์ลอ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900907268,590503427047,นาย,คุณากร,วู,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430200225035,590503427048,นาย,ทักษิณ,น้อยคำภา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702600196,590503427125,นาย,วิศรุต,คำดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900527141,590503427179,นาย,ชารีฟ,ลอยเกตุ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702079316,590503427233,นาย,สุเทพ,อุ่นอำไพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300061782,590503427358,นาย,สุทัศน์,ทองดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390300042936,590503427428,นางสาว,ปนัดดา,แพงดาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700624197,590503427471,นาย,จักรกฤษณ์,จันทะเสน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901124010,590503427554,นาย,ชยพล,วัลเครือ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702654784,590503427738,นาย,อาณัติ,นิมะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700252027,590503427816,นางสาว,กาญจนา,วรรณกสิณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900650143,590503427893,นาย,ณัฐพล,สมแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100369642,590503427901,นาย,สิทธิชัย,เจนเกษกรณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900525111,590503427934,นางสาว,ปภาวรินทร์,มูลจันดา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801129955,590503427964,นาย,วชิรวิชญ์,ชูรัตน์หิรัญโชติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702409968,590503427983,นาย,ชุมพล,เศรษฐกุญชร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800737447,590503427994,นาย,ภูวณัฐ์,มงคลศุภรัศมิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900630157,600503428658,นางสาว,กนกนาถ,บัวศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300146346,600503483391,นางสาว,กมลวรรณ,กอนโด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702629283,600503483677,นางสาว,ศศิภา,วัฒนลออสมบุญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700618634,600503483887,นางสาว,หัทยา,เขมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800345552,600503484039,นาย,ธีรภัทร,แสนสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600402514,600503484436,นาย,จิณณะ,นนทเกศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702668508,600503484525,นางสาว,วิชุดา,คำมูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300057378,600503484541,นาย,สิรภัค,พิขุนทด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300052350,600503485183,นางสาว,รสิตา,แสงแดง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102003003191,600503485194,นางสาว,วันวิสา,สิงห์มาเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720900231736,600503485481,นาย,สถาพร,พงษ์สวัสดิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100701896997,600503485490,นาย,พุทธิพงษ์,นบนอบ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900856992,600503485540,นาย,ศิรสิทธิ์,ปะทักขินัง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702252158,600503485814,นางสาว,จิรพร,ภูนนทา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700582834,600503491410,นาย,ธภัทร,พรมเพ็ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100201868273,600503491584,นาย,วัฒนชัย,ศัพทะเสวี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702832585,610503400893,นาย,สุทธิภักดิ์,ไชยวรรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100801327196,610503401195,นาย,สุวิส,ยุบลชิต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901871575,610503401328,นาย,สุทธิภาค,ทับทิม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100213900,610503401355,นางสาว,ศุภิสรา,ฉิมวิเศษ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770401237445,610503401394,นางสาว,น.ส.ไอยลดา,ดีล้วน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1149600034203,610503401586,นางสาว,กชพรพรรณ,มหัทธโนไพศาล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300189321,610503401946,นางสาว,สุวนันน์ ,เสน่หา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100801326726,610503402358,นางสาว,เบญญดา,บุญริเวสร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702817881,610503402407,นาย,พัทธนันท์,พักพล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400088445,610503402667,นาย,ภาณุมาศ,ชัยรัตน์ประภากุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700156421,610503402749,นาย,วุฒินันท์,มีหา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702651702,610503402810,นาย,จิรายุทธ,สวัสดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1540600101987,610503403012,นางสาว,พรชิตา,เทพวงค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700346278,610503403267,นาย,สมิทธิ์,สมานทรัพย์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701771810,610503403268,นาย,ธนภัทร,อินทร์สุวรรณ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900254303,610503403546,นาย,นิติพัฒน์,พุฒิพงศ์โสภณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709700213651,610503403751,MISS,กชวรรณ,หมื่นศักดา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1200901273879,610503403928,นาย,ภูมิพศุตม์,คงสมฤทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103000065153,610503403953,นาย,กฤตบุญ,ชีวะเจริญยิ่ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440601297916,620503400007,นางสาว,พิมศิริ,เตชทัต,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902830043,620503400123,นางสาว,ปภัสวรรณ,เชดนอก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219700003759,620503400295,นางสาว,พัณนิตา,คนลำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703234803,620503400352,นางสาว,อิงตะวัน,พุกรักษา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900599477,620503400388,นางสาว,วรางคณา,เอี่ยมสำอางค์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800200373,620503400449,นางสาว,นภัสวรรณ,หวังเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529902050054,620503400572,นางสาว,อรนภา,จันตา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400600209126,620503400617,นางสาว,ปิยดา,สาแก้ว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500803984,620503400805,นางสาว,ชามา,สำเภาทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703029614,620503400814,นาย,ศักดิ์ดา,สุภาทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703007033,620503401166,นางสาว,เพชฐ์รวีค์,บุญญาเดชขจร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810300090502,620503401385,นางสาว,ที่รัก,คิดรอบ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1365200002937,620503401408,นาย,อาทิตย์,ขุริดี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490700058511,620503401530,นาย,ปวเรศ,สุพรรณโมก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800600156193,620503401565,นาย,ทินกร,โมสิกะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902987022,620503401602,นาย,ศิวกร,แก้วเศษ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360200076090,620503401669,นางสาว,ยลดา,เสมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400600202156,620503401733,นางสาว,เจนนิสา,อ้นทอง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001185747,620503401910,นางสาว,รัตนกริช,เรืองฤทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300222689,620503401952,นาย,สุจินดา,ทองธรรมชาติ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129901617291,620503402078,นาย,รักเกียรติ,ผดุงไทย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249800118949,620503402095,นาย,ภูมินทร์,คำขะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650501111771,620503402143,นางสาว,ธัญญารัตน์,พงษ์พานิช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2139600004817,620503402182,นางสาว,ณัฐมล,ขุนไม้งาม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709700244158,620503402184,นางสาว,ธัญเรศ,นุชนาบี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702966096,620503402494,นางสาว,อรวี,แก้วเมือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300186607,620503402576,นางสาว,บุญชนก,สายนึก,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901423377,620503402587,นางสาว,รินลดา,หวังเกษม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350101572668,620503402597,นางสาว,กัลย์สุดา,พรมท้าว,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300261846,620503402616,นาย,ธนัตถ์,บัวจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703099121,620503402620,นาย,เจษฎากร,บัวยังตูม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960200152297,620503402762,นางสาว,ซูใบดะห์,มะสูเป็ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640701182451,620503402949,นาย,ธรรมธร,โฆษิตสุริยะพันธุ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300205598,620503403108,นาย,นนทวิทย์,สังฆพรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800259606,620503403335,นาย,จิรายุทธ,พอขุนทด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2969900011021,620503403485,นางสาว,ศริญญา,พรมรัตน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401016681,620503403909,นาย,ภูมิยังกูล,เตชภิญโญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959800146016,620503403987,นาย,พิชญ์,แซ่เลี่ยง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320700297575,620503404213,นางสาว,ธีรพร,วิจิตรปัญญา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบภายใน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,10512250,170505491615,นางสาว,เนียมาร่า,ซาเรสต้า,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,10490849,170505491616,นาย,ซาชิน,มาหาจาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,10541259,170505491642,นางสาว,ซาบีน่า,มาหาจาน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500579511,560505217469,นาย,ฉัตรชัย,สมพงษ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370500003187,560505414007,นางสาว,พิมสิริ,มหาสมุทร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900137765,560505414773,นาย,ปฐมพงษ์,หล้าป้อง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700130216,560505418079,นาย,รัชรินทร์,ชูจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1450200168635,560505418330,นางสาว,วาธิณี,น้อยประสิทธิ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002251883,570505222311,นางสาว,อชิรญา,เพชรสังคาด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480500190601,570505419350,นาย,พลวัฒน์,รินทระ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103100255736,570505421164,นาย,ณัฎฐรัตน์,แซ่เฮ้ง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700480837,580505423671,นาย,ปริญญา,คนตรง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810100206485,580505424072,นาย,ณัฐภูมิ,เอี่ยมบุตร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400700160552,580505424787,นาย,พงศกร,จันทะเรือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1720900187401,580505424790,นางสาว,รัตติกาล,หลั่นเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702426458,590505426640,นางสาว,ศศินา,ศิลาโฉม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702659468,590505426867,นางสาว,ขวัญชนก,ฮารีเมา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1191100111571,590505426882,นางสาว,กฤติยาภรณ์,วงษ์ศรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2350800022991,590505427208,นางสาว,ยุพารัตน์,แดงเหลือง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700394230,590505427552,นางสาว,สุขนที,เกษหอม,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702454548,590505427940,นาย,ณัฐนนท์,ลาโฮรี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110200143546,600505483117,นาย,วรายุส,พรรณฑูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100199001,600505483203,นาย,หฤทธิ์,มุสตาฟากูล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700717918,600505483735,นาย,ชาติชัย,เชาว์มานะเดช,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900432535,600505484358,นางสาว,กุสุมา,หอมไม่หาย,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500868156,600505484494,นาย,ธนิษพล,วงษ์ชุน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702633801,600505484534,นางสาว,กิตติญา,พันธ์วงศ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702685526,600505484535,นางสาว,เสาวภา,รุ่งโรจน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900674952,600505484933,นางสาว,จิรสุดา,หง้าฝา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,10547907,180505403776,นาย,อูจิม,มาดานเฮอร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,10532629,180505403848,นางสาว,โซนียา,พุจวารี,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,09024704,180505404060,นาย,โรจล,ซักคายาร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702883899,610505401728,นาย,ณัฐกรณ์,ดึงสุวรรณ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139700012848,610505401766,นางสาว,ปลิตา,ศิลปเจริญ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140800077099,610505402086,นาย,ณกรณ์,มงคลศิริ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900583229,610505402198,นางสาว,ภักษ์ชรินรัตน์,วุฒิพัฒน์ธราธร,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702875457,610505402409,นาย,สหรัฐ,ผาสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800386348,610505402545,นาย,กรรชัย,ศรีสอน,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300218690,610505402592,นางสาว,ลลิดา,งามขำ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100591035,610505402832,นาย,เฉลิมพงศ์,ยิ้มหล้า,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730601200456,610505402897,นางสาว,รสสุคนธ์,ฟอมไธสง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702826979,610505403010,นาย,เกษมศักดิ์,เภากลัด,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900320953,610505403011,นาย,ทวีศิล,บุญอุทิศ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300122510,610505403297,นางสาว,ธันยพร,ศิริวิโรจน์สกุล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702661101,610505403507,นาย,ภัทรชัย,เฉยเคารพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900474411,610505403526,นาย,ธนาภาส,ศรีหรั่งไพโรจน์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901431489,610505403527,นาย,กิตติพงศ์,หอมจันทร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702428181,610505404047,นาย,ชิษณุพงค์,เข็มนิล,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401300075273,620505400373,นาย,บริบูรณ์,กองสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659902036956,620505401520,นาย,ธนกร,นามมาลา,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703126838,620505401770,นาย,ศุภชัย,สสารีวัตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801116871,620505402120,นาย,ธนโชติ,เรือนหล้า,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700009401,620505402711,นาย,ภานุวัฒน์,ประยูรสุข,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101882528,620505402963,นาย,สุธีร์,เเจ่มเเสง,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8710779004140,620505404039,นาย,โอมศิวะ,รัสโกตีมาการะ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1372238,190606104325,นางสาว,ซา ,หลัว,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF3862776,190606104326,นางสาว,จิ้ง,ยู่,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1908806,190606104327,นางสาว,จื่อซ่อน,เจ้า,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA9022730,190606104328,นาย,จื้อห้าว,หวง,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA5561908,190606104329,นางสาว,จินหลิง,เหวย,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E57366520,190606104330,นางสาว,หยูหลั่ง,หวง,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF4693853,190606104331,นางสาว,สวยฉิน,เจ้า,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2859332,190606104332,นางสาว,เซา,หลู,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2850820,190606104333,นาย,จงตง,พัน,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1403265,190606104334,นางสาว,เสี่ยวชิง,หยู,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2366296,190606104335,นาย,โป,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,วุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF0309794,190366104299,นางสาว,เคอเอ๋อ,เฉิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF0408654,190366104300,นางสาว,เสี่ยวชิง,หนิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA7677589,190366104301,นาย,เจี้ยน,หวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9248542,190366104302,นางสาว,หุ้ยผิง ,หวัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1410592,190366104303,นางสาว,เยี่ยนเหม่ย,เฉิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1411804,190366104304,นางสาว,กุ้ยฮวา,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1408330,190366104305,นางสาว,ชาน,หลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1410616,190366104306,นางสาว,ใช่หง,หลู,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF0407690,190366104307,นางสาว,ฉันโยว,มั่ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1401623,190366104308,นางสาว,เสี่ยวถิง,เสี้ยว,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1407487,190366104309,นางสาว,หลิงหลิง,หวัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF0407613,190366104310,นางสาว,เยี่ยนเยี่ยน,หลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1424751,190366104311,นาย,ชุ้นเหว่ย,สู้,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2861393,190366104312,นางสาว,เช่ายิง,เหลียง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1922385,190366104313,นางสาว,เสี่ยวซวน,จาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1405730,190366104314,นางสาว,เฟิงหมิง,หลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1038721,190366104315,นาย,เจิงเฉิง,ฟู้,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1406043,190366104316,นางสาว,ยู่หยิ่ง,หวัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EG1454225,190366104317,นางสาว,ซาลี่,หลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2062413,190366104318,นาย,เจียขุย,สวี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA5064686,190366104319,นาย,คัง,เฉิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF3341429,190366104320,นางสาว,อยู่ฝาน,กั้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2450612,190366104321,นางสาว,ฟู้หลัน,หยาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED8231199,190366104322,นาย,เป่าเทา,ฮาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1424946,190366104323,นางสาว,เย่ว,ฉิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EG4101305,155606424629,นาย,เฉิงหลง,ถาน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E45656670,155606424658,นางสาว,หลิน,ฟาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E52523065,155606424703,นางสาว,ยีนา,อาดู,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E54520531,155606424724,นางสาว,ฟาน,เย่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E56115092,155606424764,นางสาว,ลี่ลี่,เจียง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E62688204,155606425516,นางสาว,ตาน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,M23385758,155606425539,นาย,จองกอน,คิม,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E48676546,155606425560,นาย,หลง หลง,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E63175330,155606425569,นาย,จงหลิน,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E46829264,155606425571,นางสาว,เยี่ยน,ฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E55648006,165606426639,นางสาว,ซึเฉิน,เหวิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E27414271,165606426874,นางสาว,ซูเยวีย,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED2262472,165606426875,นาย,ซุ้นเจ๋,เหลียง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E77381793,165606426898,นาย,ปว๋อห่าน,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E67996199,165606426899,นาย,ซินหลิน,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E15919604,165606426921,นางสาว,ซื่อเฮิง,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E28785413,165606427073,นางสาว,เซียวเสว่,ชุย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E59952504,165606427087,นาย,หยู่ตง,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E30449182,165606427439,นางสาว,เสี่ยวฉง,เฟ้ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E56144251,165606427440,นาย,หยู่เจี้ยน,ผาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E43365568,165606427479,นางสาว,อยู่หวน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E79007914,165606427495,นางสาว,จิงเจิน,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E52048298,165606427521,นาย,ซั่งกวาน,จือห้าว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E99185673,165606427522,นาย,เวิ่นห้าว,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E57842421,165606427534,นาย,เหลียงเว่ย,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E76991104,165606427663,นาย,ช่างชือ,ฉือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E51362734,165606428143,นาย,บูเหยี่ยน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E71102033,165606428157,นาย,เฉิน,เฟิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81367117,165606428163,นางสาว,มิ่น,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E56824999,165606428167,นาย,จูนลี่,เคอ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E82848263,165606428169,นาย,ยี่,ถาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81654651,165606428171,นางสาว,หลี่จวน,หลี้,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81627261,165606428174,นาย,อันเหลียง,จู้,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81610480,165606428415,นางสาว,หลี่โป,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81836882,165606428417,นาย,เพิงฮุย,โจว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E72962956,165606428441,นาย,จึกัง,ฉิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,G52440777,165606428447,นางสาว,ดงเหมย,ฉี,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E84662665,165606428455,นาย,กวานเหลี่ยง,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E68456753,165606428458,นาย,เอ่อซั่ว,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E56322613,165606428459,นางสาว,จื้อถง,จ้าว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E40664687,165606428464,นาย,เจอหนาน,เหอ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E10792660,165606428465,นาย,จื่อฮาน,เหยา,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E58589986,165606428479,นาย,เย่เจีย,ซื่อ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC9797199,175606428737,นางสาว,เชียวหยิน,หวาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E95295500,175606428747,นาย,เหว่ยฉวน,เฟิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E86551304,175606485315,นางสาว,หนง,เฉียวตัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E89113616,175606485373,นาย,เชิงลู่,หลิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E58459616,175606485374,นาย,หมิงจึ,เว่ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E37503054,175606485842,นาย,จื้อหยวน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E51382334,175606485898,นางสาว,เหมิง,อู๋,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA3900146,175606486011,นางสาว,ฮุยหนี่,โซรง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC6903113,175606491611,นาย,จื่อเหยา,โจว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA1277349,175606491612,นางสาว,ซื่อหง,พาน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA9667221,175606491623,นางสาว,จุ้นเหวิน,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E93392940,185606401453,นางสาว,หยวนอี่,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EB6607599,185606401457,นางสาว,เสี่ยวซี,จ้าว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E61510909,185606401647,นาย,ยู่หลง,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E74793729,185606401867,นางสาว,เฉี่ยวยี่,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA0989596,185606402822,นาย,ปาวเว่ย,เผิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE1328399,185606403016,นาย,ฉี,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E06184119,185606403017,นาย,เฉินรุ่ย,เฝิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE1328398,185606403018,นาย,จื้อเพิง,จิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,C5092788,185606403077,นางสาว,มาย ลีนห์,,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E99184224,185606403135,นางสาว,เหมียวเหมียว,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E67992707,185606403138,นางสาว,เฮ้าหลาน,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E19748724,185606403143,นาย,ซ่งหยวน,หลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E38978547,185606403144,นางสาว,ชิงชิง,ผาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E86417712,185606403145,นางสาว,หลินเจี้ยนผิง,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E71494394,185606403146,นาย,ยู้เหิง,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E86453492,185606403147,นางสาว,ซือฉี,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E86447650,185606403148,นางสาว,เมิ้งหยิง,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E51381596,185606403152,นางสาว,ชิงหรู,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA9661369,185606403168,นางสาว,เชี่ยนหยิน,จ้าว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E14790647,185606403175,นาย,จื่อหรุย,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81106250,185606403178,นางสาว,เหวยยี่,หลง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC2810452,185606403196,นางสาว,สิ้วยิง,ซือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC2812091,185606403197,นางสาว,ชุนเซี่ยว,หลิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC9839076,185606403200,นางสาว,อั้นเหยี่ยน,ไช,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E64718350,185606403239,นาย,จิ้น,ซือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,ED4515218,185606403247,นางสาว,เฟิ่งชิง,หวง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED0640244,185606403332,นางสาว,เฟิงเจี่ยว,เบียน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED6811567,185606403563,นาย,เหล่ย เทา,หลู่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,ED4663957,185606403598,นาย,หย่งปิน,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA9035759,185606403697,นาย,หวางหยู ,หลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,17FV13381,185606403829,นาย,มิค ยอน โฮนู,ซูกัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE1150111,185606403940,นางสาว,ลู่,ฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,B6402565,185606403998,นางสาว,เล ทู,ถุย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E54520531,195606401578,นางสาว,ฟาน,เย่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E52523065,195606401579,นางสาว,ยีนา,อาดู,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,HP954658,195606401580,นาย,ชาง,ฮุน มุน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E96141167,195606402379,นาย,หลิน,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E84662665,195606402657,นาย,กวานเหลี่ยง ,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA1432944,195606403059,นาย,กว๋อรุ้ย,เฉิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E50857113,195606403060,นาย,ซิ้นเฉิน,หวง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E43384937,195606403061,นางสาว,ฉวง,สู,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EB1809958,195606403062,นาย,จุ้นหยู,หลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,C0738125,195606403114,นางสาว,หงอก อัญ,ตรั่น,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,RE0079929,195606403332,นางสาว,ชูรูค เชก อุทเซน,ทาบิธ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,C6942478,195606403408,นางสาว,กีมญุง,ตรั่นทิ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF7931813,195606403483,นาย,โซ่วซาน,ฉู,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E95295500,195606403906,นาย,เหว่ยฉวน,เฟิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA0535892,195606403979,นาย,เกา,กั่ง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC9839076,195606403989,นางสาว,อั้นเหยียน,ฉาย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E87686989,195606403995,นาย,ฮ่าวพิง,ฉือ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,U16052006,145601422282,นาย,เอเนส,เอวิช,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E55646171,155601424373,นางสาว,ฉูน,เฟิง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E17342954,155601424757,นาย,ซูเจีย,ฮาว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E64559137,155601425564,นาย,จื้อเจี้ยน,เหอ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E59491305,155601425566,นางสาว,ฟ่งเซี๋ย,โก่ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E28620490,165601427584,นางสาว,เทียนหลิง,หยู,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,0425643,165601428420,นาย,ฮ่าลี่ อาโย่,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ME130045,165601428470,นางสาว,เมย์ เมียะ โน,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,MB491471,165601428471,นางสาว,ถุย ชุ การยา ไลน์,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E84602102,175601428749,นาย,ฮงชวง,ซู,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0246428,175601428762,นาย,เดโอ คองโต้,มูต้า,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,0329300,175601428764,นาย,มาร์ติน ลิฟาเบ่,เบลล่า,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,B6267486,175601485466,นางสาว,เหยียปเหวง,เฟืองเอียน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E99175372,175601485514,นางสาว,จึเยน,โหล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E93339099,175601486024,นางสาว,ลู่ ลู่,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,U11557427,175601491512,นางสาว,ราเบีย เนือช,ยัลดีรัม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,U11372937,175601491513,นางสาว,ยูซ่า,เจี๊ชเจ่อ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,U11898955,175601491514,นางสาว,เฟซ่า,คายา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,U11898956,175601491515,นางสาว,อิมราน,คิริลม๊าซ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P00640495,175601491532,นาย,อุสมาย มูซ่า ซูรุฟ,ซูรฟ เอดิธ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E98305139,175601491613,นาย,ตู,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EB0257549,175601491657,นาย,ย้าวหัว,โกว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,09119025,175601491676,นาย,นิชาล,ซูนาร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E88678074,175601491727,นางสาว,อี้เสียน,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,ED0987110,175601491729,นาย,ชรือฟาน,จั่ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E96191824,185601402629,นาย,เฉาจุน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E64547290,185601403078,นาย,ยี่ซิว,ซู,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED4672120,185601403162,นาย,เจิ้น หนาน,จาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R37356610,185601403853,นาย,มูฮัมหมัดดีบราฮิม,โคะดาบานดีลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC6890609,185601403935,นางสาว,หลี้ฉง,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,C3352170,185601403946,นางสาว,ฟาน ถิ ง๊ก บิด,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,0413819,185601403961,นาย,ตองวี เช อัสซ่า,,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81838851,185601404110,นาย,จุ้นเจี๋ย ,หง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E92591476,195601403348,นาย,เฉิน,ฮุย ตง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659900648032,575601421384,นาย,ชาคริต,ทิสมบูรณ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209601239614,595601426287,นางสาว,มนิศรา,เจนจัดการ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960500317453,595601426519,นางสาว,ขนิษฐา,ด้วงอินทร์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810100213759,595601426543,นางสาว,สุธารัตน์,คุมร้า,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700800980,595601426828,นางสาว,ไอยรดา,อ่วมรื่น,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2101100056951,595601426859,นางสาว,กมลชนก,ชุ่มศิริ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200032365,595601427004,นาย,ศรวิศว์,โกศลศักดิ์สกุล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700806830,595601427135,นางสาว,บุรฑริกา,แสงขำ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700240916,595601427146,นางสาว,ณัฐนิฌ,ฉัตรภัทริน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300052244,595601427234,นางสาว,อรพินทร์,บัวทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300128000,595601427338,นางสาว,อาราเบีย,รัตนปรางค์ทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900494607,595601427447,นางสาว,เจนจิรา,มากกว่าวงศ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900628466,595601427481,นาย,อนุพงศ์,ชีวินมั่นคงธรรม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600308020,595601427489,นาย,วงศกร,ลีฬหวรรณ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702166502,595601427656,นางสาว,มนัสนันท์,สุวรรณดี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201346301,595601427825,นาย,วรเมธ,พงษ์เสาวกา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900465134,605601482736,นางสาว,ภควดี,ทับทิมศรี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300105429,605601482839,นาย,ฤทธิรงค์,สอนชัย,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100400919980,605601482927,นางสาว,นัสรีน,มูฮำหมัด,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101776957,605601483036,นางสาว,กรกมล,สรรพสุข,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102900024886,605601483154,นาย,เนรมิต,วิริต,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1459900722803,605601483188,นางสาว,ชลทิชา,จันทะสิงห์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450200267609,605601483202,นางสาว,ไอลดา,เสนาเนียร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709700203044,605601483860,นางสาว,ศิริกาญ,สุขตะเคียน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300150548,605601483882,นางสาว,พลอยชมพู,สุทธิรักษ์ศิริ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702772264,605601484013,นางสาว,ปาวรา,ประดิษฐ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900447771,605601484084,นาย,ณัฐพล,รอดเมือง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2560301033341,605601484151,นางสาว,สุภาวรรณ,ทอนใจ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300160187,605601484164,นางสาว,อรจิราลักษณ์,ชุมนิรัมย์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702761734,605601484658,นางสาว,มัลลิกา,ครุฑเทศ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702662396,605601485100,นาย,วรภพ,หล่มวงษ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301701324798,605601485125,นางสาว,บุณยานุช,ธรรมนาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700465421,605601485209,นาย,พัฒนวัชร,บัวแย้ม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1119900812236,605601485216,นางสาว,พัชรีพร,ผินแห,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959800098194,605601485301,นางสาว,ปิยภรณ์,โรจนสุวรรณชาติ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2129700015233,605601485313,นางสาว,อัสรีนา,ชื่นชม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900322155,605601485325,นางสาว,สิริวิมล,กาบแก้ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702335452,605601485395,นางสาว,วราภรณ์,นวลพงษ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702851989,605601485402,นางสาว,วลินดา,มูหะหมัดตาเฮต,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720900239494,605601485449,นางสาว,ดาวสอง,โพธิ์ทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900100782,605601485536,นางสาว,ศนีปรีย์,แพนลา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800226635,605601485582,นางสาว,อามิตรา,เอกบัว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100641528,615601400041,นางสาว,มณีรัตร์,สังขะทา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1209701864189,615601400151,นางสาว,มาริสา,คงขำ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702907691,615601400187,นางสาว,ศศิธร,บุญเจิม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300208180,615601400343,นางสาว,จุฑารัตน์,มีสุข,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411701306764,615601400598,นางสาว,ภารดี,ขุนสุข,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119700054362,615601401068,นางสาว,พิณธนา,ตฤณขจี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900474975,615601401133,นาย,กิตติพัทธ์ ,โพธิ์ระเดา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702768146,615601401183,นางสาว,ฟาราเดีย,เซ็นหลวง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700201557,615601401269,นางสาว,จุฑารัตน์,รักงาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900950977,615601401294,นางสาว,นิริณ,เดชสุรางค์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501494097,615601401475,นางสาว,ฟาเรีย,รัตนปรางค์ทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702899001,615601401674,นาย,นิธิพรหม,เพ็ญศิริโรจน์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300197276,615601401712,นาย,ณัฐรัชต์,เจียมสถิตย์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101821391,615601401720,นาย,เขตโสภณ,มีรัตน์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500013773,615601401816,นางสาว,เอรินทร์,ดาลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419901908366,615601402068,นางสาว,พลอยไพลิน,ทองสิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901266370,615601402192,นางสาว,ธาราพรรณ,ธิติวิภู,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000290781,615601402331,นาย,จิรวัฒน์,สุดตาซ้าย,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450700280086,615601402457,นางสาว,ภิณญาภรณ์,หาระภูมิ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703081969,615601402458,นางสาว,ธัญรัศม์,สุทธิชาติ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401001871,615601402459,นางสาว,สุพิชญา,สะมัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2410601066114,615601402527,นางสาว,ขนิษฐา,พันธ์นาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100401037093,615601402591,นาย,นิติพงศ์,หวังถวัลย์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702931918,615601402662,นางสาว,ธัญชนก,ฉิมวงษ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702517585,615601402690,นางสาว,กานต์พิชชา ,บุญเกิด,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702696951,615601402718,นาย,จตุพงษ์,กองอุบล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300165754,615601402875,นางสาว,เบญจมาศ,มานแมน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000081505,615601402957,นางสาว,รดาณัฐ,เพ็ชรงาม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702927864,615601402979,นางสาว,สามดารา,ประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702935760,615601403049,นางสาว,จุฬาลักษณ์,ทองสัมฤทธิ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1729900372214,615601403860,นางสาว,ฉันทพิชญา,พวงขจร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104200160118,625601400061,นางสาว,ธิดารัตน์,หล่ำจันทึก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001332658,625601400076,นางสาว,วาสนา,เหล่าจันทร์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500901271253,625601400079,นางสาว,ตุลยดา,นุชฉิมภาลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802564176,625601400144,นางสาว,ชุติกาญจน์,วันทอง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920500094438,625601400328,นาย,กฤตพร,เนาวพล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801145374,625601400382,นางสาว,เพ็ญลดา,กลับศรี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950500205329,625601400579,นางสาว,ไอนี,สาและ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1161000027004,625601400624,นางสาว,สุปรียา,ผู้อิ่ม,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001335461,625601400680,นางสาว,ชลธิชา,คนิสาร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1520100106122,625601400717,นางสาว,สุภาพร,ปิ่นแก้ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100228885,625601400719,นางสาว,พิชญ์สินี,มูหะมัดอารี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400086278,625601400823,นางสาว,ชนิตรา,นาแก้ว,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601001119544,625601400837,นางสาว,ณิชากร,หอมหวล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2520101017580,625601400849,นางสาว,พรนภา,ขาใจ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900853991,625601401122,นาย,อภิชาติ,มุขสาร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901182087,625601401133,นาย,กีรติ,สัมพัทธ์ตระกูล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900727711,625601401134,นางสาว,นูรฮูดานี,ดือมานิ๊,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900854912,625601401148,นางสาว,สุปรียา,บุญตา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1850300078707,625601401244,นางสาว,สุภาลิน,เณรสง่า,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930900027983,625601401310,นาย,ภูวเดช,หีมหละ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240401132401,625601401380,นางสาว,นวพรรณ,สกุลวาริน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940100189113,625601401386,นางสาว,อาฟีฟา,เจะโก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679800295685,625601401444,นางสาว,สวรินทร์,แก้วใส,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600277181,625601401454,นาย,พีรพงศ์,ดาโสภา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300295619,625601401577,นางสาว,รัญชิดา,ต่ายหลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703083756,625601401582,นางสาว,มลฑาทิพย์,แสนมะโน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320501326605,625601401633,นางสาว,สุชัญญา,ทราจารวัตร,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300325445,625601401648,นางสาว,จุฑามาศ,บุญเอก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702384186,625601401953,นาย,วัชรพล,แต้สมบูรณ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5103200020237,625601402118,นางสาว,เจนจิรา,ดีนวนพะเนา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200177002,625601402220,นางสาว,ณัฐสุดา,เปลี่ยนวงค์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471001211931,625601402310,นางสาว,ปิยธิดา,บุตรดีวงศ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300256087,625601402453,นาย,กฤศ,ผ่องอำไพ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201538030,625601402465,นางสาว,รัฐติกา,เชื้อตาเคน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139600152885,625601402603,นาย,อัยการ,เรืองปัญญาวัฒน์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300169393,625601402895,นาย,เมธาวี,หงษ์ประชา,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201595912,625601402920,นางสาว,รุชดา,แสงศรี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703076539,625601402934,นางสาว,นาตาลี,ลาวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300321725,625601403105,นางสาว,ชลธิชา,หลายมณี,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301348941,625601403113,นางสาว,ณัฐทิพานัน,วันจาด,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1559900391539,625601403148,นาย,ชนกันต์,กุลรินทร์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703070690,625601403262,นาย,พสิษฐ์,ปัญจศิริ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920301194513,625601403263,นางสาว,มณฑิตา,อุ่นนวล,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300331097,625601403411,นาย,ธนวันต์ ,กลั่นเรืองแสง ,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300307382,625601403501,นาย,เกษมกาญจน์,วัฒนวรภารัศมิ์,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200086350,625601403556,นาย,ภานุพงศ์,หล่ำจันทึก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139800042587,625601403561,นางสาว,พรนภัส,เมืองตัน,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300201255281,625601403900,นางสาว,อาธิตญา,ตุ่นกระโทก,ศิลปศาสตร์,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E54899820,155607424698,นาย,เซี่ยนฮุย,ลี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E61818498,155607425573,นาย,จุ้นต๋า,ยู๋,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,BX0238261,165607426770,นาย,เอ็มดี ยาซี,อาราฟิต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E46519078,165607427437,นาย,หยวน,เนี่ย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA2614698,165607427497,นางสาว,จื่อเวย,หู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,Z3511883,165607428107,นาย,ซานโตณู,บาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,J9934595,165607428108,นาย,เคาชิค,โกลด่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N8291261,165607428109,นาย,ชูบรานชู เชคคะ,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N9275101,165607428111,นาย,ชิบาน,อาลูดิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N6623506,165607428113,นาย,โมฮาเมต มุสสามิล,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N9593104,165607428114,นาย,เซเยด,ฟาตะอุสมาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N7877779,165607428115,นาย,จันดราจิด,ซิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P0133380,165607428116,นาย,นิคคิว,กูลุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N9594110,165607428118,นางสาว,ยาวี อะโชค,พาเทล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N9393105,165607428119,นางสาว,รารินนุงกิ,เคียงเต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N6294154,165607428120,นาย,แอนดูร ลานชันหิมา,เคียงเต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,N8853625,165607428121,นาย,ราฮูล,โกช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P0587547,165607428170,นาย,จอยดีฟ,บาร์กัต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P1982364,165607428173,นาย,เจสัน,ริสซัน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81646352,165607428410,นางสาว,เจียซี่,ซัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E49928282,165607428412,นางสาว,ฉิวจิ้ง,อู๊,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81813921,165607428413,นางสาว,ซินซี,หวัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E42434724,165607428421,นาย,เสี่ยวเหยียน,ซูน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,C02332995,165607428442,นาย,จาเดอร์โจนาธาน,อาโตลาเวลลาสเก็ต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,M01002471,175607428744,นาย,ชานอู,ยัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,M01776910,175607428745,นางสาว,ฮานา,ปาร์ค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,M67591323,175607428746,นางสาว,ดูริ,ปาร์ค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E92750823,175607428748,นาย,หลิน,หลิว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,G045232,175607428769,นางสาว,โซนาม จูกิ,ดอร์จิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,BL0636921,175607485461,นาย,เอสเอ็ม,อาซิฟ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P6095891,175607485937,นาย,วาซาฮัท,มันจูร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N0615215,175607485939,นาย,เดฟดู,ดัส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,Z4304667,175607485940,นาย,อะลิมดัม,ซาร์คาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R1896653,175607485941,นาย,ริชาร์ป,ทาร์มัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P9968712,175607485942,นาย,อาบิเชค,ปราทาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R1896810,175607485943,นาย,จัสมีท,ซิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,R2177170,175607485945,นาย,ลาเร็มดีการ์,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P9743748,175607485946,นาย,โกปาล,ดัส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P4682389,175607485947,นาย,เนอร์ซิง,ปราทาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R1703197,175607485948,นาย,โมบาร์ชาร์ค,อิมทีอัซ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R2841817,175607485952,นาย,อาร์จุน,ไค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P9908795,175607485953,นาย,จายัน,อุปเรติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,Z4024025,175607485954,นาย,อาร์มัน,พาตีย๊ะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P9971138,175607485955,นางสาว,อาร์ดีติ,ปรีย่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P3608525,175607485956,นาย,ชีลม,ปูริ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,L7029006,175607485957,นาย,ราริท,กูลุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N8445098,175607485958,นาย,จักกราปลานี,โทกาล่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P9974838,175607491280,นาย,วิชวาจิท,คูมาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,N8209156,175607491281,นาย,วีเจ ไซ,ซานาปาลา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,PA0001603,175607491574,นางสาว,มณีเงิน,แก้วกา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N1306029,175607491593,นางสาว,เต๊อะทะกา,เรท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00256693,175607491594,นางสาว,ไซเลียก,ซอร์ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,M41989703,175607491603,นาย,ทาซอล ,ชอย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,05649867,175607491609,นางสาว,ซูฮานี คาร์ซาจู,เชรสเทอร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00015476,175607491610,นางสาว,สไรนอง,จิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,M3159571,175607491675,นาย,วิชาญ,-,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,EB5063915,185607400847,นางสาว,ยี่เจิน,หยาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,Z4893365,185607403660,นาย,อะยุท,ปราดาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S3279297,185607403661,นาย,ซูดีฟ,กันกูรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S1137183,185607403662,นาย,อาคัส,บิทวาร์ท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,Z4173519,185607403663,นาย,กันดารี,มาโฮต้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,Z4872345,185607403664,นาย,เควิน,เฮดิท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S4291447,185607403666,นาย,อาทาวะ ซันดีฟ,มาราตี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P6762890,185607403667,นาย,สวานาดิฟ,บันนาจี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,M7419366,185607403668,นาย,ริชาร์ป,มูริค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S1353918,185607403669,นาย,ซูบาส จันดรา,โบส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R8842331,185607403670,นาย,ลอนัค,บัคชี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S2147246,185607403671,นาย,อะบิเชค,นัค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,L4088390,185607403672,นาย,อะดิน่า,ชาปารารา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S1093196,185607403673,นาย,มูเคส บาบู,ซีราม่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S2725902,185607403677,นางสาว,อะไนกา,คูซาคาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R9282127,185607403701,นางสาว,พูนัม โรบิน,ดัส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S5190488,185607403787,นาย,อัลคิล คูเมอร์,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R3426148,185607403851,นาย,บาร์เชอ เอจาซ,,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,S2655088,185607403898,นาย,ราจ คูม่า,มาเลโบน่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED7745395,185607403936,นางสาว,เที่ยนยู้,เจ้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA5972688,185607403941,นาย,หยู่คุน,จาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,M68969043,195607403063,นาย,ฮวี,นัมกุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01378722,195607403138,นาย,ศันตนาตราเค,วุฒิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01331675,195607403139,นางสาว,เอ๊กซ์สะลี่,ไต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,11360286,195607403354,นาย,พูนิส มาน,ซิงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,C5092788,195607403473,นางสาว,มาย,ลีนห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,BX0746758,195607403907,นาย,อโนอาว โฮเซ่น,ราฟี่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,BL0722117,195607403982,นาย,วาซีอุดดิน,อะฮาเหม็ด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R0679907,195607404224,นาย,ทันซีม อุส,โดล่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P2564322,195607404225,นางสาว,อะนุสค่า,ดอร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P3116255,195607404226,นาย,ซานิค,นาลิกาล่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R6850164,195607404227,นางสาว,อลิซาเบช,มูคฮิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,T5867856,195607404228,นาย,มานัน,กุปต้าร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,Z5274467,195607404229,นาย,โรนัค,ซินฮา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P2289154,195607404230,นาย,ฮาร์ชิท,โจฮารี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T4423127,195607404231,นาย,ซินดาน,ซานเจ ราธี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T1170167,195607404232,นางสาว,มาวิก้า,ซิงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,Z4511883,195607404233,นาย,นีล,ฮัทซัด พาเทล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T0997318,195607404234,นาย,โมฮัมหมัด,ซาคิว คอซาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T0975804,195607404235,นางสาว,บาวินี,บาดิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T3351117,195607404236,นาย,โรฮิท,ปราดาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T0968441,195607404237,นางสาว,อดัน,ฟีลโดส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,Z5238888,195607404238,นาย,จีชาน,บาซิล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R8833728,195607404239,นาย,โซฮิล,คาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T7061415,195607404240,นางสาว,ริย่า,คานเรย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N5476785,195607404241,นางสาว,ชิวานิส เฮมันคูมาร์,พาเทล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T4355157,195607404242,นาย,โคชิค,โกส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R9682456,195607404243,นาย,โรฮัน,อาโรร่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T7465879,195607404278,นาย,ปานเดย์,ชีวานชู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T6997633,195607404279,นาย,โชรอฟ,บาร์วิก บีมัล กูมาร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,T7688297,195607404324,นาย,อะบินาฟ,ซิงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702531186,595607427711,นางสาว,จิราวรรณ,แซ่เอีย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101228899,615607400515,นางสาว,ณัฐพร,รักช่วย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900740688,615607400655,นางสาว,วิยาดา,หยังดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1920300150610,615607400658,นางสาว,นิศาภรณ์,มลยงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1929900716027,615607400708,นางสาว,พัชรพร,สมปอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100787595,615607401114,นางสาว,ภัทราภรณ์,พวงมาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900770354,615607402131,นางสาว,อันติมา,หมื่นพรหม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802402354,615607402332,นางสาว,จันทกานต์,บิลมาล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802480525,625607400149,นางสาว,ชนม์นิภา,ฆังคมณี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703172279,625607400254,นางสาว,พัชรพร,สุทิสานุวัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900327684,625607401500,นาย,ปัณณวัฒน์,ใจห้าว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900751284,625607401601,นางสาว,กัลยรัตน์,ไถงตระกูล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703021289,625607402025,นาย,มณฑล,ฉัตร์เงิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5302201078121,625607402960,นางสาว,อัลริกา จอย ,เชียงนอก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5321600014672,625607403553,นางสาว,ยันนะห์,สุกใส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ),นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00154064,190604403355,นางสาว,โซชา แร็งซ่อย ,อนวิน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2809900039962,580604424329,นาย,ยุทธพิชัย,บุญขวัญ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400900260330,590604426272,นางสาว,อรกิฐิมากร,สีพุทธา,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702642689,590604426873,นางสาว,ภิชนธรัตน์,ชอบชื่น,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340400212931,590604427275,นางสาว,กมลพร,แดงหล่ำ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700642616,590604427304,นาย,กฤษณะ,มะกรูดอินทร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702315532,590604427378,นางสาว,คริษฐา,ระเบียบ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900194421,590604427775,นางสาว,กรองแก้ว,นาคชุ่ม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600387655,590604427794,นางสาว,ณัชชา,เสือสมิง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900847354,590604428132,นางสาว,ภูริตา,ภูธนนิธิศ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920800031121,600604428659,นางสาว,ทิพย์มณี,อ่อนส่ง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300086807,600604483077,นางสาว,ลลิตา,หนูเต็บ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002307293,600604483536,นาย,วชิรวิทย์,จตุรภัทรกิจ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1300800279650,600604484031,นาย,โกเมทร์,ใกล้สันเทียะ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1949900334906,600604484121,นาย,ณัฐพล,จุนาพงค์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702700266,600604484359,นางสาว,กชกร,เลาะหะนะ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800800319991,600604484397,นางสาว,ชลลดา,ศรีสว่าง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779900254700,600604484676,นางสาว,ภาวิตรี,สันประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930800079337,600604485168,นางสาว,นัยนา,ขุนแดง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471500071913,600604485403,นาย,สถาพร,ลอนตรง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300149388,600604485866,นางสาว,ณิชนันทน์,เนียมปาน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702590819,600604491271,นางสาว,กฤติพร,โลมากุล,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1710700075625,600604491572,นางสาว,จิรกานต์,พวงเงิน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700265293,610604400166,นางสาว,ณัชชา,ฤทธิ์งาม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920900015195,610604400170,นาย,ฐาปนา,นิลแสงใส,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401036241,610604400177,นางสาว,พิชญ์สินี,สุริโย,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300245778,610604400180,นางสาว,อรกานต์,เกษรสังข์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300193191,610604401143,นางสาว,ศิริลักษณ์,อาดำ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100614809,610604401153,นางสาว,นุชจิรา,มุงธิราช,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1481000112971,610604401154,นาย,วันเฉลิม,โกสุม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1341100329787,610604401208,นางสาว,ธันยนันท์,พุ่มจันทร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1529900912687,610604401668,นางสาว,วีญาวรรณ ,สร้อยข่าย,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300229616,610604402325,นาย,ภาคตวัน,โซ๊ะมินทร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600199628,610604402537,นางสาว,อาภัสรา,ศักดิ์เจริญชัยกุล,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1950500193118,610604402955,นางสาว,รุสลินดา,จินตรา,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1260400099116,610604402980,นางสาว,อรทัย,คลังนุช,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702942456,610604403685,นางสาว,ณัฐนรี ,เกตุประสิทธิ์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1319900780553,620604400090,นางสาว,สิริวิมล,กระจ่างจิตร์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920301192758,620604400230,นาย,วุฒิชัย,เยาว์ดำ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330501425280,620604400623,นาย,พนาวัน,แม่นทอง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300327847,620604400746,นางสาว,ชลธิชา,มูฮำหมัดเย็ง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600414199,620604400912,นางสาว,นันทภัทร,เสน่หา,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600424062,620604401623,นางสาว,นิรชา ,มะมิน,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340300111563,620604401695,นางสาว,อังสุมา,ภาพันธ์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639800223595,620604401773,นางสาว,พลอยไพลิน,การะเกตุ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900595006,620604401799,นางสาว,กุลวลีญา,บุญประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701960871,620604402057,นางสาว,ศิริพร,ศรีแสง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703128574,620604402416,นางสาว,ปาณิสรา,เมืองรมย์,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900617653,620604402717,นางสาว,ฐาปนัฏ,นาอุดม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300295716,620604402899,นางสาว,วิชชุยาพร,ผักใหม,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300235021,620604403379,นางสาว,กวินทิพย์,สุภาปุ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300235012,620604403382,นางสาว,กวินทรา,สุภาปุ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300800279650,620604403503,นาย,โกเมทร์,ใกล้สันเทียะ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300234652,620604403560,นางสาว,บุญสิตา ,ทับใจบุญ,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329901015699,620604404166,นาย,กิตติศักดิ์,โนนกลาง,ศิลปศาสตร์,ออกแบบแฟชั่น,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401500099753,500605469848,นาย,ปรีชา,ศรีเทพ,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการบิน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1149900294782,560607415660,นางสาว,กรแก้ว,แก้วสาคร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1249900330788,560607415698,นาย,ศราวุฒิ,มะลึคะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600288606,560607416970,นางสาว,ฉัตรแก้ว,ฤทธิ์งาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430700081440,570607419795,นางสาว,สุภาพร,สอนป้อม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1239900232051,570607419893,นางสาว,ขวัญใจ,จั่นสรอย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702249430,570607421241,นาย,โสภณ,ผิวงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,2110300035344,570607421828,นางสาว,บุญยรัตน์,ทรัพย์เสริมสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341700065322,570607421837,นางสาว,ทัศดาว,เทียนงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1341100285194,580607223460,นางสาว,ชลิตา,บุตรวงศ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1401500190441,580607422899,นางสาว,รัตยาพร,ทรงสมมี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103100479031,580607423120,นางสาว,ชริตา,ละออ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341000194871,580607423429,นาย,ปริญญา,นันทะกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701892536,580607423534,นาย,พงษ์ธวัช,ขุมทรัพย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720500113051,580607423870,นางสาว,นันท์มนัส,ไกรหา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100501421677,580607423909,นางสาว,ทรรณรต,วาธิธัญธนารมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201156811,580607423921,นางสาว,วรรณพร,บุญประคองวงศ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100702505967,580607424264,นางสาว,เมลดา,โสมทองหลาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702296538,580607424376,นางสาว,จารุภา,ศิริพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100142816,580607424478,นางสาว,วนิดา,ไก่แก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100401341,580607425297,นางสาว,ณัฐกานต์,วัฒนศรศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1801300241561,580607425437,นางสาว,พิชญดา,ธัญญเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341100324637,590607425721,นางสาว,รชพร,สมคะเณย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900211154,590607425742,นาย,กิตติพงษ์,เพชรคีรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1449900464316,590607425844,นางสาว,ศิริลักษณ์,รัฐรินทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1441000082266,590607425852,นางสาว,นัฎฐรินีย์,รินรุด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390500035691,590607425871,นางสาว,ปาจริยา,สุขบัว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900422614,590607425996,นางสาว,เทียร่า,คำหมาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901626689,590607426011,นางสาว,ธาราทิพย์,สุดโสม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100447353,590607426092,นางสาว,จตุพร,เจนใจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1841600120505,590607426396,นางสาว,จันทร์จิรา,จูดเมือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1160700061794,590607426398,นางสาว,รักษา,เกษศิลป์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1139900243134,590607426413,นาย,วงศกร,ยิ่งเจริญผล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900716377,590607426534,นาย,วิทวัส,จรรยาสันทัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1709901194646,590607426633,นาย,ปริญญา,โคตพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571100136570,590607426670,นาย,พงษ์ศกร,แก้วคำแดง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000281821,590607426792,นางสาว,กัญญารัตน์,ดวงสุพรรณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300004932,590607426841,นางสาว,กัญญาวีร์,เขียวยอด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702615207,590607427199,นาย,ปาราเมศ,ศรีอินทรสุทธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702762030,590607427248,นางสาว,ศศิธร,แสงกฤษ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702497590,590607427458,นางสาว,ประภาศิริ,ผาอุดร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100346090,590607427470,นาย,นพชนก,จิตไพศาล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700623573,590607427569,นางสาว,เจนจิรา,ยอดแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702317098,590607427723,นางสาว,ณัฐทินี,พุ่มวัลย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100486539,600607428504,นางสาว,ศิรินทิพย์,อาชญาทา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361200256579,600607428514,นางสาว,สุพินันท์,ลึกซึ้ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900460729,600607428515,นางสาว,ญานิกา,พิมพา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900478504,600607428516,นางสาว,รภัทรดา,ถนอมสัตย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360300087182,600607428517,นางสาว,พิมพ์ลภัส,เภาพาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310600282193,600607428584,นางสาว,สุดารัตน์,ปรากฏหาญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100492148,600607428637,นางสาว,ศิริญญา,อินทรประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279900106691,600607428676,นางสาว,วิมลศิริ,เชิงเขา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104300047844,600607428713,นางสาว,ณัฐกมล,วงษ์พิทักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702708909,600607482639,นาย,สหรัฐ,เอี่ยมพงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101186479,600607482651,นางสาว,ชลิตา,หมุดแหล๊ะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411801218280,600607482670,นางสาว,โสรยา,แฟนพิมาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900564532,600607482689,นางสาว,รัตตวัลย์,แก้วเจ๊ก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810300088559,600607482702,นางสาว,ณัฐริตา,เกื้อชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420900305716,600607482718,นางสาว,อรอุมา,บัวระภา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400250344,600607482724,นาย,ศุภกร,ชัยภูมิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400238263,600607482725,นางสาว,เพชรมณี,โมราเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702831520,600607482728,นางสาว,ฐิตา,เที่ยงท้องคุ้ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900539924,600607482732,นางสาว,วราภรณ์,ปราบดิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900708268,600607482744,นางสาว,ณัฏฐรินทร์,เอี่ยมละออ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702693863,600607482789,นางสาว,อรนิชา,พันหิรัญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100204111,600607482790,นางสาว,รุ้งนภา,ต่างประเทศ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300078839,600607482824,นางสาว,จุฑามณี,อยู่บำรุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350800284530,600607482827,นางสาว,ภัศรา,สุระพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320800089532,600607482843,นางสาว,ภานุมาศ,แก้วดวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1361000293829,600607482884,นาย,พีรพล,พิมภักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900913761,600607482921,นางสาว,ณัฐฐา,ปรีดาวิจิตรกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702780828,600607482923,นางสาว,ชัญญานุช,วรรณนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000296577,600607482932,นางสาว,ผลิดา,เพชรล้ำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000291192,600607482938,นางสาว,พรพิมล,หนุนวงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300064111,600607483062,นางสาว,ปนัดดา,ภูมิขุนทด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900526130,600607483142,นางสาว,สุประภาดา,สวยสะอาด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820200058721,600607483204,นางสาว,ณัฐริกา,กองข้าวเรียบ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900844255,600607483205,นางสาว,กมลชนก,หิมมะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900834284,600607483394,นางสาว,ซัลมา,สายวารี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900662705,600607483398,นางสาว,ศิริรัตน์,หลายแห่ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490500154052,600607483400,นาย,ฐาปกร,แก้วสุวรรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300801327615,600607483401,นางสาว,ปภัสสร,ยงจันทึก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801239581,600607483413,นาย,ภคณัช,อิทธิโขติพันธุ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900810444,600607483419,นางสาว,ปรารถนา,สวัสดิ์ศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1300701145361,600607483455,นางสาว,ศรุตา,ทัตทองสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210400065327,600607483495,นางสาว,วาสิตา,ขันติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900644366,600607483509,นางสาว,อรุณกมล,สงวนพฤกษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1179900360599,600607483512,นางสาว,สายฝน,วงษ์วาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702813653,600607483535,นางสาว,ชลรดา,มูฮำหมัดยูโซ๊ะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900767696,600607483541,นางสาว,อภัสรา,สิทธิรัมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100412037,600607483557,นางสาว,ณัชชา,สมศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300146290,600607483569,นางสาว,ชลดา,แพรอด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1399900087891,600607483651,นางสาว,ศิริยาภรณ์,น้อยม่วง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840201221897,600607483709,นางสาว,ปฐมาวดี,ปานแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000305266,600607483714,นาย,ชาตรี,แหล้สุวรรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702651672,600607483726,นางสาว,ลีนา,ตำราเรียง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300072199,600607483732,นางสาว,นริญญา,วรรณทิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900819591,600607483804,นางสาว,มาริสา,เสาวโร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300110848,600607483825,นางสาว,นาถฤดี,แสงวิเชียร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000302062,600607483826,นางสาว,ทอฝัน,ศรีขันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849801173654,600607483923,นางสาว,อกิรวดี,ศักดิ์สวัสดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702268388,600607483938,นางสาว,ดวงหทัย,แสงคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2909801053257,600607483949,นางสาว,กันต์ณภัทร,ทองสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702522660,600607483983,นางสาว,ภัสรา,เพ็ชรรัมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100658969,600607484051,นาย,รัชชานนท์,บาลิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300090588,600607484108,นางสาว,นรีกานต์,จึงสุรกิจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419901791060,600607484120,นาย,วายุ,ตุ้มคำอู่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702684023,600607484126,นางสาว,บุษยา,เนาวแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702753499,600607484128,นางสาว,อินทิรา,บินการีม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702651133,600607484133,นาย,นราวิชญ์,เพียกุดเพ็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400045095,600607484149,นางสาว,ศุภิสรา,วรรณทิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800179005,600607484155,นางสาว,นิภาวรรณ,ศรีอุดม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2101100056853,600607484204,นางสาว,วรรณวลี,ขำเจิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501468134,600607484212,นาย,ศุภกร,พลขันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103000142484,600607484246,นางสาว,กฤติยา,จันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300115807,600607484280,นางสาว,ฉัตรฑริกา,โชคมหาวงษา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2100300025501,600607484290,นางสาว,ณัฐญา,มะดะเรส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100479346,600607484317,นางสาว,อรุณี,ใจพรมเมือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300237283,600607484342,นางสาว,ธัญรดา,บัวพุ่ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901353123,600607484402,นางสาว,ยะไรนัฐ,เอกวรรณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702706644,600607484430,นาย,ชนะวิน,นาคเชียร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900814638,600607484457,นางสาว,ธันย์สิตา,วิทยาพลวิชญ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900522266,600607484464,นางสาว,สุพรรษา,ก่อเจริญกิจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550600100484,600607484527,นางสาว,ฐายิกา,พะมิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1559900366275,600607484605,นางสาว,ลภัสรดา,อุตรชน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900684415,600607484656,นางสาว,กชกร,งามขำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300181906,600607484724,นาย,ธนกร,กลิ่นชั้น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702799505,600607484901,นางสาว,วชิรญาณ์,เชยนาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501469297,600607485087,นางสาว,ปารณีย์,ณ ไทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702698293,600607485200,นางสาว,สโรชา,พวงสันเทียะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702744988,600607485270,นาย,นัทวัฒน์,เพียวอยู่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1809800150120,600607485346,นางสาว,ปุณยนุช,ทองสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100174105,600607485417,นาย,เอกภพ,มาแสวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300039264,600607485420,นางสาว,สุนิตา,สุราโพธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700638805,600607485456,นางสาว,ญาศิณี,บัวอ่อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702611261,600607485480,นาย,ธนดล,เฉลิมพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702921111,600607485509,นางสาว,พรนภัส,ลิขิตเลิศรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300099593,600607485513,นาย,อัชฌา,อัชฌาศัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300082798,600607485524,นางสาว,สุพัตรา,โนพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1150400074882,600607485549,นางสาว,นันทิชา,ฉิมพาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300145435,600607485578,นาย,ชัชวาล,โยธินธรรมศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702502341,600607485584,นางสาว,ณัฐริณีย์,ว่องไพฑูรย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400085365,600607485690,นาย,กฤตยชญ์,หล้าสิงห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702635928,600607485867,นาย,ไชยยา,เหล็กทั่ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430800065578,600607491524,นางสาว,หทัยภัทร,บุญเสมอ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702865211,600607491607,นาย,ปองภพ,เรืองแสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440800188505,600607491639,นางสาว,พนิตพิชา,สันโดษ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450100005700,610607301067,นางสาว,เกศริน,ทุมไพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670700684416,610607301610,นางสาว,จิตตานันท์,เอกชัยศิริเหม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101700831112,610607301612,นางสาว,นิธินันท์,นามเณร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3200100788745,610607301614,นาย,ธิติศักดิ์,เม่นแมน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100400352099,610607301615,นางสาว,ปัทมา,หวงสกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700508110,610607301616,นาย,อัครวัฒน์,ชินสิทธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3331400273741,610607301617,นางสาว,กรรณิการ์,เกษาชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3311400245691,610607301618,นาย,เวียงสันติ,วงแสนคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3700700688691,610607301619,นาย,ประเทือง,มูลทองตน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3470800791372,610607301620,นางสาว,ชนิดา,พารเหนือ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101800729123,610607301621,นางสาว,ปวริศา,กนิษฐะเสน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900761087,610607301642,นางสาว,วนัสนันท์,จันทรเสนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100800414877,610607301643,นาย,ทศพล,ตั้งตนพิทักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420500083902,610607301644,นาย,พลากร,จรไทย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3239900008114,610607302204,นางสาว,จิดาภา,โภคสมบัติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800300073756,610607302502,นางสาว,ศรัญญา,คงธรรม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1220400149296,610607302789,นางสาว,กรกฎ,อุดมภ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700572524,610607302790,นาย,ศิริวัฒน์,ศรีเล็กยัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620300039282,610607303330,นาย,พรศักดิ์,ร้อยแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3549900113292,610607303361,นางสาว,ยิ่งลักษณ์,เหล่าบุญเรือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจบการศึกษา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3330800391103,610607303676,นาย,ภูมิอาชว์,รอดศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300222921,610607400090,นางสาว,พรนภา,บุญมั่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300275863,610607400126,นางสาว,อาทิตยา,อับดุลเลาะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300219726,610607400132,นาย,ณัฐนันท์,โพธิ์เล็ก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300276321,610607400133,นางสาว,พฤกษา ,หาญสาคู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300202769,610607400135,นางสาว,พิมพ์ลภัส,ศรีสมทรง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000314672,610607400144,นางสาว,อัจฉราภรณ์,ศรีวิลัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900893791,610607400147,นางสาว,พรนภา,สีเทา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102700774539,610607400174,นางสาว,ศิรภัสสร ,พวงศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240600175371,610607400198,นางสาว,กนกภรณ์,เวงไทยสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101872107,610607400205,นางสาว,นฤมล,มั่นนาค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101842488,610607400206,นางสาว,พันธิตรา ,พัชราชีวิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1570500251511,610607400258,นางสาว,ณัฐณิชา,ผัดหมื่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800187822,610607400267,นางสาว,พิชญาภา,เวด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470401263406,610607400307,นางสาว,วรุณทิพย์,ศูนย์จันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2369900018871,610607400323,นางสาว,ศิรินันดา,จอนห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900576722,610607400344,นางสาว,ชุตินันต์,ตลาดเงิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900830958,610607400377,นาย,ปารเมศ,ราญรอน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700203070,610607400455,นางสาว,นิรชา,กัณฑ์โรจน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300194421,610607400461,นางสาว,อาทิตยา,ขยันดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300208961,610607400490,นางสาว,วราภรณ์,พึ่งผลพฤกษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720500101746,610607400538,นางสาว,ณัฐรัตน์,พลกล้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160700072222,610607400626,นางสาว,นุสรา,ใบนี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900741532,610607400633,นางสาว,ดาวสมุทร,บุญคล้าย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000316705,610607400680,นางสาว,แก้วอิสรา,นาคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340800152170,610607400703,นางสาว,ธัญชนก,เพ็ชรเทพ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300237015,610607400729,นาย,พีรดนย์,เนียมสอาด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920601289331,610607400748,นางสาว,วิรัญดา,สิทธิการ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361000321032,610607400769,นาย,ชัญญานุช,เพลงสันเทียะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500993929,610607400790,นางสาว,ดวงฤทัย,ธาราพัตราพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1320600237996,610607400791,นางสาว,วรรณหรรษา,ทมงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1560300323518,610607400863,นางสาว,เบญจวรรณ,บัวแดง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900513838,610607401201,นางสาว,อภิญญา,พึ่งอ่อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700323349,610607401216,นางสาว,วรรณิศา,วิเชียรโชติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101501023974,610607401229,นาย,นาวิน,เพียรเจริญสิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1312000004771,610607401268,นางสาว,ณัฐธิดา,จันทร์คำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100616119,610607401318,นางสาว,กรกนก,ฐานโพธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703021532,610607401320,นางสาว,ปัทมพร,แสงศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400046831,610607401322,นางสาว,อธิกา,ริดหมัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1801300267683,610607401369,นางสาว,ณัฐวรา ,แหวนเพชร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702935468,610607401385,นางสาว,ณัชชา,นะระฮิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702769972,610607401409,นางสาว,ฑิฆัมพร,สารมะโน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1550300039925,610607401410,นางสาว,วาสนา,อายุยืน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450400166733,610607401509,นาย,พีรพล ,สุขชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702896691,610607401544,นางสาว,ธนภรณ์,เณรจาที,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101700276635,610607401547,นางสาว,ชาศิกานต์,มิตรยิ้ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702800872,610607401582,นางสาว,ศิริพร,อุ่นใจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700440991,610607401589,นางสาว,บุษยมาส,บุญนำมา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900291182,610607401594,นางสาว,ซัลญ่า,สอีด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703021524,610607401595,นางสาว,พจนกร,แสงศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700279103,610607401673,นางสาว,อัญชิสา,กิ่งสิวงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900706111,610607401722,นางสาว,ชนิสรา,มีศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910500151890,610607401808,นางสาว,ณัฐญดา,เหล็มหา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900415763,610607401830,นางสาว,เจนจิรา,กันทะษา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702791466,610607401875,นาย,อานุภาพ,เดชพงษ์โสภณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703004384,610607401957,นางสาว,จุฑาพร,โสภางค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702988968,610607401965,นางสาว,ณัฐชา,เดชมาก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300133881,610607401967,นางสาว,กฤชอร,อมรจตุรกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300233893,610607401982,นาย,จุลจักร,หมัดตานี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300223421,610607401997,นางสาว,บุษบา,ไพพิพัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702724785,610607401999,นางสาว,ฮาติน,รัตนะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700736114,610607402020,นางสาว,รุจิกร,ฉิมสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900699969,610607402033,นางสาว,ผุสดี,เครื่องวงไทย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240300165885,610607402077,นางสาว,ปิยธิดา ,บัวสุวรรณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702948462,610607402171,นาย,ภัสวัฒน์,ทองมั่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000081815,610607402250,นางสาว,ชญาดา,จันทร์นวล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300301007,610607402346,นางสาว,ธนัชชา,แซ่อึ้ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300105046,610607402365,นางสาว,ปิยธิดา,สุวรรณกูฎ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370500018702,610607402590,นาย,พีระชัย,แสงสาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702875896,610607402675,นางสาว,สรสวรรค์,แตงผึ่ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900780137,610607402708,นางสาว,มณีรัตน์,รุ่งเรือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700280934,610607402720,นาย,ซือเฉียน,โฮ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300213392,610607402762,นางสาว,นรินรัตน์,คชเผือก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703010864,610607402811,นาย,สิรภพ,ล้นเหลือ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1330300236676,610607402818,นางสาว,ณิพาพร,บัวแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920900016841,610607402900,นางสาว,อุษณีย์,ขุนชู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300267224,610607402913,นางสาว,ชฎาธาร ,ศรีดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200100616611,610607402914,นางสาว,ณิชาภา,นคราวัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900523045,610607402938,นางสาว,พัชราภรณ์,กองจันทร์เพชร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949900323335,610607402962,นาย,นครินทร์,อุเซ็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300095768,610607403000,นาย,วชณสรร,เพ็ชรนารถ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200601284514,610607403047,นางสาว,สารินี,ปั้นคง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900645347,610607403050,นาย,ภมร,คำใจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130700054224,610607403051,นางสาว,สายฝน,บุญประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700247261,610607403169,นางสาว,วิลศิตา,นิมะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702973316,610607403180,นางสาว,ชลธิชา,มาลัยแดง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209601282692,610607403181,นางสาว,ชฎาภรณ์,สมวัลย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702964724,610607403214,นางสาว,นงคราญ,อรุณประสิทธิกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410401497288,610607403240,นางสาว,ศรัญญ่า ,ส่งศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200146620,610607403341,นางสาว,อรพินท์,สลวยเอี่ยม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103900046872,610607403544,นางสาว,นริศญา,สถาพร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100213497,610607403596,นางสาว,วันวิสาข์,เอี่ยมยิ้ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1339900607126,610607403597,นางสาว,วรรณภา,ฉิมนาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700207226,610607403722,นางสาว,ธนพร,วุฒิศิริ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300244697,610607403752,นางสาว,จิตตราวรรณ,พุ่มผกา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500022071,610607403834,นางสาว,กานติมา,พัฒนโยธา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1239900326641,610607403931,นางสาว,พรกมล,วงศ์จินดา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100501421081,610607403967,นางสาว,รัตนาภรณ์,ศรีภู่ทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1849901455295,610607403986,นางสาว,เอมิกา ,แก้วแสงสด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100703028852,610607404028,นาย,อัฐชัย,แก้วตาวงศ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101402165070,620607301823,นางสาว,สุพิชชา ,จีนกิ้ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300034548,620607303940,นางสาว,สรัญยา,กฤษมัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900239096,620607304056,นางสาว,รัตนาภรณ์,ชุมชิต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900314350,620607304057,นางสาว,ศศิธร ,คำปลิว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400871082,620607304058,นางสาว,พฤกษา,แจ่มกระจ่างรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700193708,620607304059,นางสาว,ทอแสง,มัดตะเดช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900442701,620607304061,นางสาว,ปิยะธิดา,กรุมุติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320900283322,620607304062,นางสาว,ปัทมา ,พวงประยงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310800217603,620607304064,นางสาว,กมลชนก,นาคประโคน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900440237,620607304071,นางสาว,สุวัจรีย์,ขุนทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900299640,620607304120,นางสาว,ประริววลัดดา,คงหาญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460500199757,620607304121,นางสาว,ชุดาพร,จิตสวา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250200001902,620607304136,นาย,ชวภณ,แต้โนนฝาว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309901205081,620607304169,นางสาว,ธนันญ์ภร,อยู่หมื่นไวย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2319900023963,620607400017,นางสาว,นภัสนันท์,ภูติพรพิพัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311901025158,620607400022,นางสาว,บุศราคัม,ศรีคุณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310900179096,620607400028,นางสาว,ธนภรณ์,อาจหาญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900587400,620607400032,นาย,ปฎิภาณ,ทองอยู่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802178501,620607400036,นาย,จิรานุวัฒน์,อินทวรันต์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749800274377,620607400038,นางสาว,สณฑกานต์,ดวงมาลา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902829100,620607400043,นางสาว,ธัญจิรา,จันทจร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310900179207,620607400045,นางสาว,ปวีณา,บุญลือ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311001315419,620607400053,นางสาว,กุญมาศ,มะหิงพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1365600012590,620607400060,นางสาว,พรนภา,เทพจัตุรัส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361400054996,620607400067,นางสาว,ประกายแก้ว ,สีเที่ยง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900603207,620607400073,นางสาว,อรวรรณ,หล่าคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900507636,620607400077,นางสาว,ธนัชชา,สิงห์ชัยภูมิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900726440,620607400078,นางสาว,เกวลิน,สายศร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409903000710,620607400104,นางสาว,จุฑามณี,เหล็กโคกสูง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361100108756,620607400105,นางสาว,จันทิมา,นาคเหนือ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361100110271,620607400108,นางสาว,นันทวัน,เทิบทิพย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703165558,620607400109,นางสาว,ปิยะดา,ปัญญภา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400401244215,620607400110,นางสาว,หทัยทิพย์,นนทกาล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902952636,620607400111,นางสาว,ดรุณี,แซ่อุย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1430400168591,620607400114,นางสาว,วิภารัตน์,สืบม่วงไทย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902832968,620607400120,นางสาว,สุนิษา ,ชันทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902778459,620607400121,นาย,ชลสิทธิ์,สถาวร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311300067387,620607400133,นาย,ณัฐภูมิ,การรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300284030,620607400136,นางสาว,นพรัตน์,สามงามเหล็ก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900282264,620607400140,นาย,ไชยวัฒน์,คลังข้อง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960800128133,620607400147,นาย,ปารเมศ,พิมพ์ศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930400094665,620607400150,นางสาว,กรรณิการ์,ทองนุ้ย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930300159625,620607400152,นางสาว,ปิยาพัชร,ดวงภักดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361100109523,620607400154,นางสาว,ช่อฟ้า,หมู่หัวนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800128677,620607400157,นางสาว,สุภาวิณี,เวรุตัง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001342556,620607400160,นางสาว,อารียา,ทาระเวท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300257865,620607400162,นางสาว,พรรณวรินทร์,คงศิลา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900774864,620607400164,นางสาว,สิตา,เขียวเล็ก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502041427,620607400167,นาย,ปวรนันท์,แสนสงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100231754,620607400173,นางสาว,กัญธิมา,พุ่มมา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900711977,620607400180,นางสาว,อังคณา,สาระรัมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969900350634,620607400185,นางสาว,ศศิภา,แก้วนพรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300339586,620607400186,นางสาว,จันทร์จิรา,กำแพงจันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311601049809,620607400187,นาย,ธนวรรษ,สวัสดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300280484,620607400188,นางสาว,วันวิสา,ทองศิริ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300368209,620607400205,นางสาว,นัจพัฒน,ทรงศิริ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400401245840,620607400218,นาย,ธวัชชัย,ชาแฮ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920400190133,620607400224,นาย,อนุรักษ์,มากสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702661446,620607400228,นาย,ธนรัตน์,พงษ์ศิริสุนทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1461301218558,620607400233,นาย,สิทธิศักดิ์,นันทะเพ็ชร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703088688,620607400238,นางสาว,ชนาการต์,นิยมราษฎร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703138049,620607400239,นางสาว,ณัฐนันท์,นิสวงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703017098,620607400249,นางสาว,สุพัตรา,ม่องละหมัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401294477,620607400257,นาย,เจนณรงค์,ประทุมพงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421200077142,620607400262,นางสาว,จันทร์เพ็ญ,ภูเอิบ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240500056079,620607400281,นาย,กิจจาณัฏฐ์,ใบมาก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361300136320,620607400284,นางสาว,สุนิสรา,พลอยปัทมวิชิต,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800127123,620607400290,นางสาว,ณิศาชล,นิมิตรสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300272571,620607400294,นางสาว,ศิรินทิพย์,กลิ่นอ่อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703248979,620607400307,นางสาว,ฮันน่า,มั่นคง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300372036,620607400322,นางสาว,ปฏิญญา,อาญาเมือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419901954104,620607400324,นางสาว,อารียา,ภูเหมือนบุตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300313366,620607400331,นางสาว,สุภนิดา,เซ๊าะวิเศษ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703239201,620607400332,นางสาว,สิตาภา,พ่วงเพ็ชร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703089746,620607400335,นางสาว,สายทิพย์,เสทพงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401400078622,620607400363,นางสาว,ปนัดดา,หลงมาดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902994070,620607400364,นางสาว,ดวงยิหวา,มาซาโกะโคจิมะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210501152080,620607400366,นางสาว,ณัฐวดี,ประทุมพฤกษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1239900321819,620607400367,นางสาว,ศิริลักษณ์,ศรีมงคล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600289586,620607400368,นางสาว,ดวงกมล,ราชบุดสี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900650899,620607400371,นางสาว,วิมลฉัตร,จันทวิมล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139600120401,620607400374,นางสาว,ปิติยา,สวยปาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331400145622,620607400380,นางสาว,ณัฐริกา,พรหมมา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400401252200,620607400384,นางสาว,ขนิษฐา,คุณทะวงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361100111510,620607400385,นางสาว,เนตรนภา,นิลไสล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310701354181,620607400387,นางสาว,ขวัญชนก,ปลื้มโชค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703154939,620607400399,นางสาว,ทวิดา,ขลิบมณี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900761177,620607400463,นางสาว,อนุศรา,ศรีสวัสดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400800116440,620607400466,นางสาว,ธิดารัตน์,สิงห์ภา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900739566,620607400468,นางสาว,แก้วตา,ริมวังกลาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800701267730,620607400469,นางสาว,ชุติมณฑน์,ราชสีห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400800115176,620607400474,นางสาว,พลอยไพลิน,หล้าม่วง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700343678,620607400476,นางสาว,เบญจวรรณ,จันทร์อุดม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749800270631,620607400484,นางสาว,สุภัสสร,เนียมพิบูลย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201443624,620607400492,นางสาว,ณภัทร,ฐนิตวรเดช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139600098741,620607400494,นางสาว,อทิตยา,ทาโพธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1461000208928,620607400518,นางสาว,นิภาพร,พิลาโท,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471201433082,620607400523,นางสาว,วรรณนิภา,ราชตรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900388989,620607400525,นางสาว,สิรีธร,วังอุปัดชา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470801350781,620607400526,นางสาว,วรรณนิสา,เรื่องไชย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1471201435913,620607400532,นางสาว,เกศกนก,แสงกล้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480301203223,620607400533,นางสาว,นริศรา,สุวรรณมาโจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451001330468,620607400543,นาย,กอบกฤช,ยะสีดา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840201244927,620607400590,นางสาว,สมพร,เฉยฉิว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900720500,620607400591,นางสาว,สุดาพร,ชาวนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900526613,620607400597,นางสาว,ปาริชาติ,จำปาวัตตะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900380481,620607400599,นาย,กิตติศักดิ์,ดอนไพรกา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330501424810,620607400612,นางสาว,พิราวรรณ,เพชรแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311501097089,620607400614,นาย,สิรวิชญ์ ,บุญประคม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311501095744,620607400615,นางสาว,ศันศนีย์,นงคราญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331001333417,620607400621,นางสาว,สุดารัตน์,ไชยภักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1149900626173,620607400630,นาย,ชยกฤช,ดวงจันทร์โชติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900741094,620607400631,นางสาว,อรทัย,เกียรติยศ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901501262,620607400633,นางสาว,นภัสสร,หอมจันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310701361765,620607400634,นางสาว,อติพร ,บุตรประโคน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321300121411,620607400636,นาย,ปริญญา ,ใจสุระ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900551151,620607400647,นางสาว,อรปรียา,กล้าสมุทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360501292280,620607400668,นางสาว,ทิพวรรณ,ชินพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001345806,620607400679,นางสาว,ชลธิชา,ทุมทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600286579,620607400699,นางสาว,เนตรดาว,ธาตุทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600279939,620607400700,นางสาว,ภัสชุฏาพร,โม้สี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809700368115,620607400722,นางสาว,ดลฤดี,แก้วลำหัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801700103068,620607400728,นางสาว,อารียา,รัตนพล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200169115,620607400744,นางสาว,ทัตพิชา,นุดมะหมัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209501092573,620607400753,นางสาว,นัฐนันท์,เลิศศิลปานันท์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800199472,620607400757,นางสาว,ขวัญรุ่ง,พวงเงิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311601051943,620607400767,นางสาว,กาญจนวดี,เทวอนรัมย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802524328,620607400771,นางสาว,ธราวรรณ,ฤทธิเลื่อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361300134670,620607400778,นางสาว,ชมภูนุช,จิตรสวัสดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1860401213154,620607400840,นางสาว,สุวรรณา,เจ้ยเปลียน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401289074,620607400858,นางสาว,วิราภรณ์,คลังระหัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703063232,620607400859,นางสาว,จณิสตา,จั่นเย็น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900749065,620607400875,นาย,วัชรมงคล,ทองโอ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329901027280,620607400882,นาย,ระพีพัฒน์,อักษร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509966032995,620607400884,นางสาว,กวินทรา,เตียงนิล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101801149752,620607400901,นางสาว,ขวัญจิรา,ฮะฮาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311901025875,620607400902,นางสาว,เนตรนภา ,พันธุชิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930601187423,620607400904,นางสาว,นิลาวัลย์,ทองศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930601188764,620607400906,นางสาว,กัญญาณัฐ,สุขมาก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770800035749,620607400917,นางสาว,กัลย์สุดา,ม่วงมั่งมี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779900280361,620607400919,นางสาว,พรรษพษา,เพิ่มพูล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700209761,620607400923,นางสาว,อาทิตยา,พึงยา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311101309054,620607400936,นางสาว,ภาวิณี,วงศ์กล้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779900277131,620607400947,นางสาว,เสาวภา,จันทร์หอม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901373171,620607400952,นางสาว,กานต์ธีรา,วงษ์คำชัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801316680,620607400960,นาย,พัสกร,ใจราช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703131092,620607400969,นางสาว,เนตรทราย,สดสะอาด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900276027,620607400981,นาย,วรินธร,ยังปากน้ำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1210200080811,620607400991,นางสาว,สุภานัน,เตชะศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700186960,620607400992,นาย,วโรชา,เคนานันท์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700146213,620607400993,นางสาว,ปิยฉัตร,ตะโก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1620500243835,620607400995,นางสาว,ญารดา,ผูกจันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700169183,620607400997,นางสาว,ปวรรณรัตน์,สีสอน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901730460,620607401001,นางสาว,เพ็ญนภา,ดอนเส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901805354,620607401002,นางสาว,พัชดาพร,หอมตา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700172357,620607401005,นาย,กิตติพงศ์,เมืองแสน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401700189977,620607401007,นาย,ยงยุทธ,ฤทธิราม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409700178531,620607401008,นางสาว,มัลทิกา,เกษนอก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901818936,620607401009,นางสาว,ธวัลพร,เทอดเกียรติศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901741011,620607401010,นาย,คฑาเทพ,ส่วยสม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1302001275604,620607401022,นางสาว,ศศิธร,แลบัว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801311661,620607401043,นางสาว,เฟื่องลดา,ญาติโสม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900580065,620607401044,นางสาว,พิมพวดี,รังมาตย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440901308352,620607401045,นางสาว,ปาริชาติ,เป่าตัว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900580278,620607401046,นางสาว,ชลกานต์,ผ่องสนาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350101610829,620607401071,นางสาว,กังสดา,สุนาคราช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330401624892,620607401081,นาย,โรจนศักดิ์,วิวัน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300254220,620607401104,นางสาว,ธีรดา,สุขโข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301350890,620607401118,นางสาว,ปนัดดา,วิจิตศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330801328115,620607401126,นาย,นพรัตน์,มีเลิศ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320401166762,620607401128,นางสาว,พวงผกา,สืบเพ็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902938510,620607401129,นางสาว,อินทร์สุมินตร์,บังศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330401624884,620607401130,นางสาว,ฟ้าใส,มีแสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320501331528,620607401131,นางสาว,พัทราวดี,ตินานพ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560101508348,620607401135,นางสาว,ภัทธิราพร,ท้าวลาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451101306488,620607401149,นางสาว,นวลนภา,สมุทรหล้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349901082523,620607401151,นางสาว,สุภาพร,แสงชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700297985,620607401153,นางสาว,ปนัสยา,ไทยพิทักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801307273,620607401162,นางสาว,รันย์ดาวรรณ,จันกอ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801311866,620607401163,นางสาว,บุษราคัม,มีด้วง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801307109,620607401164,นางสาว,รัตติยากร,วรกิจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910200072854,620607401171,นางสาว,ปริศนา ,สักกูลา ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300314036,620607401172,นางสาว,อาภากร,เพ็ชรรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500026590,620607401173,นางสาว,ญาณิศา,มุ่งฝอยกลาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300398248,620607401174,นางสาว,ศศิ,มีทับทิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900756939,620607401195,นางสาว,อาทิตยา,มะริด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1219900762629,620607401196,นางสาว,กชกร,ทับไทย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1148100001216,620607401197,นาย,อนิรุทธื,สิงห์คะชิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101290187,620607401210,นางสาว,ขจีวรรณ์,ผอมเกื้อ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1869900456972,620607401217,นาย,เชิดชัย,สดใส,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130601112862,620607401230,นางสาว,ธัญญเรศ,ผลเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702708221,620607401231,นางสาว,ปัทมา,ศิลปชัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702644331,620607401234,นาย,ฟิลลิกค์,มาญ่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900422622,620607401235,นางสาว,เวียร่า,คำหมาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401076919,620607401254,นาย,อัมรินทร์,ติสรณกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5770800013047,620607401256,นางสาว,ชริญพร,ปิติพนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810300103914,620607401263,นาย,นพทิน,กสิคุณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640101350301,620607401266,นางสาว,เนรัญชลา,พุฒนวล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600276114,620607401295,นางสาว,พีรยา,สายน้ำเขียว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600278192,620607401296,นางสาว,เบญจวรรณ,เรียนเวช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600278184,620607401297,นางสาว,เบญจมาศ,เรียนเวช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110201227280,620607401299,นางสาว,ธันนิภา,ทองอ่วม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100803159,620607401302,นางสาว,สุปรียา,สุดวิลัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331700059471,620607401308,นางสาว,ชลิตา,ตรีสอน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209301083279,620607401314,นางสาว,อัจฉราพรรณ,คล้ายเพ็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820501190903,620607401316,นางสาว,สุดารัตน์,แก้วดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700285901,620607401317,นางสาว,ณิชาภัส,ตันสกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1820501184016,620607401319,นางสาว,นฤมล,ทองฤทธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609700217763,620607401343,นางสาว,ณัฐชา,ศรีคำขลิบ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480301201280,620607401358,นางสาว,อรยา,หลวงแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900758587,620607401359,นางสาว,ฑิมพิกา,คำนึง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2409700019457,620607401375,นางสาว,บุณฐิสา,ว่องไว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321001432521,620607401377,นาย,ภาคภูมิ ,เพ็ชรน้อย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201133561,620607401384,นาย,ศุภวัฒน์,สุวิชญางกูร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1239900331181,620607401388,นางสาว,ชฎามณี,ขำเกื้อ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900764507,620607401404,นางสาว,นารา,พุถนนนอก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730301175456,620607401406,นาย,มนูญ,เนื้อทองงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1270400025589,620607401412,นางสาว,ปัทมพร ,อินคุ้ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320800094471,620607401435,นางสาว,ดวงฤดี,สหุนิล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900347766,620607401440,นาย,วชิรวิชญ์,และเล็ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1439900303126,620607401450,นางสาว,รวิพร,กอวัฒนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703182099,620607401490,นาย,เอกสิทธิ์,ยิ้มใย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902848988,620607401491,นาย,วรโชติ,ทิศกระโทก,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400046971,620607401492,นาย,เมธาภัทร,สุวรรณพงศา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300124687,620607401516,นางสาว,เจนจิรา,สีกะชา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440801313826,620607401521,นางสาว,อนิตศรา,แตงโสภา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300284773,620607401568,นางสาว,ดารินทร์,คุมเหตุ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1400401246528,620607401637,นางสาว,ยศมล,สีราช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679800288263,620607401689,นางสาว,ลักษณ์สุดา,แสนพรม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1549900536588,620607401691,นางสาว,รสริน,ทะตัน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401601305545,620607401692,นางสาว,อภิญญา,นวลแสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703012140,620607401707,นางสาว,พรณิภา ,จวงสมุทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1130601112439,620607401725,นางสาว,นิศรา,แบนมณฑา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390501100658,620607401741,นางสาว,เมริษา,แฟนพิมาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440301284860,620607401753,นางสาว,อินฑิรา,ทิพโพธิ์เมือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101501098036,620607401767,นางสาว,กุสุมา,พุทธอินทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410401456263,620607401777,นางสาว,อัญรญา,จันทรเสนา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361400053485,620607401786,นางสาว,นางสาวบุษบา,บุญยิ่ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702811880,620607401822,นางสาว,อรุณรัตน์,มาสงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501494151,620607401824,นางสาว,สุกัญญา,ปิยะวงศ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300135760,620607401825,นาย,บูม,คล้ายทองคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139800011321,620607401827,นางสาว,ไอริน,เชื้อพหล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1659902061802,620607401882,นาย,พิษณุ,อุดมลาภสกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1639900344866,620607401899,นาย,นิรุทธ์,จูเกษม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349700256664,620607401900,นางสาว,ธัญญารัตน์ ,ศุขวัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1431000094850,620607401951,นางสาว,เดือนฉาย,เฮ้าโฮม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300356961,620607402023,นางสาว,ภูวธิดา,กล่อมยงค์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1479900258180,620607402034,นาย,ตะวัน,ศูนย์จันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703127508,620607402037,นางสาว,ธนพร,สุภาอ้วน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1579900905371,620607402048,นางสาว,จรรยพร,เขียวจุ่ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341200114359,620607402058,นางสาว,จันทร์จิรา,ละม่อม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401098840,620607402062,นาย,วิคเตอร์,เฮดดิการ์ด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703356321,620607402077,นางสาว,สายวิณี,เดชคำภู,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901938985,620607402085,นาย,อรัญธกานต์,หาญบุญเลิศ ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501534757,620607402131,นางสาว,สายป่าน,พวงดอกไม้,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1670801221229,620607402144,นางสาว,สุจิรา,โพธิ์ทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300070081,620607402147,นางสาว,ศุภนิดา,ขวัญเมือง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900329788,620607402156,นางสาว,พิมพ์นพัตร,ดีดวงพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411000112688,620607402188,นาย,โสภณ,สุทธิอาจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703128792,620607402189,นาย,โรจนินทร์ ,รัชฎาไพศาลสิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300409380,620607402190,นางสาว,บุษกร ,โพธ์ดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901369721,620607402192,นางสาว,ชลธิชา,ปานวัน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901318786,620607402193,นางสาว,รจนาฏ,สุขพิทักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900481504,620607402213,นาย,ธนากร ,ซ้ายขวา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1930400096471,620607402239,นางสาว,อารียา,ดำนวล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900446861,620607402241,นางสาว,วรนุช,เทพรักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300265540,620607402252,นางสาว,รวิพร,กายะสิทธิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900386641,620607402266,นางสาว,ชลิตา,บุญเทียม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600429307,620607402302,นางสาว,อนันตญา,บิลสลามัด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104700025228,620607402330,นาย,นครินทร์,บุญสว่าง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703204467,620607402333,นางสาว,วรัชยา,สนธิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801276028,620607402381,นาย,ธนาภูมิ,ผาสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340701744079,620607402386,นางสาว,รุ่งนภา,อีซามูดิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702979368,620607402413,นาย,ศุภกานต์,โอชาวงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300178779,620607402496,นาย,อนุกุล,กล่อมกริมสกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300364386,620607402545,นางสาว,นันท์ชญา,พิกุลขาว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703115500,620607402546,นางสาว,พิชชาพร,แก้วประเสริฐ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100226254,620607402565,นางสาว,วราลักษณ์,จำรัสแนว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700651771,620607402606,นาย,ภูฤทธิ์,มณีสวัสดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802536199,620607402642,นางสาว,ประภัสสร,ใบเงิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703020231,620607402659,นางสาว,สุทธิภา,บุญคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900515719,620607402770,นางสาว,จุฑารัตน์,ซ้ายขวา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801398921,620607402795,นางสาว,กนกอร,งามเกียรติกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000085624,620607402822,นางสาว,พลอยไพลิน,งามดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409902943467,620607402863,นาย,ธวัชชัย,ปิงแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101269561,620607402883,นาย,ภูมิไผท,รอดหมิ้น,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104200195868,620607402907,นางสาว,พิชญา,เนื่องนิยม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703151280,620607402936,นาย,พีระพงษ์,วัลทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800287871,620607402950,นางสาว,พิรดา,วงค์วิเศษ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900447134,620607402955,นางสาว,ฑิตยา,คุณศิลป์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300278447,620607402964,นางสาว,ณัชชา,นิมา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900609162,620607402973,นางสาว,อรศิรา,ธัญญะวนิช,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700817971,620607403000,นาย,อภิมุข,ปาลถวัลย์พงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900141411,620607403005,นางสาว,ชลธิชา,จันทร์ภมร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703205649,620607403029,นาย,สิโรดม,สายโน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702985490,620607403033,นางสาว,หญิง,โมกขเวศ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700300803,620607403035,นาย,ภัคพงศ์,ปานสกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5101000028054,620607403040,นาย,ภาสวุฒิ,สุขยวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900250126,620607403046,นางสาว,พลอยไพลิน,กัณหกุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411901339674,620607403065,นางสาว,เจนจิรา,ผาจวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300361433,620607403067,นางสาว,ชนมน,ปิยะสันติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702895935,620607403090,นางสาว,ลินลดา,ระหันสิม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501546810,620607403133,นางสาว,ภาสินี,นาลาภ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209701939928,620607403149,นางสาว,วริศรา,วิริยะโชติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129901616503,620607403299,นางสาว,มิรันตี,โกสินทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703117891,620607403312,นางสาว,นัจญมี ,มินิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702896691,620607403386,นางสาว,ธนภรณ์,เณรจาที,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1610700100264,620607403472,นางสาว,ลักษณ์นารา,รุ่งโรจน์สกุลดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703188909,620607403490,นาย,วัชริศ,ศรีพิพัฒน์พร้อม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702929638,620607403575,นางสาว,จีรวรรณ,อับดุลเลาะห์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002937581,620607403590,นางสาว,จิรวรรณ,แซ่โอ้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900242166,620607403923,นางสาว,ชุติมณฑน์,ไกรวิชัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702744988,620607404163,นาย,นัทวัฒน์,เพียวอยู่,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900532001,620607404164,นางสาว,อรยา,พละพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409600290665,620607404185,นางสาว,ศิโรรัตน์,บุญฮวด,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331300103995,620607404219,นางสาว,อิรินยา,ไชยโคตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102900034229,620607404262,นางสาว,นัรดีน,อีซา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1469900498415,620607404273,นางสาว,ณิชกุล ,พรรณขาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901019267,620607404274,นางสาว,กมลลักษณ์,ธนาวุฒิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1120600143632,620607504089,นาย,ณัฏฐ์,สุคพรชัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160100315477,620607504106,นาย,ภัทรเกียรติ,ปิยะสกุลเกียรติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700377412,620607504107,นางสาว,ธนิดา,นามจำปา,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1719900091142,620607504108,นาย,ธนยศ,เขมสุภัค,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3401000686931,620607504109,นาง,เอื้อสวลี,โคตรบุตรดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8571586004965,620607504110,นาย,กรรณพิพัฒน์,ณัจยาโชติมงคล,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401962464,620607504111,นาย,ณัฐสิทธิ์,กลิ่นบำรุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700937304,620607504112,นาย,ณัฐณต,อุดมรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1549900446520,620607504113,นางสาว,ฐิติรัตน์ ,สุดสาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209500020374,620607504114,นางสาว,ธรรญกาญน์,ตั้งจินดาวัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2179900013170,620607504115,นาย,ภูวนาท,ภมรศาสตร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3620400135891,620607504118,นาย,กู้เกียรติ,จบศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700643451,620607504126,นางสาว,สุจิตรา,มังศรี ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700245659,620607504295,นางสาว,ปัญญณัฐ,มณีวงศ์วรรณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1969800011021,620607504350,นางสาว,พัชราภรณ์,และซัน,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700784958,620607504351,นางสาว,ลัดดาวดี,พลบุตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900216721,620607504356,นางสาว,นภารัตน์,โตตระกูลเกียรติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2110300035221,620607504362,นางสาว,ณิชาภา ,ไข่ลือนาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการโรงแรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E80400800,160608427543,นาย,ดองเซ็ง,เหลียง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1360500205871,550608408519,นาย,ปพีชญา,ผ่านพูล,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1239900229220,560608414475,นางสาว,ศศิชา,ท่าเขา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501171557,560608416701,นางสาว,สิริวิมล,ชิดสิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900296378,560608417062,นางสาว,พิมชนก,เขียวสวาท,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,2930600012423,560608418373,นาย,รณชัย,จันทร์ดำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1340900253041,570608419214,นางสาว,รุ้งฟ้า,แสนวงษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1229900630340,570608419396,นาย,ณัฐวัตร,วันพรม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840400078881,570608419467,นาย,พุธสถิตย์,เกียรติตระกูล,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900352273,570608420115,นางสาว,ดาวภัทร,ใจชื่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1601100264836,570608420157,นางสาว,จุฬารัตน์,กลั่นเขตการณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1129900092756,570608420374,นางสาว,ไอริณ,ชูแสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702177731,570608421511,นางสาว,พลอยไพลิน,วรรณผ่อง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1110100167575,570608422133,นางสาว,พิมพ์ชนก,อยู่คง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701955325,580608422854,นาย,รัฐพงศ์,เจริญสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1849900211058,580608424651,นางสาว,วัชราภรณ์,ปลูกชาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1629900432153,590608425747,นางสาว,สตรีรัตน์,ดอนแดงปิ่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801315721,590608425793,นางสาว,เกวลี,สุดสงวน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470200119006,590608425797,นางสาว,ขวัญใจ,พรรณโรจน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1321000359129,590608425803,นางสาว,ทิพวรรณ,ทองอ้ม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702575361,590608425804,นางสาว,กิริตา,มุ่งหมาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900481251,590608425939,นางสาว,ปิยธิดา,เย็นจิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201309871,590608426022,นางสาว,วรัญญา,วาสุกรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800300084278,590608426055,นางสาว,อุษา,ตรีโรจน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1779800174721,590608426070,นางสาว,กัญญาณัฐ,บุญอยู่,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702576953,590608426121,นางสาว,กัญญารัตน์,เสือภี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900631242,590608426144,นางสาว,เบญญาภา,ทองชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440800261768,590608426304,นางสาว,ฐิติมา,จันทรินทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409901534121,590608426307,นางสาว,ชนิดา,โพธิ์สว่าง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702533246,590608426458,นาย,หริล,หวังพิทักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201350171,590608426526,นางสาว,รัชนี,พลโคกก่อง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802196886,590608426531,นางสาว,ศิริพร,แซ่ตั่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901231866,590608426651,นางสาว,กุลธิดา,คงซ่าน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900499231,590608426663,นางสาว,ธันย์ชนก,ทิมเมฆ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900303541,590608426678,นาย,ภควัตร,สุวรรณคร,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103400043351,590608426702,นาย,พงศธร,อุ่นอำไพ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702607239,590608426872,นางสาว,ดวงหทัย,เข้มแข็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810100212566,590608426904,นางสาว,อริสา,วายุภักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702559641,590608426912,นางสาว,อนุธิดา,สำโรงทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702378364,590608426927,นางสาว,บุษรารัตน์,รองรัตน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700784402,590608427015,นางสาว,เจนจิรา,ประสาร,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300191682,590608427069,นาย,กมลชนก,รัตนะชัยมงคล,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300082135,590608427070,นาย,เจษฎาภรณ์,ภู่พลับ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840301088463,590608427076,นางสาว,รุ่งนภา,ชัยสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1420300118273,590608427157,นาย,วราเทพ,ไชยปัญญา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700238261,590608427232,นาย,รุจรวี,เจียรยุทธศักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700697291,590608427252,นางสาว,ผุสดี,อ๊อดมีเดช,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2101100056276,590608427255,นางสาว,วาทินี,ฉัตรน้อย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300013753,590608427311,นาย,กวิณ,ธีรศานต์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1949800106600,590608427336,นางสาว,ฟาราฮายา,กาเซ็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1950600183386,590608427340,นางสาว,รุสมีนา,หะมิดง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730600117563,590608427551,นางสาว,นวรัตน์,สกุลณี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702567172,590608427708,นางสาว,อัจฉรานันท์,ธนินท์ธนณัฐ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100300150757,590608427709,นางสาว,ณัฐชา,พึ่งและ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400945875,590608427716,นาย,พีรวิชญ์,ทองใบ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702532239,590608427717,นางสาว,ฟาด้า,เลาะเหม็ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900785239,590608427741,นาย,ธนพล,แดงเผือก,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310700289327,590608427745,นางสาว,ปวีณา,คงตางาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1959900465911,590608427786,นางสาว,นุรฟีรดาวส์,มองมะแซ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110300216944,590608427789,นาย,อรรถกร,ศรีสะอาด,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100203475,590608427791,นางสาว,สุภัค,เยาวภาค,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201334337,590608427904,นาย,ชารีฟ,สนิทสุริวงศ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702635917,590608427942,นางสาว,ออฤทัย,แจ้งสุข,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700779743,590608428145,นางสาว,พิชชาพร,ผุดผ่อง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1140600181801,600608428538,นางสาว,ภัทรพร,สวยไธสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730401104046,600608428564,นางสาว,ศุภสุตา,ดามี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1419901816542,600608428591,นางสาว,ปริศนา,ขันธ์สาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400234616,600608428628,นาย,โกมินทร์,ภูมิพระบุ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900314830,600608428655,นางสาว,สุธาศิณี,ทองปัญญา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900912255,600608428677,นางสาว,เสาวลักษณ์,ฆ้องอัยสี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900364775,600608482645,นางสาว,อนงค์นาฎย์,สุขแสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1571200091365,600608483071,นางสาว,ทยิดา,อินต๊ะมารค,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2630700058215,600608483464,นางสาว,ปพิชญา,วัชระเศรษฐากุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341100330106,600608483481,นางสาว,พรชิตา,ท้าวแสง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,8570176010328,600608483561,นางสาว,อรวรรณ,ปฐมธารา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702602167,600608483871,นางสาว,อภิชญา,วิริต,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,5103200020237,600608484034,นางสาว,เจนจิรา,ดีนวนพะเนาๆ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100401002095,600608484266,นางสาว,ศศิธร,หลั่งธารา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900797989,600608484268,นาย,ณัฐภูมิ,เปี่ยมพราย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300003758,600608484883,นางสาว,มานิตา,ทับหิรัญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900812210,600608484943,นางสาว,รัชธิตา,ใจทำดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1739901791393,600608485019,นางสาว,พิริยา,พูลขวัญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360500256786,600608485174,นางสาว,อารีรัตน์,ไชยพิบูรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502016350,600608485798,นางสาว,ศศิธร,ครุประทีป,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300015977,600608485959,นางสาว,ณัฎฐณิชา,มุมณี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1409901595091,600608486022,นางสาว,ธนภัค,ทูลกอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1730601204958,600608491586,นาย,ชากริช,กายา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702317401,600608491774,นาย,ฐิติกาญจน์,คุ้มสมุทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801377851,610608400118,นาย,ณัฐการต์,แพร่หลาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1331000320656,610608400138,นางสาว,ปรางค์วลัย,ศรีวิชัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000285478,610608400146,นางสาว,สุภาภรณ์,สุนทร,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410601364699,610608400155,นางสาว,วัชราภรณ์,กล้าสงคราม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900381416,610608400239,นางสาว,อริสรา,แสงอ่อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800247802,610608400262,นางสาว,พลอยไพลิน,อิ่มนารี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1480700212757,610608400284,นาย,ธนากร,วงศ์สมบัติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1740301201015,610608400426,นางสาว,ศรสวรรค์ ,พันสวัสดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1849901315353,610608400445,นางสาว,กิริยาภา,สุวรรณโณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700780334,610608400446,นางสาว,สุปรียา,ไมยีม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250100442699,610608400456,นางสาว,สุปราณี,สืบสาย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100801049277,610608400524,นางสาว,รสรินทร์ธร,มะมิง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1940400113775,610608400533,นางสาว,ต่วนโสใรยา,กูจิ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320601282723,610608400602,นางสาว,อารีย์,จันระดา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309902702169,610608400627,นางสาว,กัญญาพัชร,นาคะรังษี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1209701921654,610608400632,นางสาว,ศศิกานต์,วิศาลชัยเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209601273308,610608400722,นางสาว,วชิราภรณ์,วัฒนานิรันดร์กุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100801271026,610608400730,นางสาว,จันทนี,หวังปัญญา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421000200714,610608400797,นางสาว,จิราภา,สอนสุภาพ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1501401112203,610608400874,นางสาว,ณฐกมล,แก้วกุลสี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311200109045,610608401271,นาย,จักรภัทร,ประจักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702694549,610608401542,นางสาว,อณัฐชญา,ตามัน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900295197,610608401681,นาย,นครินทร์,ทิ้งอีด,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300196644,610608401755,นางสาว,กอบัว,ทับทิมใหม่,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810101265469,610608401793,นางสาว,มาลิสา,ถนอมพันธ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100218359,610608401822,นางสาว,กันติชา,กุ่งแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออก,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1101801032294,610608401845,นางสาว,นภัสวรรณ,วงมาเกษ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960200150251,610608401973,นาย,ชญานนท์,เงาะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1770600270949,610608401984,นางสาว,ษมาพร,สุขทวี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702446464,610608402111,นางสาว,ณัฐชา,สาหนี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300043652,610608402184,นางสาว,ปริฉัตร,ครองยุทธ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900539237,610608402190,นาย,ฐิตินันท์,ตำราเรียง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702841803,610608402191,นาย,นันทวัฒน์,สีแก้ว,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702296295,610608402225,นางสาว,อารยา,เทพตุ่น,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900409663,610608402245,นางสาว,สุกานดา,เรืองมะเริง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702538094,610608402275,นางสาว,นิชรัตน์ ,ศรนรินทร์ ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1660500172989,610608402323,นางสาว,อุไรวรรณ,พิเคราะห์แน่,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900866689,610608402363,นาย,ภูรินท์ ,เสมียนชัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1450201317219,610608402484,นางสาว,จิราภรณ์ ,แก้ววังวรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1451700022908,610608402600,นางสาว,ณัฐลดา,ศิริแสน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501525502,610608402911,นาย,พัฒนศักดิ์,คงเสือ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700170049,610608403015,นางสาว,นภัสสร,ไชยดำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1829900200277,610608403082,นางสาว,กัลยกร,วาหะรักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300185910,610608403085,นางสาว,พิชญานิน,ม่วงงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702812366,610608403242,นางสาว,สดีนา,หมัดบู,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300201495,610608403281,นางสาว,ภคพร,เซิงเจ๋,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101100219070,610608403612,นางสาว,ขวัญใจ,ใหญ่กล้า,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702609487,610608403714,นางสาว,จุฬาลักษณ์ ,ไปนาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702888290,620608302194,นางสาว,รามาวดี,ทานทน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809800150979,620608302195,นางสาว,พัชรินทร์,พรเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702673684,620608302196,นางสาว,กนกลักษณ์,ปยุต,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702755907,620608302197,นางสาว,ปนัดดา,โกวัน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1309801348149,620608302198,นางสาว,รัญชน์ณาฐินี,เล้าเจริญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100438524,620608302719,นางสาว,วริศรา,สะสาง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1341100280729,620608303966,นางสาว,สิรินทิยา,หลงชิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101200877296,620608304381,นางสาว,นุสรา,เม้าบำรุง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702660264,620608304395,นางสาว,อาทิตยา,เผือกผ่องใส,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703214187,620608304485,นางสาว,ทิพย์วดี,เขื่อนคำ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119700069343,620608400010,นางสาว,วนิชสรา,ทองสา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440601297258,620608400031,นางสาว,กมลลักษณ์,นามสมบูรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1449900599653,620608400033,นางสาว,ศุภิสรา,วงษ์ผักเบี้ย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1440601306800,620608400035,นาย,ธนศักด์,จันทร์สด,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340201206515,620608400042,นาย,กิตติภูมิ,เวียนนอก,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310200174601,620608400130,นางสาว,ณัฐธิดา ,ธรรมชาติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300324864,620608400190,นางสาว,อัญชิฐา,ขันโท,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703003062,620608400192,นางสาว,อภิญญา,จันคีรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901370229,620608400193,นาย,ณรงค์เดช,กตะศิลา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1760300049571,620608400194,นางสาว,ดุษฎี,วิบูลย์ศิริชัย,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720300184419,620608400199,นางสาว,อมรรัตน์,กลิ่นสุมาลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300366061,620608400201,นางสาว,สุพิชญา,บุญมาเลิศ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960601219023,620608400219,นาย,โยสรี,สามามะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749800268920,620608400255,นางสาว,กมลภัทร,สีทน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300367181,620608400334,นางสาว,เพชราภรณ์,จันโทวาส,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600101841372,620608400336,นางสาว,สุพาณี,พ่วงก้อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703049429,620608400341,นางสาว,นภัสสร,ขำนุรักษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1370600012650,620608400344,นางสาว,ภัทรียา,ดาทวี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1399900126241,620608400381,นางสาว,ปิยวดี,อ่อนสีดา,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2311501021277,620608400673,นางสาว,นิชา ,แจ่มงาม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802477656,620608400762,นางสาว,บุษบา,สุขยฤกษ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1301502037161,620608400772,นางสาว,สุนทราภรณ์,ครุประทีป,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350300184536,620608400773,นางสาว,อัยรดา,พูลทวี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1960500333131,620608400835,นาย,อลีฟ ,เจ๊ะแน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2361001032121,620608400857,นางสาว,อัจฉรา,หาญลุก,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360401296020,620608400975,นาย,พีระพงษ์,บุราณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1919900282698,620608401079,นางสาว,ฐิติรัตน์,จรจันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1421100077710,620608401110,นางสาว,อริสรา,จำปีพรม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701410725,620608401114,นางสาว,กนกวรรณ,วัฒนานิรันดร์กุล,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1459900809381,620608401125,นาย,สุริยา,ธานีลาส,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1300301197259,620608401205,นางสาว,วรรณพร,พริ้งเพราะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101501056449,620608401221,นางสาว,สร้อยสุวรรณ์,เสียงเสนาะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1810401198911,620608401233,นางสาว,นริศรา,หมาดทิ้ง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909802504351,620608401237,นางสาว,จันทร์จิรา,หนูคง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800301118966,620608401238,นางสาว,อาทิตยา,อมรวัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1139800045667,620608401284,นางสาว,นันทัชพร,กุลสวัสดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1379900144584,620608401365,นางสาว,ยอแสง,ศรีหาสาร,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119901972636,620608401676,นางสาว,วิภารัตน์,รักพุทธะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703103938,620608401735,นางสาว,ณัฐริณี,นุ่นนาแซง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110301337427,620608402031,นางสาว,มาเรีย,อุดมทรัพย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1801400231249,620608402186,นางสาว,ศดานันท์,แก้วก่า,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703143376,620608402421,นางสาว,สุพัตร์ตา,สระทองเนียม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703162605,620608402456,นาย,พิทยุตม์,รัตนวรรณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,0900400000026,620608402547,นาย,จักรรินทร์,บุญเย็น,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1401600259841,620608402708,นาย,พีรพล,เป๊ะซาน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209601313059,620608402878,นาย,คงฒ์พศุตม์,วอลลี่ย์,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300274000,620608403056,นางสาว,ธิดารัตน์,จุ้ยลี,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901370648,620608403071,นางสาว,กษมพรรณ,สุวรรณโณ,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000086001,620608403097,นาย,กิรติ,บุญคุ้มครอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920700083146,620608403289,นางสาว,ศิราวรรณ,อินทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2500401035982,620608403487,นาย,ณัฐวุฒิ,ถิ่นที่,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000085730,620608403523,นางสาว,นิรดา,ปลื้มบางแขม,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104500004626,620608403910,นาย,วงศธร,มะขาว,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1250200207748,620608404024,นางสาว,ฐานิตา,ด่านขับต้อน,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5630500207947,620608404147,นางสาว,Siripon,Santimualkhiri,ศิลปศาสตร์,การจัดการท่องเที่ยว,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102100228521,590609360047,นาย,ฐิติพันธิ์,น้อยบุญญะ,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1800100254820,600609484270,นาย,วิรุณรัตน์,กาญจนสมบูรณ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100702825686,600609484366,นาย,สรณัฏฐ์,เกียรติทวีวัฒน์,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,5103200020938,610609303301,นางสาว,ณัฐกฤตา,เลิศวิชาฤดี,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน),ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1104200145542,610609400178,นางสาว,นันทภัค,เจือทอง,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1220700072175,610609400687,นางสาว,ทิฆัมพร,โต๊ะขันหมาก,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703047311,610609401182,นางสาว,นาตาเดีย,เซ็นหลวง,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849901398534,610609403034,นาย,ณัชพล,ชวลิตชีวิน,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200901242400,610609403705,นางสาว,สุธาสินี,กลิ่นพิมล,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100801355815,610609403713,นาย,พีรวิชญ์,อมรภักดิ์,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1350100466651,610609403866,นางสาว,จิรัชญา,จริงจิตร,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1340200129169,620609300706,นางสาว,สุทธิดา,พุ่มจันทร์,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1720900228808,620609300776,นางสาว,ขนิษฐา,คนบุญ,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701234407,620609302609,นาย,วรพล,จันทมา,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460501311038,620609302862,นางสาว,พิมพ์พร,ทองขาว,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1559900320232,620609303136,นางสาว,ณัฐปภัสร์,เดชาภัคร,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900884845,620609400688,นางสาว,รัชฎา,บัวศรี,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1609900495929,620609401421,นางสาว,ภิญรดา,โภคะภัทรโชติ,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1189900310575,620609401986,นางสาว,รักษิณา,มาณกิจ,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1489900408149,620609402836,นางสาว,ณิชาภัทร,บุญเหลา,ศิลปศาสตร์,การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC2621413,190606101835,นางสาว,อยู่เจีย,เหมี๊ยว,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE1529065,190606101836,นาย,จื้อเฉียง,จิ้น,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7289029,190606101837,นางสาว,หุ้ยหลิน,หยู้,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E88307284,190606101838,นางสาว,อี้ตัน,หวาง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7300929,190606101839,นางสาว,เสี้ยวเกอ,หวาง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9014853,190606101840,นางสาว,หยิน,วู้,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E75856657,190606101841,นางสาว,ชิ่ง,เฉียน,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7305357,190606101842,นางสาว,เจ้ย ฉี,หลิว,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E43378223,190606101843,นางสาว,ไห่ ฉิน,หวาง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EB9615475,190606101844,นางสาว,เวิ้นหยิน,หลี,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7328679,190606101845,นางสาว,จู้เยี้ยน,ใจ๋,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA9708468,190606101846,นางสาว,เหวิน อยู่,โจว,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE5568472,190606101847,นางสาว,เหวินจุน,หลี้,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7324528,190606101848,นาย,หลิงฮุย,ซุน,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7289968,190606101849,นางสาว,เจีย,โยว,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E50859292,190606101850,นางสาว,เย้ ลู้,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9028306,190606101851,นางสาว,ลั่ว เฉิน,ฟาง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7325252,190606101852,นางสาว,เฉียน,วู้,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E64728185,190606101853,นางสาว,อี เหมิง,ซุน,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EG9147377,190606101854,นาย,เฮ้า หลาน,หม่า,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E38959492,190606101855,นางสาว,อีเ เฟย,เซี่ย,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7329961,190606101856,นาย,เฮ้า หง,หลง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA5977545,190606101857,นาย,จุ้น หยวน,จาง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9036609,190606101858,นางสาว,ไข่ หลิง,จาง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE1527831,190606101859,นาย,ซิง โป๋,หวัง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E61799870,190606101860,นางสาว,เฮ้า ซี,จ้าว,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC9825817,190606101861,นางสาว,เหวิน เจี๋ย,หยาง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7300816,190606101862,นาย,จุ้น หยู,หลี่,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7328167,190606101863,นางสาว,จิ้ง หยวน,เฝิง,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF0843568,190606101864,นาย,จุ้น หยง,หยู,ศิลปศาสตร์,ไทยศึกษา,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE4523037,190602103426,นางสาว,เหมยซื่อ,เลี่ยว,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2856771,190602103427,นาย,ยี่หาน,หลู,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF0396674,190602103428,นางสาว,เหม่ยเจี้ย,ฉิน,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9688921,190602103429,นางสาว,เสี่ยวเฟย,ลู่,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1140660,190602103430,นางสาว,ลี่ลี่,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2087593,190602103431,นางสาว,ชวงอี,จาง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE4523007,190602103432,นางสาว,เฟิง,ลิน,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1672307,190602103433,นาย,เฉิงหยู้,เฉา,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED4606638,190602103434,นางสาว,อยู่,หลง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9830308,190602103435,นางสาว,จือหญิง,หวัง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E54894770,190602103436,นางสาว,อี้เจีย,หวัง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE4522950,190602103437,นางสาว,อี้หมิ่น,หลิว,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7048825,190602103438,นางสาว,อ้ายผิง,ฉิน,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2123217,190602103439,นางสาว,เหวิน ซิ่ว,ฉู,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1420569,190602103440,นางสาว,จุนเหยา,ลัว,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EA5953313,190602103441,นางสาว,ชีย่า,เหลียง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF6704818,190602103442,นางสาว,จิ่งทิง,เย่,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE4523006,190602103443,นางสาว,หงเชา,พาน,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1428507,190602103444,นาย,ปี้เชิง,เหลี้ยว,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9248536,190602103445,นางสาว,จิงจิง,วู้,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9248792,190602103446,นางสาว,ชิ่วฉา,วู้,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE4523005,190602103447,นางสาว,หลิวลี่,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9836664,190602103448,นาย,หยู้ฉุน,วู้,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE2622153,190602103449,นางสาว,ซู่หมิ่น,ชื้อ,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1676752,190602103450,นางสาว,ฟาน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2859585,190602103451,นางสาว,อยู่ซิน,เจิง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2950482,190602103452,นางสาว,ฉิน,ตู้,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7048824,190602103453,นางสาว,อี๋หญิง,จาง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2373215,190602103454,นางสาว,ปี้เสีย,ลี้,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1416857,190602103455,นาย,เฉิงอัน,หวง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE5780914,190602103456,นางสาว,หยวนหยวน,เหลียง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2175471,190602103457,นางสาว,ทิ่ง,ซุน,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED7736222,190602103458,นางสาว,พ่าน,จาง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF2945830,190602103459,นาย,โหย่,หวัง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE4336375,190602103460,นาย,เคอฮั่น,เจิง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9835134,190602103461,นางสาว,ชุ่ยจูน,ต๋ง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E55591455,190602103462,นางสาว,อี้เชียน,ฮวง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE9689335,190602103463,นางสาว,นิ่ง,หลิว,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E57715711,190602103464,นางสาว,เมิ้งตาน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EF1422198,190602103465,นางสาว,เหม่ย,หู,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE7315408,190602103466,นางสาว,เห้าหลั่น,วู้,ศิลปศาสตร์,ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,G59806628,170616804313,นางสาว,หลง,เฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EB4936737,170616885692,นางสาว,เหมย,หาน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E46591772,170616891590,นาย,ยุน,ลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E77642188,180616802585,นาย,หวง,จิ้น ชี๋,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E77399796,180616802984,นางสาว,เหยี่ยน,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E38968770,180616803088,นางสาว,ฉาวหยุน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E40689094,180616803090,นางสาว,ซูหราน,หยาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E67904506,180616803123,นาย,หาน,เวย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E46594531,180616803124,นางสาว,ฟู่,ชาวเหม่ย,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E76749802,180616803125,นางสาว,หลี่,หนิงฟาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E77020738,180616803126,นางสาว,กัว,เสว่ยฉี,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E65678389,180616803127,นางสาว,หลี่,เชี่ยนหยุน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E57600236,180616803189,นางสาว,หมิง,เหลียง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,BE0304938,180616803780,นางสาว,อูมาม่า,ซามาน อัล-กาซี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,E66308708,180616803835,นาย,อีฉี,หลิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EE1156694,180616803855,นางสาว,ชาน,หวาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED9036158,180616803883,นางสาว,จิง,เหลียง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED0460934,180616803987,นางสาว,เซียวเหม็ง,ฮัว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E67901338,180616803988,นางสาว,ชุนเฉีย,ฉิน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E76289184,180616803989,นางสาว,ลุ่ย เถียน,หลี,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E35650259,180616804111,นางสาว,ลี่ลี่,ไหล,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,G53448590,180616804112,นางสาว,หรุ่ย,หาน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E03365496,180616804113,นางสาว,เซียนหลิง,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E56822470,180616804114,นาย,หาว,หวาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E18091079,180616804115,นาย,อุ่นกอง,แยน,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E35990966,190616801575,นางสาว,เยี่ยนถิง,หลิว,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E88299834,190616802629,นางสาว,ยู่,หวัง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E81849332,190616802630,นางสาว,เซี่ยวหลิน,เกอ,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EG3794522,190616802649,นาย,หยาง,หวง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E29239680,190616804137,นางสาว,เชิงหรง,หลี่,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1749900049715,600616885972,นาย,วิชญ์,วิชญปัญญากุล,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3302200098008,600616885973,นางสาว,ธิฐิกาญจน์,มุ่งเบียดกลาง,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1600100651847,610616803086,นางสาว,ศิรประภา,อ่อนดี,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600106389,610616803905,นางสาว,อชิรญา,นีละไพจิตร,ศิลปศาสตร์,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0144884,170702428728,นางสาว,โรเซเร่อร์ พุงเว,เคบู,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,R616928,170702428756,นาย,อิดริสซ่า,เคตะ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,BM8636503,170702485648,นาย,บัลคาร์,โมฮัมเหม็ด,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,A07733827,170702485660,นาย,คิงสะเลย์,โอโคเย่,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,OP0326744,180702403875,นางสาว,เองเจอร์ เอนเจลานี,โมทเมท ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01413910,180702403944,นาย,วีพู,ชุน,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00885743,180702403995,นาย,คุน,รัตนา โมนี่,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N01149506,180702403996,นาย,เวียสนา,เทพวิเศษ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,OP0488644,190702402199,นาย,วาเทโค,โซลาร์ เอเลียเซอร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,P96675544,190702403100,นาย,โมฮัมหมัด,โมฮัมมาดี ดารวิชแวนด์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00293081,190702403374,นาย,เลียงซัว,กิม,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,N00111089,190702403375,นาย,ฮัว ตัว เลง,ฮุท,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1119900532284,560702416973,นาย,สุวัฒน์,สีสังข์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600304482,560702417718,นาย,ธนพรรธน์,หันบัญญัติ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103100407498,570702420191,นาย,ชินภัค,ชมสุทธา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1809700182500,570702420192,นาย,อภิชาติ,อินทร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1110100170541,570702420468,นาย,กีรติ,เดชณรงค์วุฒิ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700648551,570702421321,นาย,รัฐพงศ์,มณีพรรณ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1459900535736,570702421690,นางสาว,ชนิสรา,สมสีทำ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801047339,570702422277,นาย,เกียรติวงศ์,เนตรคุณ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100384530,580702422773,นาย,ประจักษ์,มูลเทียน,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600373760,580702423415,นาย,เปรมชัย,แซ่ปุง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700121469,580702423416,นาย,ฐิติพงศ์,ตันสกุล,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702451924,580702423731,นาย,ปภพ,แก้วทา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319800186714,580702423757,นาย,พลวัฒน์,ฉิมจารย์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702196746,580702424315,นางสาว,ธนพวรรณ,จงเจริญ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700163822,580702424468,นาย,อัยรัช,กิตติธนเกษม,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560700048956,580702424472,นาย,สุรสิทธิ์,ไม้ขนุน,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1209700697947,580702424487,นาย,พิสิทธ์,กลิ่นลออ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390300024610,580702424559,นาย,อนันท์,จักรนารายณ์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702107671,580702425335,นาย,มาวิน,แจ้งวิโรจน์กุล,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900513932,580702425392,นาย,วรเดช,คงเมือง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701385861,580702425435,นาย,อดิศัย,สมุทรประภูต,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330900295509,590702426584,นาย,สหรัถ,อินไชยา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800364883,590702426585,นาย,ธนกฤต,หุ้มไธสง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360400232958,590702426597,นาย,ณัฐภรณ์,ดีกลาง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1409800344645,590702426644,นางสาว,รัชดาภรณ์,บุญมาหล้า,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1429900290458,590702426837,นาย,ศัลยวิช,เหลืองทอง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340700552451,590702426870,นาย,อภิชาติ,วงตะลา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1650201176150,590702427117,นาย,ภาสกร,ดอนชูไพร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900312284,590702427150,นาย,ยุทธนา,ชุ่มมงคล,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700582656,590702427322,นาย,ชัยณรงค์,ปุยอรุณ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300103817,590702427400,นางสาว,อรอินทุ์,นิยมราช,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101402153837,590702427598,นาย,ภาณุพงศ์,ซิ้มเจริญ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103500027251,590702427658,นาย,ศตพิชญ์กร,ปัญจรัตน์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702462730,590702427705,นาย,กิตติวินท์,ศรีโชค,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702396877,590702427718,นาย,ธนิน,ทองขาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702478008,590702427731,นาย,อิทธิพร,มหาอุป,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600374031,590702427773,นาย,ญาณพล,จุ้ยเจิม,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702321327,590702427804,นาย,ปรัชญา,เบญญาพล,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1103702342271,590702428106,นาย,กิตติธัช,แก้วกอง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701998741,590702428156,นาย,ณัฐพล,แย้มมูล,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100500609737,590702428448,นาย,ภัทรวิทย์,ศรีศุภสันต์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800969608,600702482687,นาย,นราวิชญ์,ประจวบสุข,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700200060,600702483067,นาย,บุญญรัตน์,ไกรเดช,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1769900521228,600702483157,นางสาว,กุลยา,หอมเสมอ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100501435562,600702483466,นางสาว,สุนันท์ทา,ทองเปลว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600403057,600702483503,นาย,ฐิตินันท์,อิงบุญมีสกุล,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1840100477543,600702483723,นาย,พชร,ยมจินดา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100900483323,600702483904,นาย,ภัทรพล,ธานีพรรณ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สำเร็จการศึกษา ( 76.5),ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801264895,600702484028,นาย,สัญทรรศน์,สุวาท,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1100801264887,600702484029,นาย,สนทรรศน์,สุวาท,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1160700068195,600702484072,นาย,เกียรติศักดิ์,สิงห์ทอง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1470800312079,600702484169,นาย,กิตติพันธ์,ขันทอง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900895430,600702484345,นาย,อานนท์,น้อยกาศักดิ์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1500701246875,600702484452,นาย,ปฏิพัทธ์,ลีลาอุดมลิปิ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1279800082880,600702484505,นาย,นุติ,วงศ์บุญเหลือ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900547551,600702484514,นาย,กวิน,ถนิมกาญจน์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900669045,600702484675,นาย,สหรัฐ,ปรางหมู่,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1499900298092,600702484731,นาย,ภานุวัฒน์,อาจวิชัย,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700576559,600702485135,นาย,ประพจน์,มีทุนกิจ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702731021,600702485348,นาย,พัชรพล,ชัยภักดี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702711010,600702491618,นางสาว,วาสิตา,ผลเกิด,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1640700129734,600702491779,นาย,ธวัชชัย,งิมสันเทียะ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300046121,610702400113,นางสาว,สุณี,ชื่นขำ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1369900506532,610702400241,นางสาว,ณัฐกานต์,หมู่โสภณ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900724469,610702400688,นาย,พงศทร,เย้,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1361001333824,610702401036,นางสาว,สุวรรณรัตน์,เจือจินดา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900385821,610702401158,นาย,พูนศักดิ์,สุวรรณวิสัย,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320500293789,610702401466,นางสาว,นิตยา,ยนรัตน์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1320500294025,610702401469,นางสาว,สมศรี,ดูแปลกดี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1679900470896,610702401825,นาย,ณัฐพล,โคตรหลักคำ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702984326,610702401885,นาย,อนุเทพ,ธาระทรัพย์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702956161,610702402096,นาย,ธนพัฒน์,โพธิ์ศรีเรือง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929900578431,610702402239,นาย,ธนกฤต,ดวงพัตรา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199600222735,610702402427,นางสาว,จุฑามาศ,ฉวีวรรณ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1410300122793,610702402543,นางสาว,ศศิธร ,เพียวอยู่,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700106681,610702402704,นาย,เดชณรงค์,บุญสถิตทรัพย์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600342708,610702402970,นาย,ทีปภัทร,โทวระ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ไม่ลงทะเบียน,ลงทะเบียนเพิ่มลดสาย
2562,1,1769900428309,610702403038,นาย,นลธวัช,ลั่นพิศุทธิ์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702914487,610702403075,นาย,ธนพัฒน์,คำภา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702980771,610702403360,นาย,กิตติภูมิ,โตมีบุญ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900926388,610702403538,นางสาว,วนิชชา,ผดุงสุข,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1909901554896,610702403729,นางสาว,ลินดา,บินต้วน,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1310300232565,610702403760,นางสาว,วิมลพรรณ,สมพร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360200075646,620702400050,นาย,วัชรพล,ทิชัย,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703192680,620702400195,นางสาว,กนกวรรณ,วิเลสูตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901368224,620702400251,นาย,ธาราดล,มงคล,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1330901367805,620702400252,นาย,เจษฎา,กมลดิลก,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349901088971,620702400267,นาย,ศุภฌาน์,บุดดาแพน,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1200101874495,620702400309,นาย,กฤษตกร,พาขุนทด,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ลาออก,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300318686,620702400330,นาย,ธนวัฒน์,สีเสมอ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300356871,620702400345,นาย,ณัฐพร,พลมะศรี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1900101286562,620702400358,นางสาว,นริสรา,สิงห์เกลี้ยง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2839900050125,620702400389,นาย,อรัญ,น้ำคำ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100201590171,620702400489,นาย,เบญจพล,แก้วงามลอย,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1920301200793,620702400626,นาย,อภิวิชญ์,จรจรัญ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100401085144,620702400820,นาย,กษิดิศ,วงศ์ศรีชนาลัย,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103702269263,620702401181,นางสาว,เบญจพร,พรมโสภา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1509966104511,620702401432,นาย,ปริญญา,ยุวบุตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600431794,620702401555,นาย,ปุณณ์,เตชะวชิรศิริ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1539900747082,620702401600,นาย,ณัชพล,เพ็ชรงาม,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000084318,620702401714,นาย,วศพล,ลี้สกลเกียรติ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329901014234,620702401769,นาย,อนุพงษ์,สุขดี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1839900592621,620702401875,นางสาว,สุนิสา,ถนอมไถ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703300237,620702402030,นาย,วิรัช,ดวงจันทร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1311000278013,620702402052,นางสาว,วราภรณ์,เหลือสืบชาติ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300302003,620702402202,นางสาว,วราภรณ์,เอกนาม,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703264036,620702402206,นาย,กฤตบุญ,สุขเกษม,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300346426,620702402298,นางสาว,อรวรา,จินดาดวง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1490500146289,620702402303,นาย,ศรายุทธ,สุวรรณพันธ์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100703151018,620702402399,นาย,ชนินทร์,ทองเนตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300303166,620702402445,นาย,รติพงศ์,มังคลัง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดการติดต่อ/ขาดสอบ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1340401290277,620702402499,นาย,อัฎฐกาล,โพธิ์ศรี,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100600382581,620702402647,นาย,ปิ่น,สุขเจริญ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103703133241,620702402858,นาย,ศุภฤกษ์,แผ่นทอง,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101000083079,620702402868,นาย,อรรถพร,ปรางเลิศ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702953722,620702403089,นางสาว,เจราดินซินเว,โอเคเค,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1104300317507,620702403555,นาย,ณฐพัฒน์พล,แก้วไซสุ่น,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100702608723,620702403557,นาย,กิติศักดิ์,สลาตัน,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801264895,620702403566,นาย,สัญทรรศน์,สุวาท,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1669900292980,620702403980,นาย,วรพล,ศิริภิวัฒน์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาการคอมพิวเตอร์,ขาดสอบปลายภาคทุกวิชา,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EG4115985,169901804160,นางสาว,หลี่ ซุ่ยหลิง,,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,E78509800,179901885535,นางสาว,หยวน,เก๋อ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,E66705888,189901802983,นางสาว,ชิวหลง,อู่,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E19747995,189901803128,นาย,ซ้วย,ซง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E71275191,189901803129,นางสาว,ลี่,เติ้ง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC2686071,189901803187,นางสาว,ลี่ จุน,หลี่,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EC6912118,189901803573,นาย,เฮิงจื้อ,เลี๊ยว,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED0429052,189901803580,นางสาว,หวังยิ๋น,หยู่,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EG5689570,199901803094,นางสาว,เยี่ยน,เฉิน,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E64703961,199901804182,นางสาว,เหยาเหยา,หลี่,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1910500104468,599901804176,นาย,นัทธพงศ์,หยีมะเหรบ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102700060153,599901804177,นาย,ภควัต,พานพบ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1509900912016,599901804178,นาย,กฤษฎาภรณ์,ทองขาว,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102700319564,609901804305,นางสาว,จิตาพัชญ์,สมใจ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1100500492473,609901804308,นางสาว,นัจจนันท์,ละม้ายอินทร์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,2480500025803,609901804317,นางสาว,ศิรภัสสร,เหมวุธิ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3100904418085,619901801425,นาย,ฉันทวุฒิ,มีเงิน,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701250836,619901801426,นางสาว,ดาเนีย,เจริญเกียรติ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100901908278,619901801427,นางสาว,บุษราคัม,ชูติประชากิจ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3660500502497,619901801428,นางสาว,นิภารัตน์,อู่เงิน,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900289575,619901801429,นางสาว,ดาเรศ,เรียบร้อย,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700389139,619901801433,นางสาว,อภิสรา,วงศ์ประทุม,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101500622564,619901801445,นาย,วีรวัฒน์,ลลิตชัยวศิน,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701491591,619901801699,นางสาว,วนัชพร,เล่าฮะ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1199900113036,619901801700,นาย,อวัชพงษ์,มีคุณ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670500023190,619901801701,นาย,วฤณ,บุญเที่ยงตรง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1360900046029,619901801702,นาย,สุธีรนันท์,สุวรรณานุรักษ์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670400072091,619901801703,นางสาว,วรัญญา,ผุยกัน,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1249900392708,619901801709,นางสาว,ธัญวดี,มัสเยาะ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100902633931,619901801817,นาย,วิษณุ,ตรีเวทย์ศีล,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3770100597953,619901801818,นาย,ศักดิ์ณรงค์,ธุวสุจิเรข,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3350600285032,619901801950,นาย,วันชัย,เจนพานิช,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700109959,619901802156,นาย,ตรีธพร,ไตรยคุณ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103000049123,619901802538,นาย,ณฐพล,อาคุเน้,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700973670,619901802539,นางสาว,ภัสสร,ธนาสุวิชากร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3460100686304,619901802540,นาย,เมธี,คชะเสน,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101000477812,619901803155,พระ,ธีรพงษ์,อติธมฺโม (โหจันทึก),บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1209700627701,619901803254,นางสาว,ณัฐธยาน์,สุวรรณบุญรอด,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1800100242651,619901803259,นาย,ภูริวัจน์,โสนารถ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701338491,619901803262,นางสาว,ขนิษฐา,เมืองดี,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102002373741,619901803264,นางสาว,อรณิชา,เฟื่องเกตุ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3660400001534,619901803363,นางสาว,ทิพยวรรณ์ ,ฤทธิ์เย็น,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1560100283555,619901803367,นาย,ไชยวุฒิ,ดวงไชยยา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1411300019071,619901803731,นางสาว,ธัญยธรณ์,ไชยยศธนากานต์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100500951397,619901803732,นาย,ณพฤทธิ์,ปรีดาวิจิตรกุล,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700479073,619901803734,นาย,จรัญธร ,สาคร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3470800158866,619901804160,นางสาว,วราภรณ์,กงจันทา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1240600007894,629901800847,นาย,กิตติ,ไสว,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200100059249,629901800856,นาย,อามีน,ตำราเรียง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102800028588,629901800864,นางสาว,ปาณิสรา,จตุพรมงคล,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401820708,629901801105,นางสาว,ณัฐฐิกานต์,ไตรธรฌยาวงค์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100904343395,629901802010,นาย,ชาติชาย,สิงหเดช,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460900008924,629901802327,นาย,ธรรมนูญ,อันทะสาร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3560300449224,629901802405,นางสาว,สุพรรษา,โคลงกาพย์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3550400223457,629901802406,นางสาว,รุ่งนภา,คำมินทร์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3302100596936,629901802997,นาย,วรณัน,ธญาณวัฒน์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400271654,629901802998,นาย,ราเชน,สุววรรธน์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900240534,629901802999,นาย,ก้องภพ,เฉลิมมุข,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3101202545134,629901803001,นาง,อรอนงค์,กลิ่นสุวรรณ์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1939900317157,629901803182,นาย,สันติสุข,แก้วสุข,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102000518412,629901803368,นาย,กิตติศักดิ์,ทองหล้า,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3700700427005,629901803369,นาย,ชยพัทธ์,แอกะนาคะ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3710100447889,629901803370,นาย,ภูพาน ,คงสบาย,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400679580,629901803481,นาย,สุทธิพงษ์,น้าเจริญ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1390400043454,629901803514,นางสาว,อรอนงค์,แสงศิริโชค,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700612873,629901803515,นาย,ณัฐพล,กิติลังการ์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900487384,629901803917,นาย,สุรชัย,คลองงาม,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900376444,629901804031,นาย,อารยะ,ภูมิจิตอมร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900162791,629901804172,นางสาว,พิชญา,ยอดแสง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการ,ลาออกเข้าใหม่,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,EB9667562,189901802422,นางสาว,ยี่เถา,เหวย,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED4685586,199901801362,นางสาว,หรุ่ย,วาง,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,ED4686398,199901801926,นางสาว,หลาน,ยู่,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1319900364541,599901804206,นางสาว,รัตน์สุดา,จิตแม้น,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,2250400016031,609901804330,นาย,สราวุธ,ทองดี,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1102001414860,619901801697,นาย,ศิมสิทธิ์,ยศฐานสิทธิ์,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3670101176715,619901801729,นางสาว,อรอุมา,ปิยะวรรณรัตน์,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400021517,619901801819,นางสาว,หยาดทิพย์,โพธิหลักทรัพย์,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129900253733,619901802042,นาย,พิชยานิรินทร์,ม่วงยิ้ม,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3360400489980,619901802615,นางสาว,นิทยา,แฝงเดโช,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1529900441633,619901802823,นางสาว,มัลลิกา,ตากล้า,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103700534733,619901803198,นางสาว,อาริญา ,เข็มเพ็ชร,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700601308,619901803727,นางสาว,สิริลักขณา,มาตย์มี,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101700106225,619901803771,นางสาว,พิมพ์ชนก,อธิโนปุญวัฒน์,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3300800144998,619901803801,นางสาว,ปณิตา,จารุกุลวรากร,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1849900178891,619901803802,นาย,อรรณพ,สามัตถิยากร,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101800220381,629901800845,นางสาว,สาธิยา,อ่อนศรี,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400396724,629901800846,นาย,ศราวุธ,ลาภยืนยง,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3710700043134,629901800863,นางสาว,ธนัญชกร,ภูดิสวัฒนกุล,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3260100459423,629901801414,นางสาว,สุปรียา,พงศ์ภูริพจน์,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700528180,629901801416,นางสาว,เมธาวี,โชสวัสดิ์,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701554096,629901801417,นาย,สิทธิเดช,สุภาพ,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103701876409,629901803003,นางสาว,ปานจรีย์,รอบคอบ,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100400425626,629901804254,นาย,ภีรพัฒณ์ ,สุวัฒน์ทวีชัย,บัณฑิตวิทยาลัย,การตลาด,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,E66704257,199901801927,นางสาว,เยี่ยน,หม่า,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101400002203,609901804310,นางสาว,บุบผา,สายตา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1460500029754,609901804327,นางสาว,ศศิธร,เหมาะทอง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,1600100376579,619901801430,นาย,สุรเชษฐ์,ทำมา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100700732028,619901801431,นางสาว,อรวรรณ,เปรมธีรวัฒน์ชัย,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401775761,619901801693,นาง,ธนาภรณ์,ชัยธนสกุล,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,5660500022891,619901802157,นางสาว,อัฐธนกาญจน์,กุลฉัตรธนาภา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2461400018369,619901802305,นางสาว,นิตยา,ไชยทองศรี,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1709901024724,619901803260,นางสาว,ชื่นกมล,ตันสูงเนิน,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2200900003132,629901803006,นางสาว,วาสนา,สุขพุ่ม,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102000386931,629901803371,นาง,ชุติมา,แหวนนาค,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900702072,629901803518,นางสาว,สุกัญญา,มาศวรรณา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900445971,629901804085,นางสาว,การันตรี ,ขุนสงคราม,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1329900272698,619901801695,นางสาว,ศุภรัตน์,นิจารมย์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1129700019184,619901801696,นางสาว,พิมพ์นารา,จิระนันท์มงคล,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700171915,619901803256,นางสาว,กันต์กนิษฐ์,แก้วมณี,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801031661,619901803257,นาย,จิรพงศ์,ทองเจือนฤมิตร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100801055994,619901803258,นาย,วรพล,โรจน์จึงประเสริฐ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102700023614,619901803293,นาย,ณัฐวัฒน์,บัวลอย,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1809900565135,619901803548,นาย,นัฐวัฒน์ ,ละมูลสุข,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102001767754,629901800844,นางสาว,ญาณิศา,เชื้อหอม,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100503917773,629901800966,นางสาว,กชพร,ขจรบุญ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1460700040611,629901801213,นางสาว,ฐาณพัฒฌ์,ภูเเดนกลาง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100200131254,629901801222,นางสาว,ชาลิสา,แซ่เฮ้ง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103100491448,629901801658,นางสาว,กนกวรรณ,พานิช,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1159900087388,629901802951,นางสาว,ทิพย์มณฑา,เหล่ากสิการ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3102400253572,589940804081,นาย,สถาพร,ทินบุตร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,รักษาสภาพ,ลงทะเบียนรักษาสภาพ
2562,1,3120101730164,599940804165,นาย,สุทัศน์,ทองทา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1769900319259,609940891678,นางสาว,ณัฐฐา,ปลั่งขำ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1929800003401,609940891801,นาย,บันลือ,ลังทิพย์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,2711100001271,609940891806,นาย,ศิวพร,เหลืองเพิ่มสุข,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3710600705429,619940801417,นาย,สุริยา,เป้าคำศรี,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1859900117621,619940801692,นาย,สุรพงษ์,คงทอง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3529900258525,619940802035,นาย,ธนภูมิ,วงค์ไชย,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3600100779181,619940802036,นาย,เสขสัน,นาคพ่วง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3160300944385,619940802037,นาย,ภาณุวัฒน์,ผดุงลาภ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1102000037701,619940802040,นาย,อาทิตย์,คำหาญสุนทร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3301200518049,619940802045,นาย,โกเมน ,สีแสด,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1101401574090,619940802046,นาย,อรรถพล,ลังประเสริฐ,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701801198,619940802054,นาย,พงษ์รพีพัฒน์,สมบุญรอด,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1100701591665,619940802055,นาย,ประณต,อินทนนท์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3100904574729,619940802061,นาย,วรินทร,สารสมุทร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3909900200426,619940802141,นาย,พงศ์ธร,ศรีสวัสดิ์,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3110401479297,619940802144,นาย,กฤษณะ,โชวปัญญา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1103300032081,619940802743,นาย,อานัส,นาคนาวา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,3569900140371,619940803572,นาย,วิน,ทินนา,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900147031,619940803679,นางสาว,ชมชนก,เกี่ยวข้อง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1819900129301,619940803680,นางสาว,ภูริตา,เกี่ยวข้อง,บัณฑิตวิทยาลัย,การจัดการงานวิศวกรรม,นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ,ลงทะเบียนคืนสภาพ
2562,1,1349900361305,619940803789,นาย,คมสันต์,ลมสมบุตร,บัณฑิตวิทยาลัย,การจ